Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014"

Transkript

1 Versjon 4.0/

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Melding Selskapsopplysninger Finanskalender Innsidelister Tilgang til systemet Programvare Pålogging Hovedmeny Melding Meldingsinnhold Velg utsteder Velg instrument (ikke obligatorisk) Meldingskategori Tittel på melding Meldingsfeltet Vedlegg Feil/mangler i melding Distribusjon Klargjøring Mine meldinger Korrigering av meldinger som er lagret/offentliggjort Editere/fjerne meldinger med sperrefrist Editere melding Fjerne melding Selskapsopplysninger Finanskalender Registrere ny finanskalender Endre finanskalender Min Profil Endre passord NewsWeb Registrering av ny innsider Ny primærinnsider Ny nærstående Endring av informasjon vedrørende primærinnsider/nærstående Deaktivering av primærinnsidere/nærstående Offentlig informasjon Ved feil Side 2 av 27

3 1. Innledning Hensikten med dokumentet er å beskrive hvordan utstederforetak kan lagre 1 og offentliggjøre 2 meldinger, registrere selskapsopplysninger, registrere finanskalender samt registrere innsidere via internett når Oslo Børs NewsPoint benyttes. 1.1 Melding Utgangspunktet for lagring og offentliggjøring av meldinger er utsteders oppfyllelse av informasjonsplikten. 1.2 Selskapsopplysninger Selskapet skal straks sørge for å registrere endringer i de selskapsopplysninger Oslo Børs krever at registreres i Oslo Børs NewsPoint, jf Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt 2.6 (4) 1.3 Finanskalender Alle utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og aksjer notert på Oslo Axess må i henhold til børsens løpende forpliktelser pkt. 4.5 årlig offentliggjøre en finansiell kalender. For låntakere med lån notert på Oslo Børs og Nordic ABM anbefales det å offentliggjøre en finanskalender over planlagt offentliggjøring av års- og delårsregnskap. 1.4 Innsidelister Utstederforetaket plikter å sende en oversikt til børsen eller autorisert markedsplass over primærinnsidere i selskapet, jf vphl. 4-1 fjerde ledd. Det er også her klargjort at listene skal være ajourført, slik at foretakene plikter å melde fra til børsen uten ugrunnet opphold når personer ikke lenger er primærinnsidere i selskapet og når nye personer skal tilføyes listen. Det henvises i denne forbindelse til: Rundskriv fra Finanstilsynet som forklarer aktuelle lovbestemmelser (http://www.oslobors.no/ob/innsideregister) 2. Tilgang til systemet For å få tilgang til Oslo Børs NewsPoint må utsteder benytte brukernavn og passord som blir tildelt av Oslo Børs, Markedsovervåking og -administrasjon. Brukernavnet og passordet er personlig. Utsteder må returnere utfylt søknadsskjema om brukernavn og passord til Oslo Børs, Markedsovervåking og -administrasjon, på en av følgende måter: 1) Mail-adresse: 2) Fax nr.: , eventuelt telefon I søknadsskjemaet skal det angis hvilke tilganger brukeren skal ha. Følgende tilganger gis: Meldinger og finanskalender: Man blir autorisert til å lagre og offentliggjøre meldinger for eget selskap/lån samt å innrapportere og automatisk offentliggjøre finanskalender. Dersom man bruker et eksternt selskap til dette, må utsteder søke om brukernavn og passord på det eksterne selskapets vegne, eventuelt opplyse om at både utsteder selv og det eksterne selskapet skal ha tilgang til systemet. 1 Meldingen lagres i offisiell lagringsmekanisme (OAM) iht. Verdipapirhandelloven 5-12 samt børsens egne regler. Gjelder ikke for utstedere som kun har lån notert på Oslo Børs alternative obligasjonsmarked Nordic ABM 2 For at meldingen skal offentliggjøres forutsettes at særskilt avtale om å benytte Oslo Børs Distribution Network er inngått med Oslo Børs Side 3 av 27

4 En særskilt avtale må inngås med Oslo Børs dersom utsteder ønsker å benytte Oslo Børs Distribution Network (OBDN) for offentliggjøring og distribusjon av meldinger. Registrere selskapsopplysninger: Man blir autorisert til å registrere selskapsopplysninger for eget selskap. Innsidelister: Man blir autorisert til å legge inn innsidere til eget selskap. 3. Programvare Forutsetningene for å kunne bruke systemet er følgende: 1. PC en som benyttes må ha en Internett-tilknytning 2. Det må være installert en nettleser ( WEB-browser ) på denne maskinen For at systemet skal fungere, anbefaler Oslo Børs at en moderne versjon av følgende nettlesere benyttes: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera eller Chrome. Hvis man er i tvil om hvilken versjon som er installert på ens maskin, kan dette sjekkes i verktøylinjen i den aktuelle nettleser. Figur 1 - sjekking av nettleserversjon (Internet Explorer) 4. Pålogging Oslo Børs NewsPoint har adresse: https://www.newspoint.no I påloggingsbildet skal brukernavn og passord tastes inn. Side 4 av 27

5 Figur 2 Påloggingsbilde Hvis man har glemt brukernavn eller passord, eller eventuelt trenger en ny bruker, kan Markedsovervåking og -administrasjon kontaktes. Se Kontaktpersoner på Oslo Børs. Brukeren får ved første gangs bruk oppgitt brukernavn og passord av Oslo Børs. Melding om at passordet må endres vil fremkomme første gang en logger seg på systemet. Skriv inn nåværende passord Skriv inn nytt passord Skriv inn nytt passord igjen Klikk på Bytt passord Side 5 av 27

6 Figur 3- Bytte passord Regler for passord: Må være minst 8 tegn langt Må ikke inneholde brukernavnet Må bare inneholde tegn av typen A-Z, a-z eller 0-9 Må inneholde minst ett tegn fra hver av gruppene A-Z, a-z og 0-9 Et passord kan ikke gjenbrukes 5. Hovedmeny Hovedmenyen gir tilgang til meldinger, selskapsopplysninger, finanskalender og/eller innsidelister (forutsatt at brukeren har tilgang til dette). Dersom brukeren kun har tilgang til å registrere innsidere, vil en komme direkte inn eget bilde for dette når en logger seg på. Klikk på ønsket tjeneste. Side 6 av 27

7 Figur 4 Hovedmeny 6. Melding Dersom man skal lagre og offentliggjøre en melding velger man Ny melding i hovedmenyen. Bildet Ny melding består av følgende steg : 1. Meldingsinnhold 2. Distribusjon 3. Klargjøring 6.1 Meldingsinnhold Kryss av for ønsket språk: Norsk og engelsk Brukes hvis man vil lagre og offentliggjøre melding på norsk og engelsk i én og samme melding 3. Meldingen vil bli lagret og offentliggjort som to separate meldinger Norsk Brukes dersom man vil lagre og offentliggjøre melding kun på norsk Engelsk Brukes dersom man vil lagre og offentliggjøre melding kun på engelsk Bildet "Meldingsinnhold inneholder følgende felter: Velg utsteder 3 For å unngå forvirring hos investor og andre markedsaktører, anbefales det at meldinger på norsk og engelsk, på samme informasjonspliktige forhold, lagres og offentliggjøres samtidig Side 7 av 27

8 Har utsteder flere instrumenter knyttet til seg kan en velge det instrumentet meldingen gjelder for. Dette er ikke obligatorisk Kategori Veiledning valgt meldingskategori Tittel på meldingen Meldingsfelt Vedlegg Neste steg eller Avbryt De enkelte delene er beskrevet mer detaljert nedenfor. Figur 5 Ny melding Velg utsteder Velg utsteder fra nedtrekksmenyen. Kortnavn til utsteder vises sammen med tittelen på NewsWeb. Dersom man velger Oslo Børs som distribusjonskanal for offentliggjøring av meldinger, vises kortnavnet sammen med tittelen på meldingen i handelssystemet og hos informasjonsdistributørene. Kortnavn er en kortkode hver utsteder får fra Oslo Børs. Den brukes ofte som ticker for aksjeutstedere og i tickeren sammen med en tallkode på lån fra obligasjonsutstedere. Side 8 av 27

9 6.1.2 Velg instrument (ikke obligatorisk) Velg et instrument meldingen skal knyttes opp mot hvis meldingen gjelder kun ett spesifikt instrument og ikke selve utstederen Meldingskategori Velg meldingskategori. Når meldingskategori er valgt vil det fremkomme en kort forklaring på hvilken type meldinger som skal ligge i den valgte kategorien Tittel på melding Dette er feltet som vil bli presentert som tittelen på børsmeldingen, sammen med kortnavn for valgt utsteder. Tittelfeltet må ha en lengde på minst fire til maks 256 tegn. Tittelen på meldingen skal være betegnende for meldingens innhold, og bør gjenspeile de meldingskategorier som benyttes i systemet. Eksempler på titler: Resultat pr Ny kontrakt Meldepliktig handel Ny rente Meldingsfeltet I dette feltet legges selve meldingsteksten inn. Det er obligatorisk å benytte meldingsfeltet for offentliggjøring av informasjonspliktig informasjon. Det er ikke tilstrekkelig å sende denne informasjonen kun i vedlegg. Det anbefales at det for alle meldinger av et visst omfang utarbeides et sammendrag som omfatter de opplysningene som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på selskapets aksjer. Verdipapirhandellovens krav til offentliggjøring av informasjon anses oppfylt i de tilfeller hvor meldingen som offentliggjøres via systemet, dvs. de samlede opplysningene som er inntatt i meldingsfeltet uten tilhørende vedlegg, inneholder alle opplysninger som er påkrevd etter Verdipapirhandelloven. Av hensyn til andre systemer som mottar meldinger fra Oslo Børs NewsPoint, har man måttet avgrense gyldig tegnsett til det som faller innenfor ISO Hvis man klipper og limer inn tekst fra et dokument som inneholder ugyldige tegn som blir lagt inn i meldingen, vil man få en feilmelding når man trykker på «Neste steg» knappen, se figur 6 Ugyldige tegn. Tabulator mellomrom vil bli endret til enkelt mellomrom. Dersom feltets begrensning på tegn overskrides, vil det her når man trykker på Neste steg knappen komme opp en feilmelding som viser at det er for mange tegn i meldingen. Meldingsfeltet er et rent tekstfelt og det kan ikke benyttes tekstbehandlingsfunksjoner, som f.eks tabulatorstoppere og tabeller, eller å inkludere grafikk (f.eks. logo). Tabeller og presentasjonsmateriale kan legges i vedlegget. Når tilleggsinformasjon sendes i vedlegg, må en henvisning til vedlegget inntas i slutten av meldingsfeltet med følgende tekst: Vedlegg følger på Side 9 av 27

10 Figur 6 - Ugyldig tegn Vedlegg Vedlegg må være Acrobat format (pdf). Det er mulighet for å legge ved inntil 4 vedlegg som kan være på opptil 50 MB hver. For å legge til vedlegg trykk Bla gjennom. Figur 7 Legg til vedlegg Side 10 av 27

11 Når man trykker på knappen "Bla gjennom ", får man opp en dialogboks hvor man kan finne og velge det aktuelle dokumentet i filsystemet. Klikk på "Åpne" og deretter Legg til vedlegg knappen. Dokumentet er da lagt til som vedlegg til meldingen. Dokumentet som er lagt til bli vist ovenfor "Bla gjennom " feltet. Ved å klikke på filtype tegnet kan man åpne vedlegget og sjekke at det er riktig. Dersom man ønsker å fjerne vedlegg man allerede har lagt til meldingen, gjøres dette ved å klikke på det røde krysset til høyre for filnavnet. Vedlegget blir da fjernet. Trykk deretter Neste steg for å gå videre eller Avbryt for å gå helt ut av meldingen Feil/mangler i melding Dersom noen av de obligatoriske feltene mangler innhold, inneholder for eksempel for mange tegn eller lignende, vil det komme opp en feilmelding etter at en har trykket på Neste steg Meldingen vil vise hva som er feil. Se figur 7 for eksempel. Figur 8 Feilmelding 6.2 Distribusjon Velg ett av nedenstående alternativer og trykk deretter Neste steg : Meldingen sendes inn både for lagring/kopi og offentliggjøring via OBDN. Det er tilstrekkelig å sende inn meldingen én gang. Meldingen sendes inn KUN for lagring/kopi. Velg dette alternativet dersom meldingen kun skal sendes inn for lagring/kopi. Meldingen skal offentliggjøres samtidig via andre kanaler. Utsteder står selv ansvarlig for at dette gjøres. Alle meldinger under meldingskategoriene flagging, meldepliktig handel, oppkjøp, obligasjonshendelser og eks.dato vil alltid bli offentliggjort via OBDN, uavhengig av valgene ovenfor. Side 11 av 27

12 Figur 9 Distribusjon 6.3 Klargjøring I dette bildet kan meldingsinnhold og vedlegg kontrolleres, og en kan velge om meldingen skal sendes inn umiddelbart eller om innsending av meldingen skal skje på et angitt tidspunkt (melding med sperrefrist). Velg én av følgende: Innsending av melding skal skje umiddelbart Innsending av melding skal skje på angitt tidspunkt Velg dato for innsendelse av melding ved å trykke på kalenderen. Dato kan velges inntil 2 børsdager frem i tid (eks. dersom meldingen opprettes på en mandag, kan en angi tidspunkt helt frem til tirsdag kl ). Velg klokkeslett ved å skrive inn i feltet for Tidspunkt Det er viktig å være oppmerksom på at kalenderen følger norsk tid. For utstedere med annen tidssone enn Norge, må norsk lokal tid angis Side 12 av 27

13 Figur 10 Klargjøring Det anbefales å sjekke at innholdet i meldingen og alle vedlegg er riktige før lagring og offentliggjøring. Det er ikke mulig å trekke tilbake melding eller vedlegg som er lagret og offentliggjort. Imidlertid er det mulig å korrigere en melding som allerede er lagret og offentliggjort, dette er nærmere beskrevet under pkt 7 Mine meldinger Når meldingen er ferdig, klikker man på Fullfør. Man får opp et kvitteringsbilde, se figur 11. Dersom en har valgt melding med sperrefrist, kommer følgende melding: Trykk OK Side 13 av 27

14 Hver melding som er lagret og offentliggjort har fått en meldings-id som kan brukes til å spore eller korrigere meldingen. Noter meldings-id i tilfelle det skulle være spørsmål eller problemer. Figur 11 Oversendt melding Klikk på Oslo Børs logoen eller NewsPoint logoen for å komme tilbake til hovedmenyen. 7. Mine meldinger I oversiktsbildet Mine meldinger vises en oversikt over meldinger som utsteder ved, å benytte Oslo Børs NewsPoint, har lagret/offentliggjort og meldinger med sperrefrist. Her er det mulig å korrigere meldinger som er lagret og offentliggjort, se punkt 7.1 og å editere eller fjerne meldinger med sperrefrist, se punkt 7.2. Meldinger med sperrefrist ligger øverst i oversikten. Det er meldingens tittel som kommer frem i listen, kategori, status, dato og klokkeslett meldingen ble lagret og om meldingen ble offentliggjort gjennom Oslo Børs Distribution Network. Har man lagret og offentliggjort melding på norsk og engelsk (i én og samme melding), vil denne vises som to separate meldinger på oversikten. Side 14 av 27

15 Figur 12 Mine meldinger Status på melding Klargjort Publisert Feil. Kontakt Oslo Børs Forklaring Melding med sperrefrist. Tidspunkt for innsendelse av melding er angitt Meldingen er lagret/offentliggjort Meldingen har feilet. Ta kontakt med Oslo Børs for å avklare 7.1 Korrigering av meldinger som er lagret/offentliggjort Det vil være mulig å korrigere en melding i inntil 2 børsdager etter at meldingen er lagret og offentliggjort. Meldingen vil ikke bli fjernet, men vil vises på NewsWeb med et flagg som markerer at meldingen er blitt korrigert og også en link til den nye meldingen. Den nye meldingen vil også få et flagg som markerer at dette er en ny versjon av en tidligere melding. Det gjøres oppmerksom på at melding om finansiell kalender vil vises i dette bildet, men det er ikke mulig å korrigere den, dette må gjøres ved å klikke på «Finanskalender» i hovedmenyen. Korrigering av melding som er lagret/offentliggjort gjøres på følgende måte: Side 15 av 27

16 Stå i bildet Mine meldinger og klikk på Korriger ved siden av ønsket melding (i kolonnen Handling ) Meldinger som er eldre enn 2 børsdager vil ikke vises med Korriger feltet i oversiktsbildet Figur 13 Korrigering av meldinger Følgende melding fremkommer: Side 16 av 27

17 Trykk OK og du kommer inn i meldingen Det anbefales at det i tittelfeltet skrives Korreksjon * og at den opprinnelige tittelen tas med Eks.: Korreksjon * meldepliktig handel (anførselstegnene skal ikke med i meldingen). Den korrigerte meldingsteksten bør også markeres med en *, dette for å gjøre det enklere å se hva som er korrigert i meldingen. Klikk på Neste steg etter å ha foretatt korrigeringene, eller Avbryt for å gå helt ut av meldingen. Dersom den opprinnelige meldingen ble distribuert gjennom OBDN, er dette satt som default i steg 2 Klikk på Neste steg for å komme til steg 3. Klargjøring Velg om meldingen skal sendes inn umiddelbart eller om den skal sendes inn på angitt tidspunk Klikk på Fullfør 7.2 Editere/fjerne meldinger med sperrefrist Det er viktig å være oppmerksom på at denne funksjonen kun gjelder for meldinger med sperrefrist. For meldinger som allerede er lagret/offentliggjort, og som skal korrigeres, se pkt 7.1 ovenfor Editere melding Dersom meldingen skal endres på, stå i bildet Mine meldinger og klikk på Editer melding, ved siden av ønsket melding (i kolonnen Handling ). Klikk på Neste steg etter å ha foretatt korrigeringene, eller Avbryt for å gå helt ut av meldingen. Dersom den opprinnelige meldingen ble distribuert gjennom OBDN, er dette satt som default i steg 2 Klikk på Neste steg for å komme til steg 3. Klargjøring Velg om meldingen skal sendes inn umiddelbart eller om den skal sendes inn på angitt tidspunk Klikk på Fullfør Fjerne melding Dersom meldingen skal slettes, stå i bildet Mine meldinger og klikk på Fjern melding ved siden av ønsket melding (i kolonnen Handling ). Følgende melding fremkommer: Klikk OK. Meldingen er slettet. 8. Selskapsopplysninger Trykk på fanen Selskapsopplysninger i hovedmenyen og velg utsteder fra nedtrekksmenyen. Alle opplysninger registrert på selskapet fremkommer her. Endre/fyll inn informasjon direkte i feltene. Side 17 av 27

18 Felter merket * må fylles ut. Jf. Løpende forpliktelser punkt 2.5 og 2.6 Forklaring på noen av feltene kan fås ved å trykke på det lille informasjonstegnet til høyre for nedtrekksmenyene : Lagring av opplysningene: Nederst på siden får man tre valg: Avbryt: Ingen data blir lagret. Må bekreftes spesielt. Lagre kladd: Alle data blir lagret og fremkommer neste gang man velger Selskapsopplysninger i hovedmenyen. Ingen endringer blir sendt til Oslo Børs Fullfør: Dataene blir sendt til Oslo Børs sine systemer. Teksten: Opplysningene er lagret fremkommer. I tillegg sees følgende tekst nederst i selskapsinformasjon-bildet: Inntil Oslo Børs har verifisert de oppdaterte dataene vil feltene i selskapsopplysningerbildet være stengt for videre oppdatering. Dette vil vare maksimalt ett døgn. Ta kontakt med Markedsovervåking og administrasjon dersom opplysninger må endres innen denne tid. 9. Finanskalender Alle utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og aksjer notert på Oslo Axess må i henhold til børsens løpende forpliktelser pkt. 4.5 årlig offentliggjøre en finansiell kalender. Den skal minimum inneholde en oversikt over de planlagte tidspunktene for offentliggjøring av delårsrapporter i påfølgende år, og skal offentliggjøres senest innen årets utgang. Låntakere med lån notert på Oslo Børs og Nordic ABM anbefales å offentliggjøre en finanskalender over planlagt offentliggjøring av års- og delårsregnskap. På grunnlag av registreringen blir det automatisk generert en børsmelding som blir distribuert via Oslo Børs nyhetsfeed under meldingskategori «Finansiell Kalender». 9.1 Registrere ny finanskalender Trykk på fanen Finanskalender i hovedmenyen og velg utsteder fra nedtrekksmenyen. Tidligere registrerte datoer vil være synlige i dette bildet. Side 18 av 27

19 Figur 14 Finanskalender Fyll inn dato for offentliggjøring av de obligatoriske hendelsene i feltene ved å klikke på kalenderikonene. For å legge til andre hendelser, som for eksempel ordinær generalforsamling, tertialrapport og halvårsrapport må en klikke på «Legg til» knappen, velge hendelse og deretter velge dato. Velg språk for publisering av melding. Velg språk utsteder vanligvis rapporter på - norsk, engelsk eller begge. Eventuell tilleggsinformasjon kan legges til, feltene aktiveres når språk for melding er valgt. Eksempel på tilleggsinformasjon er eventuell kontaktinformasjon til selskapet. Utfra de valgene som er foretatt vil det genereres en standard melding som vil vises når en klikker på «Neste steg: Forhåndsvisning» Klikk deretter på «Neste steg: Forhåndsvisning». Meldingen vil vises, det er ikke mulig å korrigere den. Trykk «Avbryt» for å gå ut av meldingen, eller «Forrige steg» for å korrigere. Side 19 av 27

20 Figur 15 Forhåndsvisning før publisering av melding Klikk «Fullfør». Det vil automatisk genereres en melding under meldingskategori «Finansiell kalender» som umiddelbart distribueres via Oslo Børs nyhetsfeed og vises på Selskapets finansielle kalender vil bli oppdatert på børsens hjemmeside i løpet av en time. 9.2 Endre finanskalender Trykk på fanen «Finanskalender» i hovedmenyen og velg utsteder fra nedtrekksmenyen. Dato for offentliggjøring av de obligatoriske hendelsene kan endres ved å klikke på kalenderikonet ved siden av aktuell hendelse. For å endre dato for «Andre hendelser» kan en klikke på kalenderikonet ved siden av den aktuelle hendelsen eller «Fjern» knappen for å slette den. Hendelser som har passert kan ikke endres. Velg språk for publisering av melding, velg språk utsteder vanligvis rapporter på - norsk, engelsk eller begge. Eventuell tilleggsinformasjon kan legges til, feltene aktiveres når språk for melding er valgt. Eksempel på tilleggsinformasjon er eventuell kontaktinformasjon til selskapet. Utfra de valgene som er foretatt vil det genereres en standard melding som vil vises når en klikker på «Neste steg: Forhåndsvisning» Side 20 av 27

21 Klikk deretter på «Neste steg: Forhåndsvisning». Meldingen vil vises, det er ikke mulig å korrigere den. Trykk «Avbryt» for å gå ut av meldingen, eller «Forrige steg» for å korrigere. Klikk «Fullfør». Det vil automatisk genereres en melding under meldingskategori «Finansiell kalender» som umiddelbart distribueres via Oslo Børs nyhetsfeed og vises på Selskapets finansielle kalender vil bli oppdatert på børsens hjemmeside i løpet av en time. 10. Min Profil I bildet Min Profil ligger informasjon om brukernavn, navn på bruker, telefon, mail, siste passordendring, siste pålogging, hvilken organisasjon brukeren tilhører og hvilke utstedere organisasjonen er autorisert for. Det er her mulig for brukeren å endre opplysninger Endre passord For å endre passordet på ordinær måte, går man går inn på valget "Bytt passord" i bildet Min Profil. hovedmenyen. Deretter må man registrere det nye passordet og verifisere det. Regler for passord: Må være minst 8 tegn langt Må ikke inneholde brukernavnet Må bare inneholde tegn av typen A-Z, a-z eller 0-9 Må inneholde minst ett tegn fra hver av gruppene A-Z, a-z og 0-9 Et passord kan ikke gjenbrukes Når man deretter klikker på feltet for Bytt passord er det nye passordet registrert, og må benyttes ved neste gangs pålogging. Side 21 av 27

22 Figur 16 Endre passord Passordet har en gyldighetsperiode på 60 dager, deretter vil man få beskjed om å endre det ved pålogging. Ved problemer med pålogging i børsens åpningstid, ta kontakt med Markedsovervåking og -administrasjon på tlf: eller på mail: 11. NewsWeb er en ren nyhetsside som viser alle meldinger som er lagret i den offisielle lagringsmekanismen (OAM) i henhold til vphl 5-12 første ledd og børsens egne regler, og andre meldinger som er offentliggjort via Oslo Børs Distribution Network av Oslo Børs og utstedere. På NewsWeb kan en blant annet søke på følgende: Meldinger fra utsteder Meldinger lagret iht. vphl 5-12 Informasjonspliktige opplysninger i henhold til lov, forskrift eller børsens egne regler for markedet verdipapiret er notert på Meldingskategorier Utsteder ID Instrument Meldingstittel En kan også angi tidsrom for meldinger en søker etter. Det er mulig å søke på historiske meldinger helt tilbake til Man kan også lage linker som utfører spesielle spørringer/utdrag av meldinger. De variantene som finnes er for tiden: Side 22 av 27

23 1. Meldinger siste 3 år 2. Meldepliktige primærinnsiderhandler siste 12 måneder 3. Flaggemeldinger siste 12 måneder 4. Delårsrapport / utbytteopplysninger / generalforsamlingsinfo siste 12 måneder (spørringen vil omfatte meldingskategoriene FINANSIELL RAPPORTERING, KAPITALENDRINGER/UTBYTTEOPPLYSNINGER SAMT GENERALFORSAMLINGSINFO) For å benytte disse spørringene må man benytte URL adressen med følgende parametre: symbol= Action= languageid= Selskapets kortnavn Type spørring: 1 = Meldinger siste 3 år 2 = Meldepliktige primærinnsiderhandler siste 12 måneder 3 = Flaggemeldinger siste 12 måneder 4 = Delårsrapport / utbytteopplysninger / generalforsamlingsinfo siste 12 måneder Språk (ledetekster og menyer): 0 = Norsk 1 = engelsk Eksempler, med NHY som kortnavn: - Meldinger for NHY (36 måneder) - Meldepliktige primærinnsiderhandler for NHY (12 måneder) - Flaggemeldinger for NHY (12 måneder) Delårsrapport/utbytteopplysninger/generalforsamlingsinfo for NHY (12 måneder) Side 23 av 27

24 Figur Registrering av ny innsider 12.1 Ny primærinnsider Det er mulig å registrere både personer og selskap som primærinnsidere. Velg det som er aktuelt å registrere og et nytt vindu kommer opp. Fyll ut feltene. All felter markert med må fylles ut for å få lagret den nye primærinnsideren. Merk: dersom epost fylles ut stilles det krav til antall tegn: Figur 18 Registrering av ny primærinnsider Side 24 av 27

25 Id nummer Feltet Id nummer skal inneholde et identifikasjonsnummer for personen som skal registreres. Gyldige identifikasjonsnummer er norsk personnummer, d-nummer og identifikasjonsnummer tildelt av VPS i forbindelse med oppretting av VPS konti. Dersom innsideren ikke har et gyldig identifikasjonsnummer (som nevnt ovenfor) vennligst oppgi annen type identifikasjon. Dette må i så tilfelle angis ved å fjerne krysset fra boksen "Personen har gyldig id nummer". Merk: kun ticker, etternavn, fornavn, stilling, verv og gyldig fra dato vil bli presentert på Oslo Børs hjemmeside, se avsnitt Ny nærstående Det er mulig å registrere både personer og selskaper som nærstående. Velg det som er aktuelt å registrere og et nytt vindu kommer opp. Velg primærinnsider til den nye nærstående fra en liste og fyll så ut feltene. Alle felter markert med må fylles ut for å få lagret den nye nærstående. Merk: dersom epost fylles ut stilles det krav til antall tegn: Figur 19 Registrering av ny nærstående Side 25 av 27

26 Id nummer Feltet Id nummer skal inneholde et identifikasjonsnummer for personen som skal registreres. Gyldige identifikasjonsnummer er norsk personnummer, d-nummer og identifikasjonsnummer tildelt av VPS i forbindelse med oppretting av VPS konti. Dersom innsideren ikke har et gyldig identifikasjonsnummer (som nevnt ovenfor) vennligst oppgi annen type identifikasjon. Dette må i så tilfelle angis ved å fjerne krysset fra boksen "Personen har gyldig id nummer". Merk: informasjon om nærstående vil ikke bli presentert på Oslo Børs hjemmeside, se avsnitt Endring av informasjon vedrørende primærinnsider/nærstående Utstederselskapet plikter å holde listene ajourførte. For å registrere endringer må den aktuelle primærinnsideren/nærstående først hentes frem. Dette kan gjøres ved å klikke på personnummeret/organisasjonsnummeret. Personen/firmaet vil da komme frem i et nytt vindu og de aktuelle endringene kan registreres. Når endringene er gjort må de lagres før vinduet lukkes Deaktivering av primærinnsidere/nærstående Når en primærinnsider ikke er å betrakte som en innsider lenger skal vedkommende deaktiveres. Deaktivering kan enten gjøres ved å klikke på, da vil primærinnsideren få gyldig til dato tilsvarende dagens dato. Dersom primærinnsideren skal ha en annen gyldig til dato må den aktuelle primærinnsideren hentes frem i et eget bilde. Dette kan gjøres ved å klikke på personnummeret/organisasjonsnummeret. Korrekt gyldig til dato registreres i ruten Gyldig til. Når primærinnsiderne får satt en gyldig til dato vil denne datoen også registreres på samtlige nærstående i det aktuelle firmaet. Dersom en nærstående skal deaktiveres før primærinnsideren gjøres dette ved å gå inn på den aktuelle nærstående og sette en gyldig til dato. Primærinnsidere og nærstående som får gyldig til dato tilsvarende dagens dato vil fjernes fra listen ved neste pålogging. Hvis primærinnsidere og nærstående har fått en gyldig til dato frem i tid vil de bli liggende på innsidelisten inntil den datoen er eldre enn dagens dato Offentlig informasjon Utstederselskapets primærinnsidere er offentlig informasjon. Denne informasjonen er tilgjengelig på: Endringer i innsidelisten som er gjennomført innen kl vil bli oppdatert på Oslo Børs hjemmeside samme dag etter kl Side 26 av 27

27 Figur 20 Offentlig informasjon 13. Ved feil Ved feil på linjer, system e.l. må Markedsovervåking og administrasjon kontaktes på tlf Det må på forhånd avtales med avdelingen om meldinger som skal lagres og offentliggjøres skal sendes på til eller eventuelt fax nr Dersom det ikke er mulig å registrere eller endre informasjon vedrørende innsidere, feil på systemet osv., kan kontaktperson for innsideregisteret kontaktes på tlf Side 27 av 27

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 1.0/17.12.2007

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 1.0/17.12.2007 Versjon 1.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.1 Melding... 3 1.2 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet...3 3. Programvare...3 4. Pålogging...4 5. Hovedmeny...5 6. Melding...5 6.1 Velg utsteder...

Detaljer

JUNI Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint

JUNI Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint JUNI 2017 Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint Innhold INNLEDNING... 4 1.1 Melding... 4 1.2 Selskapsopplysninger... 4 1.3 Finanskalender... 4 1.4 Innsidelister... 4 TILGANG TIL SYSTEMET... 4 PROGRAMVARE...

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 4.0/09.10.2002 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 19.01.2000 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...4 3. Tilgang til systemet...5 4. Navigering...5 5. Selskapsmelding...6 5.1 Selskap...6 5.2 Omhandler...6 5.3 Tittel på selskapsmelding...7

Detaljer

Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Versjon 2.0 / 06.04.

Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Versjon 2.0 / 06.04. Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 06.04.98 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 6 2. Programvare... 6 3. Tilgang

Detaljer

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Januar Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen 1 Innhold INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN INNENFOR NÆRMERE FRISTER... 3 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING

Detaljer

Desember 2015. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Desember 2015. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Desember 2015 Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 Krav til offentliggjøring

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

AUGUST Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

AUGUST Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market AUGUST 2017 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market INNHOLD INFORMASJONSPLIKT... 3 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING (OBLIGATORISK)... 3 BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG)... 3 FULLMAKT FRA TREDJEPARTSDISTRIBUTØR

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15

Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJON FØR SØKNAD... 3 1.1 15 børsdager før... 3 1.1.1 Språk... 3 1.2 Informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket Søknadsskjema for Informasjonsmerket og Engelskmerket Oslo Børs synliggjør selskaper som gjør finansiell informasjon lett tilgjengelig for investorer og markedsaktører ved å markere selskapene spesielt.

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Arbeide med : Webjournal I FENISTRA Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Webjournal arbeide med 20020129.doc Innhold 1 Hensikt...

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1.

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1. IST Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 28.06.2016 Side 1 Innhold IST Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke om tilgang til

Detaljer

Aktiver Taleboka lisensen din over Internett

Aktiver Taleboka lisensen din over Internett Aktiver Taleboka lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for å aktivere Taleboka på datamaskinen din. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig -

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved TEK-NAT Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig - skal leveres

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

// Brukerveiledning Brukerveiledning

// Brukerveiledning Brukerveiledning te // Brukerveiledning NAV Statistikkportal Brukerveiledning oppdatert 16.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 OM NAV STATISTIKKPORTAL...3 1.1.1 Nettleserkompabilitet... 3 1.1.2 Bruk av URL lenker i Statistikkportalen...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 23.05.16 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN

VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN http://www.beverskaret.net Sameiet Beverskaret Terrasse Trinn 1 Innhold 1 Logg inn... 2 2 Endre passord... 2 3 Redigere innhold på statiske sider... 2 4 Legg til oppslag

Detaljer