Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden?"

Transkript

1 Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden? N G H r a p p o r t j u n i

2 Innhold Sammendrag Innledning Arbeidsgruppas sammensetning Situasjonsbeskrivelser Generell... 4 Nordiske matvaner - ikke så like som vi tror! Danmark Finland Island Norge Sverige Hvilke faktorer vil kunne utnyttes i merkevarestrategier? Utnytte rase/avlsprogram som en del av en merkevarestrategi Summarisk presentasjon av andre relevante faktorer som kan bidra positivt i differensierings strategier Andre faktorer som er et nødvendig fundament for utvikling av merkevarestrategier Oversikt over hvordan historiefortellinger fungerer og hvilke fortellinger som kan brukes Sidet trønder- og nordlandsfe. Foto: Vera Gjersøe 5. Noen eksempler på nasjonale merkevarestrategier Finland Island Norge Sverige Eksempler fra Italia og Spania Anbefalinger fra arbeidsgruppa Nordisk Ministerråd Nordisk Genbank Husdyr Myndigheter Næringsorganisasjoner Bønder/bedrifter

3 Sammendrag Hovedhensikten med denne rapporten er å inspirere til å bruke lokale husdyrraser mer aktivt i næringsutvikling i Norden. Det er gitt eksempler som illustrasjon, på måter å bruke dyret/rasen, råvaren, produktet og landskapet til å skape økonomiske forretningskonsepter. For aktører som ønsker å se på muligheten til å bruke lokale raser i egen forretningsutvikling er det gitt innsyn i de tanker og planleggingsgrunnlag som må være på plass når alternativ produksjonsutvikling skal gjennomføres. Det er konkludert med at det eksisterer uutnyttet potensiale for merkevarebygging i Norden med å bruke lokale raser i langt større utstrekning enn i dag. Dette kan gi grunnlag for å skape unike produkter innenfor både mat- og reiselivsmarkedet. Samtidig vil bruk av lokale raser gjennom gode forretningsideér og merkevarebygging kunne realisere effektiv genforvaltning som tilfredsstiller internasjonale lover om bevaring og bærekraftig utnytting av husdyrgenetiske ressurser. I kapitel 6 er det gitt anbefalinger av tiltak som det må fokuseres på i utviklingsstrategier for markedsføring og utvikling av nisjeproduksjon. 1. Innledning Nordisk landbruk kjennetegnes ved at det fyller mange funksjoner i samfunnet. Produksjon av mat er selvsagt den viktigste. I tillegg er matproduksjonen også grunnlag for bosetting og sysselsetting i store deler av Norden. Et mangfoldig kulturlandskap er også et viktig produkt fra jordbruket. Kulturlandskapet betyr mye for folks trivsel og velvære, i tillegg til at det gir grunnlag for andre næringer, for eksempel turisme. På tross av store naturgitte forskjeller har nordisk landbruk mye til felles. Et av disse fellestrekkene er et klart uttrykt ønske om å ligge i forkant av europeisk kvalitetsutvikling på mat. På en rekke områder er likhetstrekkene i holdninger, utvikling og samfunnsforhold så store at det er mulig å fastslå det en kan kalle nordiske posisjoner innenfor mat- og jordbrukspolitikk. Målet for jordbruket i de nordiske land er å fremme en bærekraftig mat- og jordbruksproduksjon, som oppfyller forbrukernes stadig større krav til kvalitet, trygghet, spesialiteter og pris, og som samtidig sikrer bøndene god inntjening. I alle de fem land har det skjedd en økt forbrukerretting av landbrukspolitikken. I hele Norden er det gjort mye for å redusere forurensninger og forhindre reststoffer i produktene. En har videre hatt stor fokus på dyrevelferd. Det er grunn til å tro at dette har bidratt til at forbrukerne i de nordiske land fortsatt foretrekker mat produsert i eget land. Undersøkelser i alle de nordiske land viser at forbrukerne har stor tillit til innenlandsk mat. Foto: Liv Lønne Dille 3

4 Det nordiske matmarkedet har gjennom mange tiår vært kjennetegnet av økende uniformering og volum fra sterke nasjonale og til dels også internasjonale leverandører. Utviklingen de siste årene tyder imidlertid på at man er på vei inn i fl ere differensierte trender. Stadig større forbrukergrupper har stor kjøpekraft, og viljen til å bruke penger på mat og matopplevelser øker. Økende mobilitet gjør også at mange blir inspirert av internasjonal mat og matkultur, og at de dermed etterspør et større matmangfold også i eget land. Redusert lønnsomhet i det tradisjonelle landbruket har også gjort det nødvendig å utvikle nye strategier for å styrke økonomien på mange gårdsbruk. I de nordiske land har bygdeutvikling høy prioritet både hos landbruket og hos myndighetene, og det brukes mange virkemidler for å beholde en levende landsbygd og dermed bosetting i distriktene. Som et ledd i dette har en i fl ere nordiske land satset på småskalaforedling av mat og nisjeproduksjon av forskjellig slag. Det er med dette som bakgrunn Nordisk Genbank Husdyr (NGH), gjennom et prosjekt, ønsker å sette fokus på mulighetene til å bruke genressurser som et element i merkevarestrategier for å øke verdiskapinga på nordiske gårdsbruk. NGH sin visjon er verdiskaping gjennom bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i Norden. Igangsetting av prosesser som kan stimulere til alternative måter å skape verdier på, er derfor viktig og i henhold til nordiske politiske mål om bærekraftig utvikling og bærekraftig forvaltning av genetiske ressurser. Arbeidsgruppas ambisjon med denne rapporten er å stimulere til mer aktiv bruk av husdyrrase/avlsprogram som et ledd i å øke inntjeningen gjennom høyere priser på spesialprodukter i mat- og reiselivemarkedet. Arbeidsgruppa ønsker derfor å påpeke en del forhold som vi mener er avgjørende dersom en med utgangspunkt i nasjonale raser skal skape salgsprodukter med merverdi. Videre håper vi at gode eksempler fra aktører som har lyktes skal inspirere andre til å satse. Vårt håp er at en med å ta utgangspunkt i forskjellige raser og eventuelt avlsprogram skal skape produkter som gir større mangfold for forbrukerne og bedre økonomi for bonden. Lykkes man med dette har man samtidig bidratt til rasebevaring gjennom aktiv utnytting av de nasjonale genetiske ressursene. 2. Arbeidsgruppas sammensetning Kirsten Indgjerd Værdal, bonde, Norge, leder for prosjektet Bodil Cornell, leder for Eldrimner Resurscenter for småskala livsmedelforædling, Sverige Magnús Gudmundsson, forsker på Matra Centret for livsmedelforskning, Island Deler av arbeidsgruppa. Toumo Tupasela var ikke tilstede da bildet ble tatt. Toumo Tupasela, gruppedirektør MTT Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Livsmedel forskning, Finland Erling Fimland, direktør Nordisk Genbank Husdyr, sekretær for prosjektet 3. Situasjonsbeskrivelser 3.1 Generell Fram til i dag, har utviklingen innenfor jordbrukssektoren i hele den vestlige verden, resultert i økte krav til produksjons effektivitet og lavere matpriser. Dette har gjort at størrelsen på produksjonsenhetene har økt, og at færre personer er involvert i primærproduksjonen. For de fl este land har denne utviklingsprosessen medført reduksjon av antall innbyggere på landsbygda, nedlegging av gårdsbruk og gjengroing av kulturlandskap. Dette har skjedd på tross av at målet har vært å beholde et nasjonalt multifunksjonelt landbruk. Tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) kan illustrere denne utviklingen: Antall bruk i Finland (over 10 da) ble redusert med 21% fra I Norge var det en reduksjon på 7% i antall bruk i samme periode Gjennomsnittlig bruksstørrelse i Finland (bruk i drift ) økte fra 192 til 240 da i perioden I Norge økte gjennomsnittet fra 120 da til 130 da i samme periode Det ble over færre melkeprodusenter i Finland fra (-30%). I Norge ble antall melkeprodusenter redusert med vel 2000 i samme periode (- 9%) 4

5 (NILF: Notat 2000:6, Leif Forsell: En sammenligning av utviklingen i landbruk og landbrukspolitikk i Norge, Sverige og Finland). I de senere år har flere av de nordiske landene lagt mye politisk og økonomisk kraft i å utvikle omfattende bygdeutviklingsprogram. Denne satsingen har bl. a. ført til økt småskalaproduksjon innenfor mat og reiseliv Bondens valg av utviklingsstrategi Situasjonen beskrevet over gjør at bønder over hele Norden står i vanskelige avveininger når de skal ta stilling til utvikling av eget gårdsbruk. Valget står ofte mellom å satse på en volumstrategi eller en differensieringsstrategi. For bønder som velger en volumstrategi vil utvikling av bruket ofte innebære spesialisering, økt produksjon og behov for sterkere fokus på kostnadsreduksjoner. Som et ledd i dette velger mange bønder også å gå inn i tettere samarbeid med andre gårder. Noen bønder ønsker, ut i fra ulike hensyn, å satse på andre typer produksjon enn volumproduksjon av råvarer. Stadig flere satser på småskala næringsvirksomhet innenfor matproduksjon, turisme, grønn omsorg og lignende virksomheter. Dette er krevende omstillinger for bondefamilien og det krever ny kunnskap, stor arbeidsinnsats og tilgang på kapital. I denne omstillingen har mange nordiske bønder hentet både inspirasjon og kunnskap fra kollegaer i Sør- Europa. I land som Frankrike, Italia, Spania og Portugal ser man ofte at bønder i marginale jordbruksområder har valgt utvikling gjennom en differensieringsstrategi av den enkle grunn at de ved å velge volumproduksjon ville bli tapere i konkurranse med bønder i de beste jordbruksområdene. I disse landene er det mange eksempler på vellykkede forretningsideer der bønder har utviklet spesialprodukter med utgangspunkt i gamle mattradisjoner og lokale fortrinn og særegenheter. Råvarene til mange slike produkt kommer fra tradisjonelle og stedegne husdyrraser. Disse rasene er viktig både ved at de ofte gir råvaren en spesiell karakter, og ved at de brukes som viktige elementer i å bygge den image slike produkter er helt avhengig av for å bli anerkjente merkevarer. Et viktig element i utvikling av slike spesialprodukter er også spesielle krav til produksjonsmåten. Dette kan være krav til fôr, beiteområde, beitelengde osv. Ved å bruke lokale raser som råstoffgrunnlag øker mulighetene til å formidle både lokale tradisjoner og kulturhistorie gjennom produktene. I tillegg vil bruk av stedegne raser i merkevareproduksjon være en sikkerhet mot kopiering fra produsenter i andre områder. For eksempel vil det være umulig å kopiere en lokal normandie-ost når kravene til produksjon er at melka skal komme fra Normandie-ku som har beitet i landskapet i Normandie. Så langt arbeidsgruppa kjenner til har ingen av de nordiske land utviklet strategier for bruk av lokal rase/ avlsprogram som grunnlag for merkevarestrategier på mat Særtrekk ved det nordiske matmarkedet Det nordiske matmarkedet er kjennetegnet ved at få og store selskaper innenfor foredlingsindustri og dagligvarehandel dominerer store deler av markedet. Innenfor foredling er dette delvis kooperative, bonde-eide selskaper og det er delvis private selskaper. Kjedemakten i det nordiske dagligvaremarkedet kan illustreres med følgende tall; de 4-5 største dagligvarekjedene har 79% av markedet i Danmark, 92% i Finland, 94% i Sverige og 99% i Norge. Til sammenligning er tilsvarende tall for Italia 29%, og for Spania og Frankrike er tallene henholdsvis 57 og 81% (EAAP publication No. 108, 2003). I de nordiske land har både foredlingsindustrien og dagligvarebransjen utviklet sterke nasjonale og dels også nordiske varemerker. Det er grunn til å tro at dette har styrket nasjonal matproduksjon i en stadig økende konkurranse med importerte produkter. Samtidig har dette ført til at kun en liten del av matproduksjonen omsettes i det lokale marked, få varer merkes med gårdens eller bondens navn og lokal tradisjonsmat har en svært liten del av det totale matmarkedet. Å øke den økologiske produksjonen har høy politisk prioritet i hele Norden. Prinsippene for økologisk produksjon har revitalisert kunnskapen om å utnytte naturressursene som er tilgjengelig lokalt, og har dermed vært en spydspiss i å utvikle konvensjonelt jordbruk i en mer miljøriktig retning. Omfanget av økologiske produksjon kan se ut til å bli mindre enn enkelte trodde, men de erfaringene som er gjort vil være viktig å bruke og videreutvikle i det videre arbeid med satsing på småskala matproduksjon. Fäbodost. Foto: Eldrimmer 5

6 I de nordiske land har, i likhet med resten av Europa, utviklingen av de fl este lover, regler og retningslinjer for næringsmiddelproduksjonen hatt basis i industriens behov. Skal bygdeutvikling og småskala produksjon være et satsingsområde, må regelverket tilpasses også de mindre virksomheter. I Norge er det nylig gjennomført en studie Flaskehalser og etableringsbarrierer for mindre bedrifter (SND-rapport nr. 2, 2003). For å følge opp dette arbeidet har Landbruksdepartementet i Norge bedt det nyetablerte Mattilsynet om å peke ut en region som skal være pilotområde for utvikling av en modell. Modellen skal vise hvordan Mattilsynet på en best mulig måte kan bidra til at mindre matbedrifter får virkeliggjort sin virksomhetsidé. Prosjektet skal dels se på handlingsrom innenfor eksisterende regelverk, de skal drive veiledning og rådgiving, og de skal etablere gode rutiner for samarbeid mellom de ulike typer offentlige instanser som disse bedriftene må forholde seg til. I de nordiske land har dyrevelferd og større sikkerhet i matproduksjon hatt høy politisk prioritet. Det er grunn til å hevde at på disse områdene har de nordiske land vært i front av utviklingen. Derimot har det vært mindre fokus på utvikling av produkter med spesiell smak, egenart og lokal tradisjon. Det samme forhold gjelder bruk av lokale raser som grunnlag for å produsere lokale merkevarer av høy kvalitet. Når det gjelder merkeordninger i de nordiske land er utbredelsen og bruken noe forskjellig fra land til land. Danmark, Sverige og Finland er omfattet av EU s forordninger for beskyttelse av opprinnelse- og geografi ske betegnelser. Videre har EU en forordning som regulerer produkter med tradisjonelt særpreg. I Norge har man, gjennom en nasjonal forskrift, fastsatt et regelverk som tilsvarer EU-forordningen, regulerer opprinnelse og geografi sk betegnelse og tradisjonelt særpreg. Norge har i tillegg innført merket Spesialitet. Dette er et merke som garanterer for en særegen eller spesiell matopplevelse. Bruk av merket Spesialitet betyr også at produktet formidler en historie. De nordiske land har også andre merker. Eksempler på slike er Demeter for biodynamisk produksjon, Krav / Debio for økologisk produksjon, samt nasjonale og regionale merkeordninger som skal identifi sere nasjonale produkter og spesialprodukter. Arbeidsgruppen mener at utvikling og tilpassing av gode merke ordninger vil være avgjørende for utviklingen av omfanget av spesial produkter, og dermed også for størrelsen på verdiskapingen Forbrukerpreferanser i Norden Når det gjelder nordiske matvaner er dette bl. a. undersøkt av forsker Unni Kjærnes ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). SIFO har vært koordinator for prosjektet, som er kalt En matdag i Norden. Dette er en sammenlignende nordisk undersøkelse av atferd og holdninger i forhold til mat. Via telefonintervjuer ble forbrukere i Danmark, Finland, Norge og Sverige bedt om å fortelle hva de spiste i løpet av en og samme dag. Undersøkelsen er fi nansiert av Nordisk samarbeidsnemnd for samfunnsforskning (NOSS). Nordiske matvaner - ikke så like som vi tror! Frokost alene, lunsj med venner og kolleger, middag med familien. Dette er hovedtrenden for måltidene i de nordiske landene, men det er klare nasjonale forskjeller. Nordmenn spiser mest ordentlige måltider, mens svenskene er mest moderne og fi nnene de mest tradisjonelle. Danskene skiller seg ut ved å være langt mer sosiale og større vanedyr med hensyn til hvem de spiser sammen med, når de spiser og hva de spiser. pressemelding/pressemelding htm. Undersøkelsen avkrefter langt på vei myten om at familietradisjonen med felles måltider er i oppløsning. Familiemåltidet eksisterer i beste velgående i alle nordiske land, men ikke alltid i så rigide former som tidligere. Middagen kan nå bestå av både pasta og pizza, og måltidene inntas ikke alltid ved spisebordet. For eksempel er kombinasjonen TV og pizza velkjent i norske familier. Utespising er ikke særlig utbredt i noen av de nordiske landene, og måltider som inntas på restauranter, kafeer og lignende utgjør bare mellom 4-6%. Bare 3-5% spiser alene utenfor hjemmet, for eksempel på gate kjøkken eller i bilen. I samtlige land i undersøkelsen blir måltidene mer sosiale i helgene. Dette gjelder også for aleneboere, som da spiser oftere sammen med andre. Foto: Tore Wuttudal / NN / Samfoto 6

7 Dette indikerer at det er ulikheter mellom de nordiske land i status når det gjelder forbrukeratferd. Likevel kan en med utgangspunkt i media over flere år se at en har hatt en utvikling i det nordiske matmarkedet der fokus i stor grad har vært knyttet til utvikling av matpriser. Utvikling av forbrukertrendene har også gått markert i retning av at maten skal være enkel å tilberede. I tillegg er nordiske forbrukere opptatt av at maten skal være trygg å spise, og at det skal være kvalitet i alle ledd i produksjonskjeden. Stor vekst i kjøpekraft og økende reisevirksomhet har bl. a. ført til at forbrukerpreferansene er i forandring. Trenden i flere land er at etterspørselen øker etter produkter som er produsert på en spesiell måte (f. eks. økologisk mat, egg fra frittgående høner, frilandsgris etc). Mange ønsker også produkter som kan fortelle en historie. Dette kan enten være tradisjonsmat, eller det kan være nye produkter som formidler verdier forbrukerne setter pris på, og er villig til å betale mer for. 3.2 Danmark Landbruket i Danmark er både mer ensartet og mer eksportorientert enn hva man ser ellers i Norden. Dermed har strategier for priskonkurranse vært dominerende både politisk og produksjonsmessig. Politisk og reelt har det derfor vært lite interesse i å satse på nisjemarkeder med unntak av økologisk produksjon. 3.3 Finland Utvikling av multifunksjonelt jordbruk i Finland er en del av eksisterende politikk. Dette inngår også som EU s mål i de pågående WTO forhandlingene. Tross en politisk vilje til utvikling på landsbygda, var bevilgningen av offentlig midler for å skape en slik utviklingen, bare en liten del av de utgifter som var reelt sett nødvendig. Likevel er det i jordbruksnæringen vokst fram økt interesse for å utnytte et voksende markedsbehov for nisjeprodukter inklusiv økologiske produkter. 3.4 Island Situasjonen for islandsk husdyrbruk er enestående ved at opprinnelige raser som ble overflyttet samtidig med koloniseringsperioden fortsatt er i bruk og at det ikke finnes andre raser av storfe og sau enn disse historiske rasene. I en internasjonaliseringsprosess med fri handel som WTO gjennomfører vil husdyrbruket på Island før eller siden kunne stå overfor flere vanskelige valg. Det eksisterer flere miljøer som er interessert i produksjon av merkevarer innen landbruket, men det finns pr. i dag ikke noe nettverk som kan koble disse sammen for å videreutvikle denne ideen. Det er en politisk vedtatt målsetning at fra 1999 skal næringsmiddelproduksjonen som anvender islandske råvarer innordne seg i henhold til bærekraftig utviklingsstrategier. I denne forbindelse er det stiftet et senter for organisk produksjon ved Hvanneyri Lantbrukshøgskole. 3.5 Norge I utforminga av norsk landbrukspolitikk i de siste åra har landbrukets totale samfunnsnytte blitt mer og mer vektlagt. Det multifunksjonelle jordbruket er i ferd med å bli et kjent begrep. I dette ligger at landbruket skal produsere trygg mat av høy kvalitet tilpasset forbrukernes preferanser og behov. I tillegg skal landbruket også levere varer og tjenester med utgangspunkt i næringas samlede ressurser. Videre er målet at en med et aktivt landbruk i hele landet, basert på bærekraftig utnytting av naturressursene, skal produsere fellesgoder som livskraftige bygder og et bredt sett av miljø- og kulturgoder. Fra og med 1988 har Stortinget bevilget betydelige midler til bygdeutvikling med formål å skape grunnlag for ny og lønnsom næringsutvikling innen landbruket og i tilknytning til landbruket. Dette skulle gjøres ved å: medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling stimulere til rekruttering av begge kjønn til landbruket Situasjonen etter vel 10 års satsing er at driftsenheter, dvs vel 40%, har tilleggsnæring av ett eller annet slag. I år 2000 ble det etablert et Verdiskapingsprogram for matproduksjon som er et program for innovasjon og mangfold på matområdet. Første fase av prosjektet har det følgende hovedstrategi; Verdiskapingsprogrammet skal legge til rette for primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter som utvikler spesialiserte matvarer av høy kvalitet for salg i markeder med høy betalingsvillighet og som bidrar til økt verdiskaping for primærprodusentene. Programmet vil ta utgangspunkt i forbrukerbehovene i det norske marked, men det vil også bli lagt vekt på å bidra til eksport av aktuelle produkter. Det er signalisert en økonomisk ramme for denne satsinga på 500 mill NOK i løpet av 5 år. 3.6 Sverige I Sverige var det en bevist nedbygging av distriktsjordbruket på 70-tallet. På tross av dette ble det skapt holdninger til alternativ utvikling som bygget på småskalaproduksjon både av mat og andre håndverksprodukter. Denne motkultur kom som et resultat av at enkelte så nødvendigheten av å tenke nye tanker for å kunne opprettholde bosetning og levende bygder i fraflyttingsområder. Oppstarting av aktiviteter innen alternative utviklingslinjer skjedde ved den første prosjektbevilgning til Bygdeutvikling i 1985 gjennom Lantbruksstyrelsen i Jämtland. Dette og senere oppfølging av tilsvarende prosjekter la grunnlaget for etablering av Resurscentrum för småskalig livsmidelsförädling i 1995 under Länstyrelsen i Jämtland. Dette Resurscentrum og aktiviteten i forkant av etableringen har vært en hoved- 7

8 katalysator for kunnskapsutvikling, rådgivning og nettverksbygging som har resultert i oppstarting og en positiv utvikling av ny næringsvirksomheter i dette om rådet av Sverige. Foto: 4. Hvilke faktorer vil kunne utnyttes i merkevarestrategier? I dette kapitelet ønsker arbeidsgruppa å: Inspirere næringen til å utnytte rase/avlsprogram som en del av en merkevarestrategi Presentere summarisk; hvilke andre relevante faktorer som kan bidra positivt i slike strategier Si noe om hvilke faktorer som er absolutt nødvendig fundament for utvikling av slike strategier Gi en oversikt over hvordan storyer fungerer og hvilke storyer som kan brukes Beskrive av eksempler på alternative satsinger fra Finland, Island, Norge og Sverige, inkludert drøfting av hva de gitte eksemplene i hovedsak har lagt vekt på i sine produksjons- og markedsstrategier Gi anbefalinger om viktige tiltak som det må fokuseres på i utviklingsstrategier for markedsføring og -utvikling 4.1 Utnytte rase/avlsprogram som en del av en merkevarestrategi Som vist innledningsvis kan det forventes økt interesse for differensierte strategier i husdyrproduksjonen i enkelte av de nordiske land. Mulighetene å utnytte rase/avlsprogram for å øke verdien av produkter kan skje gjennom: Historiske- og kulturraser, samt utnytte ulikhet i egenskaper mellom disse raser Egenskaper ved avlsprogrammet Raser egnet til kulturlandskapspleie Historiske - og kulturelle - raser I de fl este nordiske land eksisterer det fl ere truede nasjonale husdyrraser som står i fare for å forsvinne som levende populasjoner. Flere av disse rasene består av få dyr, og de er derfor marginale i produksjonssammenheng ved at de bidrar lite til den nasjonale mat- og landbruksproduksjonen. Overleving av nasjonale raser har så langt dels vært avhengig av entusiastiske bønder som har holdt på gamle raser i tradisjonelle opplegg, og med lite eller ingen støtte til det bevaringsarbeid som denne produksjonsformen i realiteten er. Med økende kostnadspress i husdyrbruket, vil denne type produksjon lett forsvinne. I en historisk og kulturell sammenheng vil dette være et stort tap. Sannsynligheten for tap av genetisk variasjon øker også med mulighetene av å ta i bruk teknologiske hjelpemidler for å øke reproduksjonseffektiviteten. Kunstig sædoverføring har skapt en situasjon der reproduksjonseffektiviteten i forhold til naturlig bedekning er mange hundre ganger forbedret, noe som betyr at langt færre hanndyr kreves for å bedekke et gitt antall hunndyr. Naturlig bedekning vil normalt kunne begrense innavlsøkningen ved fornuftig forvaltning. Effektiv teknologi for kunstig sædoverføring og dypfrysing av sæd har gitt ytterligere økning i seleksjonsintensitet og avlsmessige muligheter. Nye muligheter for teknologiforbedringer av hunndyrfruktbarheten (eks. multippel egg høsting og kunstig befruktning) vil ha samme virkning som angitt for hanndyr. Så langt har disse teknologier gjort at storfe er mest utsatt for genetisk erosjon. Behovet for nye bæredyktige strategier for rasebevaring av storfe er derfor høyst prioritert, men tilsvarende situasjon vil også oppstå for andre arter når reproduksjonsteknologien effektivt kan anvendes. Oversikt over nasjonale raser innen Norden kan sees på NGH s hjemmeside (www.nordgen.org). Egenskapene ved de ulike raser er noe beskrevet av Fylkesagronom Bjarne Gjeldstad (i Jord og gjerning 1992/93), men er langt fra utfyllende. Det vil være viktig å få samlet det som er dokumentert om de viktigste fenotypiske og genetiske egenskaper av de ulike raser i nærmeste framtid. Genressursene i form av allelisk variasjon kan for enkelte arter bevares i form av frossen sæd og eventuelt embryo. Dette vil kunne være en supplerende måte å ha tilgang til genetisk diversitet, men som eneste måte å bevare husdyrraser på er dette ikke å anbefale. Internasjonal og nordisk politikk oppfordrer nasjonene å drive bevaringsarbeid gjennom å ha levende dyrepopulasjoner. Det er derfor et nasjonalt ansvar å fi nne muligheter og driftsformer som kan sikre overlevelse av slike raser på lang sikt. I denne hensikt vil bruk av truede raser i merkevarestrategier og til landskapspleie være eksempler på tiltak som kan videreutvikles. Levende bevaring av husdyr er sannsynligvis også på sikt billigere enn annen type bevaring. Det er derfor viktig å knytte 8

9 overlevingsstrategien av husdyrraser til et mangfold av tiltak for å produsere varer og tjenester som det enten er behov for i markedet, eller som oppfattes som viktige samfunnsgoder. Mange av de som produserer nisjeprodukter på gårder i dag tar utgangspunkt i gamle oppskrifter og tradisjoner. En ser også svært ofte småskalaprodusenter ikke bare selger mat, men de selger også opplevelser til forbrukerne. Dette kan være knyttet til at produktet har spesielle kvaliteter. Ofte har det også sammenheng med at kundene får besøke gården og dermed får en nærhet til hele produksjonsprosessen. På denne måten får forbrukerne ta del i historia til både gården og produktene. Det er i dag mange eksempler i de nordiske land på lokale produsenter som markedsfører gården, området og gode historier gjennom produktene. Det er derimot svært få eksempler på at dyret eller husdyrrasen brukes aktivt til å gi produktene, enten det er mat eller opplevelser, en merverdi. Det kan synes som de nordiske produsenter har hatt en annen utvikling i dette forhold enn det en ser i mange søreuropeiske land. Disse har som tidligere nevnt i utstrakt grad bygget på raser i sine merkevarestrategier. Arbeidsgruppen vil peke på at det er to forhold som er interessante ved bruk av lokale raser for å øke verdiskapinga innenfor produksjon av mat eller reiselivsprodukter: a) Spesiell råvarekvalitet hos den enkelte rase Dette kan være spesielle egenskaper i melk eller kjøtt. Så langt er det gjort svært lite i Norden for å kartlegge differensieringer av ulike egenskaper hos de forskjellige raser. Det synes å være kjent at flere av de truede raser har høyere frekvens av ß-kasein i melka enn foredla raser og derfor gir større osteutbytte. Se eksempel fra Sverige kapittel 5.4. Fôr og ernæring er viktig for de fleste egenskaper hos husdyr, og vil derfor kunne forsterke de naturlige forskjeller mellom dyr og raser. Hvordan dette bevisst kan utnyttes for spesifikk differensiering av produkter vil være for omfattende å komme inn på her, men enkelte forhold brukt i denne forbindelse som eksempler er; produkter fra beiting, sæterprodukter, ost produsert på melk uten bruk av silofôr, økologisk fôr m.m. Omgivelser vil også kunne påvirke produktene på andre måter. Typisk eksempel er stressing av dyr før slakting. Generelt vil omgivelsesfaktorene for produksjonsdyrene være spesielt viktig for differensieringsstrategier der forbrukerinnsyn og sporbarhet nettopp skal være et av fortrinnene. b) Rasen har en spesiell og unik historie De nordiske husdyr er en del av vår felles kulturarv, og mange historier og tradisjoner er knyttet til hver enkelt rase. Store ulikheter i klima, geografi og produksjonsforhold har også gjort at man har fått raser som er nokså forskjellig i ulike deler av Norden. Eksempelvis har områder med bratt terreng ofte lette dyr som er godt egnet til å beite i slike landskap. I områder med milde vintrer er det avlet fram dyr som er godt egnet til å være ute vinterstid. I Norden ser man ofte også sammenhenger mellom landskap, husdyrraser og byggeskikker. Et eksempel på dette kan være vestlandsk fjordfe, som nøysomt beitet i kystlandskapet. Dette sammen med generell svak vinterfôring gjorde at fjordfeet var og er relativt småvokst. Små fjøs i vestlandsk landskap, er da også et av de historiske vitnesbyrd på husdyrhold i denne delen av Norge. I en foreløpig karakterisering av kjøttkvaliteten i sidet trønder- og nordlandsfe (STN) er det indikasjon på at rasen kan ha biokjemiske muskelegenskaper som er svært gunstige for å gi mørt kjøtt (Rapport: Prosjekt fra Matalliansen NLH og MATFORSK av Laila Aass og Claes Gøran Fristedt, IHA, NLH, 2003). Råvarekvaliteten påvirkes av avlsarbeid, fôr og ernæring, samt dyrenes omgivelser. Råvarekvalitet for melk og kjøtt og andre produkter kan være forskjellig rasene i mellom. Kunnskap om hvordan disse forskjeller kan utnyttes for å gi spesifikke produkter er relativt lite utviklet. Utnyttelse av eksisterende kunnskap på dette området vil gi et visst grunnlag for differensiering av produkter. Videreutvikling av målrettet kunnskap for bruk i differensierings strategier vil være spesielt viktig for å utnytte hele potensialet som eksisterer i rasenes ulikheter med hensyn på viktige egenskaper i råvaren. Telemarksfe. Foto: Vera Gjersøe 9

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden SNF rapport nr. 21/07 Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden Inger Beate Pettersen, James Hosea, Bernt Aarset SNF-prosjekt 6950:

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK INNHOLD 3 5 10 15 23 28 33 En landbrukspolitikk for framtida Øyvind Aukrust Kraftfôr og ressursbruk Ole Jacob Christensen Hvor billig er kvalitetsmat?

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Forord. Trondheim, 25.05 2012. Lisa Ericson

Forord. Trondheim, 25.05 2012. Lisa Ericson Resymé I denne oppgaven undersøker jeg myndighetenes arbeid for å øke mangfold og verdiskaping i jordbruket. Mer konkret ser jeg på to program: Verdiskapningsprogrammet og Lokalmatprogrammet. Avslutningsvis

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz Innhold Når retten til liv patenteres 4 4 På jakt etter den nye økonomien 6 SKALTEK AB 8 Smånytt 10 Økonomer med fokus på miljøansvar og humanistiske verdier: Richard Welford 12 6 JAK Medlemsbank den rentefrie

Detaljer

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Alternative fremtider: Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Rapport fra prosjektet Trend- og scenariostudier innen Transport og logistikk. Næringslivets Idefond

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven 745 Møte torsdag den 7. juni kl. 13.40 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 44): 1. Innstilling fra samferdselskomiteen

Detaljer

Økologisk spydspiss:

Økologisk spydspiss: Økologisk spydspiss: Andelslandbrukets rolle i å fremme bioøkonomi, og økt kunnskap om og forbruk av økologisk mat CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 341 2014 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 341 Forfatter(e):

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA 07.04.2013 Årsmelding Norsk seterkultur 2012 2013 TILBAKEBLIKK Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for ny lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle

Detaljer

NILF utgir en rekke publikasjoner

NILF utgir en rekke publikasjoner NOTAT 2011 6 En kvalitativ studie av muligheter, motiver og ressurser for entreprenørskap i landbruket ASBJØRN VEIDAL NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Økologisk mat på sykehjem

Økologisk mat på sykehjem Masteroppgave Samfunnsernæring 2014 Økologisk mat på sykehjem Med hvilken hensikt og til hvilken nytte? Julia Kienlin Fakultetet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Innhold Tabeller og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden?

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? - - - - Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? Da jeg gikk til oppgaven å lede SIFO, ble jeg minnet om noe jeg skal ha sagt for 30 år siden; at forbrukere kan forandre verden. Min

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer