Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2010-2015"

Transkript

1 Strategiplan Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter og verdikjede... 3 Nå-situasjon med SWOT-analyse... 4 Detaljer om målene... 5 Fornøyde kunder med gode kunnskaper og holdninger til avfallsminimering, kildesortering og gjenvinning.. 5 En kompetent, ansvarsbevisst, fleksibel og stabil arbeidsstyrke... 5 IØR er en profesjonell aktør innen kildesortering og gjenvinning... 5 IØRs tjenesteområde har lavere vekst i avfallsmengder enn landsgjennomsnittet... 6 IØRs tjenesteområde har høyere materialgjenvinningsgrad enn landsgjennomsnittet... 6 Virksomheten drives etter sunne og gode økonomiske prinsipper... 6 IØR yter gjennom sitt datterselskap et godt avfallstilbud til næringslivet, og gir et positivt bidrag til virksomheten... 6 Side 1

2 Administrasjon Styre Overordnet Forvaltningsnivå Forord IØR har over 25 års erfaring med å utvikle en miljø- og brukervennlig renovasjon i takt med stadig strengere krav. Som en del av strategiarbeidet ble det gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse der IØR skåret i tetsjiktet. IØR har samtidig et renovasjonsgebyr under landsgjennomsnittet. Strategiplanen er utarbeidet av styret og ansatte i IØR, og er også drøftet uformelt på to eiermøter. Planen ble vedtatt av styret i februar 2010 og gjelder for perioden 2010 til Vi har utarbeidet dette dokumentet for å synliggjøre mål og strategier. IØR skal fortsatt ha fornøyde kunder, et rimelig renovasjonsgebyr og god miljøprofil. Samtidig skal dokumentet være så fleksibelt at tiltakene kan endres når situasjonen tilsier det. Dokumentet danner grunnlag for kommunikasjon, og et verktøy for å gjøre bevisste valg. Når øvrige planer utarbeides må strategiplanen ligge til grunn for disse. Forskrifter Lover F Politiske føringer nasjonalt/regionalt Strategi Selskapsavtale Visjon Avfallsplan, etc) Planverk (informasjon Økonomi- og etc) handlingsplan m. fl. Virksomhetsplan år n 1 år 3-5 år 5 år + 10 år + Varighet Figur 1 Sammenheng mellom strategien og øvrige dokumenter For at dokumentet skal fylle sin rolle, er det viktig med forankring blant de involverte, tett integrasjon med planverk og jevnlig oppdatering. Visjon, mål og tiltak ligger i all hovedsak innenfor IØRs oppdrag i henhold til selskapsavtalen. I den grad det ønskes endringer utover dette, vil eventuelle forslag bli lagt fram for Representantskapet. Vi ønsker hverandre lykke til med gjennomføringen det blir spennende å se hvor IØR er om 5 år! Askim, 5. juli 2010 Øivind Juel Styreleder Side 2

3 Visjon og mål IØRs visjon er IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser For å understøtte arbeidet med å nærme seg visjonen er disse målene fastsatt: 1. Fornøyde kunder med gode kunnskaper og holdninger til avfallsminimering, kildesortering og gjenvinning 2. En kompetent, ansvarsbevisst, fleksibel og stabil arbeidsstyrke 3. IØR er en profesjonell aktør innen kildesortering og gjenvinning 4. IØRs tjenesteområde har lavere vekst i avfallsmengder enn landsgjennomsnittet 5. IØRs tjenesteområde har høyere materialgjenvinningsgrad enn landsgjennomsnittet 6. Virksomheten drives etter sunne og gode økonomiske prinsipper 7. IØR yter gjennom sitt datterselskap et godt avfallstilbud til næringslivet, og gir et positivt bidrag til virksomheten for strategivalget Våre hovedprodukter og verdikjede Husholdningsavfall som hentes hos abonnenten Husholdningsavfall som abonnenten kan levere, enten på ulike returpunkter eller på gjenbruksstasjon. Næringsavfall som tas i mot på Stegen For å levere produktene i henhold til målsettingene har IØR følgende verdikjede: Figur 2 IØRs verdikjede Sluttbehandling inkluderer også salg av avfallsfraksjoner. Side 3

4 Eksterne Interne Nå-situasjon med SWOT-analyse IØR eies av 7 kommuner og er et interkommunalt selskap. Pr har IØR husholdningsabonnenter samt 2100 hytteabonnenter og betjener innbyggere. Et heleid datterselskap (Retura Østfold) håndterer næringsavfall og står for noe under halvparten av IØRs mengde med næringsavfall. Tre andre næringslivskunder leverer nær halvparten av total mengde, og om lag 90 andre kundeforhold leverer under 5 % av totalmengden. Styrker Lavt renovasjonsgebyr. Stabil arbeidskraft med endringsvilje. Moderat administrasjon og administrative kostnader. Sentralt og uforstyrret plassert og med god kapasitet på deponiet. Selskapsformen IKS og de 7 eierkommunene medvirker til godt renommè i markedet. Muligheter Svakheter Oppsamlingssystemet for husholdninger har relativt høye kostnader grunnet utstrakt kildesorteringstilbud og høy servicegrad. Få returpunkter for glass i tettbygde strøk. Lav gjenvinningsandel. Næringslivskunder håndteres både i morselskapet og datterselskapet. Liten utnyttelse av oppdukkende forretningsmuligheter innen ulike avfallstyper. Rasjonaliseringspotensial i dagens drift. Moderat utnyttelse av IT og virksomhetsdata for å optimalisere virksomheten. Noe uklare prosedyrer og rutiner. Variabelt arbeidsmiljø. Personavhengig kompetanse gjør IØR sårbar for fravær. Trusler Miljøfokus gir økt motivasjon for kildesortering og avfallsminimering. Lovgitt enerett på størstedelen av virksomheten. Tilfredse husholdningskunder og god tillit. Tabell 1 Presentasjon av SWOT-analyse Mindre avfallsmengder på deponi i et marked presset på marginer vanskeliggjør kapitalbuffer til etterdrift. Svake kunderelasjoner til de kundene som står for over halvparten av næringsavfallsmengden. Høy innvandrertetthet i deler av eierkommunene krever skreddersydd informasjon. Sterke endringer i rammevilkår (dog lite sannsynlig). Usikkerhet om økonomi og miljøaspektet ved kildesortering kan svekke abonnentenes lojalitet. Side 4

5 Detaljer om målene Fornøyde kunder med gode kunnskaper og holdninger til avfallsminimering, kildesortering og gjenvinning Kundetilfredshetsundersøkelse ble gjennomført som en del av strategiarbeidet der den ble målt opp mot 16 andre renovasjonsselskap. IØR ble nr. 2. IØR har et godt utbygd kildesorteringssystem for sine abonnenter. IØR henter disse avfallstypene hos abonnenten; Plastemballasje Papir, papp og kartong Matavfall Restavfall IØR har bringeordninger som abonnenten kan nytte; Glass- og metallemballasje - over 20 containere for innsamling plassert i eierkommunene Miljøstasjoner for innsamling av farlig avfall 7 stk Tøyinnsamling - samlokalisert med en del av glass- og metallemballasjecontainerne, sendes til Fretex Rød boks for elektrisk og elektronisk avfall samt farlig avfall utlevert abonnentene der de kan samle. Flere kunder opplever at IØR tilbyr relevant og god informasjon gjennom sin kundekontakt IØR tilbyr utstyr og innsamlingsløsninger tilpasset kundens behov og som fremmer kildesortering og avfallsminimering på en rasjonell måte IØR skal være blant de 5 beste målt i relevante målinger av kundetilfredshet. En kompetent, ansvarsbevisst, fleksibel og stabil arbeidsstyrke Avfallsfaget er i en rivende utvikling basert på samfunnets økende miljøbevissthet. Avfall er ikke lenger bare avfall, det er også en ressurs. Nye krav må fortløpende imøtekommes. Styrt kompetansebygging i IØR sikrer at IØR løser sine oppgaver på en god og framtidsrettet måte Medarbeidere opplever at IØR bidrar til at de er i utvikling, både faglig og personlig Et velfungerende arbeidsmiljø preget av trygghet, forutsigbarhet, humør og initiativ IØR er en profesjonell aktør innen kildesortering og gjenvinning IØR har en god kundetilfredshet. IØR besitter fortløpende relevant kompetanse for hele virksomhetsområdet IØR deler sin kompetanse med andre IØR har rasjonell og sikker drift gjennom gode hjelpemidler til all jobbutøvelse Side 5

6 IØRs tjenesteområde har lavere vekst i avfallsmengder enn landsgjennomsnittet Indre Østfold et område som har under gjennomsnitt avfallsmengder ut fra SSBs målinger. Systematisk informasjonsarbeid, herunder praktiske råd og tips om avfallsminimering til kunder og omgivelsene IØR har fortløpende oversikt over utviklingen i avfallsmengder IØRs tjenesteområde har høyere materialgjenvinningsgrad enn landsgjennomsnittet Husholdningskundene har et godt kildesorteringssystem, men etterlever det i varierende grad. IØR har kildesorteringsløsninger og hentefrekvens slik at kundene kildesorterer optimalt IØR håndterer avfallet som en ressurs IØR informerer systematisk og gir praktiske råd og tips om kildesortering Virksomheten drives etter sunne og gode økonomiske prinsipper IØR har en god økonomisk base og har et moderat renovasjonsgebyr. IØR skal ha et renovasjonsgebyr under landsgjennomsnittet IØR sikrer oppbygging av et etterdriftsfond på 15 MNOK for deponiet innen 2035 Økonomisk resultatutvikling i IØR sikrer handlefrihet Markedsføre og utvikle IØRs avfallstilbud som gir positivt bidrag til økonomiske resultat IØR yter gjennom sitt datterselskap et godt avfallstilbud til næringslivet, og gir et positivt bidrag til virksomheten Næringslivskunder kan deles i to segment; 1. Lokale (fra eierkommunene), mindre kunder som søker avfallsløsninger primært i nærområdet. 2. Større kunder også utenfor eierkommunene som søker økonomisk og miljømessig gode avfallsløsninger. IØR har hovedsakelig kunder fra gruppe to, datterselskapet har fra begge segmentene. Alt næringsavfall skal håndteres av Retura Østfold AS Tilby kompetanse om kildesortering til næringslivet Tilby kompetanse om kildesortering til kommunale tilsynsmyndigheter Side 6

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING:

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å vedta foreliggende økonomi- og handlingsplan 2015 2018 som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

FAKTA OM VIRKSOMHETEN ÅRSMELDING DRIFTSÅRET 2013 Side 2 av 12 FAKTA OM VIRKSOMHETEN 2013 var Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) sitt 36. driftsår. Administrasjon og drift er samlet ved Stegen avfallsanlegg, Vammaveien 207,

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 4/14

Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 6.juni 2014 Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Renovasjonsbenchmarking 2014

Renovasjonsbenchmarking 2014 Renovasjonsbenchmarking 2014 Sammendrag for Hallingdal Renovasjon IKS Utført av Energidata Consulting (EDC) 03.12.2014 1 Hvorfor renovasjonsbenchmarking? Benchmarking er å måle prestasjonsnivå ved sammenlikning

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

Kast riktig - gi bosset verdi!

Kast riktig - gi bosset verdi! ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi! INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden

Detaljer