Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum"

Transkript

1 Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

2 1 Innledning Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå Returpunkt og stasjoner for mottak av farlig avfall Isi gjenvinningsstasjon Systemløsning Fornebu Stasjonært avfallssug Krav og gebyrer Abonnement Standardabonnement Antall abonnenter Abonnementssystem Gjeldende renovasjonskontrakter Disponeringsløsninger for avfallet Bolig og befolkningsstruktur Mengder husholdningsavfall i Bærum Avfallsmengder Restavfallets sammensetning Utvikling av avfallsmengdene i perioden Næringsavfall i kommunal innsamling AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 2/20

3 1 Innledning Notatet beskriver dagens renovasjonssystem for husholdninger i Bærum kommune, med dagens løsninger for avfallssortering, samt avfallsmengder og avfallssammensetning. Notatet ser også på bolig- og befolkningsstruktur i kommunen. Næringsvirksomhet som har avfall som ikke skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall kan tegne abonnement og delta i den kommunale ordningen. Kommunen har ikke ansvar for å legge til rette for innsamling av næringsavfallet og avfallsplanen omfatter derfor i liten grad løsninger for næringsavfall. Mengder og sorteringsløsning for næringsvirksomhet som benytter kommunens løsning er belyst i notatet. 2 Dagens renovasjonsløsning 2.1 Kildesortering på 3 nivåer Renovasjonsløsningen for husholdninger i Bærum kommune er basert på en kombinasjon av hentesystem og bringesystem. Kildesortering er innført på 3 nivåer: 1. Hjemme hos husstandene (husstandsnivå) - hentesystem 2. På returpunkt eller miljøstasjon avhengig av hvilke avfallsfraksjoner som samles inn - bringesystem 3. På gjenvinningsstasjon (Isi) bringesystem Tabell 2-1 viser en oversikt over husholdningenes sorteringstilbud, for husholdningsavfall, avfall basert på kommunens innsamlingssystem. Avfalls fraksjoner Husstandsnivå Returpunkt/miljøstasjon Gjenvinningsstasjon (Isi) Papir/papp/kartong x x 1 x Plastemballasje x x x Glass-/metallemballasje x x Klær og sko x x Farlig avfall og småelektronikk x x EE - avfall Trevirke Metallskrap Hageavfall Restavfall x x Tabell 2-1. Oversikt over sorterings tilbud for avfall, fordelt på innsamlingssystem. x x x x Kommunen har ikke tilbud om kildesortering av matavfall, men de som ønsker kan velge hjemmekompostering av matavfall og annet våtorganisk avfall, i egen isolert kompostbeholder, jf. kap Kun 8 mottakssteder AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 3/20

4 Det er viktig at valg av sorteringsløsning er gjort ut fra beviste valg. Dagens løsning er presentert i de påfølgende kapitlene. 2.2 Dagens løsning på husstandsnivå Eneboliger med eget hentested Hovedløsningen for husholdninger med eget hentested er oppsamling i sekker for alle fraksjoner. Dette omfatter de fleste eneboliger og noen rekkehusområder. Restavfall samles opp i 100 l plastsekk i eget avfallsstativ /avfallsskap på hentested. Plastemballasje samles opp i 140 l klar plastsekk som settes ut på hentedag. Papir/papp/kartong samles opp i 100 l oransje farget flerbrukssekk som settes ut på hentedag. Papp og kartong kan legges i sekken eller flatpakkes og settes ved siden av sekken på hentedag. Sekker til restavfall deles ut to ganger i året, mens sekker til plastemballasje deles ut en gang i året. Sekk for papir tømmes av renovatør og brukes om igjen. For restavfall skal det benyttes godkjent avfallsstativ /avfallsskap som abonnentene selv må bekoste. Alle sekker inngår i abonnementsordningen Fellesløsning Hovedløsning for husholdninger med felles hentested er oppsamling i beholder for restavfallet. De fleste har også beholdere for papp/papir og plast, mens noen har tilsvarende sekkeløsning for papir og plast som eneboliger. Det benyttes 2 og 4 hjuls beholdere til oppsamling av alle fraksjoner. Noen steder benyttes også stålcontainere. Følgende beholder- og containertyper benyttes: Avfallsfraksjon Beholderstørrelse (l) Containerstørrelse (m 3 ) Papir/papp/kartong 240, 360, 660, , 8, 10 Plastemballasje 240, 360, 660, , 8, 10 Restavfall 400, 600, 800 2,5 15 Figur 2-1: Oppsamlingsløsninger i fellesløsninger Noen husholdninger med fellesløsninger har også valgt ulike nedgravde løsninger for restavfall, papp/papir og plast. Da utbygger står for utforming av løsningene, er ofte løsning med den billigste investeringskostnaden valgt, ikke nødvendigvis den beste/billigste løsningen å drifte. Det er stilt minimumskrav til krav til funksjonalitet Innsamlingsfrekvens Innsamlingsfrekvensen for avfallet er hhv 1 til 2 ganger i uke for restavfall og hver 2. uke for papir og plastemballasje. Noen abonnenter har hyppigere tømmefrekvens for restavfall, spesielt fellesløsninger med små avfallsrom med dårlig plass. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 4/20

5 2.2.4 Hjemmekompostering av matavfall Matavfallet samles i dag inn sammen med restavfallet, men noen husstander har valgt hjemmekompostering av matavfall og annet våtorganisk avfall. Bærum kommune krever at det benyttes en Svanemerket isolert og lukket kompostbeholder. Abonnenter som benytter en slik godkjent beholder kan inngå en bindende avtale med kommunen og få redusert renovasjonsavgiften med 25 %. 2.3 Returpunkt og stasjoner for mottak av farlig avfall Det er etablert et nett av sentralt plasserte returpunkt for oppsamling av plast-, glass- og metallemballasje. Innsamling av klær og sko skjer i regi av Fretex og UFF, som har egne avtaler med grunneier. Det er totalt 45 returpunkt. I tillegg er det 4farlig avfalls stasjoner. Da disse er etablert sammen med et returpunkt er det totalt 48 sentralt plasserte mottakssteder. Noen av returpunktene misbrukes ved at privathusholdninger og næringsdrivende setter igjen restavfall og andre avfallsfraksjoner. Detter fører til forsøpling og merkostnad med opprydding for kommunen ofte fler ganger per uke. Tabell 2-2 viser en sammenstilling av antall mottakssteder, returpunkter og farlig avfallsmottak, for de forskjellige avfallsfraksjonene. Som oversikten viser har ikke alle mottaksstedene mottak for alle avfallsfraksjoner. Glass- og metallemballasje mottas på alle returpunkt, mens plastemballasje kan leveres på ca. halvparten av returpunktene. Fretex eller UFF har satt ut egne beholdere for klær og sko på ca. halvparten av returpunktene, etter egne avtaler med grunneier. Det er kun 4 steder som har mottak av papir/papp/kartong og farlig avfall. Avfallsfraksjon Antall mottakssteder Glass- og metallemballasje 45 Plastemballasje 23 Klær/sko (ansvarlig Fretex og UFF) 24 Papir/papp 8 Farlig avfall 4 Tabell 2-2. Sammenstilling av antall mottakssteder fordelt etter forskjellige avfallsfraksjoner. Kommunen planlegger å øke antallet returpunkt for oppsamling av glass- og metallemballasje. Plast planlegges faset ut når det er innført av henteordning på husstandsnivå. Kommunen har ikke formelt samarbeid med Fretex og UFF, og vil fortsatt opprettholde ordningen hvor disse har egne avtaler med grunneier. 2/3 av abonnenter har fått en rød boks for oppsamling og transport til stasjon for farlig avfall. Kommunen planlegger innføring av egen innsamlingsordning for dette avfallet. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 5/20

6 2.4 Isi gjenvinningsstasjon Avfallstyper Ny moderne gjenvinningsstasjon ble åpnet på ISI september Stasjonen kan motta de fleste avfallstyper og har mottak for kildesortert: Papp Papir Drikkekartong Glass og metallemballasje Plastemballasje Klær, sko og tekstiler Trevirke (ubehandlet, behandlet, trykkimpregnert) Metall, skrapjern Hageavfall Farlig avfall EE - avfall Brennbart restavfall Ikke-brennbart restavfall Asbest Isopor Gips Rene masser Deponifraksjon Betalingssystem gjenvinningsstasjon I følge utsendt informasjon fra Bærum kommune skal alt avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen være sortert på forhånd, eller sorteres på stasjonen når det kastes. Både husstander og næringer betaler et gebyr for å levere avfall på Isi. Kostnadene for håndtering av husholdningsavfall på Isi dekkes av mottaksgebyret, inntekter ved nedstrømsløsninger, salg av kompost og renovasjonsavgiften. Tabell 2-3 viser priser for levering av avfall på Isi i Avfall levert på Isi Pris ink. mva Smålass kg, minstepris kr. 50 Avfall til miljøstasjon kr 700/tonn Leveranse > 1000 kg og til forbrenning kr 1507,50 /tonn Rent lass med hageavfall fra private Gratis Rent lass med farlig avfall fra private Gratis Rent lass med EE-avfall; hvitevare, elektro-, og data fra private Gratis Rent lass med park-/hageavfall fra næring kr. 300/tonn Rene masser (jord og stein kr. 380 Farlig avfall fr næring Egen prisliste Tabell 2-3. Priser for levering av avfall på Isi, Det er etablert egen løsning for innlevering av avfall fra loppemarked, ved inngåelse av forhåndsavtale. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 6/20

7 Ved høst og våraksjon kan flere borettslag, samarbeidende boligløsninger og nabolag gå sammen om leveranse av større mengder hageavfall etter forhåndsavtale. Næringslivet kan også levere avfall til stasjonen mot gebyr, egen inngått avtale, som dekker kommunens kostnader til håndtering av avfallet. Det er allikevel vanskelig å avdekke om næringsdrivende misbruker ordningene og leverer som privatpersoner. Anlegget er i utgangspunktet etablert for husstander og mindre bedrifter i Bærum kommune, men det er ikke etablert noen kontrollmulighet for å sjekke omfanget av husholdninger og næringer fra andre kommuner. Det arbeides med et system for adgangskontroll gjennom avfallssamarbeidet i Oslo og Akershus Utviklingsmuligheter Det er avsatt daa på Isi som kan utvikles til framtidig avfallshåndtering. 2.5 Systemløsning Fornebu Stasjonært avfallssug Kommunen har planlagt en større boligutbygging på Fornebuområdet. Opprinnelig planer omfattet inntil 6000 nye boliger/leiligheter. Per i dag er det ferdigstilt ca. 800 boliger i området og kommunen forventer ferdigstilling av ca. 350 boliger, i snitt pr. år, de nærmeste årene. For sortering og oppsamling av avfall fra boligene er det etablert to separate stasjonære avfallssuganlegg. Det er kun det ene som er i bruk i dag, da dette dekker dagens kapasitetsbehov. Det er i dag plass til to konteinere, kapasiteten vil avhenge av tømmeløsning og frekvens. Det er lagt til rette for oppsamling av 3 fraksjoner; papir, plastemballasje og restavfall inkludert matavfall. Statistisk viser det seg at avfallssug ikke er så godt egnet for utskilling av plast. Stasjonære avfallssug egner seg for større sammenhengende utbyggingsområder og er i hovedsak en løsning for bymessige område. Løsningen er også benyttet på større sykehus, flyplasser o.l. Figur 2-2 viser prisnippskisse for stasjonært avfallssug. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 7/20

8 Figur 2-2: Prinsippskisse stasjonært avfallssug. (Kilde: Stasjonært avfallssug består av: Nedkast/avfallshydranter, en for hver fraksjon Rørledninger fram til en terminal. Terminal med vifte, containere for avfallet og styringssystem. Avfallet samles opp i sjakten nedenfor nedkastet og hviler på en ventil som styres fra styringssystemet i terminalen. Terminalen er plassert i tilknytning til bo-områdene som betjenes. I tillegg til styringssystemet inneholder terminalen containere for oppsamling av de ulike avfallsfraksjonene. Containerne transporteres fra terminalbygget til avfallsmottak med kroklift bil. Bedrifter eller institusjoner på Fornebu som har avfall som i art og mengde ikke skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall kan knytte seg til avfallssuget Krav og gebyrer Det er utarbeidet egne renovasjonsforskrifter for Fornebu området. Forskriften gjelder for alle privathusholdninger innenfor kommunedelplan 2 samt virksomheter som velger å knytte seg til avfallssuganlegget. 2 Det er også utarbeidet egne retningslinjer for etablering av avfallssuganlegg på Fornebu. 3 Abonnenter som er knyttet til avfallssuganlegget skal i hovedsak betale samme renovasjonsgebyr som standard husholdningsabonnement. For virksomheter gjelder spesielle gebyrer. Næringsliv som velger å knytte seg til kommunalt tilbud er omfattet av forskriften. 2 Renovasjonsforskrift for Bærum kommune Avfall på Fornebu ( ) 3 Retningslinjer for vakuumanlegg for transport av avfall på Fornebu (2004) AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 8/20

9 3 Abonnement 3.1 Standardabonnement I Tabell 3-1 er det vist en oversikt over kommunens innsamlingsløsning for forskjellige avfallsfraksjoner fra husholdning. Et abonnement for husholdningene dekkes av disse løsningene. Avfallsfraksjoner Restavfall Papir/papp/kartong Plastemballasje Farlig avfall Metall/glassemballasje Innsamlingsløsning 1 sekk á 100 liter. Hentes hver uke (abonnenter med eget hentested). Felles container eller beholder (abonnenter med felles hentested) Betaler for ekstra sekk. Kan få så mange de vil ha. Ubegrenset antall sekker á 100 liter. Hentes hver 3. uke. 1 sekk á 140 liter. Hentes hver 3. uke. Kan lever til returpunkt eller til Isi avfallsanlegg. Ordningen med farlig avfall er under omlegging. Leveres gratis til returpunkt eller til Isi mot gebyr. Tekstiler, klær og sko Leveres gratis til returpunkt Fretex UFF, eller til Isi mot gebyr. Tabell 3-1. Innsamlingsløsning for forskjellige avfallsfraksjoner fra husholdning. 3.2 Antall abonnenter Totalt sett er det xx husholdningsabonnenter i Bærum kommune. Tabell 3-2 viser en oversikt over antall abonnenter innenfor de forskjellige abonnementsløsningene. Abonnementsløsning Rest Papp/papir/plast Antall abonnenter med standard sekkerenovasjon Abonnenter med sekkerenovasjon og tømming 2 ganger pr uke Abonnenter i fellesløsning med beholder/container for restavfall Abonnenter med avtale om hjemmekompostering Fritidsabonnenter Næringskunder Tabell 3-2. Antall abonnenter innenfor de forskjellige abonnementsløsninger. 3.3 Abonnementssystem AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 9/20

10 4 Gjeldende renovasjonskontrakter Bærum kommune har ikke egne ansatte for innsamling og transport av avfall. Kommunen har isteden satset på å kjøpe ulike renovasjonstjenester, av profesjonelle avfallsaktører i markedet. Gjeldene kontrakter for innsamling og transport av avfall på husstandsnivå er vist i Tabell 4-1. Kun de største kontraktene er tatt med. Tjeneste Kontraktspart Varighet av avtale Innsamling/transport av papir Norsk gjenvinning AS Juli 2014 Innsamling/transport av plastemballasje Norsk gjenvinning AS Juli 2014 Innsamling av restavfall Transportsentralen, Asker Transport av restavfall, til forbrenning Tabell 4-1. Oversikt over viktige kontrakter av renovasjonstjenester. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 10/20

11 5 Disponeringsløsninger for avfallet Innsamlet avfall fra husholdninger i Bærum kommune transporteres videre til ulike gjenvinnings- og behandlingsløsninger. Bærum kommune har inngått avtaler med anlegg for videre behandling og gjenvinning av innsamlet avfall. Noe avfall behandles på ISI gjenvinningsstasjon, bl.a. kverning og kompostering av park/hageavfall. Tabell 5-1 viser en oversikt av noen aktører og gjenvinningsløsninger for husholdningsavfall. Avfallsfraksjon Nedstrømsløsning Kontrakter - Primær behandlingsform Papp/papir/kartong Materialgjenvinning Plastemballasje Grønnpunkt, eksport Sverige og Tyskland Materialgjenvinning Restavfall Frevar, Fredrikstad Energigjenvinning Tekstiler, klær og sko Ombruk Metallemballasje Syklus AS, Fredrikstad Materialgjenvinning Glassemballasje Syklus AS, Fredrikstad Materialgjenvinning Hageavfall Isi avfallsanlegg, Bærum Kompostering/materialgjenvinning Trevirke Energigjenvinning Farlig avfall Tabell 5-1. Oversikt over aktører og nedstrømsløsninger for husholdningsavfall. Energigjenvinning og destruksjon AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 11/20

12 6 Bolig og befolkningsstruktur I følge nyeste statistikk var i 2012 antall års innbygger i Bærum Antall boliger var på samme tid noe som gir et gjennomsnittlig antall personer pr bolig på 2,4. Fordeling på boligtype er vist i Tabell 6-1. Boligtype Boliger Andel Enebolig ,2 % Tomannsbolig ,8 % Rekkehus, kjedehus og andre småhus ,4 % Boligblokk ,0 % Annet ,6 % Totalt antall boliger % Tabell 6-1. Boligstruktur Bærum Boligstrukturen i kommunen viser at 47 % av boligtypene i Bærum er enebolig eller tomannsbolig, som normalt har egen oppstillingsplass for avfall. I tillegg er 18 % rekkehus, kjedehus og andre småhus. En stor andel av disse vil også ha egen oppstillingsplass. Over 30 % av boligene utgjøres av blokker hvor det normalt benyttes felles oppsamlingsløsninger. 3,6 % er andre typer boliger, som vil være boliger i forretningsbygg og bygg for bofellesskap. Antall boliger fordelt på husholdningstype og andel av befolkning i ulike husholdninger er vist i Tabell 6-2. Husholdningstype Andel av alle husholdninger Andel av alle innbyggere Aleneboende 36,2 % 15,0 % Enfamilehusholdning med barn 41,2 % 61,5 % Enfamliehusholdning uten barn 19,7 % 16,3 % Flerfamilehusholdning 2,9 % 7,2 % Tabell 6-2. Andel husholdningstyper og andel av befolkning i ulike husholdningstyper i Bærum Statistikken viser at nær 40 % av husholdningene er enfamiliehusholdninger med aleneboende, men dette utgjør ikke mer enn 15 % av innbyggerne i kommunen. Over 40 % av husholdningene er enfamiliehusholdninger med barn. Disse husholdningene utgjør over 60 % av befolkningen i kommunen. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 12/20

13 7 Mengder husholdningsavfall i Bærum 7.1 Avfallsmengder Totalt mengder etter innsamlingsmåte Avfallsmengder fra husholdninger i Bærum kommune er innhentet fra kommunen. Det er foretatt en korreksjon for næringsavfall i husholdningsavfall med bakgrunn i kommunens egne tall. Jf. kapittel 2.3. Innsamlingsmåte husholdningsavfall Vekt % tonn kg/innbygger Husstandsnivå (henteordning) 56, Returpunkt (bringeordning) 4, Gjenvinningsstasjon Isi (bringeordning) 39, Totalt Tabell 7-1viser mengder husholdningsavfall og innsamlingsmåte fordelt på henteordning ved husstand og bringeordning til returpunkt, gjenvinningsstasjon og deponi. Innsamlingsmåte husholdningsavfall Vekt % tonn kg/innbygger Husstandsnivå (henteordning) 56, Returpunkt (bringeordning) 4, Gjenvinningsstasjon Isi (bringeordning) 39, Totalt Tabell 7-1. Innsamlingsmåte for husholdningsavfall som vekt %, total mengde og kg/innbygger. Totalt sett ble det samlet inn litt ca tonn avfall fra husholdninger i Bærum kommune. Det gir en total avfallsmengde pr. innbygger på 428 kg, som er en liten økning fra 2011, hvor mengden var 416 kg. Landsgjennomsnittet som i 2011 var på 438 kg/innbygger, mengden for 2012 foreligger ikke pr. mai Husholdningsavfallet som hentes ved husstandene utgjør ca. 56 % og omfatter restavfall inkl. matavfall, papp/papir og plastemballasje. Mengde papp/papir og plastemballasje som samles inn ved returpunktene er inkludert i henteordningen. Innsamlet mengde avfall ved returpunktene på ca. 4,5 er hovedsakelig glass-/metallemballasje og klær til gjenbruk, i regi av Fretex - UFF. Av de 38 % husholdningsavfallet som bringes til gjenvinningsstasjonen på Isi utgjør trevirke og annet brennbart grovavfall sammen med hageavfall og masser til deponi hovedfraksjonene. Andelen husholdningsavfall fordelt på type avfallsløsning, henteordning og bringeordning til returpunkt og gjenvinningsstasjon (Isi) er også vist på Figur 7-1. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 13/20

14 Figur 7-1. Husholdningsavfall fordelt på avfallsløsning, henteordning og bringeordning Sorteringsresultat av husholdningsavfall Tabell 7-2 viser husholdningsavfallets sammensetning i vekt %, tilhørende tonnasje og kg/innbygger av total mengde husholdningsavfall, innsamlet ved husstandene, returpunkt og gjenvinningsstasjon. Husholdningsavfallet fordelt etter hoved fraksjoner vekt % tonn kg/innbygger Restavfall ink. matavfall 37, ,7 Papir/papp/kartong 17, ,2 Plastemballasje 1, ,4 Glass/metallemballasje 3, ,7 Annet metall 1, ,2 Klær og sko 0, ,0 EE-avfall 1, ,6 Farlig avfall 1, ,2 Treavfall eks. trykkimp. 10, ,7 Annet avfall 4, ,2 Hageavfall 11, ,6 Rene masser + div. deponi 7, ,2 Totalt Tabell 7-2. Husholdningsavfallets sammensetning i vekt %, tonn og kg/innbygger. Tabellen viser at restavfall, inkludert matavfall, utgjør den største enkeltfraksjonen, ca. 38 % av avfallet. Den nest største fraksjonen er papir/papp/kartong på ca %. Treavfall AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 14/20

15 og hageavfall representerer hver for ca %. Mengde hageavfall er registrert ved kverning som m 3 og regnet, om med fast omregningsfaktor for tetthet, til tonn. Husholdningsavfallets sammensetning i vekt % fordelt etter sorteringsresultat er også vist i Figur 7-2. Figur 7-2. Sorteringsresultat av innsamlet husholdningsavfall Disponering av husholdningsavfall Figur 7-3 viser en oversikt over disponeringen av husholdningsavfallet etter innsamling, fordelt etter materialgjenvinning, energigjenvinning, kompost/hageavfall og deponering. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 15/20

16 Figur 7-3. Disponering av husholdningsavfall. Vel halvparten av avfallet leveres til forbrenning med energiutnyttelse. Av de totalt 54 % som leveres til energigjenvinning, utgjør matavfallets andel ca. 33 %. Pga. høyt fuktinnhold er det liten energigevinst å hente fra matavfallet, da det meste av energien går med til fordamping av fuktigheten i avfallet. Nær 30 % av avfallet går til materialgjenvinning. 66 % av dette er papir/papp/kartong. Hageavfall til kompost og avfall til deponi, hovedsakelig rene masser, utgjør henholdsvis ca. 11 % og 8 % av husholdningsavfallet. Dersom vi legger sammen mengdene avfall som leveres til materialgjenvinning, energigjenvinning og kompostering(hageavfall) blir ca. 92 % av husholdningsavfallet som kommunen håndterer levert til en eller annen form for gjenvinning. AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 16/20

17 7.2 Restavfallets sammensetning Sammensetning av innsamlet restavfall, basert på plukkanalysen fra mars 2013, er vist i Figur 7-4. Mengde restavfall innsamlet ved henteordning, er beregnet til i underkant av 160 kg/innbygger pr. år, som er en nedgang på ca. 20 kg/år fra Fraksjoner som potensielt kunne vært sortert ut til gjenvinning utgjør 77 % av restavfallet. Matavfallet er den største av disse fraksjonene og utgjør alene nær 50 % av restavfallet. Figur 7-4. Sammensetningen av restavfall innsamlet på husstandsnivå plukkanalyse AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 17/20

18 7.3 Utvikling av avfallsmengdene i perioden Diagrammet i Figur 7-5 viser en tidslinje for genereringen av husholdningsavfall målt som kg/innbygger i perioden Tallene for Bærum er sammenlignet med gjennomsnittet for hele landet. Figur 7-5. Husholdningsavfall som kg/innbygger i Bærum og Norge. Som det framgår av diagrammet var det en økning i avfallsmengdene både i Bærum og gjennomsnittlig for landet fra 2002 og fram til Fra 2008 har avfallsmengden for landet flatet ut, mens den for Bærum har vær en nedgang i denne perioden, fra 490 til 416 kg/innbygger i Fram til 2010 har Bærum ligget noe over landsgjennomsnittet mens Bærum i 2011 ligger noe under landsgjennomsnittet er det første året i denne tiårsperioden at Bærum har lavere avfallsgenerering enn landsgjennomsnittet. For 2012 var det en liten oppgang til 428 kg/innbygger. Tallene for landsgjennomsnittet for 2012 foreligger ikke pr. mai Bærum hadde i 2003 en nedgang i avfallsmengdene mens de i 2004 har en forholdsvis stor økning, dette kan skyldes hageavfall som har ligget over fra 2003 og feilregistreringer dette året. Diagrammet i Figur 7-6 viser utviklingen av disponeringen av husholdningsavfallet i perioden fra Deponiet på Isi ble avsluttet pr AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 18/20

19 Figur 7-6. Disponering av husholdningsavfall i perioden Dersom vi ser bort fra dataene for 2004, har andel husholdningsavfall fordelt på materialgjenvinning, energigjenvinning, kompostering og deponering vært meget stabil de siste 10 årene. Den store mengden kompost i 2004 kan skyldes mye hageavfall, hageavfall som lå igjen fra 2003 og sannsynlighet for feilregistrering av hageavfall i AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 19/20

20 8 Næringsavfall i kommunal innsamling Bærum kommune har også en stor andel næringskunder. I 2012 ble det samlet inn i underkant av tonn næringsavfall eller nær 18 % av alt avfall kommunen samlet inn. Bærum kommune beregner mengden næringsavfall ut fra registrerte næringskunder på Isi og abonnentregisteret. Fordeling mellom husholdningsavfall og næringsavfall er hentet fra kommunenes avfallsstatistikk for For er det benyttet samme fordeling som for Tabell 8-1 og Figur 8-1 viser innsamlingsmåten for næringsavfall via det kommunale systemet i perioden , som tonn avfall via henteordning og bringeordning til returpunkt og gjenvinningsstasjonen på Isi. Andel avfall levert på Isi har en stor økning fra 2007 til 2008 med en videre økning fram til i dag. Innsamlingsmåte Næringsavfall Næringsavfall (henteordning) Returpunkt (bringeordning) Gjenvinningsstasjon Isi (bringeordning) Tabell 8-1. Innsamling av næringsavfall, henteordning og bringeordning. Figur 8-1. Innsamling av næringsavfall i perioden AVFALLSPLAN BÆRUM 2013 PROSJEKTNOTAT A:STATUS side 20/20

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper Oslo kommune Disposisjon for presentasjonen Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008 Innledning Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom Avfall Norge (AN) og Huseiernes Landsforbund

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Avfallsdagene 6 og 7 mars 2013. Jan Willy Mundal kommunalsjef tekniske tjenester Bærum kommune

Avfallsdagene 6 og 7 mars 2013. Jan Willy Mundal kommunalsjef tekniske tjenester Bærum kommune Avfallsdagene 6 og 7 mars 2013 Jan Willy Mundal kommunalsjef tekniske tjenester Bærum kommune Status i Bærum kommune Renovasjon i Bærum, har ikke landet på fremtidsløsning Det skal nå lage ny renovasjonsplan

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Bakgrunnsinformasjon Kildesortering matavfall vurdert i 10 år Praktiske forsøk gjennomført 1997 1999 Felles

Detaljer

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR Prosjektnavn Rapport tittel Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2006 Prosjektleder Atle Hitland Prosjektgruppe Innrapportert av Terje Olsen, Jan Steene, Svend Birger Hollevik, Arne Iversen,

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR... 3 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYTEM, KOMPOSTERING... 3 2.2 GJENBRUKSSTASJONER OG RETURPUNKT... 4 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENBRUKSSTASJONER

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU 2004 BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 2 av 9 Bakgrunn... 2 Sammendrag... 2 Generelt

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn.

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap Prosjektnavn Rapport tittel Prosjektleder Prosjektgruppe Sammendrag Avfallstatistikk Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002 Camilla Tveten Innrapportert

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2012 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 01.03.13 Camilla Tangenes Innrapportert av Thorbjørn Eliassen,

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

: 200803503 : E: M50 &00 : Mariann Størksen

: 200803503 : E: M50 &00 : Mariann Størksen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803503 : E: M50 &00 : Mariann Størksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 04.06.2008 39/08 HOVEDPLAN AVFALL

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo Forslag til endring av forurensningsloven Kommunenes mulighet til å pålegge besittere av næringsavfall tilknytning til ny avfallsinfrastruktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Odda kommune. Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport. Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07

Odda kommune. Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport. Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07 Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07 Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport 1 SAMMENDRAG Forrige avfallsplanen for Odda er fra 2003

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Bør vi slutte å kildesortere?

Bør vi slutte å kildesortere? Rudolf Meissner, fagsjef renovasjon Bør vi slutte å kildesortere? Kildesortering eller sentralsortering? Innhold i foredraget Litt historie om avfallssortering Hvor står vi i dag med kildesorteringen?

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune

Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune 27.01.2016 Renovasjonsforskriften 27.01.2016 Vedlegg til Sak «Renovasjonsforskrift- revidering» J Post ID 15/260878 5.1.2016.

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE Fastsatt av Tromsø kommunestyre 29.09.2004 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 LARVIK KOMMUNE KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 INNLEDNING I en periode inneholdt forurensningsloven en bestemmelse om at kommunene måtte utarbeide en avfallsplan

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen oktober-desember 2003 Rapport nummer: 1/2004 Kontoradresse: Vesterveien 3 4613 Kristiansand

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Avfall 2014 2017 KOU 2013:5

Avfall 2014 2017 KOU 2013:5 Avfall 2014 2017 KOU 2013:5 Oktober 2013 ArkivsakID.: 13/5365 Arkivkode: FA-M50 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 037/13 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 09.10.2013 135/13 Kommunestyret 23.10.2013 KOU

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Avfallsplan 2010-2014 for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner Vedtatt 2010

Avfallsplan 2010-2014 for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner Vedtatt 2010 Avfallsplan 2010-2014 for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner Vedtatt 2010 Avfallsplan 2010-2014 for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommuner. Side: 1 av 40 Innholdsfortegnelse

Detaljer

AVFALLSSTRATEGI 2016-2019

AVFALLSSTRATEGI 2016-2019 AVFALLSSTRATEGI 2016-2019 27. november 2015 Innhold Innledning...1 Demokrati og kommunereform...1 Kvalitet...2 Økonomi og eierskap...2 Ansvarsfordeling...3 Miljø...3 Informasjon...3 Innsamling (henteordningen)...3

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Egen regi eller marked

Egen regi eller marked Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon Noen nøkkeltall om Stavanger Ca. 117.000 innbyggere,

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 09.02 2006 og trer i kraft 1. juli 2012 samt etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Renovasjonsforskrift for Fredrikstad kommune, Østfold

Renovasjonsforskrift for Fredrikstad kommune, Østfold HØRINGSUTKAST Renovasjonsforskrift for Fredrikstad kommune, Østfold Vedtatt av Fredrikstad bystyre xx.xx 200x med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om Vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune.

2 Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL, SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V. OG FOR AVFALLSGEBYR MED HJEMMEL I LOV 13. MARS 1981 NR. 6 OM VERN MOT FORURENSNINGER OG OM AVFALL (FORURENSNINGSLOVEN) 26 30, 33, 34

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON VERRAN OG STEINKJER 1 Vedlegg nr. 2 I:\avd for KOMT\VAR-gebyrer\2009\Renovasjonsforskrift og gebyrregulativ 2009.doc Dato: FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2009

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer