ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22."

Transkript

1 B I R ÅRSRAPPORT

2 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6 BIR tar eiere og kunder på alvor 7 Styrets årsberetning 12 Regnskap 16 Noter 25 Revisjonsberetning 28 BIR møter markedet 34 Mer boss, stabil gjenvinning 40 Miljørapport 44 Datterselskap og eierinteresser 46 Avfallsstatistikk for BIR

3 2 4 T I M E R M E D B I R Tidlig om morgenen er vi på plass for å tømme bosspannet. Vi er der om ettermiddagen for å hente papiret, og forbrenningsanlegget gjør boss om til energi dag som natt. BIR arbeider med avfall døgnet rundt. BIR er opprettet for å oppfylle de renovasjonsforpliktelsene eierkommunene har i følge Forurensningsloven. BIR skal sørge for miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for kundene i eierkommunene: Askøy, Bergen, Fusa, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. BIRs arbeidsoppgaver I BIR-området har eierkommunene gitt ansvaret for utførelse av renovasjon til BIR. Kommunene har vedtatt Avfallsplan for BIR, Denne gir rammebetingelsene for de løsninger BIR tilbyr sine kunder. BIR er organisert som et aksjeselskap, og kommunene utgjør generalforsamling og velger bedriftsforsamling for selskapet. BIRs styre og ledelse er ansvarlig for valg av løsninger og daglig drift. Tjenester til privatkundene Mellom klokken og er vi på veien for å hente papir og restavfall hjemme ved husstandene. BIR har 280 leveringssteder (returpunkt) i nærmiljøet for papir, glass-, metallog plastemballasje. Noen steder kan kundene også levere klær til Fretex. Det er i tillegg satt ut mottak for spesialavfall ved en del brannstasjoner og bensinstasjoner. Returpunktene er der for at kundene kan benytte dem når det passer. BIR følger opp returpunktene, tømmer og holder rent. Tjenester til næringslivet For næringslivet tilbyr BIR avfallsrådgivning, avfallshåndtering og behandlingsløsninger. Vi har spesialtilpassede avtaler for de fleste næringstyper, og BIR har restavfallstømming for næringskunder i forbindelse med BIRs ordinære ruter. Gjenbruksstasjonene står også til rådighet for næringslivet etter avtale. Datterselskapene En del av tjenestene overfor næringslivet ivaretas av BIRs datterselskap. Avfall og Transportservice AS (ATS) tilbyr komplette avfallsløsninger til næringslivet, mens Miljøfôr Vest AS er ansvarlig for innsamling av matrester fra storkjøkken, næringsmiddelprodusenter og grossister. BIR har ni gjenbruksstasjoner. Her sorterer og leverer privatkunder avfall

4

5 :12 SYDNESPLASS, BERGEN SENTRUM Nygårdshøyden har knapt våknet når Jan Garfield kjører opp Øisteinsgate og svinger inn ved Johanneskirken. Mens sidemann Knut Rygg dirigerer, finmanøvrerer Garfield bilen inn til papirkonteineren og kobler den på. Etter 28 år i BIR har han god trening. Konteineren er velfylt med papir og papp, men bilen, en av BIRs to største papirbiler, har god plass. Et lasterom på 16 kubikkmeter tar opptil sju tonn med sammenpresset papp og papir. Etter en lang runde i Bergen sentrum skal papiret og pappen leveres til sortering. Der blir råvarene skilt fra hverandre og går til resirkulering, hver på sitt vis: Papiret til Skogn for å bli nytt avispapir. Pappen og drikkekartongen over fjellet for å bli permer, mapper og brevpapir

6 B I R T A R E I E R E O G K U N D E R P Å A L V O R Av administrerende direktør Steinar Nævdal Avfallsbransjen i Norge er ung og umoden. Gjennom opprettelsen av BIR som eget aksjeselskap foretok våre eiere et prinsipielt og viktig grep. Bosset har verdi og våre eiere ønsker å ta del i utvikling av en norsk avfallsbransje og gjennom det BIRs påfølgende verdiøkning. Alternativet for våre eiere kunne vært å sette alle tjenester ut på anbud og selv kun besitte innkjøpskompetanse. Dette kunne gitt like lave renovasjonsavgifter, men det hadde ikke gitt den verdiøkning som vil følge av de strukturendringer som kommer de neste årene. BIR har sammen med andre avfallsvirksomheter gjennomført en omfattende benchmarking av innsamlingsaktiviteten. Resultatene viser at BIR ligger svært godt an når det gjelder effektivitet og innsamlingskostnader, men svakere når det gjelder service og kvalitetssikring. Innen de to siste områdene vil vi iverksette tiltak for å forbedre vår virksomhet. Gjennom bygging av forbrenningsanlegget i Rådalen og tilhørende fjernvarmenett, har BIR etablert en fremtidsrettet og miljøvennlig sluttbehandling av restavfallet. Totale investeringer vil ferdig utbygget utgjøre 1,1 milliard kroner og BIR vil da produsere energi tilsvarende et halvt Altakraftverk eller omsatt: varmebehovet til husstander. Energien fra anlegget vil gi betydelige reduksjoner i anvendelsen av fyringsolje og derved forbedre miljøet som følge av reduserte forurensende utslipp i sentrale områder av Bergen. På sikt vil salg av energi gi lavere renovasjonspriser for BIRs kunder

7 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS (BIR AS) er et selskap som driver virksomhet innen monopol- og konkurranseutsatte markeder. Selskapets formål er å eie og forvalte datterselskaper som skal sørge for innsamling, transport og behandling av forbruksavfall. Selskapet kan også etablere innsamling, transport og behandling av produksjons-, nærings- og spesialavfall. Dessuten kan det ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med de oppgaver som er nevnt foran. BIR skal utøve eierkommunenes lovpålagte forvaltningsmessige oppgaver knyttet til Forurensningsloven. Når det gjelder forbruksavfall, skal selskapet drive i balanse med inntekter fra kommuner, avfallsleverandører m.m. Den delen av virksomheten som selskapet måtte drive i markedsmessig konkurranse kan gi overskudd, og vil da bli skattlagt. Visjon og strategi BIR-konsernet skal som en ledende miljøbedrift være et redskap for samfunnet for å løse alle avfallsoppgaver på en fremtidsrettet, miljøriktig og kostnadseffektiv måte. Viktige strategiske mål for BIR er å utvikle de konkurranseutsatte tjenestene i og utenfor BIR, utvide området for håndtering av husholdningsavfall, og tilrettelegge for bearbeiding av avfall for videre gjenvinning og salg. Sentrale økonomiske mål er å oppfylle avfallsplanen til lavest mulig gebyr, ha differensierte avfallsgebyr og etablere kvalitetsstandarder for klart definerte resultatområder. BIR har også som mål å være lett tilgjengelig for kundene og ha rask oppfølging av henvendelser. Vi skal ha god standard for service, ha helhetlig positiv bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø. BIR utfører en vesentlig del av sine tjenester med egne ansatte for å opprettholde og videreutvikle organisasjonens kompetanse, samt sikre gode teknologiske løsninger i avfallshåndteringen. Dette er BIR Selskapet BIR AS ble stiftet 26. juni 2001 med regnskapsmessig virkning fra Selskapet har en aksjekapital pålydende 50 mill. kroner, og selskapets forretningskontor er i Bergen. BIR AS er i dag et av Nordens største fullintegrerte renovasjonsselskap. I BIRområdet bor det mennesker. Dette utgjør 6,4 % av befolkningen i Norge og 65,6 % av innbyggerne i Hordaland. BIR-konsernet har ved utgangen av 2001 totalt 217 ansatte og beskjeftiger ca 75 kjøretøy. Virksomheten omfatter innsamling av forbruksavfall, produksjonsavfall, næringsavfall, matrester, glass- og metallemballasje, papir og plast samt mottak av spesialavfall fra privathusholdningene. Selskapet eier eget forbrenningsanlegg, bilverksted og mekanisk verksted samt spesialavfallsstasjon på Flesland. I 2001 har ni gjenbruksstasjoner vært i drift i BIR-området. Styrets fokus i 2001 Styrets fokus har vært rettet mot omstilling av selskapet og endring av selskapsform. Ny lov om interkommunale selskaper (IKS) trådte i kraft fra Loven regulerer virksomheter etablert som IKS, men også selskaper regulert etter Kommunelovens 27 med delt ansvar (DA). Det ble gitt en overgangsperiode på fire år for omdanning fra DA til enten IKS eller AS. Ettersom BIR var et DA, ble det iverksatt et større utredningsarbeid i forbindelse med valg av fremtidig selskapsform. En meget grundig vurdering tilsa at aksjeselskap var den selskapsform som best kunne ivareta eiernes behov for handlingsrom. Fra ble BIR omdannet fra DA til AS. BIR AS vil bli organisert i henhold til en konsernmodell med etablering av BIR AS som morselskap, og driftsselskaper som hel- eller deleide døtre. Ut fra strategiske hensyn er det ønskelig å organisere BIR slik at det er mulig å: - 7 -

8 Styremedlemmer og administrerende direktør i BIR Hallgeir Utne Hatlevik STYRELEDER Albrigt Sangolt NESTLEDER Gustav Bahus Trygve Birkeland etablere strategisk kontroll med avfallsstrømmen og gjennom det øke verdiskapningen utvikle BIR til en servicebedrift oppnå kostnadseffektiv drift oppnå armlengdes avstand mellom innkjøper og utfører Organisasjonsprosessen vil bli avsluttet primo 2002 og gjennomført innen Gjennom opprettelsen av BIR som aksjeselskap, vil det bli satt ytterligere fokus på verdiskapning og kostnadseffektiv drift. Det er en forutsetning at selskapet ivaretar kommunenes forvaltningsmessige ansvar etter Forurensningsloven, og at selskapet aktivt arbeider for avfallstekniske løsninger som gir de høyeste samfunnsøkonomiske gevinster. Høsten 2001 startet arbeidet med å utvikle en strategiplan for BIR-konsernet. Strategiplanen tar utgangspunkt i forventet ny organisasjonsmodell, og vil omfatte og være gjennomgående for mor og døtre. Fortsatt drift Det er lagt til grunn fortsatt drift i årsregnskapet, og styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Driftsresultat BIR-konsernet hadde i 2001 en omsetning på 302,7 mill. kroner. Dette er en økning på 12,8 mill. kroner fra året før. Økningen skyldes økt volum i innsamlet avfall samt generell prisstigning fra Årsresultatet ble 7,1 mill. kroner, en økning på 1,5 mill. kroner i forhold til året før. Årsresultatet utgjør 2,4 % av netto inntekter. Rentekostnader BIR-konsernets resultat i 2001 er i liten grad påvirket av renteutviklingen når det gjelder rentekostnader. Dette skyldes at netto lånegjeld på 617,2 mill. kroner er bundet i to store avdragsfrie obligasjonslån på til sammen 550 mill. kroner med fast rente frem til utgangen av henholdsvis 2003 og Et obligasjonslån pålydende 300 mill. kroner må innløses høsten De øvrige lån, på til sammen 67,2 mill. kroner, er også knyttet opp til faste renter med forfall i 2002 og En endring på 1% i lånerenten vil ha en resultateffekt på 6,2 mill. kroner. Investeringer Totalt er det i 2001 investert for ca 63,5 mill. kroner, herav innløsing av eiendommer fra Bergen kommune med 49,0 mill. kroner og 14,5 mill. kroner i driftsrelatert utstyr. Balanse og likviditet BIRs totalkapital utgjorde per ,5 mill. kroner. Langsiktig gjeld var på 617,2 mill. kroner. Egenkapitalen er (inkl. årets resultat) 58,6 mill. kroner, hvilket gir en soliditet på 6,5 %. Disponering av årsresultat P.g.a. egenkapitalens størrelse har styret foreslått å ikke utbetale utbytte for 2001 for BIR AS da fri egenkapital ved årsslutt er null. Overskuddet på 8,4 mill. kroner avsettes i sin helhet til fri egenkapital. Styret i ATS AS har besluttet å utdele 0,8 mill. kroner i utbytte for Styret i Miljøfôr Vest AS har besluttet å utdele 0,1 mill. kroner i utbytte for Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet gitt at BIR AS ikke er skattepliktig for BIRs virksomhet har tidligere ikke vært underlagt skatteplikt. I forbindelse med omdannelse og reorganisering er spørsmålet om fremtidig skatteplikt tatt opp med skattemyndighetene. Ved regnskapsavleggelsen har selskapet ikke mottatt endelig avgjørende skatteplikt. Selskapet anser det imidlertid som sannsynlig at det ikke vil bli underlagt skatteplikt for Skatt er således ikke innarbeidet i selskapsregnskapet for BIR AS

9 Svein Austrud ANSATTES REPRESENTANT Anbjørg R. Hjellestad Espen Sandøy ANSATTES REPRESENTANT Hans Edvard Seim Steinar Nævdal ADMINISTRERENDE DIREKTØR Renovasjonsprisen Det er vedtatt felles gebyrordning i alle BIRs eierkommuner. Ordningen ble innført med virkning fra september Vedtaket om felles ordning legger til grunn at kostnadene (innenfor monopoldriften) skal fordeles i hele regionen slik at kundene betaler samme pris for samme tilbud. BIR har som målsetting i sin økonomiplan frem til 2005 at renovasjonsprisen kun skal øke med prisutviklingen. Organisasjon Administrerende direktør Atle Marøen sa opp sin stilling i selskapet med virkning fra 1. juli Steinar Nævdal ble ansatt som ny administrerende direktør fra 1. oktober Ved utgangen av 2001 hadde BIRkonsernet 217 ansatte, tilsvarende 214 årsverk. Kvinneandelen var 9 % og gjennomsnittsalderen var 45 år. Det totale sykefraværet i konsernet var 12,3 %, mot 16,1 % året før. Fraværet tilsvarer 24,4 årsverk. Sykefraværet var fordelt på 2,1 % kortidssykefravær og 10,2 % langtidssykefravær. BIR arbeider systematisk med å redusere sykefraværet ved blant annet individuell oppfølging av de sykemeldte og utstrakt bruk av aktiv sykemelding. Ved overgang fra BIR DA til BIR AS ble ansatte overført til det nye aksjeselskapet i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Det psykososiale arbeidsmiljøet i selskapet anses som tilfredsstillende, og dette bekreftes gjennom de helse- og arbeidsmiljøundersøkelser som er gjennomført. Med virkning fra skiftet BIR pensjonskasse fra Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) til Vital. I forbindelse med etablering av BIR AS dekket Bergen kommune underdekningen i BKP på ca 34 mill. kroner. Effektivisering og benchmarking Etter et omfattende utredningsarbeid, vedtok styret og representantskapet høsten 1999 en effektiviseringsplan for BIR. Prosjektet BIR 2000 hadde som målsetting å redusere kostnadene med 12,5 %. Høsten 2001 forelå sluttrapporten, og styret har med glede konstatert at kostnadene ble redusert med 12,2 %. For å sammenligne BIRs innsamlingsaktivitet med andre renovasjonsselskaper, ble det høsten 2001 iverksatt en benchmarkanalyse der til sammen fire andre renovasjonsselskap deltok. Resultatene viser at BIR ligger svært godt an når det gjelder effektivitet og innsamlingskostnader. BIRs største forbedringspotensial ligger innen service og kvalitetssikring. Når det gjelder de to siste områdene, vil det bli iverksatt tiltak til forbedring av virksomheten. Stabil gjenvinning i 2001 Innsamlet mengde forbruksavfall var i tonn ( ), tilsvarende 447 kg per innbygger. Dette tilsvarer en økning fra året før på 2,6 % (4,5 %). Selv om dette er en gledelig reduksjon i avfallsøkningen, mener styret at det ligger en betydelig utfordring i å nå regjeringens nasjonale resultatmål om at «utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten». Gjenvinningsgraden i 2001 var på samme nivå som året før. Totalt ble 60 % av alt avfall i BIR-området gjenvunnet gjennom 36 % materialgjenvinning og 24 % energigjenvinning. Gjenvinningstallene for forbruksavfall i 2001 viser at BIR har gode forutsetninger for å nå regjeringens målsetting om en gjenvinningsgrad på 75 % innen Når fjernvarmeanlegget er ferdig i 2003, vil en langt større del av energien fra forbrenningsanlegget komme til - 9 -

10

11 :17 RÅDALEN, FANA Odd Kjærland heiser karmen på glassbilen, og vinflasker, syltetøyglass og hermetikkbokser raser ut. - Det er en fin jobb, men det blir mye kjøring, sier han kilometer har det blitt siden bilen var ny for tre år siden. Kvart på fem sto Kjærland opp hjemme i Ytre Arna, og siden kvart på sju har han samlet inn seks tonn glass og metall i Arna og Åsane. To biler går i skytteltrafikk til 195 returpunkt og 55 restaurantbedrifter. Rutene går i hele bergensområdet: Nord til Trengereid, sør til Hjellestad og ut i Øygarden. Glasset blir sendt videre og kommer igjen som nye flasker, glassbetong og isolasjon. Metallet går inn i metallindustrien og kan bli til nye metallprodukter av jern eller aluminium. Nye sykler, for eksempel

12 R E S U L T A T R E G N S K A P BIR konsern Beløp i hele tusen BIR AS (Proforma)* (Proforma)* Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investeringer i tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel (Miljøfôr Vest AS) ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER Resultat per aksje i kroner 8 *ikke revidert

13 B A L A N S E BIR konsern Beløp i hele tusen BIR AS Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler - - Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler - - Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Aksjer i andre selskap Obligasjoner og andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Fordring konsernselskaper Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige plasseringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 BALANSE BIR konsern Beløp i hele tusen BIR AS Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Fremtidig energileveranser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen Hallgeir Utne Hatlevik Albrigt Sangolt Gustav Bahus Trygve Birkeland Svein Austrud Hans Edvard Seim Espen Sandøy Anbjørg R. Hjellestad Steinar Nævdal ADM. DIR

15 K O N T A N T S T R Ø M A N A L Y S E BIR konsern Beløp i hele tusen BIR AS (Proforma)* 2001 OPERASJONELLE AKTIVITETER Note Resultat før skattekostnad Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Skattekostnad Avskrivninger Tilført fra årets virksomhet Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling Endring fremtidig energileveranse Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (A+B+C) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Bundne skattetrekksmidler *ikke revidert

16 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Note 1: BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Regnskapet er basert på grunnleggende regnskapsprinsipper i samsvar med god norsk regnskapsskikk; transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, kongruensprinsippet, beste estimat og forutsetning om fortsatt drift. Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsførte verdier av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelig estimater. Konsernregnskapet omfatter morselskapet BIR AS og datterselskapene Avfall og Transportservice AS og Miljøfôr Vest AS. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskap hvor BIR AS eier direkte eller indirekte mer enn 50 % av aksjekapitalen eller har kontrollerende eierinteresse. Regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper for hele konsernet. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskapene i konsernet er avstemt og eliminert. Tilknyttet selskap er definert som selskap der BIR AS eier mellom 20 og 50 % og har en vesentlig eierinnflytelse. BKK Varme AS er et tilknyttet selskap og regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Etter egenkapitalmetoden vurderes investeringen til investors andel av egenkapitalen, og andel av resultat inntekts-/kostnadsføres. I morselskapet er datterselskaper og tilknyttede selskaper vurdert etter kostmetoden. Minoritetsinteresser Minoritetens andel av resultatet etter skatt er vist på egen linje etter konsernets årsresultat. Minoritetens andel av egenkapitalen er vist på egen linje som spesifikasjon av konsernets egenkapital. Inntektsføringsprinsipp Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Ekstraordinære poster Inntekter og kostnader klassifiseres som ekstraordinære dersom de er uvanlige, uregelmessige og vesentlige, vurdert i forhold til konsernets virksomhet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige gjeldsposter er klassifisert som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Betalingsmidler Betalingsmidler vurderes til markedsverdi og omfatter kontanter, tidbundne bankinnskudd og andre likvidplasseringer med kortere forfallsdato enn tolv måneder fra anskaffelsen. Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er mer enn 50 % sannsynlig at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi

17 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost redusert for av- og nedskrivinger. Varige driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig. Avskrivninger foretas fra og med det året de tas i bruk. Påkostninger som vesentlig øker driftsmiddelets verdi eller levetid balanseføres. Enkelte driftsmidler anses som en portefølje. Erstatninger innen porteføljen blir løpende kostnadsført. Porteføljen avskrives over teknologiens levetid uavhengig av slit og elde. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner antas å påløpe jevnt over anleggsmiddelets levetid, og blir løpende kostnadsført. Avskrivninger BIR benytter lineær avskrivning og følgende prosentsatser: Tomter 0 % Bygninger 3-7 % Biler 14 % Maskiner og utstyr 14 % Inventar 30 % Fordringer Kundefordringer og andre fordringer bokføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Pensjonskostnader Opptjente pensjonsrettigheter for konsernets ansatte er sikret gjennom pensjonsavtale i Bergen Kommunale Pensjonskasse. Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter basert på aktuarmessige beregninger og antatt fremtidig lønns- og pensjonsvekst. Pensjonsmidlene er vurdert til markedsverdi. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad minus forventet avkastning på pensjonsmidlene) er inkludert i lønnskostnadene. Brutto pensjonskostnad omfatter verdien av årets opptjente pensjonsrettigheter, rentekostnad på brutto pensjonsforpliktelse og amortisering av urealiserte gevinster og tap. Endringer i regnskapsestimater, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidler, amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Netto pensjonsforpliktelse / forskuddsbetalt pensjon er klassifisert som langsiktig gjeld/fordring i balansen. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatt Skattekostnaden i konsernregnskapet inkluderer betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes etter gjeldsmetoden. Ved beregningen hensyntas midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt skattemessige underskudd til fremføring. Utsatt skatteforpliktelse neddiskonteres ikke. Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes, blir balanseført dersom anvendelsen av skattefordelen kan sannsynliggjøres ved fremtidig inntjening. Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet gitt at BIR AS ikke er skattepliktig for 2001, se forøvrig note

18 N O T E R Note 2 Segmentinntekter (Beløp i tusen) BIR konsern BIR AS Tabellen viser BIR-konsernets akkumulerte inntekter (Proforma) (Proforma) Monopolinntekter fra eierkommuner: Askøy kommune Bergen kommune Fusa kommune Os kommune Osterøy kommune Samnanger kommune Sund kommune Vaksdal kommune Sum monopolinntekter fra eierkommuner Annen virksomhet: Salgsinntekt Annet Sum annen virksomhet Sum omsetning Konsernintern omsetning Økning overføring fra kommuner fra 2000 til ,12% Økning i folketall i BIR-kommunene fra 2000 til ,05% BIR AS sitt inntektsgrunnlag er basert på selskapets kostnadsstruktur i forbindelse med innhenting og behandling av avfall. Dette medfører at inntektene over tid skal dekke selskapets kostnader for dette virksomhetsområdet. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte med mer (Beløp i tusen) BIR konsern BIR AS (Proforma) (Proforma) Lønnskostnader Lønn Folketrygdavgift Pensjoner Ekstraordinære pensjoner Sum Antall ansatte per BIR konsern BIR AS Bedrifts- Adm. Bedrifts- Ytelser til ledende personer 2001 Styret forsamling direktør Styret forsamling Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørsel Administrerende direktør Atle Marøen sa opp sin stilling med virkning fra 1. juli Administrerende direktør Steinar Nævdal tiltrådte stillingen 1. oktober Lønnskostnaden inkluderer samlet lønn til respektive direktører for Administrerende direktør har ingen lån, opsjoner eller avtale om bonus i BIR. Det finnes ingen avtale om tidlig pensjon for administrerende direktør. Det er ikke utstedt noe sikkerhetsstillelser eller gitt lån til styremedlemmer i BIR AS

19 N O T E R BIR konsern BIR AS (Proforma) (Proforma) Revisor Revisjonshonorar Honorar til revisor for andre tjenester Sum BIR byttet revisor i 2001 fra Kommunerevisjonen til Andersen. Andersen er nå revisor for hele BIR-konsernet. Lån til ansatte: BIR AS Lån 42 Forskudd på lønn 59 Note 4 Andre driftskostnader (Beløp i tusen) BIR konsern BIR AS (Proforma) (Proforma) Spesifikasjon av annen driftskostnad Leie av utstyr Husleie og andre kostnader eiendom Kjøp og reparasjon av driftsmateriell Markedsføring, annonser og informasjon Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 5 (Beløp i tusen) Varige driftsmidler BIR AS Bygninger og Maskiner og Sum varige Varige driftsmidler Tomter annen eiendom Biler annet utstyr Inventar driftsmidler Anskaffelseskost per Tilgang kjøpte driftsmidler Endringer i forhold til åpningsbalanse Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi per Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrivningssats 0 % 3-7 % 14 % 14 % 30 %

20 N O T E R BIR konsern Bygninger og Biler, maskiner Sum varige Varige driftsmidler Tomter annen eiendom og annet utstyr Inventar driftsmidler Anskaffelseskost per Tilgang kjøpte driftsmidler Endringer i forhold til åpningsbalanse Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi per Balanseført verdi per Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Note 6 Finansielle anleggsmidler (Beløp i tusen) Forretnings- Stemme- Bokført verdi Bokført verdi Datterselskap kontor Eierandel andel per per ATS AS Bergen 100 % 100 % Miljøfôr Vest AS Bergen 51 % 51 % Tilknyttet selskap i konsernet BKK Varme AS Bergen 49 % 49 % Anskaffelseskost Bokført egenkapital på kjøpstidspunktet Goodwill* Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden 0 Andel årets resultat Andre endringer i perioden 0 Bokført verdi per * Goodwill avskrives fra det tidspunkt fjernvarmeanlegget tas i bruk, ved utgangen av år Avskrivningperiode vil være resterende kontraktstid, 31 år. Forretnings- Stemme- Bokført verdi Bokført verdi Andre aksjer kontor Eierandel andel per per Rekom Bergen 11 % 11 % Note 7 Sertifikater (Beløp i tusen) Bokført Markedsverdi verdi Rente BKK NO NOK ,19 % BKK NO NOK ,75 %

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer