Telemarkfeseminar. Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemarkfeseminar. Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord."

Transkript

1 Telemarkfeseminar Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord.

2 Hovedpunkter Hva er genressurser Norsk genressursarbeid Storferasehistorien i Norge Bevaringsverdige storferaser Hvorfor bevare

3 Hva er genressurser? Tromøypotet Åspotet Ringeriks-potet Genetisk variasjon innen art Ingeleivseple

4 Hva er genressurser? Genetisk variasjon mellom og innen rase

5 Hva er genressurser? All mat vi spiser og alle produkter fra landbruksproduksjon er basert på genetiske ressurser.

6 Hvorfor er genetisk variasjon viktig? Genetisk variasjon er en forutsetning for seleksjon > Produksjonsegenskaper > Markedsdiversitet > Sikkerhet mot innavl > Framtidig miljøtilpasninger Genetisk variasjon uttrykt i ulike raser, sorter og genotyper er en viktig del av vår kulturhistorie

7 Hovedpunkter Hva er genressurser Norsk genressursarbeid Storferasehistorien i Norge Bevaringsverdige storferaser Hvorfor bevare

8 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt for skog og landskap Norsk genressurssenter Genressursutvalget for kulturplanter Genressursutvalget for husdyr Genressursutvalget for skogtrær

9 Genressurssenterets oppgaver > Ha oversikt over status for nasjonale genetiske ressurser innen husdyr, planter og skogtrær. > Formidle betydningen av genetiske ressurser for framtidig innovasjon og næringsutvikling. > Koordinere, lede og/eller støtte aktiviteter innen nasjonalt genressursarbeid. > Representere Norge i relevante internasjonale møter og forhandlinger.

10 Genressurssenteret - husdyr > Gi råd om bevaring, bærekraftig bruk og forvaltning av nasjonale og små populasjoner. > Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til husdyrgenetiske ressurser. > Etablere genbanker for alle arter > Kartlegging og slektskapskontroll av enkeltdyr og raser (Kuregisteret og Sauekontrollen)

11 Genressurssenteret - husdyr > Utlyse midler til prosjekt som fremmer bevaring og bruk av husdyrgenetiske ressurser. > Gi tilskudd til avl- og interesselag for bevaringsverdige husdyrraser > Informasjonsarbeid Kontakt og kontaktformidling med aktive brukere Brosjyremateriell Seminar Foredrag >

12 Hovedpunkter Hva er genressurser Norsk genressursarbeid Storferasehistorien i Norge Bevaringsverdige storferaser Hvorfor bevare

13 Lite systematisert husdyravl i Europa fram til slutten av 1700-tallet. > Rase var et ukjent begrep > De domestiserte husdyra flyttet sammen med folkene sine i folkevandringer. > Naturlig utvalg av avlsdyr i tillegg til menneskestyrt seleksjon. > Robert Bakewell revolusjonerte Storbritannias husdyravl > Innførte seleksjonsbasert avl på hest, storfe og sau. > Bevisst innavl for å få frem egenskaper han mente var ønskverdige.

14 Norsk storferasehistorie fra 1850 Norges uensarta husdyrpopulasjoner skulle formes til homogene rasepopulasjoner Hvorfor? > Raser gir sterk identitetsfølelse til dyra > Raseavl for å sikre nedarvingsevnen > Rasedyr vil bli bedømt etter hvor rasetypiske de er Men hvordan? > Gjennomført krysning av allerede etablerte utenlandske raser eller > Bygge opp raser basert på lokalt dyremateriale?

15 Norsk storferasehistorie > Statsagronom Johan Lindeqvist ble i 1850 ansatt for å forbedre norsk husdyrproduksjon > Førte regnskap over avdråtten og kunne slå fast at fe i Telemark ga så mye melk at det var helt på høyde med de beste utenlandske ferasene.

16 Ja, takk! Begge deler i åra Telemarkfe første offentlig godkjente ferase i Norge (1856) -for fjellbygdene Ayrshire fra Skottland -for flatlandet

17 Men ble resultatet så godt som ventet? > Suksessen med innkryssing av ayrshire og telemarkfe var ikke entydig. > Kanskje på grunn av manglende god fôring av gode dyr? > Kanskje på grunn av for stor fokus på «melkemerker» ved utvalg av avlsdyr?

18 Stedegenhetsperioden > Stedegne dyr arver sine forfedres tilpasning til miljøet > Det lokale feet har et stort forsprang framfor fremmed fe = Tro på > at tillærte egenskaper nedarves > en ekstrem effekt av samspill mellom genotype og miljø

19 Krysningsdyr bannlyst > Noen utstillinger nektet å premiere eller dømme dyr som var reinrasa telemarkfe eller ayrshirefe eller krysninger av disse. > Telemarkrasen var dog nasjonal og en talte vel om den, men utenfor Telemark hadde den ingen eksistensberettigelse. > Landbruksdirektør Hirsch

20 1935

21 Norsk Rødt Fe (NRF) > Etablert i 1935 > Datidens biologiske nyvinning «populasjonsgenetikken» foran 1800-tallets raseavl > Slår seg sammen med de andre avlsorganisasjonene, én etter én > Vellykket avlsarbeid > Bredt avlsmål > Produksjon melk og kjøtt > Helse > Fruktbarhet > Bruksegenskaper > Avkomsgranskning > Kunstig sædoverføring

22 Endringer i norsk avlsarbeid fører til nedgang for telemarkfe og de andre gamle storferasene > Store omlegginger i storfeavlen i Norge som startet på 1950-tallet. > NRF hadde stor framgang, og mål om å bli enerådende i landet. > Avlslagene til de fleste rasene vi i dag kaller bevaringsverdige slo seg sammen med NRF. > Avlslaget for telemarkfe og STN sto utenfor. > Selv om telemarkfe besto som egen rase, førte populariteten til NRF at antall telemarkfe sank betraktelig.

23 > Politisk fokus på 1980-tallet på bevaringsarbeid for gamle husdyrraser etter anbefaling fra Nordisk ministerråd. > 1991 ble det gjennomført en registreringsaksjon for telemarkfe i regi av Norsk Landbruksmuseeum. > Registreringen av telemarkfe og de andre gamle rasene ga grunnlag for å etablere Kuregisteret som er en slektskapsdatabase for de bevaringsverdige storferasene.

24 Hovedpunkter Hva er genressurser Norsk genressursarbeid Storferasehistorien i Norge Bevaringsverdige storferaser Hvorfor bevare

25 Hva er en bevaringsverdig husdyrrase? Rasen skal være definert som nasjonal Så fåtallig at den regnes som truet Kystgeit i Selje

26 Nasjonal rase Etablert i Norge før 1950 Uten vesentlig innkryssing Næringsmessig og kulturhistorisk betydning

27 Grad av truethet bestemmes av FAOs retningslinjer Høy reproduksjonskapasitet Lav reproduksjonskapasitet Kritisk Truet Sårbar Kritisk Truet Sårbar Antall avlshunndyr < 100 < < < 300 < < 6 000

28 Sidet trønderfe og nordlandsfe Telemarkfe 900 cows 1190 kyr 275 kyr 900 kyr 810 kyr Vestlandsk fjordfe 600 cows kyr Vestlandsk raudkolle 280 kyr 130 kyr 250 cows Østlandsk rødkolle Dølafe 200 kyr kyr kyr 800 cows

29 Antall avlskyr fra 2012 til Sidet trønder- og nordlandsfe Vestlandsk fjordfe Telemarkfe Vestlandsk raudkolle Dølafe Østlandsk rødkolle

30 Antall avlskyr av telemarkfe 2012 til 2014

31 Bruk av gardsokser 2009 til totalt antall avkom brukt antall år

32 Bruk av seminokser 2009 til totalt antall avkom brukt antall år

33 Bærekraftig avl i små populasjoner 1. Avlsplan med realistiske mål > Slektskapsregistrering > Registrering av relevante produksjonsdata 2. Følge slektskapsutviklingen i populasjonen > Tiltaksplan for reduksjon av innavlsutviklingen. 3. Tilstrekkelig bruk av hanndyr i avl > Begrens inntak til semin av nært beslekta okser > Gardsokser må byttes jevnlig og bør ikke selges videre selg heller en sønn > Unngå at noen okser blir avlsmatadorer

34 Gardsokse eller seminokse? > Ja takk begge deler! > Viktig at det brukes tilstrekkelig med hanndyr i en liten populasjon! > HUSK! En seminokse er ikke nødvendigvis «bedre» enn en gardsokse! > Det er alt for få registreringer for å kunne si noe om en okses genetiske potensiale!

35 Hovedpunkter Hva er genressurser Norsk genressursarbeid Storferasehistorien i Norge Bevaringsverdige storferaser Hvorfor bevare

36 Hvorfor bevare gamle raser? > Rasenes utvikling er en del av vår kulturhistorie > Driftsform > Statistikk viser at de utnytter f.eks utmarksbeite i større grad en bruk uten gamle raser. > Genetisk mangfold > Egenskaper > Både kjente og ukjente

37 Kulturhistorie > Norske raser avlet frem og etablert i stedegenhetstida > Raseavl er nå erstattet i stor grad av bruksdyrkryssinger > Levende kulturarv > Referansepunkt for fortidens landbruk, samtidig som det er en integrert del av dagens landbruk. > Seterdrift

38 Produsenter med bevaringsverdige storferaser > Utnytter i høyere grad enn landsgjennomsnittet våre utmarksbeiter > Høyere andel med økologiskdrift enn landsgjennomsnittet > Holder mindre besetninger en landsgjennomsnittet Gjelder for alle typer av besetninger, enten man har få eller kun bevaringsverdige storfe!

39 Genetisk mangfold andre egenskaper > Forskning > Beiteegenskaper > Utmarksbeite > Melkekvalitet > Genetiske proteinvarianter > Fett-, protein-, og laktoseinnhold i melk > Kjøttkvalitet > Mørhet

40 Genetisk mangfold Bevaringsverdige storferaser på utmarksbeite > Er mindre og lettere enn NRF > Ei NRF-ku veier kg > De bevaringsverdig rasene veier kg > Forskjeller i beitepreferanser, adferd og produksjonseffektivitet mellom STN og NRF (Sæther et al., 2006) > NRF beitet i områder med mer næringsrik vegetasjon enn STN > STN-kyrne gikk og lekte mer enn NRF-kyrne (ulikt aktivitetsnivå) > = Storfe selektert for høy ytelse har andre ernæringsmessige behov og atferd enn raser med lavere ytelse.

41 Melkekvalitet κ-kasein B har stor betydning for ysting Protein/Rase DF VFF TF VR ØR STN NRF k-kasein A 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 B 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1* Proteinvarianter, storfe (e. Lien et al 1999)

42 Kjøttkvalitet > 17 slakt fra STN > 19,5 mnd gml (13-32 mnd) > 208,5 kg slaktevekt ( kg) > Mørhet, Warner Bratzler-verdier > WB = 40 (min 23-max 62) lavere enn 50 regnes som mørt kjøtt > Tre dyr hadde WB over 50. > Konklusjon > Stor variasjon i slaktealder og slaktevekt > Få dyr - foreløpige resultater > Liten variasjon i mørhet jamnt over mørt kjøtt J (Aass & Fristedt 2005)

43 Aktuell forskning i dag > Potensialet til produkter av kvalitetsmelk fra de bevaringsverdige storferasene > Genotype for kasein og myseprotein > Analysere melka for protein og fett (type, mengde) > Måle koagulasjons- og ysteparametre > Sammenligne resultat med andre raser i Norden > Starter i 2014 Resultatene vil kunne gi nye markedsføringsargument og nye nisjeprodukter basert på melk av de bevaringsverdige storferasene!

44 Hvorfor bevare gamle raser? > Det vi kan si med sikkerhet er at det vi ville ha «i går» ikke er det vi vil ha «i dag», og ingen vet hva vi ønsker oss i framtiden > Derfor er det spesielt viktig å bevare det genetiske mangfoldet både innen rase, men også mellom rase!

45 Takk for oppmerksomheten!

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Strategiplanen. Leder i Genressursutvalget

Strategiplanen. Leder i Genressursutvalget Strategiplanen for Genressursutvalget Strategiplanen for Genressursutvalgets arbeid i perioden 2000-2005 er nå ferdig. Planen ble sendt ut til ekstern høring hos 40 instanser som er involvert i forvaltningen

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 10. mars 2005 Referat

Detaljer

ER GENETISKE RESSURSER TRUET?

ER GENETISKE RESSURSER TRUET? ER GENETISKE RESSURSER TRUET? VARIASJON VERN Åpningsseminar VERDISKAPING NORSK GENRESSURSSENTER Hedmarksmuseet, Hamar 28.-29. november 2006 1 prof. Odd Vangen Department of Animal and Aquacultural Sciences

Detaljer

RÅDET FOR DYREETIKK Oppnevnt av Landbruksog matdepartementet

RÅDET FOR DYREETIKK Oppnevnt av Landbruksog matdepartementet RÅDET FOR DYREETIKK Oppnevnt av Landbruksog matdepartementet Dagens husdyravl i et etisk perspektiv Innhold Side 1 Sammendrag 1 2 Generelt om husdyravl 2 2.1 Overordnede føringer 3 2.2 Prinsipper for moderne

Detaljer

BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/4 2001 11. årgang

BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/4 2001 11. årgang BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/4 2001 11. årgang Møte med Norsk Hestesenter på Starum Fra venstre: Nina H. Sæther (NLM), Odd Vangen (GU) Tore Kvam (avlsleder, Norsk Hestesenter) Mildrid

Detaljer

BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 1/2 2000 10. årgang

BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 1/2 2000 10. årgang BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 1/2 2000 10. årgang Vestlandsk Raudkolle, Balestrand. Foto: NLM Produksjonstilskudd til eiere av gamle storferaser En produsentrettet støtteordning for

Detaljer

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE Forord til den norske utgaven Norsk genressurssenter har gleden av

Detaljer

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser Foto: Lill-Beate Nymoen Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 2020 Side 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 5 2.0 Bakgrunn... 6 2.1 Markedssituasjon... 8 2.2 Innavlssituasjon... 8 2.3 Ansvarsfordeling...

Detaljer

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden?

Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden? Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden? N G H r a p p o r t j u n i 2 0 0 4 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Arbeidsgruppas sammensetning... 4 3. Situasjonsbeskrivelser...

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 2 www.ntgf.no 2007 Norsk Nr. 2 2007 Bladet Norsk utkom første gang i 2006. Bladet er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Leder...side 3 Rasebeskrivelse...side

Detaljer

NYTT. Nr. 5 januar 2014 4. årg.

NYTT. Nr. 5 januar 2014 4. årg. NYTT Nr. 5 januar 2014 4. årg. innhold Leder side 2 Smak 2014 side 3 Telemarkfeseminar 2014 side 4-5 Olympen side 6-8 Rutiner for innmelding av slakt side 9 Temadag på Jønsberg side 10-11 Fjellysteriet

Detaljer

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Tid: Torsdag 12.august fredag 13. august Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges

Detaljer

LAMMEPRODUKSJON I FORHOLD TIL KROPPSVEKT HOS SAU. LAMB PRODUCTION RELATED TO THE BODY WEIGHT OF THE EWE. Foto: T.A.S. Lillehammer

LAMMEPRODUKSJON I FORHOLD TIL KROPPSVEKT HOS SAU. LAMB PRODUCTION RELATED TO THE BODY WEIGHT OF THE EWE. Foto: T.A.S. Lillehammer LAMMEPRODUKSJON I FORHOLD TIL KROPPSVEKT HOS SAU. LAMB PRODUCTION RELATED TO THE BODY WEIGHT OF THE EWE Foto: T.A.S. Lillehammer Marie Lillehammer Mastergradsoppgave ved Institutt for husdyrfag og akvakultur

Detaljer

isjematproduksjon i norsk landbruk En studie av tilpasninger i verdikjeden

isjematproduksjon i norsk landbruk En studie av tilpasninger i verdikjeden -8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1005/09 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 48 Prosjekt nr: 1034 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand

Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Kristiansand Møtedato/tid : 04. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica dyreparken, Kristiansand : Eva Husaas Sted Dato Kristiansand

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

Medlemsblad nr. 1. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 1. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 1 www.ntgf.no 2006 Norsk Nr. 1 2006 Bladet «Norsk» er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Ansvarlig redaktør: Mona Bøhle Nistuen Rudsar SKJÅK Tlf. 61 21

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse Framtidas mat et felles prosjekt er et diskusjonsnotat utgitt av Utviklingsfondet med mål om å bidra til kunnskap og skape debatt omkring framtidas matproduksjon og hvordan denne bør organiseres. Utviklingsfondet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Islandsk korthalesau. Ord på veien... 2. Bevaringsavl og formidling af den levende kulturarv går hånd i hånd på Gl. Estrup... 3

Islandsk korthalesau. Ord på veien... 2. Bevaringsavl og formidling af den levende kulturarv går hånd i hånd på Gl. Estrup... 3 husdyr-nytt NORDGEN - HUSDYR DESEMBER 2008 Islandsk korthalesau FOTO: ASKELL THORISSON Ord på veien... 2 Bevaringsavl og formidling af den levende kulturarv går hånd i hånd på Gl. Estrup... 3 Finsk boskap

Detaljer

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester NOTAT 2012 22 En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester VALBORG INGUNN PER CHRISTIAN KVAKKESTAD NEBELL RÅLM 1 NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT. Medlemsblad 3 2013

Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT. Medlemsblad 3 2013 TYRmagasinet Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT Medlemsblad 3 2013 TYRmagasinet Tema: JAKTEN PÅ DET GODE MORDYRET Medlemsblad 3 2013 Medlemslag i TYR Forsidefoto: Dyr på beite hos Seming Undseth. Foto:

Detaljer

1 FORORD... 1 2 SAMMENDRAG... 3 3 ABSTRACT... 4 4 INNLEDNING... 5 5 MATERIAL OG METODE... 11 6 RESULTATER... 16 7 DISKUSJON... 26 8 KONKLUSJON...

1 FORORD... 1 2 SAMMENDRAG... 3 3 ABSTRACT... 4 4 INNLEDNING... 5 5 MATERIAL OG METODE... 11 6 RESULTATER... 16 7 DISKUSJON... 26 8 KONKLUSJON... Assosiasjonsstudie for de nasjonale hesterasene Association study on the Norwegian horsebreeds Wencke Abusland Bösch Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Bacheloroppgave 15stp. 15. August 2013

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang Innhold Leder... 3 20 år med melkesimmental.. 4 Dyrsku n i Seljord... 7 Rasens utvikling de siste 40 år... 8 Spørsmål om krysningsavl... 10

Detaljer