: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : april Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø"

Transkript

1 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl april 2013 kl Til stede fra styret: Thomas Nordgård (Perm 16. fra 1230) Anita Richardsen (Perm 16. fra 1230) Jon Arvid Nina Bolle Ole Ragnar Leistad Hege Ryeng (Perm 15. kl Marion Dahl Schjelderup Lene Berglund (Perm 15. kl 1500, 16. fra kl 1200) Rune Bakkejord (Perm 15. kl ) Siri Hagensen Ranveig Heide Trude Bostad Gro Eggenheim Forfall: Ved protokollen: Rita Pedersen

2 2 Utsendt saksliste: 032/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 033/13 Protokoller 034/13 Orienteringer 035/13 Nye fylkesinfo siste måned 036/13 Økonomi 037/13 Tariff 038/13 Valg /13 Arbeidet i personalnemnda 040/13 Skolebasert kompetanseutvikling 041/13 Lærerstemnepengene 042/13 Studietur 043/13 Rådgivende organ i fylkes- og lokallag 044/13 Høring inntak VGS og formidling av lærlinger 045/13 Profesjonsetisk plattform 046/13 Støtteerklæring DLF 047/13 Eventuelt a) Saker til neste fylkesstyremøte Utsatt sak: 024/13 Underrapportering i barnehage SAK 032/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Rita Pedersen Innkalling og saksliste godkjennes med merknad som over. SAK 033/13 PROTOKOLLER Rita Pedersen a) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. b) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. c) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. d) Møte i arbeidsutvalget

3 3 Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. SAK 034/13 ORIENTERINGER Alle Diverse orienteringer: a) Orientering fra leder KBU-KS lokalt, deltatt på sentral skolering Tariffkurs Aktuelle saker - orienteringer tas under den enkelte sak. b) Orientering fra nestleder Regionkurs 1, 2 og 3. Positive tilbakemeldinger. Tilbakemelding vil bli innhentet fra lokallagene. KBU-Stat Tariffkurs GNIST Mye møtevirksomhet, ny prosjektleder på plass. Skolebasert kompetanseutvikling Deltakelse på møter i kommunene Skolebesøk - se c) Orientering fra ledere Lederkonferansen - påmeldingsfrist 22. april Lederråd sentralt - fra i år er det en representant fra hvert fylke Steffen Handal: Smultringsanalogien - Smultringen = rammene, hullet i midten = handlingsrommet. d) Orientering fra medlemsgruppe VGO Skolestruktur i Tromsø - Fylkestinget har vedtatt femskolemodell. Tromsø Maritime overføres til utbygd Breivika VGS fra Høringer og møter har vært gjennomført. e) Orientering fra HTV-F Samarbeid mellom parter Skolering - partsarbeid sentralt Medbestemmelsesmøter på fylket. Aktuelle saker Tid for mestring Kompetanse for kvalitet Arbeidsgruppe SFS 2213 Lønnsforhandlinger kap 3 og 5 Omorganiseringa av skolene - arbeid i grupper, møter, samarbeid med andre organisasjoner. Avslutning av lokale lønnsforhandlinger f) Orientering fra medlemsgruppe grunnskole AU-Gnist Stuntet på Storelva

4 4 Arbeid med valgfagene på ungdomsskoletrinnet Organisere og gjennomføre regionskurs Høring - Økt fleksibilitet i minstetimetallet i grunnskolen Arbeid med å lage GSI-kurs Undersøkelse: Ressurs til ATV-er i skole og barnehage? g) Orientering fra medlemsgruppe barnehage Personalsaker Stortingsmelding - Framtidas barnehage Regionskursene - arbeidstid i barnehagene Medlemsmøte i lokallag. h) Orientering fra medlemsgruppe UH Fortsatt ikke klart å få tillitsvalgt for klubben, tross at medlemmer har behov for bistand på ulike områder. i) Orientering fra medlemsgruppe FAS Skriv til lokallagene sendt ut Arbeid for å få på plass tillitsvalgt på fylkeshuset Samarbeidsmøter avholdes samtidig med fylkesstyremøter Kontaktforum FAS Innkjøring av nye medlemmer i gruppa Kurs til høsten - FiNoTro, legges til Bodø. Mer info kommer. j) Orientering fra organisasjonsutvalget Saker fra siste møte: Profesjonsetisk plattform Implementering Arbeidsplasser uten tillitsvalgte Innføring av kredittkort for tillitsvalgte Vertikal kommunikasjon Ledermedlemmer, medlemmer i voksenopplæring Utvikling av tililtsvalgtsopplæringa Grønn profil på profileringsartikler Delta med stand på kurs Håndbok i drift og ledelse av lokal- og fylkeslag Ekstranettet - utvikling Almanakken Vervefolder + elektronisk guide Orienteringene tas til etterretning SAK 035/13 NYE FYLKESINFO SISTE MÅNED Rita Pedersen Oversikten tas til orientering

5 5 SAK 036/13 ØKONOMI Thomas Nordgård Thomas orienterte om bakgrunn for saken. Regnskap for 2012 er endelig sluttført. Korrigeringer på OU er gjort, og endelig resultat er et overskudd på ,-. God egenkapital også. Styret tar orienteringen til etterretning. SAK 037/13 TARIFF Ole Ragnar Leistad/Jon Arvid Haugen/Thomas Nordgård/Anita Richardsen Thomas orienterte Tariff Det skal avholdes medlemsmøter i fylket. Innspill sendes inn til fylkeskontoret på krav. Hovedmål: Medvirkning, eierforhold. Mobilisering foran tariffoppgjøret Forslag til klargjøring av fylkeslagets oppgaver i forbindelse med en konflikt ble gjennomgått. Ole Ragnar orienterte om TBU-rapporten. Tallene viser mindretallsutvikling. Viktig at prioritering av lokallag i uttak gjøres i fylket, lokallagene må få en sjanse til å ta saken opp i styret. Dette gjøres avklaring på i god tid, og leveres som innspill fra fylkeslaget, med begrunnelser. Det er sentralt som bestemmer uttaket uansett. Viktig å være oppmerksom på de andre tariffområdene også - ikke bare KS. Få formidlet at KSoppgjøret er viktig fordi det legger premisser for de andre tariffområdene også. Tariffinfo videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Fylkesstyret tar saken til orientering. Følgende er fylkeslagets rolle: Fylkeslaget har ansvar for å dra inn og engasjere de andre lokallagene i konflikten skal ta opp tariff og konflikt på alle samlinger i vårhalvåret skal legge en samling for HTV/lll hvert eneste år til første uka etter en konfliktsituasjon. Disse skal engasjeres i konfliktarbeidet som ordinære streikende skal ha en vedtatt budsjettramme tilgjengelig for å kunne transportere medlemmer og tillitsvalgte fra resten av fylket inn til streikearrangement. AU må ha fullmakt til disponering av denne. Foreslått til ,-. Dette må søkes refundert fra Unio/Utdanningsforbundet i etterkant, men fylkesstyret må ta høyde for at slik refusjon ikke blir gitt. skal utarbeide en plan for hvordan dette gjøres, hvem, når, hvordan. Ansvar: AU Ledelsen har i tillegg oppgaver knyttet til lokale konfliktberedskapsutvalg (kbu) på stat og KS. Ved evt. fravær trer andre fra fylkeskontoret inn. Liste over stedfortredere utarbeides før 15. mai hvert år, og distribueres lokalt kbu.

6 6 SAK 038/13 VALG 2013 Thomas Nordgård Thomas orienterte om møte med politiker siden forrige møte. Fagforbundets årsmøte - hilsningstale. Orienteringen tas til etterretning. SAK 039/13 ARBEIDET I PERSONALNEMNDA Nina Bolle Nina orienterte om arbeidet i personalnemnda så langt i perioden. Utfordring at det er mulig å bli saksøkt privatrettslig som hovedtillitsvalgt for å ha gitt dårlige råd. Kan være bare et tidsspørsmål før noen begår en feil som gjør at man blir saksøkt personlig. Ønsker at det tas en debatt på den opplæringa som blir gitt i personalsaksarbeid. Trykket på de tillitsvalgte øker blant annet på grunn av dårligere økonomi, og på krav fra medlemmer. Saken viser at det er viktig hvordan en sak startes opp, hvordan den følges opp og verdien av dokumentasjon. Skolering av de tillitsvalgte på lokallagsnivå blir veldig viktig. Opplæringa må inn i et system. Opplæring av de arbeidsplasstillitsvalgte er også nødvendig - hva medlemmene kan forvente. Del av modulskolering - konflikthandtering. Viktig at man sørger for å være to på hver sak - man skal ikke sitte alene med sakene. Sosiale medier - skolering av tillitsvalgte og medlemmer på konsekvenser av å legge ut offentlig. Viktig debatt: Hvordan det man gjør eller har gjort privat kan få innvirkning på tilsettingsforhold. Per i dag har ikke Utdanningsforbundet noen sanksjonsmuligheter overfor medlemmer som har begått handlinger som ekskluderer dem fra yrke. Fylkeslagets prioriteringer? Hva skal man ha mest fokus på? Kan være interessant å se på dette. I mange saker starter man med en realitetsorientering av medlemmet - hva de har krav på, hva de kan få bistand til. Fylkesstyret tar saken til orientering. SAK 040/13 SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Ole Ragnar Leistad/Anita Richardsen Anita orienterte om bakgrunn for saken. Fylkets 76 skoler med ungdomstrinn er delt inn slik at alle skoler i kommunen starter i samme pulje. Utfordring med kapasitet til å serve skolene fra universitet og høgskolesektoren. Skal være klart til oppstart h2013. Fortsatt noe uklart hva dette egentlig er. Hva er forbindelsen mellom Ny Giv og Gnist? Hva betyr dette for satsingen på kompetanse for kvalitet? Prosessen har gått svært raskt, fra det startet opp.

7 Hvilke ressurser er det lokalt i kommunene til dette? Det er ressurslærere på skolene og utviklingsveiledere i regionene. Per 100 % stilling skal en ressurslærer dekke fire skoler. Ikke avklart hvordan dette gjøres. Pilotskolene har sendt lærere på etterutdanning. Kompetanse for kvalitet er statlig - gjelder alle. Individuelt lagt opp - videreutdanning. Henger ikke sammen med skolebasert kompetanseutvikling. Midler som blir dratt inn er midler til etterutdanning gitt til kommunene - for eksempel klasseledelse. Legges inn i økning av satsingsporteføljen. Ikke alt kommer med. Ingen øremerking. Skolebasert kompetanseutvikling gjelder bare skoler med ungdomstrinn. UH6 skal serve Troms - ikke sagt noe om hvilket universitet som skal gjøre det rent konkret. Kan det også bli Bodø? Høsten 2013 skal det være fagdag 4. sept for skoleeiere, m.fl. Fylkesstyret tar saken til orientering. 7 SAK 041/13 LÆRERSTEMNEPENGENE Ranveig Heide Ranveig orienterte om bakgrunn for saken. Forslag om å bruke pengene i forbindelse med oppstart av profesjonsetisk plan. Regionale kurs som kommer flest mulig til gode. Det er viktig at pengene kommer til flest mulig ut i regionene. For eksempel medlemsmøter/medlemssamlinger der man slår sammen flere lokallag. Etikkområdet er aktuelt tema. Skal tema være faglig eller organisasjon? Tidspunkt - dagtid eller ettermiddagstid? Etiske dilemmaer er ei utfordring felles for alle uansett medlemsgruppe. Forslag om at det sendes ut til lokallagene at hvis de går sammen i regioner og lager et arrangement, så kan de få tilskudd fra lærerstemnepengene begrenset oppad til for eksempel ,-. Kan man gjøre det slik at dersom en region ikke gjør bruk av sin andel, så fordeles det til de andre regionene? Fylkeslaget kan hjelpe til med kontakt med forelesere med mer. Bør være rom for å arrangere på flere steder med tanke på reisetid - det skal være overkommelig å komme seg dit på en ettermiddag? Deltakelse - det er ei utfordring å få medlemmer til å komme på møter også med kort reisetid. Lørdagskurs i tema, f.eks mindfullness? Trenger ikke være lik løsning på alle regionene. Utdanningsforbundet Troms ønsker å stimulere til regionale medlemsmøter/kurs som kan finansieres med lærerstemnepenger. Målgruppe er alle medlemmer. Dette tas opp med lokallagslederne. Ansvar: Skoleringsutvalget. SAK 042/13 STUDIETUR Rita Pedersen/AU Det er et ønske om at oppholdet legges til sentrum av København av praktiske årsaker. Prisen øker noe og kostnadsramme må sannsynligvis økes til ,-. Nøktern profil er viktig fordi dette skal legges fram på årsmøtet. Viktig at en evt reise tas nå, og ikke i slutten av perioden. Det er også nå og ikke til våren det er tid til å reise. Lockouten i Danmark er veldig aktuell å sette seg inn i. Vara må være med. Ønske om at fylkesstyremøtet legges til dag to.

8 8 Det er ikke ønskelig å bruke helga på studietur for lokallagsledere/hovedtillitsvalgte. September har vist seg å bli en svært travel måned, og premissene har endret seg for fylkesstyrets medlemmer. Forslag om å dra på sentrale kurs, evt Manifest årskonferanse. Det bør undersøkes andre alternativer for reiser. Vi trenger ikke slippe studietur til Finland, men ønsker ikke å bruke tid av helga. Når bare 12 av 25 lokallag har svart sier det noe om interessen for å dra til Finland. Det er begrenset hva man kan få gjort på tidspunktet for reise - skolebesøk og lignende vil ikke være mulig å gjennomføre i helga. Kun det faglige innholdet på selve konferansen. Vi kan ikke bare trekke forslaget uten å ha et godt alternativ. Kostnader og at det er ei helg teller. Vi må regne på kostnader og få ei kostnadsberegning som lokallagene kan ta med hjem til lokallagsstyrene for å ta stilling til. Spørsmål om egenandel må avklares. Lokallag som ikke har penger må kunne søke om støtte. Annen tur til Finland på annet tidspunkt, og med skolebesøk, fagforeninger med mer i eget program. I Oslo skjer det også mye interessant - privatisering, barnehageorganisering, kurs, osv. Forslag også om å kombinere dagskurs i Oslo med videre reise til Finland. Det bestilles studietur for fylkesstyret med vara og de ansatte til København juni 2013 gjennom Via Egencia. Kostnadsramme ,-. AU delegeres ansvar for arbeidet med program og reise. Det arbeides videre med planer for studietur for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte. Saken tas opp på kurs for lokallagsledere/hovedtillitsvalgte 7. mai. SAK 043/13 RÅDGIVENDE ORGAN I FYLKES- OG LOKALLAG Lene K. Berglund, Thomas Nordgård, Anita Richardsen Saken er todelt: 1 - landsmøtevedtak om etablering av lederforum i lokallag. Hvordan følger fylkeslaget opp dette? 2 - ivaretakelse av vertikal kommunikasjon i fylket. Klarer vi å fange opp det som rører seg på en god nok måte? Lederforum skulle vært på plass fra Det er praktiske utfordringer knyttet til permisjonsrettigheter, utfordringer i små lokallag med mer.. Jo større lokallag, jo større behov for faste møtepunkter. Kan være fruktbart å dele opp ledere fra ulike medlemsgrupper - organisering kan lokallagene bestemme selv. Kan ledere fra flere kommuner samarbeide? Når det er ulike behov i kommunene - hvordan ivareta dette? Viktig at man har en retning på arbeidet - hva er det man vil med lederforumene, hva skal de gjøre? Må ikke bli for mye byråkrati - men ved behov. Oppfordre lederforumene til å melde inn saker til oss. Fylkeslaget må gå ut med informasjon til ledermedlemmene om vedtak på landsmøtet ang. lederforum. Det må innhentes svar fra ledermedlemmene på hva de har behov for/forventer/ønsker av Utdanningsforbundet. Dette er gjort fra sentralt tidligere. Lederforum på fylkesplan er tenkt i forhold til videregående. I Troms settes det av tid til egen økt for lederne når det er kurs for ATV-VGO. Viktig at vi ikke ender opp med å ha for mange råd og utvalg. Fylkesstyret kan diskutere om det skal oppnevnes et utdanningspolitisk utvalg. Skal vi basere på Ad-hoc-grupper ved behov i stedet for å etablere faste organer? F.eks i forbindelse med høringer kan dette være nyttig. Ad-

9 9 hoc-grupper må være saksorientert. Forslag om å lage oversikt over personer som er interesserte i å være med i slike grupper. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. Det undersøkes om alle lokallag har opprettet lederforum, og om det legges til rette for regelmessige møter. Ansvar: Lene Tema tas opp på kurs for LLL/HTV 7. mai. SAK 044/13 HØRING INNTAK VGS OG FORMIDLING AV LÆRLINGER Jon A. Haugen Jon orienterte om bakgrunn for saken. Overføring av utredning til å gjøre det før inntak er positivt - vil føre til at de videregående skolene får papirene fortere. Mottaker-PPT skal gjøre utredning. Positivt med rydding i krav til bestått for å gå videre. Men det må være unntaksbestemmelser som ivaretar elever med karakteren 1 eller IV. De skal i alle fall få tilbud om hjelp. Endring av spesialopplæring og tiltak ligger på trappene. Fortrinnsretten - inntak til spesielt valgt VG1. Positivt med fjerning av diagnoser som begrunnelse for fortrinnsrett - kan gi utfordringer med økt bruk av skjønn. Innspillene fra FST, lokallagene og arbeidsplasstillitsvalgte vgo tas med i det videre arbeidet med høringa. SAK 045/13 PROFESJONSETISK PLATTFORM Marion D. Schjelderup Marion orienterte om bakgrunn for saken. På hvilken måte skal vi få medlemmene med i diskusjonen? Hva kan fylkeslaget bidra med for at prosessen skal komme godt i gang? Den profesjonsestiske plattformen har vært nevnt på alle regionkursene, på flere av øktene. Fylkeslaget har ikke kapasitet til å drive opplæring i 25 lokallag - det er et poeng at lokallagslederne blir skolerte og skal bringe det videre. Må ha flere enn lokallagslederne inn - det er viktig at det er mer enn en. Refleksjon rundt egen yrkesutøvelse er en plass å begynne - må starte på arbeidsplassene, og det kan man få tatt inn i forhandlingene. Implementering av plattformen skal inn lokalt på arbeidsplanen på arbeidsplassene. Det skal settes av tid til refleksjon, videreutvikle kunnskap og ferdigheter, tid til diskusjon i kollegiet. Vi kan være med på å skape trykk på dette både oppover og nedover. Hvordan få i gang etisk refleksjon - eksempler. Hvordan få den forankret i lærerutdanninga? Mangel på konsekvenser for de som bryter med den profesjonsetiske plattformen. Før eller senere vil den diskusjonen komme opp. Utfordring at det er mange arbeidsplasser der vi ikke har tillitsvalgte.

10 Viktig å få det forankret i ledelsen for at det skal bli godt implementert. Arbeidsgiver må ønske at vi skal jobbe med dette, og legge til rette for det. Ikke bare den tillitsvalgtes jobb. Om å gjøre å få folk til å diskutere etiske problemstillinger på alle nivå. Viktig å få i gang gode, saklige diskusjoner og refleksjoner i kollegiene. Og på tvers av gruppene - bruke for eksempel etiske navigasjonshjulet og andre verktøy i arbeidet. Noen kommuner er opptatte av dette og er kommet langt i arbeidet med å implementere planen. Fylkesstyret må gjøre et vedtak som gir noen forpliktelser i arbeidet. Kan være lurt å plukke ut noen punkter som man har spesielt fokus på. Vanskelig å gripe planen som en helhet og få tak på den. Vi må ha et helhetlig blikk på etikk - gjøre ei kulturendring, skaffe oss kunnskap og ferdigheter i etikk. Utviklingsarbeid må også gjøres på etikk. Skal vi angi en metodisk retning? Ønsker at det utarbeides en strategi for hvordan fylkeslaget skal jobbe med dette. Kurs med Einar Øverengen for fylkesstyret foreslås. Fylkesstyret jobber aktivt for å løfte fram den profesjonsetiske plattformen i fora der tillitsvalgte og medlemmer er samlet. Fylkesstyret skal implementere den profesjonetiske plattformen i eget arbeid. Arbeidet i lokallagene følges opp på kurs og møter for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte. 10 SAK 046/13 STØTTEERKLÆRING DLF Thomas Nordgård Thomas orienterte om bakgrunn for saken. Utdanningsforbundet Troms sender støtteerklæring til Danmarks lærerforening med følgende tekst: Til Danmarks lærerforening Utdanningsforbundets fylkeslag i Troms vil med dette uttrykke vår fulle støtte til dere, våre danske kollegaer, i kampen for en ny arbeidstidsavtale for lærere. Vern mot overbelastning og sikring av tid til forberedelse er av avgjørende betydning for kvaliteten på undervisningen. Vi følger med dere i denne konflikten! Stå på for deres krav! Med faglig hilsen Utdanningsforbundet Troms Thomas Nordgård, fylkesleder SAK 047/13 EVENTUELT Rita Pedersen

11 11 a) Saker til neste fylkesstyremøte a. Godkjenning av innkalling og saksliste Rita b. Protokoller Rita c. Orienteringer Alle d. Nye fylkesinfo Rita e. Økonomi Thomas f. Tariff - Ole R/Jon g. Valg - Thomas h. Ressurs til arbeidsplasstillitsvalgte - Ole Ragnar i. Stortingsmelding 20 - Jon? j. AS-ifisering av barnehager i Tromsø - Rune k. Kurs- og møteplan h 2013 Skolering i etisk refleksjon Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. SAK 024/13 UNDERRAPPORTERING I BARNEHAGE Nina Bolle Nina orienterte om bakgrunn for saken. Gjennomgang av kostra-tallene for barnehager. Antall barnehager og assistenter har gått ned, antall ansatte og antall barn har økt. Hvor er de med annen type utdanning? Antall dispensasjoner stemmer ikke med telling av personer uten godkjent utdanning. I en kommune har 10 av 12 pedledere dispensasjon. Det er en økning i antall barn per pedagog. Spørsmål om hva som ligger bak dispensasjonssøknader. Er det personer helt uten utdanning, personer under utdanning, personer som har strøket i et fag og bestått i etterkant men der rapporteringa skjer før dette er gjort? Er rektorer som også er styrere tatt med i tallene? Tallet på antall ansatte med disp fra utdanningskravet er sannsynligvis for lavt - det er ikke søkt om dispensasjon for alle som det skulle vært søkt for. Mørketall bl.a. pga delte stillinger som det ikke søkes dispensasjon for. Kan det være aktuelt å ta Kostra-tallene som sak på kurs for LLL/HTV 7. mai? Evt på kurs i oktober og koble det opp mot budsjett/ressursanalyse? Bør introduseres i mai - arbeid med økonomiplan starter ikke i oktober. Utfordring å få med barnehagene i organisasjonsarbeid og få satt fokus på dette. Organisering i barnehager gjør det vanskeligere å få i gang klubbarbeid. Ikke alle lokallag som har like mye fokus på dette. Regionskursene kan også være en arena for å få opp engasjement. 117 dispensasjoner totalt i fylket er for mange. Målet må være å få bort alle dispensasjonene. Kan man kalle det en barnehage når man bryter med normen? Fylkesstyret ønsker å belyse denne saken nærmere og temaet tas opp i møte med Fylkesmannen. Øvrige innspill tas med i det videre arbeidet.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25.-26. januar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: PROTOKOLL Tid: 25. januar 2012 kl 10.30-16.30 26. januar 2012 kl 08.30-15.30

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Fafo-notat

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver.

Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver. Forbundsnytt Nr. 1/2013 24. januar Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver. Vi ser fram til samarbeid om viktige og utfordrende

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer