Mappevurdering i MET2123 Høst Mappeoppgave ved Handelshøyskolen BI. - Flytoget - Eksamenskode og navn: MET Metode og markedsinnsikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mappevurdering i MET2123 Høst 2015. Mappeoppgave ved Handelshøyskolen BI. - Flytoget - Eksamenskode og navn: MET 21233 Metode og markedsinnsikt"

Transkript

1 ID-nummer: Mappeoppgave ved Handelshøyskolen BI - Flytoget - Eksamenskode og navn: MET Metode og markedsinnsikt Utleveringsdato: Innleveringsdato: Studiested: BI Oslo Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Sammendrag Del 1: Introduksjon og oppsett av studien Presentasjon av Flytoget Markedet, konkurrentene og kundene Segmentering Beslutningsproblem, analyseformål og undersøkelsesspørsmål Design og forskningsprosess...6 Del 2: Kvalitativ og eksperimentell del Kvalitativ tilnærming Intervjumalens oppbygning Gjennomføring av dybdeintervju Analyse og konklusjon av dybdeintervju Kvalitative data i sammenheng med videre kvantitativ analyse Redegjørelse for gjennomføring av eksperiment Del 3: Kvantitativ del 3.1 Hypoteser 3.2 Definisjon av variabler 3.3 Validitet av spørreskjema 3.4 Utvalg 3.5 Datainnsamling 3.6 Datarensing Dataanalyse 3.8 Deskriptiv statistikk 3.9 Reliabilitet 3.10 Faktoranalyse 3.11 Student t-test 3.12 Clusteranalyse 3.13 Variasjonsanalyse / ANOVA 3.14 Korrelasjon Konklusjon Selvrefleksjon Referanseliste Vedlegg Side 2

3 Sammendrag I denne oppgaven vil vi ta for oss en segmenteringsanalyse av togselskapet Flytoget AS. Flytoget er et togselskap som opererer på Gardermo- og Drammensbanen. Flytoget er kjent for et av de mest suksessrike statlig eide selskapene i Norge, og sin høye servicekvalitet. Vi synes dette gjør Flytoget til et spennende selskap, som det kunne vært interessant å se på studenters holdninger og erfaringer til. Spesielt ville vi undersøke hvordan det står til med kjennskapen til flytogets unike reisegaranti - og at de tidvis utkonkurrerer NSB på pris. Vi har valgt å ta spesifisere undersøkelsen vår mot studenter i alderen år. Begrunnelsen for denne snevringen av alder, er at det er denne alderen Flytoget har sine sine gjeldene studentpriser 1 for. Antall studenter som reiser med Flytoget er en relativt lav andel av deres totalt antall reisende; totalt første halvår 2015, er 4,23% studenter - av totalt 6,8 millioner reisende 2. Oppfatningen våres er at det er en relativt lav kjennskap i blant våre medstudenter til at Flytoget er det rimeligste alternativet, samtidig som det også er det det mest punktlige, pålitelige og raskeste. Denne situasjonen synes vi var svært interessant interessant nok til undersøke videre og bruke som grunnlag for denne oppgaven. Formålet med analysen er å kartlegge hvilke egenskaper studenter verdsetter når velger fremkomstmiddel til og fra Oslo lufthavn Gardermoen, samt finne ut hvilke holdninger, preferanser erfaringer de har med Flytoget. Del 1: Introduksjon og oppsett av studien 1.1 Presentasjon av Flytoget Flytoget driver persontransport på strekningen fra Drammen til Oslo Lufthavn, og har forretningskontor i Oslo sentrum. Selskapet frakter nærmere syv millioner passasjerer årlig, noe som utgjør om lag ti prosent av alle togpassasjerer i Norge, og rundt tjue prosent av alle togpassasjerer i Osloregionen. Flytoget AS har vært eid av Nærings- og Mail med flytoget Side 3

4 handelsdepartementet siden 2004, og senere Nærings- og fiskeridepartementet siden Målet med statens eierskap i Flytoget er å oppnå lønnsom togtrafikk som bidrar til en høy kollektivandel til og fra Oslo Lufthavn. Dette gir samfunnsøkonomiske, miljø- og klimamessige gevinster. Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag, uten offentlige kjøp. Den viktigste årsaken til at kundene er fornøyde er at Flytoget fortsetter å levere høy frekvens, høy punktlighet og regularitet, samt god kundeservice. 3 Blir Flytoget mer enn 30 minutter forsinket, og flyet ditt går fra deg, dekker vi plass for deg på neste ledige flyavgang. Uansett årsak til forsinkelsen Markedet, konkurrentene og kundene Antall flypassasjerer (eksklusiv transitt og transfer) på Oslo lufthavn Gardermoen økte med 1,8 prosent i 2014, samtidig opplevde Flytoget en passasjervekst på 4,2 prosent fra forestående år. Totalmarkedet for 2014 innebærer at 68% av de reisende til og fra Oslo lufthavn Gardermoen benytter seg av kollektivtransport 5-51% av disse med tog, og 17% med buss. Går vi dypere inn i den spesifikke togtrafikkandelen, har Flytoget 33,2% markedsandel på persontransport til og fra Oslo lufthavn Gardermoen, og NSB 17,8% 6. De resterende 32% av de reisende anser vi det som rimelig å anta at benytter seg av privatbil eller drosjetransport. Flytoget har seks avganger i timen fra Oslo lufthavn Gardermoen mens NSB til sammenligning har to regiontog og én lokaltogavgang i timen. Siden vi har valgt segmentet studenter har vi sammenlignet prisene på studentbilletter. Tabell 1: Satser studentbilletter pr Gardermoen Oslo S National Skøyen Lysaker Sandvika Asker Drammen NSB 90,- 90,- 90,- 90,- 110,- 110,- 158,- Flytoget 90,- 90,- 90,- 90,- 105,- 105,- 130, html 6 Side 4

5 Når det kommer til kundetilfredshet har Flytoget jevnt ligget høyt oppe hos kåringen til Norsk Kundebarometer, med flere seiere tidligere år. I 2015 ble Flytoget best i sin bransje, med en tilfredshetsscore på 84.1 og en kundelojalitet på 91. Til sammenligning ligger NSB på 13. plass i samme bransje, med respektive scorer på 66.5 og Jernbaneverket har fremlagt spesifikke tall for punktlighet på Gardermobanen for henholdsvis Flytoget og NSB. For første halvår 2015 er tallene som følger: Tabell 2: Punktlighet Gardermobanen 1. halvår Oslo - Gardermoen Gardermoen - Oslo NSB 92% 92% Flytoget 96,3% 95% NB: Flytoget gjennomfører sin egne årlige servicekvalitetundersøkelse og rapport (IPSOS MMI) 9 som inneholder datasett om kundetilfredshet og punktlighet. I denne oppgaven har vi har valgt å forholde hos til eksterne aktører sine tall (hhv. Norsk Kundebarometer og Jernbaneverket), ovenfor Flytoget sine egne for å sikre en mest mulig objektiv fremstilling. 1.3 Segmentering Vi valgte å ta for oss segmentet studenter. Dette er en demografisk variabel, ettersom vi segmenterer på bakgrunn av livsstil. Vi ser for oss at det er studenter som drar på reise sammen, eller alene. Formålet med reisen er å besøke sine hjemsteder, dra på studieturer eller ferie. Vi har også segmentert på alder for å imøtekomme de prisrammene som er aktuelle for studenter. I utvelgelsen av våre intervjuobjekter valgte vi å ta utgangspunkt i en lik kjønnsfordeling som del av å etterstrebe et mest mulig representativt utvalg ag-0515-web.pdf 9 Servicekvalitet i Flytoget 2014 Side 5

6 1.4 Beslutningsproblem, analyseformål og undersøkelsesspørsmål Beslutningsproblem[mulighet]: Hvordan kan Flytoget beholde og eventuelt øke sin andel studentreiser, sett opp i mot økende konkurranse fra NSB og andre transporttilbydere til og fra Oslo lufthavn Gardermoen. Analyseformål: Klarlegge hvor prisbevisste studenter er i valg av kollektivtilbud til og fra Oslo lufthavn Gardermoen, og hvilke egenskaper og atferds attributter som er mest sammenfallende med de ulike valgene som foretas. Undersøkelsesspørsmål: US 1 Hvilken oppfatning har segmentet av Flytoget, har det skjedd noen endringer i oppfatningen? US 2 Hvilke holdninger har studenter til Flytoget? US 3 Hvordan vurderer studenter andre transportmuligheter? US 4 I hvor stor grad er pris, punktlighet og kundeservice viktig? US 5 Hvordan er bevisstheten rundt tilbudene Flytoget har å tilby i dag? 1.5 Design og forskningsprosess Eksplorativt design Vi vil begynne forskningsprosessen og bevege oss inn i kvalitative metoder(gripsrud, Olsson, Silkoset 2011, 79) med å drøfte relevante hypoteser, for å få kjennskap til mulige sammenhenger ved det aktuelle bruksmønsteret til studenter. Vi går så videre med undersøkende litteraturstudie om emne for å utforske relevant informasjon og sekundærdata. Dette gjør vi for å få en best mulig samlet oversikt over det nåværende passasjergrunnlaget og konkurransesituasjonen til Flytoget - innen vårt valgte segment. Etter dette vil vi gå videre med vår egen primærdatainnsamling, innledningsvis ved bruk av dybdeintervju. Dybdeintervjuet valgte vi av praktiske årsaker i forhold til gjennomførbarhet, ovenfor Side 6

7 fokusgruppe. Dybdeintervjuet gir oss igjennom åpne spørsmål mulighet til å få et innblikk i de upåvirkede holdningene til intervjuobjektene våre. Dette kan vise seg å være nyttig i måten vi utarbeider det deskriptive designet. Deskriptivt design Når vi har fått en grunnleggende forståelse av undersøkelsesområdet vårt, fortsetter vi primærdatainnsamlingen ved bruk av kvantitative metoderkilde. Her vil vi benytte oss av vår egenutviklede web-baserte spørreundersøkelse bestående av 20 spørsmål, og kravet til respondenter er minimum 100 for å sikre et stort utvalg. Vi benytter oss av sekundærdata i enkelte spørsmål for å kartlegge kunnskapsmål blant respondentene. Vi har også innlagte screeningspørsmål for å sortere bort de som ikke er i segmentet vi ønsker å kartlegge, og dermed sikre at utvalget vårt blir representativt. Hovedformålet med det deskriptive designområdet er å kunne gi oss en beskrivelse av segmentet og deres egenskaper. Kausalt design Etter at vi har gjennomgått de to tidligere designfasene, går vi inn i det kausale designetkilde. Her skal vi benytte oss av kvasieksperiment (type 4)kilde for å undersøke årsaker til resultatene vi har fått inn i den tidligere kvantitative delen av prosessen. Grunnlaget for kvasieksperiment ligger i at vi ikke har en randomisering av gruppen og settingen for eksperimentet. Vi har planlagt den praktiske gjennomføringen av eksperimentet for å sikre høyest mulig intern validitet og isolasjon i forhold til samvariasjon. Hovedformålet vårt ved benyttelse av det kausale designet, er å undersøke om manipulasjonen - i dette tilfelle en instruks om budsjett (X), påvirker eller leder til en forandring i valg av tilbyder (Y)kilde. Del 2: Kvalitativ og eksperimentell del 2.1 Kvalitativ tilnærming I den kvalitative delen gjennomfører vi to individuelle dybdeintervjuer med en varighet rundt minutter. Grunnen til at vi velger å gjennomføre et dybdeintervju henger sammen med at sannsynligheten for påvirkning av gruppedynamikk ikke er tilstede, og vi er interessert i individets erfaringerkilde. Ved gjennomføring av individuelle dybdeintervju er også anledningen til å hente ut utfyllende kommentarer og ideer om det som spesifikt etterspørres betraktelig høyere. I vår spesifikke intervjusituasjon benytter vi oss ikke av projektive Side 7

8 teknikker og dette stiller da ingen krav til utstrakt emne- eller spesialkompetanse hos moderator. Vi må derimot notere oss at resultatene fra dybdeintervjuene ikke kan benyttes til generalisering av populasjonen i den grad en fokusgruppe kan. 2.2 Studieguidens oppbygning Som del i vår forskningsprosess vil vi gjennomføre to dybdeintervjuer. En mulig umiddelbar ulempe med å ha få dybdeintervju, er at validiteten av undersøkelsen svekkes noekilde. For å kompensere for dette har vi valgt å ta for oss et intervjuobjekt med en positiv holdning til Flyselskapet og et intervjuobjekt med negativ holdning til Flytoget. Vi mener at denne konsentrasjonen i forhold til populasjon gir oss den mest relevante informasjonen. Dette gir oss argumenter og synspunkter fra begge sider, og tilfredsstille kravene til relatert til målgruppen og de demografiske variabler vi har lagt til grunn for undersøkelsen. Vi har begge vurdert studieguiden nøye og gjort oss enige i dens oppbygning. I intervjusituasjonen vil en av oss fungere som moderator og den andre som en slags observatør (men ikke i ordets rette forstand, da han ikke representer klienten), for å notere svar og eventuelt påpeke eller notere interessante avvik eller momenter moderator ikke oppfatter. Vedlegg Gjennomføring av dybdeintervju Vi fikk gjennomført begge dybdeintervjuene i samsvar og etter føringene fra vår studieguide. Intervjuobjektene var komfortable med situasjonen og omgivelsene; intervjuet foregikk på et møterom uten forstyrrende elementer og støy fra eksterne kilder. Intervjuobjektene fikk tid til å gi utfyllende svar og komme med egne betraktninger relatert til spørsmålet eller problemstillingen som ble presentert. Intervjuobjektene var studenter i en alder fra 19 og 22 år. Begge er studenter, fra forskjellige studiesteder og bosteder samt ulik arbeidssituasjon. Tabell 3: Intervjuobjekt A Intervjuobjekt B Mann, 22 år Bor i Oslo, oppvokst Krokstadelva Benytter seg oftest av Side 8

9 Drammen stasjon, pga. familiereise Flytoget er foretrukken reisemåte til Gardermoen Prisbevisst Full tillitt til Flytogets punktlighet, fordi han aldri har opplevd forsinkelse eller mistet avgang Kjenner til Flytogets reisegaranti Benytter seg av Star Tour, Ticket, NSB, Brakar og Flytoget sine reiseapper. Reiser som oftest på sommeren da han har fri og oppstarte midler til rådighet Tror studenter flest oppfatter NSB som dyrt og lite pålitelig Tror studenter benytter seg av NSB pga. rutetilbudet i Osloomegn Benytter seg kun av NSB når han skal hjem til familien, maks 2-3 ganger i mnd. Forrige togreise Gardermoen National Velger Flytoget fordi de gir det beste tilbudet i form av kvalitet og sikkerhet om å nå destinasjonen presis Definerer kvalitet på tog med komfort om bord, hyppighet Side 9

10 og punktlighet. Anser alle tre egenskapene like viktige fordi han vil sitte godt og ikke bli stresset Anser hyppigheten av Flytogets avganger som sikkerhet i form av lav ventetid til neste avgang dersom han skulle miste toget Foretrekker betaling på app, og benytter seg av Flytogappen Definerer service med høflighet, tjenesteytende og forståelse fordi han anser som det å være mottagelig ovenfor andre som essensielt i serviceyrker. 2.4 Analyse og konklusjon av dybdeintervju Etter å ha gjennomført to dybdeintervjuer ser det ut som pris og tilgjengelighet kan ha et utfall for valget av fremkomstmiddel til Gardermoen. De 4 intervjuobjektene bor relativt sentralt og i nærheten av stasjoner Flytoget benytter seg av, så vi vil ikke konkludere med at geografi har noen påvirkning i beslutningsprosessen. Intervjuobjektene hadde ulike holdninger til Flytoget, ett klart flertall var enige om at prisen i forhold til tilbudet som blir levert var relativt positiv. Intervjuobjektene hadde også en positiv assosiasjon med punktlighet, frekvens. Det skal også nevnes at de har kjennskap og positive holdninger til flere av de konkurrerende aktørene. Alle de fire intervjuobjektene har reist med Flytoget tidligere, men de har liten kjennskap til for eksempel reisegaranti og reiseplanlegger appen. Side 10

11 2.5 Kvalitative data i sammenheng med videre kvantitativ analyse DB 2.6 Redegjørelse for gjennomføring av eksperiment Vi vil forsøke å avdekke vårt segmentets intuitive og predefinerte holdninger til Flytoget som togtilbud. Formålet er å holdninger og forhold til pris hos Flytoget i forhold til NSB. Flytoget tilbyr på deler av reisestrekningen rimeligere billetter enn NSB (se Tabell 1, side 5), og matcher de på pris på den øvrige delen av reisestrekningen. Derfor er eksperimentet vårt også delt i to deler, basert på forskjeller konkurransesituasjonen mellom Flytoget og NSB på strekningen Oslo lufthavn Gardermoen Drammen. Den eneste informasjonen de vil motta på forhånd er et budsjett de bør forholde seg til, men de informeres samtidig om at det er mulig å overstige dette budsjettet - dersom de anser det som eneste løsning for å komme seg til Gardermoen. Eksperimentet gjennomføres på et tidspunkt da det er så lik som mulig rutetid mellom den aktuelle avgangen NSB og Flytoget, for å eliminere åpenbare forstyrrende stimuli som ugunstig store forskjeller i ventetid eller reisetid (NSB lokaltog) mellom de to tilbyderne. Det samme gjelder gjennomføringen av setting 1 og 2, tidspunktet for gjennomføringen mellom de to er identisk, slik at rutetabellen testobjektene forholder seg til er identisk. Det demografiske utvalget i Gruppe 1 og Gruppe 2 er så likt som gjennomførbart i den aktuelle settingen. Setting 1: Oslo S National Skøyen Lysaker Tilfeldig utvalg studenter. Informere de reisende om at de har et budsjett på 90,- og observere hvilken tilbyder de først forsøker å kjøpe billetter fra. Setting 2: Sandvika Asker Drammen Tilfeldig utvalg studenter. Informere de reisende om at de har et budsjett på henholdsvis 105,- og 130,- for så å observere hvilken tilbyder de først forsøker å kjøpe billetter fra. Gruppe 1 kontrollgruppe Side 11

12 Gruppe 1 fungerer som kontrollgruppen. De får ikke får noen som helst form for instruks vedrørende budsjett, og får kun beskjed om å benytte seg av et tog for å komme seg til Gardermoen. Gruppe 2 - testgruppe Etter de har kjøpt billett fra enten NSB eller Flytoget (eller ingen av delene), vil man undersøke og foreta et intervju for innledningsvis avdekke hvilken leverandør de forsøkte å kjøpe billett fra først. Hvis noen fra Gruppe 2 overstiger budsjettet; altså resulterer i å kjøpe NSB billett på strekningen Sandvika Asker Drammen, vil man stille kontrollspørsmål vedrørende kjennskapen deres til Flytogets studentpriser, da de åpenbart ikke har vurdert Flytoget som tilbyder i sin beslutning. 3.1 Hypoteser Del 3: Kvantitativ del Basert på den kvalitative delen er det utviklet to hypoteser: 1. Det er ingen forskjell mellom menn og kvinner sett i forhold til hvor prisbevisste de er. 2. Det er ingen signifikante forskjeller mellom bosted i clustrene. 3.2 Definisjon av variabler I den kvantitative delen av forskningsprosessen skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse, der spørsmålene er dannet på grunnlag av de ulike variablene som fremkom i den kvalitative delen. Disse variablene er demografiske- geografiske- og holdningsvariabler. Demografiske variabler De demografiske variablene består av kjønn, alder, foretrukne reisemåte og oftestbenyttet stasjon (spørsmål 2, 3, 6 og 10). Vi ønsker å se om det er spredning blant respondentene. Se på de forskjellige preferansene og hvilke stasjoner de benytter. Side 12

13 Geografiske variabler I spørreundersøkelsen blir respondentene om å oppgi bosted i forhold til de sentrale fylkene vi antar er sterkest knyttet opp mot Flytoget (spørsmål 4). Dette er for å optimalisere fenomenet om Flytoget sine brukere kan defineres geografiske. Psykologiske variabler De psykologiske variablene i spørreundersøkelsen tar for seg spørsmål som knyttes opp mot personligheten til respondenten. (Spørsmål 9). Holdningsspørsmålene er lagt inn i en matrixtabell hvor alle de ti personlighetsspørsmålene ligger under. 3.3 Validitet av spørreskjema Spørreskjemaet ble fremvist og forhåndstestet av ti medstudenter før det ble ferdigstilt. Vi gjorde dette av grunn for å sikre innholdet i skjemaet, var det presentert og formulert på en tydelig måte. Vi konkluderte med oppfatningen av informasjonen vi tilegnet oss, at skjemaet hadde en sterk nok innholds og begrepsvaliditet. 3.4 Utvalg For å sikre spørreundersøkelsen et representativt utvalg ble det i bunn og grunn lagt vekt på det som følger retningslinjene til Flytogets billett kategori studenter. Fremvise gyldig studiebevis, alder 18 til 31 år. I spørreundersøkelsen ble det laget screeningspørsmål (1 og 3). Svarte man feil på de respektive spørsmålene ble man ekskludert fra undersøkelsen eller deler av undrsøkelser. Dette var for å gjøre det lettere for oss å rense datasettet videre i analysen. 3.5 Datainnsamling For å nå målgruppen brukte vi sosiale medier som distribusjonskanaler, vi benyttet Facebook som den primære kilden til respondenter. Dette gjorde vi i grunn av at vi så på digital markedsføring som mest effektivt og fornuftig for å nå vårt valgte segment, som er studenter. Ettersom spørreundersøkelsen ble delt via sosiale medier fra to personer, styrker dette den geografiske variabelen. Ettersom vi er fra to av de tre respektive fylkene i Side 13

14 spørreundersøkelsen ble spredningen større. Dette vil styrke validiteten til undersøkelsen, ettersom bosted står sentralt i den kvantitative delen og var noe vi ønsket å finne mer av. 3.6 Dataanalyse Når vi har fått det antall respondenter vi har satt som mål, sperrer vi undersøkelsen og går videre til dataanalyse. Vi vil benytte oss av analyseverktøyet SAS JMP for å gjennomføre dataanalysen i denne undersøkelsen. Vi vil benytte en deskriptiv statistisk metodekilde og gjennomføre en clusteranalyse på segmentet. 3.7 Datarensing Etter all dataen fra Qualtrics har blitt overført i SAS JMP analyseverktøy vil vi først rense datasettet for ikke-relevante svar, målefeil og feilkodinger; som ekstremverdier og missing values. Videre vil vi fjerne respondenter som faller utenfor på screening spørsmål nr. 1 og 3, slik at disse ikke blir analysert videre i prosessen. Ekstremverdier Det utpekte seg et mindre antall ekstremverdier i datasettet. Ekstremverdiene i de respektive variablene ble identifisert via kovarians på continnius og krysstabuleringerkilde. Disse verdiene ble fjernet fra datasettet, da verdiene ville gitt feiltolket perspektiv av gjennomsnitt og andre estimeringer. Missing Values I de spesifikke tilfellene det har vært hensiktsmessig å beholde respondenter med en missing value, valgte vi å erstatte denne med null. Det skal nevnes at i spørreundersøkelsen oppdaget vi flest missing values i variabelen Fornøyd Reiseapp (8). Forøvrig valgte vi med hensyn til validiteten av undersøkelsen å fjerne respondenter med mer enn én missing value fra datasettet. Som et resultat av datarensingen av de to foregående faktorene ble datasettet redusert fra et utvalg på 193 respondenter til et endelig utvalg på 115 respondenter. 3.8 Deskriptiv statistikk Side 14

15 Datasettet inneholder svar fra 38 kvinnelige respondenter og 77 mannlige respondenter. Gjennomsnittsalderen er 21,63 år. Den foretrukne reisemåten i de forskjellige clustrene er C1: Flytoget 43,29% C2: Flytoget 51,12% C3: Privatbil 44,71%. Bostedsforskjellene i clustrene: C1: Buskerud 50% C2: Oslo 76,6% C3: Oslo 57,89%. De oftest benyttet stasjonene er som følgende, C1 Drammen 59,94% C2 Oslo S 40,47% C3 Oslo S 36,82%. Her kan man se en sammenheng mellom bosted og preferert togstasjon. Den generelle gjennomsnittsfordelingen om kunnskap og bevissthet om Flytoget og deres tjeneste er lav. Det totale gjennomsnittet havner på 1,72 som tilsvarer et Nei på kunnskapsmålene 3.9 Reliabilitet Det er viktig å få en indikasjon om spørreundersøkelsen er tilstrekkelig målesikker og om den kan være konsistent nok til å ta i bruk senere. Vi foretok dermed en relabilitetsanalysekilde av holdningsspørsmålene mål med en Likert-skala. Basert på formålet til hvert enkelt spørsmål har vi delt inn spørsmålene inn i kategorier: Tabell 4: - Utadvendt 1,2,3 Spø ,31=0,3 - Omgjengelig 1,2 Spø ,37=0,4 - Nervøs 1,2 Spø ,48=0,5 - Kreativ 1,2 Spø ,00=0,0 - Anspent 1 Spø. 9.1 s 0,00=0,0 I reliabilitetsanalysen tester vi korrelasjonen internt mellom holdningsspørsmålene i gruppene. Vi benytter Chronbachs alfakilde som reliabilitetskoeffisient i testen. I teorien kan vi karakterisere holdningsspørsmålene som reliable dersom de har en korrelasjon nærme 0,7. Vi må også bemerke at korrelasjonen ikke må være for nær 1. Chronbachs alfa viser at korrelasjonen i spørsmålene rettet mot hvor utadvendt har en reliabilitet på 0,3, og vi kan dermed konkludere med at dette målet ikke er reliabelt. Vi oppdager at i målene på Omgjengelig og Nervøs er reliabilitetskoeffisienten kun 0,4 og 0,5. Vi anser derfor disse målene for å være i større grad reliable. Gjennomsnittlig gir dette en reliabilitet på 0,1 dette er mye lavere enn det optimale. Vi velger å ikke slå sammen målene. Side 15

16 Basert på reliabilitetsanalysen kan vi vurdere endringer i de grunnleggende holdningsspørsmålene ved videre måling av holdningsvariabler Student t-test Vi vil sette opp noen hypoteser der vi kan foreta en rekke signifikanstester som bekrefter eller avkrefter vår antagelser om respondentene. Som første signifikanstest benytter vi en t-test. Vi ønsker ved hjelp av denne testen å se om det er signifikante forskjeller mellom de forskjellige variabler i undersøkelsen. T-test Vi velger å kjøre en t-test med de to variablene Kjønn og hvor opptatt de er av pris. Vi setter deretter en hypotese: H0: PK = PM Menn(M) og Kvinner(K) er like opptatt av pris H1: PK = PM Menn og kvinner er ikke like opptatt av pris Tabell 5: Side 16

17 T-testen viser at den beregnede t-verdien er mindre enn den tabell kritiske verdien. Vi må derfor beholde H0. Vi kan dermed ikke gå ut i fra at det er en signifikant forskjell mellom hvor opptatt kvinner og menn er av pris. En observasjon her viser at spørreundersøkelsens data går i samme spor som resultatene fra den kvalitative studien. Undersøkelsen bekrefter den tidligere antagelsen om at kvinner er like prissensitive som menn Clusteranalyse I Clusteranalysen kartlegger man felles kjennetegn hos de ulke respondentene. I vår studie brukte man den ikke-hierarkiske clusteringmetoden K-means clusteranalysekilde. Hvilke variabler man skal benytte seg av i clusteranalysen, eller segmenteringsbasene - er et sentralt spørsmål i en segmenteringsanalyse. Variablene må gi en mening for det man undersøker. Det er derfor viktig å identifisere disse variablene i den kvalitative studien i forkant av spørreskjemaet til undersøkelsen. I denne studien har vi valgt å kjøre clusteranalysen på de ti holdningsfaktorene samt kunnskapsmålene nr. 7, 13, 15, 16. Den kvalitative forundersøkelsen er med på å gi en pekepinn på hvor mange clustre man skal benytte. Det er ofte hensiktsmessig å ende opp et sted mellom 3-6 clustre. Ettersom vi allerede hadde bestemt å bare benytte kundesegmentet studenter, valgte vi å benytte 3 clustre. Neste del i analysen er å kartlegge de ulike verdiene på demografiske dataene, atferdsdataene og holdningsfaktorene i de tre clustrene. Oppsummeringen av de ulike clustrene er vist i tabell x. Det er ofte hensiktsmessig å gi navn til de ulike clustrene, da dette gjør samarbeidet sett opp mot oppdragsgiver lettere. Verdier som utmerker seg er uthevet i tabellen. Totalsummen av ikke reliable holdningsfaktorer er understreket. Side 17

18 Tabell 6: Tabell 7: Beskrivelse av cluster: Cluster 1 servicebevisste Cluster 2 prisbevisste Cluster 3 tidsbevisste Størst andel kvinner Størst andel bor i Buskerud Høyest snittalder Benytter seg oftest av Størst andel foretrekker Flytoget Størst andel bosatt i Oslo Benytter seg oftest av Lavest andel kvinner Lavest snittalder Størst andel foretrekker privatbil Lavest andel Side 18

19 Drammen stasjon Lavest andel opptatt av punktlighet Størst andel opptatt av kundeservice Lavest andel omgjengelige Lavest andel nervøse Lavest andel kjennskap til reiseappen Oslo S Størst andel opptatt av punktlighet Størst andel opptatt av pris Lavest andel utadvendte Størst andel omgjengelige Størst andel kjennskap til Flytoget Størst andel kjennskap til reisegarantien foretrekker flytoget Lavest andel opptatt av pris Lavest andel opptatt av kundeservice Mest utadvendte Størst andel kreative Størst andel nervøse Størst andel kjennskap til reiseappen Lavest andel kjennskap til reisegarantien 3.12 Variansanalyse / ANOVA I denne variansanalysen benytter vi ANOVA-testenkilde for å bekrefte variasjon mellom clustrene. Vi ønsker først å undersøke signifikante forskjeller mellom hvor respondentene i clustrene bor for øyeblikket. Variabelen Bosted er målt på nominalnivå, men vi antar intervallene på skalaene som like. Vi forbeholder dette unntaket i denne ANOVA-testen. Vi er klar over at dette vil begrense validiteten til selve testen, men det vil samtidig gi en indikator på trenden til de respektive variablene. Hypotesen vi setter opp er vi allerede klar over at det er forskjeller mellom de tre clustrene. Det vi er ute etter, er om disse er signifikante. H0: Det er ikke signifikante forskjeller i bosted mellom clustrene H1: Det er signifikante forskjeller i bosted mellom clustrene Side 19

20 Tabell 8 Av resultatet vi ser, setter vi testobservatoren opp mot kritisk verdi. Vi kan dermed forkaste H0. Vi konkluderer med at det er signifikante forskjeller i lojaliteten mellom clustrene. Vedlegg 1 Intervjuguide Side 20

21 Vi vil på forhånd takke deg for din tid og deltagelse i undersøkelsen. Vi vil fremheve at dette utføres som én til én til en samtale. Jeg kommer til å stille deg en rekke spørsmål, min partner vi notere svarene du gir. Vi er kun opptatt av din personlige mening og oppfatning til temaet vi forholder oss til. Med andre ord; det finnes ingen fasit på denne undersøkelsen. Samtalen vil bli lagret på lydopptak, dette fordi at vi ikke vil risikere å tap av data. Dette vil kun bli benyttet til å samle data, deretter slettes. Som deltager vil du bli holdt anonym. Samtykker du til at vi tar innhenter og lagrer denne samtalen? Har du noen spørsmål før vi starter? I dag skal vi prate litt om kjennskapen og kunnskap relatert til Flytoget, og herunder dine preferanser. Vi starter generelt på et generelt plan og det vil senere bli mer konkrete spørsmål. Vi antar at dette vil ta minutter. X) Demografi Interesser: Alder: Oppvokst: Kjønn: Bosted: fulltid/deltidsstudent: Studieretning: Deltidsjobb: C/A Timer i mnd Verv: Tidligere utdanning: 1) Problemerkjennelse 1a) Hva tenker du på når du hører ordet Flytoget 1b) Hvilken holdning tror du studenter har til Flytoget? 1c) Hvilket forhold har du personlig til Flytoget? Pris 1d) Hvordan tror du studenter forholder seg til pris? 1e) Hvordan vil du si du forholder deg til pris? Tjeneste 1f) Hva mener du om punktligheten til Flytoget? 1g) Hvorfor akkurat dette? 1h) Hva tenker du når du hører reisegaranti? 1i) Hvorfor akkurat dette? Side 21

22 2) Søkeprosess 2a) Hva er reise for deg? 2b) Hvile reiseapper benytter du deg av? 2c) Hvor mye tid vil du si du legger i dette daglig? 2d) Når på året er det mest normalt for deg å reise? 2e) Hvorfor akkurat dette? 2f) Hvilken togstasjon benytter du oftest til Gardermoen? 2g) Hvilken togstasjon benytter du oftest fra Gardermoen? 3) Alternativ evaluering 3a) Hvilken holdning tror du studenter har til NSB? 3b) Hva tror du er grunnen til at studenter benytter seg av NSB? 3c) Hva skal til for at du benytter deg av NSB? 3d) Hvor ofte benytter du deg av NSB? (Bestemte dager? // Tidspunkter?) 3e) Hvor var din siste destinasjon med togreise? 3f) Hvor mye kostet dette? 4) Valg 4a) Hva er bakgrunnen for at du velger den valgte reisetjenesten? 4b) Hva vil det si når et tog har kvalitet? 4c) Hvor viktig er disse egenskapene for deg? 4e) Hvilken betalingsmåte foretrekker du? Vi vil vise deg tjenesten Flyogets reiseplanlegger 4f) Har du hørt om denne appen? 4g) Hvis ja, kan du fremheve noe positiv med tjenesten? 4g2) Hvis ja, kan du fremheve noe negativt med tjenesten? 4h) Hvis nei, hva kan Flytoget gjøre for å fange din oppmerksomhet? 4i) Kunne du tenkt deg å benytte deg av en slik tjeneste? 5) Resultat / Oppfølgning 5a) Hva tenker du når du hører ordet service? 5b) Hvorfor akkurat dette? Side 22

23 5c) Hvordan kan Flytoget levere god service? Da har vi fullført dybdeintervjuet. Vi vil igjen takke deg for din tid og ditt bidrag. Vi ønsker deg en fortsatt fin dag! Side 23

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 Jernbanen i Oslo-området moderniseres Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 All togtrafikk til og fra Nationaltheatret og Oslo S stopper i perioden 26. juni 8. august og erstattes med alternativ

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for:

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Oppdragsbeskrivelse Ruter As Anbud med forhandlinger 1 Omfanget av oppdraget Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Pretesting og effektmåling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

Innhold. Forord Del 1 UTFORMING AV UNDERSØKELSEN... 13

Innhold. Forord Del 1 UTFORMING AV UNDERSØKELSEN... 13 Innhold Forord... 11 Del 1 UTFORMING AV UNDERSØKELSEN... 13 Kapittel 1 Metode og vitenskapsteori... 15 1.1 Innledning... 15 1.2 To ulike tilnærmingsmåter: Positivisme vs. fortolkning/konstruktivisme..

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forskning...

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Onsdag 24. april 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Hypotesetesting: Prinsipper. Frode Svartdal UiTø Januar 2014 Frode Svartdal

Hypotesetesting: Prinsipper. Frode Svartdal UiTø Januar 2014 Frode Svartdal Hypotesetesting: Prinsipper Frode Svartdal UiTø Januar 2014 Frode Svartdal Alt dette er mat for hypotesetesting! Utgangspunkt En antakelse begrunnet i teori Dissonansteori: Hvis, så. En vanlig oppfatning

Detaljer

6.2 Signifikanstester

6.2 Signifikanstester 6.2 Signifikanstester Konfidensintervaller er nyttige når vi ønsker å estimere en populasjonsparameter Signifikanstester er nyttige dersom vi ønsker å teste en hypotese om en parameter i en populasjon

Detaljer

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39 Innhold Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forsk ning... 22

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode (ca 2-3

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Tirsdag 27. august 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Allmenndel - Oppgave 2

Allmenndel - Oppgave 2 Allmenndel - Oppgave 2 Gjør rede for kvalitativ og kvantitativ metode, med vekt på hvordan disse metodene brukes innen samfunnsvitenskapene. Sammenlign deretter disse to metodene med det som kalles metodologisk

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Verdens statistikk-dag.

Verdens statistikk-dag. Verdens statistikk-dag http://unstats.un.org/unsd/wsd/ Signifikanstester Ønsker å teste hypotese om populasjon Bruker data til å teste hypotese Typisk prosedyre Beregn sannsynlighet for utfall av observator

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Bakgrunn og problemstilling

Bakgrunn og problemstilling TØI rapport 545/2001 Forfattere: Alberte Ruud, Irene Tuveng, Bd Norheim Oslo 2001, 81 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Del 3: Trafikantgruppers verdsetting av kollektivtilbudet Bakgrunn og

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0%

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0% Jeg har sønn/datter som går i VG1 9 36% VG2 8 32% VG3 8 32% Internat/dagelev Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen

Detaljer

Flytoget på rett spor 10. mars 2015

Flytoget på rett spor 10. mars 2015 Flytoget på rett spor 10. mars 2015 Linda Bernander Silseth Administrerende direktør Flytogstandard Etableringen av siden Flytoget 1998 GMBstiftet 1992 GMB åpnet 1998 RRP åpnet 1999 Flytoget AS fristilt

Detaljer

De mest populære musikkfestivalene i Norge

De mest populære musikkfestivalene i Norge De mest populære musikkfestivalene i Norge Forfattere Maria Helene Hansen Skjelbakken Cecilie Marie Rafdal Mirja Sofie Frantzen Camilla Gåskjønli Anette Bakken Olsen 28. Oktober 2013 Problemstilling Hvilke

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Samfunnsvitenskapelig metode Introduksjon (Ringdal kap. 1, 3 og 4) Samfunnsvitenskapelig metode Forskningsspørsmål

Detaljer

168291/S20: Transport av farlig gods på veg, sjø og bane. Jørn Vatn Prosjektleder SINTEF

168291/S20: Transport av farlig gods på veg, sjø og bane. Jørn Vatn Prosjektleder SINTEF 168291/S20: Transport av farlig gods på veg, sjø og bane Jørn Vatn Prosjektleder SINTEF 1 Tema for presentasjon Kan risikoanalysen benyttes som bevisføring for at en løsning er bedre enn en alternativ

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul 2. Design og begreper MEVIT 2800 24. januar 2012 Tanja Storsul I dag Problemstilling Forskningsdesign Enheter, variabler, verdier Reliabilitet og validitet Univers, utvalg og generalisering Kvalitative

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Verdens statistikk-dag. Signifikanstester. Eksempel studentlån. http://unstats.un.org/unsd/wsd/

Verdens statistikk-dag. Signifikanstester. Eksempel studentlån. http://unstats.un.org/unsd/wsd/ Verdens statistikk-dag http://unstats.un.org/unsd/wsd/ Signifikanstester Ønsker å teste hypotese om populasjon Bruker data til å teste hypotese Typisk prosedyre Beregn sannsynlighet for utfall av observator

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 Generell informasjon Dette er den siste eksamensoppgaven under overgangsordningen mellom gammelt og nytt pensum i SVSOS107. Eksamensoppgaven

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Legen som behandler deg, mener at du vil ha nytte av å

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Definisjoner av begreper Eks.: interesse for politikk

Definisjoner av begreper Eks.: interesse for politikk Måling SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 5. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Måling er å knytte teoretiske begreper til empiriske indikatorer Operasjonell definisjon Angir hvordan et

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013:

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Noen har fått det bedre: Dal-Drammen: 2 togavganger i timen! Eidsvoll-Kongsberg: Går på Gardermobanen og fungerer godt for pendlerne fra Eidsvoll. Flere korte togsett

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning 3 MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning 3 MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning 3 MET 3431 Statistikk 24. april 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Eksamensoppgaver: Eksamen 01/06/2011: Oppgave 1-7. Eksamensoppgaven fra 06/2011

Detaljer

Møte med ledelsen i Flytoget AS

Møte med ledelsen i Flytoget AS Møte med ledelsen i TILSYNSRAPPORT Rapport nr 3-06 Møte med ledelsen i TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 3-06 Arkivkode: 06/ 126 SF2 64 Møtedato: 13.01.06 Foretak: Rapportens innhold : Denne rapporten oppsummerer

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

1 8-1: Oversikt. 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting. 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler. 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet

1 8-1: Oversikt. 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting. 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler. 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet 1 8-1: Oversikt 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet Definisjoner Hypotese En hypotese er en påstand om noe

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Sannsynlighetsregning og Statistikk.

Sannsynlighetsregning og Statistikk. Sannsynlighetsregning og Statistikk. Leksjon Velkommen til dette kurset i sannsynlighetsregning og statistikk! Vi vil som lærebok benytte Gunnar G. Løvås:Statistikk for universiteter og høyskoler. I den

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 9: Inferens om én populasjon Statistisk inferens har som mål å tolke/analysere

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode innføring

Samfunnsvitenskapelig metode innføring Samfunnsvitenskapelig metode innføring Forelesning 28/8 2014 Formål og pensum Kjenne til grunnleggende begreper og teknikker i samfunnsvitenskapelig metode Kunne anvende teknikkene i arbeidet med masteroppgaven

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse*

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* Nina Alexandersen og Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Kommunikasjon: t.p.hagen@medisin.uio.no

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Faglig kontakt under eksamen: Eva Langvik Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 22.05.2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Statistikk 1. Nico Keilman. ECON 2130 Vår 2014

Statistikk 1. Nico Keilman. ECON 2130 Vår 2014 Statistikk 1 Nico Keilman ECON 2130 Vår 2014 Pensum Kap 1-7.3.6 fra Løvås «Statistikk for universiteter og høgskoler» 3. utgave 2013 (eventuelt 2. utgave) Se overspringelsesliste på emnesiden Supplerende

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Oppsummering & spørsmål 20. april Frode Svartdal

Oppsummering & spørsmål 20. april Frode Svartdal Oppsummering & spørsmål 20. april 2016 Frode Svartdal Nullhypotese og sånt 119 deltakere Folk som svarer på en test for prokrastinering 40 Histogram of IPS 35 30 25 No of obs 20 15 10 5 0 0.5 1.0 1.5 2.0

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Anbefalte tidsverdier i persontransport

Anbefalte tidsverdier i persontransport TØI rapport 459/1999 Forfatter: Marit Killi Oslo 1999, 45 sider Sammendrag: Anbefalte tidsverdier i persontransport Vegdirektoratet og fylkeskommunenes samferdselssjefer arbeider nå med en felles veileder

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis 16.mars 2007 Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret.

Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid Tilbakemelding til ansatte og ledelse i virksomheten En kartlegging bør følges av tilbakemelding til de ansatte om resultatene. Man sprer dermed

Detaljer