Nord Pool ASA årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord Pool ASA årsrapport 2005"

Transkript

1 Nord Pool ASA årsrapport 2005 B U I L D I N G A S E C U R E M A R K E T

2

3 Innhold Dette er Nord Pool 4 Offensivt produkttilbud 6 Kort historikk 8 Begivenheter Nøkkeltall 9 Administrerende direktørs artikkel 10 Energisk samspill over landegrensene 12 Robust, kraftig og velfungerende 14 Full åpenhet 16 Kontinuerlig markedsovervåkning 17 Slik fastsettes kraftprisen 18 Først med handel av CO 2 -kvoter 20 Styrets årsberetning 22 Årsregnskap 29 Resultatregnskap 29 Balanse 30 Kontantstrømanalyse 32 Regnskapsprinsipper 33 Noter 35 Revisors beretning 45 Kraftuttrykk

4 Dette er Nord Pool NORD POOL LEGGER GRUNNLAGET FOR AT DET NORDISKE KRAFTMARKEDET SKAL FUNGERE SOM ØNSKET. ÅPENHET OG GJENNOMSIKTIGHET FOR MARKEDETS AKTØRER ER AVGJØRENDE FOR HENSIKTSMESSIG BRUK AV RESSURSENE. HER KAN AKTØRENE I KRAFTMARKEDET KJØPE OG SELGE KRAFT OG TILKNYTTEDE KRAFTDERIVATER I TRYGG FORVISSNING OM AT OMSETNINGEN SKJER PÅ LIKE VILKÅR OG AT ALLE AKTØRENE HAR TILGANG TIL SAMME INFORMASJON. NORD POOLS STRUKTUR, LØSNING OG OVERVÅKNING SIKRER ET VELFUNGERENDE MARKED. NORD POOL NYTER DERFOR STOR ANERKJENNELSE FRA AKTØRENE I DET NORDISKE KRAFTMARKEDET. Nord Pool gruppens kjernevirksomhet er handel og clearing av fysiske og finansielle kraftkontrakter i Norden. Nord Pool er den største og ledende kraftbørsen i verden og i 2005 ble det clearet og handlet fysiske og finansielle kontrakter til en samlet verdi av 55,2 milliarder euro (442,5 milliarder kroner). Foruten handel og clearing av fysiske og finansielle kraftkontrakter, handles og cleares det elsertifikater og utslippsrettigheter for CO 2 på Nord Pool. Handel og clearing av utslippsrettigheter er et nytt forretningsområde for Nord Pool i Nord Pool har ambisjoner om å videreutvikle dette produktet og forbli en av de ledende børsene i verden i et nytt og særdeles utfordrende marked. Nord Pool gruppen består av selskapene i Nord Pool konsernet og tilknyttede selskap. I Nord Pool konsernet inngår morselskapet Nord Pool ASA, og de heleide datterselskapene Nord Pool Clearing ASA og Nord Pool Consulting AS. I Nord Pool gruppen inngår også Nord Pool Spot konsernet, som inkluderer morselskapet Nord Pool Spot AS og det heleide datterselskapet Nord Pool Finland Oy. Nord Pool ASA eier 20 prosent av Nord Pool Spot AS. Nord Pool har dessuten eierinteresser i den tyske kraftbørsen European Energy Exchange AG (EEX), samt et driftssamarbeid på IT-systemer med den franske kraftbørsen Powernext. Nord Pool ASA eies av de systemansvarlige nettselskapene i Norge og Sverige, Statnett SF og Svenska Kraftnät med 50 prosent hver. Nord Pool gruppen har 99 ansatte og er lokalisert i Oslo, Fredericia, Stockholm, Helsingfors, Berlin og Amsterdam

5 Visjon Nord Pool den ledende elbørsen Markedsutvikling (TWh) Elspot + Elbas Finansielt marked Clearing Omsatt volum per land 2005 Fysisk marked (176 TWh) Finansielt marked (786 TWh) Clearing (1316 TWh) Norge 28,8 % Sverige 35,9 % Finland 20,4 % Danmark 14,6 % Andre 0,3 % Norge 50,5 % Sverige 19,1 % Finland 5,3 % Danmark 6,7 % Andre 18,5 % Norge 40,3 % Sverige 19,2 % Finland 5,6 % Danmark 5,1 % Andre 29,9 % Nord Pool ASA Nord Pool Spot AS Nord Pool Clearing ASA Nord Pool Consulting AS Nord Pool Finland Oy Nord Pool ASA: Børs for handel med standardiserte finansielle kraftderivater, elsertifikater og CO 2 -utslippskvoter. Nord Pool Clearing ASA: Clearinghus (oppgjørssentral) med egen konsesjon for clearing og oppgjør av finansielle kraftderivater i det nordiske markedet samt utslipptillatelser av CO 2 i det europeiske markedet. Eget selskap 100 prosent eiet av Nord Pool ASA. Nord Pool Consulting AS: Konsulentselskap med fokus på rådgivning om drift, utvikling og etablering av internasjonale deregulerte kraftmarkeder. Eget selskap 100 prosent eiet av Nord Pool ASA

6 Offensivt produkttilbud NORD POOL SKAL VÆRE KUNDEVENNLIG OG FREMTIDSRETTET. DET PÅGÅR DERFOR EN KONTINUERLIG PROSESS MED KUNDER OG MYNDIGHETER NÅR DET GJELDER VALG AV PRODUKTER OG KONTRAKTER SOM SKAL OMSETTES OVER KRAFTBØRSEN. Nord Pools tjenester deles inn i tre hovedkategorier: Fysisk marked, finansielt marked og clearing. Det utvikles stadig nye produkter innenfor disse tre segmentene for å møte de krav kraftmarkedet stiller. Fysisk marked Hver eneste dag i året avholder Nord Pool Spot en auksjon der priser for alle 24 timer det kommende døgn fastsettes som en følge av tilbud og etterspørsel. Basert på spotprisen utregnes en systempris som er referanseprisen for det finansielle markedet. Aktørene på Nord Pools spotmarked Elspot er kraftprodusenter, industri, distribusjonsselskaper, strømleverandører, kraftmeglere og investorer. Aktørene må være fysisk tilknyttet sentralnettet i Norden og ha balanseavtale med systemoperatøren i det området handelen skal foregå. I tillegg til Elspot drives et fysisk justermarked, Elbas, for handel i Sverige, Finland og Øst-Danmark med timekontrakter som handles hele døgnet. Kontraktene tas opp til notering etter at spotmarkedet er stengt. Finansielt marked Nord Pool tilbyr handel i termin- og opsjonskontrakter i det finansielle markedet. Dette er kontrakter det handles i enten man ønsker å sikre sine fysiske produksjonsforpliktelser eller forbruksbehov til en gitt pris eller fordi man ønsker å spekulere i kraftmarkedet. For å opprettholde en god likviditet og derigjennom en tilfredsstillende handel, er det for Nord Pool og markedet viktig både med investorer og kunder som først og fremst ønsker å sikre sitt fysiske forbruk eller sine leveranser. I det finansielle markedet kan man handle kontrakter på inntil fire år, fordelt på døgn, uker, måneder, kvartaler og år

7 Clearing av bilaterale kontrakter andel omsetning per land i prosent Norge Sverige Finland Danmark Andre Det fysiske og det finansielle kraftmarkedet er 20 nært knyttet til hverandre og er gjensidig avhengig av å fungere for at kraftmarkedet totalt sett skal funksjonere tilfredsstillende. Det er da også systemprisen (spotprisen uten flaskehalser) som er referanseprisen for det finansielle markedet. I tillegg til et finansielt marked der det handles i kraftkontrakter etablerte Nord Pool i 2005 et finansielt marked for handel med utslippskvoter (CO 2 ). Clearing Når en handel på Nord Pool cleares betyr dette at Nord Pool Clearing trer inn i avtalen som kontraktsmotpart og garanterer oppgjør av kontrakten. Dette kan Nord Pool Clearing gjøre fordi det stilles krav til sikkerhetsstillelse til dekning av fremtidig oppgjør for de som handler på Nord Pool. På denne måten reduseres den finansielle risikoen for de som handler på Nord Pool Clearing av bilaterale kontrakter (Tall i tusen GWh per mnd.) Omsetning finansielt marked (Tall i tusen GWh per mnd.) I tillegg tilbyr Nord Pool Clearing clearing av standardiserte kontrakter som er handlet utenfor elbørsen (OTC)

8 Historikk 1991 Det norske Storting vedtar deregulering av kraftmarkedet 1993 Statnett Marked AS (Nord Pool ASA) etableres Finansielle kontrakter for fremtidige kraftleveranser introduseres. Nordiske energiministere vedtar avtale om utvidet samarbeid om kraftforsyningen i Norden Nord Pool ASA etableres som svensk-norsk kraftbørs Finland integreres i kraftmarkedet. Nord Pool etablerer eget kontor i Odense. Nord Pool Consulting AS blir etablert Elbas innføres som et eget marked for balansejustering i Finland og Sverige. Nord Pool starter også distribusjon av informasjon fra det bilaterale (OTC) markedet. Handel av fysisk kraft i Vest-Danmark (Jylland og Fyn) starter Kraftmarkedet i Norden blir fullt integrert ved at også Øst-Danmark (Sjælland) integreres. Nord Pool er med å etablere den første tyske kraftbørsen, Leipzig Power Exchange (LPX) gjennom en eierandel på 35 prosent Nord Pool får konsesjon som børs og som oppgjørssentral. Virksomheten deles i to selskaper. Spotvirksomheten skilles ut som eget selskap Første år med tilbakegang i handel og clearing av finansielle kontrakter som følge av usikkerhet knyttet til lav tilgang på kraft med tilhørende høye priser Positivt vendepunkt i markedet, med en samlet omsetningsøkning i det finansielle markedet på åtte prosent sammenliknet med året før. Begivenheter 2005 Positiv utvikling i markedet Det akkumulerte volumet omsatt på Nord Pools finansielle marked økte med 33 prosent i løpet av året, fra 590 TWh i 2004 til 786 TWh i Også Nord Pools markedsandel i det finansielle markedet viste en vekst fra 33,8 prosent i 2004 til 38,2 prosent i Handel med CO 2 -utslippskvoter Nord Pool åpnet som den første børsen i verden den 11. februar 2005 for handel med utslippsrettigheter (CO 2 ). Fra åpningen den 11. februar og ut året ble det handlet og clearet 27,95 millioner tonn CO 2 over Nord Pool (13,2 millioner tonn over børs og 14,7 millioner tonn i det bilaterale markedet). Ved utgangen av året hadde 64 aktører fra 11 land tegnet medlemskap. Spennende konsulentoppdrag Rollen som premissleverandør eller veileder for utviklingen i andre land og kontinenter fortsetter for Nord Pool Consulting. Nord Pool Consulting har i 2005 arbeidet blant annet i Tyrkia, Romania og øvrige Sørøst-Europa, Irland, Island, India og sørlige Afrika. Ytterligere fokus på markedsovervåkning Nord Pool vedtok i 2005 å etablere en egen disiplinærnemnd. Disiplinærnemnda vil ha som oppgave å behandle saker der det etter Nord Pools markedsovervåknings oppfatning foreligger brudd på regelverket og avgi innstilling til sanksjonsvedtak til Nord Pools styre. Det vil fortsatt være Nord Pools styre som fatter endelig vedtak om sanksjonering. Disiplinærnemnda vil være et rådgivende organ for Nord Pools styre. Nord Pool vedtok også skjerpede regler og økte gebyrer ved regelbrudd. Det maksimale overtredelsesgebyret ble vedtatt økt fra én til ti millioner kroner og Nord Pool har i sitt regelverk lagt til grunn nye regler fra EU, herunder markedsmisbruksdirektivet

9 Nøkkeltall Prosentvis Virksomhetstall Nord Pool Spot AS endring Fysisk marked Volum (TWh) Verdi (mrd NOK) , ,1 5,4 % 11,3 % Virksomhetstall Nord Pool konsern Finansielt marked Clearing av bilateral handel Totalt handlet og clearet Volum (TWh) Verdi (mrd NOK) Volum (TWh) Verdi (mrd NOK) Volum (TWh) Verdi (mrd NOK) , , , , ,2 % 27,6 % 9,0 % 3,5 % 17,0 % 14,0 % Antall aktører Totalt antall aktører per ,2 % Gjennomsnittlig systempris Gjennomsnittlig systempris for året NOK/MWh (2,9 %) Høyeste systempris NOK/MWh ,7 % Laveste systempris NOK/MWh ,0 % Nord Pool Consulting Nord Pool Consulting er 100 prosent eiet av Nord Pool ASA. Rådgivning om drift og etablering av kraftmarkeder internasjonalt er selskapets hovedsatsing. Nord Pool Consulting består av syv ansatte og selskapet inngikk også i 2005 flere større kontrakter som sikret selskapet god økonomi og langsiktighet i oppdragsmengden. Det arbeides nå med oppdrag blant annet i Tyrkia, Romania, Ungarn, Irland, India og sørlige Afrika

10 Administrerende direktørs artikkel Energisk videreutvikling BOOM FOR ELHANDEL SKREV DEN SVENSKE AVISEN DAGENS INDUSTRI I SIN DEKNING AV VOLUMENE OG DE ØKONOMISKE RESULTATENE PÅ NORD POOL I OVERSKRIFTEN PÅ ARTIKKELEN ER DEKKENDE, FORDI NORD POOL I 2005 HAR OPPLEVD BETYDELIGE ØKTE HANDELSVOLUMER OG ET BEDRET RESULTAT SAMMENLIGNET MED FJORÅRET. SOM LEDER AV SELSKAPET ER JEG FORNØYD MED DENNE UTVIKLINGEN. SAMTIDIG MÅ DET UNDER- STREKES AT NORD POOL STÅR OVERFOR SKJERPET KONKURRANSE. DET INNEBÆRER HARD JOBBING I HELE KONSERNET OM VI SKAL KUNNE OPPRETTHOLDE DEN POSITIVE UTVIKLINGEN VI HADDE I VI KAN DERFOR IKKE TILLATE OSS Å LENE OSS FORNØYD TILBAKE OG TRO AT EN POSITIV UTVIKLING KOMMER AV SEG SELV I I et stadig tøffere marked må vi tilpasse oss de utfordringer vi møter. Vi har derfor i 2006 styrket vårt salgsapparat for ytterligere å skjerpe oss i kampen om nye kunder og økte volumer. Nord Pool er en virksomhet i stadig endring og utvikling. Aktiviteten i 2005 er et eksempel på dette. All handel på Nord Pool er konvertert til euro og flere nye produkter er listet. Etableringen av et marked for handel med utslippskvoter for CO 2 synliggjør endringsviljen og medarbeidernes evne til å stå på for Nord Pool. Den 11. februar 2005, åpnet Nord Pool som den første børsen i verden for handel med CO 2. I løpet av året har en rekke børser etablert et slikt tilbud. Nord Pool tror at bare et begrenset antall børser over tid vil overleve i dette markedet. Vi har en klar målsetting om å være en av disse børsene og har i løpet av 2005 etablert oss som den nest største børsen innen dette segmentet. Vi ser likevel et ytterligere potensial og kommer til å satse hardt for å styrke vår posisjon og øke likviditeten på CO 2 -markedet. På lik linje med mat og vann er tilgang på kraft helt essensielt for vårt samfunn og levesett. Det er derfor naturlig og bra at kraftmarkedet og Nord Pools rolle er gjen- stand for diskusjon blant politikere, folk flest og i media. Kraftmarkedet kan være vanskelig å forstå. Nord Pool ser det som sin oppgave å bidra til at diskusjonene rundt kraftmarkedet er basert på fakta og kunnskap, ikke på antakelser og omtrentlig informasjon. En konstruktiv debatt og påfølgende gode beslutninger må bygges på fakta og vurderinger basert på disse. Nord Pool arbeider for et velfungerende nordisk kraftmarked. Dermed er det naturlig at vi uttaler oss om markedet og de utfordringer det møter. Slik jeg vurderer det fungerer kraftmarkedet i Norden etter sin Vi har i 2006 styrket vårt salgsapparat for ytterligere å skjerpe oss i kampen om nye kunder og økte volumer. intensjon. Samtidig vil jeg understreke at kraftmarkedet står overfor ikke ubetydelige utfordringer og er et marked som fordrer langsiktighet i beslutningsprosessene. For å sikre likevekt i kraftmarkedet er det viktig at politikerne i Norden tar beslutninger som sikrer ny pro

11 duksjon og bidrar til investeringer som redu serer flaskehalsene i det nordiske kraftsystemet. Dette er to viktige forutsetninger for at vi også i fremtiden kan møte behovet for kraft på en best mulig måte gjennom et velfungerende kraftmarked. Et slikt marked fordrer at økt etterspørsel kan møtes med en økt tilbudsside. Om tilbudssiden ikke øker vil en stigende etterspørsel måtte balanseres med prismekanismens akse. Med en begrenset evne på kort sikt til å erstatte kraftfor bruket med andre energikilder, kan dette gi svært store prissvingninger, noe som ikke er heldig hverken samfunnsmessig eller markedsmessig. En børs er prisgitt de omkringliggende fundamentale forhold i markedet. Tilgang på produksjon, flaskehalser og et tilstrekkelig antall aktører på tilbuds- og etterspørselssiden er eksempler på slike forhold. Disse viktige premissene settes av andre enn kraftbørsen. Vi i Nord Pool vil innenfor rammen av de virkemidler børsen besitter, gjøre hva vi kan for at markedet skal fungere best mulig. En av Nord Pools aller viktigste oppgaver er å sørge for tillit i markedet og til markedet. Dette gjør vi blant annet ved å legge til rette for en handelsplass der åpenhet, gjennomsiktighet og lik informasjon er tilgjengelig for alle som handler på Nord Pool. Et annet virkemiddel er Nord Pools markedsovervåkning. Denne aktiviteten skal sikre at eventuelle brudd på regelverket for handel på Nord Pool avdekkes. Nord Pool har etablert en egen disiplinærnemnd og økt det maksimale overtredelsesgebyret fra én til ti millioner kroner. Disiplinærnemnda vil ha innstillingsrett overfor Nord Pools styre og bidra til å sikre en tryggere og mer hensiktsmessig saksbehandling av eventuelle regelbrudd. I Nord Pool legger vi vekt på god dialog med våre kunder. I 2005 viste en kundetilfredshetsundersøkelse at kundene generelt er godt fornøyd. Likevel ønsker de ytterligere forsterket samarbeid og raskere tilbakemeld inger. Vi er takknemlige for innspillene som ble gitt og har tatt tak i dem for å forbedre oss ytterligere på disse områdene. Vi tror 2006 blir et nytt godt og spennende år for Nord Pool der våre kunder igjen får bekreftet verdien av å handle over verdens fremste kraftbørs. Torger Lien administrerende direktør

12 Energisk samspill over landegrensene Bedre ressursutnyttelse Mer miljøvennlig Større leveringssikkerhet Best mulig utnyttelse av ressursene til riktig pris er utgangspunktet for det nordiske kraftmarkedet. Ettersom behovet for kraft varierer gjennom døgnet og året, stilles det tilsvarende krav til fleksibilitet også i kraftproduksjonen. I det nordiske kraftsystemet har vi ulike produksjonskilder. De mest dominerende er vannkraft, vindkraft, atomkraft og kullkraft. Disse energikildene gir ulik fleksibilitet i kraftproduksjonen og de spiller harmonisk sammen i det nordiske kraftmarkedet. Vannkraft kjennetegnes ved at den er lett reguler bar. Vannet kan lagres i magasinene. Dette gjør at vannkraft passer utmerket sammen med for eksempel vindkraft som bare produserer energi når det er vind. Med andre ord kan vannkraften spares når det blåser. Når det er vindstille kan det igjen produseres vannkraft. Best ressursutnyttelse oppnås når ulike produksjonstyper kombineres i ett marked. Kullkraft og særlig atomkraft er energikilder som ikke i samme grad kan reguleres i takt med forbruksvariasjonene over døgnet. Vannkraft passer derfor også godt sammen med disse produksjonskildene ettersom vannkraftproduksjonen kan økes for å møte daglige topper i kraftbehovet. Produksjonen av kullkraft og atomkraft kan dermed kjøres på Sikker krafttilgang I Norge er nær hundre prosent av produksjonen vannkraft, mens denne energikilden står for omkring halvparten av kraftproduksjonen i Sverige. Variasjoner i nedbørsmengdene fra år til år gjør at kraftproduksjonen kan variere betydelig fra et år til et annet. Ettersom kraftproduksjonen varierer, og fordi ulike energikilder har forskjellige egenskaper, står man i Norden atskillig bedre rustet med hensyn til forsyningssikkerhet enn hva man ville gjort uten overføringsforbindelser mellom landene. Lavere kraftpriser Gjennom utveksling av kraft over lande- Gjennom utveksling av kraft over landegrensene oppnås lavere gjennomsnittspriser på kraft enn om hvert enkelt land skulle klart seg selv. grensene oppnås lavere gjennomsnittspriser på kraft enn om hvert enkelt land skulle klart seg selv. I et større marked med Nord Pool som kraftbørs sikres et tilgjengelig, åpent og gjennomsiktig marked som bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse. lavere nivå enn tilfellet ville vært uten vannkraft. Det er miljøvennlig

13 Omsetning Elspot (Tall i GWh per mnd.) Systempris (Tall i NOK/MWh per mnd.) Omsetning Elbas (Tall i GWh per mnd.)

14 Robust, kraftig og velfungerende Internasjonalt anerkjent Velprøvd prismekanisme Potensial for forbedringer Det nordiske kraftmarkedet er med rette kalt det mest velfungerende i verden. Nord Pool mener kraftmarkedet fungerer etter intensjonen. Likevel står markedet foran utfordringer som må løses for at det fortsatt skal være det best fungerende også på lang sikt. Ytterligere markedskonsentrasjon er betenkelig I dag står fem aktører for omkring halvparten av omsetningen i det nordiske kraftmarkedet. Disse aktørene opererer store deler av året i konkurranse med hver andre over landegrensene, noe som gir en tilfredsstillende konkurransesituasjon. Konkurransen ville ikke vært god nok om disse aktørene hadde operert i hvert sitt marked. Samtidig er Nord Pool opptatt av at man skal være varsom med å la de fem største aktørene vokse ytterligere. Dette for å unngå en situasjon der det kan reises spørsmål ved om enkelte aktører styrer kraftmarkedet. Konkurransen ville ikke vært god nok om disse aktørene hadde operert i hvert sitt marked

15 Hemmes av flaskehalser Lav kapasitet i enkelte knutepunkt i det nordiske kraftnettet gir ulik tilgang på kraft i ulike områder. Nettbegrensninger kan utfordre kraftmarkedet, men et nett uten flaskehalser ville kreve så store investeringer at de ikke svarer seg samfunnsøkonomisk. Samtidig er det viktig at nettet ikke har overføringsbegrensinger i så stor grad at dette er til fare for et velfungerende kraftmarked. Overføringsbegrensningene medfører at det finnes flere delmarkeder som ikke nyter de samme fordelene som et større marked. Prisen på kraft i et delmarked avviker fra prisen i andre delmarkeder ettersom tilgangen på kraft er begrenset. Utviklingen de senere år har gått i retning av større kapasitetsbegrensinger i flere av årets dager og døgnets timer. Det er ikke heldig om denne utviklingen får fortsette. For å snu utviklingen må nødvendige nettinvester inger foretas slik at flaskehalsene reduseres. Nord Pool er derfor glad for at de nordiske systemansvarlige nettselskapene har bestemt seg for å øke overføringskapasiteten i fem såkalte prioriterte snitt. Prisen på kraft i et delmarked avviker fra prisen i andre delmarkeder ettersom tilgangen på kraft er begrenset

16 Entydige betingelser Gjennomsiktig marked Kontinuerlig markedsovervåkning Full åpenhet Kraftmarkedet fungerer etter sin hensikt bare når aktørene i markedet har tillit til det. Slik er det også i forholdet til Nord Pool. Tillit og integritet er fundamentet for Nord Pools virksomhet. Det er derfor særdeles viktig at all handel av fysisk kraft og kraftderivater på kraftbørsen foretas etter forutbestemte regler som sikrer åpenhet, gjennomsiktighet og integritet, både hos Nord Pool og blant Nord Pools kunder. Nord Pool Spot, som står for tilretteleggingen av handel med spotkontrakter i kraftmarkedet, er underlagt tilsyn av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mens tilretteleggingen av handel med kraftderivatkontrakter ved Nord Pool og oppgjørsvirksomheten av kraftderivat kontrakter ved Nord Pool Clearing er underlagt tilsyn av Kredittilsynet. Nord Pool legger vekt på god dialog også med tilsvarende myndigheter i de øvrige nordiske land. I tillegg til et omfattende offentlig rettslig regelverk, må alle medlemmene hos Nord Pool signere en avtale med regler om hvordan markedets aktører skal opptre på kraftbørsen. Reglene sier blant annet hvilke krav og forpliktelser aktørene har i forhold til å rapportere informasjon av betydning for markedet, samt hva som karakteriseres som markeds misbruk. Nord Pool er opptatt av at disse reglene skal være strenge. Samtidig er det viktig at reglene er enkle å etterleve slik at aktørene velger å benytte kraftbørsen. Tillit og integritet er fundamentet for Nord Pools virksomhet

17 Kontinuerlig markedsovervåkning Nord Pool har en egen enhet med ansvar for å overvåke både det fysiske og det finansielle markedet på Nord Pool. Markedsovervåkningen har fullmakt til å forfølge enhver handel foretatt på Nord Pool for å sikre at denne foretas innenfor rammen av gjeldende regelverk. Dersom det avdekkes ulovlig opptreden kan Nord Pool utstede bøter på inntil ti millioner kroner. Ved mistanke om brudd på verdipapirhandelloven skal saken sendes til Kredittilsynet som behandler denne parallelt med Nord Pool. Kredittilsynet kan i de tilfeller der de mener det foreligger straffbare forhold sende saken til politiet for videre behandling. All handel over kraftbørsen skal foregå rettmessig. Åpenhet, prisinnsyn og likebehandling av alle aktører er avgjørende for at Nord Pool over tid skal kunne opprettholde tilliten blant markedets aktører

18 Slik fastsettes kraftprisen Like vilkår for alle Været påvirker markeds kreftene Gjenspeiler forventninger Begrensninger i overføringskapasitet Markedsprisen på Nord Pool fastsettes slik at det blir balanse mellom produksjon og forbruk av kraft for hver time det kommende døgnet. På kort sikt er kraftprisen avhengig av forhold som temperatursvingninger, magasininnhold, kapasitetsbegrensninger, priser på annen energi som kull, gass og olje, samt prisene på kontinentet. I tillegg påvirker prisen på CO 2 -kvoter kraftprisen fordi disse utgjør en ekstra kostnad på kraftprisen for deler av kraftproduksjonen i Norden. Prisdannelsen i markedet er avhengig av forholdet mellom produksjon og ønsket forbruk, samt overføringskapasiteten til og mellom ulike områder. De senere år har etterspørselen etter kraft økt uten at det er blitt bygd tilsvarende anlegg for ny produksjon. Dette kan også gi et ytterligere behov for bygging av nye overføringsforbindelser. Nord Pool opererer også et stort finansielt marked i tillegg til det fysiske markedet. I det finansielle markedet kan det handles kraftderivater med inntil fire års varighet. Grunnen til at man handler i det finansielle markedet er enten fordi man ønsker å sikre seg mot fremtidige bevegelser i spotprisen eller fordi man spekulerer i markedet i forsøk på å oppnå en prisgevinst. I det finansielle markedet er systemprisen referansepris. Systemprisen er en beregnet pris for spotmarkedet der det legges til grunn at det ikke foreligger overføringsbegrensinger. Det er svært viktig at referanseprisen reflekterer de underliggende fysiske forhold og betegnes som riktig av aktørene i markedet slik at nødvendig tillit oppnås. Prisen gjøres kjent innenfor et fast tidsrom daglig. Den beste indikator på at markedet og aktørene har denne tilliten til Nord Pool og selskapets rolle er at det årlig investeres omkring 400 milliarder kroner i kraftderivater basert på referanseprisen. Dette er med på å gjøre Nord Pool til verdens ledende og største kraftbørs. Prisdannelsen i markedet er på litt lengre sikt avhengig av et forhold mellom produksjon og ønsket forbruk, samt overføringskapasiteten til ulike områder

19 Systempris 2005 (Tall i NOK/MWh per uke) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

20 Først med handel av Bidrar til redusert CO 2 -utslipp Produktene dekker hele Kyotoperioden Hard konkurranse Tilbyr clearing NORD POOL VAR DEN FØRSTE BØRS I VERDEN SOM ÅPNET FOR HANDEL MED RETTIGHETER TIL UTSLIPP AV CO 2. Handelsplassen ble etablert straks etter at EU innførte verdens første kvotehandelssystem med rettigheter til utslipp av CO 2. Nord Pool tilbyr også clearing av slik handel. Gjennom kvotehandelen kan en virksomhet eller et land gis anledning til å kjøpe seg en rett til å slippe ut klimagassen CO 2. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av de samlede utslippene av CO 2 i verden. Andre børser kommer etter I løpet av året har også flere andre børser etablert handel med utslippskvoter. Konkurransen om markedet er hard. Nord Pool arbeider hele tiden med å utvikle produktene, samtidig som gebyrene må være konkurransedyktige. Fra åpningen den 11. februar fram til og med 31. desember 2005 ble det handlet og clearet 27,9 millioner tonn CO 2 over Nord Pool. Ved oppstarten kunne det handles i tre alternative forwardkontrakter. Handel i forwardkontrakt innebærer at det avtales en pris og et volum på handelsdagen mot levering en gang i fremtiden. I november etablerte Nord Pool også en spotkontrakt. I dag tilbyr Nord Pool produkter som dekker hele Kyotoperioden fra For kraftbørsen er det viktig å kunne tilby kontrakter som gir aktørene mulighet til å sikre seg ut hele Kyotoperioden og som gir en forutsigbar investeringshorisont. I markedet for CO 2 -kvoter satser Nord Pool globalt. Nord Pool bidrar til effektiv handel Gjennom handel over Nord Pool oppnås åpenhet om hvem som er aktører og hvilken pris som oppnås. Med et åpent og gjennomsiktig marked, der handler fore

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer