Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Hjerkinn DATO: KL.: Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. Forfall: Ståle Refstie Andre møtende: Tommy Kristoffersen (sentrene) og Morten S. Liebe SAKSLISTE: SAK 2013/28 SAK 2013/29 SAK 2013/30 REFERATSAKER SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING ÅRSPLAN PRIORITERING SAK 2013/31 BUDSJETT 2013 SAK 2013/32 SATSER FOR KONSULENTARBEID OG PROSJEKTER SAK 2013/28 REFERATSAKER 1. Undertegning av protokoller fra og Deltagelse i bestillingsdialog Rondane. 3. Regnskap femte termin. 4. Deltagelse på erfaringskonferansen i prosjekt Naturarven som verdiskaper 5. Villrein som attraksjon - lokal workshop. 6. Status filmprosjektet villreinfangst. 7. Deltagelse på nasjonalparkkonferansen. 8. Samling eget nettverk gjennomført i Eresfjord. 9. Nasjonal sentersamling i Breheimsenteret. 10. Søknad til Direktoratet vedr. utstilling Hjerkinn. 11. Aktiviteten i mammutprosjektet søknader med mer. 12. Rapportering utvikling av Sunndal nasjonalparksenter i fht. tilskudd fra Møre og Romsdal fylke. 13. Møte med Snøhetta arkitekter vedr. Hjerkinn.

2 MØTEBEHANDLING 1. Protokoll for og undertegnet. 2. Flere prosjektforslag sendt inn for bestillingsdialogen for Rondane og Dovrefjell. 3. Regnskap femte termin ikke klart ennå. 4. Stiftelsen deltok med teaser om villreinfangst sammen med Villreinsenteret m.fl. 5. Ca. 45 deltagere på seminar/workshop om villrein som verdiskaper på Otta 26/27. nov. God dialog mellom reiselivsbedrifter, forskning, forvaltning og formidling. Rapport kommer. Oppfølging fra vår mht. reiselivspakke med info-materiell der villrein inngår. 6. Filmen om villreinfangst ventelig klar i løpet av sommeren. 7. Daglig leder deltok på nasjonalparkkonferansen. Nasjonalparkstyrene vil få økt ansvar for verdiskapning. Fokus på randsoner, innfallsporter, reiselivsstrategi (bl.a. sentrenes rolle) og lokalsamfunn. Økosystemtjenester tatt opp se vet. NOU 2013: Bra samling i Eresfjord med fokus på helleristninger på Bugge, Mardalsfossen, felles fokus for sentrene 2014 ( vandring, utvending profilering, naturkreftene). Manglet deltagelse fra Sunndal og Dombås. 9. Tommy Kristoffersen og Morten Liebe deltok på samling for sentrene på landsbasis. Breheimsenteret bygget opp etter brann, nye utstillinger med miks av plakater og interaktive løsninger. Fokus på merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene. 10. Søknad om tilskudd på kr ,- sendt dir. Midler kommet inn til oss. 11. Intensjonsavtale med COOP kommer. Arbeidsmøte i prosjektgruppa før jul. Foreløpig ingen svar på søknader. 12. Delrapport for bruk av midler ved Sunndal nasjonalparksenter sendes Møre og Romsdal fylkeskommune før Møte med Snøhetta arkitekter i Oslo vedr. utstilling Hjerkinn. FORSLAG TIL Referatsakene tas til etterretning. Referatsakene tas til etterretning SAK 2013/29 SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING Vedlegg: Brev til representantskapet og sentrene av då BAKGRUNN Det henvises til styremøtet med tilhørende protokoll. DAGLIG LEDERS MERKNADER Etter styremøtet er følgende utført: - Søknad kr ,- i tilskudd til planlegging av utstilling på Hjerkinn sendt. - Tilskudd på kr ,- fra Direktoratet mottatt - Brev til representantskapet og sentrene sendt ut med en svarfrist på , se vedlegget.

3 - Arbeidsmøte med de to nasjonalparkstyrene under planlegging. - Møte med Sel kommune vedr. Otta nasjonalparksenter planlagt Følgende merknader har kommet inn til brevet til representantskapet og sentrene: - DNT stiller seg positiv til det som er framlagt. - Det er kommet inn muntlig tilbakemelding fra Sunndal nasjonalparksenter som er opptatt av å sikre og utvikle senteret der framover. Ut fra dette anbefaler jeg at vi jobber videre med pkt. 2 6 i vedtaket fra møtet FORSLAG TIL Styrevedtakets punkter 2-6 i møte følges opp aktivt videre. Styrevedtakets punkter 2-6 i møte følges opp aktivt videre. SAK 2013/30 ÅRSPLAN PRIORITERING Vedlegg: Utkast virksomhetsplan 2014 (ettersendes) BAKGRUNN Det skal lages en årsplan for 2014 med klare prioriteringer. Planen skal ha et realistisk innhold i forhold til tilgjengelige ressurser dvs. en god kobling med budsjettet (se egen sak nedenfor), og i forhold til de utfordringen vi står ovenfor. DAGLIG LEDERS MERKNADER Året 2013 har vært dominert av flere store saker som har krevet store ressurser både i tid og penger: - Fiske i Nasjonalparkriket daglig leder er prosjektleder - Arbeid med videreføring av autorisasjonen - Videre oppbygging av Sunndal nasjonalparksenter - Ny hjemmeside - Forprosjekt mammut - Flytting av Otta nasjonalparksenter og fornying av Dombås nasjonalparksenter - Villrein som verdiskaper - animasjonsfilm Flere av disse prosjektene vil fortsette neste år og vil kreve stor innsats. Dette omfatter: - Fiske i Nasjonalparkriket daglig leder er prosjektleder - Arbeid med videreføring av autorisasjonssøknaden, og videreutvikling av sentrene - Videre oppbygging av Sunndal nasjonalparksenter - Mammutprosjektet - Villrein som verdiskaper - animasjonsfilm

4 I tillegg har vi engasjert oss i følgende prosjekter: - Utvikling av utstillingen på Hjerkinn Disse prosjektene er omfangsrike, og jeg anbefaler at vi konsentrerer oss om disse og ikke tar på oss nye oppgaver med mindre det dukker opp eksterne ressurser. FORSLAG TIL Styret vedtar en virksomhetsplan for 2014 som framlagt i denne saken og med de prioriteringer som framgår av denne saken. MØTEBEHANDLING Legge inn i årsplanen: - Vandreprosjekt sammen med sentrene - Fokus på Facebook-side - Reislivspakka til reiselivsbedriftene, kan inneholde film, billedserie, rollup, bord med effekter (lav i nasjonalparken med mer) o Utkast legges fram på neste styremøte. Styret vedtar en virksomhetsplan for 2014 med de prioriteringer som framgår av denne saken med tilleggspunktene framkommet i møtebehandlinga. SAK 2013/31 BUDSJETT 2014 Vedlegg: Utkast til budsjett 2014 BAKGRUNN Budsjettforutsetninger: I 2014 får vi bare et grunntilskudd dvs. kr ,- mot 1,6 mill. i Antallet sentre er 4. Oppdal nasjonalparkinfo Nesset nasjonalparkinfo er opprettet. Tjenestekjøpet fra sentrene er ,- fra de fire sentrene, 43000,- fra Oppdal og 22000,- Eresfjord. Dette blei øket i 2013, og vi har avtale opp minimum tjeneste kjøp på hhv. 125` for hvert senter og 40`/22` for de to nasjonalparkinfoene ut Styreleders godtgjørelse er kr ,- og for styremedlemmer til kr. 5000,-, totalt kr ,- inkl. en representant for sentrene. Lønn leder er på ,-. i tillegg kommer forsikring og pensjon Sekretærarbeidet for Villreinnemnda er satt til kr ,-. Det er et usikkert tall for lønnsressursen i evt. nye prosjekter, det kan lett føre til at budsjettet sprekker mot slutten av året, men det er forholdsvis nøkternt budsjettert. Driftsbudsjettet må sees i sammenheng med forrige sak «Virksomhetsplan». Regnskapet for 2013 er ikke klart slik at vi ikke vet noe om evt. underskudd. Regnskapet må derfor revideres seinere.

5 DAGLIG LEDERS MERKNADER Direktoratet har ikke lagt fram noe opplegg for søknadsmuligheter mht. midler for 2014 utenom at vi bare får ett grunntilskudd. Det er antydet at det også vil bli et publikumstilskudd og prosjektmidler. Nærmere informasjon om dette muligens kommer i løpet av desember. Det betyr at det er en stor usikkerhet knyttet til budsjettforutsetningene. Dersom vi ikke får midler ut over ett grunntilskudd, kan det bli svært vanskelig å opprettholde aktiviteten på dagens nivå. Jokeren blir suksessen mht. å hente inn prosjektmidler. Vår grunnfond kan bare benyttes til å forskuttere sikre framtidige inntekter. Slike inntekter eksisterer for øyeblikket ikke. Regnskapet for 2013 vil vise om det er noe midler vi kan bruke i Jeg har følgende forslag til endringer og reduksjoner i forhold til 2013-budsjettet: - Tjenestekjøpet fra sentrene reduseres til det som er avtalefestet dvs. totalt ,-. Den bør ligge på det samme som i 2013 dersom situasjonen bedrer seg. - Sentersamlingen gjøres om til dagsamling. - Lønnsvurdering for daglig leder gjøres først i slutten av juni. - Det avsettes ikke egne midler til spesielle prosjekter og fellesprosjekter. - Det åpnes for et økt tjenestekjøp fra andre. - Alle prosjekter som ikke er ferdige gjennomføres i 2014 slik at ressursene utnyttes fult ut. Stiftelsen må nå sette inn et støt for å skaffe seg flere inntekter. Det betyr følgende: - Daglig leder sender flere søknader om tilskudd til prosjekter. - Stiftelsen samarbeider med andre aktører for å utløse større prosjekter. - Naturen og kulturen brukes som verdiskaper dvs. tettere samarbeid med noen av sentrene for å skape økonomisk lønnsomme aktiviteter. Aktuelle sentre er Sunndal, Folldal og Hjerkinn. Dette vil imidlertid neppe gi særlige inntekter allerede i Dette drøftes nærmere med de sentrene. Budsjettet reduseres med kr ,-. Det settes opp i balanse, men med en meget stor usikkerhet knyttet til inntekter fra nye prosjekter. Denne usikkerheten er på om lag ,-. Budsjettet må revideres når vi har oversikt over de totale midlene fra direktoratet dvs. sannsynligvis i mars/april, når vi får oversikt over inntekter fra prosjekter og i alle fall på nytt til sommeren. Driftsbudsjett for oversikt (i 1000 kr): Utgifter: Lønn dagl. leder, pensjon/forsikring, reise og reise/drift styret Kjøp av tjenester ved sentrene/info-satellitter Andre driftskostnader (kontor, tlf., porto, regnskap, data ) SUM

6 Inntekter: Grunntilskudd Renter Salg 4000 Villreinnemnda sekretær Lønnsmidler i pågående prosjekter Lønnsmidler i evt. nye prosjekter SUM Overskudd/Buffer FORSLAG TIL 1. Styret vedtar budsjettet for 2014 som framlagt i saken. 2. Det gjennomføres en budsjettrevisjon når tilgjengelige midler fra Miljødirektoratet er kjent, og når det oppstår andre vesentlige endringer i forutsetningene. MØTEBEHANDLING Momenter: - Hvordan spare penger til regnskap. - Fremme forslag for representantskapet at deltagerne i stiftelsen betaler inn et lite beløp til prosjekter. Forslag fremmes på neste møte. - Hva kan miljøvernavdelingene bidra med? - Hvordan kan vi tjene penger, etablere ulike aktiviteter ved sentrene. - Vurdere åpning for bruk av deler av grunnfondet i 2014, evt. sak for representantskapet. - Vurdere antallet sentre i fbm. autorisasjonssøknaden. 1. Styret vedtar budsjettet for 2014 som framlagt i saken. 2. Det gjennomføres en budsjettrevisjon under hvert styremøte framover inntil vi har sikre inntekter. SAK 2013/32 TIMESATSER FOR KONSULENTARBEID OG PROSJEKTER Vedlegg: Ingen BAKGRUNN

7 Inntektene kan bli svake i Det er behov for å øke inntjeningen pr. arbeidstime. Timesatsene for arbeid i prosjekter finansiert av det offentlige herunder Villreinnemnda, har ikke vært justert de siste årene. Den har ligget på kr. 500,- eks. mva. Det har pågått diskusjoner om timesats for konsulenttjenester bl.a. i fiskeprosjektet. Forslagsvis er den satt til kr. 800,- + mva der. Ut fra budsjettforslaget for 2014 er kostnaden knytta til daglig leder, styret, kontorhold, regnskap med mer ca. 520,- pr. arbeidstime som utføres av daglig leder. DAGLIG LEDERS MERKNADER Et minimum er at vi dekker våre direkte kostnader når timesatser settes. Etter mitt syn bør derfor satsen for offentlige prosjekter i det minste heves til kr. 550,- pr. time dvs. opp med 10%. Det kan diskuteres om den heller burde vært kr. 600,-. Et alternativ er en ny justering om to år. Når det gjelder Villreinnemndas tjenestekjøp, er den basert på en avtale mellom tre parter dvs. nemnda, stiftelsen og undertegnede. Denne avtalen må revideres ved en endret timesats. For reine konsulentoppdrag er en sats på kr. 800,- eks. mva ikke ublu. Vi gjør i slike tilfeller en faglig kvalifisert jobb, og dette skal verdsettes på linje med andre konsulentoppdrag i samfunnet. Jeg går for denne satsen. Totalt vil et slikt opplegg bidra til at vi går med et lite pluss i regnskapet pr. innsatt time. FORSLAG TIL 1. Timesatsen for prosjekter finansiert av det offentlige herunder Villreinnemnda settes til kr. 550,- eks. mva pr. time. 2. Timesatsen for reine konsulentoppdrag settes til kr. 800,- eks. mva. 1. Timesatsen for prosjekter finansiert av det offentlige herunder Villreinnemnda settes til kr. 600,- eks. mva pr. time. 2. Timesatsen for reine konsulentoppdrag settes til kr. 900,- eks. mva. Morten Liebe Daglig leder Hjerkinn

8 TIL DRØFITNG OG VISNING: - Arbeidsforholdet (omfang og varighet) for daglig leder ut fra tilgjengelige ressurser i 2014, jfr. budsjettsaken. o Budsjettsituasjonen drøftet. Den vurderes løpende o Daglig leder trenger langsiktighet for å kunne holde trykket oppe i fht. autorisasjon og andre prosjekter. - Bilder fra Breheimsenteret nasjonal samling for sentrene o Bilder vist av utstillingen. - Visning animasjonsfilm om villreinfangst teaser o Teaseren vist. o Vurdere å korte ned intro MØTEPLAN FØRSTE HALVÅR på Furuhaugli, på Otta, Dombås hotell (også årsmøte),

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer