Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 30/10 RS 9/10 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Transporttjenesteordningen - andel brukere i forhold til befolkningen i Dyrøy kommune 2007/1057 RS 10/10 Melding om vedtak 2007/397 RS 11/10 Melding om vedtak 2007/50 Saker til behandling PS 31/10 Deltakelse i Astafjordprosjektet Fase III. 2007/443 PS 32/10 Energi- og miljøplan - Dyrøy kommune 2007/456 PS 33/10 Søknad om startlån X 2010/159 Rolf Espenes ordfører Side 3

4 Side 4

5 Saker til behandling Side 5

6 PS 30/10 Referatsaker Side 6

7 Dyrøy kommune V/Ansvarlig for transporttjenesteordningen 9311 BRØSTADBOTN ^t DYRØY 1C0 AM ldl i~ ^ Saksnr.:^j-^- to^ r 1 : ' 3 ` l3ok.nr.: Løpeor.: ^ 2 2 FEB Re4.: y Vår ref.: Saksbehandler: 09/ Britt Norum LØpenr.: Tlf. dir.innvalg: 4435/ Kopi: Ark. kode P: Ark kode S: Arkiv: N07&70 SAKSARKIV Deres ref.: Dato: TRANSPORTTJENESTEORDNINGEN - ANDEL BRUKERE I FORHOLD TIL BEFOLKNINGEN I DYRØY KOMMUNE Viser til brev fra oss av 09. februar i år, vedrørende vedtak i fylkestinget angående endringer innenfor transporttjenesteordningen. Som en del av vedtaket og endringene, skal antall brukere i ordningen ikke overstige 3 % av befolkningen i den enkelte kommune. For Dyrøy kommune gjelder følgende situasjon; 3 % av befolkningen utgjør 37 personer som kan tilfalle transporttjenesten i Dyrøy kommune. Det er i dag 60 brukere i deres kommune, noe som utgjør 23 for mange brukere som tilfaller ordningen. 1, Se vedlagte tabell fra SSB angående befolkningstall i deres kommune, samt oversikt fra oss over antall brukere i kommunen. Som vedtatt i Fylkestinget, skal det gis kommuner en periode på inntil 3 år for å komme ned til den vedtatte prosentandelen. Dette betyr at det ikke vil bli tatt inn flere brukere i ordningen fra deres kommune, når prosentandelen brukere overskrider den fastsatte. Eventuelle ventelister kan benyttes ved godkjenning av brukere fra dere. Med vennlig hilsen Britt Norum Konsulent Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Side 7

8 Brukere av transporttjenesten - antall pr. sone Fra dato : Til dato : Utskriftsdato :18. feb 2010 SONE Kommune Brgr Total 1 2 HARSTAD B BALSFJORD A BALSFJORD B BARDU B BERG A BERG B BJARKØY A 1 1 BJARKØY B DYRØY A DYRØY B GRATANGEN A 1 1 GRATANGEN B HARSTAD 0 HARSTAD A HARSTAD B IBESTAD A IBESTAD B KARLSØY A KARLSØY B KVÆFJORD A KVÆFJORD B KVÆNANGEN A KVÆNANGEN B KÅFJORD A KÅFJORD B LAVANGEN A 3 3 LAVANGEN B LENVIK 0 LENVIK A Side 8

9 SONE Kommune Brgr Total LENVIK B LENVK B 1 1 LYNGEN A 4 4 LYNGEN B MÅLSELV A MÅLSELV B NORDREISA A NORDREISA B SALANGEN A SALANGEN B SKJERVØY A SKJERVØY B SKÅNLAND A SKÅNLAND B STORFJORD A STORFJORD B SØRREISA A SØRREISA B TORSKEN B TRANØY A TRANØY B TROMSØ TROMSØ A I TROMSØ B Samlet total : Side 9

10 Stad etisk sentralbyrå tat lc$ Norway Folkemengde etter alder. Mønn. sivilstand og statsborgerskap 20 Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. 1. januar Troms Romsa Fylke Kommune Begge kjønn l alt Alder Troms Romsa Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gåivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Side 10

11 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Representantskapet - DYRØY KOMMUNE ~ i Saksnr.: G : Dok.nc : i Løpenr.: 16 APR 2010 Økonomisjefene i kommunene i Sør-Troms kommunerevisjon IKS S.beh.: Rei.: {, $lgr1^ Kopi: Ark. kode P: Ark kode S: MELDING OM VEDTAK Fra møte i REPRESENTANTSKAPET i Sør-Troms kommunerevisjon DCS den : Sak 5/10 Økonomiplan Budsjett Enstemmig vedtak: 1. Revisjonssjefens forslag til økonomiplan for vedtas. 2. Revisjonssjefens forslag til budsjett for 2011 vedtas. 3. Styret fastsetter nærmere fordeling av utgiftene. Evenskjer, 14. april ^- Cd,, 14"- Finn oar Sørensen revisjonssjef Side 11

12 Sør-Troms kommunerevisjon IKS OIså N IPL R DRIFTSUTGIFTER FINANSIERINGSUTG. 157 Sum DRIFTSINNTEKTER Stkepenger 5 Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune Ibestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr Side 12

13 Sør-Troms kommunerevisjon IKS BUDSJETT R.2009 Driftsutgifter/finansutgifter Driftsinntekter Sykepenger 5 Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune Ibestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr Side 13

14 SØRREISA KOMMUNE Servicekontoret Astafjord skogbuksprosjekt Postboks SJØVEGAN Dato: Deres ref- Arkiv/arkivsak: V80 &40/07/143 Vår ref: 2916/10 Direkte telefon: E-post: MELDING OM VEDTAK Formannskapet har i møte den gjort følgende vedtak i sak 13110, MELDING OM VEDTAK - ASTAFJORD SKOGBRUKSPROSJEKT : Enstemmig: 1. Sørreisa kommune viderefører ikke deltakelse i Astafjord Skogbruksprosjekt etter utløp av prosjektperioden Rådmannen bes om å arbeide videre for å få til en løsning for skogforvaltning i Sørreisa. Med hilsen ^ Saksnr.: Q-^^ : f3oknc; DYR.OY KOMMUNE oz-; Lopenr.: ^10 lc^ ^^ 2 7 APK 2010 ^ Grete Nybakk Vaeng sekretær S,beh.: Kopi: Ark kode P: Ark kode 8! Ref.. ^ Kopi til: Dyrøy kommune Salangen kommune Side 14

15 Saker til behandling Side 15

16 Saker til behandling Side 16

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2007/443 Saksbehandler: Svein Jacob Jæger Dato: Saksframlegg Deltakelse i Astafjordprosjektet Fase III. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 31/ Vedlegg brev-Dyrøy 2 V Prosjektsøknad_Troms_Fylkeskommune 3 V tilsagnsbrev-TF-AstafjordprosjIII 4 V Forberedelser-Astafjrodprosjektet 5 V4-Kystsoneforvaltning-Troms Saksopplysninger Dyrøy kommune har siden 2002 deltatt i et felles kystsoneprosjekt, Astafjordprosjektet. Kommunen har gjennom prosjektet deltatt aktivt i fase I og II som er avsluttet. I begge disse prosjektene har kommunen bidratt med egenandel i form av eget oppfølgingsarbeid og kapital. Sør-Troms området har et stort, naturgitt potensial for aktiv bruk av kystsonen til næringsutvikling, men de fleste kommunene i område har hatt relativt lave forventninger til marin næringsutvikling etter at de tradisjonelle fiskeriene har avtatt. Når tilgjengelige arealer er begrenset kan brukerkonflikter oppstå. Vi har en tradisjonell fiskerinæring som må tas hensyn til, men kommunen har behov for å se fremover og tenke langsiktig i sin utvikling. Gjennom prosjektet har vi fått opplysninger som kan brukes i forhold til bl.a. turistnæring og etablering av knoppskytingsprosjekter. Resultatet av næringsaktørenes harde arbeid og prosjekts tilretteleggingsarbeid har resultert i en produksjonsøkning til over MT i 2009, og det er etablert en rekke nye arbeidsplasser i leverandørindustri (verft, transport, tjenesteytende, smoltanlegg og slakterivirksomhet) i Sør/midt-Troms, Disse ville sannsynligvis ikke blitt etablert om det ikke hadde vært for at kommunene hadde bidratt til å tilrettelegge rammebetingelsene, bl.a. gjennom Astafjordprosjektet. Oppdrett sysselsetter nå over 100 personer i området i første hånd. Gjennom fase III av Astafjordprosjektet skal området Malangen til Tjeldsundet bli et av landets best dokumenterte kystsoneområder. Det skal utvikles detaljerte marine grunnkart som kan nyttes til næringsutvikling, kystsoneplanlegging og kommunal planlegging. Ivaretakelse av interessene til fiskeri -, havbruks-, turist - og friluftsinteresser Kartlegging av gytefelt, viktige fiskeområder, koraller og bevaringsverdig natur Side 17

18 Kommunene får kartdata som gjør kystsoneplaner og planlegging av gjøremål i kystsonen enklere Kvæfjorden søkes dybdemålt med multistråleteknologi, da slike data ikke finnes her. Arbeidet skal gi utgangspunktet for bærekraftig forvaltning av området Arbeidet gir grunnlag for å iverksette Eus vanndirektiv Spredning av oljeutslipp, virus, alger osv. modelleres i egen strømmodell Faktaopplysning Astafjordprosjektet har sammen med Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) utarbeidet nye dybdekart og sedimentkart for kommunene Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Ibestad. I løpet av våren 2010 skal det foreligge et ferdig kystsonekartverk for kommunen fra fase II (leveres av NGU). NGUs egeninnsats i dette arbeidet tilsvarte 3 millioner kroner. Dette innbefattet dybdekartlegging med multistråleteknologi og feltsjekk med F/F Seisma, tilrettelegging av data og tolkning og utarbeidelse av kartene. I fase III skal kartleggingsarbeidet utvides til å dekke områdene Vågsfjord, Kvæfjord og Andfjorden opp til Malangsdjupet. Dette tilsvarer kartlegging av ca km 2 havbunn til en kostnad på ca. 4 millioner kroner. Her vil NGU bidra med 2 mill. NGU skal gjennomføre en feltsjekk med videofilming og prøvetaking som basis for utarbeidelsen av kartene. Arbeidet er basert på at eksisterende dybdedata og backscatterdata fra Forsvarets Forskningsinstitutt og Sjøkartverket som stilles til disposisjon for prosjektet (ingen multistråledata er innsamlet i Kvæfjord). NGU er villig til å legge inn en egenfinansiering på opptil 50 %. Hva oppnår kommunene etter endt prosjekt: 1. Marine grunnkart: Basiskart med måledata Batymetri (viser landskapet under vann) Backscatter ( uttrykk for reflektiviet, forteller om bunnens hardhet) Skyggerelieff (kan brukes til å fremheve undervannlandskapet ved å analysere landskapet fra ulikt innfallende lys) Skråning (viser kanter, osv) 2. Temakart basert på tolkninger eller modeller Sediment (viser sedimenttypene som f.eks. stein, leire, pukk, mudder, fjell osv) Ankringsforhold (viser hvor det er trykt å ankre, gir grunnlag for bruk av spesielle ankre) Gravbarhet/kabeltrase (gir mulighet til å finne gode traseer for elektriske kabler, fiberkabel, vannledninger) Strømforhold (Gjenspeiler mange hundre års flytting av sedimenter, kan fortelle om historisk rådende strømmer) Miljøforhold (viser fjordens friskhet, forurensede områder) Habitater (stedet der en art fins, trives) Forholdene vil i tillegg dokumenteres ved hjelp av videofilming av bunn i utvalgte områder, Grabbskudd fra utvalgte posisjoner. Disse analyseres for miljøgifter Side 18

19 Kommunenes tekniske avdelinger får tilsendt dybdedata av format som kan brukes i kommunenes kartsystemer direkte. Økonomien i prosjektet er redegjort for i vedlegg (Prosjektbeskrivelse) og i saksfremlegg fra Sør-Troms Regionråd (vedlagt). Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune bevilger herved til Astafjordprosjektet fase III for 2010 og tilsvarende for 2011, totalt Utbetaling vil skje etter avtale. Etter fase III skal kommunen ha: 1. Marine grunnkart: Basiskart med måledata Batymetri (viser landskapet under vann) Backscatter ( uttrykk for reflektiviet, forteller om bunnens hardhet) Skyggerelieff (kan brukes til å fremheve undervannlandskapet ved å analysere landskapet fra ulikt innfallende lys) Skråning (viser kanter, osv) 2. Temakart basert på tolkninger eller modeller Sediment (viser sedimenttypene som f.eks. stein, leire, pukk, mudder, fjell osv) Ankringsforhold (viser hvor det er trykt å ankre, gir grunnlag for bruk av spesielle ankre) Gravbarhet/kabeltrase (gir mulighet til å finne gode traseer for elektriske kabler, fiberkabel, vannledninger) Strømforhold (Gjenspeiler mange hundre års flytting av sedimenter, kan fortelle om historisk rådende strømmer) Miljøforhold (viser fjordens friskhet, forurensede områder) Habitater (stedet der en art fins, trives) Kartene skal være tilgjengelig elektronisk format tilpasset det formatet kommunen bruker i sine kartbaser. 3. Det forutsettes at utgiftene til fase III dekkes over det kommunale næringsfondet. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann Side 19

20 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2010/44 / 151 Dyrøy kommune Dyrøytunet BRØSTADBOTN DELTAKELSE I ASTAFJORDPROSJEKTETS FASE III Dyrøy kommune inviteres til å delta som aktiv part i det videre arbeidet med Astafjordprosjektets fase III. I samarbeid mellom forskning og forvaltning, kommuner og næringsaktører i kystsonen skal vi løfte regionen inn i en ny æra med aktiv tilrettelegging for næringsutvikling; Kommunene har ansvar for å tilrettelegge både for moderne oppdrettsnæring og en tradisjonell fiskerinæring med ulike behov. Det er utfordringer knyttet til oppdrettsnæringen og miljøhensyn, til behovet for å beskytte viktige fiskeriområder og gytefelt, til å tilrettelegge for ny næringsutvikling m.h.t. tidevanns- og saltkraftverk og annet som vil komme i fremtiden. I dette arbeidet kan det oppstå brukerkonflikter når tilgjengelige arealer i kystsonen er begrenset. Her kreves det kunnskap, og derfor skal vi nå i gang med Astafjordprosjektet fase III. Kommunene har behov for å se fremover og tenke langsiktig. Gjennom prosjektets fase I og II har de som har deltatt bl.a. fått informasjon som kan brukes i turistnæring og til knoppskytingsprosjekter. Næringsaktørenes harde arbeid og prosjektets tilretteleggingsarbeid har resultert i en produksjonsøkning fra under MT i 2002 til over MT i Det er etablert en rekke nye arbeidsplasser i leverandørindustrien (verft, transport, tjenesteytende, smoltanlegg og slakterivirksomhet) i Sør-Troms. Disse ville sannsynligvis ikke blitt etablert om det ikke hadde vært for at kommunene hadde bidratt med å tilrettelegge rammebetingelsene bl.a. gjennom Astafjordprosjektet. Oppdrett sysselsetter nå over 100 personer i området i første hånd. Gjennom fase III av Astafjordprosjektet skal området Malangen til Tjeldsundet bli et av landets best dokumenterte kystsoneområder. Det skal utvikles detaljerte marine grunnkart som kan nyttes til næringsutvikling, kystsoneplanlegging og Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside: Side 20

21 2 kommunal planlegging: Ivaretakelse av interessene til fiskeri -, havbruks-, turist - og friluftsinteresser Kartlegging av gytefelt, viktige fiskeområder, koraller og bevaringsverdig natur Kommunene får kartdata som gjør kystsoneplaner og planlegging av gjøremål i kystsonen enklere Gi utgangspunktet for bærekraftig forvaltning av området Gi grunnlag for å iverksette EUs vanndirektiv Spredning av oljeutslipp, virus, alger osv. modelleres i egen strømmodell Etter fase III vil hver av kommunene få: 1. Marine grunnkart: Basiskart med måledata: * Batymetri (viser landskapet under vann) * Backscatter (uttrykk for reflektivitet, forteller om bunnens hardhet) * Skyggerelieff (kan brukes til å fremheve undervannlandskapet ved å analysere landskapet fra ulikt innfallende lys) * Skråning (viser kanter, osv) 2. Temakart basert på tolkninger eller modeller Sediment (viser sedimenttypene som f.eks. stein, leire, pukk, mudder, fjell osv) Ankringsforhold (viser hvor det er trykt å ankre, gir grunnlag for bruk av spesielle ankre) Gravbarhet/kabeltrase (gir mulighet til å finne gode traseer for elektriske kabler, fiberkabel, vannledninger) Strømforhold (Gjenspeiler mange hundre års flytting av sedimenter, kan fortelle om historisk rådende strømmer) Miljøforhold (viser fjordens friskhet, forurensede områder) Habitater (stedet der en art fins, trives) Kartene skal være tilgjengelig elektronisk og tilpasset det formatet kommunen bruker i sine kartbaser. Prosjektet har mottatt tilskudd fra Troms Fylkeskommune på kr ,-. Andelen for kommunene vil være avhengig av hvor mange kommuner som blir med. Kostnadene vil også øke om antallet deltakerkommuner øker fordi området med dette utvides. For Dyrøy kommune, som har deltatt i prosjektets tidligere faser, er budsjettert egenandel på maksimum ,- pr. år over to år. Side 21

22 3 Troms fylkeskommune har satt krav om avklart deltakelse innen 01. mai Vi ber derfor om en endelig tilbakemelding om deltakelse innen 23. april Prosjektgruppen stiller gjerne til presentasjon og diskusjon om kommunen skulle ønske det. Her vil behov og ønsker fra den enkelte kommune kunne fremlegges. Dersom det er spørsmål til prosjektet kan følgende personer kontaktes: Ordfører/prosj.ansvarlig Marit Johansen, Faglig rådgiver Tone Rasmussen, Med hilsen Helge Eriksen Leder Sør-Troms regionråd prosjektansvarlig Marit Johansen Ordfører i Ibestad og VEDLEGG: 1. Prosjektsøknad med søknadsbrev 2. Tilsagnsbrev fra Troms Fylkeskommune 3. Saksfremlegg Sør-Troms Regionråd om organisering av prosjektet 4. Politisk strateginotat for Troms Fylkeskommune 5. Felles forslag til saksframlegg for politisk behandling i kommunen Side 22

23 Troms Fylkeskommune v/ Fylkesråd for næring Knut Werner Hansen Postboks TROMSØ 7. mai 2009 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III Viser til hyggelig og informativt møte i Tromsø den 3. april Prosjektgruppen for Sør-Troms Regionråd har foretatt en del undersøkelser samt klargjort for oversendelse av søknaden i forbindelse med videreføring av Astafjordprosjektet i en fase III. Søknaden sendes inn på vegne av et interkommunalt samarbeid for å få på plass finansieringen. Vi tar sikte på å utvide prosjektet til å omfatte alle kommunene i Sør-Troms Regionråd og kommuner som naturlig har interesser av å være med i prosjektet (Sør-Senja). Ved en eventuell tildeling vil prosjektgruppa gå inn som styringsgruppe for prosjektet og eierne vil være deltagende kommuner. Prosjektet har pr. i dag ønske om et mer utstrakt samarbeid med miljøer i Tromsø, og vil derfor gjerne ha med en representant fra Troms Fylkeskommune i styringsgruppen. Astafjordprosjektet har vist seg å være et viktig verktøy for marin næringsutvikling i Sør Troms. Prosjektet har allerede fått stor interesse regionalt, nasjonalt og internasjonalt på grunn av dokumenterte økonomisk målbare resultater. Prosjektgruppa hadde den 3. april 2009 et positivt møte med Norges Fiskerihøgskole/ Universitetet i Tromsø og Norsk Senter for Bygdeforskning. Disse har signalisert interesse for å bruke prosjektgrunnlaget i egen forskning, primært relatert til samfunnsfaglige - og økonomiske studier. Side 23

24 Prosjektet søker herved om tilskudd, stort kr fordelt over to år, dvs. kr pr. år. Dette utgjør ca. 44 % av totalkostnadene i prosjektet. For flere detaljer angående kostnader og finansieringsplan, se vedlagte prosjektsøknad. Vi ser fram til Deres tilbakemelding og håper på et positivt svar. Vennlig hilsen Prosjektgruppa Sør-Troms Regionråd Helge Eriksen Svein Berg Marit Johansen Leder i Sør-Troms Regionråd Ordfører i Skånland Ordfører i Ibestad Ordfører i Harstad Side 24

25 Side 25

26 INNHOLD Side 26

27 3 Side 27

28 4 Side 28

29 5 Side 29

30 6 Side 30

31 Vi har levd av havet i tusenvis av år, og ressursene i kystsonen er fornybare om vi forvalter de rett. Vi har kunnskapen, vi har teknologien, vi har de menneskelige ressursene og vi har evnen. - Er vi i vår oljerikdom villig til å bruke ressurser på å sikre livsgrunnlaget for kysten? o o 7 Side 31

32 8 Side 32

33 9 Side 33

34 6.1$' ದ $67$)-25'3526-(.7(7 )$6(,,, )LJXU 9LVHU NDUWODJWH G\EGHIRUKROG L $VWDIMRUGHQH RJ GHOHU DY 9 JVIMRUGEDVVHQJHW 'HWWH HU JUXQQODJVGDWD VRP EUXNHV IRU ODJH PDULQH JUXQQNDUW 10 Side 34

35 11 Side 35

36 6.1$' ದ $67$)-25'3526-(.7(7 )$6(,,, )LJXU 9LVHU UHVWHU DY IRVVLOW NRUDOOUHY IUD HQ XQGHUVMºLVN PRUHQHU\JJ XWHQIRU 6ºUUROOQHV )LJXU 8OLNH VHGLPHQWHU LQQKROGHU XOLNH W\SHU IDXQD.DUWOHJJLQJ DY GHWWH HU YLNWLJ IRU NXQQH WHJQH WHPDNDUW IRU RPU GHW GD XOLNH G\U NUHYHU XOLNH VXEVWUDWHU 12 Side 36

37 13 Side 37

38 14 Side 38

39 Aktivitet Beskrivelse Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Oppstart Utarbeidelse av konkret arbeidsplan og budsjett AP1: Strømmodell Innsamling og vurdering av eksisterende feltdata og Generelt modellarbeid Ttilrettelegging for modell Sammenligning av måledata og strømmodell Måling av strøm på utvalgte lokaliteter for kalibering AP2: Smittemodell Tilpasning og kalibrering av modell Generelt modellarbeid Databehandling Tilpasning og kalibrering AP3: Scenarioer Kjøring av scenarioer Prosjektmøter Sluttrapport 15 Side 39

40 16 Side 40

41 17 Side 41

42 18 Side 42

43 19 Side 43

44 20 Side 44

45 Næringsetaten Prosjektgruppa Sør-Troms Regionråd Asbjørn Selsbanesgt HARSTAD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 09/ Kjetil Helstad 243 TILSK Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 108/ TILSAGN OM TILSKUDD OVER SAMARBEIDSAVTALER TIL PROSJEKT ASTAFJORDPROSJEKTET - FASE III Tilsagnsnummer: SA13/09 Vi viser til Deres søknad registrert Troms fylkeskommune har innvilget Astafjordprosjektet tilskudd på inntil kr til prosjekt Astafjordprosjektet - Fase III, over budsjettramme Samarbeidsavtaler. Fylkesrådet har i møte fattet følgende vedtak i sak 269/09: 1. Fylkesrådet innvilger Astafjordprosjektet-Fase III v/ Prosjektgruppa i Sør-Troms regionråd om kr Tilsagnet dekkes inn over midler Troms fylkeskommune får tilført som følge av tildelingsrunden av nye tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret i 2009 jfr fylkestingsvedtak 70/ Det forutsettes aktiv formidling og etablering av en referansegruppe som følger prosjektet og som består av representanter fra fagmiljø, kommuner og andre fra Troms som har bruk for data som prosjektet genererer og som kan bruke erfaringene fra prosjektet til kartlegging i egne områder. 3. Astafjordprosjektet fase III bes avklare om Kvæfjord kommune vil delta i prosjektet. Fylkesråd for næring får i fullmakt til medfinansiering av eventuelt deltagelse fra Kvæfjord kommune i prosjektet. 4. Krav fra Troms fylkeskommune vedrørende organisering og gjennomføring av prosjektet skal være godkjent før prosjektet igangsettes. 5. For tilsagnet gjelder vilkår for tilsagn om tilskudd over fylkeskommunalt næringsfond av Det kan foretas delutbetaling PROSJEKTDETALJER KRDs hovedkategori 08 Programområde i RUP Næringsutvikling Innsatsområde/strategi i RUP NU2310 Begrunnelse for støtte Prosjektet bidrar til bærekraftig bruk av områdene. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandvn NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Side 45

46 2 SÆRVILKÅR Astafjordprosjektet Fase III må innen ha oversendt beskrivelse av formidlingsdelen til fylkeskommunen for godkjenning og opprettet referansegruppe. Det vises til punkt 3 i vedtaket i forhold til eventuell deltagelse av Kvæfjord kommune i prosjektet. Dette bes avklart innen Prosjektet er vurdert ikke å være i strid med EØS-statstøtteregelverk. Egeninnsats kan prissettes til inntil kr 450 kr/time Troms fylkeskommune ønsker å observatør i styringsgruppen for prosjektet og deltaker i referansegruppen. PROSJEKTMÅL Utarbeide marine grunnkart med temakart slik at Astafjordområdet i løpet av en 2-års periode blir et av de best dokumenterte kystsoneområdene i landet. De marine grunnkartene vil legge grunnlag for effektiv forvaltning av sjøområdene i Astafjord området, bla. som utgangspunkt for ved utforming av kommunale kystsoneplaner og bidra til mer effektiv drift av havbruksanleggene i området. Astafjord-området skal bli et av de best dokumenterte kystsoneområdene i landet. Derfor er samarbeidet mellom kommunene og de næringsaktørene som bruker området viktig og sentral i prosjektet. Det forvaltningsmessige aspektet ved prosjektet skal ivareta alle interessene i kystsonen, spesielt med tanke på fiskeri-, havbruk-, turist- og friluftsinteressene. Fremme en bærekraftig næringsutvikling basert på biologisk bruk av kystsonen i regionen. Dette skal så kunne brukes videre i for eksempel markedsføring av sjømat og andre produkter fra regionen. Astafjordprosjektet eies i dag av kommunene Ibestad, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy. Harstad og Bjarkøy kommune vil delta i fase III. Styringsgruppa består av ordfører i Harstad, Skånland og Ibestad kommune, en representant fra oppdrettsnæringen og en observatør fra Troms fylkeskommune v/ næringsetaten. Prosjektet ønsker å samarbeide med FOU-institusjoner og hvor deres fokus i forhold til deltagelse er samfunnsfaglige og økonomiske studier av prosjektet. Kostnader til dette er ikke lagt inn i opprinnelig søknad. PROSJEKTETS HOVEDAKTIVITETER Kartlegge sjøområdene i Astafjordområdet og lage marine grunnkart med temakart. Ved hjelp av målinger og prøvetakinger og Forsvarets detaljerte data skal tilnærmet full kunnskap over havbunnen kunne brukes til næringsutvikling, kystsoneforvaltning og miljøforvaltning. Strømmodellering med hensyn til forurensing-beredskap og oppdrett-beredskap i området inngår. Det kan bidra til god miljømessig forvaltning av områdene og kunnskap til forsvarlig næringsaktivitet. Kartene kan brukes i oppdretternes og fiskernes navigasjonssystem og anvendes i praktisk arbeid. Sør-Troms regionråd er søker og de fleste kommunene her pluss Dyrøy, vil delta. Kvæfjord kommune har ikke bestemt seg ennå ville vite mer om de økonomiske forutsetningene for prosjektet og inngår ikke i søknaden. Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe bestående av 3 ordførere, en næringslivsrepresentant (prosjektleder). KOSTNADSOVERSLAG Følgende kostnadsoverslag legges til grunn for prosjektet: Side 46

47 Prosjektkostnad Budsjett (kr) Godkjente kostnader Marine grunnkart med temakart, (NGU) Strømmodellering, (NIVA) Prøvetaking og analyser, (diverse) Prosjektformidling / administrasjon Formidling/ referansegruppe (anbefalt av TFK*) Sum kostnader FINANSIERINGSPLAN Følgende finansieringsplan legges til grunn for prosjektet: Finansieringskilde Beløp i kr. % Samarbeidsavtaler Norges geologiske undersøkelse Kommuner Næringsliv Prosjektets samlede finansiering % * Det forutsettes at prosjektet driver aktiv formidling, og at data og resultat av arbeidet gjøres lett tilgjengelig for alle som har interesse med hensyn til forvaltning og bruk av området og for mulig bruk i andre omsåder. Kobling opp mot lokale og regionale aktører som bruker informasjon prosjektet genererer på må være tilstede. Referansegruppe som følger prosjektet og som består av lokale og regionale representanter fra kommunene (i Troms), næringsliv, konsulentbransjen og andre mulige brukere data prosjektet generere forutsettes etablert. Kostnader til dette er tatt hensyn til i posten formidling/ referansegruppe kr i budsjett. PROSJEKTPERIODEN Prosjektet skal gjennomføres i perioden TILSAGNSVILKÅR For utbetaling av tilskudd vises til vedlagte Utbetalingsvilkår for tilskudd gitt fra fylkeskommunalt næringsfond Henvendelser angående tilsagnet behandles av Kjetil Helstad i næringsetaten, tlf.nr Anmodning om utbetaling sendes til Troms fylkeskommune, næringsetaten, Pb. 6600, 9296 Tromsø. Anne Hjortdahl ass. fylkesnæringssjef Kjetil Helstad.//. Vedlegg: - Utbetalingsvilkår for tilskudd gitt fra næringsfondet datert Sluttrapportskjema, som skal returneres ved sluttutbetaling av tilsagn sammen med sluttrapport som foruten å beskrive hva som har skjedd i prosjektet også skal beskrive resultatoppnåelse. - Fylkesrådsnotat sak 269/09 Søknad om tilskudd til Astafkoprdprosjektet Fase III Kopi : - Kristine Østrem Nordahl, her Side 47

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer