Nord Pool ASA årsrapport 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord Pool ASA årsrapport 2005"

Transkript

1 Nord Pool ASA årsrapport 2005 B U I L D I N G A S E C U R E M A R K E T

2

3 Innhold Dette er Nord Pool 4 Offensivt produkttilbud 6 Kort historikk 8 Begivenheter Nøkkeltall 9 Administrerende direktørs artikkel 10 Energisk samspill over landegrensene 12 Robust, kraftig og velfungerende 14 Full åpenhet 16 Kontinuerlig markedsovervåkning 17 Slik fastsettes kraftprisen 18 Først med handel av CO 2 -kvoter 20 Styrets årsberetning 22 Årsregnskap 29 Resultatregnskap 29 Balanse 30 Kontantstrømanalyse 32 Regnskapsprinsipper 33 Noter 35 Revisors beretning 45 Kraftuttrykk

4 Dette er Nord Pool NORD POOL LEGGER GRUNNLAGET FOR AT DET NORDISKE KRAFTMARKEDET SKAL FUNGERE SOM ØNSKET. ÅPENHET OG GJENNOMSIKTIGHET FOR MARKEDETS AKTØRER ER AVGJØRENDE FOR HENSIKTSMESSIG BRUK AV RESSURSENE. HER KAN AKTØRENE I KRAFTMARKEDET KJØPE OG SELGE KRAFT OG TILKNYTTEDE KRAFTDERIVATER I TRYGG FORVISSNING OM AT OMSETNINGEN SKJER PÅ LIKE VILKÅR OG AT ALLE AKTØRENE HAR TILGANG TIL SAMME INFORMASJON. NORD POOLS STRUKTUR, LØSNING OG OVERVÅKNING SIKRER ET VELFUNGERENDE MARKED. NORD POOL NYTER DERFOR STOR ANERKJENNELSE FRA AKTØRENE I DET NORDISKE KRAFTMARKEDET. Nord Pool gruppens kjernevirksomhet er handel og clearing av fysiske og finansielle kraftkontrakter i Norden. Nord Pool er den største og ledende kraftbørsen i verden og i 2005 ble det clearet og handlet fysiske og finansielle kontrakter til en samlet verdi av 55,2 milliarder euro (442,5 milliarder kroner). Foruten handel og clearing av fysiske og finansielle kraftkontrakter, handles og cleares det elsertifikater og utslippsrettigheter for CO 2 på Nord Pool. Handel og clearing av utslippsrettigheter er et nytt forretningsområde for Nord Pool i Nord Pool har ambisjoner om å videreutvikle dette produktet og forbli en av de ledende børsene i verden i et nytt og særdeles utfordrende marked. Nord Pool gruppen består av selskapene i Nord Pool konsernet og tilknyttede selskap. I Nord Pool konsernet inngår morselskapet Nord Pool ASA, og de heleide datterselskapene Nord Pool Clearing ASA og Nord Pool Consulting AS. I Nord Pool gruppen inngår også Nord Pool Spot konsernet, som inkluderer morselskapet Nord Pool Spot AS og det heleide datterselskapet Nord Pool Finland Oy. Nord Pool ASA eier 20 prosent av Nord Pool Spot AS. Nord Pool har dessuten eierinteresser i den tyske kraftbørsen European Energy Exchange AG (EEX), samt et driftssamarbeid på IT-systemer med den franske kraftbørsen Powernext. Nord Pool ASA eies av de systemansvarlige nettselskapene i Norge og Sverige, Statnett SF og Svenska Kraftnät med 50 prosent hver. Nord Pool gruppen har 99 ansatte og er lokalisert i Oslo, Fredericia, Stockholm, Helsingfors, Berlin og Amsterdam

5 Visjon Nord Pool den ledende elbørsen Markedsutvikling (TWh) Elspot + Elbas Finansielt marked Clearing Omsatt volum per land 2005 Fysisk marked (176 TWh) Finansielt marked (786 TWh) Clearing (1316 TWh) Norge 28,8 % Sverige 35,9 % Finland 20,4 % Danmark 14,6 % Andre 0,3 % Norge 50,5 % Sverige 19,1 % Finland 5,3 % Danmark 6,7 % Andre 18,5 % Norge 40,3 % Sverige 19,2 % Finland 5,6 % Danmark 5,1 % Andre 29,9 % Nord Pool ASA Nord Pool Spot AS Nord Pool Clearing ASA Nord Pool Consulting AS Nord Pool Finland Oy Nord Pool ASA: Børs for handel med standardiserte finansielle kraftderivater, elsertifikater og CO 2 -utslippskvoter. Nord Pool Clearing ASA: Clearinghus (oppgjørssentral) med egen konsesjon for clearing og oppgjør av finansielle kraftderivater i det nordiske markedet samt utslipptillatelser av CO 2 i det europeiske markedet. Eget selskap 100 prosent eiet av Nord Pool ASA. Nord Pool Consulting AS: Konsulentselskap med fokus på rådgivning om drift, utvikling og etablering av internasjonale deregulerte kraftmarkeder. Eget selskap 100 prosent eiet av Nord Pool ASA

6 Offensivt produkttilbud NORD POOL SKAL VÆRE KUNDEVENNLIG OG FREMTIDSRETTET. DET PÅGÅR DERFOR EN KONTINUERLIG PROSESS MED KUNDER OG MYNDIGHETER NÅR DET GJELDER VALG AV PRODUKTER OG KONTRAKTER SOM SKAL OMSETTES OVER KRAFTBØRSEN. Nord Pools tjenester deles inn i tre hovedkategorier: Fysisk marked, finansielt marked og clearing. Det utvikles stadig nye produkter innenfor disse tre segmentene for å møte de krav kraftmarkedet stiller. Fysisk marked Hver eneste dag i året avholder Nord Pool Spot en auksjon der priser for alle 24 timer det kommende døgn fastsettes som en følge av tilbud og etterspørsel. Basert på spotprisen utregnes en systempris som er referanseprisen for det finansielle markedet. Aktørene på Nord Pools spotmarked Elspot er kraftprodusenter, industri, distribusjonsselskaper, strømleverandører, kraftmeglere og investorer. Aktørene må være fysisk tilknyttet sentralnettet i Norden og ha balanseavtale med systemoperatøren i det området handelen skal foregå. I tillegg til Elspot drives et fysisk justermarked, Elbas, for handel i Sverige, Finland og Øst-Danmark med timekontrakter som handles hele døgnet. Kontraktene tas opp til notering etter at spotmarkedet er stengt. Finansielt marked Nord Pool tilbyr handel i termin- og opsjonskontrakter i det finansielle markedet. Dette er kontrakter det handles i enten man ønsker å sikre sine fysiske produksjonsforpliktelser eller forbruksbehov til en gitt pris eller fordi man ønsker å spekulere i kraftmarkedet. For å opprettholde en god likviditet og derigjennom en tilfredsstillende handel, er det for Nord Pool og markedet viktig både med investorer og kunder som først og fremst ønsker å sikre sitt fysiske forbruk eller sine leveranser. I det finansielle markedet kan man handle kontrakter på inntil fire år, fordelt på døgn, uker, måneder, kvartaler og år

7 Clearing av bilaterale kontrakter andel omsetning per land i prosent Norge Sverige Finland Danmark Andre Det fysiske og det finansielle kraftmarkedet er 20 nært knyttet til hverandre og er gjensidig avhengig av å fungere for at kraftmarkedet totalt sett skal funksjonere tilfredsstillende. Det er da også systemprisen (spotprisen uten flaskehalser) som er referanseprisen for det finansielle markedet. I tillegg til et finansielt marked der det handles i kraftkontrakter etablerte Nord Pool i 2005 et finansielt marked for handel med utslippskvoter (CO 2 ). Clearing Når en handel på Nord Pool cleares betyr dette at Nord Pool Clearing trer inn i avtalen som kontraktsmotpart og garanterer oppgjør av kontrakten. Dette kan Nord Pool Clearing gjøre fordi det stilles krav til sikkerhetsstillelse til dekning av fremtidig oppgjør for de som handler på Nord Pool. På denne måten reduseres den finansielle risikoen for de som handler på Nord Pool Clearing av bilaterale kontrakter (Tall i tusen GWh per mnd.) Omsetning finansielt marked (Tall i tusen GWh per mnd.) I tillegg tilbyr Nord Pool Clearing clearing av standardiserte kontrakter som er handlet utenfor elbørsen (OTC)

8 Historikk 1991 Det norske Storting vedtar deregulering av kraftmarkedet 1993 Statnett Marked AS (Nord Pool ASA) etableres Finansielle kontrakter for fremtidige kraftleveranser introduseres. Nordiske energiministere vedtar avtale om utvidet samarbeid om kraftforsyningen i Norden Nord Pool ASA etableres som svensk-norsk kraftbørs Finland integreres i kraftmarkedet. Nord Pool etablerer eget kontor i Odense. Nord Pool Consulting AS blir etablert Elbas innføres som et eget marked for balansejustering i Finland og Sverige. Nord Pool starter også distribusjon av informasjon fra det bilaterale (OTC) markedet. Handel av fysisk kraft i Vest-Danmark (Jylland og Fyn) starter Kraftmarkedet i Norden blir fullt integrert ved at også Øst-Danmark (Sjælland) integreres. Nord Pool er med å etablere den første tyske kraftbørsen, Leipzig Power Exchange (LPX) gjennom en eierandel på 35 prosent Nord Pool får konsesjon som børs og som oppgjørssentral. Virksomheten deles i to selskaper. Spotvirksomheten skilles ut som eget selskap Første år med tilbakegang i handel og clearing av finansielle kontrakter som følge av usikkerhet knyttet til lav tilgang på kraft med tilhørende høye priser Positivt vendepunkt i markedet, med en samlet omsetningsøkning i det finansielle markedet på åtte prosent sammenliknet med året før. Begivenheter 2005 Positiv utvikling i markedet Det akkumulerte volumet omsatt på Nord Pools finansielle marked økte med 33 prosent i løpet av året, fra 590 TWh i 2004 til 786 TWh i Også Nord Pools markedsandel i det finansielle markedet viste en vekst fra 33,8 prosent i 2004 til 38,2 prosent i Handel med CO 2 -utslippskvoter Nord Pool åpnet som den første børsen i verden den 11. februar 2005 for handel med utslippsrettigheter (CO 2 ). Fra åpningen den 11. februar og ut året ble det handlet og clearet 27,95 millioner tonn CO 2 over Nord Pool (13,2 millioner tonn over børs og 14,7 millioner tonn i det bilaterale markedet). Ved utgangen av året hadde 64 aktører fra 11 land tegnet medlemskap. Spennende konsulentoppdrag Rollen som premissleverandør eller veileder for utviklingen i andre land og kontinenter fortsetter for Nord Pool Consulting. Nord Pool Consulting har i 2005 arbeidet blant annet i Tyrkia, Romania og øvrige Sørøst-Europa, Irland, Island, India og sørlige Afrika. Ytterligere fokus på markedsovervåkning Nord Pool vedtok i 2005 å etablere en egen disiplinærnemnd. Disiplinærnemnda vil ha som oppgave å behandle saker der det etter Nord Pools markedsovervåknings oppfatning foreligger brudd på regelverket og avgi innstilling til sanksjonsvedtak til Nord Pools styre. Det vil fortsatt være Nord Pools styre som fatter endelig vedtak om sanksjonering. Disiplinærnemnda vil være et rådgivende organ for Nord Pools styre. Nord Pool vedtok også skjerpede regler og økte gebyrer ved regelbrudd. Det maksimale overtredelsesgebyret ble vedtatt økt fra én til ti millioner kroner og Nord Pool har i sitt regelverk lagt til grunn nye regler fra EU, herunder markedsmisbruksdirektivet

9 Nøkkeltall Prosentvis Virksomhetstall Nord Pool Spot AS endring Fysisk marked Volum (TWh) Verdi (mrd NOK) , ,1 5,4 % 11,3 % Virksomhetstall Nord Pool konsern Finansielt marked Clearing av bilateral handel Totalt handlet og clearet Volum (TWh) Verdi (mrd NOK) Volum (TWh) Verdi (mrd NOK) Volum (TWh) Verdi (mrd NOK) , , , , ,2 % 27,6 % 9,0 % 3,5 % 17,0 % 14,0 % Antall aktører Totalt antall aktører per ,2 % Gjennomsnittlig systempris Gjennomsnittlig systempris for året NOK/MWh (2,9 %) Høyeste systempris NOK/MWh ,7 % Laveste systempris NOK/MWh ,0 % Nord Pool Consulting Nord Pool Consulting er 100 prosent eiet av Nord Pool ASA. Rådgivning om drift og etablering av kraftmarkeder internasjonalt er selskapets hovedsatsing. Nord Pool Consulting består av syv ansatte og selskapet inngikk også i 2005 flere større kontrakter som sikret selskapet god økonomi og langsiktighet i oppdragsmengden. Det arbeides nå med oppdrag blant annet i Tyrkia, Romania, Ungarn, Irland, India og sørlige Afrika

10 Administrerende direktørs artikkel Energisk videreutvikling BOOM FOR ELHANDEL SKREV DEN SVENSKE AVISEN DAGENS INDUSTRI I SIN DEKNING AV VOLUMENE OG DE ØKONOMISKE RESULTATENE PÅ NORD POOL I OVERSKRIFTEN PÅ ARTIKKELEN ER DEKKENDE, FORDI NORD POOL I 2005 HAR OPPLEVD BETYDELIGE ØKTE HANDELSVOLUMER OG ET BEDRET RESULTAT SAMMENLIGNET MED FJORÅRET. SOM LEDER AV SELSKAPET ER JEG FORNØYD MED DENNE UTVIKLINGEN. SAMTIDIG MÅ DET UNDER- STREKES AT NORD POOL STÅR OVERFOR SKJERPET KONKURRANSE. DET INNEBÆRER HARD JOBBING I HELE KONSERNET OM VI SKAL KUNNE OPPRETTHOLDE DEN POSITIVE UTVIKLINGEN VI HADDE I VI KAN DERFOR IKKE TILLATE OSS Å LENE OSS FORNØYD TILBAKE OG TRO AT EN POSITIV UTVIKLING KOMMER AV SEG SELV I I et stadig tøffere marked må vi tilpasse oss de utfordringer vi møter. Vi har derfor i 2006 styrket vårt salgsapparat for ytterligere å skjerpe oss i kampen om nye kunder og økte volumer. Nord Pool er en virksomhet i stadig endring og utvikling. Aktiviteten i 2005 er et eksempel på dette. All handel på Nord Pool er konvertert til euro og flere nye produkter er listet. Etableringen av et marked for handel med utslippskvoter for CO 2 synliggjør endringsviljen og medarbeidernes evne til å stå på for Nord Pool. Den 11. februar 2005, åpnet Nord Pool som den første børsen i verden for handel med CO 2. I løpet av året har en rekke børser etablert et slikt tilbud. Nord Pool tror at bare et begrenset antall børser over tid vil overleve i dette markedet. Vi har en klar målsetting om å være en av disse børsene og har i løpet av 2005 etablert oss som den nest største børsen innen dette segmentet. Vi ser likevel et ytterligere potensial og kommer til å satse hardt for å styrke vår posisjon og øke likviditeten på CO 2 -markedet. På lik linje med mat og vann er tilgang på kraft helt essensielt for vårt samfunn og levesett. Det er derfor naturlig og bra at kraftmarkedet og Nord Pools rolle er gjen- stand for diskusjon blant politikere, folk flest og i media. Kraftmarkedet kan være vanskelig å forstå. Nord Pool ser det som sin oppgave å bidra til at diskusjonene rundt kraftmarkedet er basert på fakta og kunnskap, ikke på antakelser og omtrentlig informasjon. En konstruktiv debatt og påfølgende gode beslutninger må bygges på fakta og vurderinger basert på disse. Nord Pool arbeider for et velfungerende nordisk kraftmarked. Dermed er det naturlig at vi uttaler oss om markedet og de utfordringer det møter. Slik jeg vurderer det fungerer kraftmarkedet i Norden etter sin Vi har i 2006 styrket vårt salgsapparat for ytterligere å skjerpe oss i kampen om nye kunder og økte volumer. intensjon. Samtidig vil jeg understreke at kraftmarkedet står overfor ikke ubetydelige utfordringer og er et marked som fordrer langsiktighet i beslutningsprosessene. For å sikre likevekt i kraftmarkedet er det viktig at politikerne i Norden tar beslutninger som sikrer ny pro

11 duksjon og bidrar til investeringer som redu serer flaskehalsene i det nordiske kraftsystemet. Dette er to viktige forutsetninger for at vi også i fremtiden kan møte behovet for kraft på en best mulig måte gjennom et velfungerende kraftmarked. Et slikt marked fordrer at økt etterspørsel kan møtes med en økt tilbudsside. Om tilbudssiden ikke øker vil en stigende etterspørsel måtte balanseres med prismekanismens akse. Med en begrenset evne på kort sikt til å erstatte kraftfor bruket med andre energikilder, kan dette gi svært store prissvingninger, noe som ikke er heldig hverken samfunnsmessig eller markedsmessig. En børs er prisgitt de omkringliggende fundamentale forhold i markedet. Tilgang på produksjon, flaskehalser og et tilstrekkelig antall aktører på tilbuds- og etterspørselssiden er eksempler på slike forhold. Disse viktige premissene settes av andre enn kraftbørsen. Vi i Nord Pool vil innenfor rammen av de virkemidler børsen besitter, gjøre hva vi kan for at markedet skal fungere best mulig. En av Nord Pools aller viktigste oppgaver er å sørge for tillit i markedet og til markedet. Dette gjør vi blant annet ved å legge til rette for en handelsplass der åpenhet, gjennomsiktighet og lik informasjon er tilgjengelig for alle som handler på Nord Pool. Et annet virkemiddel er Nord Pools markedsovervåkning. Denne aktiviteten skal sikre at eventuelle brudd på regelverket for handel på Nord Pool avdekkes. Nord Pool har etablert en egen disiplinærnemnd og økt det maksimale overtredelsesgebyret fra én til ti millioner kroner. Disiplinærnemnda vil ha innstillingsrett overfor Nord Pools styre og bidra til å sikre en tryggere og mer hensiktsmessig saksbehandling av eventuelle regelbrudd. I Nord Pool legger vi vekt på god dialog med våre kunder. I 2005 viste en kundetilfredshetsundersøkelse at kundene generelt er godt fornøyd. Likevel ønsker de ytterligere forsterket samarbeid og raskere tilbakemeld inger. Vi er takknemlige for innspillene som ble gitt og har tatt tak i dem for å forbedre oss ytterligere på disse områdene. Vi tror 2006 blir et nytt godt og spennende år for Nord Pool der våre kunder igjen får bekreftet verdien av å handle over verdens fremste kraftbørs. Torger Lien administrerende direktør

12 Energisk samspill over landegrensene Bedre ressursutnyttelse Mer miljøvennlig Større leveringssikkerhet Best mulig utnyttelse av ressursene til riktig pris er utgangspunktet for det nordiske kraftmarkedet. Ettersom behovet for kraft varierer gjennom døgnet og året, stilles det tilsvarende krav til fleksibilitet også i kraftproduksjonen. I det nordiske kraftsystemet har vi ulike produksjonskilder. De mest dominerende er vannkraft, vindkraft, atomkraft og kullkraft. Disse energikildene gir ulik fleksibilitet i kraftproduksjonen og de spiller harmonisk sammen i det nordiske kraftmarkedet. Vannkraft kjennetegnes ved at den er lett reguler bar. Vannet kan lagres i magasinene. Dette gjør at vannkraft passer utmerket sammen med for eksempel vindkraft som bare produserer energi når det er vind. Med andre ord kan vannkraften spares når det blåser. Når det er vindstille kan det igjen produseres vannkraft. Best ressursutnyttelse oppnås når ulike produksjonstyper kombineres i ett marked. Kullkraft og særlig atomkraft er energikilder som ikke i samme grad kan reguleres i takt med forbruksvariasjonene over døgnet. Vannkraft passer derfor også godt sammen med disse produksjonskildene ettersom vannkraftproduksjonen kan økes for å møte daglige topper i kraftbehovet. Produksjonen av kullkraft og atomkraft kan dermed kjøres på Sikker krafttilgang I Norge er nær hundre prosent av produksjonen vannkraft, mens denne energikilden står for omkring halvparten av kraftproduksjonen i Sverige. Variasjoner i nedbørsmengdene fra år til år gjør at kraftproduksjonen kan variere betydelig fra et år til et annet. Ettersom kraftproduksjonen varierer, og fordi ulike energikilder har forskjellige egenskaper, står man i Norden atskillig bedre rustet med hensyn til forsyningssikkerhet enn hva man ville gjort uten overføringsforbindelser mellom landene. Lavere kraftpriser Gjennom utveksling av kraft over lande- Gjennom utveksling av kraft over landegrensene oppnås lavere gjennomsnittspriser på kraft enn om hvert enkelt land skulle klart seg selv. grensene oppnås lavere gjennomsnittspriser på kraft enn om hvert enkelt land skulle klart seg selv. I et større marked med Nord Pool som kraftbørs sikres et tilgjengelig, åpent og gjennomsiktig marked som bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse. lavere nivå enn tilfellet ville vært uten vannkraft. Det er miljøvennlig

13 Omsetning Elspot (Tall i GWh per mnd.) Systempris (Tall i NOK/MWh per mnd.) Omsetning Elbas (Tall i GWh per mnd.)

14 Robust, kraftig og velfungerende Internasjonalt anerkjent Velprøvd prismekanisme Potensial for forbedringer Det nordiske kraftmarkedet er med rette kalt det mest velfungerende i verden. Nord Pool mener kraftmarkedet fungerer etter intensjonen. Likevel står markedet foran utfordringer som må løses for at det fortsatt skal være det best fungerende også på lang sikt. Ytterligere markedskonsentrasjon er betenkelig I dag står fem aktører for omkring halvparten av omsetningen i det nordiske kraftmarkedet. Disse aktørene opererer store deler av året i konkurranse med hver andre over landegrensene, noe som gir en tilfredsstillende konkurransesituasjon. Konkurransen ville ikke vært god nok om disse aktørene hadde operert i hvert sitt marked. Samtidig er Nord Pool opptatt av at man skal være varsom med å la de fem største aktørene vokse ytterligere. Dette for å unngå en situasjon der det kan reises spørsmål ved om enkelte aktører styrer kraftmarkedet. Konkurransen ville ikke vært god nok om disse aktørene hadde operert i hvert sitt marked

15 Hemmes av flaskehalser Lav kapasitet i enkelte knutepunkt i det nordiske kraftnettet gir ulik tilgang på kraft i ulike områder. Nettbegrensninger kan utfordre kraftmarkedet, men et nett uten flaskehalser ville kreve så store investeringer at de ikke svarer seg samfunnsøkonomisk. Samtidig er det viktig at nettet ikke har overføringsbegrensinger i så stor grad at dette er til fare for et velfungerende kraftmarked. Overføringsbegrensningene medfører at det finnes flere delmarkeder som ikke nyter de samme fordelene som et større marked. Prisen på kraft i et delmarked avviker fra prisen i andre delmarkeder ettersom tilgangen på kraft er begrenset. Utviklingen de senere år har gått i retning av større kapasitetsbegrensinger i flere av årets dager og døgnets timer. Det er ikke heldig om denne utviklingen får fortsette. For å snu utviklingen må nødvendige nettinvester inger foretas slik at flaskehalsene reduseres. Nord Pool er derfor glad for at de nordiske systemansvarlige nettselskapene har bestemt seg for å øke overføringskapasiteten i fem såkalte prioriterte snitt. Prisen på kraft i et delmarked avviker fra prisen i andre delmarkeder ettersom tilgangen på kraft er begrenset

16 Entydige betingelser Gjennomsiktig marked Kontinuerlig markedsovervåkning Full åpenhet Kraftmarkedet fungerer etter sin hensikt bare når aktørene i markedet har tillit til det. Slik er det også i forholdet til Nord Pool. Tillit og integritet er fundamentet for Nord Pools virksomhet. Det er derfor særdeles viktig at all handel av fysisk kraft og kraftderivater på kraftbørsen foretas etter forutbestemte regler som sikrer åpenhet, gjennomsiktighet og integritet, både hos Nord Pool og blant Nord Pools kunder. Nord Pool Spot, som står for tilretteleggingen av handel med spotkontrakter i kraftmarkedet, er underlagt tilsyn av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mens tilretteleggingen av handel med kraftderivatkontrakter ved Nord Pool og oppgjørsvirksomheten av kraftderivat kontrakter ved Nord Pool Clearing er underlagt tilsyn av Kredittilsynet. Nord Pool legger vekt på god dialog også med tilsvarende myndigheter i de øvrige nordiske land. I tillegg til et omfattende offentlig rettslig regelverk, må alle medlemmene hos Nord Pool signere en avtale med regler om hvordan markedets aktører skal opptre på kraftbørsen. Reglene sier blant annet hvilke krav og forpliktelser aktørene har i forhold til å rapportere informasjon av betydning for markedet, samt hva som karakteriseres som markeds misbruk. Nord Pool er opptatt av at disse reglene skal være strenge. Samtidig er det viktig at reglene er enkle å etterleve slik at aktørene velger å benytte kraftbørsen. Tillit og integritet er fundamentet for Nord Pools virksomhet

17 Kontinuerlig markedsovervåkning Nord Pool har en egen enhet med ansvar for å overvåke både det fysiske og det finansielle markedet på Nord Pool. Markedsovervåkningen har fullmakt til å forfølge enhver handel foretatt på Nord Pool for å sikre at denne foretas innenfor rammen av gjeldende regelverk. Dersom det avdekkes ulovlig opptreden kan Nord Pool utstede bøter på inntil ti millioner kroner. Ved mistanke om brudd på verdipapirhandelloven skal saken sendes til Kredittilsynet som behandler denne parallelt med Nord Pool. Kredittilsynet kan i de tilfeller der de mener det foreligger straffbare forhold sende saken til politiet for videre behandling. All handel over kraftbørsen skal foregå rettmessig. Åpenhet, prisinnsyn og likebehandling av alle aktører er avgjørende for at Nord Pool over tid skal kunne opprettholde tilliten blant markedets aktører

18 Slik fastsettes kraftprisen Like vilkår for alle Været påvirker markeds kreftene Gjenspeiler forventninger Begrensninger i overføringskapasitet Markedsprisen på Nord Pool fastsettes slik at det blir balanse mellom produksjon og forbruk av kraft for hver time det kommende døgnet. På kort sikt er kraftprisen avhengig av forhold som temperatursvingninger, magasininnhold, kapasitetsbegrensninger, priser på annen energi som kull, gass og olje, samt prisene på kontinentet. I tillegg påvirker prisen på CO 2 -kvoter kraftprisen fordi disse utgjør en ekstra kostnad på kraftprisen for deler av kraftproduksjonen i Norden. Prisdannelsen i markedet er avhengig av forholdet mellom produksjon og ønsket forbruk, samt overføringskapasiteten til og mellom ulike områder. De senere år har etterspørselen etter kraft økt uten at det er blitt bygd tilsvarende anlegg for ny produksjon. Dette kan også gi et ytterligere behov for bygging av nye overføringsforbindelser. Nord Pool opererer også et stort finansielt marked i tillegg til det fysiske markedet. I det finansielle markedet kan det handles kraftderivater med inntil fire års varighet. Grunnen til at man handler i det finansielle markedet er enten fordi man ønsker å sikre seg mot fremtidige bevegelser i spotprisen eller fordi man spekulerer i markedet i forsøk på å oppnå en prisgevinst. I det finansielle markedet er systemprisen referansepris. Systemprisen er en beregnet pris for spotmarkedet der det legges til grunn at det ikke foreligger overføringsbegrensinger. Det er svært viktig at referanseprisen reflekterer de underliggende fysiske forhold og betegnes som riktig av aktørene i markedet slik at nødvendig tillit oppnås. Prisen gjøres kjent innenfor et fast tidsrom daglig. Den beste indikator på at markedet og aktørene har denne tilliten til Nord Pool og selskapets rolle er at det årlig investeres omkring 400 milliarder kroner i kraftderivater basert på referanseprisen. Dette er med på å gjøre Nord Pool til verdens ledende og største kraftbørs. Prisdannelsen i markedet er på litt lengre sikt avhengig av et forhold mellom produksjon og ønsket forbruk, samt overføringskapasiteten til ulike områder

19 Systempris 2005 (Tall i NOK/MWh per uke) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

20 Først med handel av Bidrar til redusert CO 2 -utslipp Produktene dekker hele Kyotoperioden Hard konkurranse Tilbyr clearing NORD POOL VAR DEN FØRSTE BØRS I VERDEN SOM ÅPNET FOR HANDEL MED RETTIGHETER TIL UTSLIPP AV CO 2. Handelsplassen ble etablert straks etter at EU innførte verdens første kvotehandelssystem med rettigheter til utslipp av CO 2. Nord Pool tilbyr også clearing av slik handel. Gjennom kvotehandelen kan en virksomhet eller et land gis anledning til å kjøpe seg en rett til å slippe ut klimagassen CO 2. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av de samlede utslippene av CO 2 i verden. Andre børser kommer etter I løpet av året har også flere andre børser etablert handel med utslippskvoter. Konkurransen om markedet er hard. Nord Pool arbeider hele tiden med å utvikle produktene, samtidig som gebyrene må være konkurransedyktige. Fra åpningen den 11. februar fram til og med 31. desember 2005 ble det handlet og clearet 27,9 millioner tonn CO 2 over Nord Pool. Ved oppstarten kunne det handles i tre alternative forwardkontrakter. Handel i forwardkontrakt innebærer at det avtales en pris og et volum på handelsdagen mot levering en gang i fremtiden. I november etablerte Nord Pool også en spotkontrakt. I dag tilbyr Nord Pool produkter som dekker hele Kyotoperioden fra For kraftbørsen er det viktig å kunne tilby kontrakter som gir aktørene mulighet til å sikre seg ut hele Kyotoperioden og som gir en forutsigbar investeringshorisont. I markedet for CO 2 -kvoter satser Nord Pool globalt. Nord Pool bidrar til effektiv handel Gjennom handel over Nord Pool oppnås åpenhet om hvem som er aktører og hvilken pris som oppnås. Med et åpent og gjennomsiktig marked, der handler fore

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall 1996 2004... 7 Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll...

Detaljer

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 NORD POOL ÅRSRAPPORT 2007 innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 Ledende i Europa Den ledende kraftbørsen...8 Råvaremarkeder

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer