NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004"

Transkript

1 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

2

3 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll Virksomhetsbeskrivelse Fysisk marked Finansielt marked Clearing Konsulentvirksomhet Styrets årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Regnskapsprinsipper Noter Revisors beretning Statistikk Kraftuttrykk

4 Dette er Nord Pool Dette er Nord Pool Vår visjon Nord Pool den ledende elbørsen i verden. Våre mål Nord Pools virksomhet skal utvikles med fokus på teknologisk lederskap og kostnadseffektiv drift, slik at Nord Pool oppfattes og fremstår som den ledende elbørsen i verden. Nord Pool Gruppens virksomhet er handel og clearing av fysiske og finansielle kraftkontrakter i Norden. Nord Pool Gruppen består av selskapene i Nord Pool konsernet og tilknyttede selskaper. I Nord Pool konsernet inngår morselskapet Nord Pool ASA og de heleide datterselskapene Nord Pool Clearing ASA og Nord Pool Consulting AS. I Nord Pool Gruppen inngår også Nord Pool Spot AS og Nord Pool Finland Oy. Nord Pool har dessuten eierinteresser i den tyske kraftbørsen European Energy Exchange AG (EEX) samt et driftssamarbeid på IT-systemer med den franske kraftbørsen Powernext. Nord Pool ASA eies av Statnett SF og Svenska Kraftnät med 50 prosent hver. Nord Pool Gruppen har 96 ansatte, og det ble i 2004 handlet og clearet kontrakter over kraftbørsen til en verdi på NOK 389 milliarder. Nord Pool Gruppens virksomhet er lokalisert i Oslo, Fredericia, Stockholm og Helsingfors. 4 Nord Pool ASA 2004

5 Dette er Nord Pool Nord Pools produkter Nord Pools produkter deles inn i tre hovedkategorier: Fysisk marked, finansielt marked og clearing. Fysisk marked Elspot er et felles nordisk marked for handel med fysiske kraftkontrakter for levering neste døgn. Elspot systemprisen i dette markedet fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden. Spotmarkedet er grunnlaget for de systemansvarlige nettselskapenes balansering av kraftflyten mellom landene i Norden. Aktørene på Nord Pools spotmarked er foruten kraftprodusenter og industrien, også distribusjonsselskaper, strømleverandører og kraftmeglere. Elbas er et fysisk justermarked for handel i Sverige, Finland og Øst- Danmark, med timekontrakter som handles kontinuerlig hele døgnet. Kontraktene tas opp til notering etter at Elspot for neste døgn er stengt, og kontraktene kan handles inntil en time før levering starter. Elbas administreres av Nord Pool Finland Oy, et heleid datterselskap av Nord Pool Spot AS. Finansielt marked Nord Pool tilbyr handel i termin- og opsjonskontrakter til børsmedlemmer i det finansielle markedet. Dette er finansielle kraftkontrakter som benyttes ved prissikring og risikostyring av handel med elektrisk kraft. Kontraktene kan handles inntil fire år frem i tid, fordelt på døgn, uker, måneder, kvartaler og år. Differansekontrakter (CfD) gir mulighet til justering og sikring av porteføljer med tanke på prisforskjeller mellom systemprisen og de enkelte områdeprisene i Elspot. Nord Pools opsjonskontrakter er europeiske opsjoner med terminkontrakter som underliggende produkt. Clearing Clearing innebærer at Nord Pool Clearing trer inn som kontraktsmotpart i finansielle kraftkontrakter. Gjennom daglig sikkerhetsstillelse for dekning av fremtidige oppgjør, reduseres den finansielle risikoen for de som har inngått kontraktene. Nord Pool Clearing trer automatisk inn i alle kontrakter som handles på elbørsen. I tillegg tilbyr Nord Pool Clearing også clearing av standardiserte kontrakter som er handlet utenfor elbørsen. 5

6 Dette er Nord Pool Historikk 1991 Det norske Storting vedtar deregulering av markedet for kraftomsetning Statnett Marked AS (nå Nord Pool ASA) blir etablert som selvstendig selskap Videreutvikling av elbørsens finansielle marked gjennom produktutvikling. Elbørsens første Markedsråd blir etablert. Totalt 100 aktører handlet på elbørsen Introduksjon av futureskontrakter på det finansielle markedet. Nordiske energiministere vedtar avtale om utvidet samarbeid om kraftforsyningen i Norden Oppstart av en norsk-svensk kraftbørs, verdens første flernasjonale børs for handel med kraftkontrakter. Elbørsen får navnet Nord Pool ASA Forwardskontrakter blir introdusert på det finansielle markedet. I tillegg til clearing av alle kontrakter handlet på elbørsen, tilbys også clearing av bilaterale (OTC) kontrakter Finland blir integrert i markedet, og EL-EX, den finske elbørsen, inngår en avtale om å være Nord Pools representant i Finland. Nord Pool etablerer eget kontor i Odense. Nord Pool Consulting AS blir etablert Elbas innføres som et eget marked for balansejustering i Finland og Sverige. Nord Pool offentliggjør for første gang også informasjon fra det bilaterale (OTC) markedet. 1. juli starter handel i elspotområdet Vest-Danmark (Jylland og Fyn) Kraftmarkedet i Norden blir fullt integrert ved at også Øst-Danmark (Sjælland) integreres. Nord Pool er med i etableringen av den første tyske kraftbørsen, Leipzig Power Exchange (LPX), og går inn med en eierandel på 35 prosent i LPX Nord Pool søker konsesjon som børs og oppgjørssentral. Nord Pool bidrar til fusjon mellom de to tyske kraftbørsene LPX og European Energy Exchange (EEX) Nord Pool får konsesjon som børs og oppgjørssentral. Spotvirksomheten skilles ut som eget selskap, med alle de systemansvarlige nettselskapene i Norden og Nord Pool ASA som eiere Usikkerhet knyttet til fundamentale forhold i markedet og de høye prisene bidro til at Nord Pool i 2003 hadde en tilbakegang i handel og clearing av finansielle kraftkontrakter. Arbeidet med utvikling og testing av det nye clearingsystemet til Nord Pool Clearing foregikk i hele Begivenheter i 2004 Positivt vendepunkt i markedet Samlet volum på Nord Pools marked for finansielle kraftkontrakter ble i 2004 på 590 TWh, en økning på åtte prosent sammenlignet med året før. Ved utgangen av første halvår 2004 var volumet handlet på børsens finansielle marked 29 prosent under volumet i Nord Pool styrket sin markedsposisjon i 2004 og økte sin markedsandel til 33,8 prosent (32 prosent i 2003). Mange nye aktive kunder bidro til oppgangen. Ny market maker Elkem Energi AS ble i juli 2004 ny market maker på Nord Pools marked for finansielle kraftkontrakter. Nye produkter Nord Pool lanserte i mars sitt første produkt knyttet til fornybar energiproduksjon. Sydkraft Energy Trading AB og Fyrstad Kraft AB gjennomførte 18. mars den første handelen på Nord Pools marked for svenske el-sertifikater. Nord Pool startet handel med utslippskvoter tidlig i februar 2005 og var den første børsen i verden som startet slik handel. I tillegg til handel med forwardskontrakter med fysisk levering, tilbyr Nord Pool også clearing av standardiserte CO 2 -kvoter. Nytt clearingsystem 1. april 2004 ble det nye systemet for clearing av finansielle kraftkontrakter satt i drift. Systemet er utviklet av OMX (tidligere OM Technology) og bidrar til en mer effektiv clearingfunksjon. Samtidig danner det utgangspunkt for bedre kundetilpasning og videre utvikling av clearingløsningene som Nord Pool tilbyr. Styrket risikokapital Nord Pool Clearing ASA økte i april 2004 sin risikokapital til NOK millioner gjennom en forsikringsavtale med Swiss Reinsurance Ltd (Swiss Re). Flere langsiktige konsulentoppdrag Nord Pool Consulting inngikk i 2004 flere langsiktige kontrakter knyttet til utvikling av børsomsetning av kraft i blant annet sørlige Afrika, Romania og India, hvilket også bidro til et bedre resultat i 2004 enn forrige år. 6 Nord Pool ASA 2004

7 Dette er Nord Pool Nøkkeltall Prosentvis endring Virksomhetstall Fysisk marked Volum (TWh) ,8 % Verdi (mrd NOK) 39,1 36 9,5 % Finansielt marked Volum (TWh) ,2 % Verdi (mrd NOK) 148, ,5 % Totalt handlet finansielt + fysisk Volum (TWh) ,1 % Total omsetning Verdi (mrd NOK) 187,6 175,1 7,1 % Clearing av Volum (TWh) (1,0 %) bilateral handel Verdi (mrd NOK) 201,6 230 (12,3 %) Totalt handlet Volum (TWh) ,3 % og clearet Verdi (mrd NOK) (3,9 %) Antall aktører Totalt antall aktører per ,1 % Gjennomsnittlig systempris Gjennomsnittlig systempris for året NOK/MWh (16,8 %) Høyeste systempris NOK/MWh (69,8 %) Laveste systempris NOK/MWh ,4 % Markedsutviklingen Søylene viser Nord Pools produkter fra 1995 fram til og med I 2003 opplevde Nord Pool for første gang en tilbakegang både i volum handlet på det finansielle markedet og clearing av ikke børshandlede kontrakter. De lave volumene fortsatte inn i 2004, men snudde i fjerde kvartal, slik at volumutviklingen ble positiv for

8 Administrerende direktørs artikkel «building a secure market» Et velfungerende kraftmarked forutsetter tillit. Først da oppnås tilstrekkelig likviditet i handelen. Det siste året har Nord Pool intensivert arbeidet med å sikre gjennomsiktighet i handelen i det nordiske kraftmarkedet. Samtidig har Nord Pool utviklet nye produkter og tjenester som skaper ny interesse for kraftbørsen i årene som kommer. Nord Pool har forsterket fokuset på arbeidet med å bygge tillit til kraftmarkedet. Vi har endret slagordet vårt til «building a secure market» ettersom vårt gamle slagord «The Nordic Power Exchange» og mål er oppfylt. Norden er allerede ett velfungerende marked og Nord Pool er børsen for dette markedet. Dette målet er nådd. Videre utvikling er helt avhengig av at vi har tillit hos våre kunder. Tillit til at prisdannelsen er sunn, at regelverket følges og at det er kvalitet i alle ledd av virksomheten. Det er også viktig at våre kunder har tillit til at Nord Pool utvikler virksomheten på en slik måte at vi fremstår som en effektiv og tjenlig markedsplass, for nåværende og nye kunder, med nye produkter på nye markeder. Ettersom denne endringen markerer en retningsendring oppgraderte Nord Pool i 2004 selskapets visuelle profil inklusive logo. Styrket likviditet er hovedmålet Nord Pool har det siste halvåret registrert økende handelsvolumer i det finansielle markedet. Handelsvolum i megawatt timer er én viktig parameter i begrepet likviditet. For Nord Pool, som for enhver børs, er best mulig likviditet det overordnede målet. Likviditeten er enkelt beskrevet evnen til å gjennomføre en ønsket handel til markedspris innenfor en gitt tid. I tillegg til handelsvolum er antall aktive aktører, antall handler, spreaden i de enkelte produkter, dybden i markedet og prisendringen ved at en handel gjennomføres, viktige elementer for likviditeten. Noen av disse kriteriene kan børsen påvirke direkte, andre er i større grad et resultat av eksterne faktorer. Ikke desto mindre vil vårt overordnede mål være å bedre likviditeten og vi vil kontinuerlig arbeide for å bedre denne. Den daglige innsatsen på handelsbordet, i kontakt med kundene, for til enhver tid å sikre at prisbildet er best mulig, står sentralt. Nord Pool er prisreferansen i det nordiske kraftmarkedet og garantisten for transparens og åpenhet om prisbildet. Når en større del av handelen går over børsen, vil en større del av markedet og prisbildet være tilgjengelig for alle. Det er min overbevisning at den transparens vi har fått til i det nordiske kraftmarkedet er en viktig forutsetning for den nordiske dereguleringens suksess. En vesentlig forskjell på Nord Pool og andre kraftmarkeder i Europa er graden av åpenhet. Gjennom lovverket, eget regelverk og forståelse for at åpenhet er til alles beste, sørger Nord Pool for at alle aktører i markedet har lik tilgang på informasjon til samme tid. Denne sentrale informasjonen omfatter blant annet produksjon, forbruk, utveksling av kraft og magasinfylling. I tillegg er alle aktørene gjennom sine avtaler forpliktet til å gjøre prissensitiv informasjon tilgjengelig for markedet. Det skjer først og fremst gjennom publisering på Nord Pools hjemmesider, hvor også nøkkelinformasjonen fra nettselskapene gjøres tilgjengelig for alle. Selv om vi i Norden finner slike tiltak fornuftige og rimelige og til alles beste, er det på ingen måte slik i resten av Europa. Likviditet forutsetter effektiv clearing Clearing er en integrert del av en derivathandel. Effektiv og sikker clearing av de kontraktene som handles over børsen er en forutsetning for tilfredsstillende likviditet. I 2004 skiftet Nord Pool Clearing system- og clearingleverandør. OMX ble valgt som systemleverandør i tillegg til at Nord Pool overtok vesentlige deler av clearingoperasjonen selv. Et slikt skifte er en stort og omfattende jobb. Vår nye løsning gir en økt robusthet og en større sikkerhet i clearingoperasjonen i dag og for de nærmeste fem årene. Ved den nye løsningen har vi klart å redusere kostnadene betydelig. Dette har kommet våre kunder til gode ved at inntektsbortfallet de siste årene grunnet redusert clearingvolum ikke har resultert i tilsvarende økte clearinggebyrer. Samtidig er vår avhengighet av tredjepartsleverandører når det gjelder strategisk viktige elementer i clearingprosessen redusert. Nord Pool har fått en tryggere og sikrere clearingplattform. Dette vil på sikt gi et mer effektivt, sikrere og tryggere produkt for våre kunder samtidig som introduksjonen av nye produkter vil kunne skje raskere og mer effektivt. Risikokapitalen som clearinghuset har tilgjengelig er sentral for den tillit vi oppnår og den evne vi har til å stå imot kunder som misligholder sine forpliktelser utover det sikkerhetskravene kan dekke. Som et resultat av de spesielt volatile prisene under vinteren 2002/2003 økte Nord Pool konsernet sin risikokapital med 65 millioner euro vinteren 2004 gjennom 8 Nord Pool ASA 2004

9 Administrerende direktørs artikkel en forsikringsavtale med Swiss Reinsurance Ltd (Swiss Re). Dette bringer den samlede risikokapitalen opp i cirka én milliard kroner fra omkring 500 millioner kroner ved årsslutt i Ved at den samlede risikokapitalen er omtrent doblet har våre kunder fått en større trygghet for Nord Pools soliditet og evne til å håndtere fremtidig krevende markedssituasjoner. Tillit forutsetter at regelverket håndheves Nord Pool er som alle andre børser avhengig av tillit til at aktørene i markedet følger etablerte spilleregler. Nord Pool har et eget sanksjoneringsregime for brudd på dette regelverket. Når det gjelder mistanke om brudd på verdipapirhandelloven, er Nord Pool forpliktet til å undersøke og rapportere disse til myndighetene, ved Kredittilsynet. Nord Pool har rapportert en sak til Kredittilsynet knyttet til markedsmanipulasjon, hvorpå Kredittilsynet igjen anmeldte saken til politiet ved Økokrim. Økokrim valgte ikke å ta saken med begrunnelse i ressursmangel. På denne bakgrunn besluttet Kredittilsynet å sende et offentlig brev til den angjeldende aktør, der de ga uttrykk for at de var kritiske til aktørens agering på børsen i denne situasjonen. De valgte derimot ikke å ta stilling til om saken innebar et brudd på Verdipapirhandelloven. Slike saker vil alltid være kompliserte og omfattende. Det må imidlertid være en forutsetning for tilliten og respekten til børsen og lovverket, at mistanker om regelbrudd etterforskes og konkluderes. Myndighetsorganer som er gitt i oppgave å håndtere tilsynet og eventuelle strafferettslige reaksjoner må tilføres den nødvendige kompetanse og de nødvendige ressurser til dette arbeidet. At slike saker behandles effektivt og med høy kvalitet er en forutsetning for at Nord Pool gis den tillit som er nødvendig for en internasjonal markedsplass med medlemmer i et stort antall europeiske land. Det er også en forutsetning for at Norge bekrefter sin posisjon som egnet vertsland for den nordiske elbørsen. CO 2 -kvoter over børs Vi arbeider aktivt for å utvikle det nordiske kraftmarkedet, slik at produktene er tidsriktige og tilpasset markedets utvikling. Derfor har vi utviklet nye produkter som vil bli handlet i marked for CO 2 -kvoter. Introduksjonen av børshandel med utslippskvoter for CO 2 fra februar 2005 innebar at Nord Pool var den første i Europa til å åpne for handel og clearing av CO 2 -kvoter på en regulert markedsplass. Mange av børsens eksisterende kunder vil være aktive i kvotemarkedet. I tillegg mener vi at vi har et meget interessant produkt for industrikunder, banker og finansinstitusjoner. Gjennom muligheten for netting av både kraft- og CO 2 -kontrakter gis børsmedlemmene anledning til å redusere sine samlede marginkrav. Nord Pool har også åpnet for clearing av bilateralt handlede CO 2 - kvoter. Markedet for utslippskvoter for CO 2 er et nytt og meget spennende marked. Nord Pool ønsker å være ledende også i dette markedet. Nord Pool introduserte i 2004 handel med svenske el-sertifikater. Handelen på dette markedet har så langt vært begrenset. Svenske myndigheter vurderer å justere parametere med betydning for handelen i dette markedet. Samtidig vil Nord Pool i løpet av 2005 introdusere forwardskontrakter på el-sertifikater i det svenske markedet. Det norske markedet for el-sertifikater skal etableres i Det er vår klare anbefaling at dette markedet samordnes med det svenske markedet. Dette vil gi større likviditet og bedre konkurranse. Vi har nøkterne forventninger til markedet for el-sertifikater i 2005, men er mer optimistiske med et felles norsk/svensk marked fra Totalmarkedets utvikling gir grunnlag for en nærmere integrasjon med de øvrige energimarkedene i Europa. Vi har endret kontraktstrukturen fra sesonger, som er vannkraftorientert, til kvartaler og måneder, som er i tråd med den produktstrukturen man har ellers i Europa blir det siste året med norske kroner som handelsvaluta. Fra 2006 blir alle Nord Pools produkter eurobasert. Torger Lien administrerende direktør Nord Pool ASA 9

10 Internkontroll Tillitsvekkende organisering Som børs og oppgjørssentral er Nord Pool avhengig av aktørenes tillit. Markedsplassen skal fremstå som en arena for rettferdig og trygg handel, og selskapets interne organisering må ha betryggende kontroll i alle ledd. Trygg markedsplass I samsvar med krav i børslov og tilhørende forskrift om markedsovervåkning har Nord Pool etablert egen enhet for markedsovervåkning. Avdelingen er ansvarlig for å overvåke handelsaktiviteten og aktørenes atferd i de to markedene: Nord Pool Spots marked for fysiske leveranser og Nord Pools marked for finansielle kraftkontrakter. Avdelingen overvåker alle handler på børsen, i tillegg til handler utenom børs som meldes inn for clearing. Markedsovervåkning skal påse at aktiviteten ligger innenfor rammene satt av gjeldende lover og forskrifter, samt børsens eget regelverk for de to markedsplassene. I løpet av året har markedsovervåkning fokusert på tildeling av handelskapasitet mellom ulike elspotområder. Spesielt er det fokusert på informasjon som gis i forbindelse med begrensninger i nettet, og aktørenes opptreden når begrensninger og flaskehalser oppstår. Videre har markedsovervåkning fokusert på utnyttelsen av ledig overføringskapasitet mellom elspotområdene i driftsfasen. Den ledige kapasiteten disponeres av de nordiske systemoperatørene i forbindelse med deres driftsoptimalisering av det nordiske kraftsystemet. Driftsoptimaliseringen resulterer ofte i store ubalanser mellom planverdier og driftsverdier mellom de ulike elspotområdene. Markedsovervåkning skal påse at dette ikke utnyttes av aktørene. Det er i løpet av året utarbeidet retningslinjer for rapportering av innsideinformasjon til markedet, både for produsenter og for systemoperatører. En forbedret applikasjon for rapportering av innsideinformasjon urgent market messages (UMM) er tatt i bruk i løpet av året, og rapporteringen til markedet er forbedret. Alle disse tiltakene har bidratt til en forbedret transparens i det nordiske kraftmarkedet. Fra og med 2002 har det vært rapporteringsplikt for gjennomførte bilaterale handler meldt inn for clearing. I løpet av disse årene er det høstet mye viktig erfaring i hvordan denne rapporteringsplikten skal praktiseres og overvåkes. I 2004 har markedsovervåkning fokusert på kvaliteten til de rapporterte kontraktene. Det er offentliggjort anonymiserte statusrapporter med angivelse av hvor stor del av de rapporterte kontraktene som har vært rapportert feil eller for sent. Det har ikke vært ilagt sanksjoner i løpet av Intern organisering med betryggende kontroll Nord Pool er underlagt omfattende lovgivning som stiller krav til selskapets interne organisering. Dette gjelder både børslov, allmennaksjelov, verdipapirhandellov og forskrift om intern kontroll. Selskapet er også gjenstand for Kredittilsynets tilsyn og kontroll. Med virkning fra 1. januar 2004 ble Nord Pool i tillegg underlagt krav om internrevisjon. For å sikre at de ansatte opptrer på en tillitsvekkende måte har Nord Pool utarbeidet etiske retningslinjer som gir veiledning i etiske problemstillinger. Retningslinjene skal sikre at selskapets medarbeidere opptrer på en profesjonell måte og med høy integritet. Retningslinjene er gjenstand for jevnlig revisjon. Interne kontrolltiltak Nord Pools styre har det overordende ansvaret for organisering av virksomheten og for å påse at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette innebærer blant annet at styret skal påse at det er etablert systemer for intern kontroll, at kontrollen gjennomføres og overvåkes og at den er dokumentert. Daglig leder er ansvarlig for gjennomføringen i samsvar med gjeldende bestemmelser og styrets retningslinjer og pålegg. Ansvaret for den operative implementeringen av kontrolltiltakene ligger hos linjeledelsen. Som et ledd i arbeidet med å sikre at betryggende kontrollsystemer er etablert, gjennomføres det årlig en kartlegging og vurdering av risikobildet for virksomheten. På denne bakgrunn foretas det en gjennomgang av etablerte kontrolltiltak i alle deler av virksomheten, herunder vurdering av behov for eventuelle endringer. Selskapets kontrollorganer I tillegg til selskapets styre, valgte revisor og Kredittilsynet, har Nord Pool en rekke kontrollorganer som overvåker den interne kontrollen. Kontrollkomité Kontrollkomiteen velges av generalforsamlingen, som også fastsetter 10 Nord Pool ASA 2004

11 Internkontroll instruks for kontrollkomiteens arbeid. Instruksen godkjennes av Kredittilsynet. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at børsens og oppgjørssentralens virksomhet er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, konsesjonsvilkår, vedtekter og vedtak truffet av børsens og oppgjørssentralens organer. Kontrollkomiteen skal avlegge årlig rapport om sitt arbeide til generalforsamlingen og Kredittilsynet. Internrevisjon I henhold til forskrift om intern kontroll er Nord Pool pålagt å ha en internrevisjon. Leder av internrevisjonen ansettes og avskjediges av styret. Styret skal også godkjenne en årlig revisjonsplan. Internrevisjonen rapporterer direkte til styret og har rett til å møte i styremøtene. Internrevisjonen har som formål å bistå styret i å utøve sitt kontrollansvar, og avgir en årlig rapport til styret om den interne kontrollen i selskapet. Internrevisjonen skal blant annet bekrefte hvorvidt det er foretatt en systematisk gjennomgang av vesentlige risikoer og tilhørende kontrolltiltak for å styre disse, om kontrolltiltakene er overvåket, om eventuelle svikt i den interne kontrollen er rapportert og om systemene for intern kontroll er tilstrekkelig dokumentert. Risikokomiteen For å overvåke den løpende gjennomføringen av kontrolltiltakene har administrasjonen opprettet en risikokomité som består av utvalgte personer fra de operative avdelingene. Risikokomiteen rapporterer til ledelsen. Mandatet til risikokomiteen omfatter hovedsakelig å gjennomføre en systematisk overvåking og rapportering av svikt i de interne kontrolltiltak. Risikokomiteen skal blant annet gjennomgå hendelseslogger og sørge for en oppfølgning og kontroll av de hendelser som kan relateres til de definerte risiki i den interne kontrollen. 11

12 Virksomheten 2004 Omsetningen i Nord Pools markeder for kraftkontrakter endte på 590 TWh i 2004, åtte prosent høyere enn året før. Det samlede volumet clearet av Nord Pool Clearing ASA ble på TWh i 2004, mot i Også volumet innmeldt for clearing fra det bilaterale markedet holdt seg omtrent på samme nivå som året før og endte på TWh, mot i Nord Pool ASA 2004

13 Virksomhetsområdene Fysisk marked Sterk vekst i omsetningen Det fysiske markedet er fundamentet for all handel i det nordiske kraftmarkedet. Markedet organiseres av Nord Pool Spot AS hvor Nord Pool ASA har en eierandel på 20 prosent. Prisene på Nord Pools spotmarked holdt seg relativt stabile i hele 2004, men lå på et høyere nivå gjennom sommeren enn det vi har vært vant til fra tidligere år. Totalt ble det handlet 167 TWh via Nord Pool Spot AS i 2004, en vekst på hele 40 prosent sammenlignet med året før. Økningen skyldes i det alt vesentligste innføring av bruttoavtale for anmelding av alt kjøp og salg fra et selskap til reduserte gebyrsatser. Den gjennomsnittlige systemprisen for 2004 var på 242,04 NOK/MWh sammenlignet med 290,61 NOK/MWh i For nærmere detaljer om aktivitetene og resultatene for Nord Pool Spot AS henvises til selskapet egen årsrapport. 13

14 Virksomhetsområdene Finansielt marked Vekst i et krevende marked Handelen med finansielle kraftkontrakter på Nord Pool økte med åtte prosent målt i volum i Det ble registrert 12 nye børsmedlemmer. Antallet handler, samt verdien av det omsatte volum var tilnærmet uforandret i forhold til året før. Nord Pool er den eneste nordiske markedsplassen med børskonsesjon for handel med finansielle kraftkontrakter. Kontraktene som handles omfatter forwards- og futureskontrakter (terminkontrakter), samt opsjoner. Terminkontrakter og opsjoner benyttes til prissikring og risikostyring hos nordiske og europeiske kraftselskaper. Samtidig har det finansielle markedet en rekke medlemmer som benytter nordisk kraft som et finansielt tradingområde i kombinasjon med trading av andre energiråvarer. Volumøkning mot slutten av 2004 Totalt ble det i løpet av 2004 handlet kontrakter på Nord Pools marked for finansielle kraftkontrakter. Det ble omsatt 590 TWh over børsens finansielle marked i I underkant av 14 prosent av omsatte volum kom fra aktører utenfor Norden. Fokusert markedsinnsats bidro til at børsens andel av totalt clearet volum økte fra 32 prosent i 2003 til 34 prosent i De tre første kvartalene i 2004 var preget av fortsatt usikkerhet knyttet til fundamentale faktorer i det fysiske markedet. Dette bidro til å holde handelsvolumene på nivå med I løpet av første halvår 2004 ble både dybde og spread (forskjell mellom kjøps- og salgskurs) sterkt forbedret i samtlige kontrakter. Elkems inntreden som market maker i juli 2004 var en svært positiv faktor i denne sammenheng. Ved inngangen til fjerde kvartal var det fremdeles et hydrologisk underskudd i Norden. I løpet av fjerde kvartal ble dette snudd til et overskudd som følge av en mild forvinter med store nedbørsmengder. Denne utviklingen fortsatte inn i Dette medførte igjen fallende priser og økende handelsvolumer. Mange som hadde avventet situasjonen benyttet nå muligheten til å prissikre sin fremtidige produksjon eller sitt fremtidige forbruk. De økte handelsvolumene i 2004 kom således i sin helhet fra årets fjerde kvartal. De fleste børsmedlemmene på Nord Pool benytter ulike beregningsmodeller for å vurdere sin økonomiske eksponering for både sikringshandel og trading. Når pris og volatilitet øker, blir selskapene ofte tvunget til å redusere størrelsen på sine posisjoner. Prisfallet mot slutten av 2004 bidro til å frigjøre tradingkapital hos enkelte av aktørene. Nord Pool Clearings innføring av nye beregningsmetoder for risikonøytrale posisjoner høsten 2004 bidro også positivt. Vekst i antall aktører I 2004 fikk Nord Pool 12 nye børsmedlemmer og 40 nye clearingkunder (medlemmer som handler på børs via et annet børsmedlem). Det ble installert 45 nye lisenser av børsens elektroniske handelssystem PowerCLICK. Ved utgangen av 2004 var totalt 397 børsog clearingmedlemmer registrert for handel på Nord Pools marked for finansielle kontrakter. Verdens energimarkeder var turbulente i året som gikk, med sterkt økende priser på både elektrisk kraft, olje, gass og kull. Dette førte til en generelt økende oppmerksomhet på handel med energiråvarer, noe som igjen bidro til en økt interesse for energitrading både i Norden og internasjonalt. Euro-tilpasning I løpet av 2004 gikk en stadig større del av børshandelen i euro. Dette som en naturlig følge av at alle terminkontrakter fra og med 1. januar 2006 er notert i euro. Overgangen fra blokker til måneder er nå gjennomført og overgangen fra sesonger til kvartaler vil være sluttført i løpet av I løpet av året ble det utvist interesse for handel med kontrakter nominert i lokale nordiske valutaer, men ikke tilstrekkelig til at Nord Pool valgte å notere slike kontrakter på børsen. De fleste aktører har i løpet av 2004 fått på plass både valutapolicy og nødvendige valutakonti. Det er Nord Pools syn at overgangen til euro på sikt vil bidra til å styrke likviditeten på den nordiske kraftbørsen. Handelssystemer Våren 2003 lanserte Nord Pool sin egen løsning for tynn klientweb-basert handel med finansielle kontrakter. Systemet NPTrade ble utviklet som en tilleggsapplikasjon for det elektroniske handelssystemet PowerCLICK. Volumet som ble omsatt via NPTrade var betydelig mindre enn forventet, og systemet ble derfor avviklet våren Alle NPTrade kunder ble overført til PowerCLICK uten økonomiske eller tekniske belastninger for kunden. I Nord Pool ASA 2004

15 Virksomhetsområdene lanserte vi en web-basert tilknytningsform til PowerCLICK, Virtual Private Network, som har vært en suksess med stor interesse hos børsmedlemmene. Grønne sertifikater Nord Pool startet våren 2004 spothandel med svenske el-sertifikater. Handelsvolumet har i 2004 vært begrenset. I løpet av 2004 ble det klart at også Norge ville innføre grønne sertifikater. Nord Pool arbeider for at de norske sertifikatene skal bli lik de svenske, slik at en internordisk handel med grønne sertifikater vil være mulig. I 2005 vil Nord Pool dessuten tilby forwardhandel med el-sertifikater. Børshandel med CO 2 I februar 2005 lanserte Nord Pool handel med europeiske utslippskvoter for CO 2 etter et år med forberedelser. Handelen startet opp i konkurranse med flere andre europeiske børser. Nord Pools handelsløsning har allerede tiltrukket seg positiv interesse. Dette har resultert i nye børsmedlemmer fra hele Europa. Oppstarten av dette nye markedet har flere usikkerhetsmomenter, hvorav det største er den internasjonale politiske utvikling på klimaområdet. Responsen hos internasjonale CO 2 - handlere tyder imidlertid på at Nord Pool så langt har utviklet den ledende handelsløsningen for CO 2 i Europa. Optimisme ved inngangen til 2005 Børser er et speil av medlemmenes ønsker om risikoeksponering. Den viktigste oppgaven for Nord Pool i 2004 var å forbedre kvaliteten på markedsplassen og derigjennom medlemmenes mulighet for å effektivt oppnå ønskete risikoposisjoner. Samtidig ønsker Nord Pool å rekruttere nye børsmedlemmer og øke bruken av vårt elektroniske handelssystem hos eksisterende og nye medlemmer. Ved inngangen til 2005 er Nord Pool derfor godt posisjonert for det som kan synes å bli et år med økt handelsaktivitet på nordiske kraftkontrakter. Det knytter seg politisk usikkerhet til handelen både med grønne sertifikater og CO 2 - kvoter. Nord Pool er imidlertid godt posisjonert i begge disse markedene. 15

16 Virksomhetsområdene Clearing Effektiv og sikker clearing en forutsetning for likviditet Innføring av nytt clearingsystem og økt risikokapital bidro til å styrke clearingvirksomhetens posisjon i det nordiske kraftmarkedet. Spesielt bidro oppstarten av den nye clearingløsningen i april 2004 til mer effektiv og sikker clearing. Mange aktører fikk også reduserte sikkerhetskrav som følge av endringer i marginberegningene som ble gjennomført i løpet av året. Gjennom clearingvirksomheten trer Nord Pool Clearing inn som kontraktsmotpart i kraftkontraktene slik at kredittrisikoen den finansielle motpartsrisikoen for de som har inngått kontraktene reduseres. Clearing av kontrakter medfører at aktørene kan effektivisere egne interne rutiner for kreditthåndtering, samtidig som de får tilgang til standardiserte rutiner og systemer fra clearinghuset. Kredittrisiko og operasjonell risiko reduseres dermed ytterligere. Alle kontrakter handlet på Nord Pool blir automatisk clearet. Nord Pool Clearing tilbyr dessuten clearing av standardiserte kraftkontrakter handlet utenom børs (OTC-handel). I tillegg til å sikre oppgjør hver handelsdag skal clearingvirksomheten levere sikre og effektive clearingtjenester. Volumet på clearet kontrakter handlet over børs i 2004 var 590 TWh, mens tilsvarende for kontrakter handlet utenom børs var TWh. Totalt clearet volum er 32 TWh høyere enn i Nord Pool Clearing hadde et driftsresultat på 35,8 millioner kroner av samlet bruttoinntekt på 126 millioner kroner. Samlet clearet volum for kontrakter handlet utenom børs utgjorde en kontraktsverdi på NOK 202 milliarder, mens clearet børshandlet volum hadde en kontraktsverdi på NOK 149 milliarder. Nord Pool Clearing er på grunn av lovverket et eget selskap, men arbeider i tett samarbeid med Nord Pool ASA. Ny Clearingplattform Ved innføring av ny clearingplattform i 2004 har Nord Pool Clearing tatt et betydelig organisasjonsmessig og 16 Nord Pool ASA 2004

17 Virksomhetsområdene systemmessig løft. Gjennom den nye clearingplattformen har vi bedret muligheten til å utvikle nye markeder og produkter og tilby effektive clearingtjenester til det nordiske kraftmarkedet. Innføring av ny clearingplattform er et betydelig og komplisert prosjekt og ikke alt har gått etter planen. Vi er takknemlig for den fleksibilitet og tålmodighet alle aktører har vist oss i denne prosessen. Systemendringene var fundamentale og har berørt alle deler i clearingprosessen. Den nye clearingplattformen består av SECUR fra OMX, tilpasninger i SPAN 1, nytt EDIFACT bankgrensesnitt og clearing report application som er rapporteringsgrensesnittet overfor aktørene. Hele Nord Poolorganisasjonen har jobbet hardt for å få til dette løftet, som har gitt umiddelbare gevinster. Til tross for enkelte driftsproblemer, er de økonomiske gevinstene synlig allerede i regnskapet for Systemskiftet, sammen med en solid innsats fra organisasjonen, er en direkte årsak til at gebyrene for clearing kunne holdes på et lavt nivå gjennom 2004 selv med lave volumer. Økt risikokapital Erfaringene fra vinteren 2002/2003 ga utgangspunkt for nye diskusjoner om risikokapitalen i Nord Pool Clearing. De historisk høye prisendringer som vi erfarte, kombinert med lav likviditet i form av store spreader og lavere handelsvolum, ga vesentlige utslag på de stresstester som ble gjennomført. Det er viktig med solid likviditet, og som en følge av dette ble det konkludert med at ytterligere risikokapital måtte tilføres selskapet. I mars 2004 kunne vi signere en forsikringsavtale som ga Nord Pool Clearing ytterligere 65 millioner euro i dekning for risiko for tap ved et eventuelt mislighold. Sammen med selskapets egenkapital gir forsikringen en total risikokapital på over 1 milliard kroner. Forsikringen løper frem til 31. mars Gjennom denne forsikringsavtalen er den samlede risikokapital omtrent doblet, og aktørene har fått en større trygghet og sikkerhet ved eventuelle mislighold. Positiv volumutvikling Året 2004 fortsatte med de samme lave volum som vi så på slutten av Markedet var preget av store spreader og varierende likviditet, hovedsakelig på grunn av usikkerhet rundt vannsituasjonen i Norge frem til september I september ble magasintallene positive og aktiviteten i markedet tok seg kraftig opp mot slutten av året. Totalvolumet for 2004 ble TWh, 32 TWh høyere enn Opsjonsandelen av totalt clearet volum er betydelig lavere i 2004 enn den var i rekordåret Åpen balanse (fremtidige kontraktsforpliktelser) gjennom året har variert mellom 34,9 og 44,5 milliarder kroner. Åpen balanse i TWh har variert mellom 199 TWh og 365 TWh Endret beregning av marginer Som en følge av lavere volatilitet ble sikkerhetskravet nedjustert tre ganger i løpet av første halvår. I tillegg er det i løpet av året gjennomført en rekke endringer i risikomodellen for å optimalisere sikkerhetskravene: I juli 2004 ble det innført volatilitetsmål som tar hensyn til at opsjoner har ulik implisitt volatilitet for ulike strikeserier. I oktober 2004 ble en teknisk håndtering av risikonøytrale posisjoner og deltanetting implementert. En risikonøytral posisjon består av terminkontrakter som dekker samme leveringsperiode og hvor motsatte posisjoner i disse innebærer at posisjonen ikke er utsatt for prisrisiko hvis den holdes til forfall. Deltanetting innebærer en markedsvurdering av opsjonens delta og dens bidrag i MWh ved netting mellom ulike posisjoner. Disse tiltakene har gitt lavere sikkerhetskrav overfor mange aktører. Sikkerhetskrav ved slutten av året var 6,6 milliarder kroner og stilt sikkerhet var 16,2 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2003 var henholdsvis 9,4 og 19,1 milliarder kroner. Bedre aktørtilpasning Nord Pool Clearing har i 2004 hatt et spesiell fokus på produktutvikling overfor de mindre aktørene i det nordiske kraftmarkedet. Formålet har vært å senke terskelen for de mindre aktørene for å komme inn i markedet. Første skritt på veien har vært å innføre en ny prisstruktur for de minste aktørene, med en kombinasjon av lavere årsgebyr og høyere variabelt gebyr. Siden sommeren 2004 har det også vært arbeidet for å finne en løsning som gjør det mulig for aktørene å gjøre opp sine kontrakter i lokal valuta. Produktet vil først og fremst være tilpasset mindre aktører som ikke ønsker å ha pengestrømmer i euro knyttet til sin krafthandel. I løpet av 2005 vil det også bli mulig å stille sikkerhet for handel i nordiske kraftkontrakter i lokal valuta, selv om kontraktene er notert i euro eller norske kroner. 1 SPAN is a registered trademark of Chicago Mercantile Exchange Inc., used herein under license. Chicago Mercantile Exchange Inc. assumes no liability in connection with the use of SPAN by any person or entity. 17

18 Virksomhetsområdene Konsulentvirksomhet Eksporterer nordisk markedsekspertise Rådgivning om drift og etablering av kraftmarkeder internasjonalt er Nord Pool Consultings hovedsatsing. Det Nord Pool-eide konsulentselskapet inngikk i 2004 flere store kontrakter som sikrer langsiktighet i oppdragsmengden. Målet for Nord Pool Consulting er å være en foretrukket aktør innen konsulenttjenester i internasjonale deregulerte kraftmarkeder. I tillegg søker selskapet forretningsmuligheter over hele verden for å berede grunnen for Nord Pool gruppens muligheter for senere internasjonale industrielle aktiviteter. Etter etableringen av Nord Pool, som fort ble kjent, ble det en betydelig pågang av internasjonale aktører som ønsket å lære av det som var gjort i Norden, og å studere hvordan markedet fungerer. I oppstarten ble dette håndtert av Nord Pool selv, men selskapet så raskt at dette åpnet for en ny forretningsmulighet; salg av børskompetanse kombinert med kunnskap om balansemarkeder og systemoperatørtjenester. Basert på den nordiske erfaringen og Nord Pool Consultings internasjonale prosjekterfaring tilbyr selskapet skreddersydde løsninger for sine kunder, tilpasset lokale rammebetingelser. Nord Pool Consulting ble etablert i 1998 av Nord Pool, Statnett og Svenska Kraftnät. I 2003 kjøpte Nord Pool ASA alle aksjene i selskapet. Selskapet har en kjerne av faste medarbeidere. I tillegg trekkes det veksler på den kompetansen og de ressursene som er tilgjengelig fra staben hos Nord Pool for øvrig, og hos Nord Pools eiere (de systemansvarlige nettselskapene i Norden). Denne tilleggskompetansen bidrar først og fremst med kunnskap av operasjonell art. Nord Pool Consulting inngikk flere store kontrakter i løpet av 2004, og prosjektporteføljen fikk en ønsket langsiktighet som er et viktig grunnlag for en videre ekspansjon. Noen av de igangværende prosjektene som kan trekkes frem er følgende: Etablering av et regional spotmarked i det Sørlige Afrika. Etablering og igangkjøring av et spot- og balansemarked i Romania. Design av et spotmarked i India. Videreutvikling av krafthandelen i det sørlige Afrika 12 land i det sørlige Afrika (SADCregionen) har etablert Southern African Power Pool (SAPP). Ni av landene er koblet sammen i et samkjørende nett. Nord Pool fikk den delen av prosjektet som gjelder videreutvikling av den kortsiktige krafthandelen i området. Hittil har oppdraget i hovedsak bestått av å spesifisere et handelskonsept for regionen. I de neste 1,5 år skal markedet åpnes med nye regler og avtaler, og Nord Pool vil også ha en sentral rolle i denne fasen av prosjektet. Etablering av spotmarked i Romania Nord Pool Consulting har inngått en langsiktig avtale med den rumenske markedsoperatøren, OPCOM om å assistere selskapet i etableringen av et nasjonalt spotmarked for Romania. Prosjektets første fase fokuserer på organisatorisk oppbygging av børsen, driftstart av handelssystem og opplæring av OPCOMs personell og børsmedlemmer. I andre fase av prosjektet vil Nord Pool fungere som en rådgiver for OPCOM for videre markedsutvikling og tilpasning til regionale forhold. Indiske energimarkeder Nord Pool Consulting er engasjert som rådgiver for National Thermal Power Corporation (NTCP, den største nasjonale kraftprodusenten i India) i etablering av et nasjonalt kraftmarked i India. India innførte en ny energilov i 2003, hvor det er lagt vekt på oppsplitting og privatisering av de statlige monopoler, samt etablering av et tverrstatlig, regionalt, engrosmarked for bedre harmonisering og utnyttelse av energi og kapasitet mellom statene. Nord Pool skal analysere og utarbeide design for det regionale/nasjonale energimarkedet. Prosjektet skal være fullført i løpet av sommeren 2005, og Nord Pool forventer et videre engasjement ved en eventuell realisering av det indiske engrosmarkedet. Nord Pool Consulting har i 2004 også utført et stort antall mindre prosjekter og holdt seminarer for kunder fra hele verden. Utsiktene fremover er gode, med interessante prosjektmuligheter i både Sørøst-Europa i lys av EU-utvidelsene, Afrika og Asia. 18 Nord Pool ASA 2004

19 19

20 Styrets årsberetning 20 Nord Pool ASA 2004