Retningslinjer for avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for avfall"

Transkript

1 Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune den xxxx og Grimstad kommune den xxxx. Side 1 av 6

2 1. Innledning Kommunene samarbeider om de praktiske renovasjonsoppgaver gjennom et interkommunalt avfallsselskap. Henvendelser om praktiske spørsmål eksempelvis henterutiner, avfallssortering, avfallsbehandling og klager vedrørende innsamling, innsamlingsmateriell mv rettes til selskapet. Henvendelser vedrørende selve abonnementet f. eks fritak, gebyr, gebyrberegning, fakturering samt forhold vedrørende avfall på avveie og forsøpling mv tas opp med den enkelte kommune. 2. Sortering av husholdningsavfall Husholdningsavfall skal kildesorteres i følgende avfallstyper: - matavfall - plastavfall - glass- og metallemballasje - papir/papp/drikkekartong - farlig avfall / EE-avfall - restavfall - Plastemballasjen, glass- og metallemballasjen og papir/papp/drikkekartong skal ikke være tilgriset. Dersom det er spesielle grunner for at slik sortering er vanskelig å gjennomføre, kan det søkes om fritak. Søknaden skal begrunnes. Spesielle grunner til å søke om fritak fra sorteringsplikten kan være helsemessige årsaker (bør dokumenteres), eller funksjonshemming som gir redusert førlighet slik at sortering er spesielt vanskelig mv. Høy alder er alene ikke fritaksgrunn. Jf. avfallsforskriften Krav til veistandard Innsamlingsordningen er basert på at renovatørene skal kunne arbeide rasjonelt, herunder benytte spesialbygde renovasjonsbiler. Veien skal være åpen for alminnelig ferdsel og må kunne trafikkeres med renovasjonsbil hele året. - Dersom det f. eks på grunn av teleløsning mv. skjer skade på vei eller veiskulder, og dette ikke kan tilbakeføres til grov uaktsomhet fra sjåfør, dekkes ikke reparasjon eller vedlikehold for skade. - Vegen må ha tilfredsstillende snuforhold, bredde og eventuelle møteplasser for renovasjonsbil. - Veien må være tilfredsstillende brøytet og strødd. 4. Abonnementstyper 4.1 Generelt Dersom abonnenten ønsker en annen abonnementstype enn et standardabonnement, eller det ønskes tilleggstjenester, må abonnenten melde dette til kommunen. 4.2 Standardabonnement Et standardabonnement består av: - et sekkestativ med 100 liters sekk for restavfall - et kildesorteringsskap med plass til matavfall, glass- og metallemballasje og små enheter farlig avfall/eeavfall. Side 2 av 6

3 - 140 liters sekk til plastemballasje - tilgang til felles oppsamlingsenhet for papir/papp/drikkekartong Det deles ut poser til matavfall, sekker til restavfall og sekker til plastemballasje. Jf. 6.1 i avfallsforskriften. Et standardabonnement kan kombineres med: - ekstra restavfallsabonnement - hentelengde over 10 meter 4.3 Fellesabonnement Et fellesabonnement kan opprettes for inntil tre husstander som naturlig kan dele et standardabonnement. Med dette menes at husene ligger slik til at deling blir praktisk for alle og at samlet avfallsmengde ikke overstiger det oppsamlingsenhetene er beregnet for. Oppsamlingsenheter som ikke skal benyttes hentes av renovatør. Ved opphør av fellesabonnement vil det bli levert oppsamlingsenheter for nytt abonnement vederlagsfritt. Fellesabonnement kan kombineres med: - hentelengde over 10 meter 4.4 Storabonnement Et storabonnement kan opprettes for flere husstander som ønsker å samle kildesortert avfall i felles oppsamlingsbeholdere. Størrelsen og utformingen av et storabonnement tilpasses i hvert enkelt tilfelle basert på mengde restavfall, men må minimum bestå av en beholder pr avfallstype. Oppsamlingsenheter utdeles og vedlikeholdes av renovasjonsselskapet. Abonnenten må sørge for plassering, tilgjengelighet, orden, renhold og eventuell innhegning. Plassering må skje etter avtale med kommunen. Ved unormalt store vedlikeholds/fornyelseskostnader av beholdere, kan kommunen kreve refusjon for utgiftene fra abonnenten. Et storabonnement kan etter skriftlig varsel sies opp av kommunen ved: - dårlig sortering - hygieniske ulemper - dårlig tilgjengelighet Et storabonnement kan kombineres med: dersom dette er et fellestiltak. - ekstra restavfallsabonnement tilknyttet storabonnement. Ved opprettelse av storabonnement må det oppgis en kontaktperson. Oppsamlingsenheter som ikke skal benyttes hentes av renovatør. Ved opphør av storabonnement vil det bli levert oppsamlingsenheter for nytt abonnement vederlagsfritt. 4.5 Miniabonnement Miniabonnement kan opprettes for boenheter med lite avfall. Matavfall og farlig avfall/ee-avfall hentes hver uke. Hentefrekvensen for de andre avfallstypene halveres. Side 3 av 6

4 Miniabonnement kan kombineres med: - hentelengde over 10 meter 4.6 Fritidsabonnement Fritidsabonnement kan opprettes for fritidsboliger og andre bygg/installasjoner som nyttes som fritidsbolig i kommunen. Selv om en bolig har fritidsabonnement innebærer dette ikke at kommunen har godkjent boligen som fritidsbolig. Avfall fra hytter/fritidshus i Arendal og Grimstad kommuner renoveres i perioden: 1. april oktober. Hytteeiere som ønsker renovering hele året, kan inngå avtale om annen type abonnement der dette er mulig. Avfall fra hytter/fritidshus i Froland kommune renoveres hele året med redusert hentefrekvens. Hytterenovasjon kan kombineres med 4.7 Abonnement med nedgravde avfallscontainere Se retningslinje for avfall Nr 2 om nedgravde avfallscontainere. 5. Valg av avfallsløsninger Kommunen avgjør hvilken abonnementstype og hvilke oppsamlingsenheter som benyttes i renovasjonsordningen: - Eneboliger eller tomanns-/tremanns-/rekkeboliger skal hovedsakelig benytte standardløsning med kildesorteringsskap og restavfallsstativ. - Leilighetsbygg med 4-24 boenheter skal hovedsakelig ha storabonnement med felles beholdere. Ved nyetablering skal følgende bygg ha én stasjon med nedgravde avfallscontainere: - Enkeltbygg med boenheter - Bygg i umiddelbar nærhet til hverandre med til sammen boenheter Ved nyetablering skal følgende bygg ha to eller flere stasjoner med nedgravde avfallscontainere: - Enkeltbygg med 60 eller flere boenheter. - Bygg i umiddelbar nærhet til hverandre med til sammen 60 eller flere boenheter. En stasjon med nedgravde avfallscontainere må bestå av minimum 5 stk containere; en til hver avfallstype. Kommunens øvrige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere må ivaretas. Ved nyetablering av felt med fritidsboliger med minimum 20 boenheter kan kommunen pålegge etablering av nedgravde containere. 6. Gebyrreduksjon og gebyrtillegg 6.1 Hjemmekompostering Abonnenter som hjemmekomposterer får redusert renovasjonsgebyr. Det er utarbeidet egen veiledning for hjemmekompostering Side 4 av 6

5 Forutsetningene for at hjemmekompostering kan tillates er: - Abonnenten har tilgang på hageareal som er egnet for bruk av kompost. - Komposteringen skal foregå året rundt, og matavfall tillates ikke lagt i restavfallssekk/restavfallsbeholder. - Komposteringen skal foregå som varmkompostering i isolert og lukket kompostbeholder. - Komposteringen skal foregå slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper for omgivelsene For reduksjon av renovasjonsgebyret må abonnenten (jf. informasjonsskriv om hjemmekompostering): - melde fra til kommunen på eget skjema. - anskaffe og bekoste godkjent kompostbeholder. 6.2 Ekstra restavfallsabonnement Abonnenter som har mer restavfall enn det er plass til, kan opprette et ekstra restavfallsabonnement for inntil 3 år med mulighet for forlengelse. Abonnementet må vare i minimum 6 måneder og sies opp av abonnenten når det ønskes avsluttet. Ved opprettelse av ekstra restavfall deles det ut ekstra restavfallssekker og et restavfallsstativ/en beholder. Ved opphør av ekstra restavfallsabonnementet vil restavfallsstativet/beholderen bli hentet av renovatøren. 6.3 Tillegg for hentelengde Slikt tillegg kan bli aktuelt dersom: a) Abonnenten selv ønsker å plassere oppsamlingsenheten lenger fra renovasjonsbilens kjørerute enn 10 meter. b) Oppsamlingssenheten ikke kan plasseres nærmere renovasjonsbilens kjørerute enn 10 meter. For hentelengde beregnes tillegg i intervaller (jf. kap 7). Henteavstander ut over 110 meter aksepteres ikke. Ved oppmåling av hentelengde skal ett trappetrinn regnes som en meter. Dør eller port som må passeres regnes som 5 meter hentelengde. Trengs det nøkkel, til bom, port e.l. regnes dette som 10 meter hentelengde. 7. Gebyr og Gebyrberegning Gebyrene beregnes på følgende måte: Eks. Grunngebyr (standardabonnement) = 3000 kr Fellesabonnement (2 boenheter), 65 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,65 = 1950 kr pr boenhet Fellesabonnement (3 boenheter), 55 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,55 = 1650 kr pr boenhet Miniabonnement, 75 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,75 = 2250 kr pr boenhet Hytterenovasjon, 60 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,60 = 1800 kr pr boenhet Nedgravde avfallscont. (helårs), 75 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,75 = 2250 kr pr boenhet Nedgravde avfallscont. (hytter), 60 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,60 = 1800 kr pr hytte Fradrag: Kompostering, 20 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,20 = 600 kr i fradrag For de som har fellesabonnement med 2 eller 3 boenheter vil gebyrfradraget på hjemmekompostering bli delt på henholdsvis 2 eller 3. Tillegg: Ekstra restavfallsabonnement, 50 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,50 = 1500 kr i tillegg Side 5 av 6

6 Hentetillegg: meter utgjør 20 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,20 = 600 kr i tillegg meter utgjør 40 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,40 = 1200 kr i tillegg meter utgjør 60 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,60 = 1800 kr i tillegg meter utgjør 80 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 0,80 = 2400 kr i tillegg meter utgjør 100 % av grunngebyret: Grunngebyr (3000 kr) x 1,00 = 3000 kr i tillegg For de som har fellesabonnement med 2 eller 3 boenheter vil gebyrtillegget for hentelengde bli delt på henholdsvis 2 eller 3. Eksempler på beregning av pris pr år med fradrag og tillegg: 1. Standardabonnement med hjemmekompostering og 40 meter hentetillegg: 3000 kr kr kr = 3600 kr 2. Standardabonnement med ekstra restavfall og 40 meter hentetillegg: 3000 kr kr kr = 5700 kr 3. Fellesabonnement (2 boenheter) med kompostering: 1950 kr 600/2 kr = 1650 kr pr boenhet 4. Fellesabonnement (3 boenheter) og 30 meter hentetillegg: /3= 1850 kr pr boenhet Side 6 av 6

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre.

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING I medhold av gjeldende Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, inngås herved avtale om hjemmekompostering av bioavfall (matog

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 6/13

Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 31.mai 2013 Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer