: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø"

Transkript

1 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl Til stede fra styret: I tillegg: Forfall: Anita Richardsen Jon Arvid Haugen (perm ) Nina Bolle Ole Ragnar Leistad Hege Ryeng Marion Dahl Schjelderup Lene Berglund (perm ) Rune Bakkejord Ranveig Heide (perm 13.30) Trude Bostad Anders Reed Herstad (vara) Berit Nymo (vara) Marianne Solbø (vara) Ellinor Angell (vara) Grethe Nysæther (vara) Siri Hagensen Gro Eggenheim Ragnhild Lund Ved protokollen:

2 2 Utsendt saksliste: 084/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 085/12 Protokoller 086/12 Orienteringer 087/12 Nye fylkesinfo siste måned 088/12 Regnskap og budsjett 089/12 Tariff 090/12 Handlingsplan for fylkesstyrets arbeid i perioden 091/12 Leiligheter for ukependlere 092/12 Nominasjoner til sentrale verv 093/12 Godtgjøringer for tillitsvalgte 094/12 Oppnevning av arbeidsutvalg for Utdanningsforbundet Troms 095/12 Oppnevning av personalnemnd for Utdanningsforbundet Troms 096/12 Oppnevning av skoleringsutvalg for Utdanningsforbundet Troms 097/12 Oppnevning av forhandlingsutvalg for Utdanningsforbundet Troms 098/12 Permisjonssøknad FHVO 099/12 Eventuelt SAK 084/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Tillegg til saksliste: Sak 099/12: Kredittkort. Sak 100/12 Høring tilbud Midt-Troms. Eventuelt får nytt saksnummer 101/12 Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg som over. SAK 085/12 PROTOKOLLER a) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. b) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. c) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning.

3 3 SAK 086/12 ORIENTERINGER Alle Diverse orienteringer: a) Orientering fra leder Arbeid med ny stillingsstruktur for ansatte i Utdanningsforbundet. Alle ansatte skal fordeles i åtte kategorier. Mye å sette seg inn i som ny fylkesleder. b) Orientering fra nestleder Mange ting som skal på plass i oppstartsfasen. Tilsettingsprosess GNIST-prosjektlederstilling utlyst i vår. Oppgave: Implementere Ungdomstrinnsmeldinga. IA-rådet i Troms. IA-uka neste uke. 28. august i Harstad (Anita og Marion). 29. august i Lenvik (Ole Ragnar). 30. august i Troms (Lene og Hege). Møter med representanter fra UH-sektoren c) Orientering fra ledere Det arbeides videre med saker fra i vår. d) Orientering fra medlemsgruppe VGO Mange saker som gjelder avtaleverket, spesielt arbeidstidsavtalen. Høringa om tilbudsstrukturen i Troms e) Orientering fra HTV-fylke Nøste opp saker fra i vår, bl.a. arbeidstids-saker. Forberedelser til lønnsforhandlinger. Skolestruktursakene Nord-Troms er i gang, Tromsø kommer. f) Orientering fra medlemsgruppe grunnskole Mange henvendelser på tilsettinger, ansiennitetsberegning, forhandlinger. Møter på Universitetet lokale forhandlinger sammen med Anita. g) Orientering fra medlemsgruppe barnehage Arbeid med dispensasjoner til pedlederstillinger. Per i dag 119 dispensasjoner. Store variasjoner i tall fra mars til juni. Jobber med å sjekke hva som gjør at det blir så store forskjeller. Arbeid for å få til møtepunkt hos fylkesmannen Solveig Bjørn/Vibeke Gjendemsjø. GLØD i Troms rekrutteringskampanjen «Verdens fineste stilling ledig». Kommer forskning på barnehageressurs omfordeling til kommunale overføringer. h) Ny felles alkoholpolitikk i Utdanningsforbundet Det ble orientert om skriv fra sentralstyret om alkoholpolitiske retningslinjer innstramming av servering av alkohol på Utdanningsforbundets regning Orienteringene tas til etterretning

4 4 SAK 087/12 NYE FYLKESINFO SISTE MÅNED Oversikten tas til orientering SAK 088/12 REGNSKAP OG BUDSJETT Thomas orienterte om budsjett, kursregnskap og regnskap for øvrig. Det skal utarbeides en treårig skoleringsplan med kostnadsoverslag for å få bedre oversikt når kursplan legges for hvert år. Denne saken tas opp i fylkesstyret i løpet av høsten. Høye telefonkostnader det jobbes med å få abonnementer som harmonerer med faktisk behov hos brukerne. Det framlagte regnskapet tas til orientering. Fylkesstyret gir videre AU i fullmakt å gå til innkjøp av følgende: 4 stk PC med nødvendig tilbehør (portreplikator mm), og høyttalere til de nye skjermene innenfor en kostnadsramme på 45000,- pluss mva SAK 089/12 TARIFF, Anita Richardsen Mest lønn til våre medlemmer og flyte oppå-problematikken står i motsetning til prinsippet om lik lønn på landsbasis, og motstand mot lokale forhandlinger. På grunn av ulike resultater i lokale forhandlinger har ikke medlemmer av samme gruppe lik lønn. Dette er en viktig diskusjon som følges videre opp. Ønske om kurs med tema lokale tillegg. Grunnkurs i forhandlingskompetanse arrangeres September på Scandic. Forhandlinger på Stat på Universitetet. Forhandler på person ikke grupper. Kriterier for lønnsøkning i år også uttelling for undervisning, dvs. de som har høy undervisningsandel ledere. Fylkesstyret tar saken til orientering. SAK 090/12 HANDLINGSPLAN FOR FYLKESSTYRETS ARBEID I PERIODEN Nina Bolle

5 Innspill i møtet: Ønske om at det det legges inn tidsplan i handlingsplanen, evt også et årshjul der arbeidet tidfestes nærmere der det er mulig. Viktig at det er konkret. AU bør utarbeide forslag til form på handlingsplan til neste møte. FST sender inn ønsker på hva slags tema de ønsker å være på, og melder om de er til stede eller ikke 19. sept. Prisen for å få mer overordnede retningslinjer er at de blir mer generelle. Handlingsplanen skal konkretisere og tidfeste de overordnede retningslinjene. Handlingsplanen evalueres og utfylles videre flere ganger i perioden. FST deles opp i grupper som skal jobbe med handlingsplanen den 19. september. De ulike gruppene forbereder seg på å jobbe med og ferdigstille handlingsplanen den 19. september. Ansvar: AU 5 SAK 091/12 LEILIGHETER FOR UKEPENDLERE Thomas orienterte om bakgrunn for saken. Jon A Haugen fratrådte pga inhabilitet. Innspill i møtet: Det er andre fylkeslag som ikke har beløpsgrense de leier etter behov. Det er det reelle behovet som skal dekkes, det leies ikke bedre enn nødvendig. Det er viktig med gode boforhold til de tillitsvalgte som skal være ukependlere. Man må finne utleiere som vi kan leie hos på lang sikt, men samtidig med mulighet for å bytte hvis behovene endres. Det må være samsvar mellom leiepris og standard på leilighetene. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å inngå kontrakter for leie av leiligheter for pendlere i samsvar med de behov pendlerne har. Fylkesstyret setter maksimal leiepris til 14000,- per leilighet. SAK 092/12 NOMINASJONER TIL SENTRALE VERV Anita Richardsen Utdanningsforbundet Troms nominerer følgende kandidater til sentrale verv: - Sentralstyret: o Leder: o nestleder (-e): Ragnhild Lied 1. nestleder: Steffen Handal 2. nestleder: Terje Skyvulstad Forespørres ang 2. nestledervervet: Kari Anne Gimse, Kolbjørg Ødegard, Hanne Brunvoll, Turid Buan Øfsti.

6 Svar på forespørsel sendes ut til FST på e-post med tidsfrist for endelig nominasjon. AU ferdigstiller innstilling innen 15. sept. o 11 (10) styrerepr: o 3 varamedlemmer - Representantskapet: o 19 representanter, hver med 2 personlige vararepresentanter i prioritert rekkefølge - Kontrollkomiteen: o Leder og nestleder o 3 medlemmer o 2 varamedlemmer AU får i oppdrag å undersøke hvilke av de årsmøteforeslåtte kandidatene som fortsatt er aktuelle til de ulike vervene, og sende inn med evt tilleggsforslag fra fylkesstyret innen tidsfristen. 6 SAK 093/12 GODTGJØRINGER FOR TILLITSVLAGTE Thomas orienterte om bakgrunn for saken. Evt andre ordninger vil bli tatt opp på et senere fylkesstyremøte. Innspill i møtet: Viktig at alle vedtak fylkesstyret gjør om kompensasjonsordninger og godtgjøringer er i tråd med sentrale retningslinjer. Fylkesstyret 1 G = Navn verv Frikjøp Ant G kompensasjon kompensasjon xxxxxxxxxxx Fylkesleder 100 1, xxxxxxxxxxx Nestleder 100 0, xxxxxxxxxxx Kontaktperson barnehage 100 0, xxxxxxxxxxx Kontaktperson grunnskole 100 0, xxxxxxxxxxx Kontaktperson vgo 100 0, xxxxxxxxxxx Styremedlem, ledere 60 0,15 0,15G xxxxxxxxxxx Styremedlem HTV 2/GRS 100 0, xxxxxxxxxxx Styremedlem/HTV 1-fylke 100 0, xxxxxxxxxxx Styremedlemmer uten frikjøp Møtegodtgjørelse 500 pr. møte x Godtgjøringen reguleres pr. 1.8 hvert år tilsvarende regulering av G pr. 1.5 samme år. et gjøres gjeldende fra

7 7 SAK 094/12 OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG FOR UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Fylkesstyret vedtar følgende sammensetning og delegerer følgende myndighet til arbeidsutvalget(au): Medlemmer: Leder, nestleder og en fra øvrige tillitsvalgte med 100% frikjøp pluss vara. Inneværende periode vil dette si, Anita Richardsen og Nina Bolle. Vara er Jon Haugen og Ole Ragnar Leistad. Sekretær for AU er org.sek. Prinsipper: Behandle saker der politikken er klarlagt samt prinsipielle saker som ikke defineres å være av overordnet og styringsmessig karakter Foreta oppnevninger Drøfting/informasjon Behandle saker etter særskilt fullmakt fra fylkesstyret Behandle hastesaker Foreta bevilgninger innenfor vedtatt budsjett såfremt bevilgningssaken ikke defineres å være av overordnet og styringsmessig karakter. Begrenset oppad til kr pr. bevilgning. Videre: - Fastsette frister for uttalelser og fordele politiske saker på kontoret m.v. - Forberede fylkesstyremøter sammen med andre aktuelle saksforberedere. - Ta avgjørelser, og iverksette tiltak, der dette er bestemt i vedtekter, eller delegert av fylkesstyret. - Foreslå behandlingsmåter i større saker som reises for fylkeslaget - Fatte vedtak i saker der fylkesstyret tidligere har vedtatt/drøfta prinsipper AU skal ikke være et politisk organ, men forestå den daglige driften av fylkeslaget. Politiske spørsmål skal primært fylkesstyret behandle. AU gis imidlertid fullmakt til å oppnevne et Utdanningspolitisk utvalg som skal kunne ivareta fylkesstyrets ansvar i politiske spørsmål mellom fylkesstyremøtene. Utdanningspolitisk utvalg må ha bred kompetanse og settes sammen av de tillitsvalgte i fylkesstyret som har frikjøp. Fylkesstyret ber AU komme tilbake med informasjon om denne organiseringen. Den vedtatte modellen evalueres av fylkesstyret innen juli 2013.

8 8 SAK 095/12 OPPNEVNING AV PERSONALNEMND FOR UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Følgende personer oppnevnes til medlem av personalnemnd for Utdanningsforbundet Troms: Nina Bolle (leder) Anita Richardsen Jon A. Haugen Ole Ragnar Leistad Lene Berglund Hege Ryeng Marion Dahl Schjelderup (ansattrepr.) SAK 096/12 OPPNEVNING AV SKOLERINGSUTVALG FOR UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Skoleringsutvalget organiseres på følgende måte: Leder: Jon A. Haugen Medlemmer:, Anita Richardsen, Ole Ragnar Leistad, Nina Bolle, Lene Berglund, Marion Dahl Schjelderup. Hvem som skal møte fastsettes for det enkelte kurs, med utgangspunkt i de fylkesstyremedlemmene som skal delta som forelesere på kurset. I tillegg deltar organisasjonssekretær på møter der det gjøres praktisk planlegging. SAK 097/12 OPPNEVNING AV FORHANDLINGSUTVALG FOR UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Følgende personer oppnevnes til medlemmer av forhandlingsutvalg for Utdanningsforbundet Troms: Forhandlingsutvalg Stat: Leder: Anita Richardsen Medlemmer: Ole Ragnar Leistad, Lene Berglund Vara: Forhandlingsutvalg Spekter: Leder: Jon A. Haugen Medlemmer: Nina Bolle Vara:

9 9 Forhandlingsutvalg Virke: Leder: Nina Bolle Medlemmer: Ole Ragnar Leistad Vara: Forhandlingsutvalg PBLA: Leder: Nina Bolle Medlemmer: Lene Berglund Vara: Forhandlinsgutvalg KS, Fylkeskommunen: Leder: Hege Ryeng Medlemmer kap 3 og 5: Marion Dahl Schjelderup, Lene Berglund Medlemmer kap 4: Marion Dahl Schjelderup, Jon A. Haugen, Vara: SAK 098/12 PERMISJONSSØKNAD FHVO Jon A. Haugen Jon orienterte om bakgrunn for saken. Nåværende FHVO gis permisjon fra vervet som omsøkt. AU får fullmakt til å finne en som kan erstatte Elisabeth Figenschou i permisjonsperioden. SAK 099/12 KREDITTKORT Thomas orienterte om bakgrunn for saken. Utdanningsforbundet Troms går til anskaffelse av to stk. kredittkort. Disse utstedes for Utdanningsforbundet Troms regning og ansvar. Kortene forutsettes brukt utelukkende i organisasjonssammenheng, for dekning av utlegg på vegne av fylkesstyret. SAK 100/12 HØRING TILBUDSSTRUKTUR MIDT-TROMS Jon orienterte om bakgrunn for saken. Det er laget et forslag til tilbudsstruktur for de videregående skolene i Midt-Troms. Dette innebærer endringer i hvilke tilbud som gis på de ulike skolene. Fylkesstyret skal si noe om konsekvensene for elever og ansatte, ikke om hvor tilbudene bør ligge. Høringsfrist 7. september. Tas også opp i medbestemmelsesmøter på fylket. Vedtas 18. september. Innspill i møtet: Frafallsproblematikk, nærskoleprinsippet flere borteboere, tilgang på praksisplasser. Hvilke yrkesfag som naturlig hører sammen og utfyller hverandre. Forskjell by land mht. nærhet til skoleplasser. Utfordringer med kollektivtransport for borteboere det er ikke mulig å ukependle fra ytterkantene.

10 10 Alle innspill fra fylkesstyret sendes til Jon med kopi til Hege - før høringsfristen. Orienteringen tas til etterretning. Det lages et høringssvar fra fylkesstyret med utgangspunkt i innspillene fra møtet og det som er innsendt i etterkant. Ansvar: Jon og Hege SAK 101/12 EVENTUELT a) Saker til neste fylkesstyremøte a. Godkjenning av innkalling og saksliste Rita b. Protokoller Rita c. Orienteringer Alle d. Nye fylkesinfo Rita e. Regnskap og budsjett Thomas f. Tariff g. Lærerprofesjonenes etiske plattform h. Lærerrollen i. Handlingsplan j. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer