Barnas stemme stilner i stormen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnas stemme stilner i stormen"

Transkript

1 Barnas stemme stilner i stormen Larvik 16. januar 2013 Hilde Rakvaag seniorrådgiver

2

3 Barneombudet Talsperson for barn og unge Mandat - lov og instruks Barneombudets hovedoppgave: fremme barns interesser overfor det offentlige og private følge med i utviklingen av barns oppvekstskår. Barneombudet 30 år og 30 nye?

4 Barneperspektiv

5 Barneombudet skal: Arbeide for barns rettigheter (opp til 18 år) Være høringsinstans ved nye lovforslag Komme med forslag som juridisk og praktisk styrker barns beskyttelse. Sørge for fokus rundt lovverk som beskytter barns interesser, inklusiv barnekonvensjonen. Jobbe for god informasjon til og om barn og ungdom

6 Barneombudet Stortinget Regjeringen

7 Regjeringen Finansiering, rapportering Barne- og likestillingsdepartementet Kan ikke bli instruert eller instruere andre = uavhengig, ingen formell makt

8 Barneombudet i forhold til andre instanser Kan: kritisere, publisere og få innblikk i enkeltsaker - innsynsrett. Kan ikke: Endre avgjørelser som er blitt tatt av andre institusjoner ingen formell makt Kommentere forhold som er under politietterforskning eller som er under behandling for domstolene Kommentere saker som er meldt inn for Sivilombudsmannen Gå inn i interne familiekonflikter

9 Kontoret Barneombudet + 19 ansatte

10 Hvorfor har Barneombudet engasjert seg i vanskelige barnefordelingssaker?

11 Konflikten vedkommer barna Konflikten hjemme - privat løsning hjelp fra FVK domstolen (mekling/hovedforhandling) konflikten fortsetter

12 Hva barna sier selv: Foreldre appellerer til dårlig samvittighet Pappa er så utrolig følsom og tar seg så nær av ting. Han kan ringe meg og si at nå ble jeg kjempe lei meg og skuffa. Foreldre blir ynkelige. Barna må opptre som budbringer mellom foreldrene

13 Før hadde mamma en liten bok, hvor hun skrev med info som jeg måtte levere til pappa og så tilbake. Til slutt sa jeg at de måtte kaste den boka

14 Klar melding fortsetter Jeg må være kontakten mellom foreldrene mine. De snakker noe på telefonen, men da krangler de nesten bare. En kveld måtte jeg gå til pappa og levere penger fordi mamma skyldte han penger. Gutt16 år -

15 Hvis jeg måtte videreformidle det pappa sa til mamma, så kjeftet hun på for det han sa

16 Den høye konflikten Når pappa vil ha meg, er jeg et trofé og ikke ungen hans. Foreldre spør om hvem man tar parti med Avmakt

17 Jeg flyttet fra far da jeg var 7 år. Det har vært rettssak mer eller mindre to ganger i året siden vi flyttet. Jeg sluttet å ha samvær da jeg var 12 år. Brødrene mine på 7 og 12 år har samvær fire timer i måneden. Far har fått stadig mindre samvær for hver ny rettssak.

18 Jeg vil ikke ha samvær med pappa hjemme hos pappa. Men pappa vil tvinge meg, ellers sier han at han skal gå til retten og tvinge mamma sånn at mamma kanskje mister meg

19 Foreldre påstår at barna er hjernevasket barna føler det ikke sånn. Far sier at mor hjernevasker meg. Er ikke riktig. Han har ikke spurt om det er riktig, men sagt at det er sånn.

20 Barna opplever at Konflikten tar mye krefter Går ut over skole Går ut over venner Går ut over hobbyer og fritidsaktiviteter

21 Samlivsbrudd er vanlig barn opplevde skilsmisse barn opplevde separasjon

22 Merknad til Norge fra FNs barnekomité 2010 om barnets beste Komiteen setter pris på at barnets beste blir framhevet som et veiledende prinsipp i de nye saksbehandlingsreglene fra 2004 og i endringene i barneloven fra 2006, som begge refererer til beskyttelse av barn i barnefordelingssaker.. Komiteen er likevel betenkt over at prinsippet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, fortsatt ikke gjelder på alle områder som angår barn, som f.eks. i barnefordelingssaker, og at de som er ansvarlig for å ta hensyn til barnets beste, ikke alltid har god nok opplæring til å kunne foreta en grundig vurdering av hva som er til det beste for barnet i hvert enkelt tilfelle.

23 Anbefaling fra barnekomiteen: Komiteen anbefaler parten å videreføre og styrke arbeidet med å sikre at barnets beste som generelt prinsipp blir behørig innarbeidet i alle lovbestemmelser og i rettslige og administrative beslutningsprosesser, herunder familierelaterte prosesser

24 Barnets beste det avgjørende hensyn - I avgjørelsesprosessen - For resultatet i den enkelte sak

25 SINTEF rapport Har barnets beste vært et tema i meklingen? 93 % av meklerne sa i stor grad (61%) eller i noen grad (32%) Det synes greit å snakke generelt om barnets beste, men vanskeligere når det skal konkretiseres i den enkelte sak.

26 Barn skal involveres ( ) alle forhold som vedrører barnet Barnekonvensjonen artikkel 12

27 Bare 4 % av barna blir involvert

28 Hva når foreldrene er enige? også da!

29 De ble enige om en avtale, og spurte aldri meg. Nå må jeg gå på familievernkontoret, fordi jeg er så vanskelig

30 Hvorfor snakke direkte med barna? Vi blir bedre meklere og foreldrene får et annet fokus når barna trekkes direkte inn.

31 Merknad til Norge fra FNs barnekomité om respekt for barnets synspunkter Komiteen er imidlertid betenkt over at barnets rett til å bli hørt ikke er fullt ut implementert i praksis eller effektivt praktisert i alle faser av prosesser der man treffer beslutninger eller kommer fram til ordninger for barns liv, særlig i saker om omsorg for barn.

32 Anbefaling til Norge forts...komiteen anbefaler også at parten fremmer barns deltakelse, hjelper dem med å utøve denne retten i praksis og sørger for at det blir tatt behørig hensyn til deres synspunkter i alle forhold som angår dem i familien..

33 Barneombudet anbefaler Mekler bør ha plikt til å tilby barn en samtale ved familievernkontoret Det bør innføres flere timer obligatorisk mekling Alle familier som har inngått avtale under mekling bør automatisk inviteres til ny samtale av mekler. Man bør evaluere om avtalen fungerer til barnets beste.

34 Det er vanskelig å motivere folk som er i krig når man har så liten tid. Det skjer noe med folk når man får noe mer tid

35 Jeg har ingen eksempler på at vi har angret på at vi har trukket inn barnet i meklingsprosessen. Men det er avgjørende at man har gode terapeuter som kan snakke med barn

36 Barneombudet anbefaler: BLD må sikre at ansatte i familievernet, og eksterne meklere får opplæring i god metodikk for å snakke med barn. BLD må pålegge ledelsen ved familievernkontorene å legge til rette for at barn høres.

37 Neste steg i prosessen..

38 Domstolen - mekling Utgangspunktet bra at foreldre hjelpes til å komme til enighet. Likevel en rekke bekymringer

39 Mekling Er ordningen i dag for løsningsorientert? Forutsettes det i for stor grad at partene er likeverdige? Gjennomskues manipulatorer? Presses foreldre til å inngå forlik som ikke er til barnets beste? Kommer all nødvendig informasjon fram? Egner alle sakene seg for mekling? Hvordan foregår siling til hovedforhandling?

40 Bekymringer knyttet til samvær Barnevernet sier jeg må slutte å sende sønnen min på samvær. Hvis jeg ikke gjør det, sier de at de vil vurdere å ta omsorgen for han. Jeg har jo fortalt dem at jeg ikke tørr da blir det ny rettssak. Far kommer til å kjøre på at jeg forhindrer samvær, og da får han til slutt gutten. Hva skal jeg gjøre? Gutten vil jo ikke, sier det bare er bråk der.

41 Noen foreldre gambler på at det går bra under samvær fordi det er så vanskelig å ta opp stopp av samvær

42 Barneombudet anbefaler: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bør iverksette tiltak som sikrer at barnevernet utreder den totale omsorgssituasjonen der det bekymring for barnets omsorg under samvær

43 Barnevernet må høre barna Jeg får ikke besøke pappa mer, det har mamma bestemt. Jeg vet ikke hvorfor, men mamma juger til alle om stygge ting om pappa. Alle tror på mamma. Ingen hører på meg. Og barnevernet har snakket med mamma og meg, men de tror på mamma og ikke meg. Mamma tvinger meg til å si ting til barnevernet, med det ljuging! Hvorfor lærer de voksne oss at vi ikke skal ljuge, når dem ljuger. Kan jeg ta advokat for å hjelpe meg?

44 Barneombudet anbefaler: BLD bør sikre at barneverntjenester som blir involvert i familier hvor det er en pågående barnefordelingssak, snakker med barnet.

45 Kompetanse i barnevernet Barnevernet truer med å ta omsorgen for gutten min, hvis jeg ikke frivillig går med på at han flytter til mor. Etter samlivsbruddet bestemte tingretten at han skulle bo hos meg, mens mor fikk samvær. Mor bruker alle midler for å få gutten til seg. Hun har manipulert alle, så nå tror de aller fleste at jeg er en elendig far. Jeg blir bare utslitt av all trakasseringen, og vet ikke min arme råd, uansett hva jeg gjør så blir det galt.

46 Barneombudet anbefaler Myndighetene bør utrede forholdet mellom barnevernloven og barneloven for å vurdere om disse sakene skal kunne kumuleres.

47 Det er i mange tilfeller uheldig at disse sakene ikke kan behandles samtidig, og da for en og samme instans. Selv har jeg fra tid til annen måtte behandle spørsmål om utsatt iverksettelse av vedtak fra fylkesnemnda, vel vitende om at få uker senere skal barnefordelingssaken opp til hovedforhandling

48 Sakkyndig Er det tilstrekkelig kvalitetssikring av sakkyndig i dag? Hvordan sikre at sakkyndig har særlig kompetanse til å løse det spesifikke mandatet? To sakkyndige til hovedforhandling? Hvordan snakker sakkyndige med barn (tid og metode)

49 Råd fra ekspertmøtet: Ha god tid, ikke prøv å få ut alt på en time Ha tid til å bygge tillit La barnet få snakke om det barnet vil Ikke trekk feile, og for raske konklusjoner Man må stole på det barnet sier. Spør detaljert om det barnet påstår har skjedd, og bruk tid.

50 Sakkyndige snakker for kort tid med partene, for eksempel bare to timer, de fleste kan skjerpe seg i to timer. Vi har sett grelle eksempler på hva sakkyndige får seg til å skrive på bakgrunn av kort tid

51 Barneombudet anbefaler - Synliggjøre spesifikke kvalifikasjoner - Mulig å bli fjernet fra registeret - Må oppdateres jevnlig

52 To sakkyndige i saker hvor det er påstander om vold og overgrep Myndighetene bør dekke utgifter til tradisjonelle sakkyndigutredninger

53 Ekspertgruppens råd til foreldre etter et samlivsbrudd Det er lov å være trist, men la det ikke gå utover barnet. Ikke spill på dårlig samvittighet det gjør det ikke noe bedre. Snakk med barnet før dere tar avgjørelser. Ikke bruk barnet som budbringer Barn trenger ikke involveres i økonomiske diskusjoner.

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste voksne skal gjøre det som er best for barna. Fakta om Barnekonvensjonen

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

BARNEOMBUDET. Høring - forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/01838-2 Hilde Rakvaag 008;O;VOK 22.11.2012 Høring - forslag

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 Høring - Forslag om å utvide

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Maktesløst tilsyn Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Rapport fra Barneombudet: Nr 1-2010 Jeg visste at mamma ikke hadde lov til å slå. Men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, eller hvem jeg skulle

Detaljer

Bekymringsmelding. Krenkelser i skolen - Brudd på elevenes rett til et godt skolemiljø

Bekymringsmelding. Krenkelser i skolen - Brudd på elevenes rett til et godt skolemiljø Bekymringsmelding Krenkelser i skolen - Brudd på elevenes rett til et godt skolemiljø Er ikke skolen for alle? Er ikke skolen for alle, og jeg forstår at de som har lærevansker eller en funksjonshemning

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre

Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre Vibecke Ulvær Vallesverd Masteroppgave i barnevern Høst 2009 Senter for barnevernstudier Det

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER BARN OG BRUDD. Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd

FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER BARN OG BRUDD. Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER b BARN OG BRUDD Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd Å rlig opplever over 20 000 barn at foreldrene skiller seg eller blir separert. I tillegg

Detaljer

Mange barn og foreldre strever med å lage gode omsorgsordninger

Mange barn og foreldre strever med å lage gode omsorgsordninger fagartikkel Foreldremekling Grethe Hoviosen er klinisk sosionom og familieterapeut. Hun er i ferd med å avslutte en master i familiebehandling ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og skriver om barns erfaringer

Detaljer

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 160 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 14 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 104 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer

Detaljer

Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet.

Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet. Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet. Astrid Strandbu Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- Nord Universitetet i Tromsø Lanseringskonferanse «Barn i Norge» 28.11.12 «Det nye barnevernet»

Detaljer

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.»

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» «Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» Høring forslag om endring i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.) Høringsuttalelse

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap

Høringssvar forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Nora Sørensen 24.09.2015 DOK/2015/00756 Høringssvar forslag til endringer i barneloven

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang»

Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang» Norsk Fosterhjemsforening Landsforeningen for barnevernsbarn Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang» Fosterbarns fortellinger om tilsynsførerordningen Denne rapporten er utarbeidet av Hege Sundt

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo

Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo 1 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Metode... 5 Media... 8 Skolen... 10 Hjemme... 14 Veien til og fra... 16 Fritid og ferie... 18 Ungdoms refleksjoner

Detaljer

ER DET NOEN SOM VIL SNAKKE MED OSS?

ER DET NOEN SOM VIL SNAKKE MED OSS? ER DET NOEN SOM VIL SNAKKE MED OSS? Barneperspektiver på samlivsbrudd. Slik barn ser det Og slik terapeuter i familievernet ser det. Nordisk kongress i familieterapi Bergen 29.8.08 Bodil Lervik, Familiekontoret

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 4 - Desember 2014 - Årgang 28 God jul og godt nytt år Skifte etter ugift samliv Side 6 Godt familievern

Detaljer

Handlingsplan om Vold i nære relasjoner

Handlingsplan om Vold i nære relasjoner HURUM KOMMUNE Handlingsplan om Vold i nære relasjoner I Hurum Kommune har vi erklært nulltoleranse mot vold. Det betyr at alle ansatte, så langt det står i deres makt, skal gjøre sitt til å forhindre at

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barneloven Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m.

Høringsnotat. Forslag til endringer i barneloven Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m. Høringsnotat Forslag til endringer i barneloven Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m. 1 Innledning og sammendrag... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende rett... 4 1.3 Behov for endringer...

Detaljer

«Det er jo meg det gjelder»

«Det er jo meg det gjelder» Grethe Karin Hoviosen «Det er jo meg det gjelder» En kvalitativ studie av hvordan barn opplever sin deltakelse og medbestemmelse i foreldremekling Masteroppgave i familiebehandling Høgskolen i Oslo og

Detaljer

fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden

fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden m Barnekonvensjonen or 8.-10.klasse fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden TAKK til alle barn og unge som har deltatt i prosjektet Livet under 18 del 1 og 2.

Detaljer