Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER INFORMASJON FØR SØKNAD børsdager før Språk Informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt fra stidspunktet Lagringsplikt via tredjepart eller Oslo Børs Newspoint Offentliggjøring via tredjepart eller Oslo Børs Distribution Network Kopi av opplysninger Fem børsdager før Oslo Børs NewsPoint og innsideregister Fullmakt fra tredjepart distributør for offentliggjøring av informasjon Nøkkelinformasjon Selskapets ticker Logo og presentasjonstekst Managementselskaper For utstedere som er registrert i land utenfor EU/EØS: registrering av revisor hos Finanstilsynet SØKNAD OM NOTERING Noteringsavtale og legal opinion for utenlandske selskaper Offentliggjøring av mottatt INFORMASJON ETTER SØKNAD Dagen etter at om notering er sendt til Oslo Børs Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Registreringen over primærinnsidere Særskilt om registrering av revisjonsutvalg under selskapsopplysninger i NewsPoint Tre børsdager før første noteringsdag Adgangskort Kl handelsdagen før første noteringsdag Noteringsteknisk informasjon Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen MARKERING FØRSTE NOTERINGSDAG Velkomstmøte Bjellesermoni Selskapspresentasjoner av de nye noterte selskapene ØVRIG INFORMASJON Finansiell kalender OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN VEDLEGG Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15

3 Informasjon som skal sendes markedsplassen frister Det vises til avholdt innledende møte mellom representanter for selskapet og Oslo Børs. I forbindelse med om notering og eventuell påfølgende notering av selskapets aksjer, er det behov for diverse informasjon om selskapet og om selskapets kontaktpersoner. I tillegg til den informasjon som oversendes markedsplassen knyttet til redegjørelse, og annen korrespondanse som utgjør grunnlag for å vurdere om selskapet er egnet for notering på Oslo Børs eller Oslo Axess, er det også behov for en del annen informasjon. Dette gjelder både informasjon knyttet til en rent teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs, så vel som informasjon knyttet til presentasjon for pressen og lignende rundt en eventuell notering. Nedenfor følger en gjennomgang av den informasjon selskapet må oversende markedsplassen og frister for slik oversendelse, delt i oversendelse før selskapet sender inn og informasjon som skal sendes markedsplassen i perioden mellom innsendt og første noteringsdag. Gjennomgangen inneholder også noe veiledning i forbindelse med noteringsprosessen. På slutten av dokumentet finnes det en kort oppsummering over den informasjon som skal sendes Oslo Børs, med frister. Dersom selskapet ikke vil være i stand til å etterkomme en eller flere av fristene nedenfor, bes selskapet kontakte for eventuelt å avtale ny frist. Spørsmål til nedenstående kan rettes til selskapets ved Oslo Børs. 1 Informasjon før børsdager før Språk Selskaper med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven 5-4 skal som utgangspunkt offentliggjøre opplysninger på norsk, jf. verdipapirhandelloven Slike selskaper må søke om dispensasjon dersom de kun ønsker å benytte engelsk som språk. Dersom selskapet skal søke dispensajon fra språkkravet skal sendes 15 børsdager før selskapet leverer om notering på Oslo Børs eller på Oslo Axess. Søknaden sendes via e-post til. Søknad kan også fremsettes på et senere tidspunkt, men med et senere ikrafttredelsestidspunkt (forutsatt at blir innvilget). Dispensasjonsen vil bli avgjort i tråd med de retningslinjer Finanstilsynet oppstiller, jf. forskrift 6. desember 2007 nr Nærmere retningslinjer er oppstilt i Børssirkulære nr 1/2008 som ligger på Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer/ Spraakkrav-for-utstedere-med-Norge-somhjemstat 1.2 Informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt fra stidspunktet Selskaper er underlagt informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt for innsideinformasjon fra og med om notering på Oslo Børs og/eller på Oslo Axess er sendt Oslo Børs. Selskapet vil fra stidspunktet tildeles en tickerkode og gis tilgang til Oslo Børs NewsPoint. Se pkt for mer informasjon om NewsPoint. Offentliggjøringsplikten gjelder utstedere med Norge som hjemstat (uavhengig om de er primær- eller sekundærnotert), samt utstedere med Norge som vertsstat som kun er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 3 av 15

4 1.2.1 Lagringsplikt via tredjepart eller Oslo Børs Newspoint Lagringsplikten innebærer at utstedere av verdipapirer notert eller søkt notert på Oslo Børs eller Oslo Axess må sørge for innsending av lagringspliktige opplysninger til oppbevaring hos Oslo Børs som sentral lagringsmekanisme i Norge (OAM). Innsendelse skal skje samtidig som opplysningene offentliggjøres. Innsending til lagringsmekanismen kan gjøres via Oslo Børs brukergrensesnitt Oslo Børs NewsPoint eller via en tredjepart som kan levere meldinger direkte til OAM. Lagringsplikten gjelder for utstedere med Norge som hjemstat (uavhengig om de er primær- eller sekundærnotert) Offentliggjøring via tredjepart eller Oslo Børs Distribution Network Offentliggjøringsplikten innebærer at utstedere av verdipapirer notert eller søkt på Oslo Børs eller Oslo Axess enten selv må offentliggjøre informasjonspliktige opplysninger i samsvar med de lovbestemte krav, eller inngå avtale med en tredjepart som forestår offentliggjøring på deres vegne. Oslo Børs tilbyr en slik tjeneste for offentliggjøring; Oslo Børs Distribution Network. For nærmere opplysninger om dette, kontakt Markedsdataavdelingen på Oslo Børs på e-post adressen: Link til mer informasjon om offentliggjøring gjennom Oslo Børs Distribution Network: Kopi av opplysninger Selskaper som ikke benytter Oslo Børs Distribution Network for offentliggjøring, eller som ikke er omfattet av plikten til innsending til lagringsmekanismen, skal sende kopi av alle opplysninger som selskapet er pålagt etter løpende forpliktelser til Oslo Børs. Kopi av opplysninger skal sendes børsen elektronisk senest samtidig som offentliggjøring finner sted. Innsendelse som nevnt skal gjøres i samsvar med prinsippene beskrevet i pkt , Lagringsplikt via tredjepart eller Oslo Børs Newspoint. 1.3 Fem børsdager før Oslo Børs NewsPoint og innsideregister Brukergrensesnittet Oslo Børs NewsPoint kan benyttes til følgende: Offentliggjøring av informasjon i Oslo Børs Distribution Network Lagring av informasjon i den offisielle lagringsmekanismen (OAM) eller kopi av opplysninger Registrering av primærinnsidere, se pkt Registering av selskapsopplysninger, se punkt Registrering av finansiell kalender, se punkt 5.1 Dersom Oslo Børs NewsPoint benyttes for både offentliggjøring og lagring, er det tilstrekkelig å sende inn meldingen én gang. Det anbefales at selskapet har sin egen bruker til Oslo Børs NewsPoint for lagring eller kopi av opplysninger selv om pliktene, se pkt. 1.2 utføres av en tredjepart. Dette for å kunne oppfylle kravene dersom tredjepart distributøren av ulike årsaker ikke utøver disse Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 4 av 15

5 pliktene på vegne av selskapet. Det vil ikke være tilstrekkelig å sende denne type informasjon på e-post for å tilfredstille plikten om lagring og kopi av opplysninger. Selskapet gis tilgang til systemet fra samme dag selskapet blir informasjonspliktig. For å få tilgang til Oslo Børs NewsPoint og/eller innsideregistrert kontakt Markedsadministrasjonen via e-post senest fem børsdager før en leveres Fullmakt fra tredjepart distributør for offentliggjøring av informasjon Skal selskapet bruke annen distributør for offentliggjøring av informasjon enn Oslo Børs Distribution Network, og lagring eller innsendelse av kopi av opplysninger skal utføres av denne tredjepart via Oslo Børs NewsPoint, kontakt Markedsadministrasjonen via e-post eller fax: senest fem børsdager før om notering leveres Nøkkelinformasjon I vedlegg 1 følger oppsett for nødvendig nøkkelinformasjon om selskapet. Dette oversendes til Oslo Børs fem børsdager før selskapet leverer om notering på Oslo Børs eller på Oslo Axess. Innen fristen sendes vedlegg 1 i utfylt stand til Markedsadministrasjonen via e-post med kopi til Selskapets ticker Ettersom selskapet er underlagt informasjonsplikt allerede fra stidspunktet, vil selskapets ticker være i bruk i Oslo Børs NewsPoint fra dagen etter selskapet har sendt om notering. Selskapets ticker skal ha en gjenkjennelseseffekt i forhold til selskapets firmanavn, og første bokstav i tickeren skal være den samme som første bokstav i firmanavnet. Tickeren skal bestå av bokstaver og kan ha en lengde fra tre til seks tegn. Forslag til ticker skal sendes til Markedsadministrasjonen via e-post til med kopi til fem børsdager før selskapet leverer om notering på Oslo Børs eller på Oslo Axess. Oslo Børs vil i samråd med selskapet bestemme selskapets ticker senest to børsdager før selskapet leverer Logo og presentasjonstekst Selskapet vil være synlig på Oslo Børs nettsider fra og med stidspunktet med logo og en kortfattet presentasjonstekst. Presentasjonsteksten vil senere også inngå i en pressemelding fra Oslo Børs om Børsstyrets vedtak i forbindelse med sbehandlingen. Format på slik beskrivelse følger nedenfor: Vennligst beskriv selskapet i kortfattethet (maks. 500 tegn) på både norsk og engelsk: Norsk: Engelsk: Selskapets logo vil også være synlig på storskjerm på noteringsdagen. Til dette behøves en vektorbasert logo i.eps-format. Senest fem børsdager før leveres, sendes logo og presentasjonstekst til Markedsadministrasjonen via e-post; og med kopi til. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 5 av 15

6 1.3.6 Managementselskaper Dersom noen skal forestå ledelsesfunksjoner på vegne av selskapet (managementselskap) plikter vedkommende å etterleve de regler som utstederselskapet ville vært underlagt dersom selskapet selv hadde forestått de aktuelle funksjoner. Utstederselskapet skal innestå for at overtredelser av børsreglene som skyldes den som forestår driften eller virksomheten skal behandles som om overtredelsen var begått av selskapet. Managementselskapet og det selskap som søker børsnotering skal fem børsdager før innlevering av børs inngå særskilt avtale med Oslo Børs som nærmere regulerer ansvaret og pliktene til utstederselskapet og managementselskapet overfor børsen. Vedlagt er link til avtalen som sendes til med kopi til Markedsadministrasjonen via e-post til Managementavtalen har form som en tiltredelseserklæring og er tilgjengelig på børsens nettsider, via link under: For utstedere som er registrert i land utenfor EU/EØS: registrering av revisor hos Finanstilsynet Det åttende selskapsdirektivet (Revisjonsdirektivet) har bestemmelser som vedrører tredjelandsrevisorer. Bestemmelsene er inntatt i Forskrift av 30. juni 2010 om registrering av og tilsyn med tredjelandsrevisorer. En tredjestatsrevisor er den som foretar revisjonen av årsregnskapet til revisjonspliktige som er registrert i et land utenfor EU/EØS (tredjeland) og som utsteder verdipapirer notert på regulert marked i Norge. Tredjelandsrevisor skal registrere seg i det norske Finanstilsynets revisorregister og føres tilsyn med. Finanstilsynet kan frita en registrert tredjelandsrevisor fra slikt tilsyn dersom revisortilsynsmyndighetene i et annet EØS-land, eller et tredjelands kvalitetssikringssystem som er vurdert som tilsvarende i henhold til direktiv 2006/43/EF artikkel 46, har utført kvalitetskontroll i løpet av de siste tre år. Formålet med registrerings- og tilsynsbestemmelsen er investorbeskyttelse. Revisjonsberetning avgitt av tredjelandsrevisor som ikke er registrert som angitt ovenfor har ingen rettsvirkning. For en nærmere omtale vises det til Finanstilsynets nettsider: konsesjon/registration-of-third-country-audit-entities-in-the-norwegian-register-of- Auditors--Transitional-period/ Selskaper som søker børsnotering og er hjemmehørende i land utenfor EU/EØS skal 5 børsdager før innlevering av børs bekrefte overfor børsen at deres revisor er blitt registrert i det norske Finanstilsynets revisorregister. Bekreftelsen sendes til børsens via e-post. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 6 av 15

7 2 Søknad om notering 2.1 Noteringsavtale og legal opinion for utenlandske selskaper Et utenlandsk selskap som søker om primærnotering eller sekundærnotering på Oslo Børs må inngå en noteringsavtale. Det skal fremlegges en bekreftelse fra ekstern advokat overfor Oslo Børs på at noteringsavtalen er bindende for selskapet og at det ikke foreligger formelle hindre for at avtalen kan etterleves av selskapet. Noteringsavtale skal inngås og bekreftes via en legal opinion senest på tidspunkt for fremsettelse av via mail til. Link til noteringsavtale: e/file/statement%20on%20listing%20of%20shares%20of%20a%20foreign%20company.pdf 2.2 Offentliggjøring av mottatt På dagen for mottak av en, offentliggjør markedsplassen at det er mottatt fra selskapet. Dersom selskapet trekker en, eller børsstyret ikke innvilger denne, vil dette også offentligjøres av markedsplassen. Selskapet vil i så tilfelle ikke lenger ha tilgang til Oslo Børs NewsPoint. 3 Informasjon etter 3.1 Dagen etter at om notering er sendt til Oslo Børs Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Under funksjonaliteten Selskapsopplysninger i portalen Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) skal selskapene oppdatere og kontrollere de opplysninger som Oslo Børs krever registrert om selskapet. Pålogging er det samme som til NewsPoint for offentliggjøring og lagring og registrering av primærinnsidere som nevnt i punkt I selve NewsPoint finnes også hjelpetekst til hver enkelt opplysning som skal registreres for selskapet. Plikten til å registrere og vedlikeholde selskapsopplysninger er inntatt i løpende forpliktelser punkt 2.6 (4). Vi ber selskapet om å registrere selskapsopplysninger dagen etter at selskapets om notering er oversendt Oslo Børs. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint, se punkt Vennligst send en bekreftelse til Markedsadministrasjonen via e-post; når registeringen er utført Registreringen over primærinnsidere Primærinnsidere og nærstående som eier aksjer skal være registrert i systemet hos Oslo Børs senest innen kl dagen etter at selskapet har fått tilgang til systemet, og Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 7 av 15

8 registerte opplysninger skal fortløpende oppdateres ved eventuelle endringer, uten ugrunnet opphold. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for registering av primærinnsidere, se punkt Navn på selskap, primærinnsider, samt stilling/verv i selskapet vil bli tilgjengelig for offentligheten på markedsplassens websider. Utover dette vil informasjonen som legges inn i våre systemer bli behandlet konfidensielt. Innrapportering av nærstående er primærinnsiders ansvar, men kan gjerne gjøres av selskapet. Hvis primærinnsideren ikke ønsker at nærstående skal meldes inn av selskapet, bes primærinnsideren sende opplysningene om den nærstående til Kun nærstående meldt inn via selskapets bruker vil være synlig for selskapet. Nærstående skal kun registeres hvis vedkommende har aksjebeholdning i selskapet Særskilt om registrering av revisjonsutvalg under selskapsopplysninger i NewsPoint Som en hovedregel skal alle utstedere med omsettelige verdipapirer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess ha et revisjonsutvalg eller et tilsvarende organ, jf. børsforskriften 1 (2). Plikten til å etablerte revisjonsutvalg er nærmere beskrevet i børssirkulære 2/2011. Det er unntak fra plikten til å etablere revisjonsutvalg for mindre foretak, offentlig myndighet og heleide datterselskap. Børsforskriften 1 (2) krever at utsteder skal fremlegge dokumentasjon som viser at kravene i bestemmelsen er oppfylt. For å oppfylle denne dokumentasjonsplikten ber vi selskapet om å registrere opplysningene om sitt revisjonsutvalg i Oslo Børs elektroniske portal for utstedere, Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) under Selskapsopplysninger dagen etter selskapets om notering er oversendt Oslo Børs. Det understrekes at også de utstederne som faller inn under et av unntakene fra plikten til å etablere revisjonsutvalg, skal registrere opplysninger om dette innen nevnte frist. I selve NewsPoint finnes også hjelpetekst til hver enkelt opplysning som skal registreres. For en nærmere beskrivelse av funksjonaliteten Selskapsopplysninger se punkt om registering av øvrige selskapsopplysninger i Newspoint. 3.2 Tre børsdager før første noteringsdag Adgangskort Første noteringsdag blir representanter fra selskapet og dets rådgivere invitert til en åpningssermoni på Oslo Børs. Som et lite minne fra første noteringsdag lager markedsplassen adgangskort med selskapsnavn og navn på de ulike besøkende. Av hensyn til produksjon av adgangskort som skal brukes på selve noteringsdagen, ber vi om at fullt navn på de personer som møter fra selskapet og dets rådgivere, blir oversendt senest tre børsdager før første noteringsdag dersom selskapet ønsker et slikt minne fra noteringsdagen. Opplysningene skal sendes via e-post til med kopi til Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 8 av 15

9 3.3 Kl handelsdagen før første noteringsdag Noteringsteknisk informasjon Senest kl handelsdagen før første noteringsdag må selskapet oversende noteringsteknisk informasjon til markedsplassen. Dette benyttes blant annet til teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs og som grunnlag for informasjon om selskapet. I vedlegg 2 følger mal for utfyllelse av noteringsteknisk informasjon. Innen kl handelsdagen før første noteringsdag sendes vedlegget til Markedsadministrasjonen via e-post; med kopi til. Øvrig dokumentasjon som skal være markedsplassen i hende til samme frist følger av opptaksreglene på Oslo Børs/Oslo Axess punkt Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen Det er anledning for selskapene å få henge opp egen logo-plakat på noteringsbalkongen. Selskapets logo-plakat vil da bli hengt opp til venstre for Oslo Børs/Oslo Axess sett nedenfra og opp. Det forutsetter at: Selskapet må selv få laget plakaten og få den levert til Oslo Børs Plakaten må være laget enten i tynn papp eller på kapaplater Plakaten må ha nøyaktig disse målene: 111 cm x 95,5 cm Motivet skal fortrinnsvis være selskapets logo. Dersom det er ønskelig med et annet motiv skal det tas opp og godkjennes av Notering- og utstedertjenester Plakaten festes ved hjelp av pålimte magneter. De øverste hjørnene på baksiden vil derfor bli noe skadet når magnetene fjernes Logo-plakat leveres til ved Oslo Børs innen kl dagen før første noteringsdag For eksempel på bruk av logo-plakat, se vedlegg 3. 4 Markering første noteringsdag 4.1 Velkomstmøte Markedsplassen inviterer nye selskaper til å markere første noteringsdag med et velkomstmøte på børsen i form av en frokost. Møtet avholdes normalt før markedet åpner og representanter fra børsens ledelse og administrasjon vil delta. Vanlig oppmøte er da ca kl Børsens markedsovervåkning vil holde en kort presentasjon av handels- og overvåkingssystemet. 4.2 Bjellesermoni Det har blitt en tradisjon at representanter for selskapets ledelse eller styre ringer i noteringsbjellen når markedet åpner kl Kommunikasjonsavdelingen inviterer pressen til å delta på bjelleseremonien. Frokostmøtet avsluttes vanligvis av en bjelleringingsseremoni. Bjelleringingen kan også avholdes senere på dagen. Det avklares med. 4.3 Selskapspresentasjoner av de nye noterte selskapene Selskapet oppfordres til å holde en kort presentasjon for pressen og ev. andre fremmøtte i børsens lokaler umiddelbart etter åpning av handel noteringsdagen. Dette er en fin anledning til å formidle kunnskap om selskapet og likeledes en god anledning for pressen Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 9 av 15

10 til å få nødvendig kunnskap om selskapets virksomhet. En slik seanse er også nyttig i forhold til å knytte kontakter i pressen, som vil kunne øke muligheten for senere presseomtale. Presentasjonen bør være av relativt kort varighet (15-20 minutter), og det bør settes av tid til både spørsmål i plenum og en-til-en intervjuer med fremmøtte journalister. Presentasjonen bør være i PowerPoint eller pdf-format. Selskapspresentasjonen sendes til med kopi til senest kl dagen før første noteringsdag. Selskapet må selv trykke opp og ta med kopier dersom man ønsker å dele ut presentasjonen til journalister og andre fremmøtte. Børsens erfaring er at noteringen dekkes av flere medier når man på forhånd varsler en presentasjon av selskapet. 5 Øvrig informasjon 5.1 Finansiell kalender Selskapet skal i henhold til børsens løpende forpliktelser pkt. 4.5 årlig offentliggjøre en finansiell kalender. Den skal minimum inneholde en oversikt over de planlagte tidspunktene for offentliggjøring av delårsrapporter påfølgende år, og skal offentliggjøres senest innen årets utgang. Under funksjonaliteten «Finanskalender» i portalen Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) skal selskapene innrapportere og offentliggjøre selskapets finansielle kalender innen første noteringsdag. På grunnlag av registreringen blir det automatisk generert en børsmelding som blir distribuert via Oslo Børs nyhetsfeed under meldingskategori «Finansiell Kalender». Meldingen blir også lagret og offentliggjort på Det vil ikke være mulig å benytte en nyhetsdistributørs tredjepartssystem for dette. Nyhetsdistributører som har manuell tilgang til Oslo Børs NewsPoint på vegne av utsteder, vil også automatisk få tilgang til å benytte «Finanskalender» portalen. Pålogging er det samme som til NewsPoint for offentliggjøring og lagring og registrering av primærinnsidere som nevnt i punkt For å få tilgang til systemet og retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint, se punkt Vi ber selskapet om å registrere finanskalender innen første noteringsdag. Vennligst send en bekreftelse til Markedsadministrasjonen via e-post; og når registeringen er utført. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 10 av 15

11 6 Oversikt over informasjon som skal sendes markedsplassen MA = Markedsadministrasjon, KO = Kommunikasjonsavdelingen, NL = New listing, Informasjon før : Kapittel Beskrivelse Frist Mottaker Vedlegg Dispensasjon fra språkkrav 15 børsdager før Saksbehandler m/ kopi til MA Tilgang til Oslo Børs Newspoint. 5 børsdager før MA m/kopi til Nøkkelinformasjon 5 børsdager før MA m/kopi til Vedlegg Selskapets ticker 5 børsdager før MA m/kopi til Logo og presentasjonstekst 5 børsdager før MA og NL m/kopi til Managementselskaper 5 børsdager før Saksbehandler m/ kopi til MA For utstedere som er registrert i land utenfor EU/EØS: registrering av revisor hos Finanstilsynet 5 børsdager før Saksbehandler 2.1 Noteringsavtale og legal opinion for utenlandske selskaper På tidspunkt for fremsettelse av Saksbehandler Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 11 av 15

12 Informasjon etter : Kapittel Beskrivelse Frist Mottaker Vedlegg Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Dagen etter at om notering er sendt til Oslo Børs. MA m/kopi til Registrering av primærinnsidere Dagen etter at selskapet har fått tilgang til systemet (Oslo Børs NewsPoint) Adgangskort 3 børsdager før første noteringsdag Noteringsteknisk informasjon Logo-plakat synlig på noteringsbalkong en Kl handelsdagen før første noteringsdag Kl handelsdagen før første noteringsdag NL m/kopi til MA m/kopi til Vedlegg 2 Saksbehandler Vedlegg Selskapspresentasjon 5.1 Finansiell kalender Kl handelsdagen før første noteringsdag Innen første noterinsdag NL m/kopi til MA m/kopi til Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 12 av 15

13 7 Vedlegg Vedlegg 1 Nøkkelinformasjon INFORMASJON OM NYTT SELSKAP PÅ OSLO BØRS/OSLO AXESS Selskapets navn: Organisasjonsnr. Adresse: Forretningskontoradresse, hvis annen enn adressen oppgitt over: Telefonnummer: Telefaksnummer: Adm. direktør: Økonomidirektør: Primær børskontakt: Sekundær børskontakt: Børskontakt primær/sekundær Primær Sekundær Børskontakt direktenummer: Børskontakt mobilnummer: Børskontakt Børskontakt tittel: Revisor: ISIN- nummer: Web-adresse: Ticker: Primær- eller sekundærnotering: Regnskapsspråk f.eks. IFRS, Canadian GAAP, US GAAP: Notert på annen børs/regulert marked (angi hvilken): Jurisdiksjon (domsrett ): Konsern ja/nei: Hjemstat for prospektkontroll: Hjemstat for periodisk informasjonsplikt: Underlagt norske tilbudsregler ja/nei: Valg av distributør for offentliggjøring av informasjon. Oppfyller distributør lagringsplikten eller kopi av opplysninger for selskapet: Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 13 av 15

14 Vedlegg 2 Noteringsteknisk informasjon Antatt markedsverdi pr. aksje: Valuta: Pålydende: Aksjekapital som tas opp til notering: Antall aksjer som tas opp til notering: Total aksjekapital i selskapet: Antall aksjer registrert i VPS: Antall stemmer pr. aksje: Beholdning egne aksjer: 1. noteringsdag: OPPTAK AV NYTT SELSKAP PÅ OSLO BØRS/OSLO AXESS Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 14 av 15

15 Vedlegg 3 Eksempel på logo- plakat synlig på noteringsbalkongen Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 15 av 15

Desember 2015. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Desember 2015. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Desember 2015 Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 Krav til offentliggjøring

Detaljer

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Januar Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen 1 Innhold INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN INNENFOR NÆRMERE FRISTER... 3 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING

Detaljer

AUGUST Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

AUGUST Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market AUGUST 2017 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market INNHOLD INFORMASJONSPLIKT... 3 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING (OBLIGATORISK)... 3 BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG)... 3 FULLMAKT FRA TREDJEPARTSDISTRIBUTØR

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

JUNI Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint

JUNI Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint JUNI 2017 Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint Innhold INNLEDNING... 4 1.1 Melding... 4 1.2 Selskapsopplysninger... 4 1.3 Finanskalender... 4 1.4 Innsidelister... 4 TILGANG TIL SYSTEMET... 4 PROGRAMVARE...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 1.0/17.12.2007

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 1.0/17.12.2007 Versjon 1.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.1 Melding... 3 1.2 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet...3 3. Programvare...3 4. Pålogging...4 5. Hovedmeny...5 6. Melding...5 6.1 Velg utsteder...

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Juli 2016 ETF-reglene

Juli 2016 ETF-reglene Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess Januar 2016 Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess 1) Avgifter ved notering av aksjer Type avgift Verdipapir Minimum Introduksjonsavgift Aksjer (ved notering) Ordinær prosess A) D) E) 454 900 pluss

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 4.0/09.10.2002 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Foto: Ilja Hendel 58 børsnoteringer BØRSNOTERINGER SIDEN siden 2005 Oslo Bergen london Singapore Shanghai Kobe FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består

Detaljer

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Juli 2013 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Januar 2016. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2016. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2016 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Oktober 2014. Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og Nordic ABM

Oktober 2014. Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og Nordic ABM Oktober 2014 Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og INFORMASJONSPLIKT FOR OBLIGASJONSUTSTEDERE PÅ MARKEDSPLASSENE OSLO BØRS OG NORDIC ABM.. 1 INNLEDNING... 5 1. GENERELT...

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 445 1.1 GENERELT... 445 1.2 VIRKEOMRÅDE... 445 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår)

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig omsetning og

Detaljer

Endringer i børsreglene og axessreglene

Endringer i børsreglene og axessreglene Endringer i børsreglene og axessreglene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Oversikt... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Kort om innholdsmessige endringer... 2 1.3 Ikrafttredelse... 3 2 Regler for Oslo Børs: Opptaksreglene...

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM Børssirkulære nr. 2/2015 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2015 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer i priser for

Detaljer

MAI 2010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

MAI 2010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess MAI 2010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3

Detaljer

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 19.01.2000 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...4 3. Tilgang til systemet...5 4. Navigering...5 5. Selskapsmelding...6 5.1 Selskap...6 5.2 Omhandler...6 5.3 Tittel på selskapsmelding...7

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/2014

Børssirkulære nr. 4/2014 Børssirkulære nr. 4/2014 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2014 Vår ref: 961256 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR... 5 2.1

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Versjon 2.0 / 06.04.

Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Versjon 2.0 / 06.04. Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 06.04.98 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 6 2. Programvare... 6 3. Tilgang

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler Børssirkulære nr. 11/2007 Til: - Utstedere av aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess - Børsmedlemmer 26.11.2007 Vår ref: 652908 http://www.oslobors.no/ob/sirkulaere2 Norske regler om overtagelsestilbud

Detaljer

Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon. 13. juni 2017 Verdipapirseminar

Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon. 13. juni 2017 Verdipapirseminar Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon 13. juni 2017 Verdipapirseminar Nytt fra Oslo Børs Offentliggjøring av innsideinformasjon Likebehandling ved reparasjonsemisjoner

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn

Detaljer

VEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112

VEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 VEDLEGG A Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess JANUAR 20082010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

April Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

April Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper April 2017 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper INNHOLD 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 1.3 INNDELING AV SELSKAPER MV.... 6 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 6 2.1 LIKEBEHANDLING...

Detaljer

Løpende forpliktelser

Løpende forpliktelser Januar 2016 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 1.3 INNDELING AV SELSKAPER MV.... 6 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket Søknadsskjema for Informasjonsmerket og Engelskmerket Oslo Børs synliggjør selskaper som gjør finansiell informasjon lett tilgjengelig for investorer og markedsaktører ved å markere selskapene spesielt.

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010. av 1. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010. av 1. juli 2010 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010 2017/EØS/26/36 av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF

Detaljer

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET SAK 06/2261 29.05.06 KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET Hjemstatsregulering På side 193 under "Hjemstatsregulering" er det henvist til ny 5-5 (dette skal være 5-4). Når

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 4.0 Sist endret 01.01.09 Obligasjonsreglene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

JULI 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

JULI 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper JULI 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388 1/50 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

September Opptaksregler for Merkur Market

September Opptaksregler for Merkur Market September 2015 Opptaksregler for Merkur Market INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 1.2 GENERELT... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Tilstrekkelig informasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle. Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking

Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle. Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking 5. juni 2012 Sevan Marine ASA Informasjonsplikt Sevan Marine

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Veiledning. Prospektkontroll DATO: 12.08.2015. versjon1.1

Veiledning. Prospektkontroll DATO: 12.08.2015. versjon1.1 Veiledning Prospektkontroll DATO: 12.08.2015 versjon1.1 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Innsendelse av prospekt til kontroll 4 2.1 Forhåndsuttalelser 4 2.2 Førsteutkast til prospekt mv. 4 2.3

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Caroline Lium-Valmot Spesialrådgiver, Finanstilsynet Agenda 1. Transparency-direktivet (TD) 2. Markedsmisbruksforordningen (MAR) Side 2 TD status Transparency-direktivet

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal

Detaljer

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Se vedlagte adresseliste Deres ref: Vår ref: Dato: 22. januar 2014 Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon 1. Høringsprosess Enkelte forslag til endringer i Anbefaling

Detaljer

1 INNLEDNING... 3. 2.3.1 Ledelse... 5 2.3.2 Styre... 6 2.3.3 Managementselskaper... 6

1 INNLEDNING... 3. 2.3.1 Ledelse... 5 2.3.2 Styre... 6 2.3.3 Managementselskaper... 6 HØRING Opptaksregler for aksjer på Merkur Market (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 1.2 GENERELT... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Tilstrekkelig

Detaljer

Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene

Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene Vedlegg til børssirkulære 12/2007 04.12.2007 Vår ref: 660002 Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene 1 OVERSIKT... 3 2 ENDRINGER I NYE LOVREGLER SOM BERØRER UTSTEDERE AV BØRSNOTERTE

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA )

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) INNSIDEREGLEMENT I SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) Sist oppdatert: 31.12.08 Ansvarlig for dokumentet: Konsernsjef Innsidereglement Side 1 av 7 1. GENERELT Scana har, for å oppfylle utsteders plikter etter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2.

OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2. VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2. Gjennom Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Oslo Børs IR-anbefaling

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

September 2015. Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market

September 2015. Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market September 2015 Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

ALMINNELIGE BESTEMMELSER... Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 VIRKEOMRÅDE... 3 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte

INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte 24.10.2005 Innsideregelverk for Rygge-Vaaler Sparebank, side 1 av 10 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

ALMINNELIGE BESTEMMELSER... Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 1.1 VIRKEOMRÅDE... 4 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV.... 4 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 5 2.1

Detaljer

FORORD. Fotnoter er ikke inntatt i materialsamlingen.

FORORD. Fotnoter er ikke inntatt i materialsamlingen. Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2011 FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består av utdrag fra de vedtak, brev og andre uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 19. oktober 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper

Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper Lars Jacob Braarud, Oslo Børs Egenkapitalbevisseminar 20.10.2015 Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene

Detaljer