Kast riktig - gi bosset verdi!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kast riktig - gi bosset verdi!"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi!

2 INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden 26: Gjenvinningen øker 29: BIR møter publikum 31: Miljørapport 33: Datterselskap 35: Vedlegg: Avfallsstatistikk for BIR Redaksjonen avsluttet juni 2001 Foto: Bent René Synnesvåg/Helge Hansen Prosjektledelse: Tone Hartvedt, Wikos Kjersti Kildahl, BIR Idé/Grafisk produksjon: Marketing Team/Dynamo Opplag: 1200 Trykk: Hannevik & Sundøy Grafisk AS Trykket på resirkulert papir

3 DU ER BIR-KUNDE I 2000 har BIR endret seg. Selskapet har fått ny profil, gjennomført effektivisering i de fleste ledd, bosshentingen strekker seg fra tidlig morgen til sent på kveld og nye kontorlokaler er nå kommet på plass. BIR tilpasser seg nye krav og utfordringer. Resultatet er et mer moderne renovasjonsselskap. Det er lagt ned betydelig innsats for å gjøre BIR til et effektivt og mer kunderettet selskap. Målet er samtidig at dette ikke skal innebære merkostnader for kundene. BIR vil være blant de selskapene som har gunstigst pris på renovasjonstjenestene. Fra abonnent til kunde I 2000 har BIR gått grundig gjennom selskapet for å opprettholde et godt tilbud til kundene samtidig som kostnader er kuttet. Selv om BIR er i en monopolsituasjon overfor privatkundene, kreves det at selskapet har et tilbud som tilfredsstiller kundebehovet, og at tjenesten har en akseptabel pris. BIR har gjort dette ved å tilpasse åpningstidene på gjenbruksstasjonene, lagt opp til rabattordninger for kundene, og samtidig utnytte kapasiteten hos mannskapet mer effektivt enn tidligere. Gjenvinning BIR er fornøyd med kundenes innsats for miljøet. Vi gjenvinner mer enn noen sinne. Etter en vellykket oppstart av BIR Avfallsenergi, er 23 prosent av total avfallsmengde energigjenvunnet i Materialgjenvunnet avfallsmengde er på 37 prosent, en økning i forhold til Til sammen gjenvinnes 60 prosent av avfallet. Når fjernvarmenettet er utbygget om noen år, vil gjenvinningsgraden øke ytterligere. Kast riktig gi bosset verdi Noe boss er mer verdifullt enn andre typer boss. Sorterer du bosset og kaster det på riktig sted, reduserer du BIRs kostnader fordi det er raskere og enklere å behandle videre. Kundene er opptatt av å gjenvinne bosset, det viser den økende bruken av BIRs returpunkter og gjenbruksstasjoner. For å nå nye mål, satser BIR fremdeles på å kommunisere godt med kundene og informere om endringer og nye rutiner. Både kundene og BIR stilles overfor utfordringer fremover. Kunden kan bli enda flinkere til å sortere og kaste bosset riktig BIR skal utvikle tilbudet og holde prisene på et akseptabelt nivå. 3

4 Kast riktig gi bosset verdi! FRA ABONNENT TIL KUNDE Statsråd Jørgen Kosmo har fått i oppdrag å være regjeringens fornyer av offentlige tjenester. «Fornyelse» er av enkelte tolket som effektivisering, konkurranseutsetting og privatisering. Når så mange av oss føler at det er riktig med fornyelse i offentlig sektor, så er det produktets og tjenestens innhold vi reagerer på. Noen ganger finner vi ikke samsvar mellom produkt og pris. Likevel er vi ofte villige til å betale mer, gitt at vi får være med å styre tjenestens innhold i større grad. Derfor handler fornyelsesdebatten mer om å definere innholdet i de offentlige tjenestene. Dette er en svært nødvendig og god utvikling. I korte trekk vil derfor tjenesteyting i fremtiden dreie seg om en definert minsteytelse som består av en rekke kvalitetskrav. Hjemmehjelpen skal utføre et sett med tjenester og det skal være forutsigbart når tjenesten ytes, for eksempel tirsdager mellom kl og Ved mangelfull ytelse kan en klage, og det kan ytes kompensasjon etter nærmere definerte regler. Tilsvarende regler vil komme for renovasjonstjenester: Kunden har rett på et produkt og beholderen skal hentes med en viss frekvens. Det vil være krav til nærhet til kjørbar vei, men tilleggstjenester skal prises og utføres. Plikter og rettigheter skal defineres i en balansert kontrakt mellom kunde og utfører. Forbrukermyndighetene vil bli trukket aktivt med i utarbeidelsen av disse kontraktene. Hvordan er BIR forberedt på denne prosessen? Mye av vårt arbeid de siste par årene har vært konsentrert om å effektivisere driften og forbedre kundeprofilen. Vi har spart 23 prosent på innsamlingen i Bergen og ytterligere effektivisert våre øvrige tjenester. Vi har endret åpningstidene på gjenbruksstasjonene i BIR-området slik at vi er mer tilgjengelige på tidspunkt som passer husholdningskundene. BIR gir ut et eget kundemagasin med tre nummer i året og har forbedret merking og skilting på biler, returpunkt og gjenbruksstasjoner slik at kunden skal kjenne igjen leverandøren av de tjenestene som dekkes av renovasjonsprisen. I 2001 vil vi foreta vårt hittil største dataløft, idet det investeres i et kundeinformasjonssystem som skal sikre oppfølgingen av våre kunder. All informasjon om endringer i forhold til dagens løsning blir derved raskt og effektivt registrert både for BIR og eierkommunene. Forhåpentligvis har kundene registrert endringene og regner det som en forbedring. Kundeundersøkelsene våre gir oss en god pekepinn på at vi er på riktig vei, både når det gjelder tjenestens innhold og at prisen er riktig i forhold til de forventningene kunden har. Atle Marøen ADMINISTRERENDE DIREKTØR 4

5 Glassigloen er døgnåpen

6 Boksen går i nærmeste glassiglo

7 STYRETS BERETNING Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap DA (BIR) er opprettet for å ivareta avfallshåndteringen i Bergensområdet på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. Selskapet ivaretar denne oppgaven for åtte kommuner og dekker alle områder fra innsamling, kildesortering til avfallsbehandling og gjenbruk. BIR håndterer også revidering og gjennomføring av den rullerende avfallsplanen for kommunene. Det er et mål for BIR at samarbeidet mellom kommunene i ett felles selskap skal føre til reduserte kostnader for den enkelte abonnent samtidig som en ivaretar målsettingen om reduserte avfallsmengder og gjenbruk av verdifulle avfallsfraksjoner. I 2000 har styrets fokus vært rettet mot en fortsatt omstilling av selskapet og endring av selskapsform, deltakelse i de endringsprosessene som er bebudet i regjeringens og stortingets arbeid med avfallsmeldingen, flytting av selskapets hovedkontor og driften av det nye anlegget BIR Avfallsenergi. Samtidig har selskapet i samarbeid med BKK prøvd å legge forholdene til rette slik av BKK Varme AS kan dekke hoveddelen av sitt behov for varmeenergi fra forbrenning av avfall. Fortsatt omstilling fokus på kostnader I de senere årene har kostnadsøkningen innen renovasjon ført til økt fokus fra eierne på selskapets kostnader. Etter et omfattende utredningsarbeid, vedtok styret og representantskapet høsten 1999 en effektiviseringsplan der totalkostnadene i BIR ble redusert med 12,5 prosent i forhold til drifts- og investeringsbudsjettet for Det ble samtidig opprettet en stillingsbank for de 25 overtallige. Per var fem personer fremdeles i stillingsbanken. Arbeidet med effektivisering i bedriften har vært svært vellykket ut fra et kostnadsperspektiv. Kostnadene ved innsamling i Bergen er redusert med 23 prosent i forhold til tidligere år. En mer effektiv drift, med flere tømminger og lengre ruter per driftsenhet, har imidlertid utløst økt sykefravær i bedriften. Korttidssykefraværet er tilnærmet stabilt og viser sågar en svakt nedadgående tendens, mens omleggingen har ført til at en del arbeidstakere er blitt langtidssykemeldte som følge av økte plager hovedsakelig i forbindelse muskel- og skjelettslitasjer. Styret har fulgt utviklingen nøye, og kan konstatere at det har blitt en stabilisering etter den første økningen. Prosjektet «Flere på jobb» har også fokusert på de mulighetene som foreligger vedrørende tilrettelegging for, og eventuell omskolering, av enkelte arbeidstakere. Styret kan videre konstatere at selskapets kostnader nå synes å være under god kontroll. De største økningene i 2000 er knyttet til økningen i drivstoffutgiftene (24 prosent) og lønnskostnadene (5,5 prosent) for perioden Samtlige abonnementer er samtidig gjennomgått og korrigert, og det er derfor gledelig at hele kostnadsøkningen som følge av lønns- og prisstigningen kan dekkes inn av et høyere abonnementstall for BIR. Det ble derfor ikke noen økning i abonnementsprisen fra 2000 til Ny selskapsform Stortinget vedtok at den nye selskapsloven for interkommunale selskaper (IKS) skulle tre i kraft 1. januar I tillegg til at loven regulerer virksomheter som er etablert som IKS, regulerer den samtidig selskaper etablert som delt ansvar (DA) etter Kommunelovens 27. Ettersom BIR er etablert som DA, måtte BIR ta hensyn til den fireårige overgangsperioden som følge av den nye loven. I lovforarbeidet anbefaler lovgiverne at selskapene grundig vurderer hvorvidt de skal etablere seg som IKS, eller om de skal velge den mer brukte selskapsformen aksjeselskap (AS). BIRs styre startet denne prosessen umiddelbart, og har utført et større utredningsarbeid i forbindelse med valg av selskapsform. Det har vært ført en nær dialog med eierne slik at det skulle være et godt grunnlag for å forstå de valg som styret til slutt falt ned på. Styret valgte å legge vekt på de økte konkurranseforholdene i avfallsmarkedet, og mulig økt behov for kapital som følge av strengere behandlingskrav fra EU. En grundig vurdering tilsa at aksjeselskap var den selskapsformen som best kunne ivareta behovet for handlingsrom i disse sakene. Samtidig har en valgt en organisasjonsform som fremdeles skal ivareta offentlig kontroll med virksomheten. Eierne og representantskapet har behandlet styrets anbefaling, og besluttet at selskapet omdannes til aksjeselskap innen , med regnskapsmessig virkning fra gitt at eierkommunene blir enige om nye vedtekter og aksjeeieravtale. Endring av definisjon på forbruksavfall Den kommunale avfallshåndteringen er hjemlet i Forurensningsloven av 13. mars Denne gir kommunene totalansvar for håndtering av forbruksavfall, og alt annet avfall som 7

8 er å ligne med slikt avfall. Avfall fra industrivirksomhet som kapp fra metallindustri, fiskeavskjær, landbruksplast m.v. kalles produksjonsavfall, og industrien har selv ansvar for å håndtere dette på en miljøriktig måte. I flere meldinger har både nåværende og foregående regjering og embetsverket signalisert at en ønsker en endring som gir næringslivet økt ansvar for det avfallet som næringslivet selv produserer. Dette fører til en ny definisjon av avfall; husholdningsavfall og næringsavfall. Styret i BIR har løpende behandlet høringsuttalelser vedrørende endring av definisjon på forbruksavfall og regjeringens miljømelding til Stortinget. Styret har påpekt de uheldige konsekvensene denne endringen vil medføre når det gjelder kontroll, investeringer og behandling av våtorganisk avfall fra storhusholdninger. Spesielt har en vært opptatt av at næringslivet fremdeles må bære kostnader for kontroll, etterdrift av deponier og kommunal beredskap. Gjennom Norsk Renholdverks-Forening og egen påvirkningsvirksomhet, har de kommunale avfallsselskapene fått medhold i at man må se nærmere på de økte kostnader som en slik omlegging kan innebære for husholdningsabonnentene. Det er ventet at stortingsmelding og eventuelt lovfremlegg vil bli behandlet i Stortinget i løpet av Flytting av selskapets hovedkontor Ved etableringen av BIR ble den desentrale strukturen på innsamlingsvirksomheten i Bergen beholdt. I 1998 lyktes en endelig å finne en eiendom som var egnet som et fremtidig hovedkontor der de fleste virksomhetene kunne samles. Tidligere eier fraflyttet lokalene sommeren 2000, og etter et mindre ombyggingsarbeid var lokalene klare til bruk primo november. Det er styrets oppfatning at samlet lokalisering har ført til betydelige innsparinger for selskapet. De nye lokalene er svært hensiktsmessig innredet, og ivaretar alle de krav en måtte ha til tidsriktige arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø. Forbrenningsanlegget BIR Avfallsenergi startet prøvebrenning 9. september Dette representerte slutten på byggefasen og begynnelsen på driftsfasen for det nye anlegget. Styret har med tilfredshet merket seg at driften i det første prøveåret har forløpt uten at det har oppstått store problemer. Det var ventet en del korrigeringer av utstyr og driftsrutiner underveis, og dette har skjedd. Deler av de mekaniske installasjonene er byttet ut med annet og mer egnet utstyr. Samtidig har det vært stort fokus på renseprosessene slik at anlegget i fast drift oppnår de gode resultatene som leverandøren har forpliktet seg til. Spesielt har fokus vært rettet mot vannrenseanlegget, som tidvis har vist noe forhøyede verdier for tungmetaller. Alle krav fra eieren har vært rettet av leverandøren, som også har dekket alle kostnader i prøveperioden. Gjenvinningsgrad og oppfølging av avfallsplanen Den totale mengden forbruksavfall i BIR-området var tonn i år 2000 en økning på 4,5 prosent fra foregående år. Restavfallsmengden i BIR viste likevel for annet år på rad en svak nedgang, minus 1,2 prosent. Dette innebærer at materialgjenvinningsgraden øker fra 35 til 37 prosent, og sammen med energigjenvinningsgraden på 23 prosent (av total avfallsmengde) har vi nå en total gjenvinningsgrad på 60 prosent. Sett i forhold til regjeringens målsetting på 75 prosent konstaterer vi at vi er på god vei. Det er også en prioritert målsetting å øke gjenvinning av spesialavfall. BIR har kjørt et målrettet arbeid med ytterligere utplassering av mottak på sentrale trafikknutepunkt. Resultatet for 2000 ble 1,35 kg/innbygger. Målsettingen er 1,66 kg/innbygger (eks. blybatterier) i BKK Varme AS BIR og BKK eier sammen selskapet BKK Varme AS. Selskapet har i 2000 fokusert virksomheten på utbygging av fjernvarmenettet og inngåelse av bindende kontrakter som sikrer avsetting på ca. 180 GWh fjernvarme fra BIR Avfallsenergi. Det skal totalt bygges ca. 30 km med tur/ retur stamledning langs konsesjonsområdet Bergen Sentrum-Flesland. I tillegg skal det bygges spredenett lokalt for å nå større forbrukergrupper som har installert vannbåren varme. I denne forbindelse har det vært brukt store ressurser på å sikre leveranser til Haukeland Sykehus som er en av de største varmekundene innen konsesjonsområdet. Haukeland Sykehus bruker i dag olje og elektrisitet, og konvertering til fjernvarme vil være det største enkeltbidraget for at Bergen kommune skal oppnå sin klimahandlingsplan. Følgelig har BIRs styre vært en aktiv pådriver for å sikre et slikt prosjekt som både er riktig miljøpolitikk, og som sikrer inntekter for å opprettholde lave renovasjonskostnader i fremtiden. Det er ventet at Hordaland fylkeskommune som eier av Haukeland Sykehus, fatter vedtak i løpet av første halvår BIRs Miljøfond BIR opprettet i 1998 et Miljøfond som skal bidra til å skape arbeidsplasser og aktivitet innen gjenvinning av avfallsfraksjoner i regionen. Totalt er det per med renter avsatt NOK som kommer fra overskudd i konkurranseutsatt virksomhet. Det kom inn fire søknader til ulike prosjekter som til sammen fikk NOK fra fondet. 8

9 Regnskapsmessig resultat Omsetningen i BIR-konsernet var 264,8 MNOK i 2000 mot 256,3 MNOK i Resultatet for BIR-konsernet var i sum 8,4 MNOK. Intern organisasjon Selskapet hadde 196 fast ansatte ved årsskiftet 2000/2001 mot 204 foregående år. Med innleide vikarer og reserver ble det totalt utført 215 årsverk i bedriften mot 230 foregående år. I 1998 skilte morselskapet ut virksomheten innen konteinerutleie i selskapet Avfall- og Transportservice AS, og selskapet ble satt i drift i april Om lag ti årsverk er overført dette selskapet. Likeledes er fem personer fast ansatt i selskapet Miljøfôr Vest AS, som eies 51 prosent av BIR og 49 prosent av Fatlandgruppen. Sikkerhet og arbeidsmiljø BIR er en miljøbedrift i ordets videste betydning. Gjennom de enkelte arbeidsoperasjoner, spesielt innen transport og behandling, er HMS-arbeidet viktig for å sikre arbeidstakerne i hverdagen. I 2000 ansatte bedriften egen kvalitetssjef som også fungerer som HMS-koordinator. Samtlige ledere og tillitsvalgte innen vernetjenesten har også fått tilbud om gjennomføring av 40-timers kurs i HMS arbeid. De fleste av disse hadde gjennomført kurset ved årsskiftet. Godtgjørelser Lønn og sosiale kostnader utgjorde 77,9 MNOK i Det er ikke inngått avtaler om pensjoner utover ordinære pensjoner eller godtgjørelser for øvrig som innebærer fremtidige forpliktelser med unntak av AFP-ordningen. BIRs godtgjørelse til representantskapet var NOK og styret mottok NOK. Samlet godtgjørelse til administrerende direktør var NOK. Revisor har mottatt NOK. Disponering av overskudd Den delen av selskapets over- og underskudd, 4, NOK som stammer fra innsamling av husholdningsavfall og tjenester knyttet til dette, tilbakeføres eierkommunene. Overskuddet fra øvrig konkurranseutsatt virksomhet, 4, NOK, avsettes 2, NOK til fri egenkapital, 1, NOK i utbytte til eierne og 1, NOK til disposisjon for bonus. Styret gir sin honnør til alle ansatte i BIR for den innsats de har gjort for selskapet og for innbyggerne i de åtte eierkommunene, og den fleksibilitet de har vist i dette viktige omstillingsåret for bedriften. Bergen, 31. desember 2000/24. april 2001 Albrigt Sangolt Nestleder Atle Marøen Administrerende direktør Hans Edvard Seim Anbjørg R. Hjellestad Svein Austrud Trygve Birkeland Gustav Bahus Hallgeir Utne Hatlevik Styrets leder

10 REGNSKAP 2000-resultatet var meget godt for BIR. Omsetningen, eksklusiv interne tjenester og eksklusiv finansinntekter, var på 264,8 MNOK som er en økning i forhold til 1999 på ca 8,1 prosent. Overskuddet fra monopoldriften er på 4,3 MNOK, som utgjør ca 1,6 prosent av omsetningen. Overskuddet fra fri konkurranse er 4 MNOK. I følge selskapets vedtekter har ikke BIR som formål å gi fortjeneste til eierne. Selskapet skal drive i balanse med inntekter fra kommuner og utgifter til leverandører. Generelle prinsipp for årsregnskapet Årsregnskapet er utarbeidet etter bedriftsøkonomiske prinsipper. For BIRs vedkommende betyr dette at inntektsføringen skjer på leveringstidspunktet ved salg av varer og på ytelsestidspunktet ved salg av tjenester. Kostnader kostnadsføres når de påløper. Varebeholdning for Flesland spesialavfallsstasjon er verdsatt til 0,4 MNOK per Kjøp av beholdere og konteinere er utgiftsført i sin helhet i Det samme gjelder for prosjektering og bygging av nytt bossuganlegg på Nedre Nygård, samt vedlikeholds- og ombyggingsarbeid på nytt administrasjonsbygg. Avskrivninger av biler og utstyr er gjennomført i årsregnskapet og skal over tid tilsvare beregnede låneavdrag, sju års avskrivning er benyttet. Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Aksjer, biler og utstyr som er lånefinansiert klassifiseres som anleggsmidler. Øvrig gjeld er ført opp som langsiktig gjeld. Konsernregnskapsprinsippet Konsernregnskapet består av BIRs regnskap for monopoldriften samt regnskap for den forretningsmessige driften, forbrenningsanlegget, spesialavfallsstasjonen og konteinertjenester. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én enhet, men hvor alle transaksjoner og mellomværende mellom eierkommunene og fri konkurranse fremgår som interne tjenester. Totalt ble det registrert slike tjenester for ca. 92,2 MNOK i Over/ underskudd i monopoldriften blir fordelt på den enkelte eier i forhold til eierandeler i selskapet. Regnskapet for 2000 fremlegges i hovedtrekk slik: - konsernregnskap balanseutvikling noter til regnskapet R E S U L T A T U T V I K L I N G I Konsernets resultat etter finanskostnader ble 8,4 MNOK i 2000, og fordelingen mellom monopoldrift og fri konkurranse er som vist nedenfor (tall oppgitt i 1000 kroner): Fri konkurranse BIR Fri konkurranse BIR SUM Monopoldrift SUM Avfallsenergi Spesialavfall Fri konkurranse BIR BIR Inntekter Utgifter Driftsresultat Inntekter på 368,2 MNOK inkluderer interne tjenester mellom BIR fri konkurranse og BIR monopol på 92,2 MNOK og finansinntekter på 11,2 MNOK. Netto eksterne inntekter utgjør 264,8 MNOK. Driftsoverskuddet utgjør 3,1% av eksterne inntekter i

11 K O N S E R N R E G N S K A P Sammendrag av regnskap og budsjett for 2000 er vist i tabellen nedenfor: Hovedposter Note nr. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regn-Bud Inntekter Overføringer fra eierkommuner Diverse inntekter Utleie av eiendommer, utstyr og personell Salg av anleggsmidler, refusjoner m.m Erstatninger, refusjoner m.m Interne tjenester Sum inntekter Kostnader Lønn og andre sosiale utgifter refusjon sykelønn Honorar styret og representantskapet Inventar og utstyr Vedlikehold Prosjektkostnader Innsamling og transport private renovatører Behandlings- og deponikostnader Andre driftsutgifter Avskrivninger Interne tjenester Sum kostnader Driftsresultat Inntekter Utgifter Driftsresultat før finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Driftsresultat Investeringer Forbrenningsanlegg Biler og utstyr Sum investeringer Kommentarer til enkelte regnskapsposter fremgår av noter. 11

12 B A L A N S E Noter AKTIVA Omløpsmidler Kasse, bank og postgiro Bank, skattetrekk Sertifikater Debitorer Personalfordringer Biler og utstyr Biler Beholdere Bygg og anlegg Aksjer Kjernekapital BKP Sum eiendeler PASSIVA Kortsiktig gjeld Kreditorer Fylkesskattesjefen Feriepenger Pensjonstrekk Arbeidsgiveravgift Skattetrekk Påløpt renter Avsatt ubrukte løyvinger Diverse påløpte kostnader Langsiktig gjeld Sertifikatlån Banklån Obligasjonslån Fremtidige energiforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Kapitalkonto, innbetalt Kapitalkonto, fri BIRs miljøfond Disposisjonsfond, fri konkurr Overskudd BIR kommuner Overskudd fri konkurranse Sum egenkapital Gjeld/Egenkapital

13 N O T E R NOTE 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Fast lønn Kontrakt / ferielønn Tillegg Ekstraarbeid og overtid Avsetning lønn, påløpte forpliktelser Pensjon BKB Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader NOTE 2 BILER OG UTSTYR INNKJØPT I 2000 Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Ført i driften EDB utstyr Inventar Biler Beholdere / konteinere Sum biler og utstyr NOTE 3 LAGERBEHOLDNING BILER OG UTSTYR 2000 Antall stk. oppgitt Beholdere Bokser Glass- Restavfalls- Konteinere Kompri- Spesial- Biler restavfall spesial- igloer konteinere, mator avfallsog papir avfall husholdning mottak Beholdning Tilgang Avgang Beholdning

14 NOTE 4 ANLEGGSMIDLER (LÅNEFINANSIERTE) Tall oppgitt i kroner Gjenbruks- Biler Konteinere Beholdere Glass- Utstyr Adm. BIR- Sum stasjoner igloer bygg avfallsenergi Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning Bokført verdi Årets avskrivning Med unntak av aksjer og innskudd i Bergen kommunale pensjonskasse, viser oppstillingen investeringer som er lånefinansiert. Sum avskrivninger i 2000 på 29,2 MNOK gjelder for perioden Biler og utstyr blir nedskrevet over sju år og administrasjonsbygg / forbrenningsanlegg over 20 år. NOTE 5 VEDLIKEHOLD Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Vedlikehold eiendommer Vedlikehold inventar og utstyr Sum vedlikehold NOTE 6 INNSAMLING OG TRANSPORT PRIVATE ENTREPRENØRER Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Avfallsenergi Spesialavfall Innsamling restavfall Innsamling papir og glass Transport av avfall fra gjenbruksstasjoner Transport av avfall til behandling/deponi Sum I Bergen utfører BIR stort sett all innsamling og transport fra privathusholdningene med egne ansatte. I de øvrige BIRkommunene foregår innsamling og transport av avfall i regi av private renovatører. Kostnadene som er vist ovenfor vedrører kjøp av eksterne tjenester. 14

15 NOTE 7 BEHANDLINGS- OG DEPONIKOSTNADER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Kjøp av eksterne tjenester Avfall levert til kverning / destruksjon Avfall levert til deponi Avfall levert til sortering / omlastning Sluttbehandlingsavgift til staten Behandlingskostnader gjenvinning Diverse Sum eksterne tjenester Interne tjenester (levert til forbrenning) Restavfall fra innsamling Restavfall fra gjenbruksstasjoner Sum interne tjenester (1) Sum (1) (1) i dette beløp inngår sluttbehandlingsavgift på ca. 18,3 MNOK. NOTE 8 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Bilkostnader Eiendomskostnader Leie eiendommer Opplæring Velferdsmidler Personalkostnader Kontorkostnader EDB-kostnader Annonse og markedsføring Porto/telefon Reise, møter Styre-/representantskapskostnader Konsulenthonorar Revisjonshonorar Diverse Sum

16 NOTE 9 AVSKRIVNINGER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Eiendom Biler Utstyr Sum NOTE 10 INTERNE TJENESTER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Utgifter Fra bilverksted Fra mekanisk verksted Fra forbrenningsanlegget, husholdning Fra forbrenningsanlegget, gjenbruk Fra spesialavfallsstasjonen Fra administrasjonstillegg Sum Inntekter Til bilverksted Til mekanisk verksted Til forbrenningsanlegget, husholdning Til forbrenningsanlegget, gjenbruk Til spesialavfallsstasjonen Til administrasjonstillegg Sum NOTE 11 FINANSKOSTNADER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Renter/inkasso Andre finanskostnader Renter banklån Sum

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer