KU 17 nye utbyggingsområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KU 17 nye utbyggingsområder"

Transkript

1 KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering av kjente risiko- og sårbarhetsforhold, er temaene natur/miljø, kulturminner, vei/trafikksikkerhet/støy, vann- og avløpsforhold, skole/barnehagekapasitet, landbruksforhold, friluftsliv/lek/grøntstruktur og mulig klimaeffekt vurdert. For landbrukstemaet er det laget en egen tabell som viser avgang av fulldyrket mark, høy- og middels bonitet skog i de ulike utbyggingsområdene. Denne tabellen følger som et vedlegg. ROS-vurderingene bygger på lokalkunnskap om områdene, topografiske kart og løsmassekart der marine avsetninger sees i sammenheng med økt kvikkleirefare (marin grense i Asker er på ca. 220 m, men de fleste utbggingsområder ligger under denne høyden). I tillegg er kommunens eget farekart (temakart vedlegg 23) som viser flom-, erosjons- og springfloutsatte områder, lagt til grunn. Nærhet til jernbane, store veianlegg og farlig industri er også vurdert som en potensiell risiko for visse typer hendelser. For øvrig vises til den overordnete ROS-analysen for Asker og Bærum som er ligger ved kommuneplanen som vedlegg 19 og 20. Konklusjon: På bakgrunn av de vurderinger som er gjort, er ingen av områdene ansett som fullstendig uegnet for bebyggelse. Mer detaljerte undersøkelser som må foretas i reguleringsprosessene for hvert område, vil avdekke om kostnader knyttet til eventuelle tekniske løsninger som må til for å få til en forsvarlig og sikker utbygging, vil bli så høye at enkelte områder ikke vil bli bygget ut. * Julius Madsensvei nr. 2 og 3 Gbnr. 73/13 + del av 73/58 (nr.53 på vedlagte innspillskart) 7 dekar stor tomt, der 2/3 ligger som LNF i kommuneplanen, ønskes omdisponert til boligformål. Vestre del av 73/58, på ca. 600 m2 -opparbeidet som hages, ønskes også omdisponert til boligformål. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Arealet er bevokst med busker og trær, men det er ikke registrert spesielle naturtyper, viltområder eller verdifulle arter på eiendommene. Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner på eiendommene. Vei/trafikksikkerhet/støy- Det er ca meter til Vollen sentrum og busslinje/båt til Oslo. G/S-vei langs Vollenveien gir trygg vei til skole/butikk/buss. Den delen av eiendommene som foreslås omdisponert er ikke støyutsatt. Gir økt belastning på Slemmestadveien og eller Røykenveien. Vann, avløp, renovasjon Det ligger private vann- og avløpsledninger langs eiendommene som er koblet på det offentlige nettet. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har dårlig kapasitet. 1,5 km til skolen langs trygg skolevei. Nærmeste barnehager er Nilsemarka 500m unna. Landbruk Eiendommene har ikke dyrket mark eller skogsbonitet som gjør den drivverdige. 1

2 Friluftsliv/lek/grønnstruktur Eiendommene er ikke del av allmenne friluftsområder eller lekeområder, men er en del av en sammenhengende grøntstruktur i skråningen langs Vollenveien som bør ivaretas av landskapsestetiske grunner. Klimautslipp Lang avstand til kollektivtransport og butikk gjør området bilbasert og en utbygging vil dermed føre til økte CO2-utslipp. Del av 73/58 og 73/13 legges ut som boligformål. Sørlige del av 73/13 ned mot Vollenveien beholdes som LNF med tanke på vanskelig adkomst og for å opprettholde dagens grøntstruktur langs Vollenveien. Forslaget berøres av rekkefølgekrav knyttet til transportkapasitet og skolekapasitet. * Elnes Gbnr. 67/10 og 67/11 (nr. 59 på vedlagte innspillskart) To landbrukseiendommer på til sammen 80 dekar, beliggende i LNF-område på østsiden av Slemmestadveien, ønskes utviklet som boligområde. Eiendommene drives ikke lenger aktivt, men har noe boligbebyggelse. Deler av eiendommene er gammel dyrket mark, deler er bevokst. ABBL har tanker om ca. 200 boliger. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Sørøstre del av området består av rik edelløvskog som er klassifisert som svært viktig. Kulturminner En gravhaug fra jernalderen ligger midt inne på gbnr. 67/11. Vei/trafikksikkerhet/støy- Arealet nærmest Slemmestadveien er støyutsatt. Nye adkomstveier med trafikksikring mot skolen må utredes. Vann, avløp, renovasjon offentlige vann- og avløpsledninger ligger langs Slemmestadveien og i Elnesknausene, 180m 250m fra midten av foreslått utbyggingsområde. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skolekrets hvor kapasiteten er sprengt. Ca 1000m å gå til skolen. Trygg skolevei. Nærmeste barnehager er Nansentunet musikkbarnehage (Håkavika) og Bjerkås barnehage m unna. Ny barnehage inne på området kan være aktuelt å vurdere om det bygges mange boliger. Landbruk Tidligere landbruksområde hvor det i dag er noe beitemark. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Noen gjennomgangsstier i området, ellers lite intensivt brukt som friluftsområde (har delvis privat karakter/karakter av innmark). Er del av gjennomgående grøntstreng mellom Guiplatået og sjøen. Klimautslipp selv om noen arbeidsreiser vil kunne gå med Vollenbåten, vil en utbygging belaste Slemmestadveien. Bussens fremkommelighet vil avgjøre hvor stor kollektivandelen kan bli. Økte klimagassutslipp på grunn av kjøreavstand til handelssenter (1500m til Vollen) og ikke tilstrekkelige utbygde kollektivfelt for buss. Forslaget berøres av rekkefølgebestemmelser knyttet til transportkapasitet og skolekapasitet. * Bakkene gartneri Gbnr. 69/51 (nr. 32 på vedlagte innspillkart) 2

3 ROS Dette er en tomt der det har stått drivhus og vært drevet gartneri. Det kan derfor være forurensninger i grunnen i form av miljøgifter, oljetanker osv. Det må kreves grunnundersøkelser i reguleringsarbeidet. Deler av området består av havavsetninger, noe som gir økt mulighet for kvikkleire. Området er ikke flom- erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med andre risikomomenter knyttet til eiendommen. Natur/miljø Eiendommen er gammel byggegrunn uten verdifulle naturforekomster. Kulturminner det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Området har ikke tilfredsstillende adkomst for et nytt boligområde. Alternative adkomstløsninger må utredes og trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende innpasses. Noe problematisk i forhold til eksisterende boliger. Området er ikke støyutsatt. Vann, avløp, renovasjon Offentlig vannledning går gjennom eiendommen. Kommunal spillvannsledning ligger i Torpveien, 140m unna. Det ligger til rette for nedgravde renovasjonsløsninger. Skole/barnehage Tilhører Heggedal skolekrets som har begrenset kapasitet nå, men hvor utvidelse er under planlegging. Skolebarn må krysse Røykenveien i plan (lyskryss). Nærmeste barnehager er Heggedalsskogen og Torp-Høymyr andelsbarnehage, ingen av dem ligger i gangavstand fra Bakkene gartneri. Landbruk Ingen jord- og skogbruksinteresser berøres selv om det er dyrket mark på begge sider. Tilbakeføring til dyrket mark ville ført til et større sammenhengende landbruksareal. Gartneriet som ble drevet på eiendommen frem til noen få år siden, er allerede nedlagt. Friluftsliv/lek/grønnstruktur det drives ikke friluftsliv på eiendommen i dag, men arealet ligger som en kile inn i et større sammenhengende LNF-område hvor det blant annet går en mye brukt skiløype. Uheldig for grøntstrukturen at et sammenhengende belte avbrytes av bebyggelse. Klimautslipp det er 500 m å gå til nærmeste bussholdeplass, som tilhører en busslinje med relativt få avganger. Området ligger 2,1 km fra nærmeste nærsenter/butikk og fra busstopp med hyppige avganger. Det er 2,4 km å gå til barneskolen. Den lange avstanden til kollektivknutepunkt, butikk og skole gjør området bilbasert og en utbygging vil dermed føre til økte CO2-utslipp. * Åsaker gartneri Gbnr. 70/2 og 71/2 (nr. 58 på vedlagte innspillkart) En nedlagt gartnerieiendom på 48 dekar ønskes omdisponert fra LNF- til boligformål. Det er to bolighus på eiendommen. Det foreligger to innspill for eiendommen, begge forslag går på å bygge rimelige boliger/ungdomsboliger. ROS Dette er en eiendom der det har stått drivhus og vært drevet gartneri. Det kan derfor være forurensninger i grunnen i form av miljøgifter, oljetanker osv. Det må kreves grunnundersøkelser i reguleringsarbeidet. Deler av eiendommen består av havavsetninger som kan gi økt risiko for kvikkleire. I noen smale «belter» rundt en bekk og to mindre dammer på eiendommen er det økt fare for flom og erosjon. Kommunen er ikke kjent med andre risikomomenter knyttet til eiendommen. Natur/miljø Eiendommen har i dag adkomst forbi en dam som er registrert som en svært viktig naturtype med både stor og liten salamander. Vanntilsiget til dammen(bekk) renner tvers gjennom eiendommen. Salamandernes vandringer og leveområder må hensyntas ved reguleringen. I nordøst er det en del av en gammel barskog-biotop som er registrert som viktig. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner inne på eiendommen, men salamanderdammen som ligger rett på utsiden, er også et kulturminne (vanningsdam). 3

4 Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt, men har en stor utfordring i forhold til adkomst. Dagens adkomst som er Markveien, fordrer et helt nytt kryss med Slemmestadveien om den skal brukes. Pågående reguleringsarbeid for Markveien/Bråtenveien, kan skaffe ny veiutløsning fra Høymyrmarka, men det er krevende terrengmessig. Vann, avløp, renovasjon Offentlig vann- og avløpsledninger ligger i Markveienområdet, men disse har neppe nok kapasitet til å betjene en utbygging på Åsaker. Kommunal vannledning ligger langs Markveien. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skolekrets (1200m unna) hvor kapasiteten er sprengt, men skoleveien er trygg. Nærmeste barnehage er Bjerkås barnehage, ca. 600 m langs vei. Landbruk har vært drevet som gartnerieiendom med drivhus. Har noen delvis gjengrodde beiteområder, men ikke dyrket mark. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Er ikke brukt som friluftsområde for allmennheten, deler av eiendommen har privat preg/innmarkspreg. Klimautslipp Ca. 700m å gå til bussholdeplass ved Slemmestadveien. Selv om noen arbeidsreiser vil kunne gå med Vollenbåten, vil en utbygging belaste Slemmestadveien. Bussens fremkommelighet vil avgjøre hvor stor kollektivandelen kan bli. En tyngre utbygging vil føre til økte klimagassutslipp på grunn av kjøreavstand til butikker (600m til matbutikk, 1900m til Vollen) og ikke tilstrekkelige utbygde kollektivfelt for buss. Forslaget berøres av rekkefølgekrav knyttet til transport og skolekapasitet. * Rekkedal gartneri Gbnr. 73/2 (nr.55 på vedlagte innspillskart) Eldre, uregulert gartnerieiendom som ikke lenger er i drift. Det søkes om å få omdisponert ca. 4,5 dekar som boligformål. Det finnes tre boliger på eiendommen i dag og det er tidligere fraskilt 4 tomter fra gartneriet. ROS Det kan være forurensete rester i grunnen etter tidligere gartneridrift. Grunnundersøkelser er derfor nødvendig i reguleringsprosessen. Ingen marine avsetninger på eiendommen, men et smalt belte langs bekken i syd er utsatt for flom og erosjon. For øvrig kjenner ikke kommunen til andre risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Området er kultivert og har ikke naturverdier. Kulturminner Eiendommen ligger innfor et større område med høyt kulturhistorisk innhold og det er 4 SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Arealet som ønskes bebygget er ikke støyutsatt. Adkomst er via Øgårdsveien fra Vollenveien, som har fortau. Vann, avløp, renovasjon Kommunale vann- og avløpsledninger går langs eiendommen. Skole/barnehage Arnestad skolekrets har sprengt kapasitet. 1150m å gå langs trygg skolevei. Nilsemarka barnehage ligger visavis denne eiendommen. Landbruk nedlagt gartneri, har hverken dyrket mark eller skog Friluftsliv/lek/grønnstruktur Omgitt av bebyggelse på alle kanter og er så lite at areal at det ikke er viktig som friluftsområde eller grønnstruktur. Klimautslipp 1 km til nærmeste bussholdeplass og Vollen sentrum/butikk, gjør området bilbasert og fører til ytterligere belastning på Slemmestadveien. Dette gir økte CO2-utslipp. * Vollen gartneri-elnes 4

5 Gbnr. 67/16 (nr.60 på vedlagte innspillskart) Et uregulert jorde på ca. 13 dekar beliggende mellom Slemmestadveien og drivhusene til Vollen gartneri. Ønskes omdisponert til næringsareal-hagesenter/aktivitetssenter. ROS Asker har ikke egne kvikkleireregistreringer, men eiendommen består av havavsetninger som øker risikoen for kvikkleire og kvikkleire er registrert i tilsvarende områder i Vollen. Området er ikke flom- erosjons- eller springfloutsatt. Utover faren det alltid er å ligge inntil en større vei der det kan kjøres brannfarlige stoffer, kjenner ikke kommunen konkret til andre risikofaktorer knyttet til denne eiendommen. Natur/miljø Ingen registrerte naturverdier på eiendommen, stort sett monokultur. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Deler av eiendommen er støyutsatt, men dette er neppe et problem i forhold til innendørs næringsvirksomhet. Adkomst fra Slemmestadveien tenkes lagt i krysset ved Øvre Elnes vei. Vann, avløp, renovasjon Kommunale vann- og avløpsledninger følger Slemmestadveien og ligger inntil hjørnet av eiendommen. Skole/barnehage Ikke relevant Landbruk Jordet er ikke eid av aktiv gårdbruker og opplyses ikke å være i drift. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Inneklemte innmarksarealer uten betydning for friluftsliv eller overordnet grønnstruktur. Klimautslipp All form for handel og aktivitetssenter vil først og fremst tiltrekke kunder med bil, hvilket betyr økt belastning på Slemmestadveien og økte CO2-utslipp. * Aspelundjordet- Billingstad Gbnr. 38/19 (nr.19 på vedlagte innspillskart) Eiendom på 25 dekar beliggende mellom Dragonveien og Bærum grense. Deler av eiendommen er dyrket mark. Én bolig på eiendommen i dag. Ønskes utbygd med konsentrert småhusbebyggelse. ROS Asker har ingen egen kvikkleire registrering, men dette området besår av hav- og strandavsetninger og marine strandavsetninger som øker risikoen for at det kan finnes kvikkleire her. Området har en bekk med et smalt område omkring som er flom- og erosjonsutsatt. Bortsett fra en bratt skråning i bakkant av eiendommen, som muligens kan være rasfarlig om man skulle ha bygget der (løst kalkfjell), er kommunen ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet il eiendommen. Jernbanespor går i tunell under eiendommen, men er ikke regulert med noen form for byggerestriksjoner på bakkenivå. Natur/miljø Nordre del av eiendommen er en bratt kalkskrent med rik edelløvskog. Naturtypen er i registreringen karakterisert som viktig. Kulturminner det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt og har grei adkomst fra Billingstadveien. Fortau må bygges fra Billingstadveien frem til avkjøringen til feltet. Vann, avløp, renovasjon Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger utenfor området i Dragonveien, men kapasiteten på disse er uviss. Skole/barnehage Billingstad skole, som har brukbar kapasitet, ligger i ca. 400 meters gangavstand fra området. Barnehage ligger ved siden av skolen og ny barnehage er under planlegging like ved Billingstad stasjon. Landbruk Det er beitearealer på eiendommen som muligens drives i sambruk med naboeiendommen Åstad gård. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Mesteparten av eiendommen er innmark og kun tilgjengelig for friluftsliv vinterstid. Det er for kommunen uvisst om barn leker med ski/aking på innmarka her. Den viktige grønnstrukturen i området går i bakkant av eiendommen langs skrenten mot Bærum og vil bli liggende som LNF-område. 5

6 Klimautslipp Området ligger 700 m fra Billingstad stasjon og noe nærmere matbutikk. Det antas derfor at CO2-utslippene vil være mer begrensete her enn ved med perifere boligområder. * Edelvoldveien Gbnr. 71/54 (nr.61 på vedlagte innspillskart) Eldre gartnerieiendom på ca. 17 dekar som ønskes utviklet med 21 nye boliger i rekke. Eiendommen er uregulert og har i dag en bolig, noen uthus og en MC-butikk ned mot Slemmestadveien. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Det er ikke registrert spesielle naturkvaliteter på eiendommen. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Mesteparten av området ligger i gul støysone og på grunn av topografien blir det vanskelig å dempe støyen ved å støyskjerme langs Slemmestadveien. Bygg og uteområder må derfor planlegges spesielt med tanke på å tilfredsstille kommunens støykrav (MDs retningslinjer). Området har også en vanskelig adkomst, både når det gjelder stigningsforhold, eierforhold og ikke minst kryssløsningen Edelvoldveien/Slemmestadveien som ikke er tilfredsstillende ved en høyere belastning. Vann, avløp, renovasjon Det er ikke utbygd kommunalt vann- og avløpsnett i området (finnes på andre siden av Slemmestadveien). Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har sprengt kapasitet. 600m å gå langs trygg skolevei. Nærmeste barnehager er Håkavika og Nilsemarka, ca. 1,2 km unna. Landbruk Mestparten av de dyrkbare arealene på eiendommen stelles som gressplen. Gartneridriften er nedlagt. Friluftsliv/lek/grønnstruktur- Eiendommen er kultivert/innmark med privat preg og ikke i bruk for almennhetens friluftsliv. Skråningene mot Slemmestadveien og Råengveien er en viktig del av en sammenhengende grønnstruktur i området og i den overordnede grønnstrukturen mellom fjorden og Marka. Visuelt viktig grønn skråning langs Slemmestadveien. Klimautslipp Selv om noen arbeidsreiser vil kunne gå med Vollenbåten, vil en utbygging belaste Slemmestadveien. Bussens fremkommelighet vil avgjøre hvor stor kollektivandelen kan bli. Økte klimagassutslipp på grunn av kjøreavstand til handelssenter (1200m til Vollen) og ikke tilstrekkelige utbygde kollektivfelt for buss. Forslaget berøres av rekkefølgebestemmelser til transportkapasitet og skolekapasitet. * Teigen Gbnr. 46/1 (nr. 13 på vedlagte innspillskart) En stor uregulert landbrukseiendom beliggende mellom Leangveien og Slemmestadveien. Eiendommen driftes ikke landbruksmessig og ønskes utbygget med en del felt, samtidig som noen mindre terrengformasjoner beholdes grønne mellom feltene. Et område på ca. 7 dekar i nordøst foreslås omdisponert til boligformål. 6

7 heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Det er registrert et rikt edelløvskogområde som strekker seg inn i sørvestre del av området. Karakterisert som viktig. I dette hjørnet ligger også en dam registrert som svært viktig fordi den inneholder liten salamander. Kulturminner Flere av bygningene på gårdstunet er SEFRAK-registrert og godt vedlikehold gjør tunmiljøet til et viktig kulturminne. Også hagemarken omkring representerer en interessant del av Askers kulturhistorie. Vei/trafikksikkerhet/støy- Området ligger i grønn støysone. Adkomst må skje via Gamle Leangvei som er regulert og opparbeidet i en standard som kan betjene noen flere boliger. Vann, avløp, renovasjon Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger i hjørnet av området. Skole/barnehage Tilhører Hofstad barneskole med sprengt kapasitet, ligger 1,6 km unna denne. Nærmeste barnehage er Båstadmyra barnehage 1000m unna, mens Hval gård barnehage ligger 1,7 km unna. Landbruk Teigen gård drives ikke lenger og gror langsomt igjen. Det er ikke dyrket mark, men skog der dette boligområdet planlegges. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Det går flere turstier over eiendommen. Skråningen ned mot Slemmestadveien er en viktig visuell grønn «vegg» i landskapsrommet rundt Leangbukta og områdets grønnstruktur henger også sammen med grøntområde rundt Bårdsruddammen. Klimautslipp Det er 550m å gå til nærmeste bussholdeplass på Slemmestadveien. Avstand til butikk, skole og nærsenter gjør uansett området mer bilbasert enn ønskelig for nye boligområder. De få boligene som planlegges her vil likevel ikke generere en trafikk som fører til store CO2-utslipp. Forslaget kan bli berørt av rekkefølgekrav til skolekapasitet. * Hesleberg Gbnr. 65/42 (nr. 49 på vedlagte innspillskart) 2 dekar stor eiendom beliggende ved Hesleberg gartneri. Hoveddelen er uregulert, mens en smal spiss er regulert til friluftsområde. ROS Eiendommen kan ha vært en gammel fylling i forbindelse med Hesleberg gartneri og grunnundersøkelser må gjøres før det åpnes for boligbygging her. Asker har ingen registrering av kvikkleireområder, men løsmassekartet viser at dette området ikke har marine avsetninger der kvikkleire hyppigst opptrer. Området er heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommene. Natur/miljø Ingen registrerte verdifulle naturforekomster på eiendommen. Kulturminner Ingen registrerte kulturminner på eiendommen, men den ligger i et område med høyt kulturhistorisk innhold (Vollen sentrum med omegn). Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke utsatt for trafikkstøy. Adkomst fra Vollenveien via Heslebergveien som har tilfredsstillende standard frem til eiendommen. Vann, avløp, renovasjon Offentlig vann- og avløpsledninger ligger 35 m fra tomten. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har sprengt kapasitet. 340 m å gå til Vollen Montesorri barnehage, 750m til Nilsemarka barnehage. Landbruk Ingen landbruksinteresser på eiendommen. Friluftsliv/lek/grønnstruktur- Viktig grønn skråning/landskapselement på nordsiden av eiendommen, mens selve eiendommen i dag fremstår som et kultivert område brukt til utelagring. Ukjent om barn i området leker på eiendommen 7

8 Klimautslipp 550m å gå til busstopp og butikk i Vollen. Er derfor et bilbasert område som vil belaste Slemmestadveien ytterligere, men kun en eller to boliger er aktuelt på eiendommen, noe som fører til minimal økning i CO2-utslipp. * Marieroveien Gbnr.73/14 (nr. 52 på vedlagte innspillskart) Liten, bebygd eiendom på 3,2 dekar i LNF-område der en omdisponering fra LNF-formål til boligformål vil kunne åpne for 1-2 nye boligtomter. flom- og erosjonsutsatt i et belte langs bekken som ligger i eiendommens nordgrense. Denne delen er foreslått som hensynssone i komunneplanen og bør ikke bebygges. For øvrig er ikke kommunen kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Det er ikke registrert viktige naturforekomster på eiendommen. Kulturminner To av bygningene på eiendommen er SEFRAK-registrerte og den ene ligger innenfor et område med høy kulturhistorisk verdi (Gui-platået). Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt. Adkomst fra Vollenveien via Marieroveien som stedvis er noe smal. Vann, avløp, renovasjon Området har ikke offentlig vann- og kloakknett. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole med sprengt kapasitet. Nærmeste barnehage er Nilsemarka, 700m unna. Landbruk Ingen landbruksinteresser berøres da dette er en boligeiendom. Friluftsliv/lek/grønnstruktur- Allmennheten har ingen interesser på eiendommen. 2 nye boliger på eiendommen vil ikke ødelegge for den overordnete grønnstrukturen i området. Klimautslipp Området er bilbasert fordi det er 1400m til nærmeste bussholdeplass og butikk, som er i Vollen sentrum. Vil gi økt belastning på Slemmestadveien og/eller Røykenveien, men en eller to nye boliger vil generere så lite trafikk at det bare er snakk om minimal økning i CO2-utslipp. * Øvre Elnes vei Gbnr.67/549 (nr. 66 på vedlagte innspillskart) En uregulert eiendom på ca. 3,5 dekar der den bebygde delen på ca. 1,5 dekar er vist som boligformål i kommuneplanen, mens resten er vist som LNF-formål. Forslaget går på at hele eiendommen vises som boligformål i likhet med eiendommene rundt. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Det er ikke registrert spesielle naturkvaliteter på eiendommen. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Eiendommen er ikke støyutsatt. Adkomst er via Øvre Elnesvei som er uregulert, men har akseptabel standard, dog uten sikring av myke trafikkanter. Skolevei vil imidlertid være en snarvei over Vollen gartneri. Vann, avløp, renovasjon 150m til offentlig vann- og avløpsledninger. Private stikkledninger er ført inn på eiendommen. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har sprengt kapasitet m å kjøre til barnehage på Bjerkås og 600m å gå til musikkbarnehagen på Elnestangen. Landbruk Ingen landbruksinteresser på eiendommen, er halvkultivert boligeiendom. 8

9 Friluftsliv/lek/grønnstruktur- den aktuelle delen av eiendommen ligger innenfor Asker kommunes strandsone, i forlengelsen av den sammenhengende skogkledde skåningen langs sydsiden av Elnes-platået, visuelt synlig fra sjøen. Arealet ligger imidlertid høyt over sjøen, med både bilvei og en bebygget boligtomt mellom sjøen og dette arealet. Arealet er således ikke i kontakt med sjøen eller interessant for bruk av allmennheten. Klimautslipp 650 m å gå til bussholdeplass på Slemmestadveien. Er derfor et bilbasert område som vil gi økt trafikk på Slemmestadveien. En enkelt bolig vil imidlertid føre til minimal økning i CO2-utslipp. * Bjerkåsveien Gbnr. 68/260 (nr. 65 på vedlagte innspillskart) Eiendom på 6,5 dekar som er regulert til boligformål i 1947, men hvor bare den bebygde delen av tomten er vist som boligområde i kommuneplanen. Det foreslås nå at hele eiendommen vises som boligområde i kommuneplanen for å kunne fradele 2-3 nye boligtomter. heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Eiendommen ligger inntil et naturreservat med kalkfuruskog og lindeskog, men det er ikke registrert spesielle naturkvaliteter på denne eiendommen. Kulturminner det er to SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. Vei/trafikksikkerhet/støy- Eiendommen er ikke støyutsatt. Adkomst skjer via Bjerkåsveien som har grei standard. Vann, avløp, renovasjon Mange private stikkledninger i nærheten som muligens har kapasitet, ellers 230 m til offentlige ledninger. Skole/barnehage Tilhører Arnestad skole som har sprengt kapasitet. Landbruk Er boligeiendom uten landbruksinteresser. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Området er kultivert og har privat karakter og brukes ikke av allmennheten. Ubetydelig innskrenkning av områdets grønnstruktur. Klimautslipp 450 m til busstopp ved Slemmestadveien og 750 m til matbutikk. Er dermed bilbasert og vil øke belastningen på Slemmestadveien. En eller to nye boliger vil likevel bare gi minimale økninger i CO2-utslipp. * Vinterveien-Gjellum Gbnr. 76/12, 156 (nr. 31 på vedlagte innspillskart) To eiendommer på til sammen 7 dekar i Vinterveien på Gjellum foreslås omdisponert fra LNF-område til boligfelt for leiligheter. dette området ikke har marine avsetninger der kvikkleire hyppigst opptrer. De nederste delene av området (arealet langs Gjellumvannet og bekken som renner ut i vannet her) er flom- og erosjonsutsatt og avsatt som hensynssone i kommuneplanforslaget. Disse arealene bør ikke bebygges. Kommunen er ikke kjent med at det er andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Tomten er regulert til friluftsområde og er en viktig del av vegetasjonsbeltet langs Gjellumvannet, som er en rik kulturlandskapssjø klassifisert som viktig. Ligger i sin helhet i 100-meters beltet langs vassdraget. Kulturminner det er registrert en gammel hoppbakke på eiendommen 9

10 Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt. Adkomst via Vinterveien som bare er regulert til gang-sykkelvei og derfor må oppgraderes. Vann, avløp, renovasjon Offentlig kloakkledning ligger 70 m unna, mens offentlig vannledning ligger langs Løvhaugen ca. 100m unna. Skole/barnehage Tilhører Heggedal skole som skal utvide sin kapasitet. Nærmeste barnehage er Heggedalsjordet, 1600m unna. Landbruk Det er ikke landbruksinteresser knyttet til eiendommen. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Området er halvkultivert, halvprivat og neppe i bruk av allmennheten i dag. Likevel en viktig del av grønnstrukturen langs Gjellumvannet. Offentlig gangvei mellom Heggedal og Asker sentrum skal gå langs vannet i dette området. Klimautslipp 310m til bussholdeplass ved Røykenveien og 420m til matbutikk kan være gangavstand, men det er definitivt kjøreavstand til togstasjon (1,9 km) og barnehage. Beliggende noe perifert i forhold til Heggedal sentrum, vil det bli mer bilkjøring enn ønskelig og større CO2-utslipp enn hva som er nødvendig fra nye boligområder. * Østenstadbråten Gbnr.63/8 (nr.47 på vedlagte innspillskart) En 14 dekar stor eiendom som foreslås omdisponert fra LNF-formål til boligformål. Det står en bolig og et eldre, lite hus på eiendommen i dag. Reguleringsforslag for 19 boliger er tidligere sendt inn, men saken stoppet opp pga konflikt med kommuneplanen. ROS Det er gjort funn av fremmede arter på eiendommen, dette er uønsket flora som raskt sprer seg til nye områder og fortrenger stedegne arter. Dette setter krav til at all masseforflytning i området må gjøres i henhold til kommunens direktiver. Asker har ingen registrering av kvikkleireområder, men løsmassekartet viser at dette området ikke har marine avsetninger der kvikkleire hyppigst opptrer. For øvrig er eiendommen heller ikke flom-, erosjons- eller springfloutsatt og kommunen kjenner ikke til andre spesielle risikofaktorer knyttet til eiendommen. Natur/miljø Eiendommen tilhører et viltområde kalt Østenstaddammen vest, der det er viktige fuglearter som rugde, ugle, hegre og spetter. Dette viltområdet er definert som svært viktig. Biologiske registreringer gjort i 2010 avdekket fremmede arter som lupin og Kanadagullris, men ingen verneverdige arter. 4 gamle hule epletrær er interessante leveområder for mose lav og innsekter. Kulturminner Arkeologiske registreringer utført i 2010 viste ingen funn av fornminner. 2 bygninger på eiendommen er Sefrak-registrert (hytte med uthus). Vei/trafikksikkerhet/støy- Området er ikke støyutsatt. Eiendommen har vanskelige adkomstmuligheter. Den ene gjennom en relativt trang blindvei, Øvre Dyrhusbakken, der det foreligger mange naboprotester mot eventuell gjennomkjøring. Den andre via Østenstadbråten som er en lang uregulert vei med flere oppsittere som også stiller seg negative til forslaget. Vann, avløp, renovasjon Kommunal vannledning går langs eiendommen. Kommunal spillvannsledning ligger frem til kum 30 m fra eiendommen, men kapasiteten på denne er uviss. Skole/barnehage Tilhører Blakstad skolekrets hvor det blir rekkefølgekrav pga dårlig kapasitet. Nærmeste barnehage er Østenstad menighetsbarnehage, 1400m å gå til. Nilsemarka barnehage er 1400m unna med bil. Landbruk Eiendommen består av en gammel frukthage som har vært ute av aktiv drift i mange år. Friluftsliv/lek/grønnstruktur Det går en tursti langs eiendommen, som for øvrig er en spredtbygd del av den overordnete grøntstrukturen rundt Guiplatået. En tett utbygging innskrenker grøntstrukturen i området. Området er for øvrig kultivert og oppfattes som privat og er bortsett fra turstien således ikke i bruk av allmennheten. 10

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag (Kommunen er inndelt etter skolekretsgrensene) (Det må tas forbehold om at innspillene er vesentlig forkortet og at det

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer