Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)"

Transkript

1 Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT VIRKEOMRÅDE INNDELING AV SELSKAPER MV ALMINNELIGE BESTEMMELSER LIKEBEHANDLING GOD BØRSSKIKK FRI OMSETTELIGHET OG STEMMERETT KRAV TIL MINSTEPRIS KONTAKTPERSON OPPLYSNINGER TIL OSLO AXESS KOMMUNIKASJON MED OSLO AXESS SELSKAPETS INFORMASJONSPLIKT MV INNSIDEINFORMASJON Informasjonspliktens innhold Utsatt offentliggjøring Behandling av informasjon før offentliggjøring FORSLAG OG VEDTAK OM KAPITALFORHØYELSER, UTBYTTE MV AVTALER MED NÆRSTÅENDE AVTALE OM ERVERV, AVHENDELSE MV. SOM OVERSTIGER FEM PROSENT Når plikten inntrer Meldingens innhold Tidspunkt for offentliggjøring AVTALE OM ERVERV, AVHENDELSE MV SOM OVERSTIGER 100 PROSENT Når plikten inntrer Krav til informasjonsdokumentets innhold Særskilte krav i forbindelse med enkelte transaksjonstyper Tidspunkt og fremgangsmåte for offentliggjøring Kontroll og utforming av informasjonsdokumentet Forholdet til prospektkrav ÅRLIG OVERSIKT MELDINGER TIL AKSJONÆRENE FREMGANGSMÅTE FOR OFFENTLIGGJØRING OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER OFFENTLIGGJØRING UTENOM MARKEDSPLASSENS ÅPNINGSTID SELSKAPETS BØRSMELDING SPRÅK MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER MELDEPLIKT FLAGGEPLIKT REGNSKAP BEHANDLING AV INFORMASJON FØR OFFENTLIGGJØRING PLIKT TIL Å AVLEGGE ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG DELÅRSRAPPORT TIDSPUNKT FOR BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAP OG DELÅRSRAPPORTER - FINANSIELL KALENDER /26

2 6.4 OFFENTLIGGJØRING AV DELÅRSRAPPORTER OFFENTLIGGJØRING AV ÅRSREGNSKAP TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL ÅRSREGNSKAP OG DELÅRSRAPPORT DISPENSASJONSADGANG REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PROSPEKTER PLIKT TIL Å UTARBEIDE PROSPEKT KONTROLL AV EØS-PROSPEKT FRIST FOR GODKJENNELSE MELDING OM OFFENTLIGGJØRING OPPKJØPSTILBUD MV SELSKAPETS GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING UTSENDELSE AV ÅRSREGNSKAP M.M MARKEDSPLASSENS ADGANG TIL GENERALFORSAMLING GJENNOMFØRT GENERALFORSAMLING GJENNOMFØRING AV SELSKAPSHANDLINGER GENERELT KAPITALNEDSETTELSE VED UTDELING, FUSJON OG FISJON SELSKAPSHANDLINGER DER DET GIS RETTIGHETER AV ØKONOMISK VERDI SÆRLIG OM KAPITALFORHØYELSER I NOTERT AKSJEKLASSE FORTSATT NOTERING VED FUSJON, FISJON ELLER ANDRE VESENTLIGE ENDRINGER UTENLANDSKE SELSKAPER OG NORSKE SEKUNDÆRNOTERTE SELSKAPER GJELDENDE REGLER Utenlandske primærnoterte selskaper Sekundærnoterte selskaper KAPITALFORHØYELSER OG KAPITALNEDSETTELSER KURSNOTERINGEN NOREX MEMBER RULES BØRSPAUSE SUSPENSJON SÆRLIG OBSERVASJON STRYKNING OG SANKSJONER STRYKNING MIDLERTIDIG STRYKNING LØPENDE DAGLIG MULKT OVERTREDELSESGEBYR FOR FORETAK MED NOTERTE AKSJER RAPPORTERING TIL KREDITTILSYNET MARKEDSPLASSENS SAKSBEHANDLING BØRSKLAGENEMNDEN TAUSHETSPLIKT OG HABILITET AVGIFTER IKRAFTTREDELSE OG ENDRINGER /26

3 1. Generelt Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) ble fastsatt av Oslo Børs ASA 6. mars 2007, og suppleres av opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår). Reglene er gitt med hjemmel i børsloven 6-4 tredje ledd. Reglene gir utfyllende og presiserende bestemmelser til børsloven av 17. november 2000 nr. 80 (børsloven), forskrift om autoriserte markedsplasser av 20. desember 2006 nr og Norex Member Rules slik de til enhver tid lyder. I tilfelle motstrid går lov og forskrift foran markedsplassens regler. 1 Oslo Axess drives av Oslo Børs ASA. De roller og den myndighet som i regelverket er tillagt Oslo Axess vil bli utøvet av børsen. 1.1 Virkeområde Reglene gjelder selskaper som har aksjer opptatt til notering på Oslo Axess (notert selskap). 2 Reglene gjelder så langt de passer for selskaper som har utstedt noterte tegningsretter, herunder tegningsretter til ikke-noterte aksjer, samt interimsbevis og depotbevis. 1.2 Inndeling av selskaper mv. Noterte selskaper klassifiseres etter sektortilhørighet basert på the Global Industry Classification Standard (GICS). Noterte selskaper kan etter søknad få informasjonsmerket dersom nærmere fastsatte krav til omfang og distribusjon av informasjon oppfylles. Selskaper som gir slik informasjon på engelsk i tillegg til annet språk etter pkt. 4.4, kan i tillegg søke om engelskmerket Alminnelige bestemmelser 2.1 Likebehandling 4 Noterte selskaper skal likebehandle innehaverne av deres aksjer. Selskapet må ikke utsette innehaverne av aksjene for forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut fra selskapets og innehavernes felles interesse. I forbindelse med omsetning eller utstedelse av aksjer eller rettigheter til slike, må selskapets styrende organer, tillitsvalgte eller ledende ansatte ikke treffe tiltak som er egnet til å gi dem selv, visse innehavere av aksjer eller tredjemenn en urimelig fordel på bekostning av andre innehavere eller selskapet. Det samme gjelder ved omsetning eller utstedelse av aksjer eller rettigheter til slike innen konsern som selskapet inngår i. 1 Reglene fastsetter selvstendig regulering for de noterte selskapene, i tillegg til gjengivelser av de mest aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser. Målsettingen er at noterte selskaper og andre regelverksbrukere skal kunne nøye seg med å forholde seg til ett regelsett i sin kontakt med Oslo Axess. Gjengivelse av lov og forskrift er markert med fotnoter. 2 Informasjonsplikten i pkt. 3.1 gjelder imidlertid allerede fra tidspunkt for søknad om børsnotering, jf. axessreglenes opptaksvilkår pkt Se Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket, tilgjengelig på Oslo Axess hjemmesider. 4 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften /26

4 2.2 God børsskikk Noterte selskaper skal følge god børsskikk Fri omsettelighet og stemmerett Selskapet skal sørge for at kravene til fri omsettelighet og stemmerett i axessreglenes opptaksvilkår pkt og til enhver tid oppfylles. 2.4 Krav til minstepris Markedsprisen for selskapets aksjer skal ikke være lavere enn NOK 1. Dersom markedsprisen har vært lavere enn NOK 1 sammenhengende over en periode på seks måneder, skal styret iverksette tiltak for å oppfylle kravet. 2.5 Kontaktperson Selskapet skal til enhver tid ha utpekt en person som skal kunne kontaktes av Oslo Axess. Kontaktpersonen skal kunne nås uten unødig opphold. Selskapet skal straks melde fra om skifte av selskapets kontaktperson overfor markedsplassen samt om endringer i kontaktpersonens kontor- og privatadresse samt telefonnumre hvor vedkommende kan nås. 6 Selskapets meldeplikt gjelder også endringer i kontaktpersonens e-postadresse. 2.6 Opplysninger til Oslo Axess Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart gi markedsplassen opplysninger om endringer i følgende forhold i den utstrekning selskapet ikke er forpliktet til å offentliggjøre dette etter pkt. 3: Selskapets vedtekter; Selskapets firmaattest eller tilsvarende dokument; Aksjenes registreringsnummer (ISIN) i verdipapirregisteret; Selskapets notering eller søknad om notering på annet regulert marked; Lån med rett til å kreve utstedt aksjer fra selskapet samt ansvarlig lånekapital og omsettelige verdipapirer utstedt av selskapet; Eierbegrensninger for selskapets aksjer etter lov, konsesjonsvilkår eller vedtektsbestemmelser, og eventuelt hvor stor andel av aksjene disse gjelder. Dersom selskapets aksjer ikke lenger antas å oppfylle vilkårene for opptak til notering, skal dette straks meldes til markedsplassen. 7 Markedsplassen kan kreve at selskapet, dets tillitsvalgte og ansatte uten hinder av taushetsplikt gir markedsplassen opplysninger som er nødvendige for at markedsplassen skal kunne oppfylle sine lovbestemte plikter. 8 5 Bestemmelsen er en delvis gjengivelse av børsforskriften 22-1, jf. forskrift om autoriserte markedsplasser 2. 6 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften Børsloven 6-8 første ledd, jf. 5-7 andre ledd /26

5 Oslo Axess pålegg skal gis skriftlig og begrunnes. Dersom særlige grunner foreligger, kan markedsplassens pålegg gis muntlig. Muntlige pålegg skal så snart som mulig bekreftes skriftlig. 2.7 Kommunikasjon med Oslo Axess Alle søknader, anmodninger e.l. til Oslo Axess om tillatelser, godkjennelser e.l. skal fremsettes skriftlig. Markedsplassen skal behandle slike uten ugrunnet opphold og meddele resultatet av behandlingen skriftlig Selskapets informasjonsplikt mv. 3.1 Innsideinformasjon Informasjonspliktens innhold Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet, jf verdipapirhandelloven 2-2 første til tredje ledd. 10 Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. 11 Med presise opplysninger, menes opplysninger som indikerer at en eller flere omstendigheter eller begivenheter har inntruffet eller med rimelig grunn kan ventes å ville inntreffe og som er tilstrekkelig spesifikke for å trekke en slutning om den mulige påvirkningen av disse omstendighetene eller begivenhetene på kursen til de finansielle instrumentene eller de tilknyttede finansielle instrumentene. 12 Med opplysninger som er egnet til å påvirke kursen til finansielle instrumenter eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, menes opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sin investeringsbeslutning Utsatt offentliggjøring Selskapet kan utsette offentliggjøring av opplysninger som nevnt i pkt for ikke å skade sine legitime interesser, forutsatt at allmennheten ikke villedes av utsettelsen og opplysningene behandles konfidensielt, jf. verdipapirhandelloven Legitime interesser som nevnt i andre ledd kan typisk relatere seg til: 9 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 5-2 første ledd. 11 Verdipapirhandelloven 2-2 første ledd. 12 Verdipapirhandelloven 2-2 andre ledd. 13 Verdipapirhandelloven 2-2 tredje ledd. 14 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 5-3 første ledd /26

6 a) Pågående forhandlinger og tilhørende omstendigheter hvor resultat eller normal gjennomføring må forventes å bli påvirket av offentliggjøring. I særdeleshet der selskapets finansielle situasjon er alvorlig og umiddelbart truet uten at det er besluttet å begjære gjeldsforhandling eller at selskapet er insolvent, kan offentliggjøring utsettes for en begrenset periode, dersom offentliggjøring vil skade eksisterende og potensielle aksjonærers interesser ved å undergrave utfallet av spesifikke forhandlinger som skal sikre selskapets langsiktige finansielle situasjon. b) Beslutninger eller kontrakter som krever godkjenning av et annet selskapsorgan for å tre i kraft som følge av selskapets organisering, forutsatt at offentliggjøring av den ikke endelige beslutningen eller kontrakten sammen med opplysning om at endelig godkjenning ennå mangler, vil kunne villede allmennhetens korrekte vurdering av forholdet. 15 Ved utsatt offentliggjøring skal børsens selskapsavdeling uoppfordret og umiddelbart gis melding om forholdet, herunder om bakgrunnen for utsettelsen. Meldeplikten gjelder ikke ved utsatt offentliggjøring av finansiell informasjon i delårsrapporter. Dersom selskapet har grunn til å tro at opplysninger som nevnt i første ledd er kjent for eller er i ferd med å bli kjent for uvedkommende, skal selskapet uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre opplysningene i henhold til pkt Behandling av informasjon før offentliggjøring Dersom selskapet har innsideinformasjon må det ikke gi slike opplysninger til uvedkommende. 17 Dersom selskapet har innsideinformasjon plikter det i sin behandling av slike opplysninger å utvise tilbørlig aktsomhet, slik at innsideinformasjon ikke kommer i uvedkommendes besittelse eller misbrukes. 18 Selskapet skal ha rutiner for sikker behandling av innsideinformasjon. 19 Selskapet skal sørge for at det føres en liste over personer som gis tilgang til innsideinformasjon. Dersom en person som gis tilgang til innsideinformasjon er en juridisk person, skal listen omfatte dennes ansatte, tillitsvalgte, medhjelpere mv. som gis tilgang til informasjonen. 20 Listen skal oppdateres fortløpende og inneholde opplysninger om: identiteten til personene med tilgang til innsideinformasjonen, dato og klokkeslett personene fikk tilgang til slik informasjon, funksjonen til personene, årsaken til at personene er på listen, og dato for nedtegning og endring av listen. 21 Listen skal oppbevares på betryggende vis i minst 5 år etter utarbeidelse eller oppdatering, og oversendes Kredittilsynet på forespørsel. 22 Dersom markedsplassen anmoder om det, skal selskapet umiddelbart sende kopi av listen til markedsplassen Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 5-3 andre ledd. 16 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 5-3 fjerde ledd. 17 Jf. verdipapirhandelloven 2-4 første ledd. 18 Jf. verdipapirhandelloven 2-4 andre ledd, første punktum. 19 Sml. verdipapirhandelloven 2-4 andre ledd, andre punktum. 20 Verdipapirhandelloven 2-5 første ledd. 21 Verdipapirhandelloven 2-5 andre ledd, første punktum. 22 Verdipapirhandelloven 2-5 andre ledd, andre punktum. 23 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 5-3 tredje ledd /26

7 Selskapet skal sørge for at personer som gis tilgang til innsideinformasjon er kjent med de plikter og ansvar dette innebærer, samt straffeansvaret som er forbundet med misbruk eller uberettiget distribusjon av slike opplysninger. Selskapet skal kunne dokumentere overfor Kredittilsynet at personer som gis tilgang til innsideinformasjon er kjent med sine plikter etter første punktum Forslag og vedtak om kapitalforhøyelser, utbytte mv. Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre: 1. Forslag og beslutning i styret, generalforsamling eller annet selskapsorgan om utbytte, fusjon, fisjon, forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen samt fullmakt til kapitalforhøyelse. Det samme gjelder forslag og beslutning om utstedelse av tegningsretter, opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer i selskapet eller lignende konvertible retter samt opptak av ansvarlig lånekapital. 2. Ved kapitalforhøyelser og låneopptak som nevnt i nr. 1, skal det særlig opplyses om garantikonsortier og angis deres sammensetning og garantiforpliktelsenes innhold, samt eventuell forhåndstegning eller -tildeling. Meldinger om forslag eller beslutninger som nevnt, skal inneholde nødvendig informasjon som gjør det mulig å beregne virkningen av den aktuelle hendelsen der slik beregning er mulig (utbyttets størrelse, antall utbytteaksjer/tegningsretter pr utestående aksje, innbetalingsdato, ol.), herunder på hvilket tidspunkt aksjen skal handles eksklusiv rettighetene. Pkt og første til tredje ledd gjelder tilsvarende. 3.3 Avtaler med nærstående Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre avtaler av vesentlig betydning for selskapet som inngås mellom selskapet og annet selskap i samme konsern. Det samme gjelder avtaler mellom selskapet og nærstående som etter sin art eller omstendighet er uvanlige for selskapet og/eller for vedkommende person. Pkt og første til tredje ledd gjelder tilsvarende. 3.4 Avtale om erverv, avhendelse mv. som overstiger fem prosent Når plikten inntrer Dersom selskapet inngår avtale om en transaksjon som innebærer en endring på mer enn fem prosent i forhold til kriteriene nevnt i tredje ledd skal selskapet offentliggjøre informasjon i samsvar med pkt og Med transaksjon menes erverv eller avhendelse av virksomhet eller eiendel. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved fusjoner og fisjoner som nevnt i pkt Transaksjonen innebærer en endring som nevnt i første ledd dersom den medfører en økning eller reduksjon på mer enn fem prosent i selskapets eiendeler, driftsinntekter eller årsresultat. Dersom transaksjonen gjelder eiendel eller virksomhet som ikke har vært gjenstand for separat finansiell rapportering, skal beregningen av om transaksjonen overstiger fem prosent baseres på vederlaget for eiendelen eller virksomheten og den balanseførte verdien av selskapets samlede eiendeler før ervervet eller avhendelsen. 24 Verdipapirhandelloven 2-5 tredje ledd /26

8 Oslo Axess kan helt eller delvis frita fra opplysningsplikten når de opplysninger som skal gis ikke antas å ha betydning for vurderingen av de noterte aksjene eller særlige grunner for øvrig tilsier det. Oslo Axess kan stille ytterligere informasjonskrav Meldingens innhold Meldingen skal gi opplysninger om: a. Partene i avtalen og den avtalte transaksjon (transaksjonstype, tidspunkt for gjennomføring, spesielle forbehold eller betingelser, eventuelle konsesjonsforhold mv.); b. Vederlag, oppgjørsform og finansiering med angivelse av tidsplan; c. Beskrivelse av den virksomhet transaksjonen omfatter, herunder virksomhetens styre og ledelse, antall ansatte, nøkkeltall fra balanse og resultatregnskap samt vesentlige eiendeler og forpliktelser som ikke fremgår av virksomhetens balanse; d. Betydningen av transaksjonen for selskapet, herunder eventuelle strategiske effekter; e. Avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for selskapets ledende ansatte eller styremedlemmer eller for ledende ansatte eller styremedlemmer i den virksomhet transaksjonen omfatter. Angivelsen skal omfatte både inngåtte og forventede avtaler. For transaksjoner som gjelder eiendeler eller virksomhet som ikke har vært gjenstand for separat finansiell rapportering gjelder bokstav c så langt den passer Tidspunkt for offentliggjøring Meldingen skal sendes så snart som mulig etter at avtale er inngått, og senest innen børsåpning tredje børsdag etter dette tidspunkt. Ved fusjon og fisjon regnes avtale som inngått på det tidspunkt fusjons-/fisjonsplan er undertegnet av styrene i de selskaper som deltar i fusjonen/fisjonen. Ved tilbud om å erverve samtlige aksjer eller andeler i et annet foretak regnes avtale som inngått på det tidspunkt forbeholdene for tilbudet er oppfylt eller frafalt. Oslo Axess kan i særlige tilfeller gi forlengelse av fristen for noen av eller alle de opplysninger som kreves. 3.5 Avtale om erverv, avhendelse mv som overstiger 100 prosent Når plikten inntrer Dersom selskapet inngår avtale om en transaksjon som innebærer en endring på mer enn 100 prosent i forhold til kriteriene nevnt i tredje ledd skal selskapet offentliggjøre et informasjonsdokument i samsvar med pkt til Pkt andre og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Ved beregning av om transaksjonen innebærer en endring på mer enn 100 prosent skal de kriterier som oppstilles for å avgjøre om det foreligger plikt til å utarbeide pro forma informasjon i prospekt benyttes, jf. Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (kommisjonsforordningen) art. 4a(6), jf. vedlegg I pkt og CESR/05-054b del II kap. 6. Plikten til å utarbeide informasjonsdokument gjelder tilsvarende så langt den passer for transaksjoner som gjelder eiendeler eller virksomhet som ikke har vært gjenstand for separat finansiell rapportering. Dette gjelder likevel ikke pkt andre ledd og pkt første ledd bokstav b /26

9 3.5.2 Krav til informasjonsdokumentets innhold Generelt krav til innhold Dokumentet må inneholde en klar og dekkende beskrivelse av selskapet hvor vesentlige karakteristika og risikoforhold tydelig fremkommer. I tillegg må dokumentet inneholde en beskrivelse av transaksjonen og den virksomhet eller eiendelen transaksjonen omfatter. Det må kort redegjøres for transaksjonens betydning for selskapets inntjening, eiendeler og forpliktelser. Opplysningene i informasjonsdokumentet skal fremstilles i en lett forståelig og analyserbar form. Informasjonsdokumentet må ut over kravene i første ledd inneholde de opplysninger som er nevnt i pkt og pkt Erklæringer fra styret Selskapets styre skal avgi en erklæring som tilfredsstiller kravene i kommisjonsforordningen vedlegg I pkt Oppdatert beskrivelse av selskapet Følgende punkter fra kommisjonsforordningen skal oppfylles for selskapet slik dette vil fremstå etter gjennomføring av transaksjonen: a. Vedlegg I pkt. 2.1, pkt. 4, pkt , pkt , pkt. 6, pkt. 7.1, pkt 10.1, 10.3, 10.4, pkt. 12, pkt første avsnitt, pkt. 16.2, pkt. 16.4, pkt. 17.2, pkt. 20.8, pkt. 20.9, pkt , pkt. 22, pkt. 23, pkt. 24; b. Vedlegg III pkt. 2, pkt Beskrivelse av den virksomheten transaksjonen omfatter Det må inntas informasjon som angitt i pkt bokstav c. Følgende punkter fra kommisjonsforordningen skal oppfylles for den virksomhet som omfattes av transaksjonen: a. Vedlegg I pkt. 4, pkt , pkt , pkt. 12, pkt. 20.8, pkt. 20.9, pkt. 22. Dersom transaksjonen gjelder virksomhet innen en av bransjene nevnt i kommisjonsforordningen vedlegg XIX, gjelder CESR/05-054b del III kap. 1 tilsvarende Beskrivelse av transaksjonen Det må inntas informasjon som angitt i pkt bokstav a, b, d og e. Følgende punkter fra kommisjonsforordningen skal oppfylles for transaksjonen: a. Vedlegg III pkt. 8.1 for så vidt gjelder kostnader for gjennomføring av den aktuelle transaksjon. Dersom transaksjonen innebærer notering av nye aksjer i selskapet skal dato for når de nye aksjene forventes tatt opp til notering opplyses. I tillegg skal følgende punkter fra kommisjonsforordningen oppfylles: a. Vedlegg III pkt. 4.1, pkt. 4.5, pkt. 4.6, pkt. 4.7, pkt Dersom transaksjonen innebærer at aksjer i annet selskap søkes notert på Oslo Børs eller annet regulert marked skal informasjonsdokumentet inneholde følgende: a. En kort redegjørelse for noteringsprosessen og relevant tidsplan; /26

10 b. Opplysninger som angitt i kommisjonsforordningen vedlegg III pkt. 6.1 og 6.2. Dersom transaksjonen innebærer en mulig strykning fra notering av ett eller flere selskaper, skal det opplyses hvorvidt selskapet har til hensikt å søke aksjene strøket Finansiell informasjon Følgende punkter fra kommisjonsforordningen skal oppfylles for selskapet: a. Vedlegg I pkt. 3, pkt til pkt. 20.6; b. Vedlegg II; c. Dersom selskapet velger å innta en resultatprognose eller estimat må dette gjøres i samsvar med kommisjonsforordningen vedlegg I pkt Særskilte krav i forbindelse med enkelte transaksjonstyper Fusjon Pkt. 3.4 og 3.5 gjelder tilsvarende for fusjon der selskapet er overtakende selskap, og for trekantfusjon der vederlagsaksjene utstedes av selskapet. Bestemmelsene gjelder likevel ikke der selskapet innfusjonerer heleiet datterselskap. Ved fusjoner som nevnt i første ledd skal det gis følgende tilleggsinformasjon i det informasjonsdokument som skal utarbeides etter pkt : a. Hvilke fremgangsmåter som har vært benyttet ved fastsettelse av bytteforholdet mellom aksjeeierne i de fusjonerende selskapene; b. Hvordan brøkdeler i forbindelse med bytteforholdet skal gjøres opp; c. Som vedlegg til informasjonsdokumentet skal inntas fusjonsplanen, uttalelse fra uavhengig sakkyndig i de fusjonerende selskapene, rapport fra selskapenes styrer, eventuelle uttalelse fra ansatte, bedriftsforsamling eller representantskap Fisjon mv. Pkt. 3.4 og 3.5 gjelder tilsvarende for fisjon der selskapet er overdragende selskap. Ved slik fisjon skal det gis følgende tilleggsinformasjon i det informasjonsdokument som skal utarbeides etter pkt : a. Det skal opplyses om hvilke fremgangsmåter som har vært benyttet ved fastsettelse av vederlaget mellom aksjeeierne i det fisjonerte selskapet; b. Det skal opplyses om hvordan brøkdeler i forbindelse med deleforholdet skal gjøres opp; c. Som vedlegg til informasjonsdokumentet skal inntas fisjonsplanen, uttalelse fra uavhengig sakkyndig i det fisjonerende selskapet, rapport fra selskapet styre, eventuell uttalelse fra ansatte, bedriftsforsamling eller representantskap og eventuelle mellombalanser; d. Dersom fisjonen innebærer at utfisjonert selskap skal børsnoteres, skal det så langt det passer gis opplysninger som angitt i pkt for det utfisjonerte selskapet. Første ledd gjelder så langt det passer for deling av selskapet mellom aksjeeierne etter andre selskapsrettslige fremgangsmåter enn fisjon Tidspunkt og fremgangsmåte for offentliggjøring Informasjonsdokumentet skal offentliggjøres så snart som mulig etter at avtale er inngått, og senest innen børsåpning den 20. børsdag etter dette tidspunkt. Pkt andre og tredje ledd gjelder tilsvarende /26

11 Informasjonsdokumentet skal offentliggjøres i samsvar med pkt Dokumentet kan inntas som vedlegg til børsmeldingen Kontroll og utforming av informasjonsdokumentet Kontroll Før informasjonsdokumentet offentliggjøres skal det forelegges Oslo Børs for kontroll Benevnelse Informasjonsdokumentet kan ikke benevnes prospekt. Det må klart fremkomme at Oslo Børs hverken har kontrollert eller godkjent informasjonsdokumentet etter de regler som gjelder for prospekter Opplysninger som kan inntas ved henvisning Opplysninger kan inntas i informasjonsdokumentet ved henvisning dersom de fremkommer i dokumenter som tidligere er godkjent av eller rapportert til Oslo Børs i samsvar med verdipapirhandelloven 5-14 andre ledd og kommisjonsforordningen art. 28. Reglene i verdipapirhandelloven 5-14 andre ledd gjelder tilsvarende så langt de passer Forholdet til prospektkrav Selskapet fritas fra plikten til å offentliggjøre et dokument etter disse reglene dersom selskapet innen tidsfristen oppstilt i pkt har offentliggjort et EØS-prospekt i samsvar med verdipapirhandelloven kap. 5 som dekker den aktuelle transaksjon. 3.6 Årlig oversikt Selskaper med noterte verdipapirer skal minst årlig utarbeide en oversikt over all informasjon de på bakgrunn av rettslige forpliktelser har gjort tilgjengelig for allmennheten de siste 12 måneder. Oversikten skal sendes prospektmyndigheten etter at årsregnskapet er offentliggjort. 25 Plikten til å utarbeide årlig oversikt omfatter selskaper som har Norge som hjemstat etter prospektdirektivet. 26 Oversikten skal sendes Oslo Børs som prospektmyndighet senest 20 virkedager etter at styrets forslag til årsregnskap og årsberetning er offentliggjort i samsvar med pkt Oversikten skal offentliggjøres etter reglene om offentliggjøring av prospekter, jf. verdipapirhandelloven Selskaper som offentliggjør oversikten som børsmelding, jf. verdipapirhandelloven 5-19 andre ledd nr. 4, kan benytte funksjonaliteten i børsens meldingssystem ved oppfyllelse av plikten. Dersom det er relevant, skal dokumentet inneholde en erklæring om at enkelte opplysninger kan være foreldede Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 5-2 femte ledd. 26 Prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EF) art. 10(2). 27 Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 art. 27(2). 28 Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 art. 27(1) 29 Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 art. 27(3) /26

12 3.7 Meldinger til aksjonærene Meldinger til aksjonærene skal offentliggjøres senest samtidig med utsendelsen. 4. Fremgangsmåte for offentliggjøring 4.1 Offentliggjøring av opplysninger Informasjon som skal offentliggjøres etter disse reglene skal offentliggjøres ved børsmelding på en måte som så vidt mulig sikrer samtidighet for markedet. 30 Offentliggjøring anses skjedd når opplysningene er mottatt av Oslo Axess og distribuert i børsens selskapsmeldingssystem. 31 Selskapet skal benytte sammendrags- og/eller hovedmeldingsfeltet. For alle meldinger av et visst omfang bør det utarbeides et sammendrag som omfatter det vesentligste av informasjonen i børsmeldingen. For korte meldinger er det tilstrekkelig at sammendragsfeltet benyttes. Vedlegg skal kun inneholde utdypende informasjon. For delårsrapporter kan talloppstillingen inntas i vedlegg. Oslo Axess kan bestemme at opplysningene i tillegg skal gjøres kjent på annen måte. 32 Oslo Axess kan beslutte at opplysningene i stedet for på slik måte som angitt i første ledd skal anses offentliggjort på annen måte dersom markedet er sikret samtidig og lik informasjon, og opplysningene senest samtidig sendes markedsplassen. 33 Opplysningene skal i tillegg gjøres tilgjengelige på selskapets internettside etter at offentliggjøring i henhold til dette punkt har funnet sted. 34 Selskapet må ikke kombinere offentliggjøring av opplysninger som nevnt i pkt første ledd med sin markedsføring på en måte som er egnet til å villede. 35 Opplysninger som skal meddeles til eller offentliggjøres ved andre børser eller markedsplasser hvor selskapets aksjer er notert, skal sendes markedsplassen skriftlig for offentliggjøring i henhold til dette punkt senest samtidig med at melding sendes til annen børs eller opplysningene offentliggjøres på annen måte. 36 For offentliggjøring utenom Oslo Axess åpningstid, gjelder pkt Opplysninger som er fortrolige eller hemmelige av hensyn til rikets sikkerhet, forholdet til fremmede stater eller landets forsvar kan ikke offentliggjøres i henhold til pkt Offentliggjøring utenom markedsplassens åpningstid 39 Offentliggjøring av opplysninger etter disse reglene utenom markedsplassens åpningstid, skal skje på en betryggende måte som sikrer at informasjonen blir samtidig og alminnelig 30 Bestemmelsen er gitt på bakgrunn av børsforskriften 5-2 andre ledd, jf. forskrift om autoriserte markedsplasser Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-2 første ledd, første punktum. Bestemmelsens andre punktum ( Børsen kan la et representativt sammendrag av opplysningene distribueres i selskapsmeldingssystemet ) kan virke forvirrende, og er utelatt. 32 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-2 første ledd, tredje punktum. 33 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-2 andre ledd. 34 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 5-2 andre ledd, andre punktum. 35 Børsforskriften 5-2 tredje ledd. 36 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 5-2 fjerde ledd. 37 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-2 tredje ledd. 38 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-2 fjerde ledd 39 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften /26

13 tilgjengelig. Opplysningene skal dessuten være mottatt av markedsplassen og klar for offentliggjøring i samsvar med pkt. 4.1 første til sjette ledd før markedsplassen åpner neste dag. 4.3 Selskapets børsmelding Selskapet skal sende opplysninger etter pkt. 4.1 første til sjette ledd gjennom børsens selskapsmeldingssystem. Markedsplassen kan pålegge selskapet å sende informasjonen på annen måte. 40 I særlige tilfelle kan markedsplassen samtykke i at det anvendes annen formidlingsmåte. 41 I meldingen skal det fremgå hvem i selskapet markedsplassen kan kontakte vedrørende meldingen hvis dette er en annen enn angitt kontaktperson, jf. pkt Selskapet skal påse at offentliggjøring gjennom børsens selskapsmeldingssystem har funnet sted før opplysningene formidles på selskapets hjemmesider eller til nyhetsbyråer, media og lignende. Dersom informasjonen ikke offentliggjøres som forventet, må markedsplassen kontaktes umiddelbart. Markedsplassen kan gi nærmere regler for hvordan informasjonen skal gis, herunder fastsette at opplysningene skal gis på særskilt fastsatt skjema Språk Norske selskaper skal gi opplysningene på norsk. 44 Selskapet kan vedta å gi opplysningene på engelsk i tillegg til eller i stedet for norsk. Slikt vedtak skal offentliggjøres. Utenlandske selskaper kan benytte engelsk, dansk eller svensk. 45 Markedsplassen kan beslutte at selskapet i stedet for eller i tillegg til annet språk skal gi opplysningene på engelsk. 46 Slik beslutning fra markedsplassen er ikke nødvendig der selskapet selv har fattet vedtak om å gi opplysningene på engelsk i samsvar med første ledd, andre punktum. 5. Meldeplikt ved handel i egne aksjer 5.1 Meldeplikt Dersom selskapet foretar handel med egne aksjer eller aksjer i samme konsern, skal det sendes melding til Oslo Axess i samsvar med verdipapirhandelloven 3-1, jf. 3-3 første ledd. 5.2 Flaggeplikt Fører selskapets erverv eller avhendelse av egne aksjer til at eierandelen når opp til, reduseres til eller passerer de terskler som er oppstilt i verdipapirhandelloven 3-2, skal 40 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-5 første ledd, tredje punktum. 41 De fremgangsmåter som nevnes i børsforskriften 23-5 første ledd, første punktum, jf. forskrift om autoriserte markedsplasser 2, telefax, per elektronisk post eller tilsvarende med mindre noe annet er avtalt med børsen gjelder således kun unntaksvis, og bestemmelsen er derfor ikke gjentatt. 42 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-5 første ledd, andre punktum. 43 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-5 tredje ledd. 44 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-5 andre ledd, første punktum. 45 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-5 andre ledd, andre punktum. 46 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 23-5 andre ledd, tredje punktum /26

14 ervervet eller avhendelsen meldes til Oslo Axess i samsvar med forskrift om autoriserte markedsplasser 3, jf. verdipapirhandelloven 3-2 og 3-3 andre ledd. 6. Regnskap 6.1 Behandling av informasjon før offentliggjøring 47 Selskapet skal sørge for at ingen uvedkommende får tilgang til regnskapsopplysninger som omfattes av pkt. 6 før offentliggjøring. 6.2 Plikt til å avlegge årsregnskap, årsberetning og delårsrapport Selskap med noterte aksjer skal avlegge årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter i henhold til regnskapslovgivningen og bestemmelser fastsatt i forskrift om autoriserte markedsplasser, jf. børsforskriften, og disse reglene. 48 Delårsrapport skal utarbeides for hvert av regnskapsårets fire kvartaler. Delårsrapport for regnskapsårets siste kvartal utgjør også selskapets foreløpige årsregnskap. 49 Årsregnskapet skal revideres av statsautorisert revisor Tidspunkt for behandling av årsregnskap og delårsrapporter - finansiell kalender Forslag til årsregnskap skal vedtas av selskapets styre innen tre måneder etter regnskapsårets utgang. 51 Delårsrapporter, herunder foreløpig årsregnskap, skal vedtas av selskapets styre innen to måneder etter periodens utløp. 52 Selskapet skal senest innen årets utgang offentliggjøre ved børsmelding de planlagte tidspunktene for offentliggjøring av delårsrapporter i påfølgende år. Dersom tidspunktene endres skal selskapet offentliggjøre børsmelding om endringen(e) straks endringen(e) er besluttet. 6.4 Offentliggjøring av delårsrapporter Delårsrapporter, herunder foreløpig årsregnskap, skal sendes markedsplassen straks de er vedtatt av styret. Markedsplassen skal offentliggjøre delårsrapporter ved børsmelding etter reglene i pkt Er det avgitt revisjonsberetning eller uttalelse om begrenset revisjon til delårsrapport, skal denne meddeles markedsplassen så snart den foreligger. 53 Revisjonsberetningen skal offentliggjøres sammen med delårsrapporten, eller så snart den foreligger. Delårsrapporter skal oversendes i pdf-format som vedlegg til børsmeldingen. 6.5 Offentliggjøring av årsregnskap Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning skal sendes markedsplassen. Markedsplassen skal offentliggjøre melding om at dokumentene er mottatt og hvor de er 47 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 6-2 første ledd. 49 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 6-2 andre ledd. 50 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 6-2 tredje ledd. 51 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 6-3 første ledd. 52 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 6-3 andre ledd. 53 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften /26

15 tilgjengelige. 54 Selskapet skal straks offentliggjøre endringer i forhold til foreløpig årsregnskap. Plikten til å oversende styrets forslag til årsregnskap og årsberetning inntrer så snart dokumentene er ferdigstilt, og senest samtidig med at de sendes til aksjeeierne i samsvar med pkt Dokumentene (eller årsrapporten) skal oversendes i pdf-format, som vedlegg til børsmelding. Har revisor funnet at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, eller i revisjonsberetningen gitt merknader, presiseringer eller tatt forbehold, skal selskapet offentliggjøre dette ved børsmelding straks revisjonsberetningen er mottatt av selskapet. 55 Dersom bedriftsforsamlingen eller representantskapet har vesentlige innsigelser mot styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, eller generalforsamlingen ikke fastsetter årsregnskapet og årsberetningen, skal melding om dette sendes markedsplassen umiddelbart etter at behandling er avsluttet. Markedsplassen skal offentliggjøre melding etter dette ledd etter reglene i pkt Tilleggsopplysninger til årsregnskap og delårsrapport 57 For hver post i resultatregnskapet skal det i årsregnskapet og foreløpig årsregnskap vises tilsvarende tall fra de siste to foregående årsregnskap. For hver post i balansen skal det vises tilsvarende tall fra foregående årsregnskap. Tallene som nevnt i første og andre punktum skal om nødvendig omarbeides for å bli sammenlignbare. Delårsrapporter, herunder foreløpig årsregnskap, skal vise sammenlignbare resultat- og balansetall for samme delårsperiode foregående år. Det skal i tillegg vises resultattall hittil i regnskapsåret og sammenlignbare tall for samme tidsrom i foregående år, samt sammenlignbare resultat- og balansetall for det siste året forut for regnskapsåret. Delårsrapporter skal inneholde opplysninger om driftsinntekter og driftsresultat fordelt på virksomhetsområder for delårsperioden, hittil i regnskapsåret, og for de samme perioder for foregående år. Tallene skal om nødvendig omarbeides for å bli sammenlignbare. Delårsrapporten skal inneholde opplysninger som er av vesentlig betydning for en vurdering av selskapets økonomiske situasjon. Selskapet skal opplyse om alle særlige faktorer som har hatt innvirkning på virksomheten og resultatene i den aktuelle periode, herunder sesongsvingninger og hvilken effekt disse har på delårsresultatet. Avlegger norsk selskap års- og delårsrapport også etter andre regnskapsprinsipper, skal disse regnskapene oversendes senest samtidig med offentliggjøring. Er det avgitt revisjonserklæring til delårsrapport, skal denne meddeles markedsplassen sammen med delårsrapporten. 6.7 Dispensasjonsadgang Markedsplassen kan gjøre unntak fra pkt. 6.2 til 6.6 dersom særlige forhold tilsier det Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 6-5 første ledd. 55 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 6-5 andre ledd. 56 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften 6-5 tredje ledd. 57 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften /26

16 7. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Selskapet skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. Dersom Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke er fulgt, skal det forklares. 8. Prospekter 8.1 Plikt til å utarbeide prospekt Selskapet skal utarbeide prospekt etter reglene i verdipapirhandelloven kap. 5 med forskrifter, eller i samsvar med tilsvarende regler i annen EØS-stat som kan benyttes grensekryssende iht. verdipapirhandelloven 5-9 første ledd. 8.2 Kontroll av EØS-prospekt EØS-prospekt som nevnt i verdipapirhandelloven 5-7 første ledd skal sendes Oslo Børs for kontroll. Andre prospekter skal sendes Foretaksregisteret for registrering, jf, verdipapirhandelloven EØS-prospekt for aksjer skal oppfylle innholdskrav fastsatt i kommisjonsforordningen vedlegg I, II og III. 60 Dersom prospektet ikke følger samme rekkefølge som de nevnte vedlegg, må det når prospektutkast sendes til kontroll vedlegges en sjekkliste der det angis hvor i prospektet de ulike innholdskrav er oppfylt Frist for godkjennelse EØS-prospekt må være godkjent etter verdipapirhandelloven 5-7 og mottatt av Oslo Børs i pdf-format innen kl dagen før tilbudsperioden starter eller notering foretas, med mindre annet er avtalt med børsen. For prospekter som benyttes grensekryssende, må melding som nevnt i verdipapirhandelloven 5-9 først ledd være mottatt innen fristen nevnt i første punktum. For dokument utarbeidet etter unntaksreglene i verdipapirhandelloven 5-4 nr. 4/6 eller 5-5 nr. 5/7 ( tilsvarende dokumenter ) må børsens kontroll være avsluttet innen fristen nevnt i første ledd, første punktum. 8.4 Melding om offentliggjøring Innen kl dagen før tilbudsperioden starter eller notering foretas må børsen ha mottatt en melding om offentliggjøring av EØS-prospekt hvor følgende informasjon fremkommer: (i) (ii) (iii) (iv) Valgt metode for offentliggjøring, med henvisning til relevant nr. i verdipapirhandelloven 5-19 andre ledd; Hvor prospektet er eller vil bli gjort tilgjengelig; En bekreftelse på at prospektet allerede er offentliggjort eller vil bli offentliggjort innen de frister som fremkommer av verdipapirhandelloven 5-19 første ledd; En bekreftelse på at prospektet er eller vil bli annonsert i riksdekkende avis eller via børsens meldingssystem, jf. verdipapirhandelloven 5-19 tredje ledd og kommisjonsforordningen art. 30 og 31. Meldingen skal sendes til samt til børsens saksbehandlere. 59 Jf. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 1(2). 60 Jf. forskrift om opplysninger i prospekt 9. desember 2005 nr Sml. Kommisjonsforordningen art. 25(4) /26

17 Første og andre ledd gjelder tilsvarende for prospekter sendt grensekryssende etter verdipapirhandelloven 5-9 første ledd. Første og andre ledd gjelder tilsvarende for tilleggprospekter godkjent etter verdipapirhandelloven 5-15 eller tilsvarende regler i annen EØS-stat som benyttes grensekryssende etter verdipapirhandelloven 5-9 første ledd. Meldingen må i slike tilfeller sendes uten ugrunnet opphold etter godkjennelsen av prospektet. For prospekt registrert i Foretaksregisteret i henhold til verdipapirhandelloven 5-10 og dokumenter utarbeidet i henhold til unntaksreglene i verdipapirhandelloven 5-4 eller 5-5, må det innen det tidspunkt tilbudsperioden starter eller notering foretas sendes en børsmelding der dokumentet er vedlagt eller det opplyses hvor dette er gjort tilgjengelig. Dersom dokumentet ikke sendes som børsmelding, skal dette samtidig sendes til 9. Oppkjøpstilbud mv Når selskapet er underrettet om at tilbud etter verdipapirhandelloven kap. 4 skal fremsettes, er selskapets handlefrihet begrenset i samsvar med verdipapirhandelloven 4-17, jf. forskrift om autoriserte markedsplasser 3. Dersom det fremsettes tilbud etter verdipapirhandelloven kap. 4, skal styret avgi en uttalelse etter verdipapirhandelloven Selskapet plikter å medvirke til at utsendelse av tilbudsdokumentet kan finne sted Selskapets generalforsamling 10.1 Innkalling til generalforsamling Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen med samtlige vedlegg skal senest samtidig sendes Oslo Axess. Innkalling til generalforsamling skal så snart som praktisk mulig etter utsendelse annonseres i minst en riksdekkende avis. Dersom forslag til forhøyelse av aksjekapitalen innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, skal dette fremgå av innkallingen. 63 Plikten til å sende innkallingen med samtlige vedlegg til markedsplassen oppfylles ved at dokumentene offentliggjøres Utsendelse av årsregnskap m.m. Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning samt bedriftsforsamlingens uttalelse, skal senest innen en uke før den ordinære generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse Markedsplassens adgang til generalforsamling Markedsplassen skal ha adgang til å være tilstede og ta ordet på selskapets generalforsamling Jf. verdipapirhandelloven 4-14 andre ledd, andre punktum. 63 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften /26

18 10.4 Gjennomført generalforsamling Det skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøres at generalforsamling er avholdt, med mindre dette fremgår av beslutninger som er offentliggjort i medhold av pkt. 3. Generalforsamlingsprotokollen skal umiddelbart etter at den er underskrevet sendes markedsplassen Gjennomføring av selskapshandlinger 11.1 Generelt Selskapshandlinger skal gjennomføres i samsvar med pkt og 11.3, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Dersom et selskap vurderer å fravike de angitte fremgangsmåter, skal markedsplassen konsulteres god tid i forkant Kapitalnedsettelse ved utdeling, fusjon og fisjon Kapitalnedsettelse ved utdeling til aksjonærene, fusjon og fisjon skal registreres ikrafttrådt utenom Oslo Axess åpningstid. 67 Første punktum omfatter kun fusjon der et overdragende selskap er notert på Oslo Axess. Selskapet skal orientere markedsplassen om registrering av beslutning som nevnt i første ledd innen kl børsdagen før slik registrering skjer. Dersom registreringen må skje i markedsplassens åpningstid, vil markedsplassen vurdere om det er behov for å innføre børspause eller å suspendere selskapets aksjer fra notering ut den børsdag ikrafttredelsen skjer. Oppdatert firmaattest skal sendes Oslo Axess umiddelbart og senest innen kl første børsdag etter at selskapshandlingen er registrert ikrafttrådt. Første til tredje ledd gjelder tilsvarende for gjennomføring av andre særskilte transaksjoner som kan medføre usikkerhet knyttet til prisingen av aksjene eller hvilke aksjer som handles Selskapshandlinger der det gis rettigheter av økonomisk verdi Dersom en selskapshandling innebærer at aksjonærene gis rettigheter av økonomisk verdi (utbytte, fortrinnsretter, rett til utbetaling ved kapitalnedsettelse mv.), kan aksjen tidligst handles eksklusiv den aktuelle rettighet børsdagen etter at beslutningen er fattet. Selskapet skal orientere Oslo Axess om beslutning som nevnt i første ledd innen kl dagen før aksjen skal handles eksklusiv den aktuelle rettighet, med mindre slike opplysninger fremkommer av informasjon som tidligere er offentliggjort i medhold av pkt. 3. Rettigheter som nevnt i første ledd skal tilfalle de som er aksjeeiere den siste dag aksjen handles inklusive rettighetene, med mindre det foreligger særskilte omstendigheter som tilsier noe annet. Dette gjelder uavhengig av om vedkommende på denne dagen er registrert som eier i verdipapirregisteret. Oslo Axess skal motta nødvendig dokumentasjon innen kl den dag aksjen handles eksklusiv den aktuelle rettighet. 66 Forskrift om autoriserte markedsplasser 2, jf. børsforskriften Jf. allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr , og første ledd /26

19 11.4 Særlig om kapitalforhøyelser i notert aksjeklasse Ved kapitalforhøyelser i en notert aksjeklasse, anses de nye aksjene for opptatt til notering uten søknad. Oppdatert firmaattest skal foreligge før de nye aksjene kan noteres. For prospektpliktige kapitalforhøyelser vises til pkt. 8. Opptak til notering kan etter avtale med Oslo Axess skje samme dag som prospektet godkjennes, melding som nevnt i pkt. 8.4 sendes og prospektet offentliggjøres. For opptak til notering av fortrinnsrett til tegning av aksjer gjelder axessreglenes opptaksvilkår pkt Fortsatt notering ved fusjon, fisjon eller andre vesentlige endringer Dersom et selskap med noterte aksjer fusjonerer med ett eller flere andre selskaper, skal aksjene i det fusjonerte selskapet være notert. Slik notering forutsetter ikke særskilt søknad eller beslutning i de tilfelle det fremstår som åpenbart at det fusjonerte selskapet tilfredsstiller kravene til notering, jf. femte ledd. Dersom aksjene i det fusjonerte selskapet ikke tilfredsstiller vilkårene for opptak til notering, avgjør markedsplassen om selskapets aksjer skal strykes etter reglene i pkt eller om notering skal videreføres. Noteringen vil utgangspunktet kun bli videreført dersom det fusjonerte selskapet etter fusjonen oppfyller kravene til notering. Det skal imidlertid også legges vekt på aksjeeiernes interesse i fortsatt notering. Dersom noteringen ønskes videreført, skal det sendes et dokument til Oslo Axess som innholdsmessig tilfredsstiller kravene til søknad, jf. axessreglenes opptaksvilkår pkt. 5.4, første, fjerde og sjette ledd. På bakgrunn av det mottatte dokument avgjør Oslo Axess i hvilken utstrekning fremgangsmåtene i axessreglenes opptaksvilkår pkt. 5 og 7 skal følges. Dersom det fremstår som åpenbart at det fusjonerte selskapet tilfredsstiller kravene for notering, kan Oslo Axess fravike hele eller deler av prosedyren nevnt i fjerde ledd jf. første ledd, andre punktum. Dersom noteringen ikke ønskes videreført, skal det sendes et dokument til Oslo Axess som redegjør for dette, herunder hvorvidt selskapet oppfyller vilkårene for opptak til notering samt hvordan hensynet til aksjeeiernes interesse i fortsatt notering er ivaretatt ved en eventuell strykning fra notering. Første til sjette ledd gjelder tilsvarende ved fisjon av selskap med noterte aksjer samt der selskap med noterte aksjer avhender eller avvikler det vesentligste av sin virksomhet. Det samme gjelder der selskapet på andre måter endrer karakter, eller foretar andre vesentlige endringer som oppkjøp, konserndannelser med videre. Ved fisjon gjelder reglene også for overtakende selskap. 13. Utenlandske selskaper og norske sekundærnoterte selskaper 13.1 Gjeldende regler Utenlandske primærnoterte selskaper Utenlandske primærnoterte selskaper er underlagt reglene i verdipapirhandelloven, børsloven og forskrift om autoriserte markedsplasser, jf. børsforskriften, som nærmere angitt i standard kursnoteringsavtale for primærnoterte selskaper /26

20 (primærnoteringsavtalen) 68. Det samme gjelder for løpende forpliktelser så langt de passer. Pkt gjelder i stedet for pkt første ledd. Bryter selskapet nevnte bestemmelser eller andre bestemmelser fastsatt i kursnoteringsavtalen, kan markedsplassen ilegge selskapet sanksjoner i henhold til pkt Sekundærnoterte selskaper Norske sekundærnoterte selskaper er underlagt reglene i verdipapirhandelloven, børsloven, børsforskriften og løpende forpliktelser. Utenlandske sekundærnoterte selskaper er underlagt reglene i verdipapirhandelloven, børsloven og forskrift om autoriserte markedsplasser, jf. børsforskriften og løpende forpliktelser som nærmere angitt i standard kursnoteringsavtale for sekundærnoterte selskaper (sekundærnoteringsavtalen), jf. tredje til sjette ledd nedenfor. 69 Pkt andre ledd gjelder tilsvarende. I henhold til sekundærnoteringsavtalen, er utenlandske sekundærnoterte selskaper underlagt følgende av børsforskriftens bestemmelser, jf. forskrift om autoriserte markedsplasser 2: 4-1 med unntak av kravet om at innkallingen skal annonseres i en riksdekkende avis, 4-3 og 4-4, kap. 5, 6-1, 6-4 og 6-5 første ledd samt kapitlene 23, 25 og 26. Tilsvarende vil ikke pkt. 3.4, 3.5, 6.2, 6.3, 6.5 tredje og fjerde ledd, 6.6, 6.7, 7 eller 10.2 komme til anvendelse. Pkt gjelder i stedet for pkt første ledd. Utenlandske sekundærnoterte selskaper skal offentliggjøre innkalling til generalforsamling i samsvar med primærbørsens/-markedsplassens regler. Offentliggjøringen må skje tidsnok til at aksjeeierne har mulighet til å møte opp for å benytte seg av sine stemmerettigheter. Innkallingen skal offentliggjøres i henhold til pkt Utenlandske sekundærnoterte selskaper skal gjøre årsregnskap og delårsrapporter tilgjengelige for allmennheten. Årsregnskap og delårsrapporter skal utarbeides etter gjeldende bestemmelser ved primærbørsens/-markedsplassen. Selskapet skal som minimum utarbeide halvårsrapport. Utenlandske sekundærnoterte selskaper skal følge de retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som gjelder på selskapets primærbørs eller i selskapets hjemstat, og årsrapporten bør henvise til de aktuelle retningslinjene. Dersom slike anbefalinger eller retningslinjer ikke foreligger eller følges, skal Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse følges med mindre den er i strid med selskapets nasjonale lovgivning Kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser Ved kapitalforhøyelser i en notert aksjeklasse, anses de nye aksjene for opptatt til notering uten søknad. Utenlandsk selskap skal fremlegge et dokument tilsvarende firmaattest før de nye aksjene tas opp til notering, eller bekreftelser i samsvar med andre ledd. Dersom selskapet utsteder mer enn 1 prosent av samlet aksjekapital ved en eller flere kapitalforhøyelser i løpet av en rullerende 12 måneders periode, skal selskapet, før aksjene i den emisjonen som medfører at 1 prosent grensen nås tas opp til notering, og i samsvar med erklæring innsendt i forbindelse med notering etter axessreglenes opptaksvilkår pkt. 3 andre ledd (iv) eller 4 andre ledd (vi), presentere ubetingede 68 Jf. børsforskriften 23-7 andre ledd, første punktum, jf. forskrift om autoriserte markedsplasser Jf. børsforskriften 23-7 andre ledd, første punktum, jf. forskrift om autoriserte markedsplasser /26

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

MAI 2010 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

MAI 2010 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper MAI 2010 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 771436 1/34 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388866961 1/54 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 1.1 INNLEDNING...

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene)

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Virkeområde... 3 2. Opptaksvilkår...

Detaljer

JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388 1/51 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

September 2015. Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market

September 2015. Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market September 2015 Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår)

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig omsetning og

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess JANUAR 20082010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

MAI 2010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

MAI 2010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess MAI 2010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 445 1.1 GENERELT... 445 1.2 VIRKEOMRÅDE... 445 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market

Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market September 2015 Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market Vedlegg A til opptaksreglene for Merkur Market Vedlegg A: Innholdskrav til opptaksdokument for Merkur Market Generelle innholdskrav Følgende

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

Januar 2016. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2016. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2016 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Juli 2013 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal

Detaljer

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket Søknadsskjema for Informasjonsmerket og Engelskmerket Oslo Børs synliggjør selskaper som gjør finansiell informasjon lett tilgjengelig for investorer og markedsaktører ved å markere selskapene spesielt.

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Oppdatering av sirkulære nr. 2/98

Oppdatering av sirkulære nr. 2/98 Oppdatering av sirkulære nr. 2/98 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap som søker opptak av aksjer eller grunnfondsbevis på en av børsens lister.

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS )

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) INNSIDEREGLEMENT I INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) 1. GENERELT Incus har, for å oppfylle utsteders plikter med hensyn til forsvarlig informasjonshåndtering m.v. etter verdipapirhandellovgivningen, utferdiget

Detaljer

Endringer i børsforskriften

Endringer i børsforskriften Endringer i børsforskriften 1. Bakgrunn. 3 2. Ikrafttredelse 3 3. Oversikt over hovedpunkter i endringsforskriften.. 3 4. Handelsregler.. 4 5. Nærmere om de vesentligste endringsforslagene 4 5.1 Terminologi

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA 19. oktober 2009 kl 10.00 i Felix konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

er det inngått følgende avtale om formidling av kursrelevant selskapsinformasjon:

er det inngått følgende avtale om formidling av kursrelevant selskapsinformasjon: Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 44 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Avtale om distribusjon av selskapsinformasjon i tilknytning til NOTC AS sitt handelsstøttesystem for unoterte

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer