Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for børsmeldinger via Internett"

Transkript

1 Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 4.0/

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Programvare Tilgang til systemet Navigering Børsmelding Velg selskap Omhandler Tittel på børsmelding Sammendragsfeltet Hovedmeldingsfeltet Vedlegg Oversendelse Oversendt melding Oversikt over børsmeldinger Endre passord Ved feil...10 Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 2 av 10

3 1. Innledning Utgangspunktet for oversendelse av børsmeldinger til Oslo Børs er utsteders oppfyllelse av informasjonsplikten. Det henvises i denne forbindelse til: Børsloven 5-7 Børsforskriften kapittel 4 om «Selskapets generalforsamling», Børsforskriften kapittel 5 om «Informasjonsplikt overfor børsen og offentliggjøring», Børsforskriften kapittel 6 om «Årsoppgjør og delårsrapporter» Børsforskriften kapittel 10 «Informasjonsplikt overfor børsen» (obligasjoner) Børsforskriften 23-2 «Offentliggjøring av opplysninger». Oslo Børs ser at bruken av Internett har et stort potensiale både når det gjelder kommunikasjon med utstedere og når det gjelder å spre informasjon fra utstedere til markedet Hensikten med dokumentet er å beskrive hvordan utstedere av børsnoterte aksjer og obligasjoner skal sende børsmeldinger til Oslo Børs via Internett. 2. Programvare Forutsetningene for å kunne bruke systemet er følgende: 1. PC en som benyttes må ha en Internett-tilknytning 2. Det må være installert en nettleser («WEB-browser») på denne maskinen Brukerne av systemet benytter denne nettleseren for å legge inn meldingene. Den samme nettleseren benyttes for å spørre på tidligere registrerte meldinger. For at systemet skal fungere anbefaler Oslo Børs at Microsoft Internet Explorer versjon 6.0 brukes. Systemet bruker funksjoner som ikke er støttet i eldre versjoner av nettlesere. Under Oslo Børs testing av systemet har det vist seg at Netscape versjon 6 ikke fungerer tilfredsstillende. Hvis man er i tvil om hvilken versjon som er installert på ens maskin, kan dette sjekkes ved å velge menypunkt «Hjelp» og «Om Internet Explorer» (Microsoft Internet Explorer) eller «Om Communicator» (Netscape): Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 3 av 10

4 Figur 1 - sjekking av nettleserversjon (Netscape) 3. Tilgang til systemet For å få tilgang til systemet må utsteder benytte brukernavn og passord som blir tildelt av Oslo Børs, Markedsadministrasjon. Utsteder må rette skriftlig henvendelse til Oslo Børs om dette på en av følgende måter: 1) Postadresse: Oslo Børs, Markedsadministrasjon, Boks 460 Sentrum, 0105 Oslo 2) Mail-adresse: 3) Fax nr.: , eventuelt telefon Man blir kun autorisert til å legge inn børsmeldinger for eget selskap/lån. Dersom man bruker et eksternt selskap til å formidle informasjon til markedet, må utsteder søke om brukernavn og passord på det eksterne selskapets vegne, eventuelt opplyse om at både utsteder selv og det eksterne selskapet skal ha tilgang til systemet. Oslo Børs' meldingssystem har adresse: https://www.meldinger.ose.no NB! For at meldingen skal sendes kryptert slik at den ikke enkelt kan avleses av uvedkommende før den er offentliggjort, skal https: benyttes. Når man går inn på denne adressen får man opp et "påloggingsbilde" hvor brukernavn og passord må tastes inn. Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 4 av 10

5 Hvis man har glemt brukernavn eller passord, eller eventuelt har en ny bruker, kan man finne telefonnummeret til Markedsadministrasjonen tilgjengelig på denne siden. 4. Navigering Det er alltid mulig å komme tilbake til hovedmenyen ved å "klikke" på Oslo Børs ikonet oppe i venstre hjørne. Etter pålogging får man et bilde med følgende valg: Ny børsmelding Oversikt over børsmeldinger Endre passord Avslutt Man kommer til ønsket funksjon ved å "klikke" på det ønskede valg. 5. Børsmelding En børsmelding kan bestå av en tittel, et sammendragsfelt, et hovedmeldingsfelt og eventuelt et eller flere vedlegg. De enkelte delene er beskrevet mer detaljert nedenfor. En børsmelding offentliggjøres på følgende måter: I handelssystemet Sendes til info. Internett distributører (*) (www.newsweb.no) Tittel Ja Ja Ja Sammendragsfelt Ja Ja Ja Hovedmeldingsfelt Nei(**) Ja Ja Vedlegg Nei(**) Nei(**) Ja (*) Info. distributører er f eks Reuter, Bloomberg o.a. (**) Internett-adressen til hele meldingen på oversendes Bildet "Ny børsmelding" inneholder følgende felter: Velg selskap Omhandler Tittel på børsmelding Sammendragsfelt Hovedmeldingsfelt Velg vedlegg Neste Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 5 av 10

6 5.1 Velg selskap Man velger først tickerkode (børssymbol). Man kan kun velge den tickerkoden man er autorisert til å legge inn børsmeldinger for Utstedere av aksjer Når man klikker på «Velg selskap» vil tickerkoden på de verdipapirene man er autorisert for, komme frem. Noen selskaper vil ha tickerkode for A- og B-aksjer, andre vil kun ha en tickerkode her. Man klikker på tickerkoden, fortrinnsvis A-aksje tickeren (f.eks BEA) Tickerkoden vises sammen med tittelen i handelssystemet og hos informasjonsdistributørene Utstedere av børsnoterte lån For utstedere av børsnoterte lån vil tickerkoden på de lånene man er autorisert for komme frem. Noen vil ha mange tickerkoder da alle lånene som er notert har egne tickerkoder, men det er bare ett symbol det er plass til her. Dersom meldingen gjelder ett bestemt lån, velger man tickerkoden for dette lånet. Dersom meldingen innholder informasjon om flere lån, eller om låntaker generelt, velger man fortrinnsvis tickerkoden for det lånet som har lengst gjenværende løpetid. 5.2 Omhandler Hvis børsmeldingen også omhandler andre børsnoterte verdipapirer enn det som angis under Velg selskap, skal man også markere disse ved å velge den/de aktuelle tickerkoden(e) i listen under Omhandler. Flere tickerkoder kan velges ved å holde ned ctrl-tasten og klikke på tickerkodene. Det kan angis inntil 4 tickerkoder. (På en Macintosh må man holde inne "Apple-tasten", den ved siden av "Space"/mellomrom - tasten). "Liste" gir en liste over samtlige børsnoterte verdipapirer med deres respektive tickerkoder. 5.3 Tittel på børsmelding Dette er dette feltet som vil bli presentert som tittelen på børsmeldingen, sammen med tickerkoden som er valgt under Velg selskap. Feltet har en begrenset lengde på totalt ca 55 tegn. For låntakere hvor meldingen omfatter låntaker generelt eller flere lån, skal tittelen alltid begynne med låntakers navn etterfulgt av en bindestrek. Systemet vil automatisk konvertere små bokstaver til store i tittelfeltet. Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 6 av 10

7 Tittelen på børsmeldingen skal være betegnende for meldingens innhold, og for utstedere av aksjer kan tittelen gjerne gjenspeile de meldingskategorier Oslo Børs benytter. Eksempler på titler: RESULTAT PR. 30/9 NY KONTRAKT BELFORD DOLPHIN MELDEPLIKTIG HANDEL SPAREBANK HEDMARK - ÅRSRESULTAT BNKREDITT - DEBITORSKIFTE NY RENTE Eksempler på kategorier (aksjer): DELÅRSRESULTAT MELDEPLIKTIG HANDEL KAPITALENDRINGER GENERALFORSAMLINGSINFO FLAGGING 5.4 Sammendragsfeltet Det anbefales at det for alle meldinger av et visst omfang utarbeides et eget sammendrag på inntil 480 tegn som legges i sammendragsfeltet. Sammendraget skal omfatte det vesentligste av informasjonen som skal gis til markedet. Selv om det ikke er gjort obligatorisk å benytte sammendragsfeltet, anbefales det likevel at utstederne gjør dette. Tittelen på børsmeldingen og sammendragsfeltet vil være den eneste informasjonen som offentliggjøres i handelssystemet. Øvrig informasjon, dvs hovedmeldingsfeltet og vedleggene, offentliggjøres via Internett. Ved å benytte sammendragsfeltet sikres det at markedsaktørene hurtig kan gjøre seg kjent med den vesentligste av informasjonen i meldingen. Når tilleggsinformasjon sendes i vedlegg, må en henvisning til vedlegget inntas med følgende tekst: Vedlegg følger på For korte meldinger som kun er på inntil 480 tegn, er det tilstrekkelig at sammendragsfeltet benyttes til offentliggjøring av meldingen (dvs teksten trenger ikke å legges inn i hovedmeldingsfeltet i tillegg). Feltet inneholder en tellefunksjon som viser hvor mange tegn som gjenstår før man overskrider feltets begrensning på 480 tegn. Sammendragsfeltet er et rent tekstfelt og det kan ikke benyttes tekstbehandlingsfunksjoner, som f.eks tabulatorstoppere og tabeller, eller å inkludere grafikk (f.eks. logo). Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 7 av 10

8 5.5 Hovedmeldingsfeltet Hovedmeldingen legges inn i dette feltet. Børsforskriftens krav til offentliggjøring av informasjon anses oppfylt i de tilfeller hvor meldingen som offentliggjøres i selskapsmeldingssystemet, dvs de samlede opplysningene som er inntatt i sammendrags- og/eller hovedmeldingsfeltet uten tilhørende vedlegg, inneholder alle opplysninger som er påkrevd etter børsforskriften (eventuelt kun i sammendragsfeltet i de tilfeller hvor meldingene er på inntil 480 tegn, se ovenfor). For lange meldinger kreves det at meldingen innledes med et kort sammendrag som omfatter de opplysningene som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på selskapets aksjer. Om mulig anbefales det at sammendraget er på inntil 480 tegn slik at det kan offentliggjøres i sammendragsfeltet, jf ovenfor. Dersom dette ikke er mulig, må sammendraget inntas i begynnelsen av hovedmeldingsfeltet. Også hovedmeldingsfeltet inneholder en tellefunksjon som viser hvor mange tegn som gjenstår før man overskrider feltets begrensning på tegn. Hovedmeldingsfeltet er et rent tekstfelt og det kan ikke benyttes tekstbehandlingsfunksjoner, som f.eks tabulatorstoppere og tabeller, eller å inkludere grafikk (f.eks. logo). Tabeller og presentasjonsmateriale kan oversendes i vedlegget, se nedenfor. Når tilleggsinformasjon sendes i vedlegg, må en henvisning til vedlegget inntas i sammendragsfeltet med følgende tekst: Vedlegg følger på 5.6 Vedlegg Vedlegg må være i Word 95 eller nyere versjoner, eller Acrobat format. Man kan også legge ved Power Point filer eller Excel i 95 eller nyere versjon. Det er mulighet for å legge ved inntil 4 vedlegg i en melding. Dersom man legger ved to eller flere vedlegg med samme dokumentnavn og filtype vil man få en advarsel om dette, men systemet aksepterer to eller flere vedlegg med samme navn. Når man trykker på knappen "BROWSE", får man opp en dialogboks hvor man kan finne og velge det aktuelle dokumentet i filsystemet. Ved å klikke på "Åpne" og deretter Legg til vedlegg knappen, legges dokumentet inn som vedlegg til børsmeldingen. Navnet på dokumentet og dets plassering i filsystemet vil bli vist i feltet til venstre for "BROWSE" knappen. Dersom man ønsker å fjerne vedlegg man allerede har lagt til meldingsfeltet, gjøres dette ved å trykke Slett knappen rett til venstre for linken til vedlegget. Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 8 av 10

9 5.7 Oversendelse Når børsmeldingen er ferdig, klikker man på pilen som det står Neste på. Man får opp et kvitteringsbilde, se punkt 6. I handelssystemet offentliggjøres kun tittelen og tekst i sammendragsfeltet, mens samtlige felt og vedlegg offentliggjøres på Oslo Børs' Internettside 6. Oversendt melding Etter å ha klikket på pilen med Neste, får man opp et verifiseringsbilde som viser hvordan meldingen vil bli registrert i meldingssystemet. Her kan man kontrollere at meldingen ser slik ut som man hadde tenkt seg. Hvis alt er i orden klikker man på pilen med teksten Send til Oslo Børs. Hele børsmeldingen blir da overført til Oslo Børs. Velger man "Tilbake"-knappen kommer man tilbake til det forrige bildet hvor børsmeldingen ble registrert. Endringer kan foretas før børsmeldingen sendes på ny. NB! Det anbefales å benytte "Tilbake"-knappen nederst i bildet. Bruk av nettleserens "Tilbake" (eller "Back") funksjon kan medføre at meldingen blir lagret to ganger. Når meldingen er mottatt av Oslo Børs, blir børsmeldingen gjennomgått av medarbeidere i Markedsadministrasjonen før offentliggjøring. 7. Oversikt over børsmeldinger Dette skjermbildet gjør det mulig å gjenfinne børsmeldinger som selskapet har oversendt til Oslo Børs. De nyeste meldingene ligger øverst. Det er meldingens tittel som kommer frem i listen, videre når meldingen ble registrert og hvilken status den har. Status kan være en av følgende: Status «Klargjort fra selskap» «Under arbeid» «Offentliggjort» Betydning Børsmeldingen er overført til Oslo Børs' meldingssystem, men er ikke behandlet eller offentliggjort. Børsmeldingen blir behandlet på Oslo Børs, men er ikke offentliggjort Børsmeldingen er ferdigbehandlet og offentliggjort Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 9 av 10

10 «Refusert» Børsmeldingen er refusert av Oslo Børs. Selskapet må ta kontakt med Markedsadministrasjon. Selskapet kan ikke gjøre endringer på børsmeldinger som er oversendt Oslo Børs. Mindre endringer kan i helt særskilte tilfeller foretas av Oslo Børs' medarbeidere etter avtale med selskapet før børsmeldingen er offentliggjort av Oslo Børs. Dersom endringene er omfattende vil børsmeldingen bli refusert, og ny børsmelding må oversendes. Oversikten over børsmeldinger blir automatisk oppdatert med ca. 20 sekunders mellomrom. For å lese en av børsmeldingene i oversikten, kan man "klikke" på børsmeldingens tittel. 8. Endre passord Utsteder får ved første gangs bruk oppgitt brukernavn og passord av Oslo Børs. Vi anbefaler at man selv endrer det oppgitte passordet. Man går inn på valget "Endre passord". Deretter må man registrere det nye passordet og verifisere det. Når man klikker på feltet for «oppdater» er det nye passordet registrert, og må benyttes ved neste gangs pålogging. 9. Ved feil Ved feil på linjer, system e.l. skal meldingene sendes på til eller eventuelt fax nr Oppdatert dato: Sirk_nr_3_2002_vedlegg_norsk1 Side 10 av 10

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler Kort presentasjon av systemet beregnet på prosjektledere/forskere som ikke har benyttet esøknad tidligere. Systemkrav

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer