NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004"

Transkript

1 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

2

3 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll Virksomhetsbeskrivelse Fysisk marked Finansielt marked Clearing Konsulentvirksomhet Styrets årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Regnskapsprinsipper Noter Revisors beretning Statistikk Kraftuttrykk

4 Dette er Nord Pool Dette er Nord Pool Vår visjon Nord Pool den ledende elbørsen i verden. Våre mål Nord Pools virksomhet skal utvikles med fokus på teknologisk lederskap og kostnadseffektiv drift, slik at Nord Pool oppfattes og fremstår som den ledende elbørsen i verden. Nord Pool Gruppens virksomhet er handel og clearing av fysiske og finansielle kraftkontrakter i Norden. Nord Pool Gruppen består av selskapene i Nord Pool konsernet og tilknyttede selskaper. I Nord Pool konsernet inngår morselskapet Nord Pool ASA og de heleide datterselskapene Nord Pool Clearing ASA og Nord Pool Consulting AS. I Nord Pool Gruppen inngår også Nord Pool Spot AS og Nord Pool Finland Oy. Nord Pool har dessuten eierinteresser i den tyske kraftbørsen European Energy Exchange AG (EEX) samt et driftssamarbeid på IT-systemer med den franske kraftbørsen Powernext. Nord Pool ASA eies av Statnett SF og Svenska Kraftnät med 50 prosent hver. Nord Pool Gruppen har 96 ansatte, og det ble i 2004 handlet og clearet kontrakter over kraftbørsen til en verdi på NOK 389 milliarder. Nord Pool Gruppens virksomhet er lokalisert i Oslo, Fredericia, Stockholm og Helsingfors. 4 Nord Pool ASA 2004

5 Dette er Nord Pool Nord Pools produkter Nord Pools produkter deles inn i tre hovedkategorier: Fysisk marked, finansielt marked og clearing. Fysisk marked Elspot er et felles nordisk marked for handel med fysiske kraftkontrakter for levering neste døgn. Elspot systemprisen i dette markedet fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden. Spotmarkedet er grunnlaget for de systemansvarlige nettselskapenes balansering av kraftflyten mellom landene i Norden. Aktørene på Nord Pools spotmarked er foruten kraftprodusenter og industrien, også distribusjonsselskaper, strømleverandører og kraftmeglere. Elbas er et fysisk justermarked for handel i Sverige, Finland og Øst- Danmark, med timekontrakter som handles kontinuerlig hele døgnet. Kontraktene tas opp til notering etter at Elspot for neste døgn er stengt, og kontraktene kan handles inntil en time før levering starter. Elbas administreres av Nord Pool Finland Oy, et heleid datterselskap av Nord Pool Spot AS. Finansielt marked Nord Pool tilbyr handel i termin- og opsjonskontrakter til børsmedlemmer i det finansielle markedet. Dette er finansielle kraftkontrakter som benyttes ved prissikring og risikostyring av handel med elektrisk kraft. Kontraktene kan handles inntil fire år frem i tid, fordelt på døgn, uker, måneder, kvartaler og år. Differansekontrakter (CfD) gir mulighet til justering og sikring av porteføljer med tanke på prisforskjeller mellom systemprisen og de enkelte områdeprisene i Elspot. Nord Pools opsjonskontrakter er europeiske opsjoner med terminkontrakter som underliggende produkt. Clearing Clearing innebærer at Nord Pool Clearing trer inn som kontraktsmotpart i finansielle kraftkontrakter. Gjennom daglig sikkerhetsstillelse for dekning av fremtidige oppgjør, reduseres den finansielle risikoen for de som har inngått kontraktene. Nord Pool Clearing trer automatisk inn i alle kontrakter som handles på elbørsen. I tillegg tilbyr Nord Pool Clearing også clearing av standardiserte kontrakter som er handlet utenfor elbørsen. 5

6 Dette er Nord Pool Historikk 1991 Det norske Storting vedtar deregulering av markedet for kraftomsetning Statnett Marked AS (nå Nord Pool ASA) blir etablert som selvstendig selskap Videreutvikling av elbørsens finansielle marked gjennom produktutvikling. Elbørsens første Markedsråd blir etablert. Totalt 100 aktører handlet på elbørsen Introduksjon av futureskontrakter på det finansielle markedet. Nordiske energiministere vedtar avtale om utvidet samarbeid om kraftforsyningen i Norden Oppstart av en norsk-svensk kraftbørs, verdens første flernasjonale børs for handel med kraftkontrakter. Elbørsen får navnet Nord Pool ASA Forwardskontrakter blir introdusert på det finansielle markedet. I tillegg til clearing av alle kontrakter handlet på elbørsen, tilbys også clearing av bilaterale (OTC) kontrakter Finland blir integrert i markedet, og EL-EX, den finske elbørsen, inngår en avtale om å være Nord Pools representant i Finland. Nord Pool etablerer eget kontor i Odense. Nord Pool Consulting AS blir etablert Elbas innføres som et eget marked for balansejustering i Finland og Sverige. Nord Pool offentliggjør for første gang også informasjon fra det bilaterale (OTC) markedet. 1. juli starter handel i elspotområdet Vest-Danmark (Jylland og Fyn) Kraftmarkedet i Norden blir fullt integrert ved at også Øst-Danmark (Sjælland) integreres. Nord Pool er med i etableringen av den første tyske kraftbørsen, Leipzig Power Exchange (LPX), og går inn med en eierandel på 35 prosent i LPX Nord Pool søker konsesjon som børs og oppgjørssentral. Nord Pool bidrar til fusjon mellom de to tyske kraftbørsene LPX og European Energy Exchange (EEX) Nord Pool får konsesjon som børs og oppgjørssentral. Spotvirksomheten skilles ut som eget selskap, med alle de systemansvarlige nettselskapene i Norden og Nord Pool ASA som eiere Usikkerhet knyttet til fundamentale forhold i markedet og de høye prisene bidro til at Nord Pool i 2003 hadde en tilbakegang i handel og clearing av finansielle kraftkontrakter. Arbeidet med utvikling og testing av det nye clearingsystemet til Nord Pool Clearing foregikk i hele Begivenheter i 2004 Positivt vendepunkt i markedet Samlet volum på Nord Pools marked for finansielle kraftkontrakter ble i 2004 på 590 TWh, en økning på åtte prosent sammenlignet med året før. Ved utgangen av første halvår 2004 var volumet handlet på børsens finansielle marked 29 prosent under volumet i Nord Pool styrket sin markedsposisjon i 2004 og økte sin markedsandel til 33,8 prosent (32 prosent i 2003). Mange nye aktive kunder bidro til oppgangen. Ny market maker Elkem Energi AS ble i juli 2004 ny market maker på Nord Pools marked for finansielle kraftkontrakter. Nye produkter Nord Pool lanserte i mars sitt første produkt knyttet til fornybar energiproduksjon. Sydkraft Energy Trading AB og Fyrstad Kraft AB gjennomførte 18. mars den første handelen på Nord Pools marked for svenske el-sertifikater. Nord Pool startet handel med utslippskvoter tidlig i februar 2005 og var den første børsen i verden som startet slik handel. I tillegg til handel med forwardskontrakter med fysisk levering, tilbyr Nord Pool også clearing av standardiserte CO 2 -kvoter. Nytt clearingsystem 1. april 2004 ble det nye systemet for clearing av finansielle kraftkontrakter satt i drift. Systemet er utviklet av OMX (tidligere OM Technology) og bidrar til en mer effektiv clearingfunksjon. Samtidig danner det utgangspunkt for bedre kundetilpasning og videre utvikling av clearingløsningene som Nord Pool tilbyr. Styrket risikokapital Nord Pool Clearing ASA økte i april 2004 sin risikokapital til NOK millioner gjennom en forsikringsavtale med Swiss Reinsurance Ltd (Swiss Re). Flere langsiktige konsulentoppdrag Nord Pool Consulting inngikk i 2004 flere langsiktige kontrakter knyttet til utvikling av børsomsetning av kraft i blant annet sørlige Afrika, Romania og India, hvilket også bidro til et bedre resultat i 2004 enn forrige år. 6 Nord Pool ASA 2004

7 Dette er Nord Pool Nøkkeltall Prosentvis endring Virksomhetstall Fysisk marked Volum (TWh) ,8 % Verdi (mrd NOK) 39,1 36 9,5 % Finansielt marked Volum (TWh) ,2 % Verdi (mrd NOK) 148, ,5 % Totalt handlet finansielt + fysisk Volum (TWh) ,1 % Total omsetning Verdi (mrd NOK) 187,6 175,1 7,1 % Clearing av Volum (TWh) (1,0 %) bilateral handel Verdi (mrd NOK) 201,6 230 (12,3 %) Totalt handlet Volum (TWh) ,3 % og clearet Verdi (mrd NOK) (3,9 %) Antall aktører Totalt antall aktører per ,1 % Gjennomsnittlig systempris Gjennomsnittlig systempris for året NOK/MWh (16,8 %) Høyeste systempris NOK/MWh (69,8 %) Laveste systempris NOK/MWh ,4 % Markedsutviklingen Søylene viser Nord Pools produkter fra 1995 fram til og med I 2003 opplevde Nord Pool for første gang en tilbakegang både i volum handlet på det finansielle markedet og clearing av ikke børshandlede kontrakter. De lave volumene fortsatte inn i 2004, men snudde i fjerde kvartal, slik at volumutviklingen ble positiv for

8 Administrerende direktørs artikkel «building a secure market» Et velfungerende kraftmarked forutsetter tillit. Først da oppnås tilstrekkelig likviditet i handelen. Det siste året har Nord Pool intensivert arbeidet med å sikre gjennomsiktighet i handelen i det nordiske kraftmarkedet. Samtidig har Nord Pool utviklet nye produkter og tjenester som skaper ny interesse for kraftbørsen i årene som kommer. Nord Pool har forsterket fokuset på arbeidet med å bygge tillit til kraftmarkedet. Vi har endret slagordet vårt til «building a secure market» ettersom vårt gamle slagord «The Nordic Power Exchange» og mål er oppfylt. Norden er allerede ett velfungerende marked og Nord Pool er børsen for dette markedet. Dette målet er nådd. Videre utvikling er helt avhengig av at vi har tillit hos våre kunder. Tillit til at prisdannelsen er sunn, at regelverket følges og at det er kvalitet i alle ledd av virksomheten. Det er også viktig at våre kunder har tillit til at Nord Pool utvikler virksomheten på en slik måte at vi fremstår som en effektiv og tjenlig markedsplass, for nåværende og nye kunder, med nye produkter på nye markeder. Ettersom denne endringen markerer en retningsendring oppgraderte Nord Pool i 2004 selskapets visuelle profil inklusive logo. Styrket likviditet er hovedmålet Nord Pool har det siste halvåret registrert økende handelsvolumer i det finansielle markedet. Handelsvolum i megawatt timer er én viktig parameter i begrepet likviditet. For Nord Pool, som for enhver børs, er best mulig likviditet det overordnede målet. Likviditeten er enkelt beskrevet evnen til å gjennomføre en ønsket handel til markedspris innenfor en gitt tid. I tillegg til handelsvolum er antall aktive aktører, antall handler, spreaden i de enkelte produkter, dybden i markedet og prisendringen ved at en handel gjennomføres, viktige elementer for likviditeten. Noen av disse kriteriene kan børsen påvirke direkte, andre er i større grad et resultat av eksterne faktorer. Ikke desto mindre vil vårt overordnede mål være å bedre likviditeten og vi vil kontinuerlig arbeide for å bedre denne. Den daglige innsatsen på handelsbordet, i kontakt med kundene, for til enhver tid å sikre at prisbildet er best mulig, står sentralt. Nord Pool er prisreferansen i det nordiske kraftmarkedet og garantisten for transparens og åpenhet om prisbildet. Når en større del av handelen går over børsen, vil en større del av markedet og prisbildet være tilgjengelig for alle. Det er min overbevisning at den transparens vi har fått til i det nordiske kraftmarkedet er en viktig forutsetning for den nordiske dereguleringens suksess. En vesentlig forskjell på Nord Pool og andre kraftmarkeder i Europa er graden av åpenhet. Gjennom lovverket, eget regelverk og forståelse for at åpenhet er til alles beste, sørger Nord Pool for at alle aktører i markedet har lik tilgang på informasjon til samme tid. Denne sentrale informasjonen omfatter blant annet produksjon, forbruk, utveksling av kraft og magasinfylling. I tillegg er alle aktørene gjennom sine avtaler forpliktet til å gjøre prissensitiv informasjon tilgjengelig for markedet. Det skjer først og fremst gjennom publisering på Nord Pools hjemmesider, hvor også nøkkelinformasjonen fra nettselskapene gjøres tilgjengelig for alle. Selv om vi i Norden finner slike tiltak fornuftige og rimelige og til alles beste, er det på ingen måte slik i resten av Europa. Likviditet forutsetter effektiv clearing Clearing er en integrert del av en derivathandel. Effektiv og sikker clearing av de kontraktene som handles over børsen er en forutsetning for tilfredsstillende likviditet. I 2004 skiftet Nord Pool Clearing system- og clearingleverandør. OMX ble valgt som systemleverandør i tillegg til at Nord Pool overtok vesentlige deler av clearingoperasjonen selv. Et slikt skifte er en stort og omfattende jobb. Vår nye løsning gir en økt robusthet og en større sikkerhet i clearingoperasjonen i dag og for de nærmeste fem årene. Ved den nye løsningen har vi klart å redusere kostnadene betydelig. Dette har kommet våre kunder til gode ved at inntektsbortfallet de siste årene grunnet redusert clearingvolum ikke har resultert i tilsvarende økte clearinggebyrer. Samtidig er vår avhengighet av tredjepartsleverandører når det gjelder strategisk viktige elementer i clearingprosessen redusert. Nord Pool har fått en tryggere og sikrere clearingplattform. Dette vil på sikt gi et mer effektivt, sikrere og tryggere produkt for våre kunder samtidig som introduksjonen av nye produkter vil kunne skje raskere og mer effektivt. Risikokapitalen som clearinghuset har tilgjengelig er sentral for den tillit vi oppnår og den evne vi har til å stå imot kunder som misligholder sine forpliktelser utover det sikkerhetskravene kan dekke. Som et resultat av de spesielt volatile prisene under vinteren 2002/2003 økte Nord Pool konsernet sin risikokapital med 65 millioner euro vinteren 2004 gjennom 8 Nord Pool ASA 2004

9 Administrerende direktørs artikkel en forsikringsavtale med Swiss Reinsurance Ltd (Swiss Re). Dette bringer den samlede risikokapitalen opp i cirka én milliard kroner fra omkring 500 millioner kroner ved årsslutt i Ved at den samlede risikokapitalen er omtrent doblet har våre kunder fått en større trygghet for Nord Pools soliditet og evne til å håndtere fremtidig krevende markedssituasjoner. Tillit forutsetter at regelverket håndheves Nord Pool er som alle andre børser avhengig av tillit til at aktørene i markedet følger etablerte spilleregler. Nord Pool har et eget sanksjoneringsregime for brudd på dette regelverket. Når det gjelder mistanke om brudd på verdipapirhandelloven, er Nord Pool forpliktet til å undersøke og rapportere disse til myndighetene, ved Kredittilsynet. Nord Pool har rapportert en sak til Kredittilsynet knyttet til markedsmanipulasjon, hvorpå Kredittilsynet igjen anmeldte saken til politiet ved Økokrim. Økokrim valgte ikke å ta saken med begrunnelse i ressursmangel. På denne bakgrunn besluttet Kredittilsynet å sende et offentlig brev til den angjeldende aktør, der de ga uttrykk for at de var kritiske til aktørens agering på børsen i denne situasjonen. De valgte derimot ikke å ta stilling til om saken innebar et brudd på Verdipapirhandelloven. Slike saker vil alltid være kompliserte og omfattende. Det må imidlertid være en forutsetning for tilliten og respekten til børsen og lovverket, at mistanker om regelbrudd etterforskes og konkluderes. Myndighetsorganer som er gitt i oppgave å håndtere tilsynet og eventuelle strafferettslige reaksjoner må tilføres den nødvendige kompetanse og de nødvendige ressurser til dette arbeidet. At slike saker behandles effektivt og med høy kvalitet er en forutsetning for at Nord Pool gis den tillit som er nødvendig for en internasjonal markedsplass med medlemmer i et stort antall europeiske land. Det er også en forutsetning for at Norge bekrefter sin posisjon som egnet vertsland for den nordiske elbørsen. CO 2 -kvoter over børs Vi arbeider aktivt for å utvikle det nordiske kraftmarkedet, slik at produktene er tidsriktige og tilpasset markedets utvikling. Derfor har vi utviklet nye produkter som vil bli handlet i marked for CO 2 -kvoter. Introduksjonen av børshandel med utslippskvoter for CO 2 fra februar 2005 innebar at Nord Pool var den første i Europa til å åpne for handel og clearing av CO 2 -kvoter på en regulert markedsplass. Mange av børsens eksisterende kunder vil være aktive i kvotemarkedet. I tillegg mener vi at vi har et meget interessant produkt for industrikunder, banker og finansinstitusjoner. Gjennom muligheten for netting av både kraft- og CO 2 -kontrakter gis børsmedlemmene anledning til å redusere sine samlede marginkrav. Nord Pool har også åpnet for clearing av bilateralt handlede CO 2 - kvoter. Markedet for utslippskvoter for CO 2 er et nytt og meget spennende marked. Nord Pool ønsker å være ledende også i dette markedet. Nord Pool introduserte i 2004 handel med svenske el-sertifikater. Handelen på dette markedet har så langt vært begrenset. Svenske myndigheter vurderer å justere parametere med betydning for handelen i dette markedet. Samtidig vil Nord Pool i løpet av 2005 introdusere forwardskontrakter på el-sertifikater i det svenske markedet. Det norske markedet for el-sertifikater skal etableres i Det er vår klare anbefaling at dette markedet samordnes med det svenske markedet. Dette vil gi større likviditet og bedre konkurranse. Vi har nøkterne forventninger til markedet for el-sertifikater i 2005, men er mer optimistiske med et felles norsk/svensk marked fra Totalmarkedets utvikling gir grunnlag for en nærmere integrasjon med de øvrige energimarkedene i Europa. Vi har endret kontraktstrukturen fra sesonger, som er vannkraftorientert, til kvartaler og måneder, som er i tråd med den produktstrukturen man har ellers i Europa blir det siste året med norske kroner som handelsvaluta. Fra 2006 blir alle Nord Pools produkter eurobasert. Torger Lien administrerende direktør Nord Pool ASA 9

10 Internkontroll Tillitsvekkende organisering Som børs og oppgjørssentral er Nord Pool avhengig av aktørenes tillit. Markedsplassen skal fremstå som en arena for rettferdig og trygg handel, og selskapets interne organisering må ha betryggende kontroll i alle ledd. Trygg markedsplass I samsvar med krav i børslov og tilhørende forskrift om markedsovervåkning har Nord Pool etablert egen enhet for markedsovervåkning. Avdelingen er ansvarlig for å overvåke handelsaktiviteten og aktørenes atferd i de to markedene: Nord Pool Spots marked for fysiske leveranser og Nord Pools marked for finansielle kraftkontrakter. Avdelingen overvåker alle handler på børsen, i tillegg til handler utenom børs som meldes inn for clearing. Markedsovervåkning skal påse at aktiviteten ligger innenfor rammene satt av gjeldende lover og forskrifter, samt børsens eget regelverk for de to markedsplassene. I løpet av året har markedsovervåkning fokusert på tildeling av handelskapasitet mellom ulike elspotområder. Spesielt er det fokusert på informasjon som gis i forbindelse med begrensninger i nettet, og aktørenes opptreden når begrensninger og flaskehalser oppstår. Videre har markedsovervåkning fokusert på utnyttelsen av ledig overføringskapasitet mellom elspotområdene i driftsfasen. Den ledige kapasiteten disponeres av de nordiske systemoperatørene i forbindelse med deres driftsoptimalisering av det nordiske kraftsystemet. Driftsoptimaliseringen resulterer ofte i store ubalanser mellom planverdier og driftsverdier mellom de ulike elspotområdene. Markedsovervåkning skal påse at dette ikke utnyttes av aktørene. Det er i løpet av året utarbeidet retningslinjer for rapportering av innsideinformasjon til markedet, både for produsenter og for systemoperatører. En forbedret applikasjon for rapportering av innsideinformasjon urgent market messages (UMM) er tatt i bruk i løpet av året, og rapporteringen til markedet er forbedret. Alle disse tiltakene har bidratt til en forbedret transparens i det nordiske kraftmarkedet. Fra og med 2002 har det vært rapporteringsplikt for gjennomførte bilaterale handler meldt inn for clearing. I løpet av disse årene er det høstet mye viktig erfaring i hvordan denne rapporteringsplikten skal praktiseres og overvåkes. I 2004 har markedsovervåkning fokusert på kvaliteten til de rapporterte kontraktene. Det er offentliggjort anonymiserte statusrapporter med angivelse av hvor stor del av de rapporterte kontraktene som har vært rapportert feil eller for sent. Det har ikke vært ilagt sanksjoner i løpet av Intern organisering med betryggende kontroll Nord Pool er underlagt omfattende lovgivning som stiller krav til selskapets interne organisering. Dette gjelder både børslov, allmennaksjelov, verdipapirhandellov og forskrift om intern kontroll. Selskapet er også gjenstand for Kredittilsynets tilsyn og kontroll. Med virkning fra 1. januar 2004 ble Nord Pool i tillegg underlagt krav om internrevisjon. For å sikre at de ansatte opptrer på en tillitsvekkende måte har Nord Pool utarbeidet etiske retningslinjer som gir veiledning i etiske problemstillinger. Retningslinjene skal sikre at selskapets medarbeidere opptrer på en profesjonell måte og med høy integritet. Retningslinjene er gjenstand for jevnlig revisjon. Interne kontrolltiltak Nord Pools styre har det overordende ansvaret for organisering av virksomheten og for å påse at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette innebærer blant annet at styret skal påse at det er etablert systemer for intern kontroll, at kontrollen gjennomføres og overvåkes og at den er dokumentert. Daglig leder er ansvarlig for gjennomføringen i samsvar med gjeldende bestemmelser og styrets retningslinjer og pålegg. Ansvaret for den operative implementeringen av kontrolltiltakene ligger hos linjeledelsen. Som et ledd i arbeidet med å sikre at betryggende kontrollsystemer er etablert, gjennomføres det årlig en kartlegging og vurdering av risikobildet for virksomheten. På denne bakgrunn foretas det en gjennomgang av etablerte kontrolltiltak i alle deler av virksomheten, herunder vurdering av behov for eventuelle endringer. Selskapets kontrollorganer I tillegg til selskapets styre, valgte revisor og Kredittilsynet, har Nord Pool en rekke kontrollorganer som overvåker den interne kontrollen. Kontrollkomité Kontrollkomiteen velges av generalforsamlingen, som også fastsetter 10 Nord Pool ASA 2004

11 Internkontroll instruks for kontrollkomiteens arbeid. Instruksen godkjennes av Kredittilsynet. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at børsens og oppgjørssentralens virksomhet er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, konsesjonsvilkår, vedtekter og vedtak truffet av børsens og oppgjørssentralens organer. Kontrollkomiteen skal avlegge årlig rapport om sitt arbeide til generalforsamlingen og Kredittilsynet. Internrevisjon I henhold til forskrift om intern kontroll er Nord Pool pålagt å ha en internrevisjon. Leder av internrevisjonen ansettes og avskjediges av styret. Styret skal også godkjenne en årlig revisjonsplan. Internrevisjonen rapporterer direkte til styret og har rett til å møte i styremøtene. Internrevisjonen har som formål å bistå styret i å utøve sitt kontrollansvar, og avgir en årlig rapport til styret om den interne kontrollen i selskapet. Internrevisjonen skal blant annet bekrefte hvorvidt det er foretatt en systematisk gjennomgang av vesentlige risikoer og tilhørende kontrolltiltak for å styre disse, om kontrolltiltakene er overvåket, om eventuelle svikt i den interne kontrollen er rapportert og om systemene for intern kontroll er tilstrekkelig dokumentert. Risikokomiteen For å overvåke den løpende gjennomføringen av kontrolltiltakene har administrasjonen opprettet en risikokomité som består av utvalgte personer fra de operative avdelingene. Risikokomiteen rapporterer til ledelsen. Mandatet til risikokomiteen omfatter hovedsakelig å gjennomføre en systematisk overvåking og rapportering av svikt i de interne kontrolltiltak. Risikokomiteen skal blant annet gjennomgå hendelseslogger og sørge for en oppfølgning og kontroll av de hendelser som kan relateres til de definerte risiki i den interne kontrollen. 11

12 Virksomheten 2004 Omsetningen i Nord Pools markeder for kraftkontrakter endte på 590 TWh i 2004, åtte prosent høyere enn året før. Det samlede volumet clearet av Nord Pool Clearing ASA ble på TWh i 2004, mot i Også volumet innmeldt for clearing fra det bilaterale markedet holdt seg omtrent på samme nivå som året før og endte på TWh, mot i Nord Pool ASA 2004

13 Virksomhetsområdene Fysisk marked Sterk vekst i omsetningen Det fysiske markedet er fundamentet for all handel i det nordiske kraftmarkedet. Markedet organiseres av Nord Pool Spot AS hvor Nord Pool ASA har en eierandel på 20 prosent. Prisene på Nord Pools spotmarked holdt seg relativt stabile i hele 2004, men lå på et høyere nivå gjennom sommeren enn det vi har vært vant til fra tidligere år. Totalt ble det handlet 167 TWh via Nord Pool Spot AS i 2004, en vekst på hele 40 prosent sammenlignet med året før. Økningen skyldes i det alt vesentligste innføring av bruttoavtale for anmelding av alt kjøp og salg fra et selskap til reduserte gebyrsatser. Den gjennomsnittlige systemprisen for 2004 var på 242,04 NOK/MWh sammenlignet med 290,61 NOK/MWh i For nærmere detaljer om aktivitetene og resultatene for Nord Pool Spot AS henvises til selskapet egen årsrapport. 13

14 Virksomhetsområdene Finansielt marked Vekst i et krevende marked Handelen med finansielle kraftkontrakter på Nord Pool økte med åtte prosent målt i volum i Det ble registrert 12 nye børsmedlemmer. Antallet handler, samt verdien av det omsatte volum var tilnærmet uforandret i forhold til året før. Nord Pool er den eneste nordiske markedsplassen med børskonsesjon for handel med finansielle kraftkontrakter. Kontraktene som handles omfatter forwards- og futureskontrakter (terminkontrakter), samt opsjoner. Terminkontrakter og opsjoner benyttes til prissikring og risikostyring hos nordiske og europeiske kraftselskaper. Samtidig har det finansielle markedet en rekke medlemmer som benytter nordisk kraft som et finansielt tradingområde i kombinasjon med trading av andre energiråvarer. Volumøkning mot slutten av 2004 Totalt ble det i løpet av 2004 handlet kontrakter på Nord Pools marked for finansielle kraftkontrakter. Det ble omsatt 590 TWh over børsens finansielle marked i I underkant av 14 prosent av omsatte volum kom fra aktører utenfor Norden. Fokusert markedsinnsats bidro til at børsens andel av totalt clearet volum økte fra 32 prosent i 2003 til 34 prosent i De tre første kvartalene i 2004 var preget av fortsatt usikkerhet knyttet til fundamentale faktorer i det fysiske markedet. Dette bidro til å holde handelsvolumene på nivå med I løpet av første halvår 2004 ble både dybde og spread (forskjell mellom kjøps- og salgskurs) sterkt forbedret i samtlige kontrakter. Elkems inntreden som market maker i juli 2004 var en svært positiv faktor i denne sammenheng. Ved inngangen til fjerde kvartal var det fremdeles et hydrologisk underskudd i Norden. I løpet av fjerde kvartal ble dette snudd til et overskudd som følge av en mild forvinter med store nedbørsmengder. Denne utviklingen fortsatte inn i Dette medførte igjen fallende priser og økende handelsvolumer. Mange som hadde avventet situasjonen benyttet nå muligheten til å prissikre sin fremtidige produksjon eller sitt fremtidige forbruk. De økte handelsvolumene i 2004 kom således i sin helhet fra årets fjerde kvartal. De fleste børsmedlemmene på Nord Pool benytter ulike beregningsmodeller for å vurdere sin økonomiske eksponering for både sikringshandel og trading. Når pris og volatilitet øker, blir selskapene ofte tvunget til å redusere størrelsen på sine posisjoner. Prisfallet mot slutten av 2004 bidro til å frigjøre tradingkapital hos enkelte av aktørene. Nord Pool Clearings innføring av nye beregningsmetoder for risikonøytrale posisjoner høsten 2004 bidro også positivt. Vekst i antall aktører I 2004 fikk Nord Pool 12 nye børsmedlemmer og 40 nye clearingkunder (medlemmer som handler på børs via et annet børsmedlem). Det ble installert 45 nye lisenser av børsens elektroniske handelssystem PowerCLICK. Ved utgangen av 2004 var totalt 397 børsog clearingmedlemmer registrert for handel på Nord Pools marked for finansielle kontrakter. Verdens energimarkeder var turbulente i året som gikk, med sterkt økende priser på både elektrisk kraft, olje, gass og kull. Dette førte til en generelt økende oppmerksomhet på handel med energiråvarer, noe som igjen bidro til en økt interesse for energitrading både i Norden og internasjonalt. Euro-tilpasning I løpet av 2004 gikk en stadig større del av børshandelen i euro. Dette som en naturlig følge av at alle terminkontrakter fra og med 1. januar 2006 er notert i euro. Overgangen fra blokker til måneder er nå gjennomført og overgangen fra sesonger til kvartaler vil være sluttført i løpet av I løpet av året ble det utvist interesse for handel med kontrakter nominert i lokale nordiske valutaer, men ikke tilstrekkelig til at Nord Pool valgte å notere slike kontrakter på børsen. De fleste aktører har i løpet av 2004 fått på plass både valutapolicy og nødvendige valutakonti. Det er Nord Pools syn at overgangen til euro på sikt vil bidra til å styrke likviditeten på den nordiske kraftbørsen. Handelssystemer Våren 2003 lanserte Nord Pool sin egen løsning for tynn klientweb-basert handel med finansielle kontrakter. Systemet NPTrade ble utviklet som en tilleggsapplikasjon for det elektroniske handelssystemet PowerCLICK. Volumet som ble omsatt via NPTrade var betydelig mindre enn forventet, og systemet ble derfor avviklet våren Alle NPTrade kunder ble overført til PowerCLICK uten økonomiske eller tekniske belastninger for kunden. I Nord Pool ASA 2004

15 Virksomhetsområdene lanserte vi en web-basert tilknytningsform til PowerCLICK, Virtual Private Network, som har vært en suksess med stor interesse hos børsmedlemmene. Grønne sertifikater Nord Pool startet våren 2004 spothandel med svenske el-sertifikater. Handelsvolumet har i 2004 vært begrenset. I løpet av 2004 ble det klart at også Norge ville innføre grønne sertifikater. Nord Pool arbeider for at de norske sertifikatene skal bli lik de svenske, slik at en internordisk handel med grønne sertifikater vil være mulig. I 2005 vil Nord Pool dessuten tilby forwardhandel med el-sertifikater. Børshandel med CO 2 I februar 2005 lanserte Nord Pool handel med europeiske utslippskvoter for CO 2 etter et år med forberedelser. Handelen startet opp i konkurranse med flere andre europeiske børser. Nord Pools handelsløsning har allerede tiltrukket seg positiv interesse. Dette har resultert i nye børsmedlemmer fra hele Europa. Oppstarten av dette nye markedet har flere usikkerhetsmomenter, hvorav det største er den internasjonale politiske utvikling på klimaområdet. Responsen hos internasjonale CO 2 - handlere tyder imidlertid på at Nord Pool så langt har utviklet den ledende handelsløsningen for CO 2 i Europa. Optimisme ved inngangen til 2005 Børser er et speil av medlemmenes ønsker om risikoeksponering. Den viktigste oppgaven for Nord Pool i 2004 var å forbedre kvaliteten på markedsplassen og derigjennom medlemmenes mulighet for å effektivt oppnå ønskete risikoposisjoner. Samtidig ønsker Nord Pool å rekruttere nye børsmedlemmer og øke bruken av vårt elektroniske handelssystem hos eksisterende og nye medlemmer. Ved inngangen til 2005 er Nord Pool derfor godt posisjonert for det som kan synes å bli et år med økt handelsaktivitet på nordiske kraftkontrakter. Det knytter seg politisk usikkerhet til handelen både med grønne sertifikater og CO 2 - kvoter. Nord Pool er imidlertid godt posisjonert i begge disse markedene. 15

16 Virksomhetsområdene Clearing Effektiv og sikker clearing en forutsetning for likviditet Innføring av nytt clearingsystem og økt risikokapital bidro til å styrke clearingvirksomhetens posisjon i det nordiske kraftmarkedet. Spesielt bidro oppstarten av den nye clearingløsningen i april 2004 til mer effektiv og sikker clearing. Mange aktører fikk også reduserte sikkerhetskrav som følge av endringer i marginberegningene som ble gjennomført i løpet av året. Gjennom clearingvirksomheten trer Nord Pool Clearing inn som kontraktsmotpart i kraftkontraktene slik at kredittrisikoen den finansielle motpartsrisikoen for de som har inngått kontraktene reduseres. Clearing av kontrakter medfører at aktørene kan effektivisere egne interne rutiner for kreditthåndtering, samtidig som de får tilgang til standardiserte rutiner og systemer fra clearinghuset. Kredittrisiko og operasjonell risiko reduseres dermed ytterligere. Alle kontrakter handlet på Nord Pool blir automatisk clearet. Nord Pool Clearing tilbyr dessuten clearing av standardiserte kraftkontrakter handlet utenom børs (OTC-handel). I tillegg til å sikre oppgjør hver handelsdag skal clearingvirksomheten levere sikre og effektive clearingtjenester. Volumet på clearet kontrakter handlet over børs i 2004 var 590 TWh, mens tilsvarende for kontrakter handlet utenom børs var TWh. Totalt clearet volum er 32 TWh høyere enn i Nord Pool Clearing hadde et driftsresultat på 35,8 millioner kroner av samlet bruttoinntekt på 126 millioner kroner. Samlet clearet volum for kontrakter handlet utenom børs utgjorde en kontraktsverdi på NOK 202 milliarder, mens clearet børshandlet volum hadde en kontraktsverdi på NOK 149 milliarder. Nord Pool Clearing er på grunn av lovverket et eget selskap, men arbeider i tett samarbeid med Nord Pool ASA. Ny Clearingplattform Ved innføring av ny clearingplattform i 2004 har Nord Pool Clearing tatt et betydelig organisasjonsmessig og 16 Nord Pool ASA 2004

17 Virksomhetsområdene systemmessig løft. Gjennom den nye clearingplattformen har vi bedret muligheten til å utvikle nye markeder og produkter og tilby effektive clearingtjenester til det nordiske kraftmarkedet. Innføring av ny clearingplattform er et betydelig og komplisert prosjekt og ikke alt har gått etter planen. Vi er takknemlig for den fleksibilitet og tålmodighet alle aktører har vist oss i denne prosessen. Systemendringene var fundamentale og har berørt alle deler i clearingprosessen. Den nye clearingplattformen består av SECUR fra OMX, tilpasninger i SPAN 1, nytt EDIFACT bankgrensesnitt og clearing report application som er rapporteringsgrensesnittet overfor aktørene. Hele Nord Poolorganisasjonen har jobbet hardt for å få til dette løftet, som har gitt umiddelbare gevinster. Til tross for enkelte driftsproblemer, er de økonomiske gevinstene synlig allerede i regnskapet for Systemskiftet, sammen med en solid innsats fra organisasjonen, er en direkte årsak til at gebyrene for clearing kunne holdes på et lavt nivå gjennom 2004 selv med lave volumer. Økt risikokapital Erfaringene fra vinteren 2002/2003 ga utgangspunkt for nye diskusjoner om risikokapitalen i Nord Pool Clearing. De historisk høye prisendringer som vi erfarte, kombinert med lav likviditet i form av store spreader og lavere handelsvolum, ga vesentlige utslag på de stresstester som ble gjennomført. Det er viktig med solid likviditet, og som en følge av dette ble det konkludert med at ytterligere risikokapital måtte tilføres selskapet. I mars 2004 kunne vi signere en forsikringsavtale som ga Nord Pool Clearing ytterligere 65 millioner euro i dekning for risiko for tap ved et eventuelt mislighold. Sammen med selskapets egenkapital gir forsikringen en total risikokapital på over 1 milliard kroner. Forsikringen løper frem til 31. mars Gjennom denne forsikringsavtalen er den samlede risikokapital omtrent doblet, og aktørene har fått en større trygghet og sikkerhet ved eventuelle mislighold. Positiv volumutvikling Året 2004 fortsatte med de samme lave volum som vi så på slutten av Markedet var preget av store spreader og varierende likviditet, hovedsakelig på grunn av usikkerhet rundt vannsituasjonen i Norge frem til september I september ble magasintallene positive og aktiviteten i markedet tok seg kraftig opp mot slutten av året. Totalvolumet for 2004 ble TWh, 32 TWh høyere enn Opsjonsandelen av totalt clearet volum er betydelig lavere i 2004 enn den var i rekordåret Åpen balanse (fremtidige kontraktsforpliktelser) gjennom året har variert mellom 34,9 og 44,5 milliarder kroner. Åpen balanse i TWh har variert mellom 199 TWh og 365 TWh Endret beregning av marginer Som en følge av lavere volatilitet ble sikkerhetskravet nedjustert tre ganger i løpet av første halvår. I tillegg er det i løpet av året gjennomført en rekke endringer i risikomodellen for å optimalisere sikkerhetskravene: I juli 2004 ble det innført volatilitetsmål som tar hensyn til at opsjoner har ulik implisitt volatilitet for ulike strikeserier. I oktober 2004 ble en teknisk håndtering av risikonøytrale posisjoner og deltanetting implementert. En risikonøytral posisjon består av terminkontrakter som dekker samme leveringsperiode og hvor motsatte posisjoner i disse innebærer at posisjonen ikke er utsatt for prisrisiko hvis den holdes til forfall. Deltanetting innebærer en markedsvurdering av opsjonens delta og dens bidrag i MWh ved netting mellom ulike posisjoner. Disse tiltakene har gitt lavere sikkerhetskrav overfor mange aktører. Sikkerhetskrav ved slutten av året var 6,6 milliarder kroner og stilt sikkerhet var 16,2 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2003 var henholdsvis 9,4 og 19,1 milliarder kroner. Bedre aktørtilpasning Nord Pool Clearing har i 2004 hatt et spesiell fokus på produktutvikling overfor de mindre aktørene i det nordiske kraftmarkedet. Formålet har vært å senke terskelen for de mindre aktørene for å komme inn i markedet. Første skritt på veien har vært å innføre en ny prisstruktur for de minste aktørene, med en kombinasjon av lavere årsgebyr og høyere variabelt gebyr. Siden sommeren 2004 har det også vært arbeidet for å finne en løsning som gjør det mulig for aktørene å gjøre opp sine kontrakter i lokal valuta. Produktet vil først og fremst være tilpasset mindre aktører som ikke ønsker å ha pengestrømmer i euro knyttet til sin krafthandel. I løpet av 2005 vil det også bli mulig å stille sikkerhet for handel i nordiske kraftkontrakter i lokal valuta, selv om kontraktene er notert i euro eller norske kroner. 1 SPAN is a registered trademark of Chicago Mercantile Exchange Inc., used herein under license. Chicago Mercantile Exchange Inc. assumes no liability in connection with the use of SPAN by any person or entity. 17

18 Virksomhetsområdene Konsulentvirksomhet Eksporterer nordisk markedsekspertise Rådgivning om drift og etablering av kraftmarkeder internasjonalt er Nord Pool Consultings hovedsatsing. Det Nord Pool-eide konsulentselskapet inngikk i 2004 flere store kontrakter som sikrer langsiktighet i oppdragsmengden. Målet for Nord Pool Consulting er å være en foretrukket aktør innen konsulenttjenester i internasjonale deregulerte kraftmarkeder. I tillegg søker selskapet forretningsmuligheter over hele verden for å berede grunnen for Nord Pool gruppens muligheter for senere internasjonale industrielle aktiviteter. Etter etableringen av Nord Pool, som fort ble kjent, ble det en betydelig pågang av internasjonale aktører som ønsket å lære av det som var gjort i Norden, og å studere hvordan markedet fungerer. I oppstarten ble dette håndtert av Nord Pool selv, men selskapet så raskt at dette åpnet for en ny forretningsmulighet; salg av børskompetanse kombinert med kunnskap om balansemarkeder og systemoperatørtjenester. Basert på den nordiske erfaringen og Nord Pool Consultings internasjonale prosjekterfaring tilbyr selskapet skreddersydde løsninger for sine kunder, tilpasset lokale rammebetingelser. Nord Pool Consulting ble etablert i 1998 av Nord Pool, Statnett og Svenska Kraftnät. I 2003 kjøpte Nord Pool ASA alle aksjene i selskapet. Selskapet har en kjerne av faste medarbeidere. I tillegg trekkes det veksler på den kompetansen og de ressursene som er tilgjengelig fra staben hos Nord Pool for øvrig, og hos Nord Pools eiere (de systemansvarlige nettselskapene i Norden). Denne tilleggskompetansen bidrar først og fremst med kunnskap av operasjonell art. Nord Pool Consulting inngikk flere store kontrakter i løpet av 2004, og prosjektporteføljen fikk en ønsket langsiktighet som er et viktig grunnlag for en videre ekspansjon. Noen av de igangværende prosjektene som kan trekkes frem er følgende: Etablering av et regional spotmarked i det Sørlige Afrika. Etablering og igangkjøring av et spot- og balansemarked i Romania. Design av et spotmarked i India. Videreutvikling av krafthandelen i det sørlige Afrika 12 land i det sørlige Afrika (SADCregionen) har etablert Southern African Power Pool (SAPP). Ni av landene er koblet sammen i et samkjørende nett. Nord Pool fikk den delen av prosjektet som gjelder videreutvikling av den kortsiktige krafthandelen i området. Hittil har oppdraget i hovedsak bestått av å spesifisere et handelskonsept for regionen. I de neste 1,5 år skal markedet åpnes med nye regler og avtaler, og Nord Pool vil også ha en sentral rolle i denne fasen av prosjektet. Etablering av spotmarked i Romania Nord Pool Consulting har inngått en langsiktig avtale med den rumenske markedsoperatøren, OPCOM om å assistere selskapet i etableringen av et nasjonalt spotmarked for Romania. Prosjektets første fase fokuserer på organisatorisk oppbygging av børsen, driftstart av handelssystem og opplæring av OPCOMs personell og børsmedlemmer. I andre fase av prosjektet vil Nord Pool fungere som en rådgiver for OPCOM for videre markedsutvikling og tilpasning til regionale forhold. Indiske energimarkeder Nord Pool Consulting er engasjert som rådgiver for National Thermal Power Corporation (NTCP, den største nasjonale kraftprodusenten i India) i etablering av et nasjonalt kraftmarked i India. India innførte en ny energilov i 2003, hvor det er lagt vekt på oppsplitting og privatisering av de statlige monopoler, samt etablering av et tverrstatlig, regionalt, engrosmarked for bedre harmonisering og utnyttelse av energi og kapasitet mellom statene. Nord Pool skal analysere og utarbeide design for det regionale/nasjonale energimarkedet. Prosjektet skal være fullført i løpet av sommeren 2005, og Nord Pool forventer et videre engasjement ved en eventuell realisering av det indiske engrosmarkedet. Nord Pool Consulting har i 2004 også utført et stort antall mindre prosjekter og holdt seminarer for kunder fra hele verden. Utsiktene fremover er gode, med interessante prosjektmuligheter i både Sørøst-Europa i lys av EU-utvidelsene, Afrika og Asia. 18 Nord Pool ASA 2004

19 19

20 Styrets årsberetning 20 Nord Pool ASA 2004

NORD POOL ÅRSRAPPORT 2002

NORD POOL ÅRSRAPPORT 2002 NORD POOL ÅRSRAPPORT 2002 NORD POOL Verdens første og største kraftbørs bygget på tillit Innhold Dette er Nord Pool...................... 4 Nord Pools produkter................... 5 Kort historikk............................

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

A2000-02 10.02.2000 Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter

A2000-02 10.02.2000 Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter A2000-02 10.02.2000 Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter Sammendrag: På bakgrunn av henvendelser fra aktører i markedet bl.a. vedrørende Nord Pools prising av sine tjenester, har

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster

Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster Agenda: Presentasjon av Markedskraft Markedsutvikling Viktige prisdrivere i kraftmarkedet Sikringsstrategi Markedskraft ASA Arendal 34 Stockholm 9 Aarhus 8 Berlin 3

Detaljer

A Company in the Imarex Group. Elsertifikater. Handel og risiko Utfordringer og løsninger. Morten Erichsen, Adm. Dir.

A Company in the Imarex Group. Elsertifikater. Handel og risiko Utfordringer og løsninger. Morten Erichsen, Adm. Dir. Elsertifikater Handel og risiko Utfordringer og løsninger Morten Erichsen, Adm. Dir. NOS Clearing ASA 1 NOS Clearing ASA - oversikt Our mission is to develop markets, deliver valuable post trade services

Detaljer

Nord Pool ASA årsrapport 2005

Nord Pool ASA årsrapport 2005 0011010111011101010 010011001000110101110111010100110001010011110101010111011110010101001100100011010 Nord Pool ASA årsrapport 2005 B U I L D I N G A S E C U R E M A R K E T 0011010111011101010 010011001000110101110111010100110001010011110101010111011110010101001100100011010

Detaljer

NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1

NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1 NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1 2 0 0 0 BALANSE REGNSKAP Balanse NOS Konsern Alle tall i NOK 1.000 Pr. 1. kvt 2000 Pr. 1. kvt 1999 Anleggsmidler 8.927 3.649 Omløpsmidler 122.405 123.104 Eiendeler 131.332

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Innhold. Del 1 FAKTA

Innhold. Del 1 FAKTA ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Del 1 FAKTA 4: Dette er Nord Pool 7: Høydepunkter 2006 8: Milepæler Del 2 FOR MEDIA, POLITIKERE OG INTERESSENTER AV KRAFTMARKEDET 11: Nytten av kraftmarkedet 13: Hvordan fungerer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved : * Temperaturer og nedbør betydelig over normalen har avverget vårknipen. * Den hydrologiske balansen fortsatte bedringen i april * Spenning rundt kjernekraftens fremtid etter Fukushima katastrofen * Høye

Detaljer

!"#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (.

!#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (. !"#$%&' ( &)& * %,$ (. / (. 0 ( * &1 ! "# $% & ' ( ) *,. / / 01.0, 2 Mens september måned var en tørr måned, ble oktober måned som normalt. For uke 43 lå fyllingsgraden på 76,1 %, mot medianverdien for

Detaljer

Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development

Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development Agenda OMX oppkjøp av Nord Pool Status Nord Pool 2007 Integrering i kraftmarkedet Markedskopling Utvikling kraft

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SFFK - Konsesjonskraft

SFFK - Konsesjonskraft SFFK - Konsesjonskraft Har konsesjonskraft på ca. 400 GWh Selvkost er ca. 12 øre/kwh +/- 1 øre betyr 4,0 mill kr/år i ekstra inntekt/tap Med dagens pris (ca. 30 øre/kwh) er nettoverdien på år 2013: ca.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

24 timer i nord pool den nordiske elbørsen

24 timer i nord pool den nordiske elbørsen 24 timer i nord pool den nordiske elbørsen innhold Dette er Nord Pool side 2 Nøkkeltall side 3 Kort historikk side 5 Nord Pools forretningsidé og virksomhetsområder side 6 Nord Pools aktører side 7 Styrets

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

rapportering monopolvirksomhet

rapportering monopolvirksomhet rapportering monopolvirksomhet Nord Pool ASA ble den 2. desember 1994 tildelt omsetningskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I punkt 8 om regnskapsrapportering ble selskapet pålagt

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

Kraftmarkedet. Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene

Kraftmarkedet. Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene Kraftmarkedet Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene 7 82 Energiloven regulerer kraftforsyningen i Norge. Energiloven

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier?

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Dag Seter, Bergen Energi 1 2 Et marked i endring Finanskrisen Skapte også et sjokk for verdens myndigheter Hvordan kunne dette skje at de største banker

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon av Axpo Nordic AS

Presentasjon av Axpo Nordic AS Presentasjon av Axpo Nordic AS Konsesjonskraftseminar 21.mai 2014 Carl-Henrik Siebke, Axpo Nordic AS Axpo Nordic AS Innhold 1. Introduksjon til Axpo og Axpo Nordic 2. Hvilke tjenester kan Axpo Nordic tilby?

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling VP Spot: Therese Gjerde 1 Agenda Prisområder i Sverige Hva trodde vi skulle skje med prisene? Hva har skjedd med prisene? Hvorfor har det blitt

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017 KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017 Innhold Kort oppsummering av året Vær og hydrologi Magasinfylling Produksjon og forbruk Kraftutveksling Kraftpriser Kort oppsummering av året 2017 ble et mildt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 NORD POOL ÅRSRAPPORT 2007 innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 Ledende i Europa Den ledende kraftbørsen...8 Råvaremarkeder

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 229 mill kroner før skatt * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige IT-investeringer * Bankens

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Fastpris med returrett Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Produkt portefølje Strøm til innkjøpspris Fastpris med returrett Kombi avtale Ansattavtaler Rådgivende forvaltning

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Tema: Internkontroll. Styrets risiko- og kontrolloppfølging: de nye EU-kravene?

Tema: Internkontroll. Styrets risiko- og kontrolloppfølging: de nye EU-kravene? Tema: Internkontroll Styrets risiko- og kontrolloppfølging: Hva er status etter de nye EU-kravene? Frem til sommeren 2008 regulerte allmennaksjeloven, regnskapsloven og Norsk Anbefaling for Eierstyring

Detaljer