Endringer i børsreglene og axessreglene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i børsreglene og axessreglene"

Transkript

1 Endringer i børsreglene og axessreglene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Oversikt Generelt Kort om innholdsmessige endringer Ikrafttredelse Regler for Oslo Børs: Opptaksreglene Presisering av likviditetskravet vesentlige låneavtaler Styre Generelt Uavhengighet av daglig ledelse og hovedaksjeeiere mv Representasjon fra daglig ledelse Dispensasjonshjemmelen Plikt til å redegjøre Managementselskaper Krav om reserverapport fra olje- og gruveselskaper mv Registrering av aksjekapitalen i verdipapirregister Forhandlinger om vesentlige avtaler mv Endringer i opptaksprosessen Notering av utenlandske selskaper Opptak av tegningsretter til aksjer Regler for Oslo Børs: Løpende forpliktelser Opptaksvilkår som løpende forpliktelse Transaksjoner med nærstående Varslingsplikt ved offentliggjøring av særlig kurssensitive opplysninger Forslag og vedtak om kapitalforhøyelser, utbytte mv Informasjonsdokument Regnskapsrapportering Fremgangsmåte for offentliggjøring og språkkrav Fremgangsmåten for offentliggjøring av tilsvarende dokument, informasjonsdokument, innkalling til generalforsamling mv Informasjon til aksjeeiere, selskapets generalforsamling mv Dokumentasjonskrav ved kapitalforhøyelse Fortsatt børsnotering ved fusjon, fisjon mv Utenlandske selskaper og norske sekundærnoterte selskaper Kursnoteringen Strykning og sanksjoner Regler for Oslo Axess Oslo Børs ASA Phone : Org.no : NO Tollbugata 2, N-0152 Oslo Fax : Internet : P.O.Box 460 Sentrum, N-0105 Oslo Norway

2 1 Oversikt 1.1 Generelt I dette dokumentet, som er et vedlegg til børssirkulære 14/2007, redegjøres det for endringer i følgende regelsett som vedtatt av Oslo Børs 30. november 2007: (i) (ii) (iii) (iv) opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår); løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser); opptaksregler for aksjer på Oslo Børs (opptaksreglene); og løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs (løpende forpliktelser). De fastsatte endringer i børsreglene innebærer annen gangs revisjon siden reglene trådte i kraft 1. januar 2006, 1 mens det for axessreglene representerer første gangs revisjon siden ikrafttredelse 16. april De reviderte børsregler er gitt i medhold av børsloven 24 første ledd og børsforskriften 1 tredje ledd, og samler børsens regler for selskaper med børsnoterte aksjer eller grunnfondsbevis, samt relevante lov- og forskriftsbestemmelser. Reviderte axessregler er gitt i medhold av de samme bestemmelser. Et fullstendig utkast til børsregler ble sendt på høring 3. oktober Samtlige selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess og samtlige børsmedlemmer ble orientert om høringen og hovedtrekkene i regelutkastene. Det ble mottatt skriftlige høringsuttalelser med merknader fra følgende instanser: - DnB NOR Markets - Nærings- og handelsdepartementet - Næringslivets Hovedorganisasjon - Finansnæringens Hovedorganisasjon 1.2 Kort om innholdsmessige endringer Bakgrunnen for revisjonen er vedtagelsen av ny verdipapirhandellov og ny børslov 29. juni 2007 som ledd gjennomføring av tre EU/EØS-direktiver 2 i norsk rett. De nye lovene trer dels i kraft 1. november 2007, dels 1. januar De viktigste endringene for utstedere av noterte verdipapirer trer i kraft 1. januar For omtale av de nye lov- og forskriftsbestemmelser vises til børssirkulære 8/2007. Endringene i utsteders rettigheter og forpliktelser er reflektert i reviderte børsregler. En rekke av bestemmelsene i gjeldende børsforskrift som ikke er inntatt i nytt forskriftsverk, videreføres i børsreglene og axessreglene. Blant viktige innholdsmessige endringer nevnes 1 Se børssirkulære 7/2005, 2 MiFID (direktiv 2004/39/EF), rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109/EF) og direktivet om overtakelsestilbud (direktiv 2004/25/EF) /15

3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Nye regler for offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger, herunder valg av språk; Endringer i reglene om regnskapsrapportering. Blant annet medfører ny verdipapirhandellov at sekundærnoterte selskaper med Norge som hjemstat; etter verdipapirhandelloven 5-4 må offentliggjøre kvartalsrapporter; Opptaksvilkåret til styresammensetning justeres; Opptaksvilkårene til ledelse og styresammensetning gjøres til løpende forpliktelse; Det innføres en varslingsplikt ved offentliggjøring av særlig kurssensitive opplysninger; Utenlandske primærnoterte selskaper kan gi bekreftelse på god eierstyring og selskapsledelse i forhold til anerkjent anbefaling i selskapets hjemstat. Børssirkulære 4/2005 oppheves. 1.3 Ikrafttredelse Regelverket trer i kraft 1. januar Regnskapsreglene i løpende forpliktelser pkt. 6 gjelder for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere. Regnskaper utarbeidet for regnskapsåret 2007 følger regnskapsreglene i gjeldende versjon av løpende forpliktelser. Nye opptaksregler gis virkning for noteringssøknader som skal behandles fra og med børsstyremøtet i februar 2008 eller senere. For ikrafttredelsen av kravet til styresammensetning som løpende forpliktelse vises til pkt. 3.1 nedenfor. 2 Regler for Oslo Børs: Opptaksreglene 2.1 Presisering av likviditetskravet vesentlige låneavtaler Det er i opptaksreglene pkt nytt tredje ledd presisert at låneavtaler av betydning for oppfyllelsen av likviditetskravet må være undertegnet på søknadstidspunktet. Bestemmelsen innebærer en klargjøring i forhold til gjeldende praksis. Det presiseres at regelen omfatter alle låneavtaler som må på plass for at likviditetskravet i pkt første eller annet ledd skal være oppfylt. Børsen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra kravet om undertegning. 2.2 Styre Generelt Opptaksreglene pkt om krav til styresammensetning er endret på vesentlige punkter. Det er innført faste kriterier som i utgangspunktet må følges av alle selskaper som søker børsnotering. Kriteriene er utformet med utgangspunkt i pkt. 8 tredje og fjerde ledd i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og tilsvarer således langt på vei de kriterier som har vært benyttet under gjeldende opptaksregler /15

4 2.2.2 Uavhengighet av daglig ledelse og hovedaksjeeiere mv. Det er imidlertid i tråd med høringsforslaget innført en skjerpelse i forhold til anbefalingen pkt. 8 tredje ledd ved at flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmene må være uavhengig av daglig ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Hittil har det vært tilstrekkelig at minst halvparten står i et slikt uavhengighetsforhold. Ny versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse offentliggjort 4. desember 2007 inneholder en tilsvarende justering på dette punkt. Det understrekes at flertallet refererer til antall medlemmer, ikke antall stemmer. Styreleders eventuelle dobbeltstemme vil således ikke bli hensyntatt i vurderingen. I forhold til den nærmere fortolkning av opptaksreglene pkt første ledd vil det tas utgangspunkt i fortolkningen av uavhengighet fra selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser i kommentarene til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fra disse hitsettes: Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse og selskapets vesentlige foretningsforbindelser. Det er viktig at styret er slik sammensatt at det kan vurdere den daglige ledelse og vesentlige avtaler som inngås av selskapet på uavhengig grunnlag. Det bør legges vekt på at styret har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og selskapets virksomhet. Generelt vil et styremedlem kunne defineres som uavhengig når vedkommende ikke har forretningsmessige, familiære eller andre relasjoner som må antas å kunne påvirke vedkommendes vurderinger og beslutninger. Det er vanskelig å gi en uttømmende oversikt over hvilke forhold som påvirker et styremedlems uavhengighet. Ved vurderingen av om et styremedlem er uavhengig av selskapets ledelse eller vesentlige forretningsforbindelser bør det blant annet legges vekt på at vedkommende ikke har vært ansatt i en ledende stilling i selskapet (eventuelt konsernet) de siste fem år mottar annen godtgjørelse enn styrehonoraret fra selskapet (gjelder ikke eventuelle pensjonsutbetalinger) har eller representerer forretningsmessige relasjoner med selskapet har resultatavhengig styrehonorar eller opsjoner i selskapet har kryssrelasjoner med den daglige ledelsen, andre styremedlemmer eller andre tillitsvalgte for aksjeeierne har vært partner eller ansatt i selskapets nåværende revisjonsselskap i løpet av de siste 3 år Når det legges så stor vekt på uavhengighet i styret, er hensikten å ivareta aksjonærfellesskapets interesser. I selskaper med spredt eierskap er hensikten primært å unngå at den daglige ledelsen blir for dominerende i forhold til aksjonærfellesskapet. I selskaper med kontrollerende aksjeeiere er hensikten primært å beskytte minoritetsaksjonærer. Børsen har i sin praktisering av opptaksreglene videre antatt at et styremedlem som er partner eller ansatt hos selskapets nåværende eller tidligere advokatforbindelse vil kunne anses som ikke-uavhengig av daglig ledelse. Arbeidende styreleder anses som utgangspunkt som ikke-uavhengig av daglig ledelse. Det faktum at et styremedlem også sitter i styret i et av selskapets datterselskaper antas derimot ikke i seg selv å innebære at vedkommende anses som ikke-uavhengig. Opptaksreglene pkt annet ledd oppstiller krav om at minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene skal være uavhengig av selskapets større aksjeeiere. Med større aksjeeiere menes aksjeeiere som eier mer enn 10 prosent av aksjene eller stemmene i selskapet, jf /15

5 opptaksreglene pkt tredje ledd. Begrepet antas å omfatte også personer eller selskaper som har bestemmende innflytelse i større aksjeeier, eller selskaper som inngår i samme konsern som vedkommende. Børsen legger som utgangspunkt til grunn at forbindelser som ville ha medført at styremedlemmer anses som ikke-uavhengige i forhold til daglig ledelse, jf. over, vil medføre ikke-uavhengighet etter annet ledd dersom de foreligger i forhold til en av selskapets større aksjeeiere. Videre antas styremedlemskap hos en større aksjeeier å medføre at vedkommende anses som ikke-uavhengig. Det samme gjelder trolig der vedkommende er ansatt hos slik aksjeeier. Styremedlemmer som må anses å representere en større aksjeeier er klart nok ikke-uavhengig av denne Representasjon fra daglig ledelse Etter opptaksreglene pkt tredje ledd, første punktum skal representanter for daglig ledelse ikke være medlem av styret. Dette er i samsvar med hovedprinsippet i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 8 fjerde ledd, og har vært praktisert slik etter endringen av kravene til styresammensetning høsten Bestemmelsen antas typisk å omfatte personer som inngår i selskapets/konsernets ledergruppe, uavhengig av om vedkommende har posisjonen gjennom et formelt ansettelsesforhold, på grunnlag av en konsulentavtale eller lignende. En posisjon som "arbeidende styreleder" antas som utgangspunkt å innebære at vedkommende omfattes av denne gruppen, men vurderingen kan etter de konkrete omstendigheter bli en annen. Det faktum at vedkommende har deltatt i selskapets daglige ledelse på et tidligere tidspunkt, innebærer som utgangspunkt ikke at vedkommende anses som en representant for daglig ledelse, gitt at vedkommende ikke lenger har noen slik posisjon. Slike historiske forhold vil imidlertid kunne medføre ikke-uavhengighet i relasjon til opptaksreglene pkt første ledd. I pkt tredje ledd, annet punktum er det imidlertid åpnet for at representanter fra daglig ledelse kan utgjøre inntil en tredjedel av styrets aksjeeiervalgte medlemmer dersom særlige grunner foreligger. Særlig grunn kan være at utenlandsk selskap følger en tilsvarende anerkjent anbefaling for foretaksstyring i sin hjemstat som forutsetter tilstedeværelse fra ledelsen i styret, og som gir anvisning på andre mekanismer for å sikre at viktige styrebeslutninger fattes med nødvendig grad av uavhengighet fra daglig ledelse. For norske selskaper vil slike hensyn ikke gjøre seg gjeldende. Allmennaksjeloven forbyr uttrykkelig at daglig leder er styreleder, jf. allmennaksjeloven 6-1 tredje ledd, og den norske anbefalingens utgangspunkt er at daglig ledelse ikke skal være representert i styret. Ut fra børsens erfaring vil det imidlertid kunne forekomme at også norske selskaper har særlige grunner for å ønske en viss representasjon fra daglig ledelse i styret etter notering. Dette kan eksempelvis dreie seg om nøkkelpersoner som vil kunne gi viktige bidrag i styrets arbeid i en oppstartsperiode. Børsen antar imidlertid at norske selskaper kun unntaksvis vil ha tilstrekkelige grunner til å ha mer enn én representant fra daglig ledelse i styret. Børsen vil i slike unntakstilfeller foreta en mer inngående /15

6 konkret vurdering av de anførte særlige grunner. Relevante elementer i vurderingen er eksempelvis om de aktuelle personer har andre relasjoner til selskapet (er forretningsforbindelse, stor aksjonær eller annet), hvordan styret for øvrig er sammensatt, samt hvorvidt det er etablert styrekomiteer eller lignende Dispensasjonshjemmelen I henhold til opptaksreglene pkt fjerde ledd kan det i særskilte tilfelle gjøres unntak fra første til tredje ledd. Dispensasjonshjemmelen tenkes kun benyttet unntaksvis. Hjemmelen vil kunne være aktuell i enkelttilfeller dersom det fremstår som riktig å akseptere en avvikende styresammensetning ut fra en samlet vurdering av forhold som at avvikende styresammensetning er vanlig innenfor den aktuelle bransje også for noterte selskaper, at selskapet anses svært godt kvalifisert for notering og samlet sett anses for å ha god foretaksstyring Plikt til å redegjøre Selskapet må i børssøknad eller vedlegg til denne redegjøre for hvorvidt hvert enkelt styremedlem oppfyller kravene i opptaksreglene pkt , jf. opptaksreglene pkt. 3.4 tredje ledd nr. 23. Det er ikke plikt til å offentliggjøre slik redegjørelse ut over det som følger av prospektreglene. Det minnes imidlertid om børsens adgang til å kreve at selskapet offentliggjør opplysninger av betydning for investormarkedet, jf. løpende forpliktelser pkt Managementselskaper Bestemmelsen om managementselskaper i opptaksreglene pkt er omformulert, og plikten til å redegjøre overfor børsen er flyttet til opptaksreglene pkt. 3.1 om innledende møte. Det er kun på ett punkt tilsiktet en materiell endring: Avtalen skal inngås før innlevering av børssøknad. Bakgrunnen for dette er at informasjonsplikten for innsideinformasjon inntrer på søknadstidspunktet, og at de plikter avtalen mellom børsen, selskapet og managementselskapet etablerer således bør være på plass på dette tidspunkt, jf. opptaksreglene pkt Krav om reserverapport fra olje- og gruveselskaper mv. Olje-, gass- og gruveselskaper som omfattes av definisjonen av mineral companies i CESRs prospektanbefaling 3 må sammen med søknaden fremlegge en reserverapport etter anbefalingen pkt. 132 og en vurdering av uavhengig ekspert etter pkt. 133 c). Reserverapporter utarbeidet etter de retningslinjer som oppstilles i børssirkulære 2/2007 anses i denne forbindelse å tilfredsstille kravene i pkt Børsen kan samtykke i at selskapet utarbeider reserverapporten også etter andre retningslinjer, eksempelvis slike som gjelder i selskapets hjemland. Det presiseres at kravet om ekspertvurdering gjelder uavhengig av om selskapet har drevet virksomheten i mer enn tre år og således er fritatt fra kravet om ekspertrapport i prospekt etter CESR-anbefalingen. 3 CESR/05-054b pkt Anbefalingen er tilgjengelig på ob/prospectuses_information /15

7 2.5 Registrering av aksjekapitalen i verdipapirregister Oslo Børs vedtok 10. september 2007 å endre opptaksreglene pkt slik at selskapets aksjer må være registrert i et verdipapirregister med tillatelse etter verdipapirregisterloven 3-1. Etter tidligere regel måtte aksjene registreres i VPS eller annet verdipapirregister godkjent av Oslo Børs. Det nye krav harmonerer med registreringsplikten oppstilt i allmennaksjeloven 4-4 første ledd, første punktum og verdipapirregisterloven 2-1 første ledd nr. 1. Endringen er begrunnet i fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA. 2.6 Forhandlinger om vesentlige avtaler mv. Det er i opptaksreglene pkt. 2.6 innført en bestemmelse om vurdering av selskaper som er ferd med å gjøre transaksjoner som nevnt, etter mønster av prinsippene oppstilt i børssirkulære 5/2001 pkt. 4.4 og 4.5. Dersom selskapet er i forhandlinger om gjennomføring av en transaksjon som ved gjennomføring må antas å være omfattet av løpende forpliktelser pkt. 3.5 eller for øvrig må anses vesentlig for vurderingen av selskapet, skal dette så snart som mulig opplyses til børsen. Dette gjelder uavhengig av hvilket stadium i noteringsprosessen forhandlingen innledes. På bakgrunn av de mottatte opplysninger vil børsen vurdere hvorvidt børssøknaden kan behandles før avtale er inngått, eller om avtalen vil være av så stor betydning for vurderingen av selskapet at behandlingen må utstå inntil avtalen er på plass. Dersom avtale inngås etter at søknad er innsendt, må børsen tilsvarende vurdere hvorvidt hensynet til forsvarlig saksbehandling nødvendiggjør en utsettelse av saken inntil påfølgende børsstyremøte. Avtaler som er strukturert som fusjon eller fisjon må som utgangspunkt være selskapsrettslig gjennomført før første noteringsdag. For andre avtaler som nevnt i opptaksreglene pkt. 2.6 første ledd vil notering ikke være betinget av endelig gjennomføring, med mindre børsen etter en samlet vurdering av avtalens betydning for selskapet og betingelsene for gjennomføring finner grunn til å stille vilkår om gjennomføring. 2.7 Endringer i opptaksprosessen I opptaksprosessen er det gjort enkelte mindre justeringer. Tidsfrist for innlevering av redegjørelse er presisert i pkt. 3.1 fjerde ledd. Fristen for avholdelse av møte for presentasjon av due diligence-rapporter er fremskyndet til tre børsdager før søknad om børsnotering fremsettes, jf. opptaksreglene pkt. 3.2 annet ledd. Det presenteres fra tid til annen funn i due diligence som nødvendiggjør nærmere drøftelser mellom børsen og selskapet om mulig forskyvning av opptaksprosess mv. For at slike drøftelser skal kunne foretas på en forsvarlig måte, bør det gå noen dager før selskapet må beslutte hvorvidt børssøknad skal fremsettes som planlagt /15

8 Når børssøknad underskrives etter fullmakt, skal kopi av underskrevet fullmakt vedlegges, jf. opptaksreglene pkt. 3.4 tredje ledd nr. 8. Med børssøknaden skal det vedlegges en standard sjekkliste utarbeidet av børsen, jf. opptaksreglene pkt. 3.4 tredje ledd nr. 32. Kravet er innført etter mønster av det tilsvarende krav oppstilt for selskapets redegjørelse etter pkt. 3.1 tredje ledd nr. 3, som etter børsens vurdering har vist seg som et nyttig hjelpemiddel for både selskapenes kvalitetssikring og børsens saksbehandling av de innsendte dokumenter. Standard sjekkliste vil bli gjort tilgjengelig på børsens hjemmesider. 2.8 Notering av utenlandske selskaper Som en konsekvens av endringen av opptaksreglene pkt , jf. pkt. 2.5 over om registrering av aksjekapitalen, er utenlandske selskaper som søker primær- eller sekundærnotering på Oslo Børs gitt adgang til å ha sine aksjer registrert i annet verdipapirregister enn nevnt i pkt dersom det godtgjøres at verdipapiroppgjøret kan håndteres av investorene og børsmedlemmene. Dette innebærer en videreføring av regelen om at aksjer utstedt av utenlandsk selskap registrert i utenlandsk verdipapirregister i prinsippet kan tas opp til notering på Oslo Børs. Muligheten har hittil ikke vært benyttet, og de oppgjørstekniske utfordringer dette måtte medføre er således ikke utredet. Unntaksregelen gjelder imidlertid ikke for instrumenter underlagt registreringsplikt etter verdipapirregisterloven, jf. opptaksreglene pkt. 9.2 annet ledd nr. 2. Det er innført et krav om at selskap registrert i stat utenfor EØS som søker sekundærnotering i søknaden skal opplyse om det søker dispensasjon fra norske tilbudspliktsregler, jf. opptaksreglene pkt annet ledd nr. 4. Kravet har bakgrunn i at norske tilbudspliktsregler fra 1. januar 2008 som hovedregel også gjelder oppkjøpstilbud på utenlandske selskap notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Børsen kan i en viss utstrekning gi dispensasjon fra tilbudspliktsreglene, og slik dispensasjon vil vurderes i forbindelse med opptaksprosessen. Det vises til omtale i børssirkulære 11/ Opptak av tegningsretter til aksjer Som følge av at børsforskriften kapittel 7a er opphevet, er børsreglenes kapittel 8 om opptak av tegningsretter til aksjer forkortet og forenklet. 3 Regler for Oslo Børs: Løpende forpliktelser 3.1 Opptaksvilkår som løpende forpliktelse Bestemmelsen som omhandler opptaksvilkår som også er å anse som løpende forpliktelser er utvidet til også å omfatte kravene til ledelse og styre, jf. løpende forpliktelser pkt For selskaper som er vedtatt tatt opp til børsnotering før reviderte opptaksregler implementeres, jf. pkt. 1.3 over, er det for kravet til styresammensetning gitt en overgangsperiode frem til 1. januar 2011, jf. løpende forpliktelser pkt. 20. Børsen vil /15

9 imidlertid oppfordre selskaper som ikke oppfyller kravene til å iverksette tiltak med sikte på å tilpasse sammensetningen av styret så snart som mulig. 3.2 Transaksjoner med nærstående Plikten til å offentliggjøre avtaler med nærstående er endret i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 4 fjerde ledd. Det presiseres at offentliggjøringsplikten inntrer på avtaletidspunktet, uavhengig av om den aktuelle avtale etter allmennaksjeloven 3-8 eller anbefalingen skal forelegges generalforsamlingen for godkjennelse. 3.3 Varslingsplikt ved offentliggjøring av særlig kurssensitive opplysninger Det er innført en plikt for selskap som skal offentliggjøre svært kurssensitive opplysninger i børsens åpningstid, til å forhåndsvarsle børsens markedsovervåkning, jf. løpende forpliktelser pkt Slike kurssensitive opplysninger må av hensyn til investorene offentliggjøres i samarbeid mellom selskapet og børsen. Det understrekes at varslingsplikten kommer i tillegg til plikten til å underrette børsen ved utsatt offentliggjøring etter løpende forpliktelser pkt tredje ledd, jf. verdipapirforskriften 5-1. Offentliggjøring av resultatvarsler og oppkjøpstilbud vil alltid utløse plikten, og typisk kursutslag ved slike meldinger kan være retningsgivende ved vurderingen av hvilke opplysninger som vil omfattes. Det er med andre ord ikke tale om en varslingsplikt for alminnelige kurssensitive meldinger, men for meldinger av kvalifisert kurssensitiv art, der kurspåvirkningen må antas å bli så betydelig at børspause bør vurderes av hensyn til investormarkedet. Ved mottak av slike meldinger i dag, iverksetter børsen børspause for å gi markedet tid til å absorbere meldingen og hindre at det gjøres handler til uriktige kurser. Når plikten til å benytte børsens meldingssystem som offentliggjøringskanal bortfaller, herunder forbudet mot å distribuere opplysningene til andre informasjonsleverandører før offentliggjøring har skjedd i meldingssystemet, fratas børsen muligheten til å benytte dette virkemiddelet. Børsen antar at dette vil kunne gå ut over hensynet til investorene og markedstilliten generelt, og innfører på denne bakgrunn en varslingsplikt som nevnt. Dermed vil børsen kunne iverksette børspause inntil de aktuelle opplysninger er offentliggjort. Effekten av en børspause vil ikke bli oppnådd dersom den først innføres kortere eller lengre tid etter at de aktuelle opplysninger er offentliggjort. For ordens skyld presiseres at plikten til forhåndsvarsling ikke omfatter delårsrapporter med mindre disse må antas å være svært kurssensitive etter kriterier som nevnt. Børsen anbefaler at delårsrapporter offentliggjøres utenom børsens åpningstid. Interne prosesser med hensyn til tidspunkt for godkjennelser av dokumenter mv. må i så fall tilpasses. Forhåndsvarselet kan gis muntlig. 3.4 Forslag og vedtak om kapitalforhøyelser, utbytte mv. Bestemmelsen om informasjonsplikt ved spesifikt angitte selskapsbeslutninger mv., jf. løpende forpliktelser pkt. 3.2, er endret som følge av de nye informasjonsplikter oppstilt i /15

10 verdipapirhandelloven 5-8. For omtale av denne bestemmelsen vises til børssirkulære 8/2007 pkt Etter gjeldende børsregler er reglene om utsatt offentliggjøring for innsideinformasjon og behandling av slik informasjon før offentliggjøring gjort tilsvarende gjeldende for de spesifikke informasjonsplikter etter løpende forpliktelser pkt. 3.2 og 3.3. Siden de informasjonsplikter i verdipapirhandelloven 5-8 som nå er inntatt i pkt. 3.2 etter ordlyden ikke hjemler noe prinsipp om utsatt offentliggjøring, er adgangen foreslått begrenset til tilfeller der de aktuelle opplysninger er å anse som innsideinformasjon, jf. løpende forpliktelser pkt. 3.2 tredje ledd og 3.3 annet ledd. 3.5 Informasjonsdokument Det er i reglene om informasjonsdokument inntatt en liten justering av innholdskravene. Opplysningskravet om flaggepliktige aksjeeiere i Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 vedlegg I pkt er tilføyet, mens kravet om opplysninger etter vedlegg III pkt. 4.5 er foreslått fjernet, jf. løpende forpliktelser pkt og tredje ledd. Det er i pkt annet ledd, jf. pkt annet ledd klargjort at særregelen om at avtale ved tilbud anses inngått først på det tidspunkt forbeholdene er oppfylt eller frafalt refererer seg til offentlige tilbud, og ikke til topartsavtaler. Klargjøringen er i tråd med børssirkulære 7/2007 pkt Videre er det gitt en særskilt bestemmelse om språk i samsvar med børssirkulære 7/2007 pkt. 4.6, jf. løpende forpliktelser pkt For ordens skyld presiseres at denne bestemmelsen gjelder uavhengig av hvilket språk selskapet offentliggjør opplysninger på etter løpende forpliktelser pkt Regnskapsrapportering Reguleringen av børsnoterte selskapers regnskapsrapportering fremgår nå av verdipapirhandelloven kapittel 5 og verdipapirforskriften kapittel 5. Det ikke gjort vesentlige endringer i kravene til regnskapsrapportering. Nye rapporteringsregler får virkning for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere. Dette innebærer at utstedere for årsregnskapet for 2007 skal forholde seg til gjeldende rapporteringsregler mv. i løpende forpliktelser kapittel 6. På grunn av omfanget av lov- og forskriftsbestemmelser om regnskapsrapportering og bruk av henvisninger til EØS-forpliktelser, er den vanlige systematikken i løpende forpliktelser med gjentakelse av relevante lov- og forskriftsbestemmelser ikke fulgt i løpende forpliktelser pkt. 4. Løpende forpliktelser pkt. 4.2 er derfor begrenset til en mer generell henvisning til verdipapirhandelloven 5-5 og 5-6 med tilhørende forskrifter. Selskaper skal avlegge årsrapport som består av revidert årsregnskap, årsberetning og særskilt erklæring fra de som er ansvarlig for regnskapsavleggelsen, jf. verdipapirhandelloven 5-5. Børsen antar det her menes styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Selskaper skal videre avlegge halvårsrapport, som skal inneholde et sammendrag av finansregnskapet, samt beretning og erklæring, jf. verdipapirhandelloven /15

11 Selskaper skal også avlegge kvartalsrapport for regnskapsårets første, tredje og fjerde kvartal, jf. verdipapirforskriften 5-5. Utstedere hjemmehørende i EU/EØS vil som etter gjeldende regler måtte benytte IFRS som regnskapsspråk i konsernregnskapet. Kravet til å utarbeide foreløpig årsregnskap i forbindelse med siste kvartalsrapport er ikke videreført i ny børsforskrift, og er også tatt ut av løpende forpliktelser. Videre er plikten til å offentliggjøre endringer i styrets forslag til årsregnskap i forhold til foreløpig årsregnskap fjernet. Slike endringer vil imidlertid etter omstendighetene kunne utgjøre innsideinformasjon som skal offentliggjøres etter løpende forpliktelser punkt Kravene til sammenligningstall mv, jf. gjeldende børsforskrift 6-6, er ikke videreført. Kravene til offentliggjøring av års- og delårsrapporter i løpende forpliktelser pkt. 4.3 og 4.4 reflekterer kravene i verdipapirhandelloven 5-5 første ledd og 5-6 første ledd, samt verdipapirforskriften 5-5 femte ledd. Det oppstilles etter nye regler ingen særskilt frist for vedtagelse av årsregnskapet, men årsrapporten må offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang. Delårsrapporter må som etter gjeldende regler offentliggjøres straks etter vedtagelse, og senest to måneder etter regnskapsperiodens utgang. De nærmere regler om fremgangsmåten for offentliggjøring er omtalt i pkt. 3.7 nedenfor. Børsens alminnelige dispensasjonshjemmel fra regnskapsreglene i børsforskriften kapittel 6 er ikke videreført i ny forskrift og dermed heller ikke i børsreglene. 3.7 Fremgangsmåte for offentliggjøring og språkkrav Etter verdipapirhandelloven 5-12 skal informasjonspliktige opplysninger offentliggjøres på en effektiv og ikke-diskriminerende måte der det sikres rimelig tilgang til opplysningene i EU/EØS-området, jf. nærmere omtale i børssirkulære 10/2007. Det er etter den nye verdipapirhandelloven ikke lenger noen plikt til å offentliggjøre opplysninger gjennom Oslo Børs meldingssystem. Børsen vil imidlertid tilby denne tjenesten. Selskaper som fortsatt ønsker å benytte Oslo Børs systemer som offentliggjøringskanal vil således fortsatt ha adgang til det. Det er inntatt regler om offentliggjøring i forslaget til løpende forpliktelser pkt. 5. I tillegg til å offentliggjøre nevnte type opplysninger, skal selskaper med Norge som hjemstat senest samtidig sende opplysningene til den såkalte offisielle lagringsmekanismen (OAM), som skal oppbevare disse på betryggende vis, jf. verdipapirhandelloven Oslo Børs er i loven utpekt som lagringsmekanisme for informasjon fra selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Selskaper som velger Oslo Børs for offentliggjøring av opplysninger, jf. avsnittet ovenfor, behøver bare å sende opplysningene til børsen én gang. Regnskaper kan offentliggjøres ved at det opplyses på hvilken internettside regnskapene er tilgjengelig, jf. løpende forpliktelser pkt. 5.1 sjette ledd og verdipapirforskriften 5-9 tredje ledd, første punktum. Prinsippet er gjort tilsvarende gjeldende for dokumenter som skal offentliggjøres etter løpende forpliktelser, jf. pkt. 5.1 syvende ledd. Det presiseres imidlertid at også slike dokumenter må oversendes til lagringsmekanismen, jf. verdipapirforskriften 5-9 tredje ledd, annet punktum. Det er således ikke tilstrekkelig å /15

12 sende til lagringsmekanismen opplysninger om på hvilken internettside dokumentene er tilgjengelig. Det er i løpende forpliktelser pkt. 5.3 lagt opp til at børsen skal motta kopi av alle informasjonspliktige opplysninger som offentliggjøres etter løpende forpliktelser. Bestemmelsen har kun betydning for selskaper med Norge som vertsstat, som ikke er pålagt å sende opplysningene til Oslo Børs som lagringsmekanisme etter løpende forpliktelser pkt En tilsvarende regel følger av verdipapirhandelloven 5-2 fjerde ledd. Som etter gjeldende regler, antas plikten til umiddelbar offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger etter løpende forpliktelser kun å gjelde i børsens åpningstid, jf. plikten til å offentliggjøring as soon as possible oppstilt i markedsmisbruksdirektivet art. 6(1). For selskaper som velger å offentliggjøre slike opplysninger utenom børsens åpningstid gjelder plikten til bred distribusjon i samsvar med prinsippene i løpende forpliktelser pkt. 5.1 annet ledd. Med hensyn til valg av språk, er det i løpende forpliktelser pkt. 5.4 henvist til verdipapirhandelloven 5-13 med tilhørende forskrifter. Lovens utgangspunkt er at selskaper med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven 5-4 skal offentliggjøre opplysninger på norsk, og at slike selskaper må søke om dispensasjon dersom de for eksempel kun ønsker å benytte engelsk. Dispensasjonssøknaden vil bli avgjort i tråd med de retningslinjer Kredittilsynet oppstiller, jf. utkast til forskrift om innsendelse av flaggemeldinger, offentliggjøring av flaggemeldinger og meldepliktige handler, samt delegasjon av myndighet til å unnta fra språkkrav etter verdipapirhandelloven, sendt på høring 5. november Børsen antar som utgangspunkt at selskaper som hittil har offentliggjort opplysninger kun på engelsk vil tilfredsstille de oppstilte krav, og ikke vil måtte innsende en dispensasjonssøknad. Kredittilsynet har foreslått å delegere dispensasjonshjemmelen til Oslo Børs, og ovennevnte gjelder med det forbehold at dette forslaget følges opp. Eventuelle endringer på dette punkt vil bli kommunisert av Oslo Børs. 3.8 Fremgangsmåten for offentliggjøring av tilsvarende dokument, informasjonsdokument, innkalling til generalforsamling mv. Løpende forpliktelser pkt. 8.4 femte ledd om fremgangsmåten for offentliggjøring av registreringsprospekter og dokumenter utarbeidet under unntaksregler fra prospektplikt er justert for å hensynta prinsippene beskrevet i pkt. 3.7 over. Det skal offentliggjøres på hvilken internettside dokumentet er gjort (fysisk eller elektronisk) tilgjengelig. Tilsvarende endring er gjort for offentliggjøring av informasjonsdokumenter og innkalling til generalforsamling, jf. løpende forpliktelser pkt. 5.1 syvende ledd. For denne typen dokumenter må det imidlertid opplyses på hvilken internettside dokumentene er tilgjengelige. For oversendelse av disse dokumentene til lagringsmekanismen vises til pkt. 3.7 over. 3.9 Informasjon til aksjeeiere, selskapets generalforsamling mv. Bestemmelsene i børsforskriften av 1994 om selskapets plikter i forbindelse med avholdelse av generalforsamling er ikke gjentatt i ny børsforskrift, men er på vesentlige /15

13 punkter foreslått videreført i løpende forpliktelser pkt. 10. Plikten til å sende innkalling til generalforsamling til Oslo Børs er fjernet. Innkallingen skal offentliggjøres senest samtidig med utsendelse til aksjeeierne, jf. løpende forpliktelser pkt Det er i løpende forpliktelser pkt innført en plikt til å offentliggjøre beslutninger som avviker fra styreforslag offentliggjort etter løpende forpliktelser pkt. 3. Plikten til å sende underskrevet generalforsamlingsprotokoll til Oslo Børs bortfaller. Bestemmelsene er supplert med selskapets plikter etter verdipapirhandelloven 5-9. For omtale av denne lovbestemmelsen vises til børssirkulære 8/2005 pkt Dokumentasjonskrav ved kapitalforhøyelse Ved kapitalforhøyelser er plikten til å sende børsen firmaattest foreslått erstattet av en plikt til å offentliggjøre at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, samt størrelsen på ny aksjekapital, jf. løpende forpliktelser pkt Børsen kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner til å opprettholde de særskilte dokumentasjonskravene i forbindelse med alminnelige kapitalforhøyelser. Firmaattest kreves imidlertid i forbindelse med nynotering og gjennomføring av selskapshandlinger som nevnt i løpende forpliktelser pkt Fortsatt børsnotering ved fusjon, fisjon mv. Børsforskriftens 2-7 om videreføring av notering ved fusjon, fisjon mv. er ikke gjentatt i ny børsforskrift. Forslaget til bestemmelse inntatt i løpende forpliktelser pkt. 12 er omformulert i forhold til gjeldende regel, men innebærer materielt sett at prinsippet om videreføring av notering med mindre vilkårene for strykning er oppfylt opprettholdes i de fleste tilfeller. Børsnoterte selskaper som deltar i transaksjoner som nevnt i løpende forpliktelser pkt. 12 pålegges en orienteringsplikt overfor børsen mht. om noteringsvilkårene er oppfylt etter gjennomføring av transaksjonen. Orienteringen kan gi en helt kortfattet omtale av selskapets forhold til noteringsvilkårene, med unntak av kravet til minstekurs pr. aksje. Orienteringen må gis senest fem børsdager etter at fusjons- eller fisjonsplan er undertegnet, eller avtale er inngått. Dersom noteringen ikke ønskes videreført, må det dessuten redegjøres for hvordan hensynet til aksjeeiernes interesse i fortsatt notering er ivaretatt ved en eventuell strykning fra notering. Det kan i denne sammenheng for eksempel være relevant om aksjeeierne er tilbudt aksjer i et selskap som er eller vil bli notert på regulert marked, om de er gitt anledning til å selge seg ut av selskapet og hvor stor andel av aksjeeierne som har stemt mot forslag som innebærer strykning fra notering. Senest 15 børsdager etter mottak av orientering som nevnt, kan børsen pålegge selskapet å innlevere fullstendig børssøknad, evt. følge andre deler av alminnelig opptaksprosess. Dersom det prinsipalt eller subsidiært ønskes en videreføring av noteringen på Oslo Axess må dette angis. Dette anses i tilfelle som en (prinsipal eller subsidiær) søknad om notering på Oslo Axess, som innebærer at noteringen kan overføres dit uten at børsen /15

14 trenger å fatte vedtak om strykning fra notering på Oslo Børs og uten at ordinær opptaksprosess må gjennomføres. Videreføring av notering eller strykning vil normalt kunne avgjøres administrativt. Det samme gjelder overføring til Oslo Axess, jf. axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.7 sjette ledd. Utfisjonert virksomhet som ønskes børsnotert vil i motsetning til tidligere, alltid måtte gjennomgå ordinær opptaksprosess Utenlandske selskaper og norske sekundærnoterte selskaper Verdipapirhandelloven 5-4 skiller mellom selskaper med Norge som hjemstat og selskaper med Norge som vertsstat mht. regnskapsrapporteringsregler og visse andre rapporteringsregler slik disse fremkommer av verdipapirhandelloven 5-5 til For omtale av hvilke selskaper som har Norge som hhv. hjemstat og vertsstat vises til børssirkulære 8/2007 pkt Hovedprinsippet er at selskaper med Norge som hjemstat er underlagt norske rapporteringsregler slik disse er fastsatt i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften, herunder for eksempel plikten til å avlegge kvartalsrapport. Dette gjelder uavhengig av om selskapet er primær- eller sekundærnotert. For hjemstatsselskaper registrert utenfor EU/EØS-området gjelder imidlertid regnskapsreglene med visse tilpasninger, jf. verdipapirforskriften 5-7 og Blant annet vil plikten til å benytte IFRS i konsernregnskapet ikke komme til anvendelse dersom selskapet benytter et regnskapsspråk som anses ekvivalent etter overgangsregelen verdipapirforskriften Selskaper med Norge som vertsstat skal følge sin hjemstats rapporteringsregler, også dette uavhengig av om selskapet er primær- eller sekundærnotert på Oslo Børs. Når det gjelder plikten til å etterleve de særskilte informasjonsregler børsen har fastsatt, videreføres skillet mellom de primær- og sekundærnoterte selskapene. De primærnoterte selskapene må således eksempelvis oppfylle plikten til å offentliggjøre utvidet børsmelding og informasjonsdokument ved vesentlige transaksjoner, jf. løpende forpliktelser pkt. 3.4 og 3.5, mens de sekundærnoterte antas å være underlagt regler som ivaretar tilsvarende hensyn på sitt primærmarked. Dette gjelder uavhengig av om det aktuelle selskap har Norge som hjemstat eller vertsstat etter de ovennevnte regler. For utenlandske selskaper som søker primærnotering, kan bekreftelse på etterlevelse av prinsipper for eierstyring og selskapsledelse etter de nye regler knyttes til tilsvarende anbefaling i selskapets hjemstat. Etter gjeldende regler må bekreftelsen for primærnoterte selskaper knyttes til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Forutsetningen er at det finnes en anerkjent anbefaling som etter noteringstidspunktet vil følges av selskapet. Selskaper som søker sekundærnotering kan som tidligere gi bekreftelse i henhold til den anbefaling som gjelder på primærmarkedet eller i hjemstaten. I tråd med de endrede dokumentasjonskrav for norske selskaper beskrevet i pkt over, skal utenlandske selskaper ved alminnelige kapitalforhøyelser kun offentliggjøre at de nye aksjer er registrert i selskapsregisteret, eventuelt at disse er gyldig og lovlig /15

15 utstedt, fullt innbetalt og korrekt registrert i relevante registre eller lignende, jf. løpende forpliktelser pkt tredje ledd. Innsendelse av dokument tilsvarende firmaattest eller bekreftelse fra uavhengig ekstern advokat eller kompetent selskapsorgan kreves imidlertid i forbindelse med nynotering, samt ved gjennomføring av selskapshandlinger som nevnt i pkt. 11.2, jf. opptaksreglene pkt. 9.1 annet ledd nr. 5 og 9.2 annet ledd nr. 6, samt løpende forpliktelser pkt annet ledd. Bekreftelse på at kursnoteringsavtalen er bindende mv. må også avgis av advokat som nevnt, jf. opptaksreglene pkt. 9.1 annet ledd nr. 4 og 9.2 annet ledd nr Kursnoteringen Bestemmelsen om suspensjon i løpende forpliktelser pkt er justert i forhold til børsloven 25 og børsforskriften 29. For øvrig er bestemmelser i gjeldende børsforskrift 25-1 videreført. Gjeldende børsforskrift 23-9 om særlig observasjon er ikke inntatt i ny børsforskrift, men videreføres i løpende forpliktelser pkt Strykning og sanksjoner Bestemmelsen om strykning i løpende forpliktelser pkt er justert i forhold til børsloven 25. For strykning etter søknad fra selskapet er det materielle innhold i gjeldende børsforskrift 25-2 videreført. Bestemmelsen om midlertidig strykning er ikke inntatt i ny børsforskrift, men videreført i løpende forpliktelser pkt I løpende forpliktelser pkt om overtredelsesgebyr er det gjort unntak for bestemmelser som etter særskilte regler håndheves av Kredittilsynet, eller av Oslo Børs som prospektmyndighet. 4 Regler for Oslo Axess Ovennevnte endringer i børsreglene er kopiert over i utstederreglene for Oslo Axess (axessreglene), og omtalen over gjelder således tilsvarende så langt den passer. Enkelte bestemmelser i børsforskriften som kun gjelder for børsnoterte selskaper er i axessreglene gjort gjeldende også for selskaper notert på Oslo Axess. En nyhet i forhold til gjeldende versjon av axessreglene er børsens hjemmel til å kreve offentliggjøring av opplysninger i særskilte tilfelle, jf. axessreglenes løpende forpliktelser pkt Ut over dette er det ikke gjort materielle endringer i axessreglene /15

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene

Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene Vedlegg til børssirkulære 12/2007 04.12.2007 Vår ref: 660002 Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene 1 OVERSIKT... 3 2 ENDRINGER I NYE LOVREGLER SOM BERØRER UTSTEDERE AV BØRSNOTERTE

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

ALMINNELIGE BESTEMMELSER... Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 1.1 VIRKEOMRÅDE... 4 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV.... 4 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 5 2.1

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Juli 2016 ETF-reglene

Juli 2016 ETF-reglene Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

MAI 2010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

MAI 2010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess MAI 2010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Juli 2013 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Januar 2016. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2016. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2016 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess JANUAR 20082010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

MAI 2010 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

MAI 2010 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper MAI 2010 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 771436 1/34 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår)

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig omsetning og

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

April Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

April Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper April 2017 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper INNHOLD 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 1.3 INNDELING AV SELSKAPER MV.... 6 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 6 2.1 LIKEBEHANDLING...

Detaljer

Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper Regler for Oslo Axess

Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper Regler for Oslo Axess Oslo Børs ASA v/ Atle Degré og Bjarne Rogdaberg P.O.Box 460 Sentrum 0105 Oslo Per epost til Rita.Distad@oslobors.no Deres ref. 441822 Oslo, 5. februar 2007 Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper

Detaljer

FEBRUAR 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

FEBRUAR 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper FEBRUAR 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 771436 1/45 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn

Detaljer

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET SAK 06/2261 29.05.06 KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET Hjemstatsregulering På side 193 under "Hjemstatsregulering" er det henvist til ny 5-5 (dette skal være 5-4). Når

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Løpende forpliktelser

Løpende forpliktelser Januar 2016 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 1.3 INNDELING AV SELSKAPER MV.... 6 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388866961 1/54 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 1.1 INNLEDNING...

Detaljer

September 2015. Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market

September 2015. Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market September 2015 Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

JULI 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

JULI 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper JULI 2011 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388 1/50 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

Høring - gjennomføring av direktiv 2007 / 36/EF og forenkling av utsendelse av dokumenter til aksjeeiere

Høring - gjennomføring av direktiv 2007 / 36/EF og forenkling av utsendelse av dokumenter til aksjeeiere Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO JUSTISDEPARTEMEN 0? OKT2008 SAKSNR; A OW EH: K,NR, C ARKIVKODE: Deres ref: vår ref: 702686 Dato: 03.10.2008 Høring - gjennomføring av direktiv

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 445 1.1 GENERELT... 445 1.2 VIRKEOMRÅDE... 445 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15

Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJON FØR SØKNAD... 3 1.1 15 børsdager før... 3 1.1.1 Språk... 3 1.2 Informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

ALMINNELIGE BESTEMMELSER... Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 VIRKEOMRÅDE... 3 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR... 5 2.1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Endringer i børsforskriften

Endringer i børsforskriften Endringer i børsforskriften 1. Bakgrunn. 3 2. Ikrafttredelse 3 3. Oversikt over hovedpunkter i endringsforskriften.. 3 4. Handelsregler.. 4 5. Nærmere om de vesentligste endringsforslagene 4 5.1 Terminologi

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

VEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112

VEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 VEDLEGG A Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 4.0 Sist endret 01.01.09 Obligasjonsreglene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388 1/51 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Januar Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen 1 Innhold INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN INNENFOR NÆRMERE FRISTER... 3 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017 Insurance Group ASA Generalforsamling 24. mai 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering av møtende aksjonærer vil bli gjennomført.

Detaljer

OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2.

OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2. VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2. Gjennom Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Oslo Børs IR-anbefaling

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess Januar 2016 Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess 1) Avgifter ved notering av aksjer Type avgift Verdipapir Minimum Introduksjonsavgift Aksjer (ved notering) Ordinær prosess A) D) E) 454 900 pluss

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

Finansdepartementet Oslo, 30. september 2011 HØRING ENDRINGER I PROSPEKTDIREKTIVET OG RAPPORTERINGS- DIREKTIVET

Finansdepartementet Oslo, 30. september 2011 HØRING ENDRINGER I PROSPEKTDIREKTIVET OG RAPPORTERINGS- DIREKTIVET SCHJØDT OSLO Advokatfirmaet Schjødt AS Medlem av Den Norske Org.nr. (VAT): STAVANGER Munkedamsveien 45 Advokatforening/ NO 996 918 122 MVA BERGEN P.O.Box 2444 Solli Member of Norwegian ÅLESUND NO-0201

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM Børssirkulære nr. 2/2015 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2015 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer i priser for

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 20. mai 2010 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer