Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara)."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Dombås hotell DATO: KL.: Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara). Forfall: Ståle Refstie, Andre møtende: Tommy Kristoffersen (sentrene) og Morten S. Liebe. SAKSLISTE: SAK 2015/05 REFERATSAKER SAK 2015/06 REGNSKAPET 2014 SAK 2015/07 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SAK 2015/08 DRIFT AV DOMBÅS NASJONALPARKSENTER 2015 SAK 2015/05 REFERATSAKER 1. Undertegning av protokoll fra Hva skjer runde rundt bordet. 3. Miljødirketoratets befaring Endring av utstillinger ved Dombås nasjonalparksenter og Otta nasjonalparksenter. 5. Hjerkinn utvikling av informasjonsopplegg. 6. Status mammutprosjektet. 7. Framdrift fiskeprosjektet for Daglig leder deltar på konferanse i Portugal. 9. Villreinfilmen ferdigstilt. 10. Tilskudd til prosjekt Fossenes rike i Sunndal, totalt kr ,-.

2 FORSLAG TIL Referatsakene tas til etterretning. MØTEBEHANDLING 1. Protokoll fra undertegnet. 2. Hva skjer runde rundt bordet ikke noe spesielt. 3. Miljødirketoratets befaring referert, møte med dem i Folldal først på dagen. 4. Endring av utstillinger ved Dombås nasjonalparksenter og Otta nasjonalparksenter gjennomført i februar og først halvdel av mars. 5. Hjerkinn utvikling av informasjonsopplegg status gjennomgått. 6. Status mammutprosjektet referert møter med Oppland fylkeskommune vedr. kunst og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Skisse overbygg vist. 7. Framdrift fiskeprosjektet for 2015 informasjons- og markedsføringstiltak gjennomføres. 8. Daglig leder deltar på konferanse i Portugal, siste uka i april. 9. Villreinfilmen ferdigstilt. Det produseres 170 minnebrikker som sendes ut til reiselivsbedrifter og skoler. 10. Tilskudd til prosjekt Fossenes rike i Sunndal, totalt kr ,-. Arbeidet startes opp i april. 11. Styrets årsberetning for 2014 undertegnet. 12. Balansen for 2014 undertegnet. Referatsakene tas til etterretning. SAK 2015/06 REGNSKAPET OG REVISJONSBERETNING 2014 Vedlegg: Regnskap 2014-utsendt tidligere (2 dok.) Revisjonsberetning 2014 BAKGRUNN Snøhetta regnskap as har avsluttet regnskapet. Styret bør gå gjennom regnskapet og revisjonsberetningen. Regnskapet viser et overskudd på ,-. DAGLIG LEDERES MERKNADER I styremøtet vil jeg gå gjennom hovedtekkene i regnskapet. Jeg har for øvrig ingen spesielle merknader til regnskapet ut over det som er framkommet der. FORSLAG Regnskapet tas til etterretning og legges fram for årsmøtet. Regnskapet tas til etterretning og legges fram for årsmøtet.

3 SAK 2015/07 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Vedlegg: Årsberetning 2014 BAKGRUNN Styret skal årlig lage sin årsmelding. Et utkast ble gjennomgått i møtet då. Meldingen skal følge regnskapet, legges fram for årsmøtet og følge annen rapportering. Styret skal avslutte saken nå. DAGLIG LEDERS MERKNADER I årsberetningen er det innarbeidet regnskapsmessige siden og forbehold i forhold til usikkerhet om autorisasjonen og tilskudd, og dermed framtidig drift. FORSLAG TIL Styret legger fram årsberetning for 2014 som i forslaget i denne saken. Styret legger fram årsberetning for 2014 som i forslaget i denne saken. SAK 2015/08 DRIFT AV DOMBÅS NASJONALPARKSENTER 2015 Vedlegg: Ingen BAKGRUNN Det har i mange måneder vært usikkerhet knyttet til om det blir turistkontor på Dombås til sommeren og hvem som evt. skal drive dette. Det har betydning for de mulighetene vi har for å yte tjenester og hvem vi skal samarbeide og samlokalisere oss med. I den seinere tid er følgende konstellasjoner kommet opp: 1. Næringsdrivende i Amfi-bygget og andre bedrifter utenom bygget som ønsker å drive turistkontor samlokalisert med bibliotek og oss. 2. Nasjonalparkriket som ønsker å drive turistkontor i butikk i samarbeid med biblioteket og oss forutsatt ekstern finansiering. Styreleder og undertegnede har brukt mye tid på kommunikasjon med begge aktører. En leiekontrakt er etterlyst gjentatte ganger uten handling fra gårdeier. Vi har hele tiden vært klare på at vi kan samarbeide med den som skal drive turistkontor. Dovre kommune som er en av deltagerne i stiftelsen, har i den siste tiden gitt signaler om at de støtter pkt.2. Det gis så langt ikke økonomiske ressurser derfra til dette alternativet grunnet en uenighet om bruken av deres generelle tilskudd til Nasjonalparkriket.

4 Alternativ 1 er i de siste dagene lagt dødt. Alternativ 2 omfatter Nasjonalparkriket reiseliv as skriver i et forslag og supplerende mail: Behovet for en fysisk turistinformasjon har over lengre tid vært i endring. I dag benytter de aller fleste turister seg av digitale hjelpemidler i forkant av sitt besøk og mens de er på ferie. Det finnes fortsatt turister som benytter seg av fysiske turistkontorer, men denne andelen reduseres stadig, og erfaringene tilsier at av de turistene som oppsøker turistkontor i Norge i dag, er majoriteten ute etter en endelig bekreftelse på at overnattingsstedet de allerede har booket hos, ligger der de mener det ligger, og at aktiviteten de skal delta på, virkelig går til det klokkeslettet de har fått opplyst. Det er derfor viktig at destinasjonsselskapet og reiselivsnæringen i hele Nasjonalparkriket er i forkant og tilpasser seg endringene i reisevaner for fortsatt å fremstå som attraktive og fremtidsrettede. Nasjonalparkriket Reiseliv har jobbet aktivt med dette siden oppstarten i 2009, og i 2014 merket reiselivsnæringen i Nord-Gudbrandsdalen effekten av det, med en total økning i antall gjestedøgn på 7,9 %. Forslag til åpningstider og budsjett for turistkontor i butikk : Oversikt behov bemanning turistinformasjon Dombås sommer 2015: Sommer 2015 Bemannet bibliotek Behov bemanning Åpningstider totalt Timer ekstra behov Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Totalt 14t 35t 36t 22t pr. uke Ressurstilførsel 22 timer pr. uke x (fom fredag 22. mai- 19. sept.) 17 uker= 374 timer. 374t x 145,- pr time= ,- (ca ,- inkl. sos. kost.). Kostnader Bemanning kr Uforutsette kostnader kr Totale kostnader kr Finansiering inasjonalparker kr Nasjonalparkriket Reiseliv kr Regionrådet for NG kr Total finansiering kr

5 I tillegg bidrar samarbeidspartene med midler i form av etablert åpningstid på Biblioteket for sommer 2015, samt egeninnsats fra alle aktørene. Løsning for turistinformasjon er planlagt i Biblioteket, som stiller sine lokaler til disp. og ønsker en samlokalisering av formidling/informasjonstjeneste, samt utvidede åpningstider for sommer Dovre kommune og Regionkontoret støtter opp om denne turistkontor-løsningen for Næringsdrivende i bygget vil drive et suvenirsalg i steinhytta. Gjennomgangen fra denne til nasjonalparksenteret vil bli åpen som tidligere. Det betyr at senteret kan nås både fra biblioteket og fra steinhytta som i DAGLIG LEDERS MERKNADER Jeg mener at styret må ta stilling til ett av følgende alternativer: 1. Et samarbeid med Nasjonalparkriket som ønsker å drive turistkontor i butikk, og biblioteket. 2. Avslutning av Dombås nasjonalparksenter. Vi har i ¾ år jobbet med løsning uten at partene har vært tydelige på hva de vil. I mellomtiden har autorisasjonsprosessen gått sakte framover også, og vi har fått en forlengelse ut En nedleggelse nå synes lite hensiktsmessig før forutsetningene for framtida er klare. Totalt synes det derfor riktig å videreføre senteret ut året og så ta en stilling til videre drift når svar på autorisasjonen foreligger. En viktig faktor i dette er imidlertid våre tilgjengelige ressurser for Vi har mottatt grunntilskudd på kr ,-, men ennå ikke fått svar på søknader om publikumstilskudd (søkt ,- ) og prosjektsøknader i Miljødirektoratet. Rett før styremøtet vil jeg sjekke om det har kommet inn svar på dette også. Vi har et totalt overskudd fra 2014 og 2015 på til sammen ca ,-. Det betyr akkurat nå friske midler på til sammen 1,12 mill. I tillegg kommer lønnsmidler fra Villreinnemnda og i eksisterende prosjekter på til sammen ca ,-. Driftsbudsjettet behandlet av styret har en utgiftsside på kr. 1,94 mill, altså en manko pr. dato når alt er tatt med på kr ,-. I budsjettet er det satt opp et tjenestekjøp på Dombås på kr ,-. Leiekostnaden for lokalene er antydet til kr. 0, men det er ikke kontraktfestet ennå. Dersom det blir en realitet kan budsjettet reduseres med ca. kr ,-. Det er likevel en manko pr. dato på ca ,-. Det som da kan bli lidende ved et slikt resultat er fellesprosjekter og andre prosjekter. Utvidet åpningstid for biblioteket som følge av veiledningstjenesten vil koste ca. kr ,-. Nasjonalparkinformasjonen er ikke den dominerende aktiviteten. Jeg er derfor av den oppfatningen at vi ikke bør bidra med mer enn 50 % av kostnadene for en utvidet åpningstid. Forslagvis kan vi bidra med kr ,-. I kontakt med Nasjonalparkriket har vi i tillegg drøftet og planlegger å legge inn i en avtale: - Informasjonstilbudet skal ytes på en måte slik alle virksomheter og tilbud markedsføres

6 - Det legges vekt på at personell har god kompetanse. - Alt materiell skal være dekkende og oppdatert - Åpningstidene vurderes på nytt med tanke på noe lengre åpent om kvelden Ut fra dette kan det konkluderes med følgende: - inasjonalparker går inn i et samarbeid med Nasjonalparkriket og biblioteket for 2015 om en informasjons- og veiledningstjeneste. - Det ytes kr ,- til tiltaket. - Ovennevnte punkter legges inn i en avtale Dersom det viser seg at vi ikke får mer ressurser fra direktoratet, må vi gjennomføre et snarlig styremøte vedr. budsjettet. FORSLAG TIL inasjonalparker går inn i et samarbeid med Nasjonalparkriket og biblioteket om en informasjonsog veiledningstjeneste for Følgende legges inn i en avtale: - Det ytes kr ,- til tiltaket. - Informasjonstilbudet skal ytes på en måte slik alle virksomheter og tilbud markedsføres. - Det legges vekt på at personell har god kompetanse om vårt ansvarsområde. - Alt materiell skal være oppdatert og dekkende. - Åpningstidene forlenges noe om kvelden og innkortes om formiddagen. inasjonalparker går inn i et samarbeid med Nasjonalparkriket og biblioteket om en informasjonsog veiledningstjeneste for 2015 på Dombås. Følgende legges inn i en avtale: - Det ytes kr ,- til tiltaket. - Informasjonstilbudet skal ytes på en måte slik alle virksomheter og tilbud markedsføres. - Det legges vekt på at personell har god kompetanse om vårt ansvarsområde. - Alt materiell skal være oppdatert og dekkende. - Det forhandles om åpningstider fortrinnsvis ut fra et behov om noe mer åpent om kvelden og i forhold til sesongens lengde. Morten Liebe, Daglig leder Hjerkinn

Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene).

Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene). PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Otta, Sel rådhus, møterom Sjoa DATO: 05.03.14. KL.: 1100 1430 Til stede: Tove Rønning, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås. Forfall: Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson,

Detaljer

Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING

Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Hjerkinn DATO: 04.12.13. KL.: 1100 1500 Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. Forfall: Ståle Refstie Andre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011.

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Sluttrapport desember 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer