Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene"

Transkript

1 Vedlegg til børssirkulære 12/ Vår ref: Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene 1 OVERSIKT ENDRINGER I NYE LOVREGLER SOM BERØRER UTSTEDERE AV BØRSNOTERTE OBLIGASJONER INNLEDNING OVERSIKT OVER ENDRINGER HJEMSTATSREGULERING INNEN EU/EØS Innledning Norge som hjemstat Norge som vertsstat UNNTAK FRA VERDIPAPIRHANDELLOVEN 5-5 TIL REGNSKAPSRAPPORTERING ØVRIG INFORMASJONSPLIKT Endring i rettigheter, lån og vedtekter Informasjon til långivere mv Meldeplikt ved utsatt offentliggjøring Språk i børsmeldinger OFFENTLIGGJØRING OG LAGRING AV INFORMASJONSPLIKTIGE OPPLYSNINGER GENERELT OM REVIDERTE OBLIGASJONSREGLER UTGANGSPUNKT KORT OM INNHOLDSMESSIGE ENDRINGER REGELVERKSSTRUKTUR: NOTEAPPARAT IKRAFTTREDELSE MV OPPTAKSVILKÅR ØKONOMISKE FORHOLD INNBETALING OG FRI OMSETTELIGHET TILLITSMANN MANAGEMENTSELSKAPER OG GARANTISTER SØKNAD OM BØRSNOTERING NOTERING LÅNEDOKUMENT LØPENDE FORPLIKTELSER ALMINNELIGE BESTEMMELSER LØPENDE INFORMASJONSPLIKT Meldeplikt ved utsatt offentliggjøring Varslingsplikt ved offentliggjøring av særlig kurssensitive begivenheter ANDRE VESENTLIGE FORHOLD...12 Oslo Børs ASA Phone : Org.no : NO Tollbugata 2, N-0152 Oslo Fax : Internet : P.O.Box 460 Sentrum, N-0105 Oslo Norway

2 5.4 ÅRLIG OVERSIKT TILLEGGSKRAV TIL OBLIGASJONER MED RETT TIL Å ERVERVE AKSJER REGNSKAPSRAPPORTERING Generelt Offentliggjøring av årsrapporter og delårsrapporter Regnskapsrapportering for mor og konsern FREMGANGSMÅTE FOR OFFENTLIGGJØRING OG SPRÅKKRAV Generelt Språk i børsmeldinger Låntagers børsmelding PROSPEKT OG LÅNEDOKUMENT OBLIGASJONSEIERMØTER MV Tilgjengelighet av lånedokumentasjon Kommunikasjon med obligasjonseiere Innkalling til obligasjonseiermøter OBLIGASJONSLÅN FRA UTENLANDSKE LÅNTAGERE KURSNOTERINGEN STRYKNING OG SANKSJONER /18

3 1 Oversikt I dette dokumentet, som er et vedlegg til børssirkulære 12/2007, gis en kort redegjørelse for de endringer ny verdipapirhandellov og ny børslov med forskrifter medfører for utstedere av obligasjonslån som er eller søkes notert på Oslo Børs (pkt. 2). Videre omtales de endringer som er gjort i revidert utgave av obligasjonsreglene, blant annet som følge av nye lovregler (pkt. 3). 2 Endringer i nye lovregler som berører utstedere av børsnoterte obligasjoner 2.1 Innledning Stortinget har vedtatt ny lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven, verdipapirhandelloven) 1 og ny lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) 2 som ledd i gjennomføring av tre EU/EØS-direktiver 3 i norsk rett. Det er gitt nærmere regler, herunder overgangsregler, i forskrifter til lovene. Store deler av ny børslov og verdipapirhandellov trådte i kraft 1. november 2007, mens de fleste av de regler som berører utstederne trer i kraft 1. januar I det følgende gis det en kort oversikt over de vesentligste endringene i de nye lov- og forskriftsreglene av betydning for utstedere av obligasjoner som er eller søkes børsnotert (låntagere). Lovendringene berører ikke direkte låntagere med obligasjoner notert på ABM. En rekke av de endringer som gjøres i obligasjonsreglene som følge av lovendringene vil imidlertid bli gjennomført også i ABM-reglene. Revisjonen av ABM-reglene er omtalt i børssirkulære 13/2007. Endringer i de nye reglene som berører utstedere av aksjer er omtalt i børssirkulære 8/ Oversikt over endringer Børsen antar at endringene i de nye reglene som har størst betydning for låntagere av børsnoterte obligasjoner relaterer seg til: - hjemstatsregulering innen EU/EØS-området - regnskapsrapportering - informasjonsplikt - meldeplikt ved utsatt offentliggjøring - språk i meldinger - offentliggjøring og lagring av informasjonspliktige opplysninger 1 Se 2 Se 3 MiFID (direktiv 2004/39/EF), rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109/EF) og direktivet om overtakelsestilbud (direktiv 2004/25/EF) /18

4 2.3 Hjemstatsregulering innen EU/EØS Innledning Den nye verdipapirhandelloven viderefører og utvider prinsippet om hjemstats- og vertsstatsregulering. Nytt med loven er at samtlige utstedere notert på Oslo Børs skal ha en hjemstat i EU/EØS i relasjon til sine rapporteringsplikter etter verdipapirhandelloven 5-5 til 5-11 (regnskapsrapportering mv). Prinsippet bygger på at utsteder med Norge som hjemstat skal følge de norske regnskapsrapporteringsreglene og enkelte andre rapporteringsregler, mens utsteder med Norge som vertsstat skal følge tilsvarende regler i sin hjemstat Norge som hjemstat Verdipapirhandelloven 5-4 regulerer hvilke utstedere som har Norge som hhv. hjemstat og vertsstat. Norske utstedere av ett eller flere lån notert på regulert marked hvis pålydende verdi per enhet er mindre enn euro har Norge som hjemstat. Er pålydende verdi per enhet for alle utsteders lån notert på regulert marked euro eller mer, kan utsteder velge registreringsstaten eller den/de stater der utsteder har lån notert som hjemstat. Dette gjelder tilsvarende for utstedere fra andre EØS-stater enn Norge. Låntager fra stat utenfor EØS har Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven 5-4 dersom Norge er hjemstat etter prospektdirektivet. Dette omfatter typisk utstedere som har utstedt lån som i EØS kun er opptatt til notering på regulert marked i Norge. Utstedere som har utstedt lån i flere EØS-stater, kan i prinsippet ha ulike EØS-stater som hjemstat etter prospektdirektivet for de ulike lånene. I tilfelle antas utsteder å måtte velge en av disse som hjemstat etter verdipapirhandelloven 5-4. Etter rapporteringsdirektivet art. 2(1)(i) synes utstedere fra stat utenfor EØS som kun utsteder lån med pålydende verdi på euro eller mer å ha samme valgadgang som EØS-utstedere, jf. tredje avsnitt over. Dette samsvarer imidlertid ikke med verdipapirhandelloven 5-4 tredje ledd. Spørsmålet antas å ha liten praktisk betydning. For de nærmere regler vises til verdipapirhandelloven 5-4. Valget av Norge som hjemstat som nevnt i tredje avsnitt over skal gjelde i minst tre år, med mindre de omsettelige verdipapirene ikke lenger er opptatt til handel på regulert marked. Valget offentliggjøres på samme måte som nevnt i verdipapirhandelloven 5-12, jf. verdipapirforskriften Norge som vertsstat Låntagere med lån notert på Oslo Børs som ikke har Norge som hjemstat, har Norge som vertsstat, jf. verdipapirhandelloven 5-4 femte ledd. Låntagere med Norge som vertsstat skal som nevnt følge hjemstatens lovgivning for så vidt gjelder regnskapsrapportering mv., se dog punkt 5.5 nedenfor /18

5 2.4 Unntak fra verdipapirhandelloven 5-5 til 5-11 I verdipapirhandelloven 5-4 sjette ledd er det gitt visse unntak fra plikten til å følge verdipapirhandelloven 5-5 til For det første er stat, regional eller lokal myndighet i stat, internasjonalt offentlig organ eller organisasjon som minst en EØS-stat er medlem i, EØS-sentralbank og Den europeiske sentralbank unntatt, jf. verdipapirhandelloven 5-4 sjette, ledd første punktum. Dette omfatter blant annet kommuner og fylkeskommuner. For det andre er det gitt unntak for låntager som bare utsteder gjeldsinstrumenter hvis pålydende er minst euro eller tilsvarende beløp i annen valuta, jf. verdipapirhandelloven 5-4 sjette ledd, annet punktum. Børsen har imidlertid i obligasjonsreglene stilt krav om utarbeidelse av regnskapsrapporter fra noen utstedere som nevnt, jf. pkt. 5.6 nedenfor. Forskriftskompetansen i verdipapirhandelloven 5-4 sjette ledd, tredje punktum er foreløpig ikke benyttet. 2.5 Regnskapsrapportering Kravene til låntagers regnskapsrapportering fremgår nå av verdipapirhandelloven 5-5 og 5-6 med forskrifter (tidligere i børsforskriften). De nye rapporteringskravene er gitt med virkning for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere, og får således ingen betydning for fremleggelsen av årsregnskapet for Rapporteringskravene gjelder for låntagere med Norge som hjemstat. Låntagere med Norge som vertsstat må avlegge slike rapporter etter hjemlandets lovgivning, jf. verdipapirhandelloven 5-4, se dog punkt 5.5 nedenfor. Låntagere skal avlegge årsrapport bestående av revidert årsregnskap, årsberetning og særskilt erklæring fra de som er ansvarlig for regnskapsavleggelsen, jf. verdipapirhandelloven 5-5. Årsrapporten skal offentliggjøres innen fire måneder etter regnskapsårets utgang. Etter gjeldende regler skal årsrapporten vedtas innen tre måneder. Låntagere skal også avlegge halvårsrapport for første halvår, jf. verdipapirhandelloven 5-6, som skal inneholde et sammendrag av finansregnskapet, samt beretning og erklæring. Halvårsrapporten skal offentliggjøres senest to måneder etter regnskapsperiodens utgang. Låntagere stiftet før 1. juli 2005 (ikrafttredelsestidspunktet til prospektdirektivet) som kun har gjeldsinstrumenter garantert av den norske stat notert på regulert marked, er unntatt fra kravet til å utarbeide halvårsrapport, jf. verdipapirforskriften 5-6 første ledd. Oslo Børs kan gjøre unntak fra kravet om å utarbeide halvårsrapport for låntagere stiftet før ikrafttredelsestidspunktet til prospektdirektivet som kun har gjeldsinstrumenter garantert av norsk kommune eller fylkeskommune notert på et regulert marked, jf. verdipapirforskriften 5-6 annet ledd /18

6 Børsens alminnelige dispensasjonshjemmel fra regnskapsrapporteringskravene etter tidligere børsforskrift 6-7 er imidlertid ikke videreført. Det er fastsatt nye regler om offentliggjøring av regnskapsrapporteringen. Det vises til nærmere omtale i pkt. 2.6 og 5.7 nedenfor. Børsen angir i obligasjonsreglene nærmere krav til regnskapsrapportering, jf. pkt. 5.6 nedenfor. 2.6 Øvrig informasjonsplikt Endring i rettigheter, lån og vedtekter Verdipapirhandelloven 5-8 oppstiller enkelte plikter til å offentliggjøre informasjon som helt eller delvis representerer nyskapninger i forhold til gjeldende regler. Pliktene gjelder låntagere med Norge som hjemstat hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til handel på regulert marked i EU/EØS, jf. verdipapirhandelloven 5-4. Bestemmelsens tredje ledd pålegger obligasjonsutsteder å offentliggjøre endringer i rettighetene knyttet til låntagers omsettelige verdipapirer, herunder endrede vilkår eller betingelser som indirekte kan påvirke innehaverens stilling, især som følge av endrede lånebetingelser eller rente. Dersom låntagers omsettelige verdipapirer er opptatt til handel på norsk regulert marked, skal låntager straks offentliggjøre utstedelsen av nye lån, herunder eventuelle garantier eller sikkerheter stilt i denne forbindelse, jf. verdipapirhandelloven 5-8 fjerde ledd. Bestemmelsen gjelder etter ordlyden generelt, uavhengig av om låntager har aksjer, obligasjoner eller andre omsettelige verdipapirer notert. 4 Bestemmelsen gjelder videre uavhengig av om det/de aktuelle lån er notert på regulert marked. 5 Forslag til vedtektsendringer skal oversendes Kredittilsynet og Oslo Børs elektronisk senest samme dag som oversendelse av innkalling til generalforsamling, jf. verdipapirhandelloven 5-8 sjette ledd. Innsendelsen skjer til orientering, og Kredittilsynet eller børsen vil ikke ha anledning til å komme med innsigelser mot vedtektsendringen med mindre det foreligger annet rettslig grunnlag for dette. 6 Det understrekes at innsendelsesplikten ikke innebærer noen offentliggjøringsplikt med hensyn til de foreslåtte vedtektsendringer ut over det som følger av obligasjonsreglenes alminnelige informasjonspliktsregler Informasjon til långivere mv. Verdipapirhandelloven 5-10 angir forpliktelser for låntagere i forbindelse med obligasjonseiermøte. Bestemmelsen gjelder låntagere med Norge som hjemstat hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til handel på regulert marked i EØS, jf. verdipapirhandelloven I Ot.prp. nr. 34 ( ) s. 342 omtales dette imidlertid som en plikt for låntagere. 5 Se Ot. prp. nr. 34 ( ) s Se Ot. prp. nr. 34 ( ) s /18

7 Låntager skal sørge for at fasiliteter og opplysninger som er nødvendig for at långiverne skal kunne utøve sine rettigheter er tilgjengelig i Norge, jf. første ledd. Det er adgang til å holde obligasjonseiermøtet i en annen EØS-stat enn Norge såfremt pålydende pr. obligasjon er minst euro, eller tilsvarende beløp i annen valuta på utstedelsestidspunktet, og alle fasiliteter og all informasjon som er nødvendig for at långiverne kan utøve sine rettigheter, er stilt til rådighet i den aktuelle EØS-staten, jf. bestemmelsens femte ledd. Innkallingen skal angi opplysninger om sted, tid, agenda, långivers rett til deltagelse på møtet, utbetaling av rente, utøvelsen av eventuelle konverterings-, bytte-, tegningseller annulleringsrettigheter, samt om tilbakebetaling av lånet, og ledsages av en stemmefullmakt, jf. verdipapirhandelloven 5-10 annet og tredje ledd. Bestemmelsen om elektronisk kommunikasjon i verdipapirhandelloven 5-9 sjette ledd gjelder tilsvarende for låntagere, jf. verdipapirhandelloven 5-10 sjette ledd. Låntager kan ikke benytte elektronisk kommunikasjon ved pålagt kommunikasjon med långiver uten uttrykkelig individuell aksept. Det forutsettes imidlertid at obligasjonseiernes anonymitet ivaretas der dette er regulert ved lov. Forskriftskompetansen i 5-10 fjerde ledd og i syvende ledd er foreløpig ikke benyttet Meldeplikt ved utsatt offentliggjøring Etter verdipapirforskriften 5-1 er låntagere med omsettelige verdipapirer opptatt til handel på norsk regulert marked som beslutter utsatt offentliggjøring etter verdipapirhandelloven 5-3, forpliktet til å gi melding til det aktuelle marked uoppfordret og umiddelbart om forholdet, herunder om bakgrunnen for utsettelsen. Børsen legger til grunn at meldingen også under den nye bestemmelsen kan gis muntlig. Det er i utgangspunktet unntak fra plikten til å gi melding til børsen om utsatt offentliggjøring når dette skjer for finansiell informasjon. Det vises til nærmere omtale i pkt nedenfor Språk i børsmeldinger Reglene om hvilket språk informasjonspliktige opplysninger skal gis på fremgår nå av verdipapirhandelloven Språkkravene er bygget opp etter hjemstats- /vertsstatsregulering, jf. pkt. 2.3 over. Låntagere med Norge som hjemstat skal i utgangspunktet offentliggjøre opplysninger på norsk, jf. verdipapirhandelloven 5-13 første ledd. Låntager med Norge som vertsstat kan velge å gi opplysninger på norsk, svensk, dansk eller engelsk. jf fjerde ledd. Kredittilsynet er gitt hjemmel til å dispensere fra språkkravene i lovreglene i forhold til kravene for låntagere med Norge som hjemstat, jf. verdipapirhandelloven 5-13 tredje ledd. Kredittilsynet kan delegere denne myndigheten til børsen. Kredittilsynet har i forskriftsforslag sendt på høring 5. november lagt opp til å delegere myndigheten til å gi dispensasjon fra kravet om at opplysninger skal gis på norsk til børsen. Børsen angir i obligasjonsreglene kravene til språk i børsmeldinger og børsens praksis, jf. pkt nedenfor /18

8 2.7 Offentliggjøring og lagring av informasjonspliktige opplysninger Fra 1. januar 2008 innføres nye regler om offentliggjøring og lagring av opplysninger, jf. verdipapirhandelloven 5-12, samt verdipapirforskriften 5-9 og 5-10, jf. omtale i børssirkulære 10/2007. Etter de nye reglene skal låntagerne selv offentliggjøre nærmere angitte opplysninger, for eksempel årsrapporter og viktige kontrakter, for allmennheten på en effektiv og ikke-diskriminerende måte, uten kostnad for investorer og i rimelig grad sikre tilgang til opplysingene i hele EU/EØS. Opplysningene skal samtidig sendes til en offisielt utpekt lagringsmekanisme, som i Norge er Oslo Børs. Oslo Børs vil tilby en tjeneste for offentliggjøring av opplysninger. Tjenesten vil tilfredsstille de nye kravene i loven, og sørge for at opplysninger automatisk sendes til oppbevaring og til børsen for markedsovervåkningsformål, jf. omtale i børssirkulære nr. 10/2007 med videre henvisninger. De prinsipper som omtales i sirkulæret vil gjelde også for offentliggjøring av opplysninger som er informasjonspliktige etter obligasjonsreglene. Børsen angir i obligasjonsreglene nærmere kravene til offentliggjøring og lagring, jf. pkt. 5.7 nedenfor. For ordens skyld presiseres at de særskilte regler for offentliggjøring av prospekt også gjelder for årlig oversikt over offentliggjort informasjon, jf. obligasjonsreglene pkt. 3.4 og verdipapirhandelloven 5-11, jf. børssirkulære 5/ Generelt om reviderte obligasjonsregler 3.1 Utgangspunkt I det følgende redegjøres det for reviderte obligasjonsregler som vedtatt av Oslo Børs 30. november De fastsatte endringer i obligasjonsreglene innebærer første gangs revisjon siden reglene trådte i kraft 1. januar Obligasjonsreglene er gitt i medhold av børsloven 24 første ledd og børsforskriften 1 tredje ledd, og samler børsens regler for låntagere med børsnoterte obligasjoner, samt relevante lov- og forskriftsbestemmelser. Utkast til regler ble sendt på høring 3. oktober Samtlige låntagere med børsnoterte obligasjonslån og børsmedlemmer ble orientert om høringen og hovedtrekkene i regelutkastene. Det ble mottatt skriftlige høringsuttalelser med merknader fra følgende instanser: - DnB NOR Markets; - Finansnæringens Hovedorganisasjon; - Norsk Finansanalytikeres forening; - Norsk Tillitsmann ASA; - Sparebankforeningen; - Folketrygdfondet; og - Verdipapirfondenes forening. 8 Se børssirkulære 7/2005, /18

9 3.2 Kort om innholdsmessige endringer Bakgrunnen for revisjonen er vedtagelsen av ny børslov og verdipapirhandellov, jf. pkt. 2 over. Det er dessuten gjort oppdateringer som følge av nye prospektregler fra 1. januar 2006, samt justeringer i regelsystematikk mv. i samsvar med de endringer som ble gjort ved revisjonen av aksjereglene våren 2007, jf. børssirkulære 4/2007. Noen av bestemmelsene i gjeldende børsforskrift som ikke er inntatt i nytt forskriftsverk, videreføres i Obligasjonsreglene. Blant andre viktige innholdsmessige endringer nevnes: (i) (ii) (iii) Kravet om etablering av tillitsmannsordning som vilkår for børsnotering fjernes; Kommuner og fylkeskommuner vil i utgangspunktet være underlagt krav om offentliggjøring av halvårsrapport, men kan søke om dispensasjon fra dette kravet; og Det innføres en varslingsplikt ved offentliggjøring av særlig kurssensitive opplysninger. 3.3 Regelverksstruktur: Noteapparat Aktuelle lov- og forskriftshjemler er søkt synliggjort ved innarbeidelse av noteapparat. Som ledd i dette, er obligasjonsreglene justert slik at lov- og forskriftsbestemmelsene gjengis mest mulig ordrett, og systematikken er noe omarbeidet enkelte steder i den hensikt å klarere vise forholdet mellom lov- og forskriftsbestemmelsene og børsens egne regler. 3.4 Ikrafttredelse mv. Regelverket trer i kraft 1. januar Regnskapsreglene i obligasjonsreglene pkt. 3.7 gjelder for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere. Regnskaper utarbeidet for regnskapsåret 2007 følger regnskapsreglene i gjeldende obligasjonsregler. Børssirkulære 2/2000, 3/2002 og 5/2005 oppheves. 4 Opptaksvilkår 4.1 Økonomiske forhold Størrelsen på lån som søkes børsnotert er justert ned til NOK 2 millioner fra det tidligere kravet på NOK 25 millioner. Dette tilsvarer det minstekrav som nå oppstilles i børsforskriften 8 annet ledd /18

10 4.2 Innbetaling og fri omsettelighet Det åpnes for at obligasjoner som ikke er fullt innbetalt kan tas opp til børsnotering, forutsatt at det er truffet tiltak for å sikre at obligasjonenes omsettelighet ikke begrenses og omsetningen finner sted på en åpen og korrekt måte ved at offentligheten får hensiktsmessig informasjon. Endringen er i tråd med børsforskriften 9. Oslo Børs vil vurdere å fastsette nærmere retningslinjer for praktiseringen av denne bestemmelsen i senere børssirkulære. 4.3 Tillitsmann Børsforskriftens krav om en tillitsmannsordning for lån som skal børsnoteres er ikke videreført i ny børsforskrift, og tas også ut av obligasjonsreglene. Børsforskriften 11 gir børsen myndighet til å fastsette krav til en slik ordning. Bakgrunnen for at kravet nå fjernes er i første rekke et ønske om å harmonisere børsens regler med de krav som stilles ellers i EU/EØS. I Norge er det en innarbeidet og velfungerende tillitsmannsordning som det antas fortsatt vil bli benyttet i de lånene hvor det er et særlig behov for dette, og selv om kravet fjernes fra børsens regler. Investorbeskyttelse har vært og vil fortsatt være et viktig parameter for Oslo Børs, og det legges til grunn at fjerning av tillitsmannskravet ikke vil forringe investors posisjon i forhold til låntager. Dersom det skulle vise seg at fjerning av kravet vil få utilsiktede uheldige virkninger, vil børsen vurdere å gjeninnføre kravet. Bestemmelsen om at Oslo Børs kan innkalle til obligasjonseiermøte og foreslå bytte av tillitsmann i de tilfeller det er oppnevnt tillitsmann for lånet, videreføres. Børsen kan ikke se at det faktum at tillitsmannsordningen ikke lenger er obligatorisk skulle tilsi svekket vern i de tilfeller en tillitsmannsordning faktisk etableres. Hjemmelen kan kun benyttes dersom særlige grunner tilsier det. Obligasjonsreglene setter krav om at man i prospektet må beskrive hvordan forhold som pt reguleres av lånekontrakten skal løses. Dette gjelder bl.a. innkalling og avholdelse av obligasjonseiermøter, vilkår og fremgangsmåte for endring av lånevilkårene og misligholdsbestemmelser. Dette kravet vil også gjelde i de tilfellene hvor det ikke inngås tillitsmannsavtale. Til tross for at kravet om inngåelse av tillitsmannsordning oppheves, legges det til grunn at alternative ordninger for obligasjonseiermøter, endring av lånevilkår mv må løses på en slik måte at investorbeskyttelsen ivaretas på en betryggende måte. Inntil det er etablert praksis for alternative fremgangsmåter, anbefales det at man i planlegging av noteringsprosessen hensyntar at prosessen vil kunne ta noe lenger tid enn tidligere. Dette som følge av at Oslo Børs må vurdere hvorvidt alternativ fremgangsmåte påvirker lånets egnethet for notering. 4.4 Managementselskaper og garantister Det er i obligasjonsreglene pkt. 2.4 om managementselskaper og garantister (tidligere pkt. 2.5) kun på ett punkt tilsiktet en materiell endring: Avtalen skal inngås før innlevering av børssøknad. Bakgrunnen for dette er at informasjonsplikten for innsideinformasjon inntrer på søknadstidspunktet, og at de plikter avtalen mellom /18

11 børsen, selskapet og managementselskapet eller garantisten etablerer således bør være på plass på dette tidspunkt, jf. obligasjonsreglene pkt Søknad om børsnotering Kravet om bekreftelse på at obligasjonslånet er fullt innbetalt er presisert, jf. obligasjonsreglene pkt fjerde ledd nr. 10. For obligasjoner med pålydende under euro kreves det alltid slik bekreftelse, mens bekreftelse kan kreves for obligasjoner med pålydende på minst euro. Dersom obligasjonene ikke er fullt innbetalt, skal dette meddeles børsen innen kl børsdagen før første noteringsdag. Dersom børsen ikke får en slik melding innen fristen, legges det til grunn at lånet er fullt innbetalt. 4.6 Notering Tidsfrister og krav til skriftlig dokumentasjon i forbindelse med notering tas inn i obligasjonsreglene. Bestemmelsene tilsvarer gjeldende praksis. 4.7 Lånedokument For obligasjonslån som fritas fra prospektplikt etter dispensasjonshjemmelen i verdipapirhandelloven 7-6, eksempelvis sertifikatlån og lån utstedt av kommuner og fylkeskommuner, innføres et krav om utarbeidelse av lånedokument. Innholdskravene er spesifisert i obligasjonsreglene pkt Kravene er utarbeidet med utgangspunkt i de tidligere krav til forenklet prospekt, jf. børssirkulære 9/2000, samt AMB-reglenes krav til noteringsdokument. I lånedokumentet kreves det i hovedsak låneteknisk informasjon. Dersom en sertifikatlåneavtale fra tillitsmannen er utarbeidet, vil denne kunne godkjennes som et lånedokument så fremt den tilfredsstiller de oppstilte innholdskrav. Dersom enkelte av innholdskravene ikke fremkommer av sertifikatlåneavtalen, vil vilkårene i bestemmelsen kunne oppfylles ved at disse inntas i lånedokumentet eller et tilleggsdokument. Samlet vil dette kunne oppfylle vilkårene i bestemmelsen. Kontroll og offentliggjøring av lånedokument er regulert i obligasjonsreglene pkt Løpende forpliktelser 5.1 Alminnelige bestemmelser Obligasjonsreglene pkt annet ledd er noe endret, ved at unntaket fra plikten til å innsende statusrapport for åpne lån for låntagere med obligasjoner registrert i VPS er erstattet av en generell dispensasjonshjemmel. Dispensasjonshjemmelen vil bli benyttet for obligasjonslån registrert i VPS eller annet verdipapirregister som nevnt i obligasjonsreglene pkt som børsen kjøper slike opplysninger fra. 5.2 Løpende informasjonsplikt Meldeplikt ved utsatt offentliggjøring Som nevnt i pkt , er utstedernes plikt til å gi børsen melding ved utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon nå fastsatt i verdipapirforskriften 5-1. Børsen /18

12 legger imidlertid til grunn at det ikke vil være nødvendig å gi slik underhåndsmelding for finansiell informasjon som skal offentliggjøres i delårsrapport, jf. obligasjonsreglene pkt tredje ledd, tredje punktum. Regnskapsinformasjon vil trolig regelmessig kunne representere informasjonspliktig innsideinformasjon før tidspunkt for styrets vedtakelse av delårsrapport og offentliggjøringen av denne iht. obligasjonsreglene pkt , og børsen antatt at grunnvilkårene for utsatt offentliggjøring ofte vil være oppfylt i slike tilfeller, jf. børssirkulære 3/2005 pkt Det presiseres at unntaket fra plikten til å gi underhåndsmelding ikke gjelder for enkeltbegivenheter i delårsrapport som på selvstendig grunnlag representerer informasjonspliktig innsideinformasjon etter de alminnelige regler Varslingsplikt ved offentliggjøring av særlig kurssensitive begivenheter Det er innført en plikt for låntagere som skal offentliggjøre svært kurssensitive opplysninger i børsens åpningstid, til å forhåndsvarsle børsens renteavdeling, jf. obligasjonsreglene pkt Slike kurssensitive opplysninger må av hensyn til investorene offentliggjøres i samarbeid mellom låntager og børsen. Det understrekes at varslingsplikten kommer i tillegg til plikten til å underrette børsen ved utsatt offentliggjøring, jf. pkt over. Ved mottak av slike meldinger i dag, vurderer børsen iverksettelse av børspause for å gi markedet tid til å absorbere meldingen og hindre at det gjøres handler til uriktige kurser. Når plikten til å benytte børsens meldingssystem som offentliggjøringskanal bortfaller, herunder forbudet mot å distribuere opplysningene til andre informasjonsleverandører før offentliggjøring har skjedd i meldingssystemet, fratas børsen muligheten til å benytte dette virkemiddelet. Børsen antar at dette vil kunne gå ut over hensynet til investorene og markedstilliten generelt, og innfører på denne bakgrunn en varslingsplikt som nevnt. Dermed vil børsen kunne iverksette børspause inntil de aktuelle opplysninger er offentliggjort. Det presiseres at plikten gjelder kvalifisert kurssensitive begivenheter som kun unntaksvis antas å bli offentliggjort i børsens åpningstid. For ordens skyld presiseres at plikten til forhåndsvarsling ikke omfatter delårsrapporter med mindre disse må antas å være svært kurssensitive etter kriterier som nevnt. Børsen anbefaler imidlertid at låntagere offentliggjør delårsrapporter utenom børsens åpningstid. Interne prosesser med hensyn til tidspunkt for godkjennelser av dokumenter mv. må i så fall tilpasses. Forhåndsvarselet kan gis muntlig. 5.3 Andre vesentlige forhold Tilbakekjøpstilbud samt resultat av dette skal offentliggjøres, jf. obligasjonsreglene pkt. 3.3 nr. 12. Kravet er en presisering av eksisterende praksis samt en samordning med kravet i gjeldende ABM-regler. I obligasjonsreglene pkt. 3.3 første ledd nr. 2 endres ordlyden fra utstedelse av nye obligasjonslån til nye lån som følge av ny verdipapirhandellov 5-8 fjerde ledd /18

13 5.4 Årlig oversikt Obligasjonsreglene pkt. 3.4 om årlig oversikt tilsvarer verdipapirhandelloven 5-11, samt Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 art. 27, jf. verdipapirforskriften Bestemmelsen er nærmere omtalt i børssirkulære 5/2007. Låntagere som kun har obligasjonslån med pålydende på minst euro er unntatt fra denne bestemmelsen. Tilsvarende antas å gjelde for obligasjoner utstedt av ideelle organisasjoner med sikte på å innhente midler til allmennyttige formål, obligasjoner utstedt eller garantert av fylkeskommune eller kommune, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter med løpetid på under 12 måneder eller andre instrumenter som faller utenfor prospektdirektivets virkefelt, jf. verdipapirhandelloven Tilleggskrav til obligasjoner med rett til å erverve aksjer Uttrykket låntager er fjernet fra setningen rett til å erverve aksjer i låntager i obligasjonsreglene pkt. 3.6 vedrørende tilleggskrav for konvertible obligasjoner. Hensikten er at bestemmelsen ikke skal begrenses til obligasjoner som kan konverteres til aksjer utstedt av låntager, men også omfatte andre konvertible obligasjoner. 5.6 Regnskapsrapportering Generelt Reguleringen av børsnoterte låntageres regnskapsrapportering fremgår nå av verdipapirhandelloven kapittel 5 med tilhørende bestemmelser i verdipapirforskriften kapittel 5, jf. pkt. 2.5 over. Av hensyn til omfanget av lov- og forskriftsbestemmelser om regnskapsrapportering samt bruk av henvisninger til EØS-forpliktelser, anses det for disse reglene ikke hensiktsmessig å følge den sedvanlige systematikken i obligasjonsreglene med gjentakelse av relevante lov- og forskriftsbestemmelser. I obligasjonsreglene pkt er det således gitt en mer generell henvisning til verdipapirhandelloven 5-5 og 5-6 med tilhørende forskrifter. Låntagere skal avlegge årsrapport som består av revidert årsregnskap, årsberetning og særskilt erklæring fra de som er ansvarlig for regnskapsavleggelsen, jf. verdipapirhandelloven 5-5. Børsen legger til grunn at det her menes styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Låntagere skal videre avlegge halvårsrapport, som skal inneholde et sammendrag av finansregnskapet, samt beretning og erklæring, jf. verdipapirhandelloven 5-6. Det nye kravet i verdipapirhandelloven om halvårsrapportering er strengere enn gjeldende regler som krever at det skal minst utarbeides delårsrapport for regnskapsårets seks første måneder. Dette innebærer at det ikke lenger vil være mulig å erstatte halvårsrapporter med tertialrapporter. Kravet er en følge av rapporteringsdirektivet slik dette er implementert i ny verdipapirhandellov. Enkelte av de unntak som oppstilles i verdipapirhandelloven er ikke gjennomført i obligasjonsreglene. Verdipapirhandelloven fastsetter unntak fra plikten til å offentliggjøre års- og halvårsregnskap for låntagere som kun utsteder lån med pålydende på minst /18

14 euro, jf. verdipapirhandelloven 5-4 sjette ledd. Børsen har etter en samlet vurdering kommet til at også slike låntagere bør pålegges å offentliggjøre års- og halvårsrapporter. Regnskapsinformasjonen utgjør så sentral prisingsinformasjon at også investorer i slike børsnoterte verdipapirer bør gis tilgang til denne. Det kan imidlertid etter en konkret vurdering gjøres unntak fra plikten, jf. obligasjonsreglene reglene pkt og tredje ledd. Unntaksregelen tenkes praktisert restriktivt. Tilsvarende pålegges kommuner og fylkeskommuner å offentliggjøre årsrapport og halvårsrapport, til tross for at verdipapirhandelloven fastsetter et unntak for disse, jf. obligasjonsreglene pkt Børsen kan imidlertid dispensere fra kravet om halvårsrapportering, jf. obligasjonsreglene pkt tredje ledd. Etter gjeldende regler er norske kommuner og fylkeskommuner unntatt fra halvårsrapporteringskravet under henvisning til at disse ikke kan gå konkurs. Etter de nye obligasjonsreglene vil kommuner og fylkeskommuner ikke automatisk være fritatt fra plikten til å avlegge halvårsrapport, men vil måtte søke dispensasjon dersom slik rapport ikke skal offentliggjøres. Hovedreglen vil være at dispensasjon innvilges så lenge kommunen/fylkeskommunen ikke kan gå konkurs. I obligasjonsreglene pkt første og annet ledd er det fastsatt unntak fra halvårsrapportering i samsvar med verdipapirforskriften 5-6. Børsens alminnelige dispensasjonshjemler bortfaller imidlertid. Dette innebærer blant annet at låntagere som i dag har dispensasjon fra halvårsrapportering i henhold til børssirkulære 6/1999, ikke lenger vil ha et slikt fritak Offentliggjøring av årsrapporter og delårsrapporter Kravene til offentliggjøring av års- og delårsrapporter i obligasjonsreglene pkt og reflekterer kravene i verdipapirhandelloven 5-5 og 5-6. Års- og delårsrapporter skal offentliggjøres snarest etter styrets vedtakelse. Nye regler om fremgangsmåten for offentliggjøring av regnskapsrapporteringen fremgår av obligasjonsreglene pkt Obligasjonsreglene pkt om offentliggjøring av årsrapporter innebærer en endring i samsvar med den nye verdipapirhandelloven. Årsrapport med noter skal offentliggjøres innen fire måneder. Kravene i børsforskriften tredje ledd vedrørende merknader til årsregnskapet fra revisor, bedriftsforsamlingen, og generalforsamlingen mv. er i hovedsak videreført i verdipapirhandelloven 5-5 femte og syvende ledd, med endringer i form av krav til innsending til Kredittilsynet og endringer i reglene om offentliggjøring. Det er henvist til lovbestemmelsene gjennom obligasjonsreglene pkt , og disse gjentas således ikke i obligasjonsreglene. I obligasjonsreglene pkt annet ledd er det tatt inn krav om at låntagere som utarbeider delårsrapporter for en kortere periode enn seks måneder, skal offentliggjøre disse. Dette innebærer kun en presisering av dagens krav /18

15 5.6.3 Regnskapsrapportering for mor og konsern Der låntager er morselskap i konsern, kreves fremdeles års- og delårsrapport for både selskaps- og konsernregnskapet, jf. obligasjonsreglene pkt sjette ledd. Et tilsvarende krav følger ikke av regnskapsreglene i verdipapirhandelloven. Hensikten er å sørge for at investorene får informasjon om låntagers resultatutvikling gjennom året for å kunne vurdere låntagers kredittrisiko. Dispensasjonshjemmelen for de tilfeller der årsog delårsregnskapet for morselskapet eller konsernet ikke inneholder vesentlige tilleggsopplysninger videreføres. 5.7 Fremgangsmåte for offentliggjøring og språkkrav Generelt Etter verdipapirhandelloven 5-12 skal informasjonspliktige opplysninger offentliggjøres på en effektiv og ikke-diskriminerende måte der det sikres rimelig tilgang til opplysningene i EU/EØS, jf. nærmere omtale i børssirkulære 10/2007. Det er etter den nye verdipapirhandelloven ikke lenger noen plikt til å offentliggjøre opplysninger gjennom Oslo Børs meldingssystem. Børsen vil imidlertid tilby denne tjenesten. Selskaper som fortsatt ønsker å benytte Oslo Børs systemer som offentliggjøringskanal vil således fortsatt ha adgang til det. Det er inntatt regler om offentliggjøring i forslaget til obligasjonsreglene pkt I tillegg til å offentliggjøre nevnte type opplysninger, skal låntagere med Norge som hjemstat senest samtidig sende opplysningene til den såkalte offisielle lagringsmekanismen (OAM), som skal oppbevare disse på betryggende vis, jf. verdipapirhandelloven Oslo Børs er i loven utpekt som lagringsmekanisme for informasjon fra selskaper notert på Oslo Børs. Selskaper som velger Oslo Børs for offentliggjøring av opplysninger, jf. avsnittet ovenfor, behøver bare å sende opplysningene til børsen én gang. Regnskaper kan offentliggjøres ved at det opplyses på hvilken internettside regnskapene er tilgjengelig, jf. obligasjonsreglene pkt sjette ledd og verdipapirforskriften 5-9 tredje ledd, første punktum. Prinsippet er gjort tilsvarende gjeldende for dokumenter som skal offentliggjøres etter obligasjonsreglene jf. pkt syvende ledd. Det presiseres imidlertid at også slike dokumenter må oversendes til lagringsmekanismen, jf. verdipapirforskriften 5-9 tredje ledd, annet punktum. Det er således ikke tilstrekkelig å sende til lagringsmekanismen opplysninger om på hvilken internettside dokumentene er tilgjengelig. Det er i obligasjonsreglene pkt lagt opp til at børsen skal motta kopi av alle informasjonspliktige opplysninger som offentliggjøres etter obligasjonsreglene. Bestemmelsen har kun betydning for låntagere med Norge som vertsstat, som ikke er pålagt å sende opplysningene til Oslo Børs som lagringsmekanisme etter obligasjonsreglene pkt En tilsvarende regel følger av verdipapirhandelloven 5-2 fjerde ledd. Som etter gjeldende regler, antas plikten til umiddelbar offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger etter obligasjonsreglene kun å gjelde i børsens /18

16 åpningstid, jf. plikten til å offentliggjøring as soon as possible oppstilt i markedsmisbruksdirektivet art. 6(1). For låntagere som velger å offentliggjøre slike opplysninger utenom børsens åpningstid gjelder plikten til bred distribusjon i samsvar med prinsippene i obligasjonsreglene pkt annet ledd Språk i børsmeldinger Med hensyn til valg av språk, er det i obligasjonsreglene pkt henvist til verdipapirhandelloven 5-13 med tilhørende forskrifter. Lovens utgangspunkt er at låntagere med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven 5-4 skal offentliggjøre opplysninger på norsk, og at slike selskaper må søke om dispensasjon dersom de for eksempel kun ønsker å benytte engelsk. Dispensasjonssøknaden vil bli avgjort i tråd med de retningslinjer Kredittilsynet oppstiller, jf. utkast til forskrift om innsendelse av flaggemeldinger, offentliggjøring av flaggemeldinger og meldepliktige handler, samt delegasjon av myndighet til å unnta fra språkkrav etter verdipapirhandelloven, sendt på høring 5. november Børsen antar som utgangspunkt at eventuelle låntagere som hittil har offentliggjort opplysninger kun på engelsk vil tilfredsstille de oppstilte krav, og ikke vil måtte innsende en dispensasjonssøknad. Kredittilsynet har foreslått å delegere dispensasjonshjemmelen til Oslo Børs, og ovennevnte gjelder med det forbehold at dette forslaget følges opp. Eventuelle endringer på dette punkt vil bli kommunisert av Oslo Børs Låntagers børsmelding Det vises til obligasjonsreglene pkt ang innsendelse av børsmeldinger til lagringsmekanismen. Det innføres krav om at låntagere med børsnoterte lån ved innsendelse av informasjon til lagringsmekanismen skal benytte selskapsmeldingstjenesten. Dette innebærer at bruk av e-post ikke lenger vil være mulig når børsmeldinger oversendes børsen for offentliggjøring. Selskapsmeldingstjenesten gir låntager tilgang til en kryptert kanal der risikoen for at den enda upubliserte informasjonen kommer på avveie er meget liten. Låntager administrerer selv hvordan meldingen skal presenteres, og har hele tiden oversikt over hvor børsmeldingen befinner seg i publiseringsprosessen. Systemet er enkelt og brukervennlig, og tillater inntil fire vedlegg hvor hvert vedlegg kan ha en størrelse på maksimalt 20 Mb. 5.8 Prospekt og lånedokument Obligasjonsreglene pkt. 3.9 inneholder en henvisning til prospektreglene, samt de sentrale forpliktelser oppstilt i børssirkulære 3/2006 om kontroll, godkjennelse og offentliggjøring av prospekt. Punktet innebærer således ikke innføring av nye krav til låntager. 5.9 Obligasjonseiermøter mv Tilgjengelighet av lånedokumentasjon I obligasjonsreglene punkt første ledd er verdipapirhandelloven 5-10 første ledd implementert. Låntager skal sørge for at fasiliteter og opplysninger som er nødvendig for /18

17 at obligasjonseierne skal kunne utøve sine rettigheter, er tilgjengelig i Norge. Låntager skal videre sørge for at dataintegriteten ivaretas Kommunikasjon med obligasjonseiere Obligasjonsreglene pkt tilsvarer verdipapirhandelloven 5-10 sjette ledd. Bestemmelsen innebærer at låntager kan kommunisere elektronisk med obligasjonseier, dersom obligasjonseier uttrykkelig har godtatt dette. Som følge av at det ikke er innsyn i det norske obligasjonseierregistret, må låntager sikre at investors anonymitet ivaretas også i de tilfellene hvor elektronisk kommunikasjon benyttes. Oslo Børs legger til grunn at anonymiteten til obligasjonseierene vil være sikret ved at kommunikasjonen går via norsk verdipapirregister Innkalling til obligasjonseiermøter Obligasjonsreglene punkt første til tredje ledd tilsvarer verdipapirhandelloven 5-10 annet, tredje og femte ledd. Første ledd er en opplisting av hva låntager skal innta av opplysninger i innkallingen til obligasjonseiermøte. Låntager skal i innkallingen vedlegge en fullmakt til å stemme, jf. annet ledd. Obligasjonseiermøtet kan holdes i en annen EØS-stat enn Norge såfremt pålydende pr. obligasjon er minst euro, eller tilsvarende beløp i annen valuta på utstedelsestidspunktet, og alle fasiliteter og all informasjon som er nødvendig for at obligasjonseierne kan utøve sine rettigheter, er stilt til rådighet i den aktuelle EØSstaten, jf. tredje ledd. 6 Obligasjonslån fra utenlandske låntagere Verdipapirhandelloven 5-4 skiller mellom låntager med Norge som hjemstat og låntager med Norge som vertsstat mht. regnskapsrapporteringsregler og visse andre rapporteringsregler, jf. pkt. 2.3 over. Hovedprinsippet er at låntagere med Norge som hjemstat er underlagt norske rapporteringsregler slik disse er fastsatt i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften, mens låntagere med Norge som vertsstat skal følge sin hjemstats regler. Vertsstatslåntagere kan ikke pålegges å følge nasjonale særkrav, men det er antatt at selskaper i kursnoteringsavtale kan forplikte seg til å følge særskilte rapporteringskrav fastsatt av børsen. 9 Kravene til regnskapsrapporteringen som omhandlet i pkt. 5.6 over gjelder således kun låntagere med Norge som hjemstat. Låntagere med Norge som vertsstat vil måtte avlegge års- og halvårsrapporter etter hjemlandets lovgivning. De særskilte krav børsen stiller mht offentliggjøring av regnskap fra låntager som utsteder obligasjoner med pålydende over euro og fra kommuner og 9 Ot. prp. nr. 34 ( ) s /18

18 fylkeskommuner, jf. pkt. 5.6 over, er imidlertid gjort gjeldende også for låntagere med Norge som vertsstat, jf. obligasjonsreglene pkt tredje ledd, siste punktum. Dette innebærer at låntagere som nevnt vil være underlagt obligasjonsreglenes regnskapsrapporteringsregler med mindre de er underlagt tilsvarende nasjonale særkrav i sin hjemstat. 7 Kursnoteringen Bestemmelsen om suspensjon i obligasjonsreglene pkt. 5.3 er justert i forhold til børsloven 25 og børsforskriften 29. For øvrig er bestemmelser i gjeldende børsforskrift 25-1 videreført. Gjeldende børsforskrift 23-9 om særlig observasjon er ikke inntatt i ny børsforskrift, men videreføres i obligasjonsreglene pkt Strykning og sanksjoner Bestemmelsen om strykning i obligasjonsreglene pkt. 6.1 er justert i forhold til børsloven 25. For strykning etter søknad fra låntager er det materielle innhold i gjeldende børsforskrift 25-2 videreført. Det innføres krav om at minst halvparten av de stemmeberettigede obligasjonene må være representert for å fatte en gyldig beslutning om strykning. Børsen kan beslutte at ytterligere tiltak må gjennomføres før stykning kan finne sted. Bestemmelsen om midlertidig strykning er ikke inntatt i ny børsforskrift, men videreført i obligasjonsreglene pkt I obligasjonsreglene pkt. 6.4 om overtredelsesgebyr er det gjort unntak for bestemmelser som etter særskilte regler håndheves av Kredittilsynet, eller av Oslo Børs som prospektmyndighet /18

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 445 1.1 GENERELT... 445 1.2 VIRKEOMRÅDE... 445 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler Børssirkulære nr. 11/2007 Til: - Utstedere av aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess - Børsmedlemmer 26.11.2007 Vår ref: 652908 http://www.oslobors.no/ob/sirkulaere2 Norske regler om overtagelsestilbud

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Januar 2016. ABM-reglene Opptaksregler Løpende forpliktelser

Januar 2016. ABM-reglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Januar 2016 ABM-reglene Opptaksregler Løpende forpliktelser ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.2

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR... 5 2.1

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 4.0 Sist endret 01.01.09 Obligasjonsreglene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

VEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112

VEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 VEDLEGG A Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

Juli 2016 ETF-reglene

Juli 2016 ETF-reglene Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper JULI 20123 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388866961 1/54 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 1.1 INNLEDNING...

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler KREDIT ILSYNET The Financial Supervisory Authority of Norway Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler Dato: 21.01.2009 Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no

Detaljer

Endringer i børsreglene og axessreglene

Endringer i børsreglene og axessreglene Endringer i børsreglene og axessreglene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Oversikt... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Kort om innholdsmessige endringer... 2 1.3 Ikrafttredelse... 3 2 Regler for Oslo Børs: Opptaksreglene...

Detaljer

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene)

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Virkeområde... 3 2. Opptaksvilkår...

Detaljer

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET SAK 06/2261 29.05.06 KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET Hjemstatsregulering På side 193 under "Hjemstatsregulering" er det henvist til ny 5-5 (dette skal være 5-4). Når

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Oktober 2014. Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og Nordic ABM

Oktober 2014. Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og Nordic ABM Oktober 2014 Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og INFORMASJONSPLIKT FOR OBLIGASJONSUTSTEDERE PÅ MARKEDSPLASSENE OSLO BØRS OG NORDIC ABM.. 1 INNLEDNING... 5 1. GENERELT...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 27. april 2015, kl. 15:00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik. DAGSORDEN

Detaljer

JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper JULI 2012 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388 1/51 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven 1. Innledning I brev av 17. november 2016 ber Finansdepartementet om at Finanstilsynet vurderer om det er behov for lov og/eller

Detaljer

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess Januar 2016 Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess 1) Avgifter ved notering av aksjer Type avgift Verdipapir Minimum Introduksjonsavgift Aksjer (ved notering) Ordinær prosess A) D) E) 454 900 pluss

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer av årsregn$kapsforskriften for verdipapirforetak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Saknr. 16/5975-2 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth/ Eidsiva Energi As Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Veiledning. Prospektkontroll DATO: 12.08.2015. versjon1.1

Veiledning. Prospektkontroll DATO: 12.08.2015. versjon1.1 Veiledning Prospektkontroll DATO: 12.08.2015 versjon1.1 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Innsendelse av prospekt til kontroll 4 2.1 Forhåndsuttalelser 4 2.2 Førsteutkast til prospekt mv. 4 2.3

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS )

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) INNSIDEREGLEMENT I INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) 1. GENERELT Incus har, for å oppfylle utsteders plikter med hensyn til forsvarlig informasjonshåndtering m.v. etter verdipapirhandellovgivningen, utferdiget

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte

INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte 24.10.2005 Innsideregelverk for Rygge-Vaaler Sparebank, side 1 av 10 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess JANUAR 20082010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Oppdatering av sirkulære nr. 2/98

Oppdatering av sirkulære nr. 2/98 Oppdatering av sirkulære nr. 2/98 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap som søker opptak av aksjer eller grunnfondsbevis på en av børsens lister.

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

ALMINNELIGE BESTEMMELSER... Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 1.1 VIRKEOMRÅDE... 4 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV.... 4 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 5 2.1

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Høringsoppsummering. Statens vegvesen

Høringsoppsummering. Statens vegvesen Statens vegvesen Høringsoppsummering Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav overgangsregel for helseattester Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune Vedtatt i årsmøte 06.03.2006. Endret i årsmøte 14.02.2011. 1 Bakgrunn, formål og prinsipper Når privat vei blir brukt som felles adkomst

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer