STRATEGI for klima, kretsløp og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø"

Transkript

1 STRATEGI Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø

2 INNHOLD ROAFS VISJON... 2 FORMÅL MED STRATEGIEN... 3 RAMMEBETINGELSER... 5 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Organisasjonsutvikling Produkt- og tjenetseutvikling husholdning Produkt- og tjenesteutvikling næring Avfallsdeponi Kommunikasjon Anskaffelser Samarbeid og samfunnsansvar...15 KRITISKE SUKSESSFAKTORER STRATEGI

3 ROAFS VISJON Vår visjon består av tre elementer som til sammen utgjør det vi kontinuerlig jobber mot å være. Kjerneformålet vårt beskriver hvorfor vi finnes til, hva vi er etablert for å ivareta. Kjerneverdiene våre forteller hvilket verdigrunnlag vi forsøker å etterleve i alt vårt virke. Vårt 10-årige fremtidsmål er det vi strekker oss mot å nå. Kjerneformål: Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø. 10-årig fremtidsmål: ROAF skal bli det offentlige avfallsselskapet som er best på materialgjenvinning og leveranser av råvarer til industrien. Kjerneverdier: Miljøansvar vi tar et samfunnsøkonomisk ansvar vi skaper råvarer og energi vi tar klima- og miljøhensyn Engasjement vi skaper forståelse og interesse gjennom engasjement vi viser stolthet og glede vi er offensive og entusiastiske Service vi er tilgjengelige, vei ledende og tydelige i vår kommunikasjon vi setter kunden og kollegaer i fokus vi gjør alltid vårt beste Tillitt vi gjør oss fortjent til inn byggernes tillitt gjennom godt miljøarbeid vi er forutsigbare vi er til å stole på 2 STRATEGI STRATEGI

4 FORMÅL MED STRATEGIEN Strategien er utarbeidet som et styringsverktøy for styre og ledere i ROAF. Med dette som bakgrunn skal strategien vår: Tydeliggjøre og synliggjøre veivalg Bidra til et godt omdømme Bidra til å sikre rammebetingelser Bidra til forståelse av ROAF Støtte opp under avfallspyramiden RAMMEBETINGELSER I strategiarbeidet har vi definert noen utviklingstrekk og rammebetingelser som vil påvirke oss i strategiperioden og i årene frem mot Det har vært viktig for oss å ta hensyn til dette i strategien. Eiere ROAF er et interkommunalt selskap (IKS) med åtte eier kommuner som utgjør vårt primære kundegrunnlag. Vi ser på det som et fortrinn for både eiere, innbyggere og som ROAF som virksomhet at vi er et offentlig eid selskap. Gjennom god dialog med våre eiere, sikrer vi at ROAFs virksomhet er i tråd med de behov og planer som finnes i den enkelte kommune i et miljøriktig og samfunnsøkonomisk perspektiv. Slik kan vi i samarbeid med innbyggerne og den politiske ledelsen til en hver tid utvikle riktige tjenester og sikre riktige rammebetingelser. Avfallsdeponi I en tid da stadig færre avfallsselskap satser på utvikling av avfallsdeponi er ROAF i en særstilling. Vi har både kapasitet og god kompetanse innenfor dette området. Målet er at avfall til deponering skal utgjøre en så liten andel som overhodet mulig, men vi må samtidig erkjenne at det alltid vil være behov for deponering av enkelte avfallstyper. ROAF mottar allerede i dag avfall for deponering fra tilgrensende kommuner, og det forventes en fortsatt økning innenfor strategiperioden. Det er derfor viktig for oss å fortsette utviklingen av forsvarlig deponering. 4 STRATEGI STRATEGI

5 Befolkningsutvikling i eierkommunene De åtte eierkommunene har de siste årene hatt en befolkningsøkning på ca personer årlig. Vi forventer at denne utviklingen kommer til å fortsette i årene som kommer, ikke minst som følge av at kommunene satser på økt tilflytting fra blant annet Oslo. For oss som virksomhet betyr det at vi i løpet av de ti neste årene skal betjene en befolkning som er flere enn i dag, noe som utgjør nesten 20 %. Dersom avfallsmengden pr innbygger holder seg stabil de neste ti årene, tilsvarer dette en økning i husholdningsavfall på tonn. I tillegg kommer økning i øvrig avfall. Miljøkrav EU har satt som mål at 50 % av alt avfall skal materialgjenvinnes innen I ROAFs eierkommuner materialgjenvinnes i dag 30 % av alt avfall. Vårt mål er at også ROAF skal bidra til at 50 % av avfallet i eierkommunene skal materialgjenvinnes innen Dette vil få konsekvenser for mange deler av virksomheten vår. Avfallspyramiden Som i avfallsbransjen for øvrig er det også ROAFs mål å bidra til å oppfylle målene i avfallspyramiden. Målene skal oppfylles i følgende prioriterte rekkefølge; avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning, avfallsdeponi. For å få til en betydelig avfallsreduksjon mener vi at de største påvirkningene må skje gjennom politiske beslutninger, som direkte påvirker både produsenter og forbrukere. Vi tror imidlertid at vi aktivt kan påvirke utviklingen gjennom å delta aktivt i bransjefora, samfunnsdebatt og holdningspåvirkende aktiviteter for øvrig. De øvrige nivåene i avfallspyramiden ligger i større grad innenfor det vi gjennom vår virksomhet direkte kan påvirke. Vi tror også at forbrukerne vil bli stadig mer miljøbevisste, og at dette vil gi seg utslag i form av krav og forventninger til oss som virksomhet. Utviklingstrekkene viser at det blant annet etterspørres mer differensierte sorteringsordninger, løsninger for ombruk og trygghet for at vi behandler avfallet på en miljømessig måte. 6 STRATEGI STRATEGI

6 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER I strategiperioden har ROAF valgt å fokusere på strategiske områder som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: Bidra til oppnåelse av vårt 10-års mål, slik at vi er i tråd med formålet som det er beskrevet i selskapsavtalen Bidra til godt omdømme Være miljøriktige og avspeile ROAFs miljøansvar Være samfunnsøkonomisk riktige Bidra til en levedyktig og fremtidsrettet virksomhet Bidra til friske, lojale og glade medarbeidere Være etisk forsvarlig og redelig Kunne inkludere samhandling med tilgrensede kommuner 1. ORGANISASJONSUTVIKLING Gjennom bevisst utvikling og kompetanseheving av ledere og medarbeidere, organisering og utvikling av administrative prosesser og rutiner, vil vi i strategiperioden fokusere på et fortsatt godt og forbedret arbeidsmiljø, enhetlig ledelse, økt effektivitet, godt omdømme, sunn økonomi og god service. Videre vil et helhetlig fokus på utvikling av organisasjonen legge tilrette for god måloppnåelse innenfor de øvrige strategiske satsningsområdene. Strategiske aktiviteter innenfor dette området vil være: 1.1. legge til rette for et godt arbeidsmiljø som bidrar til færre klager, positiv omtale, lavt sykefravær og lav turnover. 1.2 Utvikle en vinnende bedriftskultur som gjennom å etterleve kjerneverdiene våre bidrar til at organisasjonen jobber mot felles mål, og mål om å være best innenfor våre satsningsområder. 1.3 Iverksette enhetlig leder- og medarbeiderutvikling som gjennom bevisstgjøring skal bidra til god trivsel, godt omdømme, økt effektivitet og gode beslutninger på alle nivå i organisasjonen. 1.4 videreutvikling av prosesser og effektivisering og tilrettelegging av administrative systemer som bidrar til økt effektivitet, sporbarhet, forbedret oversikt og økt økonomisk gevinst. 1.5 Sørge for riktig, fremtidsrettet og god kompetanse på ROAFs kjerneområder. 8 STRATEGI STRATEGI

7 2. PRODUKT- OG TJENETSEUTVIKLING HUSHOLDNING Kontinuerlig produkt- og tjenesteutvikling for husholdninger vil være en viktig bidragsyter for å nå målene i avfallspyramiden, og målene om 50 % materialgjenvinning innen I strategiperioden skal følgende aktiviteter gjennomføres: 2.1. Etablere moderne og effektive renovasjonsløsninger i boområder for å bidra til gjennomføring i tråd med lovverket og gode estetiske løsninger Utvide henteordninger til å omfatte flere avfallstyper for å bidra til økt materialgjenvinning og mindre fare for forurensning Utrede muligheten for å utføre de kommunale oppgavene i forbindelse med renovasjon, det vil si publikumshenvendelser og fakturering, for å bidra til økt kundetilfredshet og en mer effektiv håndtering, som igjen vil kunne bidra til redusert renovasjonsgebyr ny renovasjonsordning for plast og matavfall i henhold til politisk vedtak, noe som vil bidra til bedre utsortering og økt materialgjenvinning Utvikling av gjenvinningsstasjoner med hensyn til avfallstyper, beliggenhet, åpningstider og betaling/økonomi produktutvikling som vil bidra til økt materialgjenvinning og til å løfte avfall opp i avfallspyramiden, salg av egne produkter og utvikling av ROAF som råvareleverandør. 3. PRODUKT- OG TJENESTEUTVIKLING NÆRING Utvikling av et godt tilbud til næringsvirksomheter vil være en viktig bidragsyter for å nå målene i avfallspyramiden, men også til økonomisk og miljømessig riktig utnyttelse av ressursene på Bøler. Gjennom samdrift av næring og husholdning vil vi kunne få god avkastning på investeringer i arealer og maskiner, noe som igjen vil kunne komme innbyggerne til gode i form av reduserte renovasjonsgebyrer. I strategiperioden skal følgende aktiviteter gjennomføres: 3.1. Utvikle eksisterende tjenestetilbud til næringsvirksomhet vurdering og tilbud av nye tjenester, som for eksempel konsulenttjenester, containerutleie, utleie av maskiner og nye produkter Vurdere nye henteordninger vurdere mottak av nye avfallstyper (nye bringeog mottaksordninger). 10 STRATEGI STRATEGI

8 4. AVFALLSDEPONI Utvikling av avfallsdeponiet på Bøler vil være et viktig sats nings område videre, sett i lys av at stadig flere avfallsselskap etterspør samarbeidspartnere fremfor å utvikle egen avfalls deponi kapasitet. ROAF har både kapasiteten, kompe tansen og beliggenheten til å være en slik samarbeidspartner på avfallsdeponi. I strategiperioden skal følgende aktiviteter gjennomføres: 4.1 vurdere utnyttelsen av det totale avfallsdeponiarealet for å sikre best mulig utnyttelse av eksisterende areal og for å tilrettelegge for eventuell annen drift opparbeidelse av nye avfallsceller for å utnytte eksisterende volum, tilrettelegge for nye avfallstyper og tilpasning til nye regler. Gjennom dette vil vi øke vår konkurransekraft og styrke inntjeningen modernisering av deler av infrastrukturen (gassuttak, sigevann, interne veier, avskjæring av overvann) for å øke miljøgevinsten, mer og bedre utnyttelse av gass, øke fleksibiliteten, følge konsesjonskrav om forbedring, aktivt arbeide for å oppfylle klimakrav 2020 og forbedre internlogistikken Tilrettelegge for flere avfallstyper på avfallsdeponi, slik at vi kan få flere avfallstyper ut av kretsløpet opparbeide deler av avfallsdeponiet til annen drift, og gjennom dette bidra til næringsutvikling og bedre utnyttelse av beliggenheten vurdere større volumbehov for å kunne øke det totale avfallsdeponivolumet og slik bidra til å få flere avfallstyper ut av kretsløpet. 5. KOMMUNIKASJON I strategiperioden vil kommunikasjon og informasjon være viktige virkemidler for å stimulere innbyggerne i forhold til å nå målene i avfallspyramiden. Dette for å synliggjøre hvilke tjenester og muligheter ROAF tilbyr, understøtte visjonen og realisere målene i strategiplanen Intern kommunikasjon skal til en hver tid benytte optimale kommunikasjonskanaler, slik at alle ROAFs ansatte involveres Ekstern kommunikasjon skal alltid kommuniseres i tråd med ROAFs identitet, herunder visjon, verdier og mål. Det skal benyttes god og riktig kommunikasjon med våre eiere, representantskapet og eierkommunenes administrasjon Sørge for god omdømme- og relasjonsbygging Sørge for holdningsskapende arbeid gjennom god undervisning Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å nå EUs krav om 50 % materialgjenvinning Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for utvidet kildesortering, herunder matavfall og plastemballasje og andre nye tjenester. 12 STRATEGI STRATEGI

9 6. ANSKAFFELSER En effektivisering og profesjonalisering av anskaffelsesfunksjonen vil sikre at vi til enhver tid oppfyller lokalkrav, samt sikre at vi sparer og medvirker til å styrke ROAFs omdømme hos våre leverandører og samarbeidspartnere Bygge riktig og god anskaffelseskompetanse, slik at ROAF blir det beste renovasjonsselskapet på anskaffelser Selge anskaffelseskompetanse til andre avfallsselskap. 7. SAMARBEID OG SAMFUNNSANSVAR I tiden fremover vil en bevisst satsning på eksternt samarbeid være av stor betydning både for kompetansebygging og for å utnytte ressurser på tvers av avfallsselskap, på en god og samfunnsøkonomisk måte. Gjennom bevisst strategisk satsning ønsker ROAF å ta en aktiv rolle for å styrke samarbeid på tvers i bransjen, både i inn- og utland. I strategiperioden skal følgende aktiviteter gjennomføres: 7.1. Sørge for nettverksbygging som bidrar til kompetansebygging, langsiktig miljønytte, samfunnsansvar og godt omdømme Bidra til internasjonalt samarbeid som skal gi økt samfunnsutnytte, bedre miljø og økonomisk gevinst vurdere medlemskap i organisasjoner og foreninger som kan bidra til kompetanseheving for ROAF Etablere vennskapssamarbeid med tilsvarende selskap i Sverige og/eller Danmark Tilby ROAFs kompetanse til utviklingsland for å bidra til et bedre globalt miljø Bidra til et tettere samarbeid med kommuner og avfallsselskap på Romerike for realisering av lønnsomme stordriftsfordeler for både miljø og samfunnsøkonomi. 14 STRATEGI STRATEGI

10 KRITISKE SUKSESSFAKTORER For mange av de aktivitetene som er listet under hvert enkelt strategisk fokusområde, vil følgende faktorer være kritiske for måloppnåelse og videre suksess: Sammenheng mellom politisk vilje til satsning og økonomiske bevilgninger Vedtak og ambisjoner i ROAFs styre God og riktig kompetanse i ROAF Gjennom god informasjon til og kommunikasjon med styre og eiere, vil ROAF stimulere til beslutninger og vedtak som gir de nødvendige rammebetingelsene. 16 STRATEGI

11 Romerike Avfallsforedling IKS Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset Telefon: Faks: E-post:

Skedsmokorset. Lillestrøm. Strømmen. Fetsund Skårer Rælingen. Flateby. Enebakk. Ytre Enebakk

Skedsmokorset. Lillestrøm. Strømmen. Fetsund Skårer Rælingen. Flateby. Enebakk. Ytre Enebakk Årsrapport 2011 Grønvoll Jessheim Åneby Rotnes Kløfta Slattum Skedsmokorset Lørenfallet Høybråten Skjetten Strømmen Lillestrøm Sørumsand Fetsund Skårer Rælingen Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Enebakk 2

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING:

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å vedta foreliggende økonomi- og handlingsplan 2015 2018 som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Rev. 1.0 21. mars 2013 1 Oppsummering Dette dokumentet er Agder IKT Driftssenter IKS strategidokument for perioden 2013

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 1. INNLEDNING...18 2. RAMMEBETINGELSER...18 2.1. Nasjonale føringer... 18 2.1.1. Nasjonale prinsipper og mål... 18 2.1.2. Virkemiddelbruk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer