Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin"

Transkript

1 Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin Utarbeidet av Norsk selskap for akuttmedisin Oktober 2012 Versjon 3 Arbeidsgruppe: Lars Petter Bjørnsen Oddvar Uleberg Jostein Dale 1

2 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING BAKGRUNN DEFINISJONER BESKRIVELSE AV FAGOMRÅDET AKUTT- OG MOTTAKSMEDISIN GENERELT OM KOMPETANSEPLANEN INNEN AKUTT- OG MOTTAKSMEDISIN UTDANNINGSPROGRAM PRAKTISK DEL FERDIGHETSTRENING TEORETISK KUNNSKAP EVALUERING REVURDERING MÅLBESKRIVELSE FOR FAGOMRÅDET AKUTTMEDISIN OMFANG GENERELL KUNNSKAP Overordnede mål PROBLEMORIENTERT/SYMPTOMBASERT MÅLBESKRIVELSE Akutt abdomen/magesmerter Endret mental status og bevissthet Ryggsmerter Ikke-traumatisk blødning Hjertestans Brystsmerter Gråtende spedbarn Diaré Dyspné Feber Hodepine hos voksne og barn Ikterus Smerter i ekstremitetene Palpitasjoner/hjertebank Kramper hos voksne og barn Sjokk hos voksne og barn Hudmanifestasjoner Synkope Vertigo og svimmelhet Kvalme og oppkast SYSTEMBASERT KUNNSKAP Akutte abdominale og gastrointestinale tilstander Akutte kardiovaskulære tilstander hos voksne og barn Dermatologiske tilstander Akutt endokrinologi og metabolske tilstander Væske- og elektrolyttforstyrrelser

3 Øre-, nese- og halssykdommer Akutt gynekologi og obstetrikk Akutt hematologi og onkologi hos voksne og barn Akutte immunologiske tilstander hos voksne og barn Akutt geriatri Infeksjoner Muskel-skjelett tilstander Akutt nevrologi Akutte øyetilstander Akutte lunge/nedre luftveistilstander Akutt psykiatri Akutte tilstander i nyre og urinveier Traumer hos barn og voksne ULIKE AKUTTMEDISINSKE UTFORDRINGER KLINISKE FERDIGHETER PASIENTFLYT OG LOGISTIKK LUFTVEISHÅNDTERING ANESTESI TRANSFUSJONER DIAGNOSTISKE PROSEDYRER GENITALIA OG URINVEIER HODE OG NAKKE HEMODYNAMISKE TEKNIKKER OBSTETRIKK ANDRE TEKNIKKER RESUSCITERING SKJELETTPROSEDYRER EKSPONERING OG SMITTE REFERANSER

4 2 Innledning Norsk selskap for akuttmedisin (NORSEM) har utarbeidet denne kompetanseplanen innen fagområdet akutt- og mottaksmedisin. Målet for utarbeidelsen er å definere omfanget av akutt- og mottaksmedisin samt sørge for en enhetlig plan for kunnskapsbehovet innen det akuttmedisinske fagområdet i Norge. Kompetanseplanen bygger på tilsvarende målbeskrivelser utarbeidet av Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) (1), Dansk Medisinsk Selskab (2), European Society for Emergency Medicine (3) og The Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine (EM Model) fra USA (4). Kompetanseplanen er utarbeidet som målbeskrivelse for fagområdet akutt- og mottaksmedisin, men kan også tjene som en veiledning for leger som ønsker å videreutvikle seg innen dette fagfeltet. I tillegg vil kompetanseplanen gjøre det lettere å utarbeide kurs og utdanning innen akutt- og mottaksmedisin. Innholdet vil være relevant for alle leger som er involvert i utredning, diagnostikk og behandling av akutt syke eller skadde pasienter. Fagområdet omfatter prehospital behandling, legevakt og mottaksmedisin, og vil derfor kunne legge grunnlaget for en felles forståelse av omfanget av akutt- og mottaksmedisinen. 3 Bakgrunn Samfunnsøkonomiske og demografiske utfordringer tvinger fram en mer effektiv drift av akuttmottakene i Norge. De akutte innleggelsene utgjør opp mot % av alle innleggelser og domineres av indremedisinske lidelser (5), (6). De aller fleste pasienter innlegges via akuttmottaket, og sett under ett har det vært en økning i antall akuttinnleggelser i Norge på rundt 3-5 % de senere år (7). Det er spådd en økning i antall eldre pasienter og store sykdomsgrupper som dominerer i høy alder vil øke sin utbredelse med % fram mot 2030 (8). De fleste pasientene presenterer med uspesifikke symptomer hvor vurdering av alvorlighetsgrad krever bred legefaglig kompetanse. Samtidig vet man at symptomatologien varierer i de ulike aldersgruppene. Helsetilsynet fant etter et tilsyn i 2007 at mange pasienter opplever uforsvarlig behandling og lange ventetider ved norske akuttmottak (9). Dette skyldes dels den måten norske akuttmottak er organisert på, men vel så mye på grunn av manglende breddekompetanse innen akutt- og mottaksmedisin. Arbeidet i akuttmottaket blir ofte utført av yngre leger uten nødvendig opplæring, veiledning eller beslutningsstøtte fra leger med bred akuttmedisinsk kompetanse. Norsk Akkreditering har i samarbeid med Helse Sør-Øst utarbeidet en standard for akuttmottak basert på ISO-sertifisering, men denne beskriver i liten grad den nødvendige medisinskfaglige kompetansen (10). Nasjonal helse- og omsorgsplan (11) gir retningslinjene for hvordan regjeringen ønsker å sikre effektiv, samfunnsøkonomisk og adekvat pasientbehandling. Ut fra et akutt- og mottaksmedisinsk perspektiv vil det si at den akutt syke pasienten vil bli mer effektivt diagnostisert og behandlet i akuttmottaket, samt raskt få koordinert videre oppfølging og utredning. Det er krav om at spesialisthelsetjenesten må videreutvikles for å møte fremtidens utfordringer i det norske helsevesen og akuttmottakene står overfor en betydelig utfordring. Ikke nok med at akuttmottakene må forbedres etter kritikk fra helsetilsynet (9), men de må også ta høyde for økt pasientvolum i årene som kommer. 4

5 Helsedirektoratet har startet utredningen av muligheten for et kompetanseområde i akuttmedisin for leger (11). Samtidig foretar Helsedirektoratet en gjennomgang av spesialitetsstrukturen med tanke på fremtidens legefaglige behov. Legeforeningen ønsker også å se på denne utviklingen. På regionalt og lokalt nivå er det også iverksatt en rekke tiltak og prosesser for å bedre den legefaglige kompetansen og tilgjengeligheten, men det er foreløpig ikke etablert noen gode modeller for dette. Denne kompetanseplanen er ment å gi en oversikt over den basiskunnskapen som er nødvendig for å kunne jobbe som lege innen akutt- og mottaksmedisin. En slik kompetanseplan er også avgjørende for å utvikle et rammeverk som sikrer enhetlig og strukturert utdanning. Fagområdet akutt- og mottaksmedisin vil være inngangen til nødvendig etablering av fagmiljøer lokalt og på tvers av landets akuttmottak samt legevakter. Dette vil kunne oppfylle kravet om faglig utvikling, kvalitetsutvikling, utdannelse og forskning. Det stort fokus på etablering av standardiserte pasientforløp hvor akuttmottaket er en viktig bidragsyter. Fagområdet akutt- og mottaksmedisin vil være avgjørende for et adekvat samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger ved optimalisering av standardiserte pasientforløp. Et tydelig fagmiljø vil fremme samarbeid og koordinering mellom behandlingsnivåer i det hyperspesialiserte helsevesen. Dette er et viktig kvalitetsløft i håndteringen av akuttmottakets uselekterte og udiffensierte pasienter med utfordende symptomatologi. 4 Definisjoner Begrep Akutt Akuttberedskap Akuttkjeden / Akuttmedisinsk kjede Forklaring Synonymt med kritisk, plutselig, voldsom, brå. Akuttbegrepet peker i første rekke på en plutselig, oftest uventet oppstått tilstand, men sier ingenting om hvor alvorlig tilstanden er. Akutt inngår også som egen hastegrad i henhold til Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Den medisinske bruken av begrepet "akutt" korresponderer med den rettslige fortolkningen av "øyeblikkelig hjelp": Hjelpen skal være "påtrengende nødvendig", relatert til "fare for liv", eller "fare for alvorlig forverring av helsetilstanden". Begrepene "akutt" og "øyeblikkelig-hjelp" er lite entydige og brukes om hverandre (12). I dette prosjektet foretrekker vi å bruke akutt fremfor øyeblikkelig-hjelp. Helsevesenets organisering av menneskelige og materielle ressurser for å imøtekomme befolkningens akutte behov for helsehjelp (13). Består av prehospitale tjenester, dvs. medisinsk nødmeldetjeneste (legevaktsentral og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), legevakt, ambulansetjeneste (bil-, båt-, luftambulanse), og mottak i sykehus (12), (14). I denne sammenhengen har vi utvidet begrepet til også å omfatte fastlegeordningen, da mange 5

6 Begrep Forklaring henvendelser om akutt helsehjelp kommer fra fastleger. Akuttmottak Legevakt Akuttlege/Mottakslege Mottaksmedisin Mottaksprosessen Standardisert pasientforløp Triage En avdeling eller enhet i sykehus med akuttberedskap, for mottak, diagnostikk og behandling av pasient med akutt oppstått sykdom og akutt forverring av eksisterende sykdom eller skade (15) Alle kommuner er pålagt å ha en legevaktordning som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta den oppfølgingen som anses nødvendig. Flere kommuner kan samarbeide om legevaktordningen. Det meste av legevaktarbeidet skjer utenom ordinær arbeidstid. I ordinær arbeidstid ivaretas det meste av øyeblikkelig hjelp av fastlegene. Noen kommuner har også organisert en egen stasjonær legevakt på dagtid. Lege med erfaring innen akuttmedisinakutt- og mottaksmedisin i henhold til kompetanseplanen som jobber med diagnostikk og behandling av akutt syke og skadde pasienter. Medisinsk og kirurgisk virke i akuttmottak. All vurdering, prioritering, diagnostisering og behandling av pasienter som ankommer et akuttmottak. Fra Akuttmottaket får første melding om pasienten, til tilstrekkelig diagnostikk og behandling er gjennomført eller igangsatt, og til det er sikret at riktig behandlingstilbud i sykehus eller poliklinikk ivaretar den videre helsehjelp. Hensikten med mottaksprosessen er å diagnostisere og behandle eller igangsette behandling av en pasient som ankommer Akuttmottaket, og ved behov sikre videre helsehjelp i eller utenfor sykehuset. Et standardisert pasientforløp er en dokumentert beskrivelse av et planlagt forløp for en definert pasientgruppe i en gitt tidsperiode. Forløpet skal for å møte pasientens behov være forankret i faglig evidens og gi effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater (13). Metode for systematisk hastegradsvurdering av pasienter prehospitalt eller ved ankomst til Akuttmottaket (13). Mange triage-systemer finnes, og man har ikke kommet fram til en nasjonal standard. Triage er ikke ment som et diagnoseverktøy eller erstatning av medisinsk undersøkelse og vurdering. Triage kan heller ikke fungere som et system for å avvise pasienter (16). 6

7 5 Beskrivelse av fagområdet akutt- og mottaksmedisin Akuttmedisin defineres i Akuttforskriften av Helse- og omsorgsdepartementet som kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåkning ved akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade, herunder akutte psykiske lidelser, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og helse (17). Dette samsvarer godt med hvordan akuttmedisin defineres internasjonalt (18). Akuttmedisin bygger på det grunnleggende prinsipp at en hurtig initial diagnostikk og behandling forbedrer pasientens prognose. Det er en utfordring at akuttmedisin i første rekke blitt oppfattet som blålysmedisin i Norge (19). Anestesiologer har primært vært involvert i håndtering av alvorlig syke og skadde, men studier viser at bare rundt 3 % av pasienten trenger akutt tilsyn eller intervensjoner av anestesi i akuttmottaket (20). Disse pasientene får i utgangspunktet god utredning og behandling, da de utløser dedikerte ressurser eller standardisert pasientforløp (f.eks. traumeteam, medisinsk mottaksteam, STEMI, slagalarm, osv.). Det er derimot de resterende 97 % med uspesifikke symptomer og utfordrende klinisk bilde som har behov for økt legefaglig kompetanse og tilgjengelighet i akuttmottakene. Det er viktig å poengtere at akuttmedisin er mer omfattende enn denne tradisjonelle oppfatningen (21). International Federation of Emergency Medicine (IFEM) definerer akuttmedisin på følgende måte (18): Akuttmedisin er et fagområde som omhandler kunnskap og ferdigheter nødvendig for forebygging, diagnostisering og håndtering av akutte sykdommer og skader. Akuttmedisin omfatter somatiske og psykiske akutte tilstander som kan affisere alle mennesker. NORSEM har valg å benytte begrepet akutt- og mottaksmedisin for å dekke det store faglige omfanget i Norge. Fagområdet akutt- og mottaksmedisin har følgende hovedfunksjoner: 1. Gi akutt, livreddende basisbehandling og stabilisering av alle typer akutte pasienter, inkludert sikring av ABC. 2. Tilby alle pasienter i akuttmottaket en hurtig og effektiv diagnostikk, som muliggjør iverksettelse av relevante behandlingstiltak i henhold til internasjonale retningslinjer og innen anbefalte tidsrammer. 3. Effektiv hastegradsbestemmelse (triage) av pasienter og hvis indisert, raskt kunne overflytte dem til spesialavdeling eller innhente adekvat spesialisthjelp. 4. Koordinere og prioritere ressurser og innsats i akuttmottaket / akuttkjeden, inkludert effektiv logistikk og pasientflyt. 5. Observere og ferdigbehandle egnede pasientkategorier innenfor de gitte rammene i akuttmottaket. 6 Generelt om kompetanseplanen innen akutt- og mottaksmedisin Kompetanseplanen er organisert med en symptombasert og en systembasert liste etter inspirasjon fra Sverige og Danmark. Akuttmedisinsk tankegang er fokusert og symptomorientert tilnærming, slik at symptomdelen kommer først. Listen er ikke uttømmende, men forsøker å gi en oversikt over akutt- og mottaksmedisinens brede spektrum av symptomer og tilstander. Organiseringen av 7

8 kompetanseplanen vil fortløpende bli evaluert for å oppnå den mest hensiktsmessige inndelingen for norske forhold. 7 Utdanningsprogram Norsk selskap for akuttmedisin ønsker at det utarbeides et enhetlig rammeverk med utdanningsprogram for leger hvor kompetanseplanen ligger til grunn. Det er naturlig å se på utviklingen innen akutt- og mottaksmedisin i nordiske landene. Sverige og Finland har nå etablert akuttmedisin som en basisspesialitet, mens Danmark har utviklet et fagområde/kompetanseområde som bygger på en basisspesialitet. Det er store utfordringer ved å ha et kompetanseområde og Danmark ønsker også å utvikle en egen spesialitet. Initialt vil det i Norge være hensiktsmessig å benytte en tilsvarende modell som man har utviklet i Danmark (2). Utdannelsen til mottakslege vil etter endt basisspesialistutdannelse vare i 2 år, men det er mulighet for variasjoner i forhold til den enkelte leges forhåndskunnskaper. NORSEM vil parallelt med utviklingen av et kompetanseområde kontinuerlig jobbe for videreutvikling av kompetanse- og utdanningsplanen med tanke på opprettelse av akutt- og mottaksmedisin som en egen spesialitet. 8 Praktisk del Mottakslegen vil primært arbeide i akuttmottaket, men kompetanseplanen dekker også ferdigheter som er essensielle for legevaktsarbeid. Erfaring med de praktiske ferdighetene i kompetanseplanen vil i utgangspunktet kunne opparbeides ved arbeid i akuttmottaket, men man må forvente å supplere med opphold på ulike relevante spesialavdelinger. Det må tas hensyn til legens tidligere erfaring og spesialitet. I Danmark forventer man at man skal bruke 2 år for å kunne oppnå målbeskrivelsens ferdighetskrav på tilstrekkelig høyt nivå (2). Deretter skal mottakslegen være ansatt i minimum ½ år i akuttmottaket ved et høyt spesialisert sykehus. Leger med stor erfaring innen akutt- og mottaksmedisin og bør kunne få godkjent mye sin tidligere tjeneste, mens leger med liten akuttmedisinsk erfaring vil måtte påregne et lengre utdanningsløp. 9 Ferdighetstrening I tillegg til prosedyrer og ferdigheter som utføres prehospitalt, i akuttmottaket eller på legevakt vil utdannelsen innen de mest komplekse problemstillinger kreve deltagelse og dokumentasjon på spesielle kurs. Mottakslegen skal som et minimum ha gjennomført følgende kurs eller tilsvarende: 1. ATLS (Advanced Trauma Life Support) eller tilsvarende 2. EPLS (European Paediatric Life Support), APLS (Advanced Paediatric Life Support) eller tilsvarende 3. ACLS (Advanced Cardiac Life Support) eller tilsvarende 4. Akuttmedisinsk ultralydkurs 8

9 10 Teoretisk kunnskap Det forventes at mottakslegen under sin utdanning og virke oppnår og vedlikeholder akuttmedisinsk kunnskap og profesjonalitet tilsvarende et internasjonalt nivå. Vedlagte målbeskrivelse omhandler ikke alle tilstander eller lidelser en lege vil møte i akuttmottaket, men er ment å illustrere de mest vanlig forekommende tilstander og sykdommer. Listen er derfor ikke fullstendig utfyllende. 11 Evaluering For å sikre at mottakslegen oppnår den nødvendige kompetansen er det viktig at det blir foretatt regelmessige evalueringer gjennom hele utdanningen. Det tilstrebes på sikt å utarbeide eksamener og regelmessige resertifiseringsordninger for å opprettholde kompetansen. 12 Revurdering Helsedirektoratet har fått i oppgave å utrede akuttmedisin som et fagområde, men dette arbeidet er ikke påbegynt. Fagområdet er under utvikling noe som forutsetter kontinuerlig evaluering og oppdatering av kompetanseplanen. 13 Målbeskrivelse for fagområdet akuttmedisin 13.1 Omfang Denne akuttmedisinske kompetanseplanen omfatter kunnskap og praktiske ferdigheter som en mottakslege må beherske eller kjenne til for å kunne sikre god utredning og behandling av akutte pasienter. Kompetanseplanen omfatter: 1. Generell kunnskap 2. Systembasert kunnskap 3. Symptombasert kunnskap 4. Ulike akuttmedisinske utfordringer 5. Kliniske prosedyrer og ferdigheter 13.2 Generell kunnskap Overordnede mål 1. Prinsipper for akutt vurdering, prioritering, diagnostikk og behandling. 2. Prinsipper for prehospital behandling. 3. Samarbeid innen akuttmedisin mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 4. Epidemiologisk kunnskap om ulykker og akutte tilstander. 5. Fremme helse og forebygging av sykdom og ulykker 9

10 6. Kjenne til relevant lovgivning for helsetjenesten og arbeidet innen akuttmedisin 7. Kjenne til organisering og relevante beredskapsplaner ved katastrofer og større hendelser 13.3 Problemorientert/symptombasert målbeskrivelse Mottakslegen forventes å kunne identifisere, utrede og der det er hensiktsmessig starte adekvat behandling av følgende kliniske presentasjonsformer eller symptomer: Akutt abdomen/magesmerter Gastrointestinale årsaker Akutt pankreatitt Appendisitt Divertikulitt Hepatitt Hiatushernie Inflammatoriske tarmsykdommer Intestinal obstruksjon Ischemisk kolitt Kolangitt Kolecystitt Komplikasjoner av hernier Mesenterisk ischemi Peritonitt Ulcus ventriculi Visceral perforasjon Kardiovaskulære årsaker Akutt hjerteinfarkt Aortadisseksjon Rumpert aortaaneurisme Dermatologiske årsaker 10

11 Herpes Zoster Endokrine og metabolske årsaker Binyrebarksvikt Diabetes ketoacidose Andre metabolske acidoser Porfyri Gynekologiske og obstetriske årsaker Svangerskapskomplikasjoner Ekstrauterin graviditet Akutt bekkeninfeksjon Rumpert ovarialcyste Ovarietorsjon Hematologiske årsaker Akutt porfyri Muskel-skjelettårsaker Overførte ryggsmerter Nyre og urinveisårsaker Pyelonefritt Nyrestein Pulmonale årsaker Pneumoni Pleuritt Toksikologi Forgiftning Traume Abdominal traume 11

12 Endret mental status og bevissthet Psykiatriske årsaker Akutt psykose Depresjon Kardiovaskulære årsaker Hypo- og hypertensjon Sjokk Vaskulitt Pulmonale årsaker Respiratorisk svikt (hypoksi, hyperkapni) Endokrine og metabolske årsaker Hypo- og hyperglykemi Elektrolyttforstyrrelser Hypo- og hypertermi Hypoksemi Leverkoma Uremi Stoffskifteforstyrrelser Nevrologiske årsaker Intracraniell trykkøkning (bl.a. blødning, ødem, tumor) Demens Hydrocefalus Infeksjoner i sentralnervesystemet (bl.a. meningitt, encefalitt) Epilepsi Status epilepticus Hjerneslag (ischemisk og hemorragisk) Gynekologiske og obstetriske årsaker Eklampsi 12

13 Infeksjoner Sepsis Septisk sjokk Toksikologi Alkohol- og rusmisbruk Forgiftning (bl.a. medikamenter, løsemiddel, alkoholer, karbonmonoksid) Medikamentmisbruk Traumer Traumatisk hjerneskade Miljømessige årsaker Hypo- og hypertermi Ryggsmerter Muskel-og skjelettårsaker Frakturer Skiveutglidning Skivedegenerasjon Muskelstrekk Ligamenter og sener Spinalstenose Artritt Artrose Kardiovaskulære årsaker Infeksjoner Abdominalt aortaaneurisme Aortadisseksjon Osteomyelitt Infeksjon av mellomvirvelskiver 13

14 Pyelonefritt Prostatitt Endokrine og metabolske årsaker Pagets sykdom Gastrointetinale årsaker Pankreatitt Kolecystitt Dermatologiske årsaker Herpes Zoster Gynekologiske årsaker Endometriose Akutt bekkeninfeksjon (Chlamydia, gonorrhea) Hematologiske og onkologiske årsaker Tumor i abdomen og ryggsøylen Nevrologiske årsaker Subarachnoidalblødning (SAB) Urogenitale årsaker Nyreabscess Nyrestein Ikke- traumatisk blødning Øre-, nese- og halstilstander Epistaksis Gastrointetinale årsaker Hematemesis og melena Akutt gastritt Gastroduodenale ulcus Mallory Weiss syndrom 14

15 Øsofagus varicer Rektalblødning Akutt divertikulitt Hemorrhoider Inflamatorisk tarmsykdom Tumores/AVM Gynekologiske og obstetriske årsaker Menorrhagi/metrorrhagi (abort, abruptio placenta, tumores) Hematologiske og onkologiske årsaker Blødningsforstyrrelser (hemofili, ITP, von Willebrand) Antikoagulantia Urogenitale årsaker Hematuri (nyrebekkenbetennelse/pyelitt, tumores, urolithiasis) Pulmonale årsaker Hemoptysis (bronkiektasi, pneumoni, tumores, tuberkulose) Hjertestans Utredning og behandling av hjertestans i henhold til gjeldende AHLR retningslinjer. Videre behandling etter oppnådd ROSC Behandling med hypotermi Brystsmerter Kardiogene eller vaskulære årsaker Akutt koronarsyndrom Aortadisseksjon Arytmier Perikarditt Lungeemboli 15

16 Pulmonale årsaker Pneumoni Pneumomediastium Pneumotoraks (spesielt trykkpneuotoraks) Pleuritt Gastrointestinale årsaker Gastroøsofagal refluks Øsofagusruptur Øsofagusspasmer Muskel- og skjelettårsaker Dermatologiske årsaker Herpes Zoster Gråtende spedbarn Kunnskap om det brede spekter av tilstander hos det akutt syke barnet som presenteres seg annerledes sammenlignet med voksne. Anamnesen er ofte mangelfull hos små barn Diaré Infeksjoner Toksikologi Bakteriell enteritt og toksiner Virale infeksjoner Parasittose Mat- og vannbårne infeksjoner Medikamentrelatert Forgiftning Gastrointestinale årsaker Divertikulitt 16

17 Ischemisk kolitt Inflammatorisk tarmsykdom Enteritt på grunn av stråling eller kjemoterapi Immunologiske årsaker Matallergi Dyspné Respiratoriske årsaker Luftveisobstruksjon Parenkymsykdom Lungeshunt Pleuravæske Atelektaser Pneumotoraks Pneumoni Kardiovaskulære årsaker Dekompensert hjertesvikt Hjertetamponade Lungeemboli Øre-, nese-, halstilstander Epiglotitt Krupp Falsk krupp Væske- og elektrolyttforstyrrelser Hypovolemi Sjokk Anemi Immunologiske årsaker 17

18 Vaskulitt Toksikologi CO-intoksikasjon Cyanidintoksikasjon Endokrine og metabolske årsaker Metabolsk acidose Uremia Psykiatriske årsaker Hyperventilering Traumer Flail chest Lungekontusjon Traumatisk pneumotoraks Hemotoraks Feber Vanlige infeksjonstilstander Sepsis og septisk sjokk Parasittiske infeksjoner Influensa eller influensaliknende sykdom Endokarditt Myokarditt Faryngitt Tonsilitt Abscesser Otitt Kolecystitt Kolangitt 18

19 Meningitt Encefalitt Ikke-infeksiøse årsaker Lyell syndrom (Toksisk epidermal nekrolyse) Stephen-Johnson syndrom Tyrotoksikose Pankreatitt Inflammatorisk tarmsykdom Toksisk sjokk syndrom Hematologiske og onkologiske årsaker Leukemier Lymfomer Immunologiske årsaker Arteritt Artritt Lupus Sarkoidose Muskel- og skjelettårsaker Osteomyelitt Fasciitt Cellulitt Nevrologiske årsaker Intracraniell blødning Nyre- og urogenitale årsaker Pyelonefritt Prostatitt Toksikologi 19

20 ASA Antibotika Hodepine hos voksne og barn Vaskulære årsaker Migrene Cluster hodepine Spenningshodepine Intracraniell blødning Hypertensiv encefalopati Ischemisk hjerneslag Hematologiske og onkologiske årsaker Hjernetumores Immunologiske årsaker Temporalisarteritt Vaskulitt Infeksiøse årsaker Abscesser Tanninfeksjoner Encefalitt Mastoiditt Meningitt Sinsusitt Nevrologiske årsaker Trigeminusnevralgi Øyesykdommer Optisk nevritt Akutt glaukom 20

21 Toksikologi Alkohol Misbruk av analgetika Kalsiumkanalblokkere Glutamat Nitrater Opiat- og koffeinabstinens Traumer Hodetraume Ikterus Gastrointestinale årsaker Kolangitt Leversvikt Pankreashodetumor Pankreatitt Obstruktiv kolestase Kardiovaskulære årsaker Kronisk kardiogen dekompensasjon Hematologiske og onkologiske årsaker Hemolytiske anemier Trombotisk trombocytopenisk purpura Hemolystisk uremisk syndrom Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) Gynekologiske og obstetriske årsaker HELLP-syndrom 21

22 Smerter i ekstremitetene Kardiovaskulære årsaker Akutt ischemi Arteritt Dyp venetrombose Overfladisk tromboflebitt Infeksiøse årsaker Artritt Cellulitt Nekrotiserende fasciitt Osteomyelitt Muskel- og skjelettårsaker Isjias Nevrologiske årsaker Traumer Perifer nervekompresjon Palpitasjoner/hjertebank Kardiovaskulære årsaker Bradyarytmier (inkludert sinus og AV-blokk) Ekstrasystoler Takyarytmier (inkludert atrieflimmer, sinustakykardi, SVT, VT) Endokrine og metabolske årsaker Toksikologi Tyrotoksikose Medikamenter Rusmidler 22

23 Kramper hos voksne og barn Nevrologiske årsaker Epilepsi Status epilepticus Kardiovaskulære årsaker Hypertensiv encefalopati Synkope Dysarytmier Migrene Endokrine og metabolske årsaker Metabolske kramper Gynekologiske og obstetriske årsaker Eklampsi Infeksiøse årsaker Feberkramper hos barn Psykiatriske årsaker Toksikologi Narkolepsi Pseudokramper Rusmidler Toksiner Sjokk hos voksne og barn Typer sjokk Anafylaktisk Kardiogent Distributivt (Hypovolemisk, sepsis, nevrogent, anafylaktisk) Obstruktivt (Trykkpneumotoraks, hjertetamponade, lungeemboli) 23

24 Hudmanifestasjoner Dermatologiske årsaker Eksem Psoriasis Hudtumores Immunologiske årsaker Vaskulitter Urtikaria Steven-Johnson syndrom Toksisk epidermal nekrolyse (Lyell syndrom) Infeksiøse årsaker Virale eksantemer Meningokokkinfeksjon Herpers Zoster/simplex Abscesser Medikamentutløst Hematologiske og onkologiske årsaker Idiopatisk trombocytopenisk purpura Trombotisk trombocytopenisk purpura Synkope Kardiovaskulære årsaker Aortadisseksjon Arytmier Klaffefeil Ortostatisk hypotensjon Hjertetamponade 24

25 Lungeemboli Endokrine og metabolske årsaker Binyrebarksvikt (Addisons sykdom) Væske- og elektrolyttforstyrrelser Hypovolemi Nevrologiske årsaker Autonom dysfunksjon Epilepsi Vasovagal refleks Vertigo og svimmelhet Øre- og labyrintårsaker Benign posisjonell vertigo Menieres sykdom Otitt Vestibularis nevritt Viral labyrintitt Kardiovaskulære årsaker Arytmier Hypotensjon Hematologiske og onkologiske årsaker Anemier Nevrologiske årsaker Acusticusnevrom/Vestibularis Schwannom Bulbær eller cerebellær lesjon Psykiatriske årsaker Angst og panikkanfall Respiratoriske årsaker 25

26 Hypoksi Toksikologi Alkohol- og rusmisbruk Medikamenter Kvalme og oppkast Gastrointestinale årsaker Appendisitt Kolecystitt Gastroparese Gastrisk obstruksjon og retensjon Gastroenteritt Hepatitt Pankreatitt Pylorusstenose Tynntarmsobstruksjon Kardiovaskulære årsaker Myokardischemi Øre-, nese-, halsårsaker Vestibularisaffeksjon Endokrine og metabolske årsaker Diabetes ketoacidose Væske- og elektrolyttforstyrrelser Gynekologiske og obstetriske årsaker Infeksjoner Graviditet Nevrologiske årsaker Cerebralt ødem eller blødning 26

27 Hydrocefalus Intracraniel ekspanderende lesjon Psykiatri Spiseforstyrrelser Nyre- og urogenitale årsaker Uremi Toksikologi 13.4 Systembasert kunnskap Følgende hovedpunkter for hver enkelt sykdom eller tilstand skal man ha systembasert kunnskap om: 1. Epidemiologi 2. Symptom/klinikk 3. Utredning og behandling 4. Prognose 5. Lokal tilpasning/retningslinjer Akutte abdominale og gastrointestinale tilstander Medfødte tilstander Hirschspungs sykdom Meckels divertikkel Pylorusstenose Inflammatoriske og infeksiøse tilstander Appendisitt Kolecystitt Kolangitt Divertikulitt Forverring og komplikasjoner av inflammatorisk tarmsykdommer 27

28 Gastritt Gastroenteritt Gastroøsofagal refluks Hepatitt Pankreatitt Peritonitt Ulcus pepticum Metabolske tilstander Leversykdom Leversvikt Traumatiske og mekaniske tilstander Fremmedlegeme Strangulasjon av hernier Intestinal obstruksjon og okklusjon Tumores Vaskulære tilstander (ischemi og blødninger) Ischemisk kolitt Øvre og nedre gastrointestinalblødning Mesenterisk ischemi Annet Komplikasjoner av gastrointestinalt utstyr og kirurgiske prosedyrer Akutte kardiovaskulære tilstander hos voksne og barn Arytmier Medfødte hjertefeil Hjertesvikt (pumpesvikt, nedsatt kontraktilitet, m.m) Kardiomyopatier Medfødt hjertesvikt 28

29 Akutt lungeødem Hjertetamponade Klaffefeil Inflammatorisk og infeksiøs hjertesykdom Endokarditt Myokarditt Perikarditt Ischemisk hjertesykdom Akutt koronarsyndrom (UAP, NSTEMI, STEMI) Stabil angina pectoris Traumatisk skade av hjertet Vaskulære og tromboemboliske tilstander Aortadisseksjon Rumpert aortaaneurisme Dyp venetrombose (DVT) Akutte hypertensive tilstander Arterielle okklusive tilstander Tromboflebitt Lungeemboli Pulmonal hypertensjon Dermatologiske tilstander Eksfoliativ erytrodermi Toksisk Epidermal Nekrose (TEN) Urtikaria Staphylococcus Scaled Skin Syndrome (SSSS) Steven-Johnson syndrom Erythema multiforme 29

30 Hudmanifestasjoner Infeksjon Medikamenter Akutt endokrinologi og metabolske tilstander Akutte presentasjoner av medfødte metabolske tilstander Binyrebarksvikt Forstyrrelser i glukosemetabolismen Hyperosmolalitet Hyper- og hypoglykemiske tilstander Ketoacidose Stoffskiftesykdommer Hyper- og hypotyroidisme Myksødem koma Tyrotoksisk krise Væske- og elektrolyttforstyrrelser Syre-base-forstyrrelser Elektrolyttforstyrrelser Volumstatus og væskebalanse Øre-, nese- og halssykdommer Blødninger Epistaksis Fremmedlegemer Inflammatoriske og infeksiøse tilstander Angioødem Epiglotitt 30

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose. s. 8. Interstitielle pneumonier s. 14. HbA1c som diagnosticum s. 22. ACP 2013 s.

Indremedisineren. Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose. s. 8. Interstitielle pneumonier s. 14. HbA1c som diagnosticum s. 22. ACP 2013 s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2013 Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose s. 8 Interstitielle pneumonier s. 14 HbA1c som diagnosticum s. 22 www.indremedisineren.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK Utarbeidet av eksperter innen europeisk radiologi og nukleærmedisin I samarbeid med UK Royal College of Radiologists Samordnet av Den europeiske kommisjon

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer