: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : okt Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 30.-31. okt 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø"

Transkript

1 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : okt 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 30. oktober 2012 kl oktober 2012 kl Til stede fra styret: Jon Arvid Haugen (perm 30. fra kl 14.50, 31. fra kl ) Nina Bolle Hege Ryeng (perm 30.) Marion Dahl Schjelderup Lene Berglund (perm 31. fra kl ) Rune Bakkejord (perm 30.) Ranveig Heide Trude Bostad Siri Hagensen Gro Eggenheim (kun 30. fra kl ) Ole Ragnar Leistad (perm 30. fra kl 11.30, 31. fra kl 09.50) Anders Reed Herstad (vara) Ragnhild Lund (vara) Forfall: Ved protokollen: Anita Richardsen Rita Pedersen

2 2 Utsendt saksliste: 113/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 114/12 Protokoller 115/12 Orienteringer 116/12 Nye fylkesinfo siste måned 117/12 Økonomi 118/12 Tariff 119/12 Skolestruktur i Tromsø 120/12 Handlingsplan 121/12 Skoleringsplan /12 Kurs- og møteplan /12 Manifest årskonferanse 124/12 Evaluering av Kunnskapsløftet 125/12 LM Orientering 126/12 Evaluering av rammeplanen og grunnskoleringa 127/12 Lokalt arbeid partienes programarbeid 128/12 NKVS 129/12 Avis, reiseeffekter til tillitsvalgte 130/12 Eventuelt a) Saker til neste fylkesstyremøte b) TV-aksjonen SAK 113/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Rita Pedersen Sak 120/12 Handlingsplan settes opp på neste møte. Innkalling og saksliste godkjennes med merknad som over. SAK 114/12 PROTOKOLLER Rita Pedersen a) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. b) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. c) Møte i arbeidsutvalget

3 3 Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. d) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. e) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. SAK 115/12 ORIENTERINGER Alle Diverse orienteringer: a) Orientering fra leder Kurs: Modul 2, Modul 4, LLL/HTV, LM delegasjonsmøte i Oslo Lokale forhandlinger Mediearbeid - tre hovedsaker: Lærertetthet Dispensasjonsadgangen i barnehager - følges opp videre Verkstedpedagogikk i en kommune i Troms b) Orientering fra ledere Dialogmøter/kurs private avtaler Begynt arbeid med skoler/barnehager som ikke har tariffavtaler Lederkonferanse/Styrerkonferanse (Siri) Meget bra konferanse Fokus i barnehagen Tillit og kontroll - balansegangen mellom disse på alle områder Ledertyper, relasjonsledelse Etikk og moral, profesjonsetikk Å lede i tidsklemma Å være styrer i dag - arbeidsoppgaver, tidspress, krav Tidstyver i barnehagen - eller ikke? Kartlegging i barnehager - fra Danmark c) Orientering fra medlemsgruppe VGO Kurs: Arbeidsmiljø - inneklima i skoler, konsekvenser på lang sikt for barns helse Sjekk liste over godkjente skoler i fylket på NRK Rullering av opplæringstilbudet - sak i Yrkesopplæringsnemnda, kriterier for rullering Grupperstørrelse, oppfyllingsgrad, sammenheng opplæringstilbud og tilgang på læreplasser, elever uten opplæringsrett Lite endringer i opplæringstilbudet til høsten, stort sett videreføring av eksisterende tilbud. Estetiske fag - har ei utfordring, ikke godt nok tilbud - bredde Studiespesialiserende på Innlandet - for få plasser

4 4 Helsefag - norskferdigheter ei utfordring. Høringsfrist 20. november, behandles i fylkesrådet. d) Orientering fra medlemsgruppe grunnskole Kurs: Arbeidsmiljø - fokus på innemiljø og miljørettet helsevern Kurs: Ressursutfordringer i oppvekstsektoren i relasjon til statsbudsjettet Lærertetthetsløsninga (K. Halvorsen) Utfordringer i å opprettholde ressursnivå. Kurs lokalt, kursansvar og forelesninger Forhandlinger på Universitetet, sluttføres i morgen. e) Orientering fra medlemsgruppe barnehage Arbeidstid i barnehagen - ulike utfordringer mht utarbeidelse av arbeidsplaner lokalt. Personalsaksarbeid Kurs lokalt Møte om fritak fra fag i barnehagelærerutdanninga - realkompetanse - inntil ett år f) Orientering fra FAS Kontaktforum FAS Blitt kjent, flest knyttet til PPT, Stat Sak i Utdanning om forsterka avdelinger - spesialavdelinger Få gruppen til å fungere bedre. For eksempel FiNoTro-samarbeid Landsmøtediskusjon - relevante saker, bl.a. lønnspolitikk Diskusjon om lokal lønn Orienteringene tas til etterretning SAK 116/12 NYE FYLKESINFO SISTE MÅNED Rita Pedersen Oversikten tas til orientering SAK 117/12 ØKONOMI Thomas gjennomgikk spørsmål fra forrige møte, samt ulike poster fra balanserapport og resultatrapport. Fylkesstyret tar fylkesleders orientering til etterretning SAK 118/12 TARIFF Ole Ragnar Leistad/Jon Arvid Haugen Jon og Thomas orienterte om bakgrunn for saken.

5 Spesialisthelsetjenesten hører også til i Virke. Deres avtale er omtrent identisk med Spekter. 7 ulike landsoverenskomster. Noen steder er det forskjell på om UNIO, LO og YS har lokale forhandlinger. Viktig at det tas en oppsummering/evaluering av forhandlingene med lokallagsledere/ hovedtillitsvalgte. Dette gjøres på desemberkurset. Resultater, erfaringer og gode tips til neste års forhandlinger. Erfaringer: Fordel med administrative forhandlingsutvalg i stedet for politiske. Når lønnspolitisk plan mangler blir det utfordrende. Kontaktlærertillegg inn som personlig tillegg og ikke funksjonstillegg? Funksjonstillegg må legges på navn fordi man skal ha en funksjonsinnehaver. Personlige tillegg skal man ha selv om man går ut av funksjon. Fylkesstyret tar saken til orientering. 5 SAK 119/12 SKOLESTRUKTUR I TROMSØ Hege Ryeng Hege orienterte om bakgrunn for saken. Fylkeskommunen skal sikre best mulig ressurser. Alternative modeller: 3 store skoler- på øya, eller to på øya og en i Tromsdalen Miljøargumentet - sykle til jobb, samferdsel, nærmiljøprinsippet. I alle modeller er Kvaløya vgs tatt ut. Oppsummering: Billigste modell er tre skoler lokalisert på øya. Kongsbakken, Breivika og Breivang. Kvaløya godt strekt ut, betviler grunnlagsmaterialet Htv på fylket har hatt møte med Kvaløya, Tromsdalen, Maritime og Kongsbakken her på huset Det ble gitt mange innspill fra fylkesstyret i møtet. Disse ble notert med i eget vedlegg. Høringen skrives av Jon med utgangspunkt i disse og støtte fra de andre på fylket innen høringsfristen Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet med høringa. SAK 120/12 HANDLINGSPLAN Nina Bolle/Anita Richardsen Alle innspillene samles og sendes ut i forkant av neste fylkesstyremøte slik at innspill kan bakes inn i handlingsplanen og den kan ferdigstilles. Saken settes opp på neste fylkesstyremøte.

6 6 SAK 121/12 SKOLERINGSPLAN Rita Pedersen Forslag meldt inn om å dele inn i kurs ut fra størrelse på lokallag, i stedet for geografifaktor. Evt på enkelte kurs. Arbeidsmiljøkurs i løpet av treårsperioden, evt som fast tema på LLL/HTV-kurs. Kurs for tillitsvalgte i voksenopplæringa kan settes opp, evt i samarbeid med Finnmark. Viktig å ta hensyn til arbeidsbelastningen for de som skal ha ansvaret for/arrangere kurs. Finne plass til FAS-medlemmene, evt i samarbeid med FiNoTro. Det planlegges tur med lokallagsledere en gang i løpet av treårsperioden. Skolering/studietur. Gjerne lagt så tidlig som mulig i perioden slik at man kan nyttiggjøre seg input. Evt også for medlemmer av fylkesstyret. Positiv erfaring med workshops - der deltakerne må jobbe selv i mindre grupper. Regionsskolering? Evt hvor skal dette plasseres? Hva da med de hovedtillitsvalgte? Forslag om at disse også kommer med. Viktig å finne rom for de plasstillitsvalgte som er ferdige med modulskoleringa. Legge kursplan i god tid slik at man har mulighet til å hente inn eksterne forelesere. Skal det legges opp til skolering av lokallagsstyremedlemmer? Fylkessamling er politiske verksteder, regionsskolering er for tillitsvalgte I skoleringsplanen bør det tas med antall og målgruppe i tillegg til kostnadsoverslag. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. Skoleringsutvalget får i oppgave å jobbe fram et endelig forslag. Saken tas opp på fylkesstyremøtet i desember. SAK 122/12 KURS- OG MØTEPLAN 2013 Rita Pedersen Pedagogstudentene: Samarbeid om fagdag/jobbsøkekurs, møte med arbeidslivet uke 8 VGO setter opp dato for sitt kurs og orienterer fylkesstyret når dato er satt. Den framlagte kurs og møteplan for våren 2013 vedtas med følgende tillegg: Modul 3-kurs februar FST januar FST mars FST april FST juni LLL/HTV-kurs februar og mai SAK 123/12 MANIFEST ÅRSKONFERANSE Thomas orienterte om bakgrunn for saken.

7 Medlemmer i fylkesstyret som har anledning til å dra, får dekket deltakeravgift, reise og opphold til Manifest årskonferanse Overnatting i Tromsø i forkant av fylkesstyremøte mars dekkes også. 7 SAK 124/12 EVALUERING AV KUNNSKAPSLØFTET Jon Arvid Haugen/Ole Ragnar Leistad Jon orienterte om bakgrunn for saken. Hovedmeldinga har fokus på videregående. Stortingsmelding kommer i mai om kunnskapsløftet og veien videre. Samfunnsmandatets bredde - for mye fokus på fagmålene, trenger også å se på målene i generell del av læreplanen. IKT-satsinger, plattformer og standarder. Mange ulike løsninger - stort sett samme firma som leverer - demokratisk problem. Norskfaget - tre eller to karakterer? Nødvendig at det gjøres en avklaring Samiskelevene ikke godt nok ivaretatt i kunnskapsløftet. Skoleeierne må oppgraderes på vurdering i skolen. Tilsynsproblematikken - tilsynssystem som ikke fungerer, jfr rettigheter til elevene og borttelling av timer. Har ikke sanksjoner ved avvik, dette burde finnes. Lærertetthet i videregående - klassestørrelse øker, grupper slås sammen i storgrupper rammer yrkesretting av fellesfag. For lite fleksibilitet i studiespesialisering, elevene kan ikke endre kurs underveis hvis de har valgt feil fag. Generell studiekompetanse - skal man ha en løsning der elevene har generell studiekompetanse etter tre år uansett? Påbygg - kurs for de som vil studere videre, ikke for de som ikke har noe annet å gjøre. Retten til å fullføre utdanningsprogrammet ditt - Lovfestet rett til å fullføre - fylkesstyresak tidligere periode. Prøveprosjekt er i gang. Elever som ikke får lærlingeplass skal tas inn i skole og i samarbeid med bedrifter gjennom to år få fullført læretid. Lite om generell læreplan. Hvor blir det av det kreative menneske, det samarbeidende menneske? Har også andre elever som trenger å bli ivaretatt. Gråsonelever - blir ofte den tapende part. Viktig å tenke fleksibelt - slik at disse også kommer ut i arbeid. Noen trenger litt mer hjelp for å komme fram til fagbrev. Programområder - oppfølgingen etter reformen har ikke vært god nok. Kommunikasjon ut til næringsliv har vært for dårlig og ført til mangel på læreplasser. Mange yrker bruker ikke lærlinger lengre, de krever høyskoleutdanning. Norskfaget - det er ønskelig med en uttalelse fra fylkeslaget på dette. Viktig prinsipiell debatt. Forsøk med en karakter på en skole. Kan sette det opp som fylkesstyresak over nyttår. Utprøving av andre modeller enn 2+2-modellen. Borttelling av timer i prosjekt til fordypning kommer til å ramme arbeidslivsfag på ungdomsskolene. Utstyr på skolene - yrkesfag - etterslep på utstyr i forbindelse med Kunnskapsløftet. Fagskolesystemet - videre kvalifisering for de som har yrkesfaglig kompetanse. Mange private fagskoler. Underfinansiert -> f.eks styrmannsskolen, maskinistskolen osv. Ikke penger til å drifte ordentlig. Landslinjer - også underfinansiert.

8 8 Fylkesstyret tar saken til orientering. SAK 125/12 LM ORIENTERING Thomas orienterte om bakgrunn for saken. Det ble gitt informasjon om praktisk organisering av landsmøtet. Orienteringen tas til etterretning. SAK 126/12 EVALUERING AV RAMMEPLANEN OG GRUNNSKOLERINGA Skoleringsutvalget Savner videreføring av skolering for de som har fullført modulrekka. Ønske om å kunne ta studiepoeng på etterutdanning. Grunnskoleringa: Bra at modul 1 er lagt som lokal introduksjon - det forplikter lokallagene i grunnskoleringa og åpner organisasjonsøyet til de nyvalgte. Skjerper lokallagene på å være aktiv part i grunnskoleringa. Når vi er ferdige med modulene er det stopp. De som har sittet som tillitsvalgte i lang tid får lite påfyll. Det har tidligere vært oppe forslag om studiepoenggivende kurs. Viktig for å beholde tillitsvalgte, vi må ikke bare ha fokus på å rekruttere. Grupper som har behov: Lokallagsstyremedlemmer og organisasjonstillitsvalgte, de som er ferdige med modulskoleringa. Savner skille mellom hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte. Ønsker introduksjonskurs for hovedtillitsvalgte, etter modell fra andre organisasjoner. Gi en komprimert faglig start på arbeidet som hovedtillitsvalgt. Vi ser en økende utfordring på økning av frikjøpte organisasjonstillitsvalgte som ikke har rettigheter etter Hovedavtalen. Samkjøring med lokallagene på PBL-A bør prøves. Det ble også gitt innspill på de enkelte modulene i grunnskoleringa. Disse er lagt i eget notat. Innspillene i møtet tas med i arbeidet med å ferdigstille evalueringa av rammeplanen og grunnskoleringa. SAK 127/12 LOKALT ARBEID PARTIENES PROGRAMARBEID Thomas orienterte om bakgrunn for saken. Det er viktig at arbeidet med å påvirke partienes programarbeid starter nå, ellers kan det være for seint. En oppgave er å få en oversikt over hvilke arenaer fylkesstyret har til å påvirke partiene. Hvilke forventninger har fylkesstyret til valgkampen?

9 Utdanningsforbundet Troms må være på banen når det kommer utspill som gjelder vår sektor. Aktuelle saker: Ressursfordeling i skolene. Gruppestørrelse i grunnskolen, stykkprisfinansiering i videregående, finansiering i barnehager. Utdanningsforbundet skal bli en av de første som er på banen når det kommer saker. Følge med i aviser og medier - varsle hverandre og være parat til å mene noe. Vi må følge med på gangen i programarbeidet - frister, møter osv. Vi må ha et motspråk slik at vi definerer kvalitet i skolen. Hva skal vi gjøre, og hvordan? Få en oversikt over hvilke type møter vi skal gå på, og hvem som går. Utarbeide en strategi - viktig å ha en felles forståelse for hvem som sier hva og hvordan. Flere enn fylkesleder skal kunne uttale seg. Viktig at folk er godt kjent med Utdanningsforbundets politikk, da er man trygg nok til å uttale seg. Utfordring er det skriftlige - det tar mye tid å skrive innlegg, like viktig med redaksjonell omtale. Saken må tas opp med lokallagene i desemberkurset - viktig at arbeidet kommer i gang nå, og ikke i juni. Få med lokallagene og bevisstgjøre på betydning av å ta tak i saker, være på banen og synes. Utdanningsforbundet Troms kan være med på å utforme Utdanningsforbundets politikk på viktige saker, f.eks styrer i bhg og dispensasjoner. Viktig at de politiske sakene blir løftet i fylkesstyret, og det bør være slike saker på alle fylkesstyremøtene. Leserinnlegg tar tid, men man kan bruke ting andre har laget (spør om tillatelse først!). Man kan dele det man har kladdet, og samarbeide om å få ferdig uttalelser. Det er ikke alltid slik at Utdanningsforbundet har en klar politikk, for eksempel på dispensasjoner i bhg. Men kanskje kan Utdanningsforbundet Troms være litt mer tydelige på saker vi mener noe om? Skrive om saker som angår oss, få hjelp til å finne saklige politiske argumenter, spissing av budskap osv. Send inn utkast! Viktig å tenke på hvem som er målgruppe for det som skrives. Lage liste med prioriterte tema - hovedfokusområder. Viktig å samarbeide med lokallagene om saker. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. Saken tas opp på kurs for lokallagsledere/hovedtillitsvalgte i desember. Saken settes opp på alle fylkesstyremøter fram til valget SAK 128/12 NKVS Thomas orienterte kort om nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS). Hvor godt kjent er dette blant lærere og skoleledere? Hvor store endringer i arbeidsbelastning medfører dette. Hva slags holdning er det ute til dette? OECD - råd til Norge. Fire begreper det pekes spesielt på: Value-added - kommer mer om dette Ståstedsanalysen - revidert ståstedsanalyse skal være klar til bruk h2013. Etterspørre prosesser i kommunene Organisasjonsanalysen - Tilstandsrapporten - ulikt utviklet i fylkene. Det kommer også et kvalitetsvurderingssystem i barnehagene - det må man begynne å diskutere nærmere. Være på banen i forhold til å snakke om hva som er kvalitet, og kompleksiteten i yrkene.

10 10 Interessant å se om det blir like omfattende i barnehagen som det er lagt opp til i skolene. Hvordan får man tid til undervisning midt i dette? Hvordan blir man påvirket i undervisningen med et system som legger opp til så omfattende testing? Hva er kvalitetshemmende og hva er kvalitetsfremmende? Hva slags kvalitet fremmer det når man ikke har tid til å følge opp alle de gode intensjonene? Vi mister folk på tidspress, se det i sammenheng med rekruttering til yrket. Nyttig å lese kommentarer til de ulike testene, viktig å få innsikt. Kommer også kvalitetsvurderingssystem i barnehagene - det må man begynne å diskutere nærmere. Være på banen i forhold til å snakke om hva som er kvalitet, og kompleksiteten i yrkene. Hvordan ivareta det som er særpreget i landet vårt når tester kommer utenfra? Helhetlig styring i barnehagesektoren - fysisk aktivitet skal måles og planlegges for alle barna i bhg. Fornuftig tidsbruk? Hvordan kan man plukke ut bare en del av rammeplanen? IEA.nl - stiftelse som har som fokus å forbedre undervisning. Mer ideologisk tilnærming(?) Viktig at innspill fra lokalplanet videreformidles. Vi må uttale oss, men passe på så det ikke blir sutring. Fylkesstyret tar saken til orientering. SAK 129/12 AVIS, REISEEFFEKTER TIL TILLITSVALGTE Forslag om å øke sats for reiseeffekter til 2000,- iom generell prisøkning. Reiseeffekter er ikke nødvendigvis bare kofferter, men også andre nødvendigheter. Fylkesstyret viderefører de ordninger som ble vedtatt på årsmøtet i 2009, med økning av grense for reiseeffekter til kr 2000,- Frikjøp Avis Reiseeff. Leder Nestleder Styremedlem grs Styremedlem bhg Styremedlem vgo Styremedlem/HTV Styremedlem/HTV Styremedlem Styremedlemmer (5) Økonomiske konsekvenser: Per år: I perioden: Avisabonnementer regnskapsføres under post 6840 Reiseeffekter regnskapsføres under post 7143

11 11 SAK 130/12 EVENTUELT Rita Pedersen a) Saker til neste fylkesstyremøte a. Godkjenning av innkalling og saksliste Rita b. Protokoller Rita c. Orienteringer Alle d. Nye fylkesinfo Rita e. Økonomi Thomas f. Tariff - Ole R/Jon g. Skoleringsplan - Rita h. Valg Thomas i. Stipendfondet - Rita j. Spesialundervisning - Marion k. Skolestruktur i Tromsø - Hege Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. b) TV-aksjonen 2012 Fylkesstyret gir 1 kr per medlem til Amnesty. Telledato for antall medlemmer settes til

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer