Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 30/10 RS 9/10 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Transporttjenesteordningen - andel brukere i forhold til befolkningen i Dyrøy kommune 2007/1057 RS 10/10 Melding om vedtak 2007/397 RS 11/10 Melding om vedtak 2007/50 Saker til behandling PS 31/10 Deltakelse i Astafjordprosjektet Fase III. 2007/443 PS 32/10 Energi- og miljøplan - Dyrøy kommune 2007/456 PS 33/10 Søknad om startlån X 2010/159 Rolf Espenes ordfører Side 3

4 Side 4

5 Saker til behandling Side 5

6 PS 30/10 Referatsaker Side 6

7 Dyrøy kommune V/Ansvarlig for transporttjenesteordningen 9311 BRØSTADBOTN ^t DYRØY 1C0 AM ldl i~ ^ Saksnr.:^j-^- to^ r 1 : ' 3 ` l3ok.nr.: Løpeor.: ^ 2 2 FEB Re4.: y Vår ref.: Saksbehandler: 09/ Britt Norum LØpenr.: Tlf. dir.innvalg: 4435/ Kopi: Ark. kode P: Ark kode S: Arkiv: N07&70 SAKSARKIV Deres ref.: Dato: TRANSPORTTJENESTEORDNINGEN - ANDEL BRUKERE I FORHOLD TIL BEFOLKNINGEN I DYRØY KOMMUNE Viser til brev fra oss av 09. februar i år, vedrørende vedtak i fylkestinget angående endringer innenfor transporttjenesteordningen. Som en del av vedtaket og endringene, skal antall brukere i ordningen ikke overstige 3 % av befolkningen i den enkelte kommune. For Dyrøy kommune gjelder følgende situasjon; 3 % av befolkningen utgjør 37 personer som kan tilfalle transporttjenesten i Dyrøy kommune. Det er i dag 60 brukere i deres kommune, noe som utgjør 23 for mange brukere som tilfaller ordningen. 1, Se vedlagte tabell fra SSB angående befolkningstall i deres kommune, samt oversikt fra oss over antall brukere i kommunen. Som vedtatt i Fylkestinget, skal det gis kommuner en periode på inntil 3 år for å komme ned til den vedtatte prosentandelen. Dette betyr at det ikke vil bli tatt inn flere brukere i ordningen fra deres kommune, når prosentandelen brukere overskrider den fastsatte. Eventuelle ventelister kan benyttes ved godkjenning av brukere fra dere. Med vennlig hilsen Britt Norum Konsulent Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Side 7

8 Brukere av transporttjenesten - antall pr. sone Fra dato : Til dato : Utskriftsdato :18. feb 2010 SONE Kommune Brgr Total 1 2 HARSTAD B BALSFJORD A BALSFJORD B BARDU B BERG A BERG B BJARKØY A 1 1 BJARKØY B DYRØY A DYRØY B GRATANGEN A 1 1 GRATANGEN B HARSTAD 0 HARSTAD A HARSTAD B IBESTAD A IBESTAD B KARLSØY A KARLSØY B KVÆFJORD A KVÆFJORD B KVÆNANGEN A KVÆNANGEN B KÅFJORD A KÅFJORD B LAVANGEN A 3 3 LAVANGEN B LENVIK 0 LENVIK A Side 8

9 SONE Kommune Brgr Total LENVIK B LENVK B 1 1 LYNGEN A 4 4 LYNGEN B MÅLSELV A MÅLSELV B NORDREISA A NORDREISA B SALANGEN A SALANGEN B SKJERVØY A SKJERVØY B SKÅNLAND A SKÅNLAND B STORFJORD A STORFJORD B SØRREISA A SØRREISA B TORSKEN B TRANØY A TRANØY B TROMSØ TROMSØ A I TROMSØ B Samlet total : Side 9

10 Stad etisk sentralbyrå tat lc$ Norway Folkemengde etter alder. Mønn. sivilstand og statsborgerskap 20 Folkemengd, etter kjønn, alder og kommune. 1. januar Troms Romsa Fylke Kommune Begge kjønn l alt Alder Troms Romsa Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gåivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Side 10

11 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Representantskapet - DYRØY KOMMUNE ~ i Saksnr.: G : Dok.nc : i Løpenr.: 16 APR 2010 Økonomisjefene i kommunene i Sør-Troms kommunerevisjon IKS S.beh.: Rei.: {, $lgr1^ Kopi: Ark. kode P: Ark kode S: MELDING OM VEDTAK Fra møte i REPRESENTANTSKAPET i Sør-Troms kommunerevisjon DCS den : Sak 5/10 Økonomiplan Budsjett Enstemmig vedtak: 1. Revisjonssjefens forslag til økonomiplan for vedtas. 2. Revisjonssjefens forslag til budsjett for 2011 vedtas. 3. Styret fastsetter nærmere fordeling av utgiftene. Evenskjer, 14. april ^- Cd,, 14"- Finn oar Sørensen revisjonssjef Side 11

12 Sør-Troms kommunerevisjon IKS OIså N IPL R DRIFTSUTGIFTER FINANSIERINGSUTG. 157 Sum DRIFTSINNTEKTER Stkepenger 5 Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune Ibestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr Side 12

13 Sør-Troms kommunerevisjon IKS BUDSJETT R.2009 Driftsutgifter/finansutgifter Driftsinntekter Sykepenger 5 Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune Ibestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr Side 13

14 SØRREISA KOMMUNE Servicekontoret Astafjord skogbuksprosjekt Postboks SJØVEGAN Dato: Deres ref- Arkiv/arkivsak: V80 &40/07/143 Vår ref: 2916/10 Direkte telefon: E-post: MELDING OM VEDTAK Formannskapet har i møte den gjort følgende vedtak i sak 13110, MELDING OM VEDTAK - ASTAFJORD SKOGBRUKSPROSJEKT : Enstemmig: 1. Sørreisa kommune viderefører ikke deltakelse i Astafjord Skogbruksprosjekt etter utløp av prosjektperioden Rådmannen bes om å arbeide videre for å få til en løsning for skogforvaltning i Sørreisa. Med hilsen ^ Saksnr.: Q-^^ : f3oknc; DYR.OY KOMMUNE oz-; Lopenr.: ^10 lc^ ^^ 2 7 APK 2010 ^ Grete Nybakk Vaeng sekretær S,beh.: Kopi: Ark kode P: Ark kode 8! Ref.. ^ Kopi til: Dyrøy kommune Salangen kommune Side 14

15 Saker til behandling Side 15

16 Saker til behandling Side 16

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2007/443 Saksbehandler: Svein Jacob Jæger Dato: Saksframlegg Deltakelse i Astafjordprosjektet Fase III. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 31/ Vedlegg brev-Dyrøy 2 V Prosjektsøknad_Troms_Fylkeskommune 3 V tilsagnsbrev-TF-AstafjordprosjIII 4 V Forberedelser-Astafjrodprosjektet 5 V4-Kystsoneforvaltning-Troms Saksopplysninger Dyrøy kommune har siden 2002 deltatt i et felles kystsoneprosjekt, Astafjordprosjektet. Kommunen har gjennom prosjektet deltatt aktivt i fase I og II som er avsluttet. I begge disse prosjektene har kommunen bidratt med egenandel i form av eget oppfølgingsarbeid og kapital. Sør-Troms området har et stort, naturgitt potensial for aktiv bruk av kystsonen til næringsutvikling, men de fleste kommunene i område har hatt relativt lave forventninger til marin næringsutvikling etter at de tradisjonelle fiskeriene har avtatt. Når tilgjengelige arealer er begrenset kan brukerkonflikter oppstå. Vi har en tradisjonell fiskerinæring som må tas hensyn til, men kommunen har behov for å se fremover og tenke langsiktig i sin utvikling. Gjennom prosjektet har vi fått opplysninger som kan brukes i forhold til bl.a. turistnæring og etablering av knoppskytingsprosjekter. Resultatet av næringsaktørenes harde arbeid og prosjekts tilretteleggingsarbeid har resultert i en produksjonsøkning til over MT i 2009, og det er etablert en rekke nye arbeidsplasser i leverandørindustri (verft, transport, tjenesteytende, smoltanlegg og slakterivirksomhet) i Sør/midt-Troms, Disse ville sannsynligvis ikke blitt etablert om det ikke hadde vært for at kommunene hadde bidratt til å tilrettelegge rammebetingelsene, bl.a. gjennom Astafjordprosjektet. Oppdrett sysselsetter nå over 100 personer i området i første hånd. Gjennom fase III av Astafjordprosjektet skal området Malangen til Tjeldsundet bli et av landets best dokumenterte kystsoneområder. Det skal utvikles detaljerte marine grunnkart som kan nyttes til næringsutvikling, kystsoneplanlegging og kommunal planlegging. Ivaretakelse av interessene til fiskeri -, havbruks-, turist - og friluftsinteresser Kartlegging av gytefelt, viktige fiskeområder, koraller og bevaringsverdig natur Side 17

18 Kommunene får kartdata som gjør kystsoneplaner og planlegging av gjøremål i kystsonen enklere Kvæfjorden søkes dybdemålt med multistråleteknologi, da slike data ikke finnes her. Arbeidet skal gi utgangspunktet for bærekraftig forvaltning av området Arbeidet gir grunnlag for å iverksette Eus vanndirektiv Spredning av oljeutslipp, virus, alger osv. modelleres i egen strømmodell Faktaopplysning Astafjordprosjektet har sammen med Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) utarbeidet nye dybdekart og sedimentkart for kommunene Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Ibestad. I løpet av våren 2010 skal det foreligge et ferdig kystsonekartverk for kommunen fra fase II (leveres av NGU). NGUs egeninnsats i dette arbeidet tilsvarte 3 millioner kroner. Dette innbefattet dybdekartlegging med multistråleteknologi og feltsjekk med F/F Seisma, tilrettelegging av data og tolkning og utarbeidelse av kartene. I fase III skal kartleggingsarbeidet utvides til å dekke områdene Vågsfjord, Kvæfjord og Andfjorden opp til Malangsdjupet. Dette tilsvarer kartlegging av ca km 2 havbunn til en kostnad på ca. 4 millioner kroner. Her vil NGU bidra med 2 mill. NGU skal gjennomføre en feltsjekk med videofilming og prøvetaking som basis for utarbeidelsen av kartene. Arbeidet er basert på at eksisterende dybdedata og backscatterdata fra Forsvarets Forskningsinstitutt og Sjøkartverket som stilles til disposisjon for prosjektet (ingen multistråledata er innsamlet i Kvæfjord). NGU er villig til å legge inn en egenfinansiering på opptil 50 %. Hva oppnår kommunene etter endt prosjekt: 1. Marine grunnkart: Basiskart med måledata Batymetri (viser landskapet under vann) Backscatter ( uttrykk for reflektiviet, forteller om bunnens hardhet) Skyggerelieff (kan brukes til å fremheve undervannlandskapet ved å analysere landskapet fra ulikt innfallende lys) Skråning (viser kanter, osv) 2. Temakart basert på tolkninger eller modeller Sediment (viser sedimenttypene som f.eks. stein, leire, pukk, mudder, fjell osv) Ankringsforhold (viser hvor det er trykt å ankre, gir grunnlag for bruk av spesielle ankre) Gravbarhet/kabeltrase (gir mulighet til å finne gode traseer for elektriske kabler, fiberkabel, vannledninger) Strømforhold (Gjenspeiler mange hundre års flytting av sedimenter, kan fortelle om historisk rådende strømmer) Miljøforhold (viser fjordens friskhet, forurensede områder) Habitater (stedet der en art fins, trives) Forholdene vil i tillegg dokumenteres ved hjelp av videofilming av bunn i utvalgte områder, Grabbskudd fra utvalgte posisjoner. Disse analyseres for miljøgifter Side 18

19 Kommunenes tekniske avdelinger får tilsendt dybdedata av format som kan brukes i kommunenes kartsystemer direkte. Økonomien i prosjektet er redegjort for i vedlegg (Prosjektbeskrivelse) og i saksfremlegg fra Sør-Troms Regionråd (vedlagt). Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune bevilger herved til Astafjordprosjektet fase III for 2010 og tilsvarende for 2011, totalt Utbetaling vil skje etter avtale. Etter fase III skal kommunen ha: 1. Marine grunnkart: Basiskart med måledata Batymetri (viser landskapet under vann) Backscatter ( uttrykk for reflektiviet, forteller om bunnens hardhet) Skyggerelieff (kan brukes til å fremheve undervannlandskapet ved å analysere landskapet fra ulikt innfallende lys) Skråning (viser kanter, osv) 2. Temakart basert på tolkninger eller modeller Sediment (viser sedimenttypene som f.eks. stein, leire, pukk, mudder, fjell osv) Ankringsforhold (viser hvor det er trykt å ankre, gir grunnlag for bruk av spesielle ankre) Gravbarhet/kabeltrase (gir mulighet til å finne gode traseer for elektriske kabler, fiberkabel, vannledninger) Strømforhold (Gjenspeiler mange hundre års flytting av sedimenter, kan fortelle om historisk rådende strømmer) Miljøforhold (viser fjordens friskhet, forurensede områder) Habitater (stedet der en art fins, trives) Kartene skal være tilgjengelig elektronisk format tilpasset det formatet kommunen bruker i sine kartbaser. 3. Det forutsettes at utgiftene til fase III dekkes over det kommunale næringsfondet. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann Side 19

20 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2010/44 / 151 Dyrøy kommune Dyrøytunet BRØSTADBOTN DELTAKELSE I ASTAFJORDPROSJEKTETS FASE III Dyrøy kommune inviteres til å delta som aktiv part i det videre arbeidet med Astafjordprosjektets fase III. I samarbeid mellom forskning og forvaltning, kommuner og næringsaktører i kystsonen skal vi løfte regionen inn i en ny æra med aktiv tilrettelegging for næringsutvikling; Kommunene har ansvar for å tilrettelegge både for moderne oppdrettsnæring og en tradisjonell fiskerinæring med ulike behov. Det er utfordringer knyttet til oppdrettsnæringen og miljøhensyn, til behovet for å beskytte viktige fiskeriområder og gytefelt, til å tilrettelegge for ny næringsutvikling m.h.t. tidevanns- og saltkraftverk og annet som vil komme i fremtiden. I dette arbeidet kan det oppstå brukerkonflikter når tilgjengelige arealer i kystsonen er begrenset. Her kreves det kunnskap, og derfor skal vi nå i gang med Astafjordprosjektet fase III. Kommunene har behov for å se fremover og tenke langsiktig. Gjennom prosjektets fase I og II har de som har deltatt bl.a. fått informasjon som kan brukes i turistnæring og til knoppskytingsprosjekter. Næringsaktørenes harde arbeid og prosjektets tilretteleggingsarbeid har resultert i en produksjonsøkning fra under MT i 2002 til over MT i Det er etablert en rekke nye arbeidsplasser i leverandørindustrien (verft, transport, tjenesteytende, smoltanlegg og slakterivirksomhet) i Sør-Troms. Disse ville sannsynligvis ikke blitt etablert om det ikke hadde vært for at kommunene hadde bidratt med å tilrettelegge rammebetingelsene bl.a. gjennom Astafjordprosjektet. Oppdrett sysselsetter nå over 100 personer i området i første hånd. Gjennom fase III av Astafjordprosjektet skal området Malangen til Tjeldsundet bli et av landets best dokumenterte kystsoneområder. Det skal utvikles detaljerte marine grunnkart som kan nyttes til næringsutvikling, kystsoneplanlegging og Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside: Side 20

21 2 kommunal planlegging: Ivaretakelse av interessene til fiskeri -, havbruks-, turist - og friluftsinteresser Kartlegging av gytefelt, viktige fiskeområder, koraller og bevaringsverdig natur Kommunene får kartdata som gjør kystsoneplaner og planlegging av gjøremål i kystsonen enklere Gi utgangspunktet for bærekraftig forvaltning av området Gi grunnlag for å iverksette EUs vanndirektiv Spredning av oljeutslipp, virus, alger osv. modelleres i egen strømmodell Etter fase III vil hver av kommunene få: 1. Marine grunnkart: Basiskart med måledata: * Batymetri (viser landskapet under vann) * Backscatter (uttrykk for reflektivitet, forteller om bunnens hardhet) * Skyggerelieff (kan brukes til å fremheve undervannlandskapet ved å analysere landskapet fra ulikt innfallende lys) * Skråning (viser kanter, osv) 2. Temakart basert på tolkninger eller modeller Sediment (viser sedimenttypene som f.eks. stein, leire, pukk, mudder, fjell osv) Ankringsforhold (viser hvor det er trykt å ankre, gir grunnlag for bruk av spesielle ankre) Gravbarhet/kabeltrase (gir mulighet til å finne gode traseer for elektriske kabler, fiberkabel, vannledninger) Strømforhold (Gjenspeiler mange hundre års flytting av sedimenter, kan fortelle om historisk rådende strømmer) Miljøforhold (viser fjordens friskhet, forurensede områder) Habitater (stedet der en art fins, trives) Kartene skal være tilgjengelig elektronisk og tilpasset det formatet kommunen bruker i sine kartbaser. Prosjektet har mottatt tilskudd fra Troms Fylkeskommune på kr ,-. Andelen for kommunene vil være avhengig av hvor mange kommuner som blir med. Kostnadene vil også øke om antallet deltakerkommuner øker fordi området med dette utvides. For Dyrøy kommune, som har deltatt i prosjektets tidligere faser, er budsjettert egenandel på maksimum ,- pr. år over to år. Side 21

22 3 Troms fylkeskommune har satt krav om avklart deltakelse innen 01. mai Vi ber derfor om en endelig tilbakemelding om deltakelse innen 23. april Prosjektgruppen stiller gjerne til presentasjon og diskusjon om kommunen skulle ønske det. Her vil behov og ønsker fra den enkelte kommune kunne fremlegges. Dersom det er spørsmål til prosjektet kan følgende personer kontaktes: Ordfører/prosj.ansvarlig Marit Johansen, Faglig rådgiver Tone Rasmussen, Med hilsen Helge Eriksen Leder Sør-Troms regionråd prosjektansvarlig Marit Johansen Ordfører i Ibestad og VEDLEGG: 1. Prosjektsøknad med søknadsbrev 2. Tilsagnsbrev fra Troms Fylkeskommune 3. Saksfremlegg Sør-Troms Regionråd om organisering av prosjektet 4. Politisk strateginotat for Troms Fylkeskommune 5. Felles forslag til saksframlegg for politisk behandling i kommunen Side 22

23 Troms Fylkeskommune v/ Fylkesråd for næring Knut Werner Hansen Postboks TROMSØ 7. mai 2009 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III Viser til hyggelig og informativt møte i Tromsø den 3. april Prosjektgruppen for Sør-Troms Regionråd har foretatt en del undersøkelser samt klargjort for oversendelse av søknaden i forbindelse med videreføring av Astafjordprosjektet i en fase III. Søknaden sendes inn på vegne av et interkommunalt samarbeid for å få på plass finansieringen. Vi tar sikte på å utvide prosjektet til å omfatte alle kommunene i Sør-Troms Regionråd og kommuner som naturlig har interesser av å være med i prosjektet (Sør-Senja). Ved en eventuell tildeling vil prosjektgruppa gå inn som styringsgruppe for prosjektet og eierne vil være deltagende kommuner. Prosjektet har pr. i dag ønske om et mer utstrakt samarbeid med miljøer i Tromsø, og vil derfor gjerne ha med en representant fra Troms Fylkeskommune i styringsgruppen. Astafjordprosjektet har vist seg å være et viktig verktøy for marin næringsutvikling i Sør Troms. Prosjektet har allerede fått stor interesse regionalt, nasjonalt og internasjonalt på grunn av dokumenterte økonomisk målbare resultater. Prosjektgruppa hadde den 3. april 2009 et positivt møte med Norges Fiskerihøgskole/ Universitetet i Tromsø og Norsk Senter for Bygdeforskning. Disse har signalisert interesse for å bruke prosjektgrunnlaget i egen forskning, primært relatert til samfunnsfaglige - og økonomiske studier. Side 23

24 Prosjektet søker herved om tilskudd, stort kr fordelt over to år, dvs. kr pr. år. Dette utgjør ca. 44 % av totalkostnadene i prosjektet. For flere detaljer angående kostnader og finansieringsplan, se vedlagte prosjektsøknad. Vi ser fram til Deres tilbakemelding og håper på et positivt svar. Vennlig hilsen Prosjektgruppa Sør-Troms Regionråd Helge Eriksen Svein Berg Marit Johansen Leder i Sør-Troms Regionråd Ordfører i Skånland Ordfører i Ibestad Ordfører i Harstad Side 24

25 Side 25

26 INNHOLD Side 26

27 3 Side 27

28 4 Side 28

29 5 Side 29

30 6 Side 30

31 Vi har levd av havet i tusenvis av år, og ressursene i kystsonen er fornybare om vi forvalter de rett. Vi har kunnskapen, vi har teknologien, vi har de menneskelige ressursene og vi har evnen. - Er vi i vår oljerikdom villig til å bruke ressurser på å sikre livsgrunnlaget for kysten? o o 7 Side 31

32 8 Side 32

33 9 Side 33

34 6.1$' ದ $67$)-25'3526-(.7(7 )$6(,,, )LJXU 9LVHU NDUWODJWH G\EGHIRUKROG L $VWDIMRUGHQH RJ GHOHU DY 9 JVIMRUGEDVVHQJHW 'HWWH HU JUXQQODJVGDWD VRP EUXNHV IRU ODJH PDULQH JUXQQNDUW 10 Side 34

35 11 Side 35

36 6.1$' ದ $67$)-25'3526-(.7(7 )$6(,,, )LJXU 9LVHU UHVWHU DY IRVVLOW NRUDOOUHY IUD HQ XQGHUVMºLVN PRUHQHU\JJ XWHQIRU 6ºUUROOQHV )LJXU 8OLNH VHGLPHQWHU LQQKROGHU XOLNH W\SHU IDXQD.DUWOHJJLQJ DY GHWWH HU YLNWLJ IRU NXQQH WHJQH WHPDNDUW IRU RPU GHW GD XOLNH G\U NUHYHU XOLNH VXEVWUDWHU 12 Side 36

37 13 Side 37

38 14 Side 38

39 Aktivitet Beskrivelse Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Oppstart Utarbeidelse av konkret arbeidsplan og budsjett AP1: Strømmodell Innsamling og vurdering av eksisterende feltdata og Generelt modellarbeid Ttilrettelegging for modell Sammenligning av måledata og strømmodell Måling av strøm på utvalgte lokaliteter for kalibering AP2: Smittemodell Tilpasning og kalibrering av modell Generelt modellarbeid Databehandling Tilpasning og kalibrering AP3: Scenarioer Kjøring av scenarioer Prosjektmøter Sluttrapport 15 Side 39

40 16 Side 40

41 17 Side 41

42 18 Side 42

43 19 Side 43

44 20 Side 44

45 Næringsetaten Prosjektgruppa Sør-Troms Regionråd Asbjørn Selsbanesgt HARSTAD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 09/ Kjetil Helstad 243 TILSK Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 108/ TILSAGN OM TILSKUDD OVER SAMARBEIDSAVTALER TIL PROSJEKT ASTAFJORDPROSJEKTET - FASE III Tilsagnsnummer: SA13/09 Vi viser til Deres søknad registrert Troms fylkeskommune har innvilget Astafjordprosjektet tilskudd på inntil kr til prosjekt Astafjordprosjektet - Fase III, over budsjettramme Samarbeidsavtaler. Fylkesrådet har i møte fattet følgende vedtak i sak 269/09: 1. Fylkesrådet innvilger Astafjordprosjektet-Fase III v/ Prosjektgruppa i Sør-Troms regionråd om kr Tilsagnet dekkes inn over midler Troms fylkeskommune får tilført som følge av tildelingsrunden av nye tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret i 2009 jfr fylkestingsvedtak 70/ Det forutsettes aktiv formidling og etablering av en referansegruppe som følger prosjektet og som består av representanter fra fagmiljø, kommuner og andre fra Troms som har bruk for data som prosjektet genererer og som kan bruke erfaringene fra prosjektet til kartlegging i egne områder. 3. Astafjordprosjektet fase III bes avklare om Kvæfjord kommune vil delta i prosjektet. Fylkesråd for næring får i fullmakt til medfinansiering av eventuelt deltagelse fra Kvæfjord kommune i prosjektet. 4. Krav fra Troms fylkeskommune vedrørende organisering og gjennomføring av prosjektet skal være godkjent før prosjektet igangsettes. 5. For tilsagnet gjelder vilkår for tilsagn om tilskudd over fylkeskommunalt næringsfond av Det kan foretas delutbetaling PROSJEKTDETALJER KRDs hovedkategori 08 Programområde i RUP Næringsutvikling Innsatsområde/strategi i RUP NU2310 Begrunnelse for støtte Prosjektet bidrar til bærekraftig bruk av områdene. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandvn NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Side 45

46 2 SÆRVILKÅR Astafjordprosjektet Fase III må innen ha oversendt beskrivelse av formidlingsdelen til fylkeskommunen for godkjenning og opprettet referansegruppe. Det vises til punkt 3 i vedtaket i forhold til eventuell deltagelse av Kvæfjord kommune i prosjektet. Dette bes avklart innen Prosjektet er vurdert ikke å være i strid med EØS-statstøtteregelverk. Egeninnsats kan prissettes til inntil kr 450 kr/time Troms fylkeskommune ønsker å observatør i styringsgruppen for prosjektet og deltaker i referansegruppen. PROSJEKTMÅL Utarbeide marine grunnkart med temakart slik at Astafjordområdet i løpet av en 2-års periode blir et av de best dokumenterte kystsoneområdene i landet. De marine grunnkartene vil legge grunnlag for effektiv forvaltning av sjøområdene i Astafjord området, bla. som utgangspunkt for ved utforming av kommunale kystsoneplaner og bidra til mer effektiv drift av havbruksanleggene i området. Astafjord-området skal bli et av de best dokumenterte kystsoneområdene i landet. Derfor er samarbeidet mellom kommunene og de næringsaktørene som bruker området viktig og sentral i prosjektet. Det forvaltningsmessige aspektet ved prosjektet skal ivareta alle interessene i kystsonen, spesielt med tanke på fiskeri-, havbruk-, turist- og friluftsinteressene. Fremme en bærekraftig næringsutvikling basert på biologisk bruk av kystsonen i regionen. Dette skal så kunne brukes videre i for eksempel markedsføring av sjømat og andre produkter fra regionen. Astafjordprosjektet eies i dag av kommunene Ibestad, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy. Harstad og Bjarkøy kommune vil delta i fase III. Styringsgruppa består av ordfører i Harstad, Skånland og Ibestad kommune, en representant fra oppdrettsnæringen og en observatør fra Troms fylkeskommune v/ næringsetaten. Prosjektet ønsker å samarbeide med FOU-institusjoner og hvor deres fokus i forhold til deltagelse er samfunnsfaglige og økonomiske studier av prosjektet. Kostnader til dette er ikke lagt inn i opprinnelig søknad. PROSJEKTETS HOVEDAKTIVITETER Kartlegge sjøområdene i Astafjordområdet og lage marine grunnkart med temakart. Ved hjelp av målinger og prøvetakinger og Forsvarets detaljerte data skal tilnærmet full kunnskap over havbunnen kunne brukes til næringsutvikling, kystsoneforvaltning og miljøforvaltning. Strømmodellering med hensyn til forurensing-beredskap og oppdrett-beredskap i området inngår. Det kan bidra til god miljømessig forvaltning av områdene og kunnskap til forsvarlig næringsaktivitet. Kartene kan brukes i oppdretternes og fiskernes navigasjonssystem og anvendes i praktisk arbeid. Sør-Troms regionråd er søker og de fleste kommunene her pluss Dyrøy, vil delta. Kvæfjord kommune har ikke bestemt seg ennå ville vite mer om de økonomiske forutsetningene for prosjektet og inngår ikke i søknaden. Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe bestående av 3 ordførere, en næringslivsrepresentant (prosjektleder). KOSTNADSOVERSLAG Følgende kostnadsoverslag legges til grunn for prosjektet: Side 46

47 Prosjektkostnad Budsjett (kr) Godkjente kostnader Marine grunnkart med temakart, (NGU) Strømmodellering, (NIVA) Prøvetaking og analyser, (diverse) Prosjektformidling / administrasjon Formidling/ referansegruppe (anbefalt av TFK*) Sum kostnader FINANSIERINGSPLAN Følgende finansieringsplan legges til grunn for prosjektet: Finansieringskilde Beløp i kr. % Samarbeidsavtaler Norges geologiske undersøkelse Kommuner Næringsliv Prosjektets samlede finansiering % * Det forutsettes at prosjektet driver aktiv formidling, og at data og resultat av arbeidet gjøres lett tilgjengelig for alle som har interesse med hensyn til forvaltning og bruk av området og for mulig bruk i andre omsåder. Kobling opp mot lokale og regionale aktører som bruker informasjon prosjektet genererer på må være tilstede. Referansegruppe som følger prosjektet og som består av lokale og regionale representanter fra kommunene (i Troms), næringsliv, konsulentbransjen og andre mulige brukere data prosjektet generere forutsettes etablert. Kostnader til dette er tatt hensyn til i posten formidling/ referansegruppe kr i budsjett. PROSJEKTPERIODEN Prosjektet skal gjennomføres i perioden TILSAGNSVILKÅR For utbetaling av tilskudd vises til vedlagte Utbetalingsvilkår for tilskudd gitt fra fylkeskommunalt næringsfond Henvendelser angående tilsagnet behandles av Kjetil Helstad i næringsetaten, tlf.nr Anmodning om utbetaling sendes til Troms fylkeskommune, næringsetaten, Pb. 6600, 9296 Tromsø. Anne Hjortdahl ass. fylkesnæringssjef Kjetil Helstad.//. Vedlegg: - Utbetalingsvilkår for tilskudd gitt fra næringsfondet datert Sluttrapportskjema, som skal returneres ved sluttutbetaling av tilsagn sammen med sluttrapport som foruten å beskrive hva som har skjedd i prosjektet også skal beskrive resultatoppnåelse. - Fylkesrådsnotat sak 269/09 Søknad om tilskudd til Astafkoprdprosjektet Fase III Kopi : - Kristine Østrem Nordahl, her Side 47

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten Plan- og næringsetaten Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/400-27 Gunnar Davidsson 243 PRO Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 7248/12 77 78 81 64 Ragnvald Storvoll

Detaljer

Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning. Oddvar Longva NGU

Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning. Oddvar Longva NGU Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning Oddvar Longva NGU Undervannslandskap Sokkel; rolig landskap - dype renner og grunne banker SENJA Kyst og fjord; kupert og komplekst

Detaljer

Elektroniske sjøkart/marine grunnkart kan ikke brukes på grunn av et regelverk som er nærmere 100 år gammelt

Elektroniske sjøkart/marine grunnkart kan ikke brukes på grunn av et regelverk som er nærmere 100 år gammelt Elektroniske sjøkart/marine grunnkart kan ikke brukes på grunn av et regelverk som er nærmere 100 år gammelt Staten har brukt flere hundre millioner kroner i offentlige midler på å lage detaljerte undersjøiske

Detaljer

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune

Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms. Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Erfaringer med interkommunal kystsoneplanlegging: Kystplan Troms Stein Arne Rånes Prosjektleder Kystplan Troms Næringsetaten Troms fylkeskommune Kystplan Troms Et treårig samarbeidsprosjekt på interkommunal

Detaljer

Mareano-området. www.mareano.no. MAREANO - noen smakebiter fra landskap og biologi Terje Thorsnes & MAREANO-gruppen

Mareano-området. www.mareano.no. MAREANO - noen smakebiter fra landskap og biologi Terje Thorsnes & MAREANO-gruppen Mareano-området www.mareano.no MAREANO - noen smakebiter fra landskap og biologi Terje Thorsnes & MAREANO-gruppen Geologisk kartlegging Hola korallrev i glasialt trau www.mareano.no www.mareano.no www.mareano.no

Detaljer

Marine grunnkart. Hvordan skal disse komme brukerne til gode? Oddvar Longva, Liv Plassen, Sigrid Elvenes NGU

Marine grunnkart. Hvordan skal disse komme brukerne til gode? Oddvar Longva, Liv Plassen, Sigrid Elvenes NGU Marine grunnkart. Hvordan skal disse komme brukerne til gode? Oddvar Longva, Liv Plassen, Sigrid Elvenes NGU Innhold Marine grunnkart definisjon Marine grunnkart Astafjordprosjektet fase II og status fase

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer

Astafjordprosjektet. kystsoneplanlegging. - kunnskapsbasert. Marinbiolog Tone Rasmussen

Astafjordprosjektet. kystsoneplanlegging. - kunnskapsbasert. Marinbiolog Tone Rasmussen Astafjordprosjektet - kunnskapsbasert kystsoneplanlegging Marinbiolog Tone Rasmussen PRESENTASJON NGU-dagene, Trondheim 7. februar 2012 ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III Start i 2002- ferdig i mai 2012 Eies

Detaljer

Kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen Bruk av infrastrukturen i geologisk og marin sammenheng

Kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen Bruk av infrastrukturen i geologisk og marin sammenheng Kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen Bruk av infrastrukturen i geologisk og marin sammenheng Oddvar Longva NGU NOKIOS2012, Trondheim 30.10.2012 Innhold Hva - type data snakker vi om? Hvem - har bruk

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Astafjordprosjektet. kystsoneplanlegging. - kunnskapsbasert. Marinbiolog Tone Rasmussen

Astafjordprosjektet. kystsoneplanlegging. - kunnskapsbasert. Marinbiolog Tone Rasmussen Astafjordprosjektet - kunnskapsbasert kystsoneplanlegging Marinbiolog Tone Rasmussen PRESENTASJON FHL ÅRSMØTE 12.JANUAR 2012 ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III Start i 2002- ferdig i mai 2012 Eies av 12 kommuner

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.02.2014 Tid: etter FSK Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Marine grunnkart Sogn og Fjordane. Reidulv Bøe og Oddvar Longva NGU

Marine grunnkart Sogn og Fjordane. Reidulv Bøe og Oddvar Longva NGU Marine grunnkart Sogn og Fjordane Reidulv Bøe og Oddvar Longva NGU Marin kartlegging, Florø, 6. mars 2014 Photo: Erling Svensen Photo: Erling Svensen Foto: Jan Ove Hoddevik Fjordlandskap i Tafjorden Kyst

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober

Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober Enovas kommunesatsing 2009 Støtteprogrammet Kommunal energi- og klimaplanlegging Tiltakspakke bygg - ekstraordinært program for

Detaljer

Asta&ordprosjektet - mal for kunnskapsbasert kystsoneplanlegging

Asta&ordprosjektet - mal for kunnskapsbasert kystsoneplanlegging Asta&ordprosjektet - mal for kunnskapsbasert kystsoneplanlegging Marinbiolog Tone Rasmussen PRESENTASJON Miniseminar TFK 8. NOVEMBER 2011 SEA ECO 2011 ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III Start i 2002- ferdig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

En kyst av muligheter

En kyst av muligheter En kyst av muligheter Dybdedata som grunnlag for aktivitet i kystsonen Hanne Hodnesdal, Kartverket sjødivisjonen Steinkjer 18. september 2014 Fotomontasje. Foto: Arnfinn Lie Marine geodata Dybdedata brukes

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Statusrapport Astafjordprosjektet. Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog

Statusrapport Astafjordprosjektet. Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog Statusrapport Astafjordprosjektet Prosjektleder Arne Ekman Prosjektleder Miljø Tone Rasmussen, marinbiolog ASTAFJORDPROSJEKTET KYSTSONESAMARBEID MELLLOM SEKS KOMMUNER I SØR-TROMS MÅLSETTING Målet er at

Detaljer

MAREANO-programmet - Fiskernes behov og forventninger. MAREANO brukerkonferanse 1. november 2013 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

MAREANO-programmet - Fiskernes behov og forventninger. MAREANO brukerkonferanse 1. november 2013 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag MAREANO-programmet - Fiskernes behov og forventninger MAREANO brukerkonferanse 1. november 2013 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag Norsk sjømatnæring (2012): > 2 mill. tonn villfisk høstet > 1 mill.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset Møtedato: 06.06.2013 Varighet: 10:30-15:00 - TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Gunnar Davidsson Leder Vannregionmyndigheten Bjørn Eirik

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SLUTTRAPPORT ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III

SLUTTRAPPORT ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III SLUTTRAPPORT ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III -kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen Troms har rike ressurser i kystsonen. Fra tidenes morgen har befolkningen levd av det man kunne hente i havet. I fremtiden

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038.

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Deres ref Vår ref 11/1304-5 KON Dato Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Målet med bolystsatsingen DET KONGELIGE. Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG. Tilsagnsnummer: 11203020

Målet med bolystsatsingen DET KONGELIGE. Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG. Tilsagnsnummer: 11203020 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG Deres ref Vår ref 11/1317-40 JKO Dato 1 3 (T 2011 Statbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale midler

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND Deres ref. Vår ref. Dato 13/710-7 04.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 550 000 kroner til - En tverrkulturell møteplass

Detaljer

Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring

Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring Komite for næring Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Åsnes kommune Rådhusgt 1 2270 FLISA Deres ref. Vår ref. Dato 13/713-6 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til Åsnes kommune, Bolyst - Landsbyen

Detaljer

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Kjersti Gjervan, Enova SF Energibransjen Norges svar på klima utfordringen 4. september 2008 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet

Detaljer

Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Sogn og Fjordane fylkeskommune Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Sogn og Fjordane fylkeskommune Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune AVTALE Mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og samarbeidspartnar Sogn og Fjordane fylkeskommune Om utarbeiding av Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora Kartleggar: Norges geologiske

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland Arbeidsmøte IKPU 17 november 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Dagens agenda Referat fra møte med fiskeriministeren 5 nov Høring

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N Deres ref Vår ref Dato 15/2622-3 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kr 220 000 til prosjektet "Kommunesamarbeid

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund MØTEREFERAT Kontaktgruppemøte Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 06. mai 2013 Sted Vår ref. Antall sider Kl 12:30-15.30 Finnsnes Hotell Malin Ek 3 Til stede: Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Fra: kl. 09:30 Til: kl. 11:15 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Aktiv forvaltning av marine ressurser lokalt tilpasset forvaltning. Status og fremdrift. Torjan Bodvin Hovedprosjektleder Havforskningsinstituttet

Aktiv forvaltning av marine ressurser lokalt tilpasset forvaltning. Status og fremdrift. Torjan Bodvin Hovedprosjektleder Havforskningsinstituttet Aktiv forvaltning av marine ressurser lokalt tilpasset forvaltning Status og fremdrift Torjan Bodvin Hovedprosjektleder Havforskningsinstituttet I HAV 21 uttales følgende: Nye prinsipper for organisering

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO 2c;c)`-i C(,2 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Herøy kommune 8850 HERØY Deres ref Vår ref 11/1317-41 JKO Dato.`; OKT 7011 Statsbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale milder for regional

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Gunnar Cruickshank Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Gunnar Cruickshank Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer