: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : mai Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25"

Transkript

1 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: kl kl Til stede fra styret: Forfall Anne Løkse Berthinussen Geir Wedel Hestdahl Randi Lillegård Anita Richardsen (Fra kl mai) Magne Reigstad (perm 4.) Jon Arvid Haugen (perm. 4.) Hege Ryeng (perm. 4.) Karin Rørnes Eva Marie Storø (Fra kl mai) Ole Ragnar Leistad Harriet Eriksen Erling Bratsberg Nina Bolle vara Marion Dahl Schjelderup vara Siw-Heidi Solbakken Gro Eggenheim Thomas Nordgård Ragnhild Lund Ved protokollen: Rita Pedersen (perm. Kl Mai)

2 2 Utsendt saksliste: 033/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 034/11 Protokoller 035/11 Orienteringer 036/11 Nye fylkesinfo siste måned 037/11 Situasjonen på kontoret 038/11 Medlemsundersøkelsen 039/11 FAS 040/11 Studietur 041/11 Tariff 042/11 Handlingsplanen 043/11 Kurs- og møteplan h /11 Kommunevalget 045/11 Presseklipp 046/ skolen 047/11 Baseskoler og basebarnehager 048/11 Eventuelt a) Saker til neste fylkesstyremøte SAK 033/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjent uten merknader. SAK 017/11 PROTOKOLLER a) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. b) Møte i arbeidsutvalget c) Møte i arbeidsutvalget De framlagte utkast til protokoller fra møter i arbeidsutvalget og tas til etterretning. SAK 035/11 ORIENTERINGER Diverse orienteringer: Orientering fra leder: GNIST Stortingsmeldingen om ungdomsskolen

3 Arbeidstid på sommerskolene husk at det ikke omfattes av arbeidstidsavtalen til lærere. Skal være egen avtale mellom den enkelte lærer og arbeidsgiver. Evaluering av bruddene i Tariff Vi hadde ca 30 brudd. Orientering fra nestleder: Tariffkurset. Samarbeid med politisk ledelse. Fagforbundet og vi sendt felles henvendelse, men får ikke svar. Diverse møter og kurs: Fylkessamlinga, årsmøter, valgnemnda, møte i KBU, tariffkurs, kurs i samarbeid med ped.senter på Finnsnes om konflikthåndtering, Tariff 2011 Personalsaker. Orientering fra medlemsgruppe ledere: Personalsaker. Jobber med lederråd finne ut hvordan de gjør det i andre fylker. Kommer mer senere Medlemsundersøkelsen ledere Lederutdanning venter på søkertallene. Erfaringsbasert master i utdanningsledelse. FAS lønnsspørsmål Orientering fra medlemsgruppe VGO: Orientering fra fylkesråden om tilstanden i Tromsøskolene. Koblingen videregående lærerutdanning. Møte i Yrkesopplæringsnemnda studiespesialisering må ha mange paralleller. Høringssvar skolestruktur i videregående i Tromsø-området Orientering fra HTV-fylke: Medbestemmelsesmøte personal og utdanning. Lokala forhandlinger til høsten kap 3 og 5. Sak om sensurering av privatister. Gjelder bare Tromsø. Bruk av seniortida. Sendes ut brev. Høringa om Tromsøskolene og prosessen videre. Søkerbildet i Troms. 5-6 klasser foreslått nedlagt. Overtallighetsproblematikk kommer og de er begynt å se på det. Sommerskolen. Skal i møte med Ny Giv prosjektleder. Ny Giv-prosjektet blir etter hvert utvidet Nord-Troms 2012, resten Etter hvert må alle utgifter inn i budsjettet må ta penger fra andre deler av utdanning. Staten dekker prosjektleder i oppstartsfasen på tre år. Orientering fra medlemsgruppe BHG: Veileder for pedagognormen. Ikke kommet ennå, men den er under arbeid. Nemndsbehandlinga ift arbeidstid. Særavtale Kommer kanskje neste uke. Møte med Fylkesmannen Godt samarbeid, blir invitert til kontaktpersonene. Viktig å være med på disse møtene. Sak til fylkesstyret: Kvalitetsstyringssystem. Hvordan ligger det an i vårt fylke er det noen arbeidsgivere som har begynt å tenke på dette? Orientering fra Grunnskole: Stortingsmelding om ungdomstrinnet. Kommer opp i junimøtet. 3

4 Orientering fra UH: Søkertallene på lærerutdanninga. 9 færre på 1-7-utdanninga. Økt antall menn. Førskolelærerutdanninga er søkertallene gått ned. På landsbasis. 3,9 %. Utdanningsforbundet Troms bør sende en formell henvendelse til sentralt om at vi er bekymret for nedgangen i søkertallene. Også ta med avvisninga av forslag om master i barnehagen. Settes opp som egen sak. Strukturendring. Egen studieleder på området. Fortsatt pilot på masterutdanninga positivt fokus. Evalueringa er god så langt. Wenche Jakobsen fortsetter som prosjektleder. Seminar på Hurtigruta for fagfolk fra lærerutdanninga. Enige om å ta dette opp i fylkesstyrene å videreføre disse. Viktig å møtes hvert år. UNIO-konferansen om utdanning i et internasjonalt perspektiv. FOU-konferanse i Trondhjem om lærerutdanninga. Universitetsskoler seks skoler tatt ut. Pilotvariant del av masterkonseptet sikre god praksis i lærerutdanninga. Hva med distriktet? Forskerforbundet og UDF invitert til møte med skoleeier. Forskerforbundet ønsker ikke at UDF skal møte. UNIO bør orienteres. b) Sommerberedskapen Plan ble delt ut og orientert om. Orienteringene tas til etterretning. 4 SAK 036/11 NYE FYLKESINFO SISTE MÅNED Rita Pedersen Oversikten tas til etterretning. SAK 037/11 SITUASJONEN PÅ KONTORET Anne Løkse Berthinussen Anne orienterte om bakgrunn for saken. Gro Eggenheim har søkt og fått permisjon fra sitt frikjøp på 70 % i Utdanningsforbundet Troms for resten av denne perioden. Fylkesstyremedlemmene oppfordres til å tenke gjennom muligheten for å søke permisjon fra ordinær jobb for å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Troms. Situasjonen følges tett da det kan skje at en eller to av de tillitsvalgte med fullt frikjøp flytter og går over i andre stillinger. Situasjonen tas til orientering og saken søkes løst uten ekstraordinært årsmøte. SAK 038/11 MEDLEMSUNDERSØKELSEN OG MEDLEMSUTVIKLING Jon A. Haugen

5 Det ble orientert om resultatene fra medlemsundersøkelsen og medlemstallsutviklingen de siste siste år ene. I forhold til internasjonalt arbeid endring fra solidaritetsarbeid med innsamling av penger til internasjonal utdanningspolitikk. Men folk-til-folk-perspektivet har blitt mindre. Begge deler er viktige. Lønn til ledere misnøye. Lønn etter størrelse, men utfordringene kan være større ute i distriktene. Vanskelig å forklare lønnssystemet for lederne i forbindelse med tariff kommunisere ut hvordan lønnsforhandlingene går. Og at det ikke er Utdanningsforbundet som bestemmer lønna men arbeidsgiver! Kan være interessant å se om det er forskjell fra land til by på tilfredshet hos ledermedlemmene, både i skole og barnehage. Kan det ha sammenheng med antall nivåer i kommunen, streikene, smitteeffekt? Sette opp som diskusjonssak til høsten for å stake ut veien videre for oss. Medlemstallene: Ikke dramatikk i nedgang naturlig avgang, og det er mer bekymringsfullt at det blir færre lærere. Nedgangen kommer på lederne. I videregående er det blitt færre stillinger ledere. Samarbeid med PS viktig inngang til medlemskap. Ledere i forhold til klubbmøter. Tillitsvalgt må være tydelig på å skille saker der leder er et av medlemmene, og der leder ikke kan være til stede. Legge inn i skoleringa av de tillitsvalgte. Gi eksempler på saker det gjelder. Gjelder også for inspektørene. Burde ikke være et problem man må snakke sammen. 5 Orienteringen tas til etterretning. Saken følges opp på fylkesstyremøte i august. SAK 039/11 FAS Harriet Eriksen Harriet orienterte om utfordringer for medlemsgruppe FAS mht at de er spredt på mange arbeidsplasser. Særlig når klubbmøter anses som limet i organisasjonen. Identifiseres som Andre. Momenter man kan se på: Informasjon på fylkeslagets nettside og egne møter/kurs. Aktuelt tema kan være profesjon. Identifikasjons- og tilhørighetsjobb. Ikke noe problem å lage nettside må ha et innhold. UH: Hurtigruteseminaret var veldig bra og samlende. Nordland, Troms og Finnmark. Kunne hatt FAS samtidig, med noe felles og noe delt. Ønsker at disse to medlemsgruppene har regional samling fast hvert år. Invitere fra sentralt. FiNoTro-samlinga hvert år. Kan sette av tid der, men ønsker egentlig medlemsmøte for alle, ikke bare de tillitsvalgte. Informasjonen på fylkesnettsida bør være best mulig. Karin skriver en rapport fra UH-seminaret som vi kan legge på hjemmesida. Lokallagene må involveres i dette arbeidet de har også ansvar for å bidra. Vi må derfor ta det opp med de aktuelle lokallagene. Gunnar Opstad interessert i å ha medlemsmøte for FAS-medlemmene.

6 Kan man lage foldere til FAS med kontaktinformasjon som legges ut? Lokallagene blir minnet om å invitere medlemmene fra FAS på medlemsmøter. Som medlemsgruppe er FAS og UH spesielle. Fellesnevner endel tilsatte hos kommunen. Hvordan kan denne gruppa ivaretas både på fylkesplan og i lokallagene? Det legges til en fane for FAS på hjemmesida. Det settes opp en sak til høsten der spørsmålet om ivaretakelse av medlemmene i FAS og i UHsektoren diskuteres Saken tas opp til diskusjon med lokallagslederne. 6 SAK 040/11 STUDIETUR Anne Løkse Berthinussen Anne orienterte om bakgrunn for saken. Anita og Jon jobber med økt om kommunestruktur. Settes også av tid til felles Tivolibesøk mandag? Lett måltid inngår i billetten. Middager felles i stedet for å skrive kostdøgn. Større fellesmidddag tirsdag. Dansk kromiddag en av dagene. Nyhavn aktuell for kromiddag. Fylkesstyremøte blir ikke satt opp mandag det blir for knapt med tid. Kan alternativt legges inn en av de andre øktene. Viktig at det ikke blir lagt opp for tett program. Karin jobber videre med økt om lærerutdanning. Totimersøkt. Kontakter sentralt. Harald Brandt kontaktes. Videresender mail til Rita og Anne ang lærerutdanning. Kan det være aktuelt å dele programmet, slik at ikke alle er med på det samme? Kartlegging i barnehagesektoren. Annet tema for grunnskolen? I den grad vi klarer bør vi være sammen felles erfaringer og kunnskap. Profesjonsetikk bør være felles, det samme gjelder møtet med lærerforeningen. Skole- og barnehagebesøk tar lang tid dersom vi får andre som kan sette oss inn i temaene kan vi kanskje legge bort det? Ønsker man felles omvisning, eller individuell vandring? Sightseeingbuss kan være en god måte å få oversikt over byen på. Middager og felles måltider er alle med på. Kvalitetsutviklingssystemet også aktuelt som tema i møte med Københavns lærerforening. De er kommet lengre enn oss. Kan bli knapt med tid undersøke om det er andre som kan ta kortere økter. Randi undersøker videre. Totimersøkt. Aktiviteter: Hva skjer i København? Ikke satt opp noen store ting per i dag. Avtaler individuelt når det er ledig tid om man vil gjøre ting i lag. Forslag sendes ut for tilbakemelding, evt påmelding underveis. Wakeup Copenhagen. Felles samlingsrom på ettermiddagen? Undersøkes videre. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. SAK 041/11 TARIFF Geir W. Hestdahl Geir gikk gjennom resultatet av tariffoppgjøret i KS og Staten. PBL-A, Spekter, KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon), HSH, FUS og Oslo kommune er ikke ferdigforhandler enda. Dette er et mellomoppgjør.

7 7 Orienteringen tas til etterretning. Fram mot tariff 2012 gjennomføres en høringsrunde i vårt fylke. Høringen sendes sentralleddet. Fylkesledelsen sender et infoskriv til lokallagene vedrørende resultatet i KS og Stat i tariff SAK 042/11 HANDLINGSPLANEN - HALVÅREVALUERING Anita Richardsen og Randi Lillegård. Anita orienterte om bakgrunn for saken. Årsmeldinga tar tid, kan vi jobbe med den mens vi er i København? Alle får utdelt arbeidsdokumentene, og tar dem med seg til Danmark. Rita lager ei minnepenn til hver gruppe med oppdaterte dokumenter. Arbeidsdokument, handlingsplan, retningslinjer. Protokoller fra fylkesstyremøter i perioden. Bruker mal fra tidligere. Fylkesstyret setter seg inn i arbeidsdokumentene før neste møte, der det arbeides videre med evalueringa av handlingsplanen. SAK 043/11 KURS- OG MØTEPLAN H2011 Rita Pedersen Fylkesstyremøtet i november flyttes til Lokallagslederkurset november: Undersøke om det er mulig å gjøre noe ekstra ut av det. Hurtigruta, Sommarøy med mer. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. Redigert plan sendes ut til fylkesstyret. Ansvar: Rita SAK 044/11 KOMMUNEVALGET Geir W. Hestdahl Geir orienterte om bakgrunn for saken. Utspill fra Frp sentralt. Viktig å ta med utspill fra partiene i valgkampen her toner de flagg. Fylkeslaget bistår lokallagene i arbeidet, og følger også med på fylkestingsvalget. Har ikke en aktiv rolle i valgkamparbeidet. Vi må diskutere om fylkesstyret skal involvere seg i valgkampmøter lokalt. Fylkeslaget har tidligere vært medarrangør på ett møte i sør og ett i nord i forbindelse med stortingsvalget. Deltar ikke som medarrangør i kommunevalgene. Det kommer materiell fra sentralt som kan brukes lokalt. Bl.a. spørsmål til partiene som sendes lokallagene slik at de kan bruke dem i lokalmediene.

8 8 Magne, Jon og Hege arbeider med fylkestingsvalget. Geir er valgkampansvarlig på fylkeskontoret inntil videre. SAK 045/11 PRESSEKLIPP Jon A. Haugen Jon orienterte kort om bakgrunn for saken. Fylkesstyret ønsket å få opp en tjeneste med lokale presseklipp på fylkessida. Presseklipp kan sendes på mail til lokallagene et par ganger i måneden. Presseklippsaker legges ut på hjemmesida manuelt. Dette krever litt arbeid fordi det må klippes og limes manuelt. Ikke alle klipp kan publiseres bare de som er publisert åpent på nett. Det er laget ei liste med søkeord som er sendt til retriever. Lista kan utvides til også å omfatte hele fylkesstyret, ikke bare de frikjøpte. Bibliotekene har retriever slik at man kan gå inn og søke på nyhetssaker. Dette er ikke en permanent løsning. Vi må ta saken opp på nytt når vi får vite kostnadene hvis dette blir videreført etter forsøksperioden. Utdanningsforbundet Troms fortsetter arbeidet med forsøk med presseklipp. Hensikten er å få dette til å bli en permanent ordning. Det forutsettes at ordningen har en akseptabel kostnad. Loggen fra Retriever sendes ut til lokallagene og fylkeslaget en til to ganger i måneden. Ansvar: Jon SAK 046/ SKOLEN Magne Reigstad Magne orienterte om bakgrunn for saken. Spennende at det kommer opp forsøk med denne typen modell. Det er viktig at det knyttes forskning til forsøket. Greit å hente erfaringer fra Oslo, men samtidig er de ulike de fleste andre kommunen driver begge deler. Erfaringer med sammenslåing av barneskole ungdomsskole. Forvaltningsmessig ulik leseplikt, ulik prestisje. Tilsettingsforhold, lønn. Klarer man å hente ut fleksibilitet kan det bli bra. Hva er det vi vil med 8-13 skolen? Hvilket perspektiv? Læring eller økonomi? Se det i sammenheng med frafallsproblematikken Det ble diskutert positive og negative sider ved 8-13-skolen. Man må se både på utfordringer, muligheter og konsekvenser for elevene, lærerne og skoleøkonomien og organisatorisk. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. Saken oversendes til sentralstyret der vi ber om at saken behandles på prinsipielt grunnlag.

9 9 SAK 047/11 BASESKOLER OG BASEBARNEHAGER Anne Løkse Berthinussen Anne orienterte om bakgrunn for saken. Oppmerksomhet i media om baseorganisering medførte behov for at fylkesstyret skaffet seg mer kunnskap. Behov for å få vite mer om fordeler og ulemper. Fykesstyret fortalte om sine inntrykk fra besøkene, og de tre tillitsvalgte fortalte om sine erfaringer med å arbeide i baseskole/basebarnehage. Momenter: Man må være positivt innstilt til baseorganisering hvis det skal fungere å jobbe slik det passer ikke for alle. Oppstartsårene var spesielt krevende. Organisering og samarbeid tar veldig mye av lærernes tid, spesielt pga mange ulike grupper som skal koordineres. Medbestemmelse blir godt ivaretatt, ferske tillitsvalgte. Skolene og barnehagen vil gjerne ha besøk slik at de kan få vist hvordan det fungerer i virkeligheten. Fylkesstyret bør tenke litt på om vi skal ta noe om baseorganisering i tillitsvalgtskolering. Innspill fra møtet tas med i det videre arbeidet SAK 032/11 EVENTUELT Rita a) Saker til neste fylkesstyremøte a. Evaluering av handlingsplanen b. Orienteringer b) Saker til augustmøtet a. Godkjenning av innkalling og saksliste - Rita b. Protokoller - Rita c. Orienteringer - Alle d. Regnskap Anne e. Budsjett f. Nye fylkesinfo Rita g. Kvalitetsutviklingssystem i barnehagen (Se sak orienteringer) h. Ivaretakelse av medlemmene i FAS og i UH-sektoren i. Ivaretakelse av lederne i organisasjonen Innspillene i møtet tas med i forberedelsene til de neste fylkesstyremøtene. c) Skolestruktur i Tromsøregionen Fylkesstyret godkjenner høringssvaret om skolestruktur i Tromsøregionen.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer