Mulig flytting av Norturas produksjonen fra Bodø til Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulig flytting av Norturas produksjonen fra Bodø til Sarpsborg"

Transkript

1 Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1965 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Bystyret /52 Formannskapet Mulig flytting av Norturas produksjonen fra Bodø til Sarpsborg Sammendrag Konsernledelsen i Nortura vurderer å legge ned fabrikken i Bodø og flytte produksjonen til Sarpsborg. Dette innebærer i tilfelle at 30 industriarbeidsplasser forsvinner og at den nisjeproduksjonen som Thulefjord representerer med norsknorske råvarer og lokal forankring flyttes sørover. For Bodø innebærer det at opparbeidet kompetanse forsvinner. For fylket betyr det at til tross for stor økning i kjøttproduksjonen, vil Nortura ikke ha noen videreforedlingsanlegg av kjøtt igjen i Nordland. Saksopplysninger Nortura Bodø produserer det nordnorske varemerket Thulefjord. Thulefjord ble opprettet i 2002 med Gilde NNS som eier. Formålet var å produsere småskala nisjeproduksjon og få til en økt differensiering av produktspekteret. Thulefjord skulle være en nordnorsk bedrift med kvalitetsprodukter som ble tilbudt i et nasjonalt marked. Produktene representerer med andre ord en lokal nordnorsk tradisjon som baserer seg på råvarer og oppskrifter utviklet her. Forskning har påvist at gress og lam under nordlige betingelser har en høy andel av en gunstig omega-3 fettsyre. Der samme gjelder også rein og annet kjøtt. I underkant av 70 % av produktene til Thulefjord omsettes i Nord-Norge. Produktene har en høy grad av gjenkjøp, noe som i seg selv er et suksesskriterium. For eksempel er lammerull det nest største påleggsproduktet i landsdelen. Thulefjord er en viktig aktør av høykvalitetsprodukter med basis i nordnorsk råstoff. Produktene selges i et markedssegment med betalingsvillige konsumenter. Norturakonsernet har imidlertid ikke markedsført Thulefjordproduktene. Fem av Thulefjordproduktene har fått tildelt Spesialitet-merket av Matmerk. Dette betyr at produktene oppfyller spesielle kvalitetskrav, ofte med en lokal eller regional tilknytning. Merket skal hjelpe forbrukerne frem til ekte matopplevelser. Matmerk forvalter ordningen på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet. Spesialitets-merket Side 246

2 Organisatorisk ble Thulefjord innlemmet som en avdeling i Nortura i Sameiet Nortura SA er et resultat av fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge og eies av bønder. Norturas årsomsetning er over 18 milliarder kroner og selskapet har industrivirksomhet i 32 kommuner. Sameiets mest kjente merkevarer er Gilde og Prior, i tillegg til nisjeprodukter presentert under Thulefjordnavnet. Ved fabrikken i Bodø produseres også varer til Gilde og Prior. Landbruksmeldingen Stortingsmelding 9 ( ) omtaler en komplett buffet hvor hele verdikjeden fra bonden via industrien til dagligvarehandelen vektlegges. Matproduksjonen skal utvikles i takt med befolkningsøkningen og ønsket er å levere den maten folk vil ha. Ambisjonen er bl.a å satse på regional merkevarebygging, eksempelvis rundt arktisk landbruk. Lokale og regionale fortrinn for landbruks- og matproduksjonen skal utnyttes til beste for hele landet. I Stortingsmelding 7 ( ) om nordområdene vises det også til at landbruket er at stor betydning for nordområdepolitikken. Arktisk urfolk, reindrift og produkter av rein trekkes særlig frem. Thulefjord produserer bl.a. pålegg av rein. Vurderinger Nortura Bodø representerer 30 arbeidsplasser og spesialkompetanse innen nisjeproduksjon. En nedleggelse av fabrikken her er i seg selv en svært uheldig beslutning. Det faktum at aktiviteten skal bestå, men flyttes til Sarpsborg stiller Nortura i et ugunstig lys. For det første fordi merkevaren Thulefjord er knyttet opp mot nordnorske råvarer og kultur. En flytting ut av landsdelen vil svekke troverdigheten og identiteten til produktet. Med økt fokus på lokalprodusert mat, vil Thulefjord produsert i Sarpsborg vanskelig fremstå som et nordnorsk produkt. De politiske ambisjoner om arktisk landbruk og lokalprodusert mat trekt opp gjennom to stortingsmeldinger siste år, kan kun realiseres ved at næringsaktørenes beslutninger understøtter de politiske ønsker for landbruket. Nortura som et stort sameie antas å skulle vurdere både næringsmessige og samfunnsmessige hensyn. I en verdikjede bør det være en viss geografisk sammenheng mellom det som hører sammen; råvareproduksjon og foredling. Å være en ren råvareprodusent som sender ressursene til andre steder for videreforedling er ikke en hensiktsmessig næringsutvikling. Ut fra verdikjedebetraktninger bør lokale råvarer og foredling i så stor grad som mulig foregå i samme region. Ressursene bør med andre ord brukes der de skapes. Dersom fabrikken i Bodø legges ned vil Nortura kun ha igjen ett anlegg med kjøttforedling i landsdelen. Ett annet forhold er at kjøttproduksjonen i Norge har økt med 23 % på slakta kvantum i perioden (Kilde SSB). I Nordland er økningen på 30 % i samme periode. En betimelig forventning er at deler av den råvareproduksjonen som faktisk foregår her, foredles videre her. Team Bodø har fått Nordlandsforskning til å foreta en faglig vurdering av flytting av Thulefjord. Rapporten har tittel En nordnorsk merkevare produsert i Sør-Norge? Fra konklusjonen sakses følgende: Et stort potensial for mat fra Nord-Norge Vi vil her kort oppsummere hvilke potensial vi ser for nordnorsk mat generelt, men som også gjelder merkevaren Thulefjord. Trendene i matmarkedet viser økt etterspørsel etter lokal mat, kortreist mat og mat med en historie (opprinnelse, produksjonsmetode etc.) ved seg. Lokal mat får stadig flere markedsandeler og opptar mer plass i butikkhyllene. Mat er viktig når det gjelder å skape identiteten til et sted. Dette gjelder både for de som bor på stedet, men også for de som besøker stedet. Nordnorsk mat kan brukes til å forsterke den nordnorske identiteten. Side 247

3 Nord-Norge som matregion har stort potensial med de naturgitte fortrinn som den korte og intensive vekstsesongen. Det er dokumentert at dette setter sitt preg på den Arktiske maten. Matopplevelsen er særdeles viktig i reiselivsperspektiv. Mat er en viktig del av opplevelsen av Nord-Norge for tilreisende turister. Nordnorsk mat må stå på menyen til spisestedene i landsdelen, den må være tilgjengelig og den må kommuniseres som lokal og særegen. Fabrikken i Bodø og Thulefjord i fremtida muligheter og potensial Norturas fabrikk i Bodø og Thulefjordproduktene er viktige ambassadører for matregionen Nord-Norge gjennom 1) Å opprettholde etterspørselen etter nordnorsk råstoff til foredling i Nord-Norge i tråd med Landbruks- og matmeldingen og Nordområdemeldingen. 2) Å fremheve nordnorsk matkultur og tradisjon. 3) Å delta aktivt i utadrettet virksomhet knyttet til utviklingen av arktisk matproduksjon og foredling. Norturas fabrikk i Bodø og Thulefjordproduktene har et stort potensial til fortsatt å være tilstede og vokse i Nord-Norge ved 1) Å utnytte den fleksibiliteten som ligger i lokalene og fasilitetene som gjør at en kan bytte effektivt mellom små varestrømmer. 2) Å utnytte kompetansen på nisjeproduksjon og småskalamat som de ansatte ved fabrikken i Bodø har opparbeidet over flere år. 3) Å markedsføre Thulefjordproduktene i det nasjonale markedet og i det regionale markedet som høykvalitetsprodukter med sterk forankring til Nord-Norge. 4) Å videreutvikle eller relansere produkter som tidligere var en del av merkenavnet Thulefjord der kvalitet, håndverksproduksjon og nordnorske tradisjoner er i fokus. 5) Å utvide produktspektret utover påleggsproduksjon. 6) Å satse helt og fullt på en differensieringsstrategi for Thulefjordproduktene og la disse få sin plass blant lokale matprodukter fra Nord-Norge. Fylkestinget i Nordland har i februarmøtet diskutert Nortura at fylkestinget ser med bekymring på den pågående prosessen som kan resultere i flytting av produksjon fra Bodø til Sarpsborg. Fylkestinget anmoder Nortura om fortsatt å satse på lokalprodusert mat ved fabrikken i Bodø. De råvarer som produseres her bør også videreforedles her for å skape identitet, mener fylkestinget. Fylkestinget ber om at fylkeskommunen blir høringspart og får anledning til å gi innspill til Norturas vurdering av videreforedling i Bodø. Andre innspill har kommet fra flere av organisasjonene til bøndene har også protestert mot flytting av Thulefjord fra Bodø. Konklusjon og anbefaling En mulig beslutning fra Nortura om flytting av fabrikken fra Bodø vil være meget ugustig. Virksomheten er installert i moderne lokaler og tilpasset en spesialisert produksjon av merkevaren Thulefjord. Thulefjord representerer nordnorsk mattradisjon og kultur og har sitt største marked i denne landsdelen. Potensialet for Thulefjord antas å være lovende fordi merkevarer er i et godt betalt markedssegment hvor gjenkjøpsfrekvensen er høy. Økt tyngde på markedsføring kan gi større økonomisk effekt enn samkjøring av produksjonen til ett sted. Dersom situasjonen faktisk blir slik at Norturas konsernledelse velger å legge ned fabrikken i Bodø, vil dette være i motsetning til de ambisjoner som er trekt opp i landbruksmeldingen med arktisk landbruk og regional merkevarebygging. Side 248

4 Videreforedling av råvarer produsert i fylket bør ha en naturlig plass der hvor ressursene er produsert. Verdiskapingsmulighetene er også knyttet til å være mer enn en råvareleverandør. Videreforedling krever en annen kompetanse og dette er utviklet ved virksomheten i Bodø. Thulefjordproduktene er utviklet og har fått god markedsrespons. Med en økende fokus på lokalprodusert mat og kvalitet vil trolig en markedsføring av merkevaren kunne gi uttelling både i Nord-Norge og andre deler av landet. Nordlandsforskning er svært positiv i sin vurdering av Norturas muligheter. Forslag til innstilling: 1) Bystyret i Bodø har et klart ønske om at Nortura Bodø fortsatt skal være til stede med sin produksjon i Bodø. Fabrikken har 30 ansatte og ivaretar en viktig merkevareproduksjon med Thulefjordproduktene. 2) Bystyret ønsker en nærmere dialog med Norturas konsernledelse i forbindelse med vurdering av fremtiden for aktiviteten i Bodø. 3) Kjøttproduksjonen i Nordland har økt 30 % i perioden Den regionale verdiskapingen bør kunne ta utgangspunkt i de lokale råvarer som produseres i regionen. Dersom produksjonen i Bodø flyttes, vil det ikke være noen videreforedlingsvirksomhet i Nortura-regi i fylket, kun slakting og skjæring. Dette er en svært uheldig situasjon. Spesielt med tanke på at videreforedlingen i utgangspunktet kun utgjør en liten andel av de råvarer som produseres i fylket. Formannskapet ber Nortura inkludere hensynet til et helhetlig perspektiv i de næringsmessige fremtidsvurderinger som skal foretas for Nortura Bodø. 4) Thulefjords nisjeproduksjon er helt i tråd med de politiske signaler som er gitt gjennom bla landbruksmeldingen, St.meld 9 ( ) hvor satsing på regional merkevarebygging og lokale fortrinn er vektlagt. Formannskapet mener det vil gi svært uheldige signaler dersom bøndenes sameie Nortura velger å legge ned produksjonen i Bodø som samsvarer så godt med de ambisjoner Stortinget har for landbruks- og matpolitikken. 5) Merkevaren Thulefjord er utviklet i og har sitt største marked i Nord-Norge. Å flytte Thulefjordproduksjonen sørover vil bryte den identiteten som møysommelig er bygd opp om produktene. Potensialet for Thulefjord synes stort. Formannskapet mener at fabrikken i Bodø bør kunne ta ut disse mulighetene og ytterligere få anledning til å utvikles videre. Det faktum at virksomheten har opparbeidet spesialkompetanse på høykvalitetsprodukter med nordnorsk forankring bør veie tungt. Rolf Kåre Jensen rådmann Saksbehandler: Kari Henriksen og Knut Valberg Per Gaute Pettersen daglig leder Team Bodø KF Side 249

5 Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Rapport fra Nordlandsforskning: En nordnorsk merkevare produsert i Sør-Norge? En faglig vurdering mars 2012 Side 250