innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter Nord Pool størst i Europa...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6"

Transkript

1 NORD POOL ÅRSRAPPORT 2007

2 innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter Nord Pool størst i Europa...6 Ledende i Europa Den ledende kraftbørsen...8 Råvaremarkeder i vekst...10 Fundamentet for videre suksess...12 Virksomheten Finansielt marked...14 Nord Pool Clearing ASA...16 Nord Pool Consulting AS...18 Øvrig virksomhet...20 En pålitelig og effektiv markedsplass Eierstyring og selskapsledelse...22 Markedsovervåking...24 Markedsutvikling...25 Årsregnskap Årsberetning Resultatregnskap...33 Balanse...34 Kontantstrømoppstilling...36 Regnskapsprinsipper...37 Noter til regnskapet...39 Revisors beretning...49

3 Dette Stikktittel er Nord inn Pool her NR. 1 i Europa 400 medlemmer i Nord Pool er den største og ledende markedsplassen for kraft i Europa. Kjernen i virksomheten er handel og clearing av finansielle kraftkontrakter. I tillegg øker omsetningen av klimakvoter, i tråd med Nord Pools ambisjon om å være en av de ledende børsene i dette nye og utfordrende markedet. Høy likviditet, velfungerende handelssystemer og konkurransedyktige betingelser gjør Nord Pool til en anerkjent samarbeidspartner. Nord Pool skal befeste den ledende posisjonen ved å lytte til medlemmene, lansere etterspurte produkter og videreføre den effektive overvåkingen av markedet. 20 land 2369 TWH samlet volum EUR 81.6 MRD verdi clearede kontrakter

4 2 Stikktittel Administrerende inn herdirektør Skal bli ledende på energiderivater Nye volumrekorder og et driftsresultat på NOK 111,8 millioner i 2007 viser potensialet for Nord Pool. Gjennom sammenslåingen med NASDAQ OMX vil posisjonen styrkes ytterligere med tilgang til nye distribusjonskanaler, kunder og markeder. I løpet av de siste årene og i 2007 spesielt, har Nord Pool vist at det mestrer utfordringene. Nord Pool var den første råvarebørsen som lanserte CER-kontrakter. Nord Pool lanserte også kraftderivater for det tyske og nederlandske kraftmarkedet for å tilfredsstille behovet for enklere handels- og clearingløsninger. Sammen med nye peak-kontrakter og reduksjon i clearinggebyrene, resulterte dette i rekorder på henholdsvis omsatt børsvolum med 1060 TWh, netto 55 nye børs- og clearingmedlemmer og et driftsresultat som økte med over 61 prosent. Tar steget videre Resultatene for 2007 viser hvilket potensiale som ligger i Nord Pool. Mandatet til nå har vært å bygge et effektivt og sikkert nordisk kraftmarked. Volumøkningene i det finansielle og fysiske kraftmarkedet bærer bevis om dette. Men, med flere internasjonale medlemmer og økt konkurranse er det naturlig og nødvendig for Nord Pool å iverksette en tyngre internasjonal satsning. I 2007 signerte Nord Pool en rammeavtale med den nordiske aksjebørsen OMX AB for å etablere en ledende energiderivatbørs. OMX er igjen kjøpt opp av NASDAQ. Nord Pool har derfor fått verdens største børsgruppering som partner på produkt- og distribusjonssiden. Medlemmene vil få mange nye muligheter enten konsentrere seg om de nordiske produktene eller handle internasjonale råvarederivater i fremtiden. Årets resultater viser at Nord Pool har både kompetanse og forretningssystemer tilpasset fremtidig vekst. Plattformen vil bli ytterligere styrket på flere områder gjennom NASDAQ OMX som eier av den internasjonale virksomheten. Visjonen er å skape den ledende råvarederivatbørsen. 1. Komplementære kundebaser Nord Pool har mer enn 400 medlemmer, hvorav 135 er børsmedlemmer på kraftderivater og klimakvoter. I de senere årene har det vært fokusert på å øke medlemsmassen ved å tiltrekke seg internasjonale kunder og finansielle institusjoner. Dette arbeidet kan intensiveres i den nye strukturen, samtidig som de nordiske kundene blir ivaretatt i Nord Pool ASA. NAS- DAQ OMX er den største børsgrupperingen målt i antall børsnoterte medlemmer over 3900 selskaper som representerer 5,5 trillioner dollar i markedsverdi. Ved å kombinere disse to kundebasene vil man oppnå fordeler gjennom tilgang til potensielle kunder fra Europa, USA og Asia. 2. Nye derivatprodukter Nord Pool skal vokse videre innenfor den nye strukturen og i første rekke skal satsingen på karbonmarkedet styrkes gjennom økt bemanning og større trykk på salg. Det vil være et mål å utvide produktspekteret med andre råvarederivater som gass, kull og olje, samt fraktderivater. Det vil også være naturlig å se på nye produkter innenfor karbon og grønn energi. Tidspunktet for disse lanseringene vil avhenge av integrasjonen med NASDAQ OMX og utarbeidelsen av felles forretningsplaner. 3. Større nedslagsfelt Siden de finansielle derivatmarkedene ikke er avgrenset av fysiske grenser, skaper dette en grobunn for å kunne ekspandere geografisk innenfor kjerneområdet kraftprodukter på kort sikt, noe som allerede er gjort i Tyskland og Nederland. Det er derfor naturlig at Nord Pool vil vurdere å tilby kraftderivater for andre europeiske kraftmarkeder. Dette vil gjøre kundenes hverdag enklere ved å tilby alt på samme sted. Samtidig vil Nord Pools medlemmer få en betydelig lettere tilgang til andre internasjonale finans- og råvaremarkeder. Med NASDAQ OMX sine leveranser til 60 markedsplasser (energi og finans), vil en tettere kobling til deres teknologiplattform kunne gi tilgang til en rekke børser verden over. Ved å dele teknologi reduseres utfordringene knyttet til å opprette handels- og clearingmuligheter mellom markedene. Dette vil på sikt øke effektiviteten og likviditeten på markedsplassene og derav gi bedre muligheter for kundene. 4. Kompetanse Begge selskapenes konsulentvirksomhet vil kunne bidra med kompetanse i forhold til å utvikle finans- og kraftmarkeder verden over. Dette vil gi den nye enheten en komplementær kompetanse og være en betydelig aktør, ikke bare innenfor drift av markedsplasser, men også innenfor utvikling og kunnskap i flere bransjer (råvarer og energiderivater, aksjer og finansielle instrumenter). Kunden står i sentrum Kundene har mye av æren for Nord Pools suksess gjennom å vise tillit til Nord Pools systemer og stille krav til produkter og tjenester. Dette har ført til en kontinuerlig produktutvikling og økende likviditet på børsen. Nord Pool skal bygge videre på disse gode kunderelasjonene. Åpenhet og transparens skal fortsatt være fundamentale byggesteiner i markedet, mot kundene og i den nye enheten med NASDAQ OMX. Dette vil forsterke markeds og kundeorienteringen i Nord Pool og gi riktige produkter med god likviditet til konkurransedyktige priser.

5 Administrerende Stikktittel direktør inn her % økning i driftsresultat konsern

6 4 Stikktittel Høydepunkter inn her % VOLUMØKNING PÅ BØRS RekordER i 2007 Tidenes beste driftsresultat KLIMAKVOTEHANDELEN økte kraftig internasjonale kraftderivater Nord Pool noterte ny omsetningsrekord i 2007 med 1060 TWh. Også tilveksten på netto 55 nye medlemmer var rekordnotering. Omsetningsrekorder og vekst i medlemmer bidro til tidenes beste driftsresultat på NOK 111,8 millioner. Det er en økning på 61,3 prosent sammenlignet med driftsresultatet på 69,3 millioner kroner fra Samlet ble det omsatt klimakvoter tilsvarende 95,1 millioner tco 2 i Nord Pool i 2007, en økning på nesten 60 prosent fra Nord Pool lanserte i 2007 kraftderivater for Tyskland og Nederland for å gi mulighet til å handle og cleare flere markeder på én markedsplass. Peak-kontrakter for det nordiske markedet ble også listet.

7 Høydepunkter Stikktittel inn 2007 her 5 Handlet og clearet VOLUM i TWH PÅ NORD POOL, EEX OG PWX, 2007 Nord Pool EEX PWX 2 % 31 % 66 % VOLUM i TWH PÅ NORD POOL, EEX OG PWX, Børshandel Clearing PWX EEX NP PWX EEX NP PWX EEX NP PWX EEX NP PWX EEX NP Danner ledende derivatbørs Med rekordresultater og vellykkede lanseringer av nye og attraktive produkter befestet Nord Pool posisjonen som den ledende europeiske kraftbørsen i Nå trer selskapet inn i en enda mer konkurransekraftig konstellasjon. Nord Pool ASA inngikk i 2007 en rammeavtale med den nordiske børsen OMX om å etablere en verdensledende derivatbørs. Endelig avtale vil bli signert i løpet av 2008 og omfatter internasjonale kraftderivater, Nord Pool Clearing og Nord Pool Consulting.

8 6 Nord Pool størst i Europa Nord Pool størst i Europa I løpet av 15 år har Nord Pool skapt den mest suksessfulle kraftbørsen i Europa. I dag er Nord Pool den volummessig største, mest likvide børsen med flest medlemmer. Nord Pool Totalt handlet og clearet finansielt TWh Inkl. spot TWh Clearet OTC handel TWh Omsetning finansielt TWh Omsetning spot 292 TWh Medlemmer (spot ikke inkludert): 400 OMEL OMIP

9 Nord Pool Stikktittel størst i inn Europa her 7 NORD POOL APXUK APX ENDEX TGE BELPEX EEX OTE PWX GME EXAA BORZEN SOUTH POOL OPCOM

10 Den ledende kraftbørsen DEN LEDENDE kraftbørsen Nord Pool er Europas ledende derivatbørs for handel og clearing av nordiske, tyske og nederlandske kraftkontrakter, europe-iske utslippsrettigheter (EUA) og globale karbonkreditter (CER). Nord Pool organiserer også det nordiske spotmarkedet for handel og clearing av fysiske kraftkontrakter. Nord Pools visjon er å være den ledende og mest likvide kraftbørsen i Europa ved å legge til rette for et velfungerende og effektivt marked for kraft og utslippsrettigheter gjennom åpenhet, gjennomsiktighet, tillit og relevant informasjon. Marked og tjenester på Nord Pool Det er i dag mer enn 420 aktører fra over 20 land som handler i ett eller flere av Nord Pools markeder. Foruten nordiske aktører handler blant annet aktører fra Belgia, Estland, Italia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og USA på børsen. Elspot Det fysiske døgnmarkedet Elspot er grunnlaget for den nordiske handelen. Det er et auksjonsbasert marked for handel med fysiske kraftkontrakter med levering neste døgn for hele Norden, og utgjør referanseprisen for de finansielle kraftkontraktene. Elbas Elbas er et fysisk marked for balansejustering der kraft kan kjøpes og selges kontinuerlig helt fram til en time før driftstimen i Sverige, Finland, Danmark og Tyskland. Fra juni 2008 vil det også bli mulig å handle Elbas i Norge. Både Elspot og Elbas eies og driftes av Nord Pool Spot AS. Kraftderivater og klimakvoter Nord Pools finansielle marked er handelsplassen for prissikring og risikohåndtering av handel med finansielle kraftkontrakter i Norden, Tyskland og Nederland. Produktene består i dag av handel med future- og forwardkontrakter med inntil seks års tidshorisont, opsjoner og differansekontrakter (CfD). Her omsettes det også utslippsrettigheter (EUA) og karbonkreditter (CER) som omfatter hele Kyotoperioden ( ). Clearing Nord Pool Clearing sørger for oppgjør av alle kontraktene som handles over børsen og tilbyr også oppgjør av standardiserte kontrakter handlet utenfor børsen. Clearing innebærer at Nord Pool Clearing trer inn som juridisk motpart i kontraktene. Consulting Nord Pool Consulting tilbyr konsulenttjenester innen rådgivning og systemleveranser til kraftbransjen på verdensbasis. Milepæler 1996 Den 1. januar 1996 åpnet Sverige og Norge verdens første flernasjonale kraftbørs for handel og clearing av kraftkontrakter Forwardkontrakter og clearing av standardiserte OTC-kontrakter ble introdusert på Nord Pool Finland ble integrert i det nordiske elbørsområdet. Nord Pool ble representert i Finland via den finske kraftbørsen EL-EX. Nord Pool Consulting AS ble stiftet Vest-Danmark ble integrert i det nordiske elbørsområdet og Elbas (balansemarkedet) ble etablert i Sverige og Finland. Handel og clearing av standardiserte opsjoner ble lansert og data på OTC-handler ble publisert for første gang Nord Pool deltok i etableringen av kraftbørsen i Leipzig, Tyskland. Nord Pool Consulting gjennomførte sitt første prosjekt utenfor Europa ved å utrede mulighetene for markedsbasert kraftomsetning i Japan Nord Pool søkte lisens som regulert børs- og clearingvirksomhet. Systemet for elektronisk innmelding av OTC-kontrakter ble lansert. Fusjonen mellom LPX og EEX i Tyskland gjorde at Nord Pool fikk

11 Den ledende kraftbørsen 9 Virksomhetstall Nord Pool Spot AS Endring i % Omsetning Elspot Volum (TWh) 290,6 249,8 16,3 % Verdi (meur) 9 608, ,4 (20,8 %) Markedsandel i Norden 68,9 % 61,4 % 22,1 % Omsetning Elbas Volum (TWh) 1,6 1,1 45,4 % Virksomhetstall Nord Pool ASA Endring i % Omsetning kraft børshandel Volum (TWh) 1 059,9 765,9 38,3 % Verdi (meur) ,0 % Antall transaksjoner ,8 % Omsetning kraft clearing Volum (TWh) 2 369, ,5 6,7 % Verdi (meur) (0,03 %) Antall transaksjoner ,8 % Omsetning karbon børshandel Volum (1 000 tonn) ,7 % Verdi (meur) 539,2 305,7 76,4 % Transaksjoner ,7 % Omsetning karbon clearing Volum (1 000 tonn) ,7 % Verdi (meur) 1 614, ,3 50,8 % Transaksjoner ,0 % 17,3 prosent eierandel i Tysklands eneste kraftbørs Nord Pool fikk lisens som regulert børs- og clearingvirksomhet og besluttet gradvis overgang til euro som handels- og clearingvaluta Den første kontrakten med euro som handelsvaluta (årskontrakt for 2006) ble lansert Nord Pool Clearing satte en ny clearingplattform i drift, og risikokapitalen økte med NOK 0,5 milliarder gjennom en forsikringsavtale Nord Pool ble den første børsen som startet handel med utslippsrettigheter (EUA) av CO 2. Nord Pool Consulting ble involvert i utviklingen av det rumenske kraftmarkedet Nord Pool satte rekord i antall transaksjoner på børsen og tidshorisonten på terminkontraktene ble utvidet fra fire til seks år.

12 10 Råvaremarkeder i vekst Råvaremarkeder i vekst Økt grad av internasjonalisering og globalisering har de siste to tiårene bidratt til endringer i risikobildet for produsenter av varer og tjenester. Konkurransen skjerpes gradvis, marginene presses og behovet for volumvekst øker. gr_5_systempris_np_eex_pwx SYSTEMPRIS (MWH) For å være konkurransedyktig har produsenter funnet nye løsninger for produksjon som blant annet medfører produksjon i andre verdensdeler. Dette kan gi bedre fortjeneste, men gir også økt risiko. Forretningsrisiko flyttes fra den lokale til den internasjonale arenaen. Utvikling av internasjonale finansmarkeder De internasjonale finansmarkedene har i lang tid sett volumvekst i rente- og valutaprodukter som følge av globaliseringen. Risikostyring ved bruk av rente- og valutasikring er utbredt. I globaliseringsprosessen har det også oppstått et stort behov for å kunne kjøpe opp eksisterende selskaper for å tilegne seg ønsket produksjon eller distribusjon. Behovet for å kunne ha kontroll over de viktigste delene av verdikjeden er blitt viktigere. Samtidig har man erfart at kontroll gjennom eierskap er krevende og krever finansielle muskler, noe som har gjort at man har sett seg om etter nye muligheter for å få kontroll. ELSPOT (EUR/MWh) EEX_ PHELIX BASE PWX Risikostyring Driverne har hovedsakelig vært å kunne redusere risikoen knyttet til virksomheten uten å binde den kapitalen som er nødvendig for å eie hele verdikjeden. De markedsmekanismene for risikostyring som har utviklet seg gjennom standardiserte kontrakter for kjøp og salg av råvarer med et fremtidig finansielt oppgjør, har langt på vei oppfylt dette behovet, og produktene blir benyttet av aktører over hele verden. Enkelte av produktene er så likvide at det også er interessant å investere i råvarerisiko på samme måte som man investerer i aksjemarkedet, og i tillegg bygge opp arbitrasjemuligheter knyttet til dette. Gjennom økt kompetanse og press på resultatmarginer ser vi en tilstrømming til derivatmarkedene. Selv om det ikke finnes kontrakter som er direkte knyttet til de innsatsfaktorene som brukes, lages det sikringsstrategier basert på produkter som korrelerer sterkt med risikoen som skal sikres. Slik diversifisering øker muligheten for produsenter til å sikre flere deler av verdikjeden og gir økt tilstrømming til derivatmarkedene fra nye aktører. Investeringsstrategier For å kunne avlaste risiko må det finnes aktører som er villig til å kjøpe risiko. Oppgangstidene i vesten har gitt gode økonomiske resultater og det finnes mange investorer som har investert i nye markeder. Internasjonale hedgefond og industrielle investorer har sett mulighetene til å kjøpe risiko i derivatmarkedene, og ikke minst i energirelaterte og miljødrevne markeder er det stor vekst Nord Pools posisjon Nord Pool har bidratt til å utvikle det nordiske kraftmarkedet til et sterkt og effektivt marked. Veksten i kraftmarkedet i slutten av 1990-årene og i begynnelsen av dette årtusen bar preg av den økende globaliseringen og internasjonale finans- og kapitalmarkedsaktiviteten. Konjukturnedgang og Enrons fall var medvirkende til at de fleste andre amerikan

13 råvaremarkeder i vekst 11 ske energiaktørene i Europa trakk seg ut fra det europeiske markedet. De siste tre årene har imidlertid tendensen snudd og det kommer stadig nye aktører inn i markedet. Det europeiske markedet vokser og det har etter hvert blitt et betydelig forretningspotensial utenfor Norden; først og fremst i europeiske kraftkontrakter, men også i det europeiske og globale karbonmarkedet. Nord Pool har i tillegg levert systemstøtte til de fysiske kraftmarkedene som er styrt av Powernext, South African Power Pool og nå sist, Opcom i Romania. Utviklingen i de internasjonale derivatmarkedene generelt og innenfor energi- og miljøprodukter spesielt, medfører at det oppstår nye forretningsmuligheter for Nord Pool. For å kunne utvikle disse mulighetene med like stor suksess som det nordiske kraftmarkedet, kreves vilje til å ta internasjonal risiko og investere i internasjonale markeder. Nord Pool må ha et internasjonalt distribusjonsnett, tilby flere produkter, ha en mer effektiv kapitalutnyttelse og lavere inngangsterskler. OLJE- GASS- og KULLINDEKS IPE Natural McClosky NWE Coal ICE Crude Oil Index AKSJEKURSER OMXS30, svenske aksjer Dow Jones Industrial 30, amerikanske aksjer

14 12 Fundament for videre suksess Fundament for videre suksess Utviklingen i råvaremarkedene og kundenes behov setter nye krav til markedsplassene. Økt handel i råvarer og oppkjøp av børser i Europa viser at konkurransen blant markedsplassene øker. Nord Pool har lagt grunnlaget for videre vekst og ser økte muligheter både på handels- og clearingsiden. Nord Pool har etablert et sikkert og effektivt europeisk råvaremarked for kraft og karbonkontrakter, og skal bygge videre på disse erfaringene for å skape nye konkurransefortrinn og kundefordeler. Nord Pool mener den viktigste suksessfaktoren for børs- og clearingvirksomheten vil være stordriftsfordeler og at den ledende derivatbørsen i fremtiden kjennetegnes av: Ambisjoner Nord Pool har ambisjoner om å tilby råvarederivater i flere markeder som gass, kull, olje og frakt. Markedsmessig vil hovedfokuset være i Europa, men det vil være naturlig også å rette søkelyset mot USA og Asia innenfor globale produkter, spesielt når konstellasjonen Nasdaq OMX er blitt en realitet. Distribusjon Nasdaq OMX er verdens største børs med et eget aksje- og derivatmarked som har forgreninger mot hele verden. Dette betyr at Nord Pool vil få en solid distribusjonskanal for sine produkter gjennom Nasdaq OMX. Med Nord Pools kompetanse og erfaring innenfor kraft, europeiske utslippsrettigheter og globale karbonkreditter kombinert med Nasdaq OMX sine ambisjoner i de samme markedene, er det en naturlig vei videre å utvikle det eksisterende teknologisamarbeidet til også å omfatte markeds- og produktutvikling. Høy likviditet Nord Pool er ledende på handlede og clearede kraftderivater i Europa. Antall aktive medlemmer ligger på rundt 100 per måned som i et marked viser tilfredsstillende spread og dybde med transaksjoner gjennomført i Produktbredde og produktutvikling Nord Pool legger vekt på å ha balanse mellom produktbredde og likviditet i produktene. Kundenes behov endrer seg stadig, og Nord Pool skal kunne tilby produkter som er innovative og markedsledende. Nord Pool har blant annet lagt opp at Nord Pool Clearing kan håndtere derivater fra andre børser, som clearing av laksederivater fra fiskebørsen FishEx ASA. Skalerbar teknisk plattform Nord Pool arbeider med en ny teknisk plattform som vil sørge for at Nord Pool får en kortere utviklings- og implementeringssyklus på nye produkter. Dette gjør at Nord Pool kan lansere nye og andre typer produkter raskere enn før. Den nye tekniske løsningen vil også sørge for at manuelle rutiner blir redusert, noe som vil bidra til at feilrisikoen reduseres og kunderapporteringen forbedres. Sømløs teknologi Nord Pool arbeider for å gjøre kundens opplevelse av handel og clearing så effektiv som mulig. Både handels- og clearingapplikasjonen er nettapplikasjoner som ikke krever integrasjon mot kundens backofficesystemer, og medlemmene handler gjennom elektroniske kanaler som CLICK Trade XT og Trayport GlobalVisionTM Trading Gateway. Finansiell styrke Nord Pool har gjennom alle år gått med overskudd, gitt markedet stadig lavere transaksjonsgebyrer, og lansert nye produkter og nye forretningsområder. Egenkapitalen har, inklusiv kapitaltilførselen ved tildelingen av konsesjonen i 2002, økt fra NOK 66 millioner i 1996 til NOK 649 millioner i 2007 gjennom årlige overskudd. Overskuddet for 2007 var NOK 103 millioner, opp fra NOK 64 millioner året før.

15 fundament for videre suksess 13 AMBISJONER FINANSIELL STYRKE DISTRIBUSJON SØMLØS TEKNOLOGI VEKST HØY LIKVIDITET SKALERBAR TEKNISK PLATTFORM PRODUKTBREDDE OG PRODUKTUTVIKLING

16 14 Virksomhetsbeskrivelse Finansielt marked 38 % volumvekst kraft Det finansielle markedet hadde et godt år med høy omsetning på krafthandel og en tilnærmet dobling av klimakvotehandelen i forhold til fjoråret. Ingen andre børser i verden har så god likviditet og omfattende produktspekter som Nord Pool innen kraft og klimakvoter DRIFTSINNTEKTER (MNOK) FINANSIELT MARKED Introduksjon av virksomheten Nord Pools elektroniske børsvirksomhet legger til rette for rask, effektiv og anonym handel med nøkkelprodukter innen kraft og klimakvoter. Våre viktigste måleparametre og styringskriterier er: Tillit til børsen og markedet Anonymitet i handler Gjennomsiktig prisdannelse Løpende utvikling av likviditeten i alle produkter Et viktig fokusområde i 2007 har vært å øke antall transaksjoner over børsen gjennom høyere andel elektronisk handel og nye kunder. Nyrekruttering, kursvirksomhet, regionale miniseminarer og god kontakt med medlemmene har vært viktige markedstiltak i Nord Pool har sett en økning i antall transaksjoner over børs på henholdsvis 22 prosent i kraftmarkedet og 70 prosent i karbonmarkedet i forhold til Nord Pool lanserte forwardkontrakter i Tyskland og Nederland basert på den tyske og nederlandske spotprisen med listing fra 11. januar Standardisert CERkontrakter (certified emissions reduction) ble notert fra 1. juni Begge lanseringene understreker målet om at det ikke skal være nødvendig for kundene å være medlem på andre kraftbørser for å kunne handle både kraft- og karbonkontrakter. Nord Pool priser forent med andre priser på Trayportskjermene. Resultatutvikling Totale driftsinntekter økte med cirka NOK 20 millioner, fra 79,5 til NOK 99,6 millioner. Driftskostnadene økte fra NOK 65,4 til NOK 71 millioner i Strategi Nord Pools finansielle forwardkontrakter er tilpasset fundamentale aktørers risikoeksponering og er et godt sikringsinstrument for denne kundegruppen. Forankringen hos nordiske og europeiske produsenter, distributører og industri er et viktig fundament for likviditet som børsen kontinuerlig arbeider med å utvikle. I tillegg har Nord Pool fokus på å tiltrekke seg finansielle aktører som investeringsselskaper, finansinstitusjoner, fond og banker for å skape et mangfold av aktører med ulikt markedssyn, risikoprofil og behov for handel. Nord Pool har ambisiøse vekstmål både i kraftmarkedet og i karbonmarkedet og ser at effektiv distribusjon, gode IT-løsninger, enkle og fleksible systemer, market makere i alle produkter, samt god kundeservice vil være nøkkelparametre for at kundene også i fremtiden skal velge å handle på Nord Pool Nord Pool har også knyttet seg opp mot Trayport GlobalVision TM Trading Gateway, noe som gir markedet en mulighet til å få

17 Frank Rasmussen, vice president and head of market trading i DONG Energy, Danmark Hvorfor handler dere kraft på Nord Pool? «Dong er en av de ledende energiselskapene i Norden. Virksomheten er basert på å anskaffe, produsere, distribuere og handle energirelaterte produkter i Nord-Europa. Dong Energy handler kraft både fysisk og finansielt i Nord-Europa og har lenge vært medlem på Nord Pools finansielle marked for å håndtere risikoen i våre kraftposisjoner.» Hvilken verdi tilfører Nord Pool? «Den enkle og gjennomsiktige handelsplattformen som Nord Pool tilbyr har bidratt til å skape det mest suksessfulle og effektive kraftmarkedet i Europa. Vi er veldig fornøyd med at Nord Pool nylig tok initiativ til å utvide produktlinjen som gir oss en plattform for finansiell handel i både det nordiske og tyske markedet.» Hvilke produkter og tjenester burde Nord Pool lansere i fremtiden? «Tilliten som Nord Pool har fått fra markedsaktørene, sammen med det nye eierskapet, gir en god plattform for videre utvikling innenfor geografiske områder i Europa og innen nye råvaregrupper som gass og kull.»

18 16 Virksomhetsbeskrivelse Nord Pool Clearing ASA 25 % vekst i driftsresultat Nord Pool Clearing fortsetter veksten og leverer tidenes beste resultat. Antall medlemmer øker, i all hovedsak utenfor Norden DRIFTSINNTEKTER (MNOK) NORD POOL CLEARING 60 NP Clearing 109, ,5 187,1 196, DRIFTSRESULTAT (MNOK) NORD POOL CLEARING Introduksjon til virksomheten Gjennom clearingvirksomheten trer Nord Pool Clearing inn som motpart i kontraktene slik at den finansielle motpartsrisikoen for de som har inngått kontraktene reduseres. Nord Pool Clearing tilbyr clearing av: Finansielle kraftkontrakter i det nordiske markedet Karbonkontrakter (EUA og CER) Finansielle kraftkontrakter i det tyske og nederlandske markedet Finansielle laksekontrakter Aktører som clearer kontrakter på Nord Pool effektiviserer interne rutiner for kreditthåndtering, samtidig som de får tilgang til standardiserte systemer fra clearinghuset. Kredittrisiko og operasjonell risiko reduseres. Alle kontrakter handlet på Nord Pool blir automatisk clearet. Nord Pool Clearing tilbyr også clearing av standardiserte kontrakter som er handlet utenfor børsen (OTC og bilateralt). I løpet av 2007 har Nord Pool Clearing sett en økning i antall clearingkunder som vil delta i markedet gjennom en representant. I tillegg er økningen blant clearingmedlemmene i all hovedsak utenfor Norden en utvikling som ser ut til å styrkes ytterligere fremover. Resultatutvikling Det samlede volum clearet av Nord Pool Clearing ble på TWh i 2007, sammenlignet med TWh året før. Dette tilsvarer en økning på 6,7 prosent. Driftsinntektene for Nord Pool Clearing i 2007 ble NOK 196,8 millioner, en økning i forhold til 2006 på 5,2 prosent. Driftsresultatet ble på NOK 71,4 millioner, en forbedring i forhold til 2006 på 25,5 prosent, da driftsresultatet var NOK 56,9 millioner. Det har vært en nedgang i de totale driftskostnadene sammenlignet med fjoråret fra NOK 130,1 millioner til NOK 125,4 millioner. Kontantstrømmen for Nord Pool Clearing har vist en positiv utvikling og var på NOK 81 millioner i Nord Pool Clearings likviditet er god og arbeidskapitalen per 31. desember 2007 var på NOK 612 millioner. Ved utgangen av desember var balansen på NOK 689 millioner. Strategi I 2007 igangsatte Nord Pool Clearing arbeidet med en ny teknologisk plattform som vil bidra til økt stabilitet av driften, samt å legge forholdene ytterligere til rette for å øke implementeringsevnen av nye produkter og markeder. Arbeidet vil fortsette i Det interne arbeidet, hvor Nord Pool Clearing vil gå fra en «direkteaktørmodell» og over til en General Clearing Member (GCM) modell, hvor regulerte og ratede GCM-banker blir selskapets primære motparter fortsetter. I første fase i 2008 vil clearinghuset beholde dagens medlemsstruktur og introdusere GCM som en ny og alternativ medlemstype

19 Tobias Krause, derivative services head of product sales i tyske BHF-BANK Hvorfor er dere medlem av Nord Pool Clearing? «BHF-BANK tilbyr kundene en pan-europeisk clearingtjeneste for kraft. Derfor er det logisk og viktig å være børs- og clearing medlem på Nord Pool. Vi mener at tjenesten vår ikke ville vært komplett uten dette medlemskapet.» Hva er de viktigste kjennetegnene ved Nord Pool Clearing sammenlignet med andre clearingtjenester? «Vi mener det er viktig å tilby klientene våre et elektronisk grensesnitt for handel og clearing i Norden.» Hva er forskjellen mellom det nordiske kraftmarkedet og de andre kraftmarkedene i Europa? «Den store forskjellen er at Nord Pool har drevet sin virksomhet lengst, noe som har gjort Nord Pool til en av de ledende børsene.» Hvilke produkter og tjenester burde Nord Pool Clearing lansere i fremtiden? «Det er unødvendig å si at BHF-BANK støtter utviklingen av nye produkter på Nord Pool. Olje, frakt og andre karbonprodukter vil bli interessant i fremtiden. Det er selvfølgelig en viktig forutsetning at det er tilstrekkelig likviditet i nye og gamle produkter.»

20 18 Virksomhetsbeskrivelse Nord Pool Consulting AS >65 prosjekter i ulike land Nord Pool Consulting har hatt et godt år med høy faktureringsgrad og inntjening i prosjektene. Nord Pool Consulting fikk i 2007 også ansvar for salg av programvarer utviklet av Nord Pool. Dette har vist seg å passe godt inn med det øvrige tilbudet til markedet DRIFTSINNTEKTER (MNOK) NORD POOL CONSULTING ELSPOT+ELBAS FINANSIELT MARKED CLEARING DRIFTSRESULTAT (MNOK) NORD POOL CONSULTING Introduksjon av virksomheten Nord Pool Consulting AS tilbyr mulighetsstudier og utvikling av infrastruktur og markedsdesign ved deregulering av kraftmarkeder. Selskapet bidrar også med programvareimplementering av spotauksjonssystemer, markedssimulering og opplæring. Nord Pool Consultings kunder finnes i hovedsak i fire segmenter; myndigheter, systemoperatører, markedsoperatører, og markedsaktører. I 2007 har Nord Pool Consulting hatt større prosjekter og aktiviteter i Romania, sørlige Afrika (SAPP), India, Tyrkia, Irland og Nepal. I tillegg har selskapet deltatt i NorNedprosjektet og Nile Basin Initiative prosjektet. Det er stor interesse for Nord Pool Consultings spisskompetanse og en økende etterspørsel etter løsninger som på en effektiv måte integrerer markedsdesign, regelverk og rammer for produksjon og transmisjon. Nord Pool Consulting har blant annet utviklet en markedssimulator som de har høstet stor nytte av i mange av prosjektene. Resultatutvikling Driftsresultatet i 2007 ble på NOK 1,7 millioner, en forbedring i forhold til 2006 hvor det ble et nullresultat. Totale driftsinntekter økte til NOK 20,7 millioner i 2007 fra NOK 14,4 millioner. Driftskostnadene økte til NOK 19 millioner fra NOK 14,5 millioner i Strategi Nord Pool Consulting har slått sammen programvare og systemarkitektur med sin eksisterende konsulentbistand. Erfaringene viser at det er viktig at prosjektene omfatter et tjenestespekter fra grunnleggende bistand i startfasen til bistand og leveranse av systemer. Den europeiske modellen er basert på desentralisert budgivning og håndtering av knapphet i utveksling over grenser. Regioner eller land som ønsker en tilsvarende markedsløsning vil ha stor nytte av den type kompetanse som Nord Pool Consulting besitter. I 2008 vil hovedfokuset være å levere i pågående prosjekter i sørlige Afrika, Romania med naboland, Tyrkia og India. Leveranseevne og kvalitet blir derfor viktig, men samtidig blir det viktig å unngå lavere salgsaktivitet i denne perioden. Nord Pool Consulting ser på nye geografiske områder som i utviklingsnivå passer inn, og det kommer også flere henvendelser som kan øke den globale tilstedeværelsen. Selskapet ser også økt interesse fra aktører som ønsker markedskompetanse som grunnlag for investeringer i land og regioner hvor Nord Pool Consulting har dybdekunnskap

Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development

Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development Agenda OMX oppkjøp av Nord Pool Status Nord Pool 2007 Integrering i kraftmarkedet Markedskopling Utvikling kraft

Detaljer

Innhold. Del 1 FAKTA

Innhold. Del 1 FAKTA ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Del 1 FAKTA 4: Dette er Nord Pool 7: Høydepunkter 2006 8: Milepæler Del 2 FOR MEDIA, POLITIKERE OG INTERESSENTER AV KRAFTMARKEDET 11: Nytten av kraftmarkedet 13: Hvordan fungerer

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall 1996 2004... 7 Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll...

Detaljer

Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster

Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster Agenda: Presentasjon av Markedskraft Markedsutvikling Viktige prisdrivere i kraftmarkedet Sikringsstrategi Markedskraft ASA Arendal 34 Stockholm 9 Aarhus 8 Berlin 3

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

NORD POOL ÅRSRAPPORT 2002

NORD POOL ÅRSRAPPORT 2002 NORD POOL ÅRSRAPPORT 2002 NORD POOL Verdens første og største kraftbørs bygget på tillit Innhold Dette er Nord Pool...................... 4 Nord Pools produkter................... 5 Kort historikk............................

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

Presentasjon av Axpo Nordic AS

Presentasjon av Axpo Nordic AS Presentasjon av Axpo Nordic AS Konsesjonskraftseminar 21.mai 2014 Carl-Henrik Siebke, Axpo Nordic AS Axpo Nordic AS Innhold 1. Introduksjon til Axpo og Axpo Nordic 2. Hvilke tjenester kan Axpo Nordic tilby?

Detaljer

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier?

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Dag Seter, Bergen Energi 1 2 Et marked i endring Finanskrisen Skapte også et sjokk for verdens myndigheter Hvordan kunne dette skje at de største banker

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Nord Pool ASA årsrapport 2005

Nord Pool ASA årsrapport 2005 0011010111011101010 010011001000110101110111010100110001010011110101010111011110010101001100100011010 Nord Pool ASA årsrapport 2005 B U I L D I N G A S E C U R E M A R K E T 0011010111011101010 010011001000110101110111010100110001010011110101010111011110010101001100100011010

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Integrering og/eller konkurranse mellom børser innen eneri. Hans Randen Senior Vice President Business Development

Integrering og/eller konkurranse mellom børser innen eneri. Hans Randen Senior Vice President Business Development Integrering og/eller konkurranse mellom børser innen eneri Hans Randen Senior Vice President Business Development Agenda Status Nord Pool 2008 Integrering i kraftmarkedet Markedskopling Veien videre Desember

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

A2000-02 10.02.2000 Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter

A2000-02 10.02.2000 Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter A2000-02 10.02.2000 Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter Sammendrag: På bakgrunn av henvendelser fra aktører i markedet bl.a. vedrørende Nord Pools prising av sine tjenester, har

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1

NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1 NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1 2 0 0 0 BALANSE REGNSKAP Balanse NOS Konsern Alle tall i NOK 1.000 Pr. 1. kvt 2000 Pr. 1. kvt 1999 Anleggsmidler 8.927 3.649 Omløpsmidler 122.405 123.104 Eiendeler 131.332

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

SFFK - Konsesjonskraft

SFFK - Konsesjonskraft SFFK - Konsesjonskraft Har konsesjonskraft på ca. 400 GWh Selvkost er ca. 12 øre/kwh +/- 1 øre betyr 4,0 mill kr/år i ekstra inntekt/tap Med dagens pris (ca. 30 øre/kwh) er nettoverdien på år 2013: ca.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 1 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 Norges Bank har siden 1989 hvert tredje år foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

A Company in the Imarex Group. Elsertifikater. Handel og risiko Utfordringer og løsninger. Morten Erichsen, Adm. Dir.

A Company in the Imarex Group. Elsertifikater. Handel og risiko Utfordringer og løsninger. Morten Erichsen, Adm. Dir. Elsertifikater Handel og risiko Utfordringer og løsninger Morten Erichsen, Adm. Dir. NOS Clearing ASA 1 NOS Clearing ASA - oversikt Our mission is to develop markets, deliver valuable post trade services

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse Klimatiltak i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/klimatiltak-i-europa/ Side 1 / 5 Klimatiltak i Europa Publisert

Detaljer

HØRING: "FLERE OG RIKTIGERE PRISER ET MER EFFEKTIVT KRAFTSYSTEM "

HØRING: FLERE OG RIKTIGERE PRISER ET MER EFFEKTIVT KRAFTSYSTEM Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Lysaker, 15 februar 2011 HØRING: "FLERE OG RIKTIGERE PRISER ET MER EFFEKTIVT KRAFTSYSTEM " 1 Innledning Vi viser til høringsbrev fra Olje- og Energidepartementet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning MNOK 1.125,1. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 17,9. Integrasjonsprosessen av MPX.no og Itegra.no går som planlagt. inwarehouse

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet Knut Godager Finanstilsynet Disposisjon Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Markedsplasser og CCPer Transparens Nye krav til konsesjon

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad Med endringskraft som konkurransefortrinn Kitzbühel Helge Leiro Baastad Et konsern blir til Marked og vekststrategi Eierstyring og utbytte Våre konkurransefortrinn Vi bygger på en unik historie 1816-1920

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Fish Pool Introduksjon

Fish Pool Introduksjon Fish Pool Introduksjon 1 Regulert markedsplass for fisk og sjømat med lisens av Finansdepartementet Kun finansielle oppgjør 200+ handelsmedlemmer 3,7 millioner i kontrakter i 2013, tilsvarende 102.000

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Pressemelding Side 1/5

Pressemelding Side 1/5 Side 1/5 Innføring av en felles SAS-aksje SAS AB fremsetter tilbud på samtlige aksjer i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige Styret i disse selskapene har anbefalt tilbudene Styret for et svensk aksjeselskap

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Posten Norge. Kvartalsrapport - Q

Posten Norge. Kvartalsrapport - Q Posten Norge Kvartalsrapport - Q1 2007 07.05.2007 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 17,1% til MNOK 6 720 17,3 % avkastning på investert kapital eksklusiv gevinst på MNOK 623 fra salg av Postens

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002 Hovedpunkter i 1. kvartal Resultat før skatt pr 1. kvartal var MNOK 18,2 (11,7) Resultat pr. aksje pr 1. kvartal ble 2,62 (2,22) Innføring av handelssystemet Saxess

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer