Kast riktig - gi bosset verdi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kast riktig - gi bosset verdi!"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi!

2 INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden 26: Gjenvinningen øker 29: BIR møter publikum 31: Miljørapport 33: Datterselskap 35: Vedlegg: Avfallsstatistikk for BIR Redaksjonen avsluttet juni 2001 Foto: Bent René Synnesvåg/Helge Hansen Prosjektledelse: Tone Hartvedt, Wikos Kjersti Kildahl, BIR Idé/Grafisk produksjon: Marketing Team/Dynamo Opplag: 1200 Trykk: Hannevik & Sundøy Grafisk AS Trykket på resirkulert papir

3 DU ER BIR-KUNDE I 2000 har BIR endret seg. Selskapet har fått ny profil, gjennomført effektivisering i de fleste ledd, bosshentingen strekker seg fra tidlig morgen til sent på kveld og nye kontorlokaler er nå kommet på plass. BIR tilpasser seg nye krav og utfordringer. Resultatet er et mer moderne renovasjonsselskap. Det er lagt ned betydelig innsats for å gjøre BIR til et effektivt og mer kunderettet selskap. Målet er samtidig at dette ikke skal innebære merkostnader for kundene. BIR vil være blant de selskapene som har gunstigst pris på renovasjonstjenestene. Fra abonnent til kunde I 2000 har BIR gått grundig gjennom selskapet for å opprettholde et godt tilbud til kundene samtidig som kostnader er kuttet. Selv om BIR er i en monopolsituasjon overfor privatkundene, kreves det at selskapet har et tilbud som tilfredsstiller kundebehovet, og at tjenesten har en akseptabel pris. BIR har gjort dette ved å tilpasse åpningstidene på gjenbruksstasjonene, lagt opp til rabattordninger for kundene, og samtidig utnytte kapasiteten hos mannskapet mer effektivt enn tidligere. Gjenvinning BIR er fornøyd med kundenes innsats for miljøet. Vi gjenvinner mer enn noen sinne. Etter en vellykket oppstart av BIR Avfallsenergi, er 23 prosent av total avfallsmengde energigjenvunnet i Materialgjenvunnet avfallsmengde er på 37 prosent, en økning i forhold til Til sammen gjenvinnes 60 prosent av avfallet. Når fjernvarmenettet er utbygget om noen år, vil gjenvinningsgraden øke ytterligere. Kast riktig gi bosset verdi Noe boss er mer verdifullt enn andre typer boss. Sorterer du bosset og kaster det på riktig sted, reduserer du BIRs kostnader fordi det er raskere og enklere å behandle videre. Kundene er opptatt av å gjenvinne bosset, det viser den økende bruken av BIRs returpunkter og gjenbruksstasjoner. For å nå nye mål, satser BIR fremdeles på å kommunisere godt med kundene og informere om endringer og nye rutiner. Både kundene og BIR stilles overfor utfordringer fremover. Kunden kan bli enda flinkere til å sortere og kaste bosset riktig BIR skal utvikle tilbudet og holde prisene på et akseptabelt nivå. 3

4 Kast riktig gi bosset verdi! FRA ABONNENT TIL KUNDE Statsråd Jørgen Kosmo har fått i oppdrag å være regjeringens fornyer av offentlige tjenester. «Fornyelse» er av enkelte tolket som effektivisering, konkurranseutsetting og privatisering. Når så mange av oss føler at det er riktig med fornyelse i offentlig sektor, så er det produktets og tjenestens innhold vi reagerer på. Noen ganger finner vi ikke samsvar mellom produkt og pris. Likevel er vi ofte villige til å betale mer, gitt at vi får være med å styre tjenestens innhold i større grad. Derfor handler fornyelsesdebatten mer om å definere innholdet i de offentlige tjenestene. Dette er en svært nødvendig og god utvikling. I korte trekk vil derfor tjenesteyting i fremtiden dreie seg om en definert minsteytelse som består av en rekke kvalitetskrav. Hjemmehjelpen skal utføre et sett med tjenester og det skal være forutsigbart når tjenesten ytes, for eksempel tirsdager mellom kl og Ved mangelfull ytelse kan en klage, og det kan ytes kompensasjon etter nærmere definerte regler. Tilsvarende regler vil komme for renovasjonstjenester: Kunden har rett på et produkt og beholderen skal hentes med en viss frekvens. Det vil være krav til nærhet til kjørbar vei, men tilleggstjenester skal prises og utføres. Plikter og rettigheter skal defineres i en balansert kontrakt mellom kunde og utfører. Forbrukermyndighetene vil bli trukket aktivt med i utarbeidelsen av disse kontraktene. Hvordan er BIR forberedt på denne prosessen? Mye av vårt arbeid de siste par årene har vært konsentrert om å effektivisere driften og forbedre kundeprofilen. Vi har spart 23 prosent på innsamlingen i Bergen og ytterligere effektivisert våre øvrige tjenester. Vi har endret åpningstidene på gjenbruksstasjonene i BIR-området slik at vi er mer tilgjengelige på tidspunkt som passer husholdningskundene. BIR gir ut et eget kundemagasin med tre nummer i året og har forbedret merking og skilting på biler, returpunkt og gjenbruksstasjoner slik at kunden skal kjenne igjen leverandøren av de tjenestene som dekkes av renovasjonsprisen. I 2001 vil vi foreta vårt hittil største dataløft, idet det investeres i et kundeinformasjonssystem som skal sikre oppfølgingen av våre kunder. All informasjon om endringer i forhold til dagens løsning blir derved raskt og effektivt registrert både for BIR og eierkommunene. Forhåpentligvis har kundene registrert endringene og regner det som en forbedring. Kundeundersøkelsene våre gir oss en god pekepinn på at vi er på riktig vei, både når det gjelder tjenestens innhold og at prisen er riktig i forhold til de forventningene kunden har. Atle Marøen ADMINISTRERENDE DIREKTØR 4

5 Glassigloen er døgnåpen

6 Boksen går i nærmeste glassiglo

7 STYRETS BERETNING Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap DA (BIR) er opprettet for å ivareta avfallshåndteringen i Bergensområdet på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. Selskapet ivaretar denne oppgaven for åtte kommuner og dekker alle områder fra innsamling, kildesortering til avfallsbehandling og gjenbruk. BIR håndterer også revidering og gjennomføring av den rullerende avfallsplanen for kommunene. Det er et mål for BIR at samarbeidet mellom kommunene i ett felles selskap skal føre til reduserte kostnader for den enkelte abonnent samtidig som en ivaretar målsettingen om reduserte avfallsmengder og gjenbruk av verdifulle avfallsfraksjoner. I 2000 har styrets fokus vært rettet mot en fortsatt omstilling av selskapet og endring av selskapsform, deltakelse i de endringsprosessene som er bebudet i regjeringens og stortingets arbeid med avfallsmeldingen, flytting av selskapets hovedkontor og driften av det nye anlegget BIR Avfallsenergi. Samtidig har selskapet i samarbeid med BKK prøvd å legge forholdene til rette slik av BKK Varme AS kan dekke hoveddelen av sitt behov for varmeenergi fra forbrenning av avfall. Fortsatt omstilling fokus på kostnader I de senere årene har kostnadsøkningen innen renovasjon ført til økt fokus fra eierne på selskapets kostnader. Etter et omfattende utredningsarbeid, vedtok styret og representantskapet høsten 1999 en effektiviseringsplan der totalkostnadene i BIR ble redusert med 12,5 prosent i forhold til drifts- og investeringsbudsjettet for Det ble samtidig opprettet en stillingsbank for de 25 overtallige. Per var fem personer fremdeles i stillingsbanken. Arbeidet med effektivisering i bedriften har vært svært vellykket ut fra et kostnadsperspektiv. Kostnadene ved innsamling i Bergen er redusert med 23 prosent i forhold til tidligere år. En mer effektiv drift, med flere tømminger og lengre ruter per driftsenhet, har imidlertid utløst økt sykefravær i bedriften. Korttidssykefraværet er tilnærmet stabilt og viser sågar en svakt nedadgående tendens, mens omleggingen har ført til at en del arbeidstakere er blitt langtidssykemeldte som følge av økte plager hovedsakelig i forbindelse muskel- og skjelettslitasjer. Styret har fulgt utviklingen nøye, og kan konstatere at det har blitt en stabilisering etter den første økningen. Prosjektet «Flere på jobb» har også fokusert på de mulighetene som foreligger vedrørende tilrettelegging for, og eventuell omskolering, av enkelte arbeidstakere. Styret kan videre konstatere at selskapets kostnader nå synes å være under god kontroll. De største økningene i 2000 er knyttet til økningen i drivstoffutgiftene (24 prosent) og lønnskostnadene (5,5 prosent) for perioden Samtlige abonnementer er samtidig gjennomgått og korrigert, og det er derfor gledelig at hele kostnadsøkningen som følge av lønns- og prisstigningen kan dekkes inn av et høyere abonnementstall for BIR. Det ble derfor ikke noen økning i abonnementsprisen fra 2000 til Ny selskapsform Stortinget vedtok at den nye selskapsloven for interkommunale selskaper (IKS) skulle tre i kraft 1. januar I tillegg til at loven regulerer virksomheter som er etablert som IKS, regulerer den samtidig selskaper etablert som delt ansvar (DA) etter Kommunelovens 27. Ettersom BIR er etablert som DA, måtte BIR ta hensyn til den fireårige overgangsperioden som følge av den nye loven. I lovforarbeidet anbefaler lovgiverne at selskapene grundig vurderer hvorvidt de skal etablere seg som IKS, eller om de skal velge den mer brukte selskapsformen aksjeselskap (AS). BIRs styre startet denne prosessen umiddelbart, og har utført et større utredningsarbeid i forbindelse med valg av selskapsform. Det har vært ført en nær dialog med eierne slik at det skulle være et godt grunnlag for å forstå de valg som styret til slutt falt ned på. Styret valgte å legge vekt på de økte konkurranseforholdene i avfallsmarkedet, og mulig økt behov for kapital som følge av strengere behandlingskrav fra EU. En grundig vurdering tilsa at aksjeselskap var den selskapsformen som best kunne ivareta behovet for handlingsrom i disse sakene. Samtidig har en valgt en organisasjonsform som fremdeles skal ivareta offentlig kontroll med virksomheten. Eierne og representantskapet har behandlet styrets anbefaling, og besluttet at selskapet omdannes til aksjeselskap innen , med regnskapsmessig virkning fra gitt at eierkommunene blir enige om nye vedtekter og aksjeeieravtale. Endring av definisjon på forbruksavfall Den kommunale avfallshåndteringen er hjemlet i Forurensningsloven av 13. mars Denne gir kommunene totalansvar for håndtering av forbruksavfall, og alt annet avfall som 7

8 er å ligne med slikt avfall. Avfall fra industrivirksomhet som kapp fra metallindustri, fiskeavskjær, landbruksplast m.v. kalles produksjonsavfall, og industrien har selv ansvar for å håndtere dette på en miljøriktig måte. I flere meldinger har både nåværende og foregående regjering og embetsverket signalisert at en ønsker en endring som gir næringslivet økt ansvar for det avfallet som næringslivet selv produserer. Dette fører til en ny definisjon av avfall; husholdningsavfall og næringsavfall. Styret i BIR har løpende behandlet høringsuttalelser vedrørende endring av definisjon på forbruksavfall og regjeringens miljømelding til Stortinget. Styret har påpekt de uheldige konsekvensene denne endringen vil medføre når det gjelder kontroll, investeringer og behandling av våtorganisk avfall fra storhusholdninger. Spesielt har en vært opptatt av at næringslivet fremdeles må bære kostnader for kontroll, etterdrift av deponier og kommunal beredskap. Gjennom Norsk Renholdverks-Forening og egen påvirkningsvirksomhet, har de kommunale avfallsselskapene fått medhold i at man må se nærmere på de økte kostnader som en slik omlegging kan innebære for husholdningsabonnentene. Det er ventet at stortingsmelding og eventuelt lovfremlegg vil bli behandlet i Stortinget i løpet av Flytting av selskapets hovedkontor Ved etableringen av BIR ble den desentrale strukturen på innsamlingsvirksomheten i Bergen beholdt. I 1998 lyktes en endelig å finne en eiendom som var egnet som et fremtidig hovedkontor der de fleste virksomhetene kunne samles. Tidligere eier fraflyttet lokalene sommeren 2000, og etter et mindre ombyggingsarbeid var lokalene klare til bruk primo november. Det er styrets oppfatning at samlet lokalisering har ført til betydelige innsparinger for selskapet. De nye lokalene er svært hensiktsmessig innredet, og ivaretar alle de krav en måtte ha til tidsriktige arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø. Forbrenningsanlegget BIR Avfallsenergi startet prøvebrenning 9. september Dette representerte slutten på byggefasen og begynnelsen på driftsfasen for det nye anlegget. Styret har med tilfredshet merket seg at driften i det første prøveåret har forløpt uten at det har oppstått store problemer. Det var ventet en del korrigeringer av utstyr og driftsrutiner underveis, og dette har skjedd. Deler av de mekaniske installasjonene er byttet ut med annet og mer egnet utstyr. Samtidig har det vært stort fokus på renseprosessene slik at anlegget i fast drift oppnår de gode resultatene som leverandøren har forpliktet seg til. Spesielt har fokus vært rettet mot vannrenseanlegget, som tidvis har vist noe forhøyede verdier for tungmetaller. Alle krav fra eieren har vært rettet av leverandøren, som også har dekket alle kostnader i prøveperioden. Gjenvinningsgrad og oppfølging av avfallsplanen Den totale mengden forbruksavfall i BIR-området var tonn i år 2000 en økning på 4,5 prosent fra foregående år. Restavfallsmengden i BIR viste likevel for annet år på rad en svak nedgang, minus 1,2 prosent. Dette innebærer at materialgjenvinningsgraden øker fra 35 til 37 prosent, og sammen med energigjenvinningsgraden på 23 prosent (av total avfallsmengde) har vi nå en total gjenvinningsgrad på 60 prosent. Sett i forhold til regjeringens målsetting på 75 prosent konstaterer vi at vi er på god vei. Det er også en prioritert målsetting å øke gjenvinning av spesialavfall. BIR har kjørt et målrettet arbeid med ytterligere utplassering av mottak på sentrale trafikknutepunkt. Resultatet for 2000 ble 1,35 kg/innbygger. Målsettingen er 1,66 kg/innbygger (eks. blybatterier) i BKK Varme AS BIR og BKK eier sammen selskapet BKK Varme AS. Selskapet har i 2000 fokusert virksomheten på utbygging av fjernvarmenettet og inngåelse av bindende kontrakter som sikrer avsetting på ca. 180 GWh fjernvarme fra BIR Avfallsenergi. Det skal totalt bygges ca. 30 km med tur/ retur stamledning langs konsesjonsområdet Bergen Sentrum-Flesland. I tillegg skal det bygges spredenett lokalt for å nå større forbrukergrupper som har installert vannbåren varme. I denne forbindelse har det vært brukt store ressurser på å sikre leveranser til Haukeland Sykehus som er en av de største varmekundene innen konsesjonsområdet. Haukeland Sykehus bruker i dag olje og elektrisitet, og konvertering til fjernvarme vil være det største enkeltbidraget for at Bergen kommune skal oppnå sin klimahandlingsplan. Følgelig har BIRs styre vært en aktiv pådriver for å sikre et slikt prosjekt som både er riktig miljøpolitikk, og som sikrer inntekter for å opprettholde lave renovasjonskostnader i fremtiden. Det er ventet at Hordaland fylkeskommune som eier av Haukeland Sykehus, fatter vedtak i løpet av første halvår BIRs Miljøfond BIR opprettet i 1998 et Miljøfond som skal bidra til å skape arbeidsplasser og aktivitet innen gjenvinning av avfallsfraksjoner i regionen. Totalt er det per med renter avsatt NOK som kommer fra overskudd i konkurranseutsatt virksomhet. Det kom inn fire søknader til ulike prosjekter som til sammen fikk NOK fra fondet. 8

9 Regnskapsmessig resultat Omsetningen i BIR-konsernet var 264,8 MNOK i 2000 mot 256,3 MNOK i Resultatet for BIR-konsernet var i sum 8,4 MNOK. Intern organisasjon Selskapet hadde 196 fast ansatte ved årsskiftet 2000/2001 mot 204 foregående år. Med innleide vikarer og reserver ble det totalt utført 215 årsverk i bedriften mot 230 foregående år. I 1998 skilte morselskapet ut virksomheten innen konteinerutleie i selskapet Avfall- og Transportservice AS, og selskapet ble satt i drift i april Om lag ti årsverk er overført dette selskapet. Likeledes er fem personer fast ansatt i selskapet Miljøfôr Vest AS, som eies 51 prosent av BIR og 49 prosent av Fatlandgruppen. Sikkerhet og arbeidsmiljø BIR er en miljøbedrift i ordets videste betydning. Gjennom de enkelte arbeidsoperasjoner, spesielt innen transport og behandling, er HMS-arbeidet viktig for å sikre arbeidstakerne i hverdagen. I 2000 ansatte bedriften egen kvalitetssjef som også fungerer som HMS-koordinator. Samtlige ledere og tillitsvalgte innen vernetjenesten har også fått tilbud om gjennomføring av 40-timers kurs i HMS arbeid. De fleste av disse hadde gjennomført kurset ved årsskiftet. Godtgjørelser Lønn og sosiale kostnader utgjorde 77,9 MNOK i Det er ikke inngått avtaler om pensjoner utover ordinære pensjoner eller godtgjørelser for øvrig som innebærer fremtidige forpliktelser med unntak av AFP-ordningen. BIRs godtgjørelse til representantskapet var NOK og styret mottok NOK. Samlet godtgjørelse til administrerende direktør var NOK. Revisor har mottatt NOK. Disponering av overskudd Den delen av selskapets over- og underskudd, 4, NOK som stammer fra innsamling av husholdningsavfall og tjenester knyttet til dette, tilbakeføres eierkommunene. Overskuddet fra øvrig konkurranseutsatt virksomhet, 4, NOK, avsettes 2, NOK til fri egenkapital, 1, NOK i utbytte til eierne og 1, NOK til disposisjon for bonus. Styret gir sin honnør til alle ansatte i BIR for den innsats de har gjort for selskapet og for innbyggerne i de åtte eierkommunene, og den fleksibilitet de har vist i dette viktige omstillingsåret for bedriften. Bergen, 31. desember 2000/24. april 2001 Albrigt Sangolt Nestleder Atle Marøen Administrerende direktør Hans Edvard Seim Anbjørg R. Hjellestad Svein Austrud Trygve Birkeland Gustav Bahus Hallgeir Utne Hatlevik Styrets leder

10 REGNSKAP 2000-resultatet var meget godt for BIR. Omsetningen, eksklusiv interne tjenester og eksklusiv finansinntekter, var på 264,8 MNOK som er en økning i forhold til 1999 på ca 8,1 prosent. Overskuddet fra monopoldriften er på 4,3 MNOK, som utgjør ca 1,6 prosent av omsetningen. Overskuddet fra fri konkurranse er 4 MNOK. I følge selskapets vedtekter har ikke BIR som formål å gi fortjeneste til eierne. Selskapet skal drive i balanse med inntekter fra kommuner og utgifter til leverandører. Generelle prinsipp for årsregnskapet Årsregnskapet er utarbeidet etter bedriftsøkonomiske prinsipper. For BIRs vedkommende betyr dette at inntektsføringen skjer på leveringstidspunktet ved salg av varer og på ytelsestidspunktet ved salg av tjenester. Kostnader kostnadsføres når de påløper. Varebeholdning for Flesland spesialavfallsstasjon er verdsatt til 0,4 MNOK per Kjøp av beholdere og konteinere er utgiftsført i sin helhet i Det samme gjelder for prosjektering og bygging av nytt bossuganlegg på Nedre Nygård, samt vedlikeholds- og ombyggingsarbeid på nytt administrasjonsbygg. Avskrivninger av biler og utstyr er gjennomført i årsregnskapet og skal over tid tilsvare beregnede låneavdrag, sju års avskrivning er benyttet. Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Aksjer, biler og utstyr som er lånefinansiert klassifiseres som anleggsmidler. Øvrig gjeld er ført opp som langsiktig gjeld. Konsernregnskapsprinsippet Konsernregnskapet består av BIRs regnskap for monopoldriften samt regnskap for den forretningsmessige driften, forbrenningsanlegget, spesialavfallsstasjonen og konteinertjenester. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én enhet, men hvor alle transaksjoner og mellomværende mellom eierkommunene og fri konkurranse fremgår som interne tjenester. Totalt ble det registrert slike tjenester for ca. 92,2 MNOK i Over/ underskudd i monopoldriften blir fordelt på den enkelte eier i forhold til eierandeler i selskapet. Regnskapet for 2000 fremlegges i hovedtrekk slik: - konsernregnskap balanseutvikling noter til regnskapet R E S U L T A T U T V I K L I N G I Konsernets resultat etter finanskostnader ble 8,4 MNOK i 2000, og fordelingen mellom monopoldrift og fri konkurranse er som vist nedenfor (tall oppgitt i 1000 kroner): Fri konkurranse BIR Fri konkurranse BIR SUM Monopoldrift SUM Avfallsenergi Spesialavfall Fri konkurranse BIR BIR Inntekter Utgifter Driftsresultat Inntekter på 368,2 MNOK inkluderer interne tjenester mellom BIR fri konkurranse og BIR monopol på 92,2 MNOK og finansinntekter på 11,2 MNOK. Netto eksterne inntekter utgjør 264,8 MNOK. Driftsoverskuddet utgjør 3,1% av eksterne inntekter i

11 K O N S E R N R E G N S K A P Sammendrag av regnskap og budsjett for 2000 er vist i tabellen nedenfor: Hovedposter Note nr. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regn-Bud Inntekter Overføringer fra eierkommuner Diverse inntekter Utleie av eiendommer, utstyr og personell Salg av anleggsmidler, refusjoner m.m Erstatninger, refusjoner m.m Interne tjenester Sum inntekter Kostnader Lønn og andre sosiale utgifter refusjon sykelønn Honorar styret og representantskapet Inventar og utstyr Vedlikehold Prosjektkostnader Innsamling og transport private renovatører Behandlings- og deponikostnader Andre driftsutgifter Avskrivninger Interne tjenester Sum kostnader Driftsresultat Inntekter Utgifter Driftsresultat før finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Driftsresultat Investeringer Forbrenningsanlegg Biler og utstyr Sum investeringer Kommentarer til enkelte regnskapsposter fremgår av noter. 11

12 B A L A N S E Noter AKTIVA Omløpsmidler Kasse, bank og postgiro Bank, skattetrekk Sertifikater Debitorer Personalfordringer Biler og utstyr Biler Beholdere Bygg og anlegg Aksjer Kjernekapital BKP Sum eiendeler PASSIVA Kortsiktig gjeld Kreditorer Fylkesskattesjefen Feriepenger Pensjonstrekk Arbeidsgiveravgift Skattetrekk Påløpt renter Avsatt ubrukte løyvinger Diverse påløpte kostnader Langsiktig gjeld Sertifikatlån Banklån Obligasjonslån Fremtidige energiforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Kapitalkonto, innbetalt Kapitalkonto, fri BIRs miljøfond Disposisjonsfond, fri konkurr Overskudd BIR kommuner Overskudd fri konkurranse Sum egenkapital Gjeld/Egenkapital

13 N O T E R NOTE 1 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Fast lønn Kontrakt / ferielønn Tillegg Ekstraarbeid og overtid Avsetning lønn, påløpte forpliktelser Pensjon BKB Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader NOTE 2 BILER OG UTSTYR INNKJØPT I 2000 Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Ført i driften EDB utstyr Inventar Biler Beholdere / konteinere Sum biler og utstyr NOTE 3 LAGERBEHOLDNING BILER OG UTSTYR 2000 Antall stk. oppgitt Beholdere Bokser Glass- Restavfalls- Konteinere Kompri- Spesial- Biler restavfall spesial- igloer konteinere, mator avfallsog papir avfall husholdning mottak Beholdning Tilgang Avgang Beholdning

14 NOTE 4 ANLEGGSMIDLER (LÅNEFINANSIERTE) Tall oppgitt i kroner Gjenbruks- Biler Konteinere Beholdere Glass- Utstyr Adm. BIR- Sum stasjoner igloer bygg avfallsenergi Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning Bokført verdi Årets avskrivning Med unntak av aksjer og innskudd i Bergen kommunale pensjonskasse, viser oppstillingen investeringer som er lånefinansiert. Sum avskrivninger i 2000 på 29,2 MNOK gjelder for perioden Biler og utstyr blir nedskrevet over sju år og administrasjonsbygg / forbrenningsanlegg over 20 år. NOTE 5 VEDLIKEHOLD Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Vedlikehold eiendommer Vedlikehold inventar og utstyr Sum vedlikehold NOTE 6 INNSAMLING OG TRANSPORT PRIVATE ENTREPRENØRER Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Avfallsenergi Spesialavfall Innsamling restavfall Innsamling papir og glass Transport av avfall fra gjenbruksstasjoner Transport av avfall til behandling/deponi Sum I Bergen utfører BIR stort sett all innsamling og transport fra privathusholdningene med egne ansatte. I de øvrige BIRkommunene foregår innsamling og transport av avfall i regi av private renovatører. Kostnadene som er vist ovenfor vedrører kjøp av eksterne tjenester. 14

15 NOTE 7 BEHANDLINGS- OG DEPONIKOSTNADER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Kjøp av eksterne tjenester Avfall levert til kverning / destruksjon Avfall levert til deponi Avfall levert til sortering / omlastning Sluttbehandlingsavgift til staten Behandlingskostnader gjenvinning Diverse Sum eksterne tjenester Interne tjenester (levert til forbrenning) Restavfall fra innsamling Restavfall fra gjenbruksstasjoner Sum interne tjenester (1) Sum (1) (1) i dette beløp inngår sluttbehandlingsavgift på ca. 18,3 MNOK. NOTE 8 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Bilkostnader Eiendomskostnader Leie eiendommer Opplæring Velferdsmidler Personalkostnader Kontorkostnader EDB-kostnader Annonse og markedsføring Porto/telefon Reise, møter Styre-/representantskapskostnader Konsulenthonorar Revisjonshonorar Diverse Sum

16 NOTE 9 AVSKRIVNINGER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Eiendom Biler Utstyr Sum NOTE 10 INTERNE TJENESTER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Utgifter Fra bilverksted Fra mekanisk verksted Fra forbrenningsanlegget, husholdning Fra forbrenningsanlegget, gjenbruk Fra spesialavfallsstasjonen Fra administrasjonstillegg Sum Inntekter Til bilverksted Til mekanisk verksted Til forbrenningsanlegget, husholdning Til forbrenningsanlegget, gjenbruk Til spesialavfallsstasjonen Til administrasjonstillegg Sum NOTE 11 FINANSKOSTNADER Avfallsenergi Fri konkurranse Monopoldrift Sum BIR Spesialavfall Renter/inkasso Andre finanskostnader Renter banklån Sum

17 NOTE 12 AKSJER REKOM AS MILJØFOR VEST A/S ATS AS BKK VARME AS SUM Anskaffelseskost Tilgang Bokført verdi BIRs eierandel i prosent 11 % 51 % 100 % 49 % NOTE 13 BOKFØRT EGENKAPITAL Tall oppgitt i kroner Innbetalt egenkapital Innbetalt egenkapital, fri Annen egenkapital Fri egenkapital, avsatt miljøfond Fri egenkapital, fra fri konkurranse Bokført egenkapital før overskudd Årets overskudd Overskudd fra BIR monopol Overskudd fra BIR fri konkurranse Sum bokført egenkapital

18 18

19 Spesialavfallsmottaket - et sted i nærheten av deg

20 DETTE ER BIR BIR er et moderne renovasjonsselskap som sørger for miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for kundene i de åtte eierkommunene. Selskapet eies av og betjener kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. I Bergen kommune utfører BIR renovasjon i hovedsak med egne ansatte. I de sju andre eierkommunene er innsamling av forbruksavfall satt ut på anbud og private renovatører utfører arbeidet på vegne av BIR. BIR yter følgende tjenester for deg som privatkunde: Henting av papir og restavfall hjemme ved husstandene. Oppfølging av returpunkt i nærmiljøet som tar i mot glass, metallemballasje, plastemballasje og spesialavfall. Drift av ni gjenbruksstasjoner hvor privatkunder kan levere og sortere avfall. BIR har følgende tjenester overfor næringslivet: Avfallsrådgivning. Spesialtilpassede avtaler for alle næringstyper. Restavfallstømming i forbindelse med BIRs ordinære ruter. Mottak av avfall på gjenbruksstasjonene etter avtale. En del av tjenestene overfor næringslivet blir ivaretatt av BIRs datterselskaper. Miljøfôr Vest AS er ansvarlig for innsamling av matrester fra storkjøkken mens Avfall- og Transportservice AS (ATS) tilbyr komplette avfallsløsninger til næringslivet. O R G A N I S A S J O N Adm.dir Informasjon Økonomi/controller Kvalitetsledelse Personal/org. Marked Transport Behandling Plan 20

9 youghurtbegre = 2 kilo kokte poteter

9 youghurtbegre = 2 kilo kokte poteter ÅRSRAPPORT BIR 1999 9 youghurtbegre = 2 kilo kokte poteter Innhold s. 3: Det er gjenvinning det handler om s. 4: Avfall - akkurat nå s. 6: Styrets beretning s. 10: Regnskap s. 18: Revisjonsberetning s.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR... 3 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYTEM, KOMPOSTERING... 3 2.2 GJENBRUKSSTASJONER OG RETURPUNKT... 4 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENBRUKSSTASJONER

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn.

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap Prosjektnavn Rapport tittel Prosjektleder Prosjektgruppe Sammendrag Avfallstatistikk Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002 Camilla Tveten Innrapportert

Detaljer

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi tar det 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi kvitter oss med bosset ditt Dagens og fremtidens avfallshåndtering handler om å vite hvilket avfall som skal gjenvinnes på hvilken måte.

Detaljer

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR Prosjektnavn Rapport tittel Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2006 Prosjektleder Atle Hitland Prosjektgruppe Innrapportert av Terje Olsen, Jan Steene, Svend Birger Hollevik, Arne Iversen,

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2012 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 01.03.13 Camilla Tangenes Innrapportert av Thorbjørn Eliassen,

Detaljer

Total avfallsmengde. Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,8 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.930

Total avfallsmengde. Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,8 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.930 Prosjektnavn Rapport tittel Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 30.03.10 (fig) 09.12.10 (tekst) Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS 2009 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 B I R ÅRSRAPPORT 2001 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR...5 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYSTEM, KOMPOSTERING...5 2.2 GJENVINNINGSSTASJONER OG RETURPUNKT...8 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENVINNINGSSTASJONER...12

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,1 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.148

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,1 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.148 Prosjektnavn Rapport tittel Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 19.03.08 (kap 8) 10.10.08 Avfallstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2007 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert og kontrollert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 RfD i korte trekk Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett

Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett Økonomisk handlingsplan Follo Ren IKS 2012 2015 Hovedpunkter i budsjett 2012 Budsjettet er basert på den generelle utviklingen i marked mht avfallsmengder, priser på behandling og transport, materialverdier

Detaljer

Bystyret i Bergen foreslår i sitt vedtak av sak punkt 3 at:

Bystyret i Bergen foreslår i sitt vedtak av sak punkt 3 at: Dato: 15. september 2009 Byrådssak /09 Byrådet Ny prismodell for renovasjonsgebyrene i Bergen kommune TOCO SARK-1209-200902378-5 Hva saken gjelder: Åtte av BIRs ni eierkommuner har nå gått over til en

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 1/13

Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Tom Gross styreleder nestleder ansattes representant Dato: 18.januar 2013 Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS. Årsrapport 2011

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS. Årsrapport 2011 Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2011 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: xx.02.12 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert og kontrollert

Detaljer

Odda kommune. Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport. Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07

Odda kommune. Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport. Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07 Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07 Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport 1 SAMMENDRAG Forrige avfallsplanen for Odda er fra 2003

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23 BIR konsern Strategiplan 2012-2016 1/23 SAMMENDRAG 4 AKSJEEIERAVTALEN 5 BAKGRUNN 5 FORMÅL 5 VIRKSOMHET 5 BIR KONSERN 6 ORGANISERING 6 BEDRIFT 6 EIERINTERESSER 7 STYRING OG LEDELSE I BIR 8 VISJON, FORRETNINGSIDÉ

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Strategiimplementering i døtre BIR

Strategiimplementering i døtre BIR Strategiimplementering i døtre BIR 24.11.2011 Innhold Strategiimplementering... 2... 2 Eiere... 3 Stabil renovasjonspris... 3 Godt omdømme... 3 Miljøfremmende tjenester... 4 Avkastning... 4 Kunde og omverden...

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer