Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER INFORMASJON FØR SØKNAD børsdager før Språk Informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt fra stidspunktet Lagringsplikt via tredjepart eller Oslo Børs Newspoint Offentliggjøring via tredjepart eller Oslo Børs Distribution Network Kopi av opplysninger Fem børsdager før Oslo Børs NewsPoint og innsideregister Fullmakt fra tredjepart distributør for offentliggjøring av informasjon Nøkkelinformasjon Selskapets ticker Logo og presentasjonstekst Managementselskaper For utstedere som er registrert i land utenfor EU/EØS: registrering av revisor hos Finanstilsynet SØKNAD OM NOTERING Noteringsavtale og legal opinion for utenlandske selskaper Offentliggjøring av mottatt INFORMASJON ETTER SØKNAD Dagen etter at om notering er sendt til Oslo Børs Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Registreringen over primærinnsidere Særskilt om registrering av revisjonsutvalg under selskapsopplysninger i NewsPoint Tre børsdager før første noteringsdag Adgangskort Kl handelsdagen før første noteringsdag Noteringsteknisk informasjon Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen MARKERING FØRSTE NOTERINGSDAG Velkomstmøte Bjellesermoni Selskapspresentasjoner av de nye noterte selskapene ØVRIG INFORMASJON Finansiell kalender OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN VEDLEGG Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15

3 Informasjon som skal sendes markedsplassen frister Det vises til avholdt innledende møte mellom representanter for selskapet og Oslo Børs. I forbindelse med om notering og eventuell påfølgende notering av selskapets aksjer, er det behov for diverse informasjon om selskapet og om selskapets kontaktpersoner. I tillegg til den informasjon som oversendes markedsplassen knyttet til redegjørelse, og annen korrespondanse som utgjør grunnlag for å vurdere om selskapet er egnet for notering på Oslo Børs eller Oslo Axess, er det også behov for en del annen informasjon. Dette gjelder både informasjon knyttet til en rent teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs, så vel som informasjon knyttet til presentasjon for pressen og lignende rundt en eventuell notering. Nedenfor følger en gjennomgang av den informasjon selskapet må oversende markedsplassen og frister for slik oversendelse, delt i oversendelse før selskapet sender inn og informasjon som skal sendes markedsplassen i perioden mellom innsendt og første noteringsdag. Gjennomgangen inneholder også noe veiledning i forbindelse med noteringsprosessen. På slutten av dokumentet finnes det en kort oppsummering over den informasjon som skal sendes Oslo Børs, med frister. Dersom selskapet ikke vil være i stand til å etterkomme en eller flere av fristene nedenfor, bes selskapet kontakte for eventuelt å avtale ny frist. Spørsmål til nedenstående kan rettes til selskapets ved Oslo Børs. 1 Informasjon før børsdager før Språk Selskaper med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven 5-4 skal som utgangspunkt offentliggjøre opplysninger på norsk, jf. verdipapirhandelloven Slike selskaper må søke om dispensasjon dersom de kun ønsker å benytte engelsk som språk. Dersom selskapet skal søke dispensajon fra språkkravet skal sendes 15 børsdager før selskapet leverer om notering på Oslo Børs eller på Oslo Axess. Søknaden sendes via e-post til. Søknad kan også fremsettes på et senere tidspunkt, men med et senere ikrafttredelsestidspunkt (forutsatt at blir innvilget). Dispensasjonsen vil bli avgjort i tråd med de retningslinjer Finanstilsynet oppstiller, jf. forskrift 6. desember 2007 nr Nærmere retningslinjer er oppstilt i Børssirkulære nr 1/2008 som ligger på Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer/ Spraakkrav-for-utstedere-med-Norge-somhjemstat 1.2 Informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt fra stidspunktet Selskaper er underlagt informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt for innsideinformasjon fra og med om notering på Oslo Børs og/eller på Oslo Axess er sendt Oslo Børs. Selskapet vil fra stidspunktet tildeles en tickerkode og gis tilgang til Oslo Børs NewsPoint. Se pkt for mer informasjon om NewsPoint. Offentliggjøringsplikten gjelder utstedere med Norge som hjemstat (uavhengig om de er primær- eller sekundærnotert), samt utstedere med Norge som vertsstat som kun er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 3 av 15

4 1.2.1 Lagringsplikt via tredjepart eller Oslo Børs Newspoint Lagringsplikten innebærer at utstedere av verdipapirer notert eller søkt notert på Oslo Børs eller Oslo Axess må sørge for innsending av lagringspliktige opplysninger til oppbevaring hos Oslo Børs som sentral lagringsmekanisme i Norge (OAM). Innsendelse skal skje samtidig som opplysningene offentliggjøres. Innsending til lagringsmekanismen kan gjøres via Oslo Børs brukergrensesnitt Oslo Børs NewsPoint eller via en tredjepart som kan levere meldinger direkte til OAM. Lagringsplikten gjelder for utstedere med Norge som hjemstat (uavhengig om de er primær- eller sekundærnotert) Offentliggjøring via tredjepart eller Oslo Børs Distribution Network Offentliggjøringsplikten innebærer at utstedere av verdipapirer notert eller søkt på Oslo Børs eller Oslo Axess enten selv må offentliggjøre informasjonspliktige opplysninger i samsvar med de lovbestemte krav, eller inngå avtale med en tredjepart som forestår offentliggjøring på deres vegne. Oslo Børs tilbyr en slik tjeneste for offentliggjøring; Oslo Børs Distribution Network. For nærmere opplysninger om dette, kontakt Markedsdataavdelingen på Oslo Børs på e-post adressen: Link til mer informasjon om offentliggjøring gjennom Oslo Børs Distribution Network: Kopi av opplysninger Selskaper som ikke benytter Oslo Børs Distribution Network for offentliggjøring, eller som ikke er omfattet av plikten til innsending til lagringsmekanismen, skal sende kopi av alle opplysninger som selskapet er pålagt etter løpende forpliktelser til Oslo Børs. Kopi av opplysninger skal sendes børsen elektronisk senest samtidig som offentliggjøring finner sted. Innsendelse som nevnt skal gjøres i samsvar med prinsippene beskrevet i pkt , Lagringsplikt via tredjepart eller Oslo Børs Newspoint. 1.3 Fem børsdager før Oslo Børs NewsPoint og innsideregister Brukergrensesnittet Oslo Børs NewsPoint kan benyttes til følgende: Offentliggjøring av informasjon i Oslo Børs Distribution Network Lagring av informasjon i den offisielle lagringsmekanismen (OAM) eller kopi av opplysninger Registrering av primærinnsidere, se pkt Registering av selskapsopplysninger, se punkt Registrering av finansiell kalender, se punkt 5.1 Dersom Oslo Børs NewsPoint benyttes for både offentliggjøring og lagring, er det tilstrekkelig å sende inn meldingen én gang. Det anbefales at selskapet har sin egen bruker til Oslo Børs NewsPoint for lagring eller kopi av opplysninger selv om pliktene, se pkt. 1.2 utføres av en tredjepart. Dette for å kunne oppfylle kravene dersom tredjepart distributøren av ulike årsaker ikke utøver disse Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 4 av 15

5 pliktene på vegne av selskapet. Det vil ikke være tilstrekkelig å sende denne type informasjon på e-post for å tilfredstille plikten om lagring og kopi av opplysninger. Selskapet gis tilgang til systemet fra samme dag selskapet blir informasjonspliktig. For å få tilgang til Oslo Børs NewsPoint og/eller innsideregistrert kontakt Markedsadministrasjonen via e-post senest fem børsdager før en leveres Fullmakt fra tredjepart distributør for offentliggjøring av informasjon Skal selskapet bruke annen distributør for offentliggjøring av informasjon enn Oslo Børs Distribution Network, og lagring eller innsendelse av kopi av opplysninger skal utføres av denne tredjepart via Oslo Børs NewsPoint, kontakt Markedsadministrasjonen via e-post eller fax: senest fem børsdager før om notering leveres Nøkkelinformasjon I vedlegg 1 følger oppsett for nødvendig nøkkelinformasjon om selskapet. Dette oversendes til Oslo Børs fem børsdager før selskapet leverer om notering på Oslo Børs eller på Oslo Axess. Innen fristen sendes vedlegg 1 i utfylt stand til Markedsadministrasjonen via e-post med kopi til Selskapets ticker Ettersom selskapet er underlagt informasjonsplikt allerede fra stidspunktet, vil selskapets ticker være i bruk i Oslo Børs NewsPoint fra dagen etter selskapet har sendt om notering. Selskapets ticker skal ha en gjenkjennelseseffekt i forhold til selskapets firmanavn, og første bokstav i tickeren skal være den samme som første bokstav i firmanavnet. Tickeren skal bestå av bokstaver og kan ha en lengde fra tre til seks tegn. Forslag til ticker skal sendes til Markedsadministrasjonen via e-post til med kopi til fem børsdager før selskapet leverer om notering på Oslo Børs eller på Oslo Axess. Oslo Børs vil i samråd med selskapet bestemme selskapets ticker senest to børsdager før selskapet leverer Logo og presentasjonstekst Selskapet vil være synlig på Oslo Børs nettsider fra og med stidspunktet med logo og en kortfattet presentasjonstekst. Presentasjonsteksten vil senere også inngå i en pressemelding fra Oslo Børs om Børsstyrets vedtak i forbindelse med sbehandlingen. Format på slik beskrivelse følger nedenfor: Vennligst beskriv selskapet i kortfattethet (maks. 500 tegn) på både norsk og engelsk: Norsk: Engelsk: Selskapets logo vil også være synlig på storskjerm på noteringsdagen. Til dette behøves en vektorbasert logo i.eps-format. Senest fem børsdager før leveres, sendes logo og presentasjonstekst til Markedsadministrasjonen via e-post; og med kopi til. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 5 av 15

6 1.3.6 Managementselskaper Dersom noen skal forestå ledelsesfunksjoner på vegne av selskapet (managementselskap) plikter vedkommende å etterleve de regler som utstederselskapet ville vært underlagt dersom selskapet selv hadde forestått de aktuelle funksjoner. Utstederselskapet skal innestå for at overtredelser av børsreglene som skyldes den som forestår driften eller virksomheten skal behandles som om overtredelsen var begått av selskapet. Managementselskapet og det selskap som søker børsnotering skal fem børsdager før innlevering av børs inngå særskilt avtale med Oslo Børs som nærmere regulerer ansvaret og pliktene til utstederselskapet og managementselskapet overfor børsen. Vedlagt er link til avtalen som sendes til med kopi til Markedsadministrasjonen via e-post til Managementavtalen har form som en tiltredelseserklæring og er tilgjengelig på børsens nettsider, via link under: For utstedere som er registrert i land utenfor EU/EØS: registrering av revisor hos Finanstilsynet Det åttende selskapsdirektivet (Revisjonsdirektivet) har bestemmelser som vedrører tredjelandsrevisorer. Bestemmelsene er inntatt i Forskrift av 30. juni 2010 om registrering av og tilsyn med tredjelandsrevisorer. En tredjestatsrevisor er den som foretar revisjonen av årsregnskapet til revisjonspliktige som er registrert i et land utenfor EU/EØS (tredjeland) og som utsteder verdipapirer notert på regulert marked i Norge. Tredjelandsrevisor skal registrere seg i det norske Finanstilsynets revisorregister og føres tilsyn med. Finanstilsynet kan frita en registrert tredjelandsrevisor fra slikt tilsyn dersom revisortilsynsmyndighetene i et annet EØS-land, eller et tredjelands kvalitetssikringssystem som er vurdert som tilsvarende i henhold til direktiv 2006/43/EF artikkel 46, har utført kvalitetskontroll i løpet av de siste tre år. Formålet med registrerings- og tilsynsbestemmelsen er investorbeskyttelse. Revisjonsberetning avgitt av tredjelandsrevisor som ikke er registrert som angitt ovenfor har ingen rettsvirkning. For en nærmere omtale vises det til Finanstilsynets nettsider: konsesjon/registration-of-third-country-audit-entities-in-the-norwegian-register-of- Auditors--Transitional-period/ Selskaper som søker børsnotering og er hjemmehørende i land utenfor EU/EØS skal 5 børsdager før innlevering av børs bekrefte overfor børsen at deres revisor er blitt registrert i det norske Finanstilsynets revisorregister. Bekreftelsen sendes til børsens via e-post. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 6 av 15

7 2 Søknad om notering 2.1 Noteringsavtale og legal opinion for utenlandske selskaper Et utenlandsk selskap som søker om primærnotering eller sekundærnotering på Oslo Børs må inngå en noteringsavtale. Det skal fremlegges en bekreftelse fra ekstern advokat overfor Oslo Børs på at noteringsavtalen er bindende for selskapet og at det ikke foreligger formelle hindre for at avtalen kan etterleves av selskapet. Noteringsavtale skal inngås og bekreftes via en legal opinion senest på tidspunkt for fremsettelse av via mail til. Link til noteringsavtale: e/file/statement%20on%20listing%20of%20shares%20of%20a%20foreign%20company.pdf 2.2 Offentliggjøring av mottatt På dagen for mottak av en, offentliggjør markedsplassen at det er mottatt fra selskapet. Dersom selskapet trekker en, eller børsstyret ikke innvilger denne, vil dette også offentligjøres av markedsplassen. Selskapet vil i så tilfelle ikke lenger ha tilgang til Oslo Børs NewsPoint. 3 Informasjon etter 3.1 Dagen etter at om notering er sendt til Oslo Børs Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Under funksjonaliteten Selskapsopplysninger i portalen Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) skal selskapene oppdatere og kontrollere de opplysninger som Oslo Børs krever registrert om selskapet. Pålogging er det samme som til NewsPoint for offentliggjøring og lagring og registrering av primærinnsidere som nevnt i punkt I selve NewsPoint finnes også hjelpetekst til hver enkelt opplysning som skal registreres for selskapet. Plikten til å registrere og vedlikeholde selskapsopplysninger er inntatt i løpende forpliktelser punkt 2.6 (4). Vi ber selskapet om å registrere selskapsopplysninger dagen etter at selskapets om notering er oversendt Oslo Børs. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint, se punkt Vennligst send en bekreftelse til Markedsadministrasjonen via e-post; når registeringen er utført Registreringen over primærinnsidere Primærinnsidere og nærstående som eier aksjer skal være registrert i systemet hos Oslo Børs senest innen kl dagen etter at selskapet har fått tilgang til systemet, og Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 7 av 15

8 registerte opplysninger skal fortløpende oppdateres ved eventuelle endringer, uten ugrunnet opphold. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for registering av primærinnsidere, se punkt Navn på selskap, primærinnsider, samt stilling/verv i selskapet vil bli tilgjengelig for offentligheten på markedsplassens websider. Utover dette vil informasjonen som legges inn i våre systemer bli behandlet konfidensielt. Innrapportering av nærstående er primærinnsiders ansvar, men kan gjerne gjøres av selskapet. Hvis primærinnsideren ikke ønsker at nærstående skal meldes inn av selskapet, bes primærinnsideren sende opplysningene om den nærstående til Kun nærstående meldt inn via selskapets bruker vil være synlig for selskapet. Nærstående skal kun registeres hvis vedkommende har aksjebeholdning i selskapet Særskilt om registrering av revisjonsutvalg under selskapsopplysninger i NewsPoint Som en hovedregel skal alle utstedere med omsettelige verdipapirer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess ha et revisjonsutvalg eller et tilsvarende organ, jf. børsforskriften 1 (2). Plikten til å etablerte revisjonsutvalg er nærmere beskrevet i børssirkulære 2/2011. Det er unntak fra plikten til å etablere revisjonsutvalg for mindre foretak, offentlig myndighet og heleide datterselskap. Børsforskriften 1 (2) krever at utsteder skal fremlegge dokumentasjon som viser at kravene i bestemmelsen er oppfylt. For å oppfylle denne dokumentasjonsplikten ber vi selskapet om å registrere opplysningene om sitt revisjonsutvalg i Oslo Børs elektroniske portal for utstedere, Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) under Selskapsopplysninger dagen etter selskapets om notering er oversendt Oslo Børs. Det understrekes at også de utstederne som faller inn under et av unntakene fra plikten til å etablere revisjonsutvalg, skal registrere opplysninger om dette innen nevnte frist. I selve NewsPoint finnes også hjelpetekst til hver enkelt opplysning som skal registreres. For en nærmere beskrivelse av funksjonaliteten Selskapsopplysninger se punkt om registering av øvrige selskapsopplysninger i Newspoint. 3.2 Tre børsdager før første noteringsdag Adgangskort Første noteringsdag blir representanter fra selskapet og dets rådgivere invitert til en åpningssermoni på Oslo Børs. Som et lite minne fra første noteringsdag lager markedsplassen adgangskort med selskapsnavn og navn på de ulike besøkende. Av hensyn til produksjon av adgangskort som skal brukes på selve noteringsdagen, ber vi om at fullt navn på de personer som møter fra selskapet og dets rådgivere, blir oversendt senest tre børsdager før første noteringsdag dersom selskapet ønsker et slikt minne fra noteringsdagen. Opplysningene skal sendes via e-post til med kopi til Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 8 av 15

9 3.3 Kl handelsdagen før første noteringsdag Noteringsteknisk informasjon Senest kl handelsdagen før første noteringsdag må selskapet oversende noteringsteknisk informasjon til markedsplassen. Dette benyttes blant annet til teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs og som grunnlag for informasjon om selskapet. I vedlegg 2 følger mal for utfyllelse av noteringsteknisk informasjon. Innen kl handelsdagen før første noteringsdag sendes vedlegget til Markedsadministrasjonen via e-post; med kopi til. Øvrig dokumentasjon som skal være markedsplassen i hende til samme frist følger av opptaksreglene på Oslo Børs/Oslo Axess punkt Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen Det er anledning for selskapene å få henge opp egen logo-plakat på noteringsbalkongen. Selskapets logo-plakat vil da bli hengt opp til venstre for Oslo Børs/Oslo Axess sett nedenfra og opp. Det forutsetter at: Selskapet må selv få laget plakaten og få den levert til Oslo Børs Plakaten må være laget enten i tynn papp eller på kapaplater Plakaten må ha nøyaktig disse målene: 111 cm x 95,5 cm Motivet skal fortrinnsvis være selskapets logo. Dersom det er ønskelig med et annet motiv skal det tas opp og godkjennes av Notering- og utstedertjenester Plakaten festes ved hjelp av pålimte magneter. De øverste hjørnene på baksiden vil derfor bli noe skadet når magnetene fjernes Logo-plakat leveres til ved Oslo Børs innen kl dagen før første noteringsdag For eksempel på bruk av logo-plakat, se vedlegg 3. 4 Markering første noteringsdag 4.1 Velkomstmøte Markedsplassen inviterer nye selskaper til å markere første noteringsdag med et velkomstmøte på børsen i form av en frokost. Møtet avholdes normalt før markedet åpner og representanter fra børsens ledelse og administrasjon vil delta. Vanlig oppmøte er da ca kl Børsens markedsovervåkning vil holde en kort presentasjon av handels- og overvåkingssystemet. 4.2 Bjellesermoni Det har blitt en tradisjon at representanter for selskapets ledelse eller styre ringer i noteringsbjellen når markedet åpner kl Kommunikasjonsavdelingen inviterer pressen til å delta på bjelleseremonien. Frokostmøtet avsluttes vanligvis av en bjelleringingsseremoni. Bjelleringingen kan også avholdes senere på dagen. Det avklares med. 4.3 Selskapspresentasjoner av de nye noterte selskapene Selskapet oppfordres til å holde en kort presentasjon for pressen og ev. andre fremmøtte i børsens lokaler umiddelbart etter åpning av handel noteringsdagen. Dette er en fin anledning til å formidle kunnskap om selskapet og likeledes en god anledning for pressen Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 9 av 15

10 til å få nødvendig kunnskap om selskapets virksomhet. En slik seanse er også nyttig i forhold til å knytte kontakter i pressen, som vil kunne øke muligheten for senere presseomtale. Presentasjonen bør være av relativt kort varighet (15-20 minutter), og det bør settes av tid til både spørsmål i plenum og en-til-en intervjuer med fremmøtte journalister. Presentasjonen bør være i PowerPoint eller pdf-format. Selskapspresentasjonen sendes til med kopi til senest kl dagen før første noteringsdag. Selskapet må selv trykke opp og ta med kopier dersom man ønsker å dele ut presentasjonen til journalister og andre fremmøtte. Børsens erfaring er at noteringen dekkes av flere medier når man på forhånd varsler en presentasjon av selskapet. 5 Øvrig informasjon 5.1 Finansiell kalender Selskapet skal i henhold til børsens løpende forpliktelser pkt. 4.5 årlig offentliggjøre en finansiell kalender. Den skal minimum inneholde en oversikt over de planlagte tidspunktene for offentliggjøring av delårsrapporter påfølgende år, og skal offentliggjøres senest innen årets utgang. Under funksjonaliteten «Finanskalender» i portalen Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) skal selskapene innrapportere og offentliggjøre selskapets finansielle kalender innen første noteringsdag. På grunnlag av registreringen blir det automatisk generert en børsmelding som blir distribuert via Oslo Børs nyhetsfeed under meldingskategori «Finansiell Kalender». Meldingen blir også lagret og offentliggjort på Det vil ikke være mulig å benytte en nyhetsdistributørs tredjepartssystem for dette. Nyhetsdistributører som har manuell tilgang til Oslo Børs NewsPoint på vegne av utsteder, vil også automatisk få tilgang til å benytte «Finanskalender» portalen. Pålogging er det samme som til NewsPoint for offentliggjøring og lagring og registrering av primærinnsidere som nevnt i punkt For å få tilgang til systemet og retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint, se punkt Vi ber selskapet om å registrere finanskalender innen første noteringsdag. Vennligst send en bekreftelse til Markedsadministrasjonen via e-post; og når registeringen er utført. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 10 av 15

11 6 Oversikt over informasjon som skal sendes markedsplassen MA = Markedsadministrasjon, KO = Kommunikasjonsavdelingen, NL = New listing, Informasjon før : Kapittel Beskrivelse Frist Mottaker Vedlegg Dispensasjon fra språkkrav 15 børsdager før Saksbehandler m/ kopi til MA Tilgang til Oslo Børs Newspoint. 5 børsdager før MA m/kopi til Nøkkelinformasjon 5 børsdager før MA m/kopi til Vedlegg Selskapets ticker 5 børsdager før MA m/kopi til Logo og presentasjonstekst 5 børsdager før MA og NL m/kopi til Managementselskaper 5 børsdager før Saksbehandler m/ kopi til MA For utstedere som er registrert i land utenfor EU/EØS: registrering av revisor hos Finanstilsynet 5 børsdager før Saksbehandler 2.1 Noteringsavtale og legal opinion for utenlandske selskaper På tidspunkt for fremsettelse av Saksbehandler Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 11 av 15

12 Informasjon etter : Kapittel Beskrivelse Frist Mottaker Vedlegg Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Dagen etter at om notering er sendt til Oslo Børs. MA m/kopi til Registrering av primærinnsidere Dagen etter at selskapet har fått tilgang til systemet (Oslo Børs NewsPoint) Adgangskort 3 børsdager før første noteringsdag Noteringsteknisk informasjon Logo-plakat synlig på noteringsbalkong en Kl handelsdagen før første noteringsdag Kl handelsdagen før første noteringsdag NL m/kopi til MA m/kopi til Vedlegg 2 Saksbehandler Vedlegg Selskapspresentasjon 5.1 Finansiell kalender Kl handelsdagen før første noteringsdag Innen første noterinsdag NL m/kopi til MA m/kopi til Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 12 av 15

13 7 Vedlegg Vedlegg 1 Nøkkelinformasjon INFORMASJON OM NYTT SELSKAP PÅ OSLO BØRS/OSLO AXESS Selskapets navn: Organisasjonsnr. Adresse: Forretningskontoradresse, hvis annen enn adressen oppgitt over: Telefonnummer: Telefaksnummer: Adm. direktør: Økonomidirektør: Primær børskontakt: Sekundær børskontakt: Børskontakt primær/sekundær Primær Sekundær Børskontakt direktenummer: Børskontakt mobilnummer: Børskontakt Børskontakt tittel: Revisor: ISIN- nummer: Web-adresse: Ticker: Primær- eller sekundærnotering: Regnskapsspråk f.eks. IFRS, Canadian GAAP, US GAAP: Notert på annen børs/regulert marked (angi hvilken): Jurisdiksjon (domsrett ): Konsern ja/nei: Hjemstat for prospektkontroll: Hjemstat for periodisk informasjonsplikt: Underlagt norske tilbudsregler ja/nei: Valg av distributør for offentliggjøring av informasjon. Oppfyller distributør lagringsplikten eller kopi av opplysninger for selskapet: Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 13 av 15

14 Vedlegg 2 Noteringsteknisk informasjon Antatt markedsverdi pr. aksje: Valuta: Pålydende: Aksjekapital som tas opp til notering: Antall aksjer som tas opp til notering: Total aksjekapital i selskapet: Antall aksjer registrert i VPS: Antall stemmer pr. aksje: Beholdning egne aksjer: 1. noteringsdag: OPPTAK AV NYTT SELSKAP PÅ OSLO BØRS/OSLO AXESS Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 14 av 15

15 Vedlegg 3 Eksempel på logo- plakat synlig på noteringsbalkongen Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 15 av 15