til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1"

Transkript

1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

2 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle foreldre og de blir ivaretatt av trygge helsearbeidere, pedagoger og assistenter. Noen barn og unge går det likevel galt med. En del av disse har foreldre som av ulike grunner ikke klarer å ta godt nok vare på barna sine, ofte fordi de selv strever med psykiske vansker, rusproblemer eller annet. Andre ganger kan det være vanskelig å se noen umiddelbar forklaring på hvorfor det ser ut til å gå galt med noen barn og unge. Det som er sikkert er at unge som ruser seg, faller ut av videregående skole og gjør kriminelle handlinger, har vært på helsekontroller og gått i barnehage. Ofte sier voksne som har hatt kontakt med disse barna at de ikke er overrasket. Dette innebærer at noen har sett eller fornemmet at dette var barn som behøvde hjelp. Disse ungene kunne ha blitt fanget opp tidlig og fått hjelp mens de var små - kanskje for ting de strevde med som kan ha vært symptomer på en vanskelig hjemmesituasjon. Ansatte på helsestasjonen og i barnehagen har ansvar for å se barn som strever, ta bekymringssignaler på alvor og bidra med veiledning til foreldrene for å forbedre hjemmesituasjonen. 1. Hva kan gi grunn til bekymring? En bekymring er en begrunnet følelse av at noe er galt hjemme hos et barn eller at barnet viser mistilpasning. Det kan være grunn til bekymring dersom barnet har blåmerker eller sår uten en naturlig forklaring, viser utagerende og aggressiv atferd, har forsinket språkutvikling eller er apatisk. Andre grunner til bekymring kan være at barnet ikke liker nærhet og kos, gir uttrykk for smerter i magen eller hodet, er trøtt og uopplagt, har mye fravær fra barnehagen eller at familien ikke møter opp til helsekontrollene. Dersom man mistenker at foreldrene har et rusproblem, er voldelige eller strever med psykisk sykdom, er dette også grunnlag for bekymring. Det samme gjelder hvis foreldre viser liten empati med sine barn og ofte blir sinte. KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 2

3 Om bekymringen er av lettere art og kan avhjelpes i et samarbeid mellom foreldrene og helsestasjonen/ barnehagen, eller om den er alvorlig og må meldes til barnevernet, er en avveining den enkelte må ta selv. Det er rimelig at dette er noe man diskuterer med leder og eventuelt en eller flere kolleger før det tas en beslutning. En bekymring kan også drøftes med barnevernet anonymt. Man har plikt til å melde fra til barnevernet når det er mistanke om at barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt, vold eller på annen måte lider alvorlig overlast: «Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt [ ].» (Barnevernloven 6-4, annet ledd). 2. Hvem har et ansvar? Opplysningsplikten er et selvstendig og individuelt ansvar som påligger hver enkelt ansatt på helsestasjoner og i barnehagene. I praksis vil en bekymringsmelding oftest være undertegnet lederen av helsestasjonen eller barnehagen. I de tilfellene der det er uenighet mellom lederen og den ansatte om hvorvidt bekymringen bør meldes eller ikke, har den ansatte et selvstendig ansvar for å melde bekymring. 3. Hva skal man gjøre med sin bekymring? Det er viktig at helsestasjoner og barnehager har rutiner på hvordan man drøfter og dokumenterer sin bekymring og melder fra til barnevernet. Dersom det er begrunnet bekymring for at barnet har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep skal dette også meldes til politiet. Alle ansatte må ha grunnleggende kunnskap om meldeplikten. Klare rutiner bidrar til å forhindre usikkerhet blant personalet hvis en situasjon skulle oppstå. KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 3

4 4. Den vanskelige samtalen har helsestasjonene og barnehagene tilstrekkelig kompetanse om dette? I de fleste tilfeller er det riktig å snakke med foreldrene om den bekymringen man har for barnet eller omsorgssituasjonen. I en del tilfeller vet vi at bekymringsmeldinger ikke kommer til barnevernet fordi de ansatte synes en slik samtale med foreldrene er så vanskelig at de viker unna. Helsestasjonen og barnehagen må ha diskusjoner jevnlig i personalgruppen om hvordan man snakker med foreldre om en bekymring. De ansatte må være trygge på hvordan det gjøres. Det kan være lurt å trene på å gjennomføre slike samtaler og tilrettelegge for økt kompetanse dersom dette er nødvendig. I visse tilfeller skal man ikke snakke med foreldrene før man sender bekymringsmelding til barnevern eller politi: Ved mistanke om at barnet utsettes for seksuelle overgrep Ved mistanke om at barnet er utsatt for vold eller andre overgrep Dersom det å orientere foreldrene kan sette noens liv eller helse i fare Veilederen Til barnets beste fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) gir mer kunnskap om hva som kan gi grunn til bekymring og om hva man bør gjøre med bekymringen. Noen ganger kan det være nødvendig å ha en samtale med barnet for å finne ut hvordan barnet selv tenker om sin situasjon. Barn som utsettes for vold eller andre overgrep kan ha blitt bedt av de voksne om å tie. Barn er ofte lojale mot foreldrene og vil helst beskytte dem selv om de har gjort barnet vondt. Veilederen Snakk med meg! fra BLD gir råd om hvordan samtaler med barn i vanskelige situasjoner bør gjennomføres. 5. Helsestasjonens og barnehagens samarbeid med barnevernet hva kan det bestå i? Det vil alltid være samarbeid mellom helsestasjonen/barnehagen og barnevernet i enkeltsaker. I tillegg bør helsestasjonen og barnehagen be barnevernet om generell informasjon og opplæring. Barnevernet bør inviteres til foreldreveiledningsgrupper, barselgrupper, fagmøter og foreldremøter. Slik kan barnevernet informere om arbeidsmåter og mulige tiltak. Dette vil kunne bryte ned myter og bygge tillit til barnevernet, ikke bare blant foreldrene, men også blant personalet. At helsestasjonen og barnehagen praktiserer et godt samarbeid med barnevernet kan senke terskelen for at foreldre selv søker hjelp før problemene utvikler seg. KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 4

5 6. Hva når ingen ting skjer etter at du har meldt fra? Barnevernet har plikt til å gå igjennom innkomne meldinger snarest mulig, og senest innen en uke, for å vurdere hvordan meldingen skal følges opp (barnevernloven 4-2). Barnevernet plikter å gi tilbakemelding innen tre uker om at de har mottatt meldingen og om hvorvidt de har besluttet å starte undersøkelsessak. Dersom barnevernet har gjennomført en undersøkelsessak, skal det gis ny tilbakemelding innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført. Tilbakemeldingen skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt eller følges opp videre fra barnevernet (barnevernloven 6-7a). Er du stadig bekymret? Etterspør saken meld igjen. Kilder: Veilederne fra BLD; Snakk med meg og Til barnets beste, samt Lov om barneverntjenester. html?id= samarbeid-mellom-bar.html?id= Det kriminalitetsforebyggende råd Møllergata Oslo Tlf: Faks: E-post: GJERHOLM DESIGN KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 5

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding?

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Meldeplikt! Alle offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt gi opplysning til kommunens barneverntjeneste når det

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Norges barnevern with the title: Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid following

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer