: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : januar Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25."

Transkript

1 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : januar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: PROTOKOLL Tid: 25. januar 2012 kl januar 2012 kl Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm kl 15.00) Thomas Nordgård (perm kl ) Jon Arvid Haugen (perm 25.01) Ole Ragnar Leistad Karin Rørnes (perm kl , 26.01) Hege Ryeng (perm kl ) Ragnhild Lund Magne Reigstad (perm 25.01) Harriet Eriksen Eva Marie Storø Gro Eggenheim (perm 25.01) Siw-Heidi Solbakken Nina Bolle (perm 26.01kl ) Rune Bakkejord (perm 26.01) Katrine Aursand (perm 25.01) Forfall: Ved protokollen: Rita Pedersen

2 2 Utsendt saksliste: 001/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/12 Protokoller 003/12 Orienteringer 004/12 Nye fylkesinfo siste måned 005/12 Regnskap og budsjett 006/12 Fylkesstyrets sammensetning 007/12 Tariff 2012/ SFS /12 Oppfølging av pedagogveilederen 009/12 Studietur for fylkeslaget våren /12 Årsmøtesak - årsmelding 011/12 Høring Årsmøtesak - retningslinjer 012/12 Eventuelt a) Saker til neste fylkesstyremøte Utsatt sak: 107/11 Skolen som arbeidsplass SAK 001/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE På grunn av videokonferanse fra sentralt jobber fylkesstyret i grupper med sak 007/12 mens denne pågår. Tilleggssak under 010/12 Eventuelt: b) Innspill til organisasjonsutvalget. Innkalling og saksliste godkjent med merknadene over. SAK 002/12 PROTOKOLLER a) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. b) Møte i arbeidsutvalget c) Møte i arbeidsutvalget d) Møte i arbeidsutvalget De framlagte utkast til protokoller fra møter i arbeidsutvalget , og tas til etterretning. SAK 003/12 ORIENTERINGER Diverse orienteringer:

3 3 a) Orientering fra leder b) Orientering fra nestleder c) Orientering fra medlemsgruppe ledere d) Orientering fra medlemsgruppe VGO e) Orientering fra HTV-fylke Fylkets økonomiske situasjon mister inntekter fra Troms Kraft. Hurtigbåtsaken. Fylket reduserer satser for elever i videregående skole. Fører til reduksjon på drift ved alle de videregående skolene. Dette må det jobbes videre med. f) Orientering fra medlemsgruppe grunnskole Oppfølging av vold i skolen. Konferanse om barnevold arrangeres i Tromsø. Alle som har mulighet oppfordres til å melde seg på mars se på Fylkesmannens side. g) Orientering fra medlemsgruppe barnehage i kommunestyret Utredning skal lages med formål at alle barnehagene i Tromsø skal omgjøres til AS. Saken er under arbeid. h) Orientering fra UH Orienteringene tas til etterretning. SAK 004/12 NYE FYLKESINFO SIDEN SIST Rita Pedersen Oversikten tas til etterretning. SAK 005/12 REGNSKAP OG BUDSJETT Anne orienterte om bakgrunn for saken. Resultat skal fratrekkes slik at overskudd på regnskap blir ,- Endelig regnskap legges fram som årsmøtesak på neste fylkesstyremøte. Det forslås å sette av ,- ekstra til årsmøtet. Dette kan vi gjøre ved å sette av , på budsjettet i stedet for ,- Råd fra sentralt: Budsjett for neste periode trenger ikke være så detaljert som tidligere. Det settes opp i ca 8 overordnede poster, og så lages det et detaljert budsjett i fylkesstyret. Årsmøtet gir innspill til retningslinjene, og så må det nye fylkesstyret finne plass til disse prioriteringene i detaljbudsjettet.

4 4 Budsjett er ikke ferdiglaget fordi vi ikke har endelige tall for Dette vil bli lagt fram for fylkesstyret så snart det er ferdig. Ønske om at det gis opplæring i regnskap og budsjett til det nye fylkesstyret. Fylkesstyret bes om å se på regnskapspapirene til neste møte og notere spørsmål og kommentarer. I andre fylkeslag lages ikke budsjettet så detaljert. Kan det bli et demokratisk problem at ansvaret delegeres til fylkesstyret? Det lages et budsjett basert på oppsett i regnskapet for Alt bør kunne samles på en side. Regnskapet kommer til å bli lagt fram for årsmøtet med kommentarer, forklaringer og fotnoter. Vi har god kontroll over regnskapet kan gå inn på alle poster. Spørsmål om revisors beretning til årsregnskapet ingenting kritikkverdig funnet. Revisor har revidert regnskapet for 2010 for de lokallagene som fylkeslaget har ført regnskap for. Det er en regnskapsrapport ikke en revisjon. Kommentarer fra revisor er på rutiner som ble innført i Vi skal ikke legge dette fram for fylkesårsmøtet det skal opp i lokallagene. Viktig at de som skal arbeide med regnskap i lokallagene får den nødvendige opplæringen for å kunne gjøre dette riktig. Spesielt fordi kravene er blitt strengere. Det settes av i 2011-regnskapet til gjennomføring av årsmøtet. Revisjonsrapportene og øvrig orientering om regnskap tas til etterretning. SAK 006/12 ÅRSMØTET Alle Viktig at alle i fylkesstyret kommer med innspill til årsmøtet. Forslag om at papirene sendes til lokallagene og at man gir disse ansvar for å fordele sakspapirene til delegatene. Sakspapirene sendes ut elektronisk i tillegg til å sendes til delegasjonsledere. Minnepenner kjøpes inn til alle årsmøtedelegatene som del av gave. Er det mulig å legge ut sakspapirene på hjemmesida? Bør sjekkes ut. Forslag til vedtak leveres elektronisk etter egen mal på minnepenn. Kan det bli problematisk at delegatene sitter på nettet midt i møtet? Storskjerm settes opp slik at dokumenter og annet kan presenteres elektronisk. Ansvar for det tekniske delegeres ut. Hvor mange enheter til årsmøtemiddagen? Tre enheter, men ikke avec. Kurstema forslag: IA-arbeid. Organisasjonsbevissthet? Andre tema som kan være aktuelle: Hattie-forskning, Manifest analyse fag og yrkesopplæring, kvalifikasjonsrammeverket. Profesjonsetikk. Det er viktig at kursdeltakerne aktiviseres f.eks gjennom gruppearbeid. Katrine kan være med i forarbeidet til årsmøtet. Toastmastere: Monica Jenssen og Ann Mari Milo Lorentzen. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet.

5 5 SAK 007/12 TARIFF 2012/SFS 2213, Anita Richardsen Anne orienterte om bakgrunn for saken. Det ble brudd på kontaktlæreravtalen. Det var ikke mulig å komme til enighet. I denne forbindelse skal det være en videokonferanse kl med alle fylkeslederne. Fylkesstyret jobber i denne tiden i grupper forberede avisinnlegg, kontakt med aktuelle personer, lage argumentliste, skriv til klubber/lokallag. Sider for materiell: Facebook-gruppe: Arbeidstidsforhandlinger, KS sin hjemmeside, Utdanningsforbundets hjemmeside. Innspill i møtet Det kan komme et internt grasrotopprør mot forbundet på grunn av avtalen SFS2201 og bruddet på SFS2213. Oppfordring til å signalisere tydeligere til sentralt hva man mener om bruddet. Viktig at det kommer konkrete, konstruktive tilbakemeldinger. Vi ønsker at mediestrategien sentralt settes under lupen hvordan kan ledelsen bli mer tydelig? Forverringen av arbeidsforhold kommer av fokus på økonomi i stedet for kvalitet. Vi krever et sentralt regulert overbelastningsvern. Trykket kommer til å ligge lokalt på arbeidsgiverne. Kampen om tid til oppgaver og definisjon av hvilke oppgaver som skal løses kommer til å foregå lokalt. Vi må skolere vår plasstillitsvalgte til å mestre forhandlingene etter Viktig at vi er forberedt på dette. Hvilke konsekvenser vil det få dersom vi trekker oss fra Gnist-samarbeidet? Ingen praktiske konsekvenser for videreutdanningsstrategien. At vi går ut av «Kompetanse for kvalitet» er ikke problematisk å begrunne. Aktivitetskomite: Eva Marie, Katrine, Anita og Nina. Oppgave: Holde trykk på aktiviteter i forhold til bruddet med KS. Rapporterer til AU. Utdanningsforbundet Troms trekker seg med umiddelbar virkning fra GNIST-samarbeidet så lenge det ikke er fremforhandlet en arbeidstidsavtale vi mener er god for skolen, elevene og lærerne som skal utføre jobben sin. Som en konsekvens av dette stiller ikke Utdanningsforbundet Troms på Utdanningsmessa Det skrives en kort pressemelding og et leserinnlegg som publiseres der det er formålstjenlig. SAK 008/12 OPPFØLGING AV PEDAGOGVEILEDEREN Nina Bolle Nina orienterte om bakgrunn for saken. Det vil være mest hensiktsmessig med tilsyn i enkeltkommuner, og ikke på generelt grunnlag. Vi kan be om/oppfordre Fylkesmannen til tilsyn, men kan ikke kreve det. Vi må også ha mer konkrete tall på bordet før vi kan lage mediesak. Pedagogveilederen gjelder også private barnehager. Fylkesstyret må legge press på sentralt om å få et tydelig svar på hva vi skal gjøre videre i saken. Må få innhentet svar fra de lokallagene som ikke har svart. Hvorfor har vi ikke fått tilbakemelding fra disse? For noen er det vanskelig å svare fordi det ikke er mulig å få konkrete tall ut av kommunen. Prøver å engasjere styrerne til å melde fra om avvik/brudd på pedagognormen.

6 6 Fylkeslaget sender en henvendelse til Fylkesmannen angående tilsyn på pedagogveilederen i Harstad, Tranøy og Målselv kommune i Troms. SAK 009/12 STUDIETUR FOR FYLKESSTYRET VÅREN 2012 Anne orienterte om bakgrunn for saken. På grunn av situasjonen med arbeidstidsforhandlingene legges det fram et forslag om å flytte studietur og kurs for forhandlingsledere mai brukes til studietur. Forhandlingskurset flyttes til uka etter, dvs mai. Det er viktig å ta en diskusjon på hvorfor vi drar på studietur. Viktig prinsippdiskusjon. Vi må være gjennomtenkte på hva vi skal bruke medlemspengene på. Det er ikke spesielt mye dyrere å reise bort på møter sammenlignet med å ha møter i Tromsø. Faglig innhold er viktig utbyttet fra København var stort. Dette har også betydning for valg av reisemål. Vi bør ikke fokusere på pris, men på hva vi kan få av faglig utbytte. Brussel kan være et alternativ. Faglig innhold trenger ikke nødvendigvis være faglig pedagogisk innhold. Kan være en motivasjonsfaktor for å få folk inn i verv. Forslag om også å ta med lokallagsledere på tur. Dette har framkommet som et sterkt ønske fra lokallagene. AU gis fullmakt til å fortsette å planlegge studietur til Brussel i uke 21. SAK 010/12 ÅRSMØTESAK - ÅRSMELDING En del av avsnittene er for ordrike, og bør kortes ned. Dette kan noen på kontoret ta ansvar for. Det er ønskelig å beholde malen slik den er i dag. Faktadelen ønskes redusert på størrelse. Dette gjøres bl.a. ved å ta ut tabellene med frikjøp i videregående. Årsmeldingen ferdigstilles i AU etter innspill i møtet. En revidert årsmelding sendes ut elektronisk til gjennomlesning til fylkesstyret. Det settes en frist for tilbakemelding før endelig ferdigstillelse. SAK 011/12 ÅRSMØTESAK RETNINGSLINJER Nina Bolle

7 Det er ønskelig med retningslinjer som ikke detaljstyrer fylkesstyrets arbeid i perioden. Tillegg som kommer i årsmøtet vil kunne legges til som innspill til handlingsplanen. Det legges til som egne punkter dersom det ikke gjenspeiles i noen av de andre hovedpunktene. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. Den foreslåtte malen brukes som utgangspunkt for det videre arbeidet med retningslinjene for neste periode. 7 SAK 012/12 EVENTUELT a) Saker til neste fylkesstyremøte a. Godkjenning av innkalling og saksliste - Rita b. Protokoller - Rita c. Orienteringer Alle d. Nye fylkesinfo Rita e. Regnskap og budsjett Anne f. Årsmøtet Alle g. Skolen som arbeidsplass h. Studietur i. Tariff j. Retningslinjer b) Innspill til organisasjonsutvalget Organisasjonsutvalget skal ha sak om vedtektene i Utdanningsforbundet som forarbeid til Landsmøtet. Fylkesstyret ønsker å løfte inn følgende innspill: Hvilke konsekvenser får eventuelle vedtektsendringer på bakgrunn av krav fra pensjonistene? Fullmakter fra politisk nivå til administrasjon. Ønske om at man ser på hvilke føringer som ligger i vedtektene. Fylkesårsmøtene ønske om at det gis mulighet for å velge representanter i fylkesstyrene til frikjøp. Organisasjonssyn maktfordeling mellom politisk og administrativt nivå. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer