Utdanningsforbundet Troms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet Troms"

Transkript

1 Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 02 ÅRSMELDING Tilleggsmelding for perioden

2 Innhold 1. Innledning Møter og saker Årsmøteforberedelser Lokallagsledernes studietur til København Tariff Fylkesstyrets studietur til Brussel Kurs v GNIST-aksjonen Arbeidstidsavtalene GLØD Ivaretakelse av ledermedlemmer Halvårsmelding fra Hovedtillitsvalgt til KONTAKTFORUM FAS ÅRSMELDING

3 Fylkeslagets arbeid i perioden Innledning Årsmeldinga fra fylkeslaget som ble fremlagt og vedtatt på fylkesårsmøtet mai 2012, gjaldt for perioden Følgende vedtak ble fattet: Tilleggsmelding for perioden 1. januar 31. juli -12 utarbeides av sittende fylkesstyre innen 31. juli -12. Tilleggsmeldingen legges frem på neste fylkesårsmøte. Perioden har vært preget av arbeid med svar på høringer, forberedelser til fylkesårsmøtet, de pågående forhandlingene om arbeidstid for undervisningspersonalet, lønnsforhandlingene med det påfølgende bruddet og streiken i kommunal og statlig sektor, skolering av tillitsvalgte og en god del personalsaker som har tatt en stadig større del av kontortida. Dette halvåret har fylkeskontoret vært underbemannet med 140 %. Dette på grunn av at to tillitsvalgte med et frikjøp på 100 % hver sluttet 1. november % ble dekket opp av andre tillitsvalgte som fikk utvidet sin frikjøpsressurs. Det at vi har manglet tillitsvalgte denne perioden, har selvfølgelig gjort at det til tider har vært meget hektisk på kontoret. Mange av arbeidsoppgavene måtte gjennomføres, men vi var nødt til å se på aktiviteten vår og hele tiden gjøre prioriteringer av arbeidsoppgaver. 2. Møter og saker Fylkesstyret har i perioden hatt 5 ordinære fylkesstyremøter, samt 2 kortmøter i forbindelse med fylkesårsmøtet. Det har i løpet av disse møtene blitt behandlet 73 saker. Årsmøtesaker har hatt plass på alle fylkesstyremøtene fram mot årsmøtet. Saker av betydning som er behandlet i fylkesstyret inneværende halvår: Forberedelser til fylkesårsmøtet 2012 har naturlig nok lagt beslag på store deler av fylkesstyrets tid og kapasitet. Det gjelder både teknisk planlegging av møtet og forberedelse av sakene som skulle opp. Tariff 2012 er blitt behandlet som sak i alle fylkesstyremøter hele våren. Dessuten har vi behandla en del høringer om valgfag i ungdomsskolen og forslag til rammeplan for barnehagelærerutdanningen. I tillegg har Fylkesstyret behandla oppfølging av pedagogveilederen for bemanning i barnehagene og NOU 1/2012, forslag til ny barnehagelov Fylkesstyret har også hatt fokus på Ivaretakelse av ledermedlemmer i organisasjonen. Arbeidsutvalget har i perioden hatt 12 møter. Det har i løpet av disse møtene blitt behandlet 96 saker. 2

4 3. Årsmøteforberedelser Fylkesstyret, og spesielt de som har hatt frikjøp, har denne våren brukt mye tid på å forberede sakene til fylkesårsmøtet. Hver enkelt sak har vært tatt opp på fylkesstyremøter og i arbeidsutvalget. De fleste sakene har vært behandlet i flere omganger før fylkesstyret har levert sin innstilling til vedtak. Innspill fra lokallagene på saker har vært gjennomgått, og satt på sakskartet i samarbeid med innsendere. I tillegg har det vært gjennomført ei skolering av møtefunksjonærene for å ruste disse best mulig til å lede og referere fra årsmøtet. Gjeldende regler og retningslinjer og tidsplan for årsmøtet har bl.a. blitt gjennomgått. 4. Lokallagsledernes studietur til København Lokallagslederne og AU var på studietur i København fra april Initiativet kom fra LLL og de ønska et litt annen type samling enn de tradisjonelle. København ble valgt som reisemål fordi det i Danmark foregår endringer i kommunestruktur og arbeidsforhold for lærere som vi kan høste erfaringer fra. Programmet ble derfor lagt opp etter det. Vi hadde foredrag fra rektor på X-class i Slagelse. Danmark har et frivillig 10. skoleår som elevene kan benytte seg av før det går over i videregående. X-class er ett eksempel på dette. Nesten halvparten av årskullene i Danmark benytter seg av tilbud om 10. år, og Danmark har gode erfaringer med at dette fører til bedre resultater i videregående. Videre hadde vi et foredrag om den nye arbeidstidsavtalen som Dansk Lærerforening har inngått med staten. Den krever tilslutning av partene på kommunenivå, og det er svært mange av lokalforeningene av DL som har slutta seg til den. Den er en avtale med få detaljer og stort handlingsrom, men den skjermer undervisningsdelen som egen ressurs. Danmark har, fra 2008, gjennomgått en omfattende endring av kommunestrukturen. Fra å ha over 350 kommuner er det nå redusert til 100, og gjennomsnittlig innbyggertall er på godt over I tillegg er amtene (fylkene) borte. De er erstattet med 4 regioner som stort sett har sykehusdrift/spesialhelsetjeneste som hovedoppgave. Kommunene er tilført langt flere oppgaver, f eks alt av veibygging og vedlikehold. Endringa fikk en trang fødsel fordi finanskrisa kom samtidig med omlegginga. Videregående opplæring er overført til staten. Thomas Nordgård hadde en forelesning med kritisk blikk på John Hatties skoleforskning. Det er flere problematiske felt i det svære arbeidet til Hattie. Det gjelder både hans metodikk og ikke minst hvordan forskninga hans blir mottatt og brukt både av andre forskere og utdanningspolitikere. Lysark fra forelesningene er tilgjengelig på forespørsel. 3

5 5. Tariff 24. mai 2012 brøt UNIO lønnsforhandlingen i kommunal og statlig sektor, og Tromsø ble tatt ut i streik. Fylkeslaget v/ Anita Richardsen satt i statlig streikekomitè og fylkeskontoret bisto streikekomiteen i Tromsø både under forberedelser og avvikling av streiken. Da streiken var et faktum var fylkestyret i Brussel. Leder og nestleder avbrøt turen og returnerte umiddelbart til Tromsø. Anne Løkse Berthinussen, Thomas Nordgård og Nina Bolle holdt appeller under streiken. Det var et godt samarbeid mellom forbundene i UNIO, både på stat og kommune. Det ble arrangert en rekke fellesarrangementer og markeringer. Den 30. mai ble det arrangert en stor felles landsdekkende markering som UNIO var ansvarlig for. I Tromsø inviterte UNIO hovedsammenslutningene LO og YS, som også var i streik, til å delta med appeller på denne markeringen. Arrangementet ble avholdt på Rica Ishavshotell og det møtte ca. 700 engasjerte personer. I etterkant av streiken i kommunal sektor, ble det den 7. juni avholdt ett stort medlemsmøte med tariffresultatet som tema på Scandic Hotel i Tromsø. Fra sentralt var forhandlingsleder i UNIO, Mimmi Bjerkestrand, til stede. Tromsø lokallag har gjort en formidabel innsats i forbindelse med streiken. 6. Fylkesstyrets studietur til Brussel Fylkesstyret vedtok i sak 33/12, 21.mars å gjennomføre en studietur til Brussel. Bakgrunnen for dette var at EUs utdanningspolitikk er under omforming og som EØSland vil Norge bli sterkt berørt av de endringene som skjer. For FST var det derfor et ønske om å oppdatere seg på disse politikkområdene. Fylkesstyret gjennomførte som planlagt studieturen til Brussel 22. til 25. mai Onsdag 23.5 ble brukt til møte i Fylkesstyret der hovedsak var gjennomgang og evaluering av fylkesårsmøtet. Vi hadde fått møtelokaler i den norske delegasjonen til EU sine lokaler. Her var vi også torsdag, men da var det EU sin utdanningspolitikk som var på programmet. Se program for dagen. Vi fikk en grundig gjennomgang av EU sin utdanningspolitikk og forslag til nytt utdanningsprogram. Dette er svært aktuelt for oss å ha innsikt i. EU satser på utdanning for å komme ut av den økonomiske krisa, og for å gjenvinne konkurransefortrinn i internasjonal økonomi. Dette vil selvfølgelig også påvirke norsk 4

6 utdanningspolitikk. Vi hadde forelesere fra den norske delegasjonen og fra to norske eksperter som arbeider som nasjonale eksperter ved Europakommisjonen. Vi ble svært godt mottatt ved delegasjonen og kan anbefale den for framtidige Brusselbesøk. Europas framtidige utdanningspolitikk utformes i disse dager. En mer omfattende rapport med lysark fra foredragene er tilgjengelig. 7. Kurs v2012 Kurstittel Målgruppe Tid/lengde Kursinnhold Antall Kurs for LLL Februar Tariff lokallagsledere 1 dag Arbeidstidsforhandlingene FAS-kurs (I samarbeid med Nordland) FAS-tillitsvalgte Februar 2 dager Lønnspolitikk Yrkesetiske retningslinjer Fagpolitiske utfordringer 8 Modul 3 (VOKS)* Nye tillitsvalgte H09 Kurs for hovedtillitsvalgte og lokallagsledere i fylket Kurs for tillitsvalgte VGO Studietur/kurs for lokallagsledere Fylkesårsmøtekurs Kurs for hovedtillitsvalgte og lokallagsledere i fylket LLL-HTV ATV-VGO LLL Kurs for møtefunksjonærer Møtefunksjonærer på fylkesårsmøtet Årsmøtedelegater LLL-HTV Februar 2 dager Februar/ mars 2 dager Mars 2 dager April 3 dager April 1 dag Mai 1 dag Juni 1 dag Stortingsmelding 18 Utdanningsforbundet som fagforening og profesjonsorganisasjon Erfaringsdeling Møte med arbeidsgiver Konflikthåndtering Informasjonsarbeid Tariff 2012 Fagforeningsbevissthet Aktuelle saker, bl.a. arbeidstid, lokallagsregnskap, fylkesårsmøtet Inkluderende arbeidsliv (IA) Arbeidstidsavtalen Ny giv Tilsetting og overtallighet Aktuelle saker, bl.a: tariff 2012, kriterier: lokale forhandlinger høst 2012 kap og 4C, seniorpolitikk, gruppestørrelse og drøftingsplikt, årshjul for ATV Frafall i videregående Kommunestruktur Aktuelle saker Tariff 2012 Forberedelser til årsmøtet, gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver Juridiske problemstillinger knyttet til etikk Vidar Raugland Tariff, aktuelt fra barnehagen, SFS 2213, Info fra kontoret (+24**) Ca

7 = På grunn av redusert deltakerantall ble det gjennomført bare ett modulkurs i stedet for to. ** = Lokallagsstyremedlemmer deltok dag 1 og var påmeldt på egen liste. I april var det planlagt et dagskurs for lederrepresentanter i lokallagsstyrene. På grunn av få påmeldte ble dette kurset avlyst. I mai var det innkalt til grunnkurs i forhandlingskompetanse for medlemmer av lokale forhandlingsdelegasjoner. På grunn av få påmeldte innen fristen måtte dette kurset avlyses. 8. GNIST-aksjonen Som en følge av bruddet i forhandlingene om arbeidstid for undervisningspersonalet, brøt Utdanningsforbundet Troms partssamarbeidet i Gnist. Fylkesstyrets motiv for å gjøre det, var at vi ikke kunne bidra til rekrutteringsarbeidet med en arbeidsgiver som ikke var villig til å ta sentrale arbeidstidsutfordringer på alvor. Utdanningsforbundet Troms gjenopptok Gnist-samarbeidet etter at ny avtale om arbeidstid ble inngått 10. februar Arbeidstidsavtalene SFS2213 Utdanningsforbundet brøt forhandlingene med KS om ny arbeidstidsavtale for skoleverket den Forhandlingene hadde da pågått siden midten av november. Et av Utdanningsforbundets viktigste krav var mer tid til kontaktlærerne. Partene gjenopptok forhandlingene etter et par uker og vi fikk en ny SFS2213 på plass den Vi unngikk dermed at denne særavtalen ble trukket inn i hovedoppgjøret og dermed belasta ramma. Avtalen gjelder fra , men har praktisk virkningsdato 1.8. Det er små materielle endringer i den nye SFS 2213, men både den ekstra planleggingsdagen og tidsressurspotten har ført til relativt mange henvendelser fra arbeidsplasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Særavtalen har vært tema på alle kurs, klubbmøter og lokallagsmøter der vi har deltatt fra februar og ut juni. SFS 2201 Som kjent ble særavtale for barnehager skolefritidsordninger skoler familiebarnehager reforhandlet og behandlet i nemnd i april Dette har medført en endring i pkt 3.2 Pedagogisk personale (barnehage og skolefritidsordninger) og arbeidstiden for disse. Tidligere 4 timer ubunden tid er nå 37,5 timer pr. uke/ 7,5 time pr. dag. Av denne tid avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke til faglig samarbeid, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. 6

8 Hvordan dette skal løses ute i den enkelte kommune og enkelte enhet er behørig diskutert i flere forum både lokalt og sentralt. I løpet av høsten 2011 og våren 2012 har det vært diskusjon på flere medlemsmøter hvor fylkeslaget har deltatt. I tillegg har særavtalen vært tema på alle kurs som er avholdt. Flere av våre lokallag har kommet i gang med prosessen rundt innføringen av avtalen den , men det er også noen kommuner hvor arbeidsgiver ikke helt har skjønt, eller sett nødvendigheten av denne prosessen. Vi har et håp om at det skal holdes gode prosesser som gir oss gode evalueringer til å ta med inn i de nye forhandlingene som kommer i GLØD Utdanningsforbundet Troms er representert med Nina Bolle inn i rekrutteringsnettverket knyttet til rekrutteringskampanjen og arbeidet med Glød. Kampanjen har som målsetting å øke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen og å heve status for arbeid i barnehagen. Kampanjen skal gå over minst tre år, med en mulighet for forlengelse til et fjerde år. Arbeidet vil særlig være knyttet opp til den nasjonale rekrutteringskampanjen «Verdens fineste stilling ledig» og omdømmebygging av barnehagelæreryrket og barnehagen som arbeidsplass, gjennom medier, andre informasjonskanaler og møteplasser. Det er avholdt en oppstartsamling på Leangkollen hvor rekrutteringsnettverket i Troms var representert med 5 og hvor Nina Bolle deltok. Denne samlingen var det Kunnskapsdepartementet som hadde ansvaret for, og hensikten var å hjelpe nettverkene i gang med den jobben som skal foregå i de enkelte fylkene. Glød i Troms kom godt i gang med sitt arbeid og fikk forberedt oss på hvilke utfordringer som vi mener en står ovenfor i vårt fylke. Det skal være en samling i august med alle representantene som skal sitte i vårt nettverk, der en skal gå nærmere inn i problemstillingene og bli enige om konkrete målsettinger og metoder for å nå våre mål. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Troms vedtok i sak 6.6 «Gnist og Glød er ikke nok» at sentralstyret skal vurdere sin rolle i GNIST og GLØD. Utdanningsforbundet Troms har i sine vurderinger tatt hensyn til dette når vi deltar i GLØD. Det vil bli viktig å frambringe budskapet om viktigheten av gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer ovenfor våre partnere i dette samarbeidet. Således vil det være viktig å ansvarliggjøre arbeidsgiver som barnehageeier og myndighet. Den viktigste vil nok i denne sammenhengen være rollen som barnehagemyndighet. Dette er allerede bragt inn i dette samarbeidet. 7

9 11. Ivaretakelse av ledermedlemmer Ledernes plass i organisasjonen og ivaretakelse av lederne, har ofte vært diskutert i fylkesstyret. Det ble vedtatt at det skulle opprettes en kommunikasjonsvei mellom kontaktperson for ledere på fylket og lederrepresentantene i hvert lokallag. Dette for å kunne sende ut relevant informasjon, innkalle til kurs og åpne opp for enklere kommunikasjonslinje i saker det jobbes med. Fylkesstyret fattet også følgende vedtak, mars 2012: Lederrollen har endret seg mye de siste årene, og dette gir store utfordringer for våre ledermedlemmer. Fylkesstyret vil satse på skolering av våre tillitsvalgte ledere og ledermedlemmer. Vi vil derfor tilby dem en kursrekke som omhandler bl.a. lov- og avtaleverk. Fylkesstyret innkalte lederrepresentantene til kurs i april Dette kurset ble dessverre avlyst på grunn av for liten påmelding. Det har også vært sendt oppfordring til Utdanningsakademiet angående regionale/lokale kurs for ledere. 12. Halvårsmelding fra Hovedtillitsvalgt til Hovedtillitsvalgt for ansatte i fylkeskommunen har i denne perioden vært Magne A. Reigstad og Hege Ryeng som vara. Medlemsutviklinga har vært stabil i perioden. Kontakt med organisasjonsledd: Det er fortløpende kontakt med ATV ved de videregående skolene ved behov. ATV og ledermedlemmene i vgs var samlet til et kurs i mars måned. Vi har deltatt på klubbmøter der det har vært behov for det. Det er fortløpende kontakt med HTV i andre fylker og Utdanningsforbundet sentralt ved behov. Medbestemmelse: HTV sitt arbeid er i stor grad retta mot arbeidsgiver. Det er faste medbestemmelsesmøter på Utdanningsetaten og med Personal og Organisasjonssenteret. Arbeidet har vært prega av en del større saker: Fellesskolering i Hovedavtalen og SFS2213. Her blei resultatet til slutt et felles skoleringsmøte i SFS2213 i Tromsø i mai. Ressurser til OT tjenesten, veiledning av nyutdanna lærere, skolestruktursaka i Tromsø og Midt Troms, de økonomiske problema til fylket, arbeidsmiljøundersøkelsen høsten 2012, lønnsoppgjøret 2012, arbeidstidsavtalen, oa. saker. Utdanningsforbundet har vært en aktiv pådriver i forhold til disse og andre saker. Vi arbeider aktivt opp mot utdanningsetaten og mot det politiske nivå. HTV har vært med i UNIO sin streikekomite i Tromsø, og streiken våren 2012 har ført mye ekstra arbeid med seg. Utdanningsforbundet samarbeider godt med Skolenes landsforbund og Fagforbundet, og med de andre organisasjonene i UNIO. 8

10 13. KONTAKTFORUM FAS ÅRSMELDING Medlemsgruppa som tidligere hadde navnet Andre fikk på Landsmøtet 2009 navnet FAS (Faglig administrativt støttesystem). Det er opprettet et sentralt kontaktforum for denne gruppa med en kontaktperson fra hvert fylkeslag. Leder i forumet har vært Gunnar Opstad fra sentralstyret. Representant for Troms fylke har i denne perioden vært Harriet Eriksen. Startseminaret 15. og 16. april 2010 ble preget av at mesteparten av flytrafikken i Norge sto askefast: det var bare noen få representanter fra det sentrale Østland som møtte. Det ble avholdt et nytt oppstartmøte 11. juni Etter denne starten har det vært avholdt følgende møter i kontaktforum FAS: november mars oktober mars juni 2012 Det har vært stort spenn i innholdet på samlingene. Gruppa er sammensatt av medlemmer med svært ulike oppgaver og arbeidssteder. Samtidig har medlemmene i Kontaktforumet en positiv opplevelse av at medlemsgruppe FAS er i ferd med å få en tydeligere identitet i Utdanningsforbundet sammenlignet med tidligere. Dette er det viktig å gripe fatt i når det gjelder rekruttering til Utdanningsforbundet. Flere av medlemmene i kontaktforumet som jobber på PP-kontor rapporterer om økt interesse på arbeidsplassen når FAS er blitt kjent. Sentralt drives det nå opprydding i medlemslistene, slik at en del medlemmer skifter fra FAS til andre grupper de mer naturlig hører hjemme. Det er også en pågående diskusjon om FAS skal være ei oppsamlingsgruppe, eller ei gruppe der alle medlemmene tydelig tilhører det faglige, administrative støttesystemet. Temaer som har vært på programmet: Lønn generelt i medlemsgruppa: Vi tilhører mange ulike avtaleområder og det er stor variasjon i lønns- og arbeidsvilkår. Dette er ei utfordring og noe som opptar medlemmene Lønnsdannelse i PPT: Det er svært stor variasjon også her. Vi har begynt å få ei oversikt over de ulike avtalene som gjelder denne gruppa. Her er ei god lønnsutvikling avhengig av lokale forhandlinger. Utfordring for ei fagforening som prinsipielt er motstander av lokal lønnsdannelse! Rekruttering til de ulike arbeidsfeltene innenfor FAS, da også sett i lys av lønnsvilkår. Profesjonsdebatt Omstrukturering av Statped 9

11 Stortingsmelding 18: Læring og fellesskap Ivaretakelse av elever med særskilte behov: dette sett i lys av kapittel 9a og i Opplæringsloven samt HMS-arbeidet i skolen Strukturen i Udf, evaluering av kontaktforum FAS Ønske om større synlighet i bladet Utdanning Alle fylkeslagene bør ha gruppa FAS på fanen over medlemsgrupper I Nordland, Troms og Finnmark ble det avholdt en regional FAS-samling 20. og 21.februar Oppsummeringa etter denne samlinga var svært positiv og det ble ønsket at det kunne avholdes slike samlinger årlig. Det er positivt at FAS har fått plass i fylkesstyrene. Svært mange av medlemmene ute i lokallagene er så få på sin arbeidsplass at de ikke står tilknyttet noen klubb. Derfor er det viktig å få arbeidet med denne medlemsgruppa bedre knyttet til arbeidet som skjer i lokallagene. Her vil lokallagene være avhengig av veiledning og hjelp fra fylkesstyret. Sjøvegan Harriet Eriksen 10

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 Styremøter står pt med blå+kursiv skrift, ATV-kurs med grønn skrift. Noen av datoene for HTVmøter sektor u&o kan bli endret Planen inkluderer

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Velkommen! Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Tusen takk for flott jobb med Tariffhøringen! Den største tariffhøringen i Utdanningsforbundets historie I løpet av september og oktober har det vært

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 Styremøter og seminar står med blå+kursiv skrift AU (evt. AU-møte, kontordag nestleder) med dyprød skrift ATV-kurs med grønn skrift.

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25.-26. januar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: PROTOKOLL Tid: 25. januar 2012 kl 10.30-16.30 26. januar 2012 kl 08.30-15.30

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET VEIVISER FOR TILLITSVALGTE Innhold Forord... 3 Lederne i organisasjonen... 4 Ulike nivåer ulike oppgaver... 5 Klubb... 6 Lokallag... 7 Fylkeslag... 9 Sentralt... 10

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med høring om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger

Detaljer

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton Aktuelle saker OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton s1 Tema 1. GNIST (BM) - Veiledning nyutdanna - Vidareutdanningsstrategien, ny avtale

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Utdanningsforbundet Nordland

Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Nordland Strategi for å vareta og rekruttere ledermedlemmene umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Vår dato: Referanse: 27.04.2017 17/00005-15 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 8 Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 27. april 2017 10.00-18.00 Fredag,

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager

SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager Prosessen fram til kjennelsen 24.april 2013 KS, Delta og Utdanningsforbundet sier opp særavtalen med utløp

Detaljer

BTV Arbeidsgiverkonferanse. 21. November 2014

BTV Arbeidsgiverkonferanse. 21. November 2014 BTV Arbeidsgiverkonferanse 21. November 2014 Agenda Nytt og aktuelt for vår målgruppe fra området arbeidsliv Utfordringsbildet - Tariff 2015 Nytt lønnssystem fra 1.5.2015 . Nytt og aktuelt Tariff 2014

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2015-2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 13/14 Sted: Tallink hotel Riga Tid: torsdag 12.09.13 kl. 09.00 17.00 og fredag 13.09.13 kl. 09.00 17.00. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen

Detaljer

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal OU-19/12. Borghild Moe Saker høyt på dagsorden høsten 2012: Lokale forhandlinger Landsmøtet i Utdanningsforbundet Arbeidstidsavtalene i skole og barnehage

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 6.-7. mars 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 6.-7. mars 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 6.-7. mars 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 6. mars 2013 kl. 10.30-15.30 7. mars 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra styret:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : desember Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : desember Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 14.-15. desember 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Jon Haugen og Gro Eggenheim PROTOKOLL Tid: 14. desember 2011 kl 10.15-14.30

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS UTKAST TIL PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : mars Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS UTKAST TIL PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : mars Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21.-22. mars 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 UTKAST TIL PROTOKOLL Tid: 21.-22. mars 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita

Detaljer

Innkomne saker fra klubber og medlemmer

Innkomne saker fra klubber og medlemmer Årsmøte 25. - 26. mars 2015 Innkomne saker fra klubber og medlemmer Sak 1 Seniorpolitikk for pedagogiske ledere Fremmet av: Vibeke Wirsching (styrer), Nebbestølen barnehage Ønske om at UDF kom med forslag

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder Vår dato 05.06.15. 14 Vår referanse Møte/kursplan høsten 2015. Sist revidert. 25.06.15 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. august Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. august Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. august 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 21. august 2013 kl. 0900-1530 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESSTYREMØTE NR 1/2016

PROTOKOLL FYLKESSTYREMØTE NR 1/2016 1 PROTOKOLL FYLKESSTYREMØTE NR 1/2016 Tid: 26.-27. januar 2016 kl 10:30 15:30 Møtested: Til stede fra styret: Forfall: Møteledere: Ved protokollen: Fylkeskontoret, Tromsø Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Protokoll FST 08/2016

Protokoll FST 08/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 27.10.2016 16/01239-19 Protokoll FST 08/2016 Møtedato/tidspunkt: 27.10.2016, kl. 09.00-17.30 28.09.2016, kl. 09.00-12.15 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

Melding 2012 2015 Utdanningsforbundet Finnmark

Melding 2012 2015 Utdanningsforbundet Finnmark 1 Melding 2012 2015 Utdanningsforbundet Finnmark 0 Forord s. 3 1 Utdanningsforbundet Finnmark som fagforening og profesjonsorganisasjon s. 4 2 Utdanningsforbundet Finnmark som samfunnsaktør s. 5 3 Internasjonalt

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 31-03-14 OK1514 11. sep Kl. 09.30 14.30 OK1614 11.

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale Til Lokallag i FHF og NKF Rundskriv L 06-2016 Oslo, 14. mars 2016 Til lokallagene i FHF og NKF Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale På tillitsvalgtkonferansen FHF og NKF arrangerte

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

FYLKESSTYRETS TILLEGGSMELDING

FYLKESSTYRETS TILLEGGSMELDING FYLKESSTYRETS TILLEGGSMELDING FØRSTE HALVÅR 2012 Vest-Agder, Skippergata 4, 4611 Kristiansand Telefon: 38 12 79 79 - telefaks: 38 12 79 80 - e-post: vestagder@utdanningsforbundet.no www.vestagder.utdanningsforbundet.no

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : desember Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : desember Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. desember 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15.-16. desember 2015 kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2017 Versjon:

OPPLANDSKURS VÅR 2017 Versjon: OPPLANDSKURS VÅR 2017 Versjon: 06-12-2016 Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18. november 2016 OK0117 19. jan OK0217 19. jan OK0317 14. - 15. feb OK0417 23.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Arbeidstid Arbeidstid Kom som resultat av endringer i

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs).

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs). Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo. Telefon: 23 13 81 00 Epost: oslo@udf.noweb: www.udf.no/oslo Facebook: www.facebook.com/udfoslotwitter: www.twitter.com/udfoslo Du mottar denne e-post

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 29.09.2016 16/01238-17 Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Møtedato/tidspunkt: 29.09.2016, kl. 09.40-17.00 30.09.2016, kl. 09.00 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer