LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET"

Transkript

1 LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET VEIVISER FOR TILLITSVALGTE

2 Innhold Forord... 3 Lederne i organisasjonen... 4 Ulike nivåer ulike oppgaver... 5 Klubb... 6 Lokallag... 7 Fylkeslag... 9 Sentralt Utgitt 31. august 2017 Foto: Katrine Lunke, Stig M. Weston, Tom Egil Jensen, Utdanningsforbundet.

3 Forord Utdanningsforbundet er Norges største fagforening for ledere i utdanningssektoren, og organiserer over 8000 medlemmer med lederstillinger. Dette er ledere i barnehage, grunnskole, videregående skole, universitet og høgskole og i de faglige og administrative støttesystemene. Lederne har stillinger på ulike ledernivåer i utdanningssektoren. At ledere er organisert i samme forbund som medarbeiderne, styrker vår legitimitet som profesjons- og arbeidstakerorganisasjon og gir større muligheter til å nå våre mål. En grunnleggende forutsetning for å være et attraktivt forbund for ledermedlemmene er at de opplever at organisasjonen har aksept og respekt for medlemmer som har en lederrolle, og at deres tillitsvalgte har kompetanse til å ivareta dem som arbeidstakere og profesjonsutøvere. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du en viktig rolle når det gjelder ivaretakelse av og rekruttering av ledermedlemmer. Vi har samlet alt du trenger å vite om ledermedlemmenes plass i organisasjonen, ulike tilbud til ledermedlemmer, møteplasser og tips til hvordan ledermedlemmene kan ivaretas på best mulig måte i dette heftet. Heftet er en del av vår satsing på ledermedlemmer i denne landsmøteperioden. Vi vil gjøre Utdanningsforbundet til et naturlig valg for ledere i utdanningssektoren. Utdanningsforbundet 3

4 Lederne i organisasjonen Alle medlemmer i Utdanningsforbundet har nytte av det sterke profesjonsfaglige fellesskapet forbundet tilbyr. En grunnleggende forutsetning for å være et attraktivt forbund for ledermedlemmene er at de opplever at forbundet ønsker å organisere medlemmer som er ledere, og at deres tillitsvalgte har kompetanse til å ivareta dem både som arbeidstakere og profesjonsutøvere. Denne grunnholdningen må kommuniseres i ord og handling av alle organisasjonsledd. Ledere som er engasjerte medlemmer i Utdanningsforbundet vil kunne inspirere både medarbeidere og andre ledere til medlemskap. Ledermedlemmer vil også kunne styrke klubben og samarbeidet mellom leder og tillitsvalgt. Sentralt lederråd Utdanningsforbundet sentralt har noen faste, rådgivende utvalg. Ett av disse er det sentrale lederrådet, som består av en representant med lederbakgrunn fra hvert fylkeslag. Rådet har fire møter i året. Rådet skal representere nødvendig supplerende faglig og politisk kompetanse til sentralstyret, og gi råd når sentralstyret ber om det. Det kan også på egen hånd ta initiativ til å løfte fram saker til behandling. Lederrådet skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen, og tilrettelegges slik at saker ikke ensidig initieres fra sentralplan. Rådet skal være en ressurs for hele organisasjonen i saker som angår ledelsesfaglige spørsmål, og medlemmene er også viktige ressurspersoner for å styrke dialogen om ledersaker i fylkes- og lokallag. Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet er for øvrig representert i styrene både sentralt, i fylkeslaget og i lokallaget slik det er regulert i 15.2 i vedtektene: Det skal være minst én lederrepresentant i sentralstyret. [ ] Det skal være minst én lederrepresentant i fylkesstyret. Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant. TIPS: Som tillitsvalgt bør du være oppdatert på hvem som er lederrepresentant i lokal- og fylkeslag. Da er det lettere å ta kontakt om ulike problemstillinger og avklaringer. Tillitsvalgt for ledermedlemmer Ledermedlemmer i Utdanningsforbundet kan be organisasjonen om hjelp i saker som gjelder arbeidsforholdet sitt. Etter hovedavtalene har tillitsvalgte ansvar for å medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og at klagemål som 4 Utdanningsforbundet

5 medlemmene måtte ha med arbeidsgiver, blir søkt løst i minnelighet. Slik sett har de tillitsvalgte en rett og en plikt til å medvirke til å finne løsninger, både når det gjelder Utdanningsforbundets politikk og vedtekter, og hovedavtalenes bestemmelser og intensjoner. Vedtektenes 75.1 slår fast at: Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Dette innebærer at arbeidsplasstillitsvalgt er tillitsvalgt for medlemmene på arbeidsplassen men med unntak av arbeidsplassens leder. Når det gjelder arbeidsplassens leder og ledermedlemmer over arbeidsplassnivå, er det hovedtillitsvalgt som er tillitsvalgt for disse. Dersom lokale forhold tilsier det og berørte parter er enige, kan hovedtillitsvalgt fungere som tillitsvalgt for alle ledermedlemmene på arbeidsplassnivå. Dette er nedfelt i Utdanningsforbundets Retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene. På avtaleområder eller i virksomheter hvor det ikke finnes hovedtillitsvalgt, har lokallagsstyret ved lokallagsleder, ansvaret for ledermedlemmene. Det er viktig at ledermedlemmene får informasjon om hvem som er deres nærmeste tillitsvalgte. Særlig er det viktig at roller og forventninger er avklart hvis det oppstår personalsaker. Utdanningsforbundet tilbyr hjelp til medlemmer som opplever konflikter på arbeidsplassen og/eller i sitt arbeidsforhold. I en konflikt mellom medlemmer der den ene er leder kan begge søke bistand av forbundet. Forbundet vil kunne vurdere om dette er en sak der leder bør bistås av arbeidsgiver Medlemmer som henvender seg i slike saker har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke krav på medhold. Ulike nivåer ulike oppgaver Synlige ledere på alle nivå Utdanningsforbundet har mange dyktige ledermedlemmer som er trygge i sin rolle, og som er engasjerte i Utdanningsforbundet som organisasjon og i utdanningspolitiske saker. Det er viktig at ledere blir støttet slik at de tør å bruke ytringsfriheten og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer, for eksempel i media og sosiale medier. Synlige ledermedlemmer er viktig for å verve og engasjere flere ledere! Utdanningsforbundet 5

6 Lederrepresentanter i forhandlingsutvalg i kommuner og fylkeskommuner Vi forhandler lønn for våre ledermedlemmer både i sentrale og lokale forhandlinger. Når det gjelder lokale forhandlinger bør delegasjonen settes sammen på en slik måte at ulike grupper medlemmer blir representert og at delegasjonen til sammen innehar kompetanse på forskjellige områder. I forberedelsene av lokale forhandlinger bør det legges til rette for at også Utdanningsforbundets ledere deltar i lønnspolitiske diskusjoner, og for at de får gitt uttrykk for hovedprioriteringer. I tillegg bør det legges opp til lønnspolitiske diskusjoner i egne fora for ledere, og at det er tett dialog med de lederne det skal forhandles for. Det bør være en lederrepresentant i forhandlingsdelegasjonen. Klubb Det er avgjørende at du som tillitsvalgt aktivt informerer om Utdanningsforbundet til ledere på arbeidsplassen. Ta kontakt med nye ledermedlemmer for å: sørge for at opplysningene på Min side blir endret. Du har tilgang til å endre medlemskapet til medlemmer i klubben og kan tilby å hjelpe til med dette. avklare din rolle som tillitsvalgt og klubbleder, samt leders rolle i klubben. overlevere relevant materiell og/eller velkomstpakke, samt informere om tilbud for ledere i lokallag, fylkeslag og sentralt. informere og motivere til å delta på lederforum og eventuelle andre møtearenaer for ledere i lokallaget. informere ledere på arbeidsplassen om hvem som er lederrepresentant i lokallags- og fylkesstyret, og at disse kan kontaktes ved behov. TIPS: Ta kontakt med dem som tiltrer lederstillinger og ønsk dem velkommen som ledermedlemmer! Lederes rolle i klubben I Utdanningsforbundets vedtekter 71.2 står det at: Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene. 6 Utdanningsforbundet

7 Som klubbleder (organisasjonstillitsvalgt) er du altså leder for alle medlemmer på arbeidsplassen, også ledere. Det er viktig å skape en felles forståelse av at lederen som medlem i Utdanningsforbundet også er klubbmedlem. Samtidig er øverste leder på arbeidsplassen også oftest arbeidsgivers representant på stedet. Det er viktig at leder og tillitsvalgte har en omforent forståelse av de to rollene eller oppdragene. Et kjennetegn ved engasjerte klubber og arbeidsplasser med høy organisasjonsgrad er ofte et godt og avklart forhold mellom leder og klubb. Ledere bør oppfordres til å melde saker til klubben. På den måten får leder innvirkning på møtet, og resten av klubben ser at lederne engasjerer seg i klubbarbeidet. Ledere er naturlige deltakere i klubbmøter der organisasjonssaker og politiske saker diskuteres. Ved saker som er forberedelse til drøftingsmøter, deltar ikke ledere som er arbeidsgivers representanter på arbeidsplassen. Derfor kan det være nyttig å lage sakliste til klubbmøtene med delt agenda, da vet ledere hvilke saker de kan delta på. Mellomledere uten ansvar for saker som skal drøftes med den tillitsvalgte, kan delta på alle saker om de ønsker det. Uansett skal ledere inviteres til klubbmøtene og få innkalling. Ønsker ikke leder å delta, må dette også respekteres. Lokallag Verve og beholde ledermedlemmer Når lederstillinger blir lyst ut er det viktig at lokallaget følger opp og blir kjent med hvem som tiltrer stillingen. Det anbefales å møte eller ta en telefon og gratulere vedkommende med ny stilling, og alle skal få et gratulasjonsbrev med informasjon om Utdanningsforbundet. Husk at lokallaget har ansvar for ledermedlemmer i både det offentlige og private. Å verve ledere er et godt tiltak for å verve flere ledere. Ledere på samme arbeidsplass er ofte organisert samme sted. Ha god oversikt over medlemslistene i Winorg. Det er viktig at ledermedlemmer er registrert med korrekt stillingsbetegnelse slik at de får relevant informasjon og blir ivaretatt som ledere. TIPS: Utdanningsforbundets vervestrategi gir flere tips og vink for vervearbeidet overfor ledere! Utdanningsforbundet 7

8 Lederrepresentant i lokallagsstyret Det skal være minst en lederrepresentant i alle lokallagsstyrer, og det må tilrettelegges for at det enkelte ledermedlem eller grupper av ledermedlemmer kan ta kontakt med sine lederrepresentanter ved behov. Lederråd Opprett gjerne lederråd lokalt. Dette er særlig aktuelt i de større lokallagene, eller det kan etableres i samarbeid med andre lokallag. Lederråd er en del av organisasjonens rådsstruktur, og er et rådgivende organ for lokallagsstyret. Lederrepresentanten i lokallagstyret leder dette rådet. Lokallaget bestemmer selv om det skal etableres lederråd (dette er ikke vedtektsfestet), antall medlemmer og hvordan rådet skal settes sammen. TIPS: Husk å informere ledermedlemmene om hvem som er lederrepresentant og om lederråd, dersom det er opprettet i lokallaget. Lederforum Lokallagsstyrene er ansvarlige for at det etableres møteplasser mellom hovedtillitsvalgt og ledermedlemmer innenfor samme virksomhet, såkalte lederforum (jf. Retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene). Det må legges til rette for regelmessige møter i disse. Lederforum er en møteplass mellom hovedtillitsvalgt og ledermedlemmer, og en arena for nettverksbygging. I noen lokallag kan det være aktuelt å arrangere egne samlinger for mellomledere. Det som blir diskutert i lederforum vil kunne være grunnlag for det som blir diskutert i lederråd. Saker som blir tatt opp i lederråd bør informeres om i lederforum slik at ledermedlemmene blir kjent med de sakene som ledertillitsvalgte diskuterer og/eller gir råd til styrene. Møter i lederforum kan for eksempel være erfaringsutveksling, informasjon og/ eller kursing. Temaer kan være etikk, pedagogisk ledelse, lov- og avtaleverk, lønn- og arbeidsforhold og så videre. Ledermedlemmer fra andre avtaleområder bør også inviteres til ledelsesfaglige tema. TIPS: Inviter gjerne ledere fra flere kommuner for å styrke ledernettverkene i regionen. Fellesskolering Der det er aktuelt bør ledere inviteres på skolering og kurs sammen med tillitsvalgte. Fellesskolering bidrar til felles forståelse av lov- og avtaleverk, og styrker samarbeid, samhandling og tillitsforhold på arbeidsplassen. Også andre tema enn hovedavtalen kan være aktuelle. 8 Utdanningsforbundet

9 Fylkeslag Verve og beholde ledermedlemmer Fylkeslaget må være oppdatert på nytilsatte ledere i fylkeskommunen og ta kontakt med disse. Ta gjerne initiativ til kampanjer i fylket som går ut på å informere om Utdanningsforbundet som organisasjon også for ledere, hvordan vi er organisert og hvilke muligheter for påvirkning ledermedlemmene kan ha. Fylkeslaget har ansvar for eventuell vervestand eller utdeling av vervemateriell på åpne konferanser og møteplasser for ledere i fylket. Fylkesstyret og lederråd i fylket har ansvar for å følge medlemsutviklingen for ledermedlemmer i eget fylke. Alle lokallag skal ha oversikt over hvilke ledere som er medlem og hvem som ikke er medlem. Det er viktig at det er opplysningene i medlemsregisteret som oppdateres, og ikke lokale oversikter. Fylkeslagene må minne lokallagene om dette ansvaret, og bistå der det er nødvendig. På arbeidsplasser hvor leder og klubb har et godt forhold, virker dette engasjerende på klubben og øker organisasjonsgraden på arbeidsplassen. Fylkeslaget må støtte opp om arbeidet med å skape en god kultur mellom leder, klubb og arbeidsplasstillitsvalgt. TIPS: Lag en vervestrategi for verving på fylkes- og lokalplan med årshjul. Fordeling og tidfesting av oppgaver letter arbeidet! Lederråd Lederråd på fylkesnivå er vedtektsfestet, jf Lederrådene består av representanter for ledermedlemmene, og rådet er satt sammen på ulike måter i ulike fylkeslag. Felles er det likevel at lederrådet består av lederrepresentanter fra noen eller alle lokallag. Lederrådet diskuterer blant annet ledelsesfaglige spørsmål, og gir råd til fylkesstyret. I tillegg diskuterer rådet tiltak for ivaretagelse av alle ledermedlemmer i fylket, uavhengig av medlemsgruppe eller type lederstilling. Lederrådet i fylkeslaget bør være aktive overfor lederråd og lederforum i lokallagene. Lederrådet skal tenke kommunikasjon mellom leddene, og både hente innspill fra lokalleddet og gi tilbakemeldinger fra møter i lederråd i fylket og sentralleddet. Ledermedlemmers muligheter til påvirkning av politikk og saker gjennom lederråd må framheves. TIPS: Tillitsvalgte er svært viktige aktører i arbeidet med å bygge en kultur som anerkjenner ledere som en viktig del av profesjonsorganisasjonen. Utdanningsforbundet 9

10 Konferanser, skolering og møteplasser Fylkeslaget skal arrangere konferanser, frokostmøter, kveldsmøter eller andre samlinger for ledere med ledelsesfaglig innhold. Samarbeid med andre fylkeslag om konferanser kan være nyttig. Godt faglig innhold, og kanskje flere kortere arrangement, kan bidra til at flere ledere møter. Dette vil i neste omgang virke rekrutterende. Fylkeslaget bør legge til rette for nettverksbygging, ikke minst med tanke på ledergrupper med få medlemmer, eller for mellomledere som ofte har andre utfordringer enn øverste leder på arbeidsplassen. Der det er aktuelt, bør ledermedlemmer inviteres på skolering og kurs for tillitsvalgte. Fellesskolering bidrar til felles forståelse av lov- og avtaleverk, og styrker samarbeid, samhandling og tillitsforhold på arbeidsplassen. Andre tema enn hovedavtalen kan være aktuelle. På kurs for lokallagsstyremedlemmer bør fylkeslaget legge til rette for diskusjoner om organisering av møteplasser lokalt. Eventuelt bør opprettelse av lokalt lederråd og organisering av lederforum lokalt og kontaktperson(-er) for ledermedlemmer være tema. TIPS: Fylkesleddet bør hjelpe og støtte lokallagene i arbeidet med oppretting av lederforum eller andre møteplasser for ledermedlemmer lokalt. TIPS: Gjør den sentrale kursplanen kjent for ledermedlemmene! Sentralt Verve og beholde medlemmer Sentralt blir det utarbeidet vervemateriell som er tilgjengelig for alle nivåer i organisasjonen. I tillegg har sentralleddet ansvar for stand med materiell og publikasjoner på ulike nasjonale konferanser og møteplasser der ledere deltar. Sentralleddet lager månedlige oversikter over hvor vi har ledermedlemmer og følger medlemsutviklingen. Dette avhenger av at lokallagene har oversikt over hvilke ledere som er medlem og passer på at disse oppdaterer opplysninger om arbeidsforholdet i medlemsregisteret. Medlemmene i sentralt lederråd fra fylkeslagene har et spesielt oppfølgingsansvar for dette arbeidet. Udf.no Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet har egne sider om ledelse på udf.no/ledelse. På sidene finnes nyheter, lederjuss, ledelsestipset, aktuelle 10 Utdanningsforbundet

11 kommentarer fra leder av lederråd, informasjon om lov- og avtaleverk, informasjon om lederhjelpen, aktuelle forskningsartikler, publikasjoner og annen nyttig informasjon. TIPS: Gjør deg kjent med sidene for lederne i forbundet, da er du godt skodd til å informere ledere om tilbudet for dem. KURS OG KONFERANSER Kurs og konferanser Sentralleddet arrangerer opplæring for tillitsvalgte ledere og åpne kurs og konferanser for ledere. I tillegg til faglig utbytte er dette gode arenaer for verving og nettverksbygging. Det blir også arrangert en rekke fagkurs som er svært aktuelle for ledermedlemmene. Alle organisasjonsledd har et ansvar for at dette gjøres kjent for ledermedlemmene. Lederhjelpen Lederhjelpen er en rådgivningstjeneste som tilbys alle ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Her kan ledere få en samtale med kompetente ansatte i sekretariatet om ledelsesfaglige spørsmål. Dette er en telefontjeneste som er betjent tre dager i uka - eller ledermedlemmet kan sende en e-post. Lederhjelpen skal bistå ledermedlemmene i lederfaglige spørsmål. Se udf.no/ledelse for kontaktinformasjon. Skoleledernytt, Styrernytt og Forbundsnytt De elektroniske nyhetsbrevene Styrernytt og Skoleledernytt sendes ut per e- post til alle registrerte ledermedlemmer og andre medlemmer som har meldt seg som abonnenter. Hovedmålet med nyhetsbrevene er at våre ledermedlemmer skal kjenne til vår politikk og forstå bakgrunnen for den i alle saker som er relevante for dem som ledere. De skal oppleve at de får noe «eksklusivt», tilpasset dem og deres arbeidshverdag. Et annet mål er å gi lederne praktisk hjelp og saker med generelt innhold om temaer de er opptatt av som ledere, for eksempel nyere forskning om ledelse, juridiske spørsmål, kurstilbud og annet. Utdanningsforskning.no SENTRALT LEDERRÅD Vårt eget blad for tillitsvalgte, Forbundsnytt, sendes også elektronisk til alle ledermedlemmene. Utdanningsforskning.no På Utdanningsforsknings nettsider finnes det mange relevante artikler, kronikker og lenker til aktuelle blogger som handler om ledelse i utdanningssektoren. Facebookside for ledere Det er opprettet en egen Facebookside for ledermedlemmene: Lederne i Utdanningsforbundet. Lik og del gjerne siden med ledermedlemmene, slik at vi får flest mulig følgere! Målet er å treffe ledermedlemmene der de er med relevant stoff. Saker som legges ut skal vekke engasjement, følelser, oppleves som nyttige og inspirere til deling og «likes». NORGES STØRSTE FAGFORBUND FOR LEDERE I UTDANNINGS- SYSTEMET Utdanningsforbundet 11

12 Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo tel utdanningsforbundet.no

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Utdanningsforbundet Nordland

Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Nordland Strategi for å vareta og rekruttere ledermedlemmene umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Klubben i mitt hjerte!

Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! s2 Klubben og klubblederrollen En skolering av tillitsvalgte på arbeidsplassen Klubbene er Utdanningsforbundets grunnmur Utdanningsforbundet har klubber som

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Klubben og klubblederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013

Klubben og klubblederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013 Klubben og klubblederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen Klubbene utgjør fagforeningen sin grunnmur Vi pleier å si at klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Vervebesøk i barnehagen. Et planleggingsdokument for fylkes- og lokallag

Vervebesøk i barnehagen. Et planleggingsdokument for fylkes- og lokallag Vervebesøk i barnehagen Et planleggingsdokument for fylkes- og lokallag Innhold Hensikt med vervebesøk 3 Viktige forkunnskaper 4 Hvordan få innpass? 5 Argumenter for medlemskap 6 Vervemateriell 7 Hensikt

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer.

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer. Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer www.utdanningsforbundet.no Forord Valg av tillitsvalgte handler om organisasjonsbygging for å videreutvikle

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte LM-sak 2 Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet LM-sak 3 Morgendagens barnehage og skole LM-sak 4 Organisasjon 4.1 Kontingentordninger

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2013 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Kalender Våren Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen

Kalender Våren Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Kalender Våren 2015 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Aktivitetskalender våren 2015 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtekter og retningslinjer vedtatt på årsmøtet 12. april 2016 1. TILKNYTNING OG STATUS Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (FF-HiOA) er

Detaljer

Ledernes plass i Utdanningsforbundet. Lederkurs i Østfold 12.okt 2012, Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet

Ledernes plass i Utdanningsforbundet. Lederkurs i Østfold 12.okt 2012, Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet Ledernes plass i Utdanningsforbundet Lederkurs i Østfold 12.okt 2012, Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet Tre forventninger: 1. Hovedavtalen Det er avgjørende for et godt resultat at de

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av barnehager

Strategier mot økt privatisering av barnehager Strategier mot økt privatisering av barnehager Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Privatisering eller konkurranseutsetting? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen

Detaljer

Utdanningsforbundet. Organisasjon Grunnlag for arbeidet med organisasjonsutvikling i landsmøteperioden

Utdanningsforbundet. Organisasjon Grunnlag for arbeidet med organisasjonsutvikling i landsmøteperioden Utdanningsforbundet Organisasjon 2019 Grunnlag for arbeidet med organisasjonsutvikling i landsmøteperioden 17.10.2016 1. Bakgrunn og behov for videreutvikling av organisasjonen Det landsmøtevedtatte dokumentet

Detaljer

Høsten 2016 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen

Høsten 2016 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Høsten Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehage i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING 1 2 LM-SAK 3.2/12 ORGANISASJONSUTVIKLING 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Saksutredning Innledning Med sine over 153 000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Trondheim. I denne kalenderen

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Saksutredning 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Personalsakarbeid. Et veiledningshefte for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Personalsakarbeid. Et veiledningshefte for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Personalsakarbeid Et veiledningshefte for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Innhold Forord...4 1. Definisjoner...5 2. Lov- og avtalemessige grunnlag for arbeidet med personalsaker...6 3. Utdanningsforbundets

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

Se og bli sett. Se og bli sett. Kortversjon. Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad

Se og bli sett. Se og bli sett. Kortversjon. Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad Se og bli sett. Kortversjon Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad Denne pubikasjonen presenterer resultatene fra forskningsprosjektet «Utdanningsforbundet kommunikasjon

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Veien til innflytelse

Veien til innflytelse Norsk Lektorlags organisering, vedtekter, retningslinjer Grunnkurs for lokale tillitsvalgte 15.09.2016 Generalsekretær Otto Kristiansen Veien til innflytelse Hvorfor fagforeningsmedlemskap? Høy organisasjonsprosent

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Dette årshjulet er kommet i stand som resultat av arbeid i styret samt på kurs i Mosjøen for ATV i grunnskole og barnehager i november

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 02 ÅRSMELDING Tilleggsmelding for perioden 01.01.2012-31.07.2012 Innhold 1. Innledning... 2 2. Møter og saker... 2 3. Årsmøteforberedelser...

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 3 VOKS Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Organisasjonskunnskap Hovedavtalen og permisjonsrettar. Rolv Sæter og Anne Marie Bergset

Organisasjonskunnskap Hovedavtalen og permisjonsrettar. Rolv Sæter og Anne Marie Bergset Organisasjonskunnskap Hovedavtalen og permisjonsrettar Rolv Sæter og Anne Marie Bergset Hovedstruktur i Utdanningsforbundet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..." s2 Denne økta handlar om Kven har ansvaret

Detaljer

Oppbygging av presentasjonen

Oppbygging av presentasjonen Konflikthåndtering Oppbygging av presentasjonen Konfliktløsning Konflikthåndtering Retningslinjer i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov- og avtaleverk Grunnleggende om konflikter Hva slags forhold har

Detaljer

Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010. Sist oppdatert: 25.08.10

Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010. Sist oppdatert: 25.08.10 Kalender For medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagene, samt kurs- og møteoversikt for høsten 2010 Sist oppdatert: 25.08.10 Aktivitetskalender høst 2010 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen

Detaljer