ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22."

Transkript

1 B I R ÅRSRAPPORT

2 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6 BIR tar eiere og kunder på alvor 7 Styrets årsberetning 12 Regnskap 16 Noter 25 Revisjonsberetning 28 BIR møter markedet 34 Mer boss, stabil gjenvinning 40 Miljørapport 44 Datterselskap og eierinteresser 46 Avfallsstatistikk for BIR

3 2 4 T I M E R M E D B I R Tidlig om morgenen er vi på plass for å tømme bosspannet. Vi er der om ettermiddagen for å hente papiret, og forbrenningsanlegget gjør boss om til energi dag som natt. BIR arbeider med avfall døgnet rundt. BIR er opprettet for å oppfylle de renovasjonsforpliktelsene eierkommunene har i følge Forurensningsloven. BIR skal sørge for miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for kundene i eierkommunene: Askøy, Bergen, Fusa, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. BIRs arbeidsoppgaver I BIR-området har eierkommunene gitt ansvaret for utførelse av renovasjon til BIR. Kommunene har vedtatt Avfallsplan for BIR, Denne gir rammebetingelsene for de løsninger BIR tilbyr sine kunder. BIR er organisert som et aksjeselskap, og kommunene utgjør generalforsamling og velger bedriftsforsamling for selskapet. BIRs styre og ledelse er ansvarlig for valg av løsninger og daglig drift. Tjenester til privatkundene Mellom klokken og er vi på veien for å hente papir og restavfall hjemme ved husstandene. BIR har 280 leveringssteder (returpunkt) i nærmiljøet for papir, glass-, metallog plastemballasje. Noen steder kan kundene også levere klær til Fretex. Det er i tillegg satt ut mottak for spesialavfall ved en del brannstasjoner og bensinstasjoner. Returpunktene er der for at kundene kan benytte dem når det passer. BIR følger opp returpunktene, tømmer og holder rent. Tjenester til næringslivet For næringslivet tilbyr BIR avfallsrådgivning, avfallshåndtering og behandlingsløsninger. Vi har spesialtilpassede avtaler for de fleste næringstyper, og BIR har restavfallstømming for næringskunder i forbindelse med BIRs ordinære ruter. Gjenbruksstasjonene står også til rådighet for næringslivet etter avtale. Datterselskapene En del av tjenestene overfor næringslivet ivaretas av BIRs datterselskap. Avfall og Transportservice AS (ATS) tilbyr komplette avfallsløsninger til næringslivet, mens Miljøfôr Vest AS er ansvarlig for innsamling av matrester fra storkjøkken, næringsmiddelprodusenter og grossister. BIR har ni gjenbruksstasjoner. Her sorterer og leverer privatkunder avfall

4

5 :12 SYDNESPLASS, BERGEN SENTRUM Nygårdshøyden har knapt våknet når Jan Garfield kjører opp Øisteinsgate og svinger inn ved Johanneskirken. Mens sidemann Knut Rygg dirigerer, finmanøvrerer Garfield bilen inn til papirkonteineren og kobler den på. Etter 28 år i BIR har han god trening. Konteineren er velfylt med papir og papp, men bilen, en av BIRs to største papirbiler, har god plass. Et lasterom på 16 kubikkmeter tar opptil sju tonn med sammenpresset papp og papir. Etter en lang runde i Bergen sentrum skal papiret og pappen leveres til sortering. Der blir råvarene skilt fra hverandre og går til resirkulering, hver på sitt vis: Papiret til Skogn for å bli nytt avispapir. Pappen og drikkekartongen over fjellet for å bli permer, mapper og brevpapir

6 B I R T A R E I E R E O G K U N D E R P Å A L V O R Av administrerende direktør Steinar Nævdal Avfallsbransjen i Norge er ung og umoden. Gjennom opprettelsen av BIR som eget aksjeselskap foretok våre eiere et prinsipielt og viktig grep. Bosset har verdi og våre eiere ønsker å ta del i utvikling av en norsk avfallsbransje og gjennom det BIRs påfølgende verdiøkning. Alternativet for våre eiere kunne vært å sette alle tjenester ut på anbud og selv kun besitte innkjøpskompetanse. Dette kunne gitt like lave renovasjonsavgifter, men det hadde ikke gitt den verdiøkning som vil følge av de strukturendringer som kommer de neste årene. BIR har sammen med andre avfallsvirksomheter gjennomført en omfattende benchmarking av innsamlingsaktiviteten. Resultatene viser at BIR ligger svært godt an når det gjelder effektivitet og innsamlingskostnader, men svakere når det gjelder service og kvalitetssikring. Innen de to siste områdene vil vi iverksette tiltak for å forbedre vår virksomhet. Gjennom bygging av forbrenningsanlegget i Rådalen og tilhørende fjernvarmenett, har BIR etablert en fremtidsrettet og miljøvennlig sluttbehandling av restavfallet. Totale investeringer vil ferdig utbygget utgjøre 1,1 milliard kroner og BIR vil da produsere energi tilsvarende et halvt Altakraftverk eller omsatt: varmebehovet til husstander. Energien fra anlegget vil gi betydelige reduksjoner i anvendelsen av fyringsolje og derved forbedre miljøet som følge av reduserte forurensende utslipp i sentrale områder av Bergen. På sikt vil salg av energi gi lavere renovasjonspriser for BIRs kunder

7 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS (BIR AS) er et selskap som driver virksomhet innen monopol- og konkurranseutsatte markeder. Selskapets formål er å eie og forvalte datterselskaper som skal sørge for innsamling, transport og behandling av forbruksavfall. Selskapet kan også etablere innsamling, transport og behandling av produksjons-, nærings- og spesialavfall. Dessuten kan det ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med de oppgaver som er nevnt foran. BIR skal utøve eierkommunenes lovpålagte forvaltningsmessige oppgaver knyttet til Forurensningsloven. Når det gjelder forbruksavfall, skal selskapet drive i balanse med inntekter fra kommuner, avfallsleverandører m.m. Den delen av virksomheten som selskapet måtte drive i markedsmessig konkurranse kan gi overskudd, og vil da bli skattlagt. Visjon og strategi BIR-konsernet skal som en ledende miljøbedrift være et redskap for samfunnet for å løse alle avfallsoppgaver på en fremtidsrettet, miljøriktig og kostnadseffektiv måte. Viktige strategiske mål for BIR er å utvikle de konkurranseutsatte tjenestene i og utenfor BIR, utvide området for håndtering av husholdningsavfall, og tilrettelegge for bearbeiding av avfall for videre gjenvinning og salg. Sentrale økonomiske mål er å oppfylle avfallsplanen til lavest mulig gebyr, ha differensierte avfallsgebyr og etablere kvalitetsstandarder for klart definerte resultatområder. BIR har også som mål å være lett tilgjengelig for kundene og ha rask oppfølging av henvendelser. Vi skal ha god standard for service, ha helhetlig positiv bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø. BIR utfører en vesentlig del av sine tjenester med egne ansatte for å opprettholde og videreutvikle organisasjonens kompetanse, samt sikre gode teknologiske løsninger i avfallshåndteringen. Dette er BIR Selskapet BIR AS ble stiftet 26. juni 2001 med regnskapsmessig virkning fra Selskapet har en aksjekapital pålydende 50 mill. kroner, og selskapets forretningskontor er i Bergen. BIR AS er i dag et av Nordens største fullintegrerte renovasjonsselskap. I BIRområdet bor det mennesker. Dette utgjør 6,4 % av befolkningen i Norge og 65,6 % av innbyggerne i Hordaland. BIR-konsernet har ved utgangen av 2001 totalt 217 ansatte og beskjeftiger ca 75 kjøretøy. Virksomheten omfatter innsamling av forbruksavfall, produksjonsavfall, næringsavfall, matrester, glass- og metallemballasje, papir og plast samt mottak av spesialavfall fra privathusholdningene. Selskapet eier eget forbrenningsanlegg, bilverksted og mekanisk verksted samt spesialavfallsstasjon på Flesland. I 2001 har ni gjenbruksstasjoner vært i drift i BIR-området. Styrets fokus i 2001 Styrets fokus har vært rettet mot omstilling av selskapet og endring av selskapsform. Ny lov om interkommunale selskaper (IKS) trådte i kraft fra Loven regulerer virksomheter etablert som IKS, men også selskaper regulert etter Kommunelovens 27 med delt ansvar (DA). Det ble gitt en overgangsperiode på fire år for omdanning fra DA til enten IKS eller AS. Ettersom BIR var et DA, ble det iverksatt et større utredningsarbeid i forbindelse med valg av fremtidig selskapsform. En meget grundig vurdering tilsa at aksjeselskap var den selskapsform som best kunne ivareta eiernes behov for handlingsrom. Fra ble BIR omdannet fra DA til AS. BIR AS vil bli organisert i henhold til en konsernmodell med etablering av BIR AS som morselskap, og driftsselskaper som hel- eller deleide døtre. Ut fra strategiske hensyn er det ønskelig å organisere BIR slik at det er mulig å: - 7 -

8 Styremedlemmer og administrerende direktør i BIR Hallgeir Utne Hatlevik STYRELEDER Albrigt Sangolt NESTLEDER Gustav Bahus Trygve Birkeland etablere strategisk kontroll med avfallsstrømmen og gjennom det øke verdiskapningen utvikle BIR til en servicebedrift oppnå kostnadseffektiv drift oppnå armlengdes avstand mellom innkjøper og utfører Organisasjonsprosessen vil bli avsluttet primo 2002 og gjennomført innen Gjennom opprettelsen av BIR som aksjeselskap, vil det bli satt ytterligere fokus på verdiskapning og kostnadseffektiv drift. Det er en forutsetning at selskapet ivaretar kommunenes forvaltningsmessige ansvar etter Forurensningsloven, og at selskapet aktivt arbeider for avfallstekniske løsninger som gir de høyeste samfunnsøkonomiske gevinster. Høsten 2001 startet arbeidet med å utvikle en strategiplan for BIR-konsernet. Strategiplanen tar utgangspunkt i forventet ny organisasjonsmodell, og vil omfatte og være gjennomgående for mor og døtre. Fortsatt drift Det er lagt til grunn fortsatt drift i årsregnskapet, og styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Driftsresultat BIR-konsernet hadde i 2001 en omsetning på 302,7 mill. kroner. Dette er en økning på 12,8 mill. kroner fra året før. Økningen skyldes økt volum i innsamlet avfall samt generell prisstigning fra Årsresultatet ble 7,1 mill. kroner, en økning på 1,5 mill. kroner i forhold til året før. Årsresultatet utgjør 2,4 % av netto inntekter. Rentekostnader BIR-konsernets resultat i 2001 er i liten grad påvirket av renteutviklingen når det gjelder rentekostnader. Dette skyldes at netto lånegjeld på 617,2 mill. kroner er bundet i to store avdragsfrie obligasjonslån på til sammen 550 mill. kroner med fast rente frem til utgangen av henholdsvis 2003 og Et obligasjonslån pålydende 300 mill. kroner må innløses høsten De øvrige lån, på til sammen 67,2 mill. kroner, er også knyttet opp til faste renter med forfall i 2002 og En endring på 1% i lånerenten vil ha en resultateffekt på 6,2 mill. kroner. Investeringer Totalt er det i 2001 investert for ca 63,5 mill. kroner, herav innløsing av eiendommer fra Bergen kommune med 49,0 mill. kroner og 14,5 mill. kroner i driftsrelatert utstyr. Balanse og likviditet BIRs totalkapital utgjorde per ,5 mill. kroner. Langsiktig gjeld var på 617,2 mill. kroner. Egenkapitalen er (inkl. årets resultat) 58,6 mill. kroner, hvilket gir en soliditet på 6,5 %. Disponering av årsresultat P.g.a. egenkapitalens størrelse har styret foreslått å ikke utbetale utbytte for 2001 for BIR AS da fri egenkapital ved årsslutt er null. Overskuddet på 8,4 mill. kroner avsettes i sin helhet til fri egenkapital. Styret i ATS AS har besluttet å utdele 0,8 mill. kroner i utbytte for Styret i Miljøfôr Vest AS har besluttet å utdele 0,1 mill. kroner i utbytte for Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet gitt at BIR AS ikke er skattepliktig for BIRs virksomhet har tidligere ikke vært underlagt skatteplikt. I forbindelse med omdannelse og reorganisering er spørsmålet om fremtidig skatteplikt tatt opp med skattemyndighetene. Ved regnskapsavleggelsen har selskapet ikke mottatt endelig avgjørende skatteplikt. Selskapet anser det imidlertid som sannsynlig at det ikke vil bli underlagt skatteplikt for Skatt er således ikke innarbeidet i selskapsregnskapet for BIR AS

9 Svein Austrud ANSATTES REPRESENTANT Anbjørg R. Hjellestad Espen Sandøy ANSATTES REPRESENTANT Hans Edvard Seim Steinar Nævdal ADMINISTRERENDE DIREKTØR Renovasjonsprisen Det er vedtatt felles gebyrordning i alle BIRs eierkommuner. Ordningen ble innført med virkning fra september Vedtaket om felles ordning legger til grunn at kostnadene (innenfor monopoldriften) skal fordeles i hele regionen slik at kundene betaler samme pris for samme tilbud. BIR har som målsetting i sin økonomiplan frem til 2005 at renovasjonsprisen kun skal øke med prisutviklingen. Organisasjon Administrerende direktør Atle Marøen sa opp sin stilling i selskapet med virkning fra 1. juli Steinar Nævdal ble ansatt som ny administrerende direktør fra 1. oktober Ved utgangen av 2001 hadde BIRkonsernet 217 ansatte, tilsvarende 214 årsverk. Kvinneandelen var 9 % og gjennomsnittsalderen var 45 år. Det totale sykefraværet i konsernet var 12,3 %, mot 16,1 % året før. Fraværet tilsvarer 24,4 årsverk. Sykefraværet var fordelt på 2,1 % kortidssykefravær og 10,2 % langtidssykefravær. BIR arbeider systematisk med å redusere sykefraværet ved blant annet individuell oppfølging av de sykemeldte og utstrakt bruk av aktiv sykemelding. Ved overgang fra BIR DA til BIR AS ble ansatte overført til det nye aksjeselskapet i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Det psykososiale arbeidsmiljøet i selskapet anses som tilfredsstillende, og dette bekreftes gjennom de helse- og arbeidsmiljøundersøkelser som er gjennomført. Med virkning fra skiftet BIR pensjonskasse fra Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) til Vital. I forbindelse med etablering av BIR AS dekket Bergen kommune underdekningen i BKP på ca 34 mill. kroner. Effektivisering og benchmarking Etter et omfattende utredningsarbeid, vedtok styret og representantskapet høsten 1999 en effektiviseringsplan for BIR. Prosjektet BIR 2000 hadde som målsetting å redusere kostnadene med 12,5 %. Høsten 2001 forelå sluttrapporten, og styret har med glede konstatert at kostnadene ble redusert med 12,2 %. For å sammenligne BIRs innsamlingsaktivitet med andre renovasjonsselskaper, ble det høsten 2001 iverksatt en benchmarkanalyse der til sammen fire andre renovasjonsselskap deltok. Resultatene viser at BIR ligger svært godt an når det gjelder effektivitet og innsamlingskostnader. BIRs største forbedringspotensial ligger innen service og kvalitetssikring. Når det gjelder de to siste områdene, vil det bli iverksatt tiltak til forbedring av virksomheten. Stabil gjenvinning i 2001 Innsamlet mengde forbruksavfall var i tonn ( ), tilsvarende 447 kg per innbygger. Dette tilsvarer en økning fra året før på 2,6 % (4,5 %). Selv om dette er en gledelig reduksjon i avfallsøkningen, mener styret at det ligger en betydelig utfordring i å nå regjeringens nasjonale resultatmål om at «utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten». Gjenvinningsgraden i 2001 var på samme nivå som året før. Totalt ble 60 % av alt avfall i BIR-området gjenvunnet gjennom 36 % materialgjenvinning og 24 % energigjenvinning. Gjenvinningstallene for forbruksavfall i 2001 viser at BIR har gode forutsetninger for å nå regjeringens målsetting om en gjenvinningsgrad på 75 % innen Når fjernvarmeanlegget er ferdig i 2003, vil en langt større del av energien fra forbrenningsanlegget komme til - 9 -

10

11 :17 RÅDALEN, FANA Odd Kjærland heiser karmen på glassbilen, og vinflasker, syltetøyglass og hermetikkbokser raser ut. - Det er en fin jobb, men det blir mye kjøring, sier han kilometer har det blitt siden bilen var ny for tre år siden. Kvart på fem sto Kjærland opp hjemme i Ytre Arna, og siden kvart på sju har han samlet inn seks tonn glass og metall i Arna og Åsane. To biler går i skytteltrafikk til 195 returpunkt og 55 restaurantbedrifter. Rutene går i hele bergensområdet: Nord til Trengereid, sør til Hjellestad og ut i Øygarden. Glasset blir sendt videre og kommer igjen som nye flasker, glassbetong og isolasjon. Metallet går inn i metallindustrien og kan bli til nye metallprodukter av jern eller aluminium. Nye sykler, for eksempel

12 R E S U L T A T R E G N S K A P BIR konsern Beløp i hele tusen BIR AS (Proforma)* (Proforma)* Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investeringer i tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel (Miljøfôr Vest AS) ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER Resultat per aksje i kroner 8 *ikke revidert

13 B A L A N S E BIR konsern Beløp i hele tusen BIR AS Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler - - Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler - - Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Aksjer i andre selskap Obligasjoner og andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Fordring konsernselskaper Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige plasseringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 BALANSE BIR konsern Beløp i hele tusen BIR AS Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Fremtidig energileveranser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen Hallgeir Utne Hatlevik Albrigt Sangolt Gustav Bahus Trygve Birkeland Svein Austrud Hans Edvard Seim Espen Sandøy Anbjørg R. Hjellestad Steinar Nævdal ADM. DIR

15 K O N T A N T S T R Ø M A N A L Y S E BIR konsern Beløp i hele tusen BIR AS (Proforma)* 2001 OPERASJONELLE AKTIVITETER Note Resultat før skattekostnad Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Skattekostnad Avskrivninger Tilført fra årets virksomhet Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling Endring fremtidig energileveranse Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (A+B+C) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Bundne skattetrekksmidler *ikke revidert

16 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Note 1: BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Regnskapet er basert på grunnleggende regnskapsprinsipper i samsvar med god norsk regnskapsskikk; transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, kongruensprinsippet, beste estimat og forutsetning om fortsatt drift. Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsførte verdier av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelig estimater. Konsernregnskapet omfatter morselskapet BIR AS og datterselskapene Avfall og Transportservice AS og Miljøfôr Vest AS. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskap hvor BIR AS eier direkte eller indirekte mer enn 50 % av aksjekapitalen eller har kontrollerende eierinteresse. Regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper for hele konsernet. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskapene i konsernet er avstemt og eliminert. Tilknyttet selskap er definert som selskap der BIR AS eier mellom 20 og 50 % og har en vesentlig eierinnflytelse. BKK Varme AS er et tilknyttet selskap og regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Etter egenkapitalmetoden vurderes investeringen til investors andel av egenkapitalen, og andel av resultat inntekts-/kostnadsføres. I morselskapet er datterselskaper og tilknyttede selskaper vurdert etter kostmetoden. Minoritetsinteresser Minoritetens andel av resultatet etter skatt er vist på egen linje etter konsernets årsresultat. Minoritetens andel av egenkapitalen er vist på egen linje som spesifikasjon av konsernets egenkapital. Inntektsføringsprinsipp Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Ekstraordinære poster Inntekter og kostnader klassifiseres som ekstraordinære dersom de er uvanlige, uregelmessige og vesentlige, vurdert i forhold til konsernets virksomhet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige gjeldsposter er klassifisert som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Betalingsmidler Betalingsmidler vurderes til markedsverdi og omfatter kontanter, tidbundne bankinnskudd og andre likvidplasseringer med kortere forfallsdato enn tolv måneder fra anskaffelsen. Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er mer enn 50 % sannsynlig at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi

17 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost redusert for av- og nedskrivinger. Varige driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig. Avskrivninger foretas fra og med det året de tas i bruk. Påkostninger som vesentlig øker driftsmiddelets verdi eller levetid balanseføres. Enkelte driftsmidler anses som en portefølje. Erstatninger innen porteføljen blir løpende kostnadsført. Porteføljen avskrives over teknologiens levetid uavhengig av slit og elde. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner antas å påløpe jevnt over anleggsmiddelets levetid, og blir løpende kostnadsført. Avskrivninger BIR benytter lineær avskrivning og følgende prosentsatser: Tomter 0 % Bygninger 3-7 % Biler 14 % Maskiner og utstyr 14 % Inventar 30 % Fordringer Kundefordringer og andre fordringer bokføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Pensjonskostnader Opptjente pensjonsrettigheter for konsernets ansatte er sikret gjennom pensjonsavtale i Bergen Kommunale Pensjonskasse. Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter basert på aktuarmessige beregninger og antatt fremtidig lønns- og pensjonsvekst. Pensjonsmidlene er vurdert til markedsverdi. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad minus forventet avkastning på pensjonsmidlene) er inkludert i lønnskostnadene. Brutto pensjonskostnad omfatter verdien av årets opptjente pensjonsrettigheter, rentekostnad på brutto pensjonsforpliktelse og amortisering av urealiserte gevinster og tap. Endringer i regnskapsestimater, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidler, amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Netto pensjonsforpliktelse / forskuddsbetalt pensjon er klassifisert som langsiktig gjeld/fordring i balansen. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatt Skattekostnaden i konsernregnskapet inkluderer betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes etter gjeldsmetoden. Ved beregningen hensyntas midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt skattemessige underskudd til fremføring. Utsatt skatteforpliktelse neddiskonteres ikke. Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes, blir balanseført dersom anvendelsen av skattefordelen kan sannsynliggjøres ved fremtidig inntjening. Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet gitt at BIR AS ikke er skattepliktig for 2001, se forøvrig note

18 N O T E R Note 2 Segmentinntekter (Beløp i tusen) BIR konsern BIR AS Tabellen viser BIR-konsernets akkumulerte inntekter (Proforma) (Proforma) Monopolinntekter fra eierkommuner: Askøy kommune Bergen kommune Fusa kommune Os kommune Osterøy kommune Samnanger kommune Sund kommune Vaksdal kommune Sum monopolinntekter fra eierkommuner Annen virksomhet: Salgsinntekt Annet Sum annen virksomhet Sum omsetning Konsernintern omsetning Økning overføring fra kommuner fra 2000 til ,12% Økning i folketall i BIR-kommunene fra 2000 til ,05% BIR AS sitt inntektsgrunnlag er basert på selskapets kostnadsstruktur i forbindelse med innhenting og behandling av avfall. Dette medfører at inntektene over tid skal dekke selskapets kostnader for dette virksomhetsområdet. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte med mer (Beløp i tusen) BIR konsern BIR AS (Proforma) (Proforma) Lønnskostnader Lønn Folketrygdavgift Pensjoner Ekstraordinære pensjoner Sum Antall ansatte per BIR konsern BIR AS Bedrifts- Adm. Bedrifts- Ytelser til ledende personer 2001 Styret forsamling direktør Styret forsamling Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørsel Administrerende direktør Atle Marøen sa opp sin stilling med virkning fra 1. juli Administrerende direktør Steinar Nævdal tiltrådte stillingen 1. oktober Lønnskostnaden inkluderer samlet lønn til respektive direktører for Administrerende direktør har ingen lån, opsjoner eller avtale om bonus i BIR. Det finnes ingen avtale om tidlig pensjon for administrerende direktør. Det er ikke utstedt noe sikkerhetsstillelser eller gitt lån til styremedlemmer i BIR AS

19 N O T E R BIR konsern BIR AS (Proforma) (Proforma) Revisor Revisjonshonorar Honorar til revisor for andre tjenester Sum BIR byttet revisor i 2001 fra Kommunerevisjonen til Andersen. Andersen er nå revisor for hele BIR-konsernet. Lån til ansatte: BIR AS Lån 42 Forskudd på lønn 59 Note 4 Andre driftskostnader (Beløp i tusen) BIR konsern BIR AS (Proforma) (Proforma) Spesifikasjon av annen driftskostnad Leie av utstyr Husleie og andre kostnader eiendom Kjøp og reparasjon av driftsmateriell Markedsføring, annonser og informasjon Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 5 (Beløp i tusen) Varige driftsmidler BIR AS Bygninger og Maskiner og Sum varige Varige driftsmidler Tomter annen eiendom Biler annet utstyr Inventar driftsmidler Anskaffelseskost per Tilgang kjøpte driftsmidler Endringer i forhold til åpningsbalanse Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi per Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrivningssats 0 % 3-7 % 14 % 14 % 30 %

20 N O T E R BIR konsern Bygninger og Biler, maskiner Sum varige Varige driftsmidler Tomter annen eiendom og annet utstyr Inventar driftsmidler Anskaffelseskost per Tilgang kjøpte driftsmidler Endringer i forhold til åpningsbalanse Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi per Balanseført verdi per Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Note 6 Finansielle anleggsmidler (Beløp i tusen) Forretnings- Stemme- Bokført verdi Bokført verdi Datterselskap kontor Eierandel andel per per ATS AS Bergen 100 % 100 % Miljøfôr Vest AS Bergen 51 % 51 % Tilknyttet selskap i konsernet BKK Varme AS Bergen 49 % 49 % Anskaffelseskost Bokført egenkapital på kjøpstidspunktet Goodwill* Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden 0 Andel årets resultat Andre endringer i perioden 0 Bokført verdi per * Goodwill avskrives fra det tidspunkt fjernvarmeanlegget tas i bruk, ved utgangen av år Avskrivningperiode vil være resterende kontraktstid, 31 år. Forretnings- Stemme- Bokført verdi Bokført verdi Andre aksjer kontor Eierandel andel per per Rekom Bergen 11 % 11 % Note 7 Sertifikater (Beløp i tusen) Bokført Markedsverdi verdi Rente BKK NO NOK ,19 % BKK NO NOK ,75 %

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer