KU 17 nye utbyggingsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KU 17 nye utbyggingsområder"

Transkript

1 KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering av kjente risiko- og sårbarhetsforhold, er temaene natur/miljø, kulturminner, vei/trafikksikkerhet/støy, vann- og avløpsforhold, skole/barnehagekapasitet, landbruksforhold, friluftsliv/lek/grøntstruktur og mulig klimaeffekt vurdert. For landbrukstemaet er det laget en egen tabell som viser avgang av fulldyrket mark, høy- og middels bonitet skog i de ulike utbyggingsområdene. Denne tabellen følger som et vedlegg. ROS-vurderingene bygger på lokalkunnskap om områdene, topografiske kart og løsmassekart der marine avsetninger sees i sammenheng med økt kvikkleirefare (marin grense i Asker er på ca. 220 m, men de fleste utbggingsområder ligger under denne høyden). I tillegg er kommunens eget farekart (temakart vedlegg 23) som viser flom-, erosjons- og springfloutsatte områder, lagt til grunn. Nærhet til jernbane, store veianlegg og farlig industri er også vurdert som en potensiell risiko for visse typer hendelser. For øvrig vises til den overordnete ROS-analysen for Asker og Bærum som er ligger ved kommuneplanen som vedlegg 19 og 20. Konklusjon: På bakgrunn av de vurderinger som er gjort, er ingen av områdene ansett som fullstendig uegnet for bebyggelse. Mer detaljerte undersøkelser som må foretas i reguleringsprosessene for hvert område, vil avdekke om kostnader knyttet til eventuelle tekniske løsninger som må til for å få til en forsvarlig og sikker utbygging, vil bli så høye at enkelte områder ikke vil bli bygget ut. * Julius Madsensvei nr. 2 og 3 Gbnr. 73/13 + del av 73/58 (nr.53 på vedlagte innspillskart) 7 dekar stor tomt, der 2/3 ligger som LNF i kommuneplanen, ønskes omdisponert til boligformål. Vestre del av 73/58, på ca. 600 m2 -opparbeidet som hages, ønskes også omdisponert til boligformål. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Arealet er bevokst med busker og trær, men det er ikke registrert spesielle naturtyper, viltområder eller verdifulle arter på eiendommene. Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner på eiendommene. Vei/trafikksikkerhet/støy- Det er ca meter til Vollen sentrum og busslinje/båt til Oslo. G/S-vei langs Vollenveien gir trygg vei til skole/butikk/buss. Den delen av eiendommene som foreslås omdisponert er ikke støyutsatt. Gir økt belastning på Slemmestadveien og eller Røykenveien. Vann, avløp, renovasjon Det ligger private vann- og avløpsledninger langs eiendommene som er koblet på det offentlige nettet. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har dårlig kapasitet. 1,5 km til skolen langs trygg skolevei. Nærmeste barnehager er Nilsemarka 500m unna. Landbruk Eiendommene har ikke dyrket mark eller skogsbonitet som gjør den drivverdige. 1

2 Friluftsliv/lek/grønnstruktur Eiendommene er ikke del av allmenne friluftsområder eller lekeområder, men er en del av en sammenhengende grøntstruktur i skråningen langs Vollenveien som bør ivaretas av landskapsestetiske grunner. Klimautslipp Lang avstand til kollektivtransport og butikk gjør området bilbasert og en utbygging vil dermed føre til økte CO2-utslipp. Del av 73/58 og 73/13 legges ut som boligformål. Sørlige del av 73/13 ned mot Vollenveien beholdes som LNF med tanke på vanskelig adkomst og for å opprettholde dagens grøntstruktur langs Vollenveien. Forslaget berøres av rekkefølgekrav knyttet til transportkapasitet og skolekapasitet. * Elnes Gbnr. 67/10 og 67/11 (nr. 59 på vedlagte innspillskart) To landbrukseiendommer på til sammen 80 dekar, beliggende i LNF-område på østsiden av Slemmestadveien, ønskes utviklet som boligområde. Eiendommene drives ikke lenger aktivt, men har noe boligbebyggelse. Deler av eiendommene er gammel dyrket mark, deler er bevokst. ABBL har tanker om ca. 200 boliger. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Sørøstre del av området består av rik edelløvskog som er klassifisert som svært viktig. Kulturminner En gravhaug fra jernalderen ligger midt inne på gbnr. 67/11. Vei/trafikksikkerhet/støy- Arealet nærmest Slemmestadveien er støyutsatt. Nye adkomstveier med trafikksikring mot skolen må utredes. Vann, avløp, renovasjon offentlige vann- og avløpsledninger ligger langs Slemmestadveien og i Elnesknausene, 180m 250m fra midten av foreslått utbyggingsområde. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skolekrets hvor kapasiteten er sprengt. Ca 1000m å gå til skolen. Trygg skolevei. Nærmeste barnehager er Nansentunet musikkbarnehage (Håkavika) og Bjerkås barnehage m unna. Ny barnehage inne på området kan være aktuelt å vurdere om det bygges mange boliger. Landbruk Tidligere landbruksområde hvor det i dag er noe beitemark. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Noen gjennomgangsstier i området, ellers lite intensivt brukt som friluftsområde (har delvis privat karakter/karakter av innmark). Er del av gjennomgående grøntstreng mellom Guiplatået og sjøen. Klimautslipp selv om noen arbeidsreiser vil kunne gå med Vollenbåten, vil en utbygging belaste Slemmestadveien. Bussens fremkommelighet vil avgjøre hvor stor kollektivandelen kan bli. Økte klimagassutslipp på grunn av kjøreavstand til handelssenter (1500m til Vollen) og ikke tilstrekkelige utbygde kollektivfelt for buss. Forslaget berøres av rekkefølgebestemmelser knyttet til transportkapasitet og skolekapasitet. * Bakkene gartneri Gbnr. 69/51 (nr. 32 på vedlagte innspillkart) 2

3 ROS Dette er en tomt der det har stått drivhus og vært drevet gartneri. Det kan derfor være forurensninger i grunnen i form av miljøgifter, oljetanker osv. Det må kreves grunnundersøkelser i reguleringsarbeidet. Deler av området består av havavsetninger, noe som gir økt mulighet for kvikkleire. Området er ikke flom- erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med andre risikomomenter knyttet til eiendommen. Natur/miljø Eiendommen er gammel byggegrunn uten verdifulle naturforekomster. Kulturminner det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Området har ikke tilfredsstillende adkomst for et nytt boligområde. Alternative adkomstløsninger må utredes og trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende innpasses. Noe problematisk i forhold til eksisterende boliger. Området er ikke støyutsatt. Vann, avløp, renovasjon Offentlig vannledning går gjennom eiendommen. Kommunal spillvannsledning ligger i Torpveien, 140m unna. Det ligger til rette for nedgravde renovasjonsløsninger. Skole/barnehage Tilhører Heggedal skolekrets som har begrenset kapasitet nå, men hvor utvidelse er under planlegging. Skolebarn må krysse Røykenveien i plan (lyskryss). Nærmeste barnehager er Heggedalsskogen og Torp-Høymyr andelsbarnehage, ingen av dem ligger i gangavstand fra Bakkene gartneri. Landbruk Ingen jord- og skogbruksinteresser berøres selv om det er dyrket mark på begge sider. Tilbakeføring til dyrket mark ville ført til et større sammenhengende landbruksareal. Gartneriet som ble drevet på eiendommen frem til noen få år siden, er allerede nedlagt. Friluftsliv/lek/grønnstruktur det drives ikke friluftsliv på eiendommen i dag, men arealet ligger som en kile inn i et større sammenhengende LNF-område hvor det blant annet går en mye brukt skiløype. Uheldig for grøntstrukturen at et sammenhengende belte avbrytes av bebyggelse. Klimautslipp det er 500 m å gå til nærmeste bussholdeplass, som tilhører en busslinje med relativt få avganger. Området ligger 2,1 km fra nærmeste nærsenter/butikk og fra busstopp med hyppige avganger. Det er 2,4 km å gå til barneskolen. Den lange avstanden til kollektivknutepunkt, butikk og skole gjør området bilbasert og en utbygging vil dermed føre til økte CO2-utslipp. * Åsaker gartneri Gbnr. 70/2 og 71/2 (nr. 58 på vedlagte innspillkart) En nedlagt gartnerieiendom på 48 dekar ønskes omdisponert fra LNF- til boligformål. Det er to bolighus på eiendommen. Det foreligger to innspill for eiendommen, begge forslag går på å bygge rimelige boliger/ungdomsboliger. ROS Dette er en eiendom der det har stått drivhus og vært drevet gartneri. Det kan derfor være forurensninger i grunnen i form av miljøgifter, oljetanker osv. Det må kreves grunnundersøkelser i reguleringsarbeidet. Deler av eiendommen består av havavsetninger som kan gi økt risiko for kvikkleire. I noen smale «belter» rundt en bekk og to mindre dammer på eiendommen er det økt fare for flom og erosjon. Kommunen er ikke kjent med andre risikomomenter knyttet til eiendommen. Natur/miljø Eiendommen har i dag adkomst forbi en dam som er registrert som en svært viktig naturtype med både stor og liten salamander. Vanntilsiget til dammen(bekk) renner tvers gjennom eiendommen. Salamandernes vandringer og leveområder må hensyntas ved reguleringen. I nordøst er det en del av en gammel barskog-biotop som er registrert som viktig. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner inne på eiendommen, men salamanderdammen som ligger rett på utsiden, er også et kulturminne (vanningsdam). 3

4 Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt, men har en stor utfordring i forhold til adkomst. Dagens adkomst som er Markveien, fordrer et helt nytt kryss med Slemmestadveien om den skal brukes. Pågående reguleringsarbeid for Markveien/Bråtenveien, kan skaffe ny veiutløsning fra Høymyrmarka, men det er krevende terrengmessig. Vann, avløp, renovasjon Offentlig vann- og avløpsledninger ligger i Markveienområdet, men disse har neppe nok kapasitet til å betjene en utbygging på Åsaker. Kommunal vannledning ligger langs Markveien. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skolekrets (1200m unna) hvor kapasiteten er sprengt, men skoleveien er trygg. Nærmeste barnehage er Bjerkås barnehage, ca. 600 m langs vei. Landbruk har vært drevet som gartnerieiendom med drivhus. Har noen delvis gjengrodde beiteområder, men ikke dyrket mark. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Er ikke brukt som friluftsområde for allmennheten, deler av eiendommen har privat preg/innmarkspreg. Klimautslipp Ca. 700m å gå til bussholdeplass ved Slemmestadveien. Selv om noen arbeidsreiser vil kunne gå med Vollenbåten, vil en utbygging belaste Slemmestadveien. Bussens fremkommelighet vil avgjøre hvor stor kollektivandelen kan bli. En tyngre utbygging vil føre til økte klimagassutslipp på grunn av kjøreavstand til butikker (600m til matbutikk, 1900m til Vollen) og ikke tilstrekkelige utbygde kollektivfelt for buss. Forslaget berøres av rekkefølgekrav knyttet til transport og skolekapasitet. * Rekkedal gartneri Gbnr. 73/2 (nr.55 på vedlagte innspillskart) Eldre, uregulert gartnerieiendom som ikke lenger er i drift. Det søkes om å få omdisponert ca. 4,5 dekar som boligformål. Det finnes tre boliger på eiendommen i dag og det er tidligere fraskilt 4 tomter fra gartneriet. ROS Det kan være forurensete rester i grunnen etter tidligere gartneridrift. Grunnundersøkelser er derfor nødvendig i reguleringsprosessen. Ingen marine avsetninger på eiendommen, men et smalt belte langs bekken i syd er utsatt for flom og erosjon. For øvrig kjenner ikke kommunen til andre risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Området er kultivert og har ikke naturverdier. Kulturminner Eiendommen ligger innfor et større område med høyt kulturhistorisk innhold og det er 4 SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Arealet som ønskes bebygget er ikke støyutsatt. Adkomst er via Øgårdsveien fra Vollenveien, som har fortau. Vann, avløp, renovasjon Kommunale vann- og avløpsledninger går langs eiendommen. Skole/barnehage Arnestad skolekrets har sprengt kapasitet. 1150m å gå langs trygg skolevei. Nilsemarka barnehage ligger visavis denne eiendommen. Landbruk nedlagt gartneri, har hverken dyrket mark eller skog Friluftsliv/lek/grønnstruktur Omgitt av bebyggelse på alle kanter og er så lite at areal at det ikke er viktig som friluftsområde eller grønnstruktur. Klimautslipp 1 km til nærmeste bussholdeplass og Vollen sentrum/butikk, gjør området bilbasert og fører til ytterligere belastning på Slemmestadveien. Dette gir økte CO2-utslipp. * Vollen gartneri-elnes 4

5 Gbnr. 67/16 (nr.60 på vedlagte innspillskart) Et uregulert jorde på ca. 13 dekar beliggende mellom Slemmestadveien og drivhusene til Vollen gartneri. Ønskes omdisponert til næringsareal-hagesenter/aktivitetssenter. ROS Asker har ikke egne kvikkleireregistreringer, men eiendommen består av havavsetninger som øker risikoen for kvikkleire og kvikkleire er registrert i tilsvarende områder i Vollen. Området er ikke flom- erosjons- eller springfloutsatt. Utover faren det alltid er å ligge inntil en større vei der det kan kjøres brannfarlige stoffer, kjenner ikke kommunen konkret til andre risikofaktorer knyttet til denne eiendommen. Natur/miljø Ingen registrerte naturverdier på eiendommen, stort sett monokultur. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Deler av eiendommen er støyutsatt, men dette er neppe et problem i forhold til innendørs næringsvirksomhet. Adkomst fra Slemmestadveien tenkes lagt i krysset ved Øvre Elnes vei. Vann, avløp, renovasjon Kommunale vann- og avløpsledninger følger Slemmestadveien og ligger inntil hjørnet av eiendommen. Skole/barnehage Ikke relevant Landbruk Jordet er ikke eid av aktiv gårdbruker og opplyses ikke å være i drift. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Inneklemte innmarksarealer uten betydning for friluftsliv eller overordnet grønnstruktur. Klimautslipp All form for handel og aktivitetssenter vil først og fremst tiltrekke kunder med bil, hvilket betyr økt belastning på Slemmestadveien og økte CO2-utslipp. * Aspelundjordet- Billingstad Gbnr. 38/19 (nr.19 på vedlagte innspillskart) Eiendom på 25 dekar beliggende mellom Dragonveien og Bærum grense. Deler av eiendommen er dyrket mark. Én bolig på eiendommen i dag. Ønskes utbygd med konsentrert småhusbebyggelse. ROS Asker har ingen egen kvikkleire registrering, men dette området besår av hav- og strandavsetninger og marine strandavsetninger som øker risikoen for at det kan finnes kvikkleire her. Området har en bekk med et smalt område omkring som er flom- og erosjonsutsatt. Bortsett fra en bratt skråning i bakkant av eiendommen, som muligens kan være rasfarlig om man skulle ha bygget der (løst kalkfjell), er kommunen ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet il eiendommen. Jernbanespor går i tunell under eiendommen, men er ikke regulert med noen form for byggerestriksjoner på bakkenivå. Natur/miljø Nordre del av eiendommen er en bratt kalkskrent med rik edelløvskog. Naturtypen er i registreringen karakterisert som viktig. Kulturminner det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt og har grei adkomst fra Billingstadveien. Fortau må bygges fra Billingstadveien frem til avkjøringen til feltet. Vann, avløp, renovasjon Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger utenfor området i Dragonveien, men kapasiteten på disse er uviss. Skole/barnehage Billingstad skole, som har brukbar kapasitet, ligger i ca. 400 meters gangavstand fra området. Barnehage ligger ved siden av skolen og ny barnehage er under planlegging like ved Billingstad stasjon. Landbruk Det er beitearealer på eiendommen som muligens drives i sambruk med naboeiendommen Åstad gård. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Mesteparten av eiendommen er innmark og kun tilgjengelig for friluftsliv vinterstid. Det er for kommunen uvisst om barn leker med ski/aking på innmarka her. Den viktige grønnstrukturen i området går i bakkant av eiendommen langs skrenten mot Bærum og vil bli liggende som LNF-område. 5

6 Klimautslipp Området ligger 700 m fra Billingstad stasjon og noe nærmere matbutikk. Det antas derfor at CO2-utslippene vil være mer begrensete her enn ved med perifere boligområder. * Edelvoldveien Gbnr. 71/54 (nr.61 på vedlagte innspillskart) Eldre gartnerieiendom på ca. 17 dekar som ønskes utviklet med 21 nye boliger i rekke. Eiendommen er uregulert og har i dag en bolig, noen uthus og en MC-butikk ned mot Slemmestadveien. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Det er ikke registrert spesielle naturkvaliteter på eiendommen. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Mesteparten av området ligger i gul støysone og på grunn av topografien blir det vanskelig å dempe støyen ved å støyskjerme langs Slemmestadveien. Bygg og uteområder må derfor planlegges spesielt med tanke på å tilfredsstille kommunens støykrav (MDs retningslinjer). Området har også en vanskelig adkomst, både når det gjelder stigningsforhold, eierforhold og ikke minst kryssløsningen Edelvoldveien/Slemmestadveien som ikke er tilfredsstillende ved en høyere belastning. Vann, avløp, renovasjon Det er ikke utbygd kommunalt vann- og avløpsnett i området (finnes på andre siden av Slemmestadveien). Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har sprengt kapasitet. 600m å gå langs trygg skolevei. Nærmeste barnehager er Håkavika og Nilsemarka, ca. 1,2 km unna. Landbruk Mestparten av de dyrkbare arealene på eiendommen stelles som gressplen. Gartneridriften er nedlagt. Friluftsliv/lek/grønnstruktur- Eiendommen er kultivert/innmark med privat preg og ikke i bruk for almennhetens friluftsliv. Skråningene mot Slemmestadveien og Råengveien er en viktig del av en sammenhengende grønnstruktur i området og i den overordnede grønnstrukturen mellom fjorden og Marka. Visuelt viktig grønn skråning langs Slemmestadveien. Klimautslipp Selv om noen arbeidsreiser vil kunne gå med Vollenbåten, vil en utbygging belaste Slemmestadveien. Bussens fremkommelighet vil avgjøre hvor stor kollektivandelen kan bli. Økte klimagassutslipp på grunn av kjøreavstand til handelssenter (1200m til Vollen) og ikke tilstrekkelige utbygde kollektivfelt for buss. Forslaget berøres av rekkefølgebestemmelser til transportkapasitet og skolekapasitet. * Teigen Gbnr. 46/1 (nr. 13 på vedlagte innspillskart) En stor uregulert landbrukseiendom beliggende mellom Leangveien og Slemmestadveien. Eiendommen driftes ikke landbruksmessig og ønskes utbygget med en del felt, samtidig som noen mindre terrengformasjoner beholdes grønne mellom feltene. Et område på ca. 7 dekar i nordøst foreslås omdisponert til boligformål. 6

7 heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Det er registrert et rikt edelløvskogområde som strekker seg inn i sørvestre del av området. Karakterisert som viktig. I dette hjørnet ligger også en dam registrert som svært viktig fordi den inneholder liten salamander. Kulturminner Flere av bygningene på gårdstunet er SEFRAK-registrert og godt vedlikehold gjør tunmiljøet til et viktig kulturminne. Også hagemarken omkring representerer en interessant del av Askers kulturhistorie. Vei/trafikksikkerhet/støy- Området ligger i grønn støysone. Adkomst må skje via Gamle Leangvei som er regulert og opparbeidet i en standard som kan betjene noen flere boliger. Vann, avløp, renovasjon Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger i hjørnet av området. Skole/barnehage Tilhører Hofstad barneskole med sprengt kapasitet, ligger 1,6 km unna denne. Nærmeste barnehage er Båstadmyra barnehage 1000m unna, mens Hval gård barnehage ligger 1,7 km unna. Landbruk Teigen gård drives ikke lenger og gror langsomt igjen. Det er ikke dyrket mark, men skog der dette boligområdet planlegges. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Det går flere turstier over eiendommen. Skråningen ned mot Slemmestadveien er en viktig visuell grønn «vegg» i landskapsrommet rundt Leangbukta og områdets grønnstruktur henger også sammen med grøntområde rundt Bårdsruddammen. Klimautslipp Det er 550m å gå til nærmeste bussholdeplass på Slemmestadveien. Avstand til butikk, skole og nærsenter gjør uansett området mer bilbasert enn ønskelig for nye boligområder. De få boligene som planlegges her vil likevel ikke generere en trafikk som fører til store CO2-utslipp. Forslaget kan bli berørt av rekkefølgekrav til skolekapasitet. * Hesleberg Gbnr. 65/42 (nr. 49 på vedlagte innspillskart) 2 dekar stor eiendom beliggende ved Hesleberg gartneri. Hoveddelen er uregulert, mens en smal spiss er regulert til friluftsområde. ROS Eiendommen kan ha vært en gammel fylling i forbindelse med Hesleberg gartneri og grunnundersøkelser må gjøres før det åpnes for boligbygging her. Asker har ingen registrering av kvikkleireområder, men løsmassekartet viser at dette området ikke har marine avsetninger der kvikkleire hyppigst opptrer. Området er heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Ingen registrerte verdifulle naturforekomster på eiendommen. Kulturminner Ingen registrerte kulturminner på eiendommen, men den ligger i et område med høyt kulturhistorisk innhold (Vollen sentrum med omegn). Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke utsatt for trafikkstøy. Adkomst fra Vollenveien via Heslebergveien som har tilfredsstillende standard frem til eiendommen. Vann, avløp, renovasjon Offentlig vann- og avløpsledninger ligger 35 m fra tomten. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har sprengt kapasitet. 340 m å gå til Vollen Montesorri barnehage, 750m til Nilsemarka barnehage. Landbruk Ingen landbruksinteresser på eiendommen. Friluftsliv/lek/grønnstruktur- Viktig grønn skråning/landskapselement på nordsiden av eiendommen, mens selve eiendommen i dag fremstår som et kultivert område brukt til utelagring. Ukjent om barn i området leker på eiendommen 7

8 Klimautslipp 550m å gå til busstopp og butikk i Vollen. Er derfor et bilbasert område som vil belaste Slemmestadveien ytterligere, men kun en eller to boliger er aktuelt på eiendommen, noe som fører til minimal økning i CO2-utslipp. * Marieroveien Gbnr.73/14 (nr. 52 på vedlagte innspillskart) Liten, bebygd eiendom på 3,2 dekar i LNF-område der en omdisponering fra LNF-formål til boligformål vil kunne åpne for 1-2 nye boligtomter. flom- og erosjonsutsatt i et belte langs bekken som ligger i eiendommens nordgrense. Denne delen er foreslått som hensynssone i komunneplanen og bør ikke bebygges. For øvrig er ikke kommunen kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Det er ikke registrert viktige naturforekomster på eiendommen. Kulturminner To av bygningene på eiendommen er SEFRAK-registrerte og den ene ligger innenfor et område med høy kulturhistorisk verdi (Gui-platået). Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt. Adkomst fra Vollenveien via Marieroveien som stedvis er noe smal. Vann, avløp, renovasjon Området har ikke offentlig vann- og kloakknett. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole med sprengt kapasitet. Nærmeste barnehage er Nilsemarka, 700m unna. Landbruk Ingen landbruksinteresser berøres da dette er en boligeiendom. Friluftsliv/lek/grønnstruktur- Allmennheten har ingen interesser på eiendommen. 2 nye boliger på eiendommen vil ikke ødelegge for den overordnete grønnstrukturen i området. Klimautslipp Området er bilbasert fordi det er 1400m til nærmeste bussholdeplass og butikk, som er i Vollen sentrum. Vil gi økt belastning på Slemmestadveien og/eller Røykenveien, men en eller to nye boliger vil generere så lite trafikk at det bare er snakk om minimal økning i CO2-utslipp. * Øvre Elnes vei Gbnr.67/549 (nr. 66 på vedlagte innspillskart) En uregulert eiendom på ca. 3,5 dekar der den bebygde delen på ca. 1,5 dekar er vist som boligformål i kommuneplanen, mens resten er vist som LNF-formål. Forslaget går på at hele eiendommen vises som boligformål i likhet med eiendommene rundt. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Det er ikke registrert spesielle naturkvaliteter på eiendommen. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Eiendommen er ikke støyutsatt. Adkomst er via Øvre Elnesvei som er uregulert, men har akseptabel standard, dog uten sikring av myke trafikkanter. Skolevei vil imidlertid være en snarvei over Vollen gartneri. Vann, avløp, renovasjon 150m til offentlig vann- og avløpsledninger. Private stikkledninger er ført inn på eiendommen. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har sprengt kapasitet m å kjøre til barnehage på Bjerkås og 600m å gå til musikkbarnehagen på Elnestangen. Landbruk Ingen landbruksinteresser på eiendommen, er halvkultivert boligeiendom. 8

9 Friluftsliv/lek/grønnstruktur- den aktuelle delen av eiendommen ligger innenfor Asker kommunes strandsone, i forlengelsen av den sammenhengende skogkledde skåningen langs sydsiden av Elnes-platået, visuelt synlig fra sjøen. Arealet ligger imidlertid høyt over sjøen, med både bilvei og en bebygget boligtomt mellom sjøen og dette arealet. Arealet er således ikke i kontakt med sjøen eller interessant for bruk av allmennheten. Klimautslipp 650 m å gå til bussholdeplass på Slemmestadveien. Er derfor et bilbasert område som vil gi økt trafikk på Slemmestadveien. En enkelt bolig vil imidlertid føre til minimal økning i CO2-utslipp. * Bjerkåsveien Gbnr. 68/260 (nr. 65 på vedlagte innspillskart) Eiendom på 6,5 dekar som er regulert til boligformål i 1947, men hvor bare den bebygde delen av tomten er vist som boligområde i kommuneplanen. Det foreslås nå at hele eiendommen vises som boligområde i kommuneplanen for å kunne fradele 2-3 nye boligtomter. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Eiendommen ligger inntil et naturreservat med kalkfuruskog og lindeskog, men det er ikke registrert spesielle naturkvaliteter på denne eiendommen. Kulturminner det er to SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Eiendommen er ikke støyutsatt. Adkomst skjer via Bjerkåsveien som har grei standard. Vann, avløp, renovasjon Mange private stikkledninger i nærheten som muligens har kapasitet, ellers 230 m til offentlige ledninger. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har sprengt kapasitet. Landbruk Er boligeiendom uten landbruksinteresser. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Området er kultivert og har privat karakter og brukes ikke av allmennheten. Ubetydelig innskrenkning av områdets grønnstruktur. Klimautslipp 450 m til busstopp ved Slemmestadveien og 750 m til matbutikk. Er dermed bilbasert og vil øke belastningen på Slemmestadveien. En eller to nye boliger vil likevel bare gi minimale økninger i CO2-utslipp. * Vinterveien-Gjellum Gbnr. 76/12, 156 (nr. 31 på vedlagte innspillskart) To eiendommer på til sammen 7 dekar i Vinterveien på Gjellum foreslås omdisponert fra LNF-område til boligfelt for leiligheter. dette området ikke har marine avsetninger der kvikkleire hyppigst opptrer. De nederste delene av området (arealet langs Gjellumvannet og bekken som renner ut i vannet her) er flom- og erosjonsutsatt og avsatt som hensynssone i kommuneplanforslaget. Disse arealene bør ikke bebygges. Kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Tomten er regulert til friluftsområde og er en viktig del av vegetasjonsbeltet langs Gjellumvannet, som er en rik kulturlandskapssjø klassifisert som viktig. Ligger i sin helhet i 100-meters beltet langs vassdraget. Kulturminner det er registrert en gammel hoppbakke på eiendommen 9

10 Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt. Adkomst via Vinterveien som bare er regulert til gang-sykkelvei og derfor må oppgraderes. Vann, avløp, renovasjon Offentlig kloakkledning ligger 70 m unna, mens offentlig vannledning ligger langs Løvhaugen ca. 100m unna. Skole/barnehage Tilhører Heggedal skole som skal utvide sin kapasitet. Nærmeste barnehage er Heggedalsjordet, 1600m unna. Landbruk Det er ikke landbruksinteresser knyttet til eiendommen. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Området er halvkultivert, halvprivat og neppe i bruk av allmennheten i dag. Likevel en viktig del av grønnstrukturen langs Gjellumvannet. Offentlig gangvei mellom Heggedal og Asker sentrum skal gå langs vannet i dette området. Klimautslipp 310m til bussholdeplass ved Røykenveien og 420m til matbutikk kan være gangavstand, men det er definitivt kjøreavstand til togstasjon (1,9 km) og barnehage. Beliggende noe perifert i forhold til Heggedal sentrum, vil det bli mer bilkjøring enn ønskelig og større CO2-utslipp enn hva som er nødvendig fra nye boligområder. * Østenstadbråten Gbnr.63/8 (nr.47 på vedlagte innspillskart) En 14 dekar stor eiendom som foreslås omdisponert fra LNF-formål til boligformål. Det står en bolig og et eldre, lite hus på eiendommen i dag. Reguleringsforslag for 19 boliger er tidligere sendt inn, men saken stoppet opp pga konflikt med kommuneplanen. ROS Det er gjort funn av fremmede arter på eiendommen, dette er uønsket flora som raskt sprer seg til nye områder og fortrenger stedegne arter. Dette setter krav til at all masseforflytning i området må gjøres i henhold til kommunens direktiver. Asker har ingen registrering av kvikkleireområder, men løsmassekartet viser at dette området ikke har marine avsetninger der kvikkleire hyppigst opptrer. For øvrig er eiendommen heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen kjenner ikke til andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Eiendommen tilhører et viltområde kalt Østenstaddammen vest, der det er viktige fuglearter som rugde, ugle, hegre og spetter. Dette viltområdet er definert som svært viktig. Biologiske registreringer gjort i 2010 avdekket fremmede arter som lupin og Kanadagullris, men ingen verneverdige arter. 4 gamle hule epletrær er interessante leveområder for mose lav og innsekter. Kulturminner Arkeologiske registreringer utført i 2010 viste ingen funn av fornminner. 2 bygninger på eiendommen er Sefrak-registrert (hytte med uthus). Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt. Eiendommen har vanskelige adkomstmuligheter. Den ene gjennom en relativt trang blindvei, Øvre Dyrhusbakken, der det foreligger mange naboprotester mot eventuell gjennomkjøring. Den andre via Østenstadbråten som er en lang uregulert vei med flere oppsittere som også stiller seg negative til forslaget. Vann, avløp, renovasjon Kommunal vannledning går langs eiendommen. Kommunal spillvannsledning ligger frem til kum 30 m fra eiendommen, men kapasiteten på denne er uviss. Skole/barnehage Tilhører Blakstad skolekrets hvor det blir rekkefølgekrav pga dårlig kapasitet. Nærmeste barnehage er Østenstad menighetsbarnehage, 1400m å gå til. Nilsemarka barnehage er 1400m unna med bil. Landbruk Eiendommen består av en gammel frukthage som har vært ute av aktiv drift i mange år. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Det går en tursti langs eiendommen, som for øvrig er en spredtbygd del av den overordnete grøntstrukturen rundt Guiplatået. En tett utbygging innskrenker grøntstrukturen i området. Området er for øvrig kultivert og oppfattes som privat og er bortsett fra turstien således ikke i bruk av allmennheten. 10

11 Klimautslipp Området ligger langt fra barnehager, butikker og kollektivtilbud (1500m fra bussholdeplass på Slemmestadveien). Det vil derfor bli bilbasert og belaste både Slemmestadveien og nærområder med mye trafikk og økte CO2-utslipp. Forslaget berøres av rekkefølgebestemmelser knyttet til transportkapasitet og skolekapasitet. * Semsveien 126 Gbnr. 15/19 (nr. 10 på vedlagte innspillskart) Liten landbrukseiendom ved Vøienrundkjøringen (Semsvn./Solliveien) på 11 dekar. Ligger som LNF-område, men foreslås utbygget med 8-10 nye eneboliger i tillegg til oppgradering av våningshus og driftsbygning. ROS Asker har ingen egen kvikkleire registrering, men dette området består av havog strandavsetninger som øker risikoen for at det kan finnes kvikkleire her. Eiendommen er ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen kjenner ikke til andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Kommunen er ikke kjent med at det er spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Det er ikke registrert viktig naturforekomster på eiendommen. Kulturminner Ingen registrerte kulturminner inne på eiendommen, men eksisterende tunbebyggelse har kulturhistorisk karakter. Vei/trafikksikkerhet/støy- Den bebyggbare delen av eiendommen er ikke støyutsatt. Adkomst via Semsveien som har god standard og G/S-vei. Vann, avløp, renovasjon Kommunale vann- og kloakkledninger går tvers over eiendommen. Skole/barnehage Tilhører Jansløkka skole med OK kapasitet. Kort vei til barnehagene NaKuHel (400m), Hanevold barnegård (700m) og Frydendal (950m) Landbruk Mesteparten av eiendommen er dyrket mark, men grunnlendt og tungdrevet. Friluftsliv/lek/grønnstruktur- Innmark som ikke er brukt av allmennheten. Viktig del av kulturlandskapet rundt Hanevold-Vøien. Klimautslipp Ligger rett ved busstopp, men usikker rute med dårlig frekvens. Kjøreavstand til tog (1,7 km) og butikk (1,6km), skaper mye bilkjøring og økte CO2- utslipp. * Solstadveien 12 B Gbnr. 34/27 (Ikke vist på vedlagte innspillskart) Eiendom på 4,3 mål som foreslås omdisponert fra LNF-formål til nåværende boligformål. Er bebygget med en bolig og en ny bolig er under oppføring. Omdisponeres for å kunne dele eiendommen. dette området ikke har marine avsetninger der kvikkleire hyppigst opptrer. For øvrig er eiendommen heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt. Kommunen er heller ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen, men den ligger rett over jernbanen og en tunnelåpning. Muligens kan toget gi noe vibrasjoner og det er en veldig bratt skrent ned mot sporet som er farlig for barn og må sikres godt. Natur/miljø Ingen registrerte naturforekomster på eiendommen. 11

12 Kulturminner Ingen registrerte kulturminner. Vei/trafikksikkerhet/støy- Er utsatt for jernbanestøy. Har adkomst via Solstadveien som er regulert til g/s-vei det siste stykket Vann, avløp, renovasjon Skole/barnehage Tilhører Hvalstad skole som er tenkt utvidet, 550m til familiebarnehage og 900 m til to andre barnehager. Landbruk Ingen landbruksinteresser knyttet til eiendommen. Friluftsliv/lek/grønnstruktur- Er del av en grønnstruktur mellom jernbanen, Åstad naturreservat, Skustadgata og gården Solstad nedre. Ikke i bruk av allmennheten. Klimautslipp 1200 m til nærmeste kollektivmiddel(togstasjon) og enda lenger til butikker, gjør området bilbasert. Én ny eiendomsenhet vil likevel ikke ha merkbar innvirkning på CO2-utslippene i Asker. 12

Julius Madsensvei nr. 2 og 3 ROS Natur/miljø Kulturminner Vei/trafikksikkerhet/støy- Vann, avløp, renovasjon Skole/barnehage

Julius Madsensvei nr. 2 og 3 ROS Natur/miljø Kulturminner Vei/trafikksikkerhet/støy- Vann, avløp, renovasjon Skole/barnehage * Julius Madsensvei nr. 2 og 3 Gbnr. 73/13 + del av 73/58 (nr.53 på vedlagte innspillskart) 7 dekar stor tomt, der 2/3 ligger som LNF i kommuneplanen, ønskes omdisponert til boligformål. Vestre del av

Detaljer

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Akershus fylkeskommune har i regionalt planforum 15. oktober 2013 etterspurt en synliggjøring av konsekvenser

Detaljer

BESKRIVELSE OG VURDERING AV AREALINNSPILL

BESKRIVELSE OG VURDERING AV AREALINNSPILL BESKRIVELSE OG VURDERING AV AREALINNSPILL Innspillene er gruppert etter ungdomsskolekretser og numrene refererer seg til medfølgende kart over skolekretsene. Hvert innspill er kort beskrevet med gårds

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER

KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredning på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN Tjøme kommune 15. juli 2014 Kart over foreslåtte utbyggingsområder (Se egne konsekvensutredninger for det

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag

Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag Ta med videre Begrunnelse 16 Skotta, Birketveit 40-50 Kort vei til skole, kollektivakse og lokalsenter. Stor utbygging direkte grensende til naturvernområde.

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Nytt sykehus i Nedre Buskerud

Nytt sykehus i Nedre Buskerud Nytt sykehus i Nedre Buskerud En forberedende arealstudie for en mulig fremtidig fylkessykehusplassering på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikling Geodataavdelingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP.

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP. 18. Rødlistede arter 19. Viltområde 20. Friluftsliv 21. Lek og rekreasjon 22. Tele og ledningsnett 23. Vann og avløp Store investeringer for VA 24. Kulturminne 14. Markslag Sammenhengende barskog av middels

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Innsigelser til kommuneplan for Asker 2014-2026

Innsigelser til kommuneplan for Asker 2014-2026 en i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TMIDTBO 000 29.04.2015 S15/1005 L29450/15 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S15/1005 Innsigelser til kommuneplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Ramme gård - Planbeskrivelse

Ramme gård - Planbeskrivelse Vestby kommune Ramme gård - Planbeskrivelse Områderegulering Rådmannens forslag 24. september 2009 Formål Ramme gård er under utvikling som et allsidig gårdsbruk med lokalt, økologisk, sesong- og tradisjonsbasert

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 1. Sammendrag Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.02.2016 39/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg T. Stanton 2015/1338 - L12

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

KU endring i arealbruk for hytter

KU endring i arealbruk for hytter KU endring i arealbruk for hytter BFH-1 Asplibekken, gnr 10 bnr 1 m.fl BFH-2 Torvikbukt, Kvalvåg gnr 63 bnr 1 BFH-3 Fagerlia, gnr 79 bnr 4 BFH-4 Ved Langvatnet (Åbakken), gnr 82 bnr 1 BFH-5 Brakstad, gnr

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning GBNR: 2082/8/1 2082/7m.fl. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning NÅVÆRENDE FORMÅL: Landbruk, natur og friluftsområde (LNF-område) ØNSKET FORMÅL: Råstoffutvinning

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II

Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II NOTAT Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II Bakgrunn Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i møte 07.10.2015 at det skulle legges til

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: SNEVE BOLIGFELT

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: SNEVE BOLIGFELT FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 29.08.2012 SNEVE BOLIGFELT 1 DETALREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4, STORSTEINNES INNHOLDSFORTEGNELSE 1) BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET.

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Ås kommune. Kommuneplan Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28

Ås kommune. Kommuneplan Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28 Ås kommune Kommuneplan 2015-2027 Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28 Tidligere vurdering Plan Kart Forslag Grunnet feil i vurderingsskjema legges det ved korrigerte vurderingsskjema.

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området Kommuneplanens forutsetninger 65 000 innbyggere i 2030? Høyt anslag 75 000 Middels 65 000 Lavt 55 000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING KOMMUNEPLAN 2017-2035, VEDLEGG Vurderinger av Landskapsområder, datert 21.11.2016 Dok nr. 3378939. Postadresse: Postboks 700 1304 SANDVIKA E-post: post@baerum.kommune.no Besøksadresse:

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser. Vedlegg 3.2. Analyse arealer Hønefoss 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

Detaljer

Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune. Holmen og Landøen vel

Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune. Holmen og Landøen vel Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Holmen og Landøen vel Fra veikryss til møteplass... Holmen svømmehall ferdig 2017 Landøya ungdomsskole ferdig 2018 Nesbru

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Plan, byggesak og oppmåling

Plan, byggesak og oppmåling Plan, byggesak og oppmåling «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 1376/2016/1621/61/1/THOENG 08.02.2016 HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Ved behandling av KPA2010 gjorde bystyret vedtak om at noen innspill skulle vurderes nærmere ved neste rullering av arealdelen.

Ved behandling av KPA2010 gjorde bystyret vedtak om at noen innspill skulle vurderes nærmere ved neste rullering av arealdelen. VEDTAK FRA KPA2010 VEDLEGG E-10 Ved behandling av KPA2010 gjorde bystyret om at noen innspill skulle vurderes nærmere ved neste rullering av arealdelen. For noen av disse er det kommet nytt innspill til

Detaljer

Vår dato Vår ref Arkivkode Saksnr.: 09/ REG 0333 REGULERINGSPLAN 0333 SOLA SENTRUM SØRØST - MINDRE ENDRING

Vår dato Vår ref Arkivkode Saksnr.: 09/ REG 0333 REGULERINGSPLAN 0333 SOLA SENTRUM SØRØST - MINDRE ENDRING Sola kommune PLANBESKRIVELSE Vår dato Vår ref Arkivkode REG 0333 Saksbehandler Deres ref. Christian Meyer REGULERINGSPLAN 0333 SOLA SENTRUM SØRØST - MINDRE ENDRING Oversikt over vedlegg: 1. Revidert plankart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2704-4 Arkiv: L12 Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen

Detaljer