Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene)."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Otta, Sel rådhus, møterom Sjoa DATO: KL.: Til stede: Tove Rønning, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås. Forfall: Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene). Andre møtende: Morten S. Liebe. Jo Skorem under sin orientering. Ola Næprud under sin orientering. SAKSLISTE: SAK 2014/05 SAK 2014/06 REFERATSAKER INTENSSJONSAVTALE MED NASJONALPARKSTYRENE SAK 2014/07 REGNSKAPET 2013 SAK 2014/08 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SAK 2014/09 ÅRSRAPPORT 2013 SAK 2014/10 FORSLAG TIL ENDRING AV STIFTELSENS VEDTEKTER SAK 2014/05 REFERATSAKER 1. Undertegning av protokoller fra og Regnskap sjette termin, årsregnskap. 3. Møte med nasjonalparkstyrene ang. senterstruktur og organisering. 4. Dombås nasjonalparksenter og turistkontor status 5. Søknad om drifts- og prosjektmidler sendt M.dir Guideprogram Dovrefjell engasjement av inasjonalparker. 7. Kontakt med Høvringen handel. 8. Villrein som verdiskaper, oppfølging FOU villreininformasjon ved reiselivsbedriftene 9. Kontakt med Otta videregående skole ang. Spranget Søknad om å gjøre Rondane nasjonalpark til pilot for besøksforvaltning. 11. Status sentrene.

2 12. Status animasjonsfilm villreinfangst. 13. Regional plan for Rondane og Sølnkletten handlingsdelen. 14. Vandreutstilling villrein klar til medio mars. 15. Valgkomiteen i sving. 16. Framdrift fiskeprosjektet for FORSLAG TIL Referatsakene tas til etterretning. MØTEBEHANDLING 1. Undertegnet protokoller fra og Gjennomgått under sak 2014/ Gjennomgått under sak 2014/ Orientert om møtet med Dovre kommune, og møtet som NPR har hatt med gårdeier. Nytt møte mellom partene planlagt. 5. Ingen ytterligere kommentarer. 6. Guideprogram Dovrefjell, ramme kr ,- derav lønnsmidler kr ,-. 7. Høvringen handel kan sette inn rollup og brosjyrer. 8. Villreininformasjon til reiselivsbedriftene i produksjon, kommer i våres. 9. Otta videregående skole positive til å engasjere elever til jobb på Spranget og under fluefiskekonkurransen Søknad om å gjøre Rondane nasjonalpark til pilot for besøksforvaltning sendt fra nasjonalparkstyret. 11. Oppdateringer gjøres i Sunndal. Justeringer på Otta. 12. Animasjonsfilm villreinfangst plan for videre filming lagt. 13. Regional plan for Rondane og Sølnkletten, drøfte med fylkeskommunene ansvar for oppfølging av handlingsdelen. 14. Vandreutstilling villrein klar. 15. Styret anbefaler at valgkomiteen viderefører sittende styre ut fra arbeidet med sak 2014/ Framdrift fiskeprosjektet for Referatsakene tas til etterretning. SAK 2014/06 UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE MED DE TO NASJONALPARKSTYRENE Vedlegg: Utkast til intensjonsavtale behandlet og endret i styremøte då. Det blei avholdt et felles møte med Miljødirektoratet og et oppfølgingsmøte mellom de to styrene og stiftelsen då.

3 Konklusjonene fra det siste møtet var: - Miljødirektoratet var klart positive til at vi samarbeider tettere - Stiftelsen videreføres - Nasjonalparkstyrene får hver seg en eller to representanter i stiftelsens styre. - Samarbeid om handlingsplaner og lignende og årsrapportering. - Tettere samarbeid mellom administrasjonene. - Administrasjonene kan møte i hverandres styremøter. - Det etableres en intensjonsavtale mellom nasjonalparkstyrene og stiftelsen der alt nedfelles. Prosessen videre blei lagt slik: Drøfting av utkast til intensjonsavtale i stiftelsens styre ultimo februar oversendelse av utkast til forvalterne behandling i stiftelsens styre behandling i stiftelsens årsmøte utsjekk med Miljødirektoratet behandling i de to styrene i juni. Saken blei behandlet første gang i styremøte 25.02, og styret gjorde følgende vedtak: Forslaget til intensjonsavtale tas opp til ny behandlings på neste styremøte. Styret går inn for at hvert av nasjonalparkstyrene har en representant i stiftelsens styre. Saken oversendes nasjonalparkforvalterne for evt. merknader før styremøtet Saken er deretter sendt til nasjonalparkforvalterne for evt. merknader. Evt. merknader legges fram i styremøtet. Dette opplegget vil kreve vedtektsendringer og valg som bør tas på et ekstraordinært styremøte til høsten. Da vil alle forutsetninger være klare i og med at nasjonalparkstyrene har behandlet saken også. Dette innebærer også at dagens styre bør fortsette inntil det ekstraordinære årsmøtet er avholdt. Jeg har for øvrig ingen nye merknader ut over det jeg hadde forut for styresaken FORSLAG TIL Forslaget til intensjonsavtale legges fram for representantskapet til behandling. MØTEBEHANDLING Nasjonalparkforvalterne for Rondane sine merknader blei gjennomgått. Intensjonsavtale blei justert. Intensjonsavtalen justert i møtet legges fram for nasjonalparkstyrene. Saken tas opp til ny behandling før den legges fram for representantskapet til behandling. SAK 2014/07 REGNSKAPET 2013

4 Vedlegg: Regnskap 2013 (3 dok.) Snøhetta regnskap as holder på å avslutte regnskapet. Varetelling mangler. Styret bør gå gjennom regnskapet og gi evt. merknader. Styret må etter at revisjonen er foretatt og før framleggelsen for representantskapet, behandle det på nytt. Regnskapet viser et overskudd på ,-. DAGLIG LEDERES MERKNADER I denne omgangen bør evt. merknader gjelde forhold som har betydning for avslutningen av regnskapsføringen. Jeg har løpende god kontakt med Snøhetta regnskap. Regnskapet føres uten tvil på en ryddig måte. I styremøtet vil jeg gå gjennom forholdet mellom budsjett og regnskap. Varetellingen vil påvirke resultatet i svært liten grad. Jeg har for øvrig ingen spesielle merknader til regnskapsføringen. FORSLAG Regnskapet tas til etterretning så langt. Regnskapet tas til etterretning så langt. Styret ser positivt på resultatet, og det gis honnør til daglig leder. SAK 2014/08 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Vedlegg: Forslag til årsberetning 2013 Styret skal årlig lage sin årsmelding. Den skal følge regnskapet, legges fram for årsmøtet og følge annen rapportering. Styret ønsket i møte då. å ta opp saken igjen på dette møtet. Regnskapet viser et positivt resultat. Det betyr at vi i årsberetningen kan sette inn at grunnkapitalen er intakt. FORSLAG TIL Styret legger fram årsberetning for 2013 som i forslaget. Styret legger fram årsberetning for 2013 som i forslaget med endringer innarbeidet i møtet.

5 SAK 2014/09 ÅRSRAPPORT 2013 Vedlegg: Utkast til årsrapport 2013 Vedlegg til årsrapporten - Stiftelsen siste 5 år Det skal utarbeides en årsrapport som legges fram i årsmøtet og i forhold til andre aktører. Styret ønsket i møtet då. å ta opp saken igjen på dette møtet. Jeg har lagt inn regnskapstall for de videre forpliktelsene vi har i pågående prosjekter. Regnskapet viser et positivt resultat slik at grunnkapitalen er intakt. I år er det laget et eget vedlegg til årsrapporten som viser utførte tiltak i de siste fem årene dvs. i den inneværende autorisasjonsperioden. Dette synliggjør omfanget av den totale virksomheten enda bedre. Bilder blir satt inn seinere. FORSLAG TIL Styret legger fram årsrapport for 2013 som vist i denne saken med et eget vedlegg for aktiviteten for de siste fem årene. Styret legger fram årsrapport for 2013 som vist i denne saken med et eget vedlegg for aktiviteten for de siste fem årene. SAK 2014/10 FORSLAG TIL ENDRING AV STIFTELSENS VEDTEKTER Vedlegg: Stiftelsens vedtekter Varamedlemmer 6 Styrerepresentantene har personlig vara i hht. vedtektene. Dette opplegget har ikke fungert så bra siden oppmøtet fra varamedlemmene har vært beskjedent. Dette kan skyldes flere forhold. Saken har vært drøftet i styret som mener vi bør forsøke med en løpende varamedlemsliste slik at den første på lista kan gå inn som vara for enhver representant osv. Denne lista må inneholde seks navn siden det teoretisk kan tenkes at alle styremedlemmer melder forfall. I vedtektene står det: Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet.

6 Teknisk endring 8 Direktoratet for naturforvaltning har i 2013 endret navn til Miljødirektoratet. Varamedlemmer 6 Jeg synes at vi skal forsøke med en løpende varamedlemsliste. Jeg ser ingen ulemper ved dette. Vedtektene foreslås endret til: Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer og med en løpende varamedlemsliste på seks personer, som begge velges av representantskapet. Teknisk endring 8 Nytt navn på direktoratet innarbeides. Forslag til endringer behandles av representantskapet. FORSLAG TIL Følgende endringer foreslås gjort i stiftelsens vedtekter: 6: Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer og med en nummerert varamedlemsliste på seks personer, som begge velges av representantskapet. 8: Navnet på direktoratet endres til Miljødirektoratet. Følgende endringer foreslås gjort i stiftelsens vedtekter: 6: Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer og med en nummerert varamedlemsliste på tre personer, som begge velges av representantskapet. 8: Navnet på direktoratet endres til Miljødirektoratet. Morten Liebe Daglig leder Hjerkinn

7 NESTE STYREMØTE : 30.04, KL.1000 i nye Dombås hotell, deretter årsmøte. TIL DRØFITNG: - Framdrift i prosjekt Mammutdalen drøftet, jfr. vedlagte notat. Bilder av mammuten i Lom vist. Sponsing drøftet. - Planer for utstillingene på Hjerkinn. Orientering ved Jo Skorem som også informerte om opplegg for publikumsinformasjon til sommeren. - Konkrete utstillingselementer ved reiselivsbedriftene gjennomgått (rollup, bord med lav innkjøpt, A5 faktaark om lav lages med mer). - Skysstasjonsområdet på Otta. Planer gjennomgått av Ole Næprud, Sel kommune.

Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING

Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Hjerkinn DATO: 04.12.13. KL.: 1100 1500 Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. Forfall: Ståle Refstie Andre

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer