INNSPILLSMØTE KULTURMINNESTRATEGI KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILLSMØTE KULTURMINNESTRATEGI KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT"

Transkript

1 INNSPILLSMØTE KULTURMINNESTRATEGI KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

2 IDENTITET MED SÆRPREG Kulturminneplan for Bergen (forslag fra Byantikvaren) DEL 1: KULTURMINNESTRATEGI

3

4 EN KDP I TRE AKTER

5 EN KDP I TRE AKTER Første akt: andre akt: siste akt: 1 KULTURMINNE STRATEGI 2 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 3 HANDLINGSDEL

6 Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.

7 RAMMER OG RETNING 1A 1. Byrådet Schjelderup/Valhammers byrådsplattform 2. Bergen kommunes økonomi- og handlingsplan 3. Grønn strategi 4. Kommuneplanens samfunnsdel: «Bergen 2030» 5. Kommuneplanens arealdel (KPA 2010/KPA2018) 6. Vedtak planprogram (Bergen bystyre) 7. Tilleggsopplysninger Komité for miljø og byutvikling

8 RAMMER OG RETNING 1B 1. VERDENSARVKONVENSJONEN 2. ANDRE INTERNASJONALE KONVENSJONER 3. FNs BÆREKRAFTSMÅL 4. STATLIGE PLANRETNINGSLINJER 5. STORTINGSMELDINGER 6. RIKSANTIKVARENS BYSTRATEGI 7. RIKSANTIKVARENS VEILEDER NB!OMRÅDER 8. REGIONAL KULTURPLAN 9. se planprogrammet til kulturminneplanen for mer utfyllende liste.

9 RAMMER OG RETNING 2 KULTURMINNESTRATEGIEN er en «overbygning» for kulturminneplanen. Gir retning for lokal kulturminneforvaltningen Gir rammer for innhold og vektlegging i kulturminneplanen (i supplement til det som ligger i vedtatt planprogram). Kulturminneplanen skal rulleres i takt med kommuneplanen (KPA/KPS) Handlingsdelen skal rulleres årlig.

10 VERDI OG MULIGHETER - KULTURMINNERS ROLLE I SAMFUNNET 1. VÅR FELLES ARV 2. FORTELLINGEN OM OSS 3. TIDSDYBDEN EN PÅGÅENDE PROSESS 4. IDENTITET og SÆRPREG 1. Våre omgivelser og fysiske strukturer 2. Opplevelse, kunnskap og bruk 1. FNs BÆREKRAFTSMÅL

11 fortettingssone BERGENS DILEMMA Hensynssone Hensynssone og fortettingssone FORTETTING KULTURMINNER I LANDBRUK OG INDUSTRI SMERTEFULLE KULTURMINNER LANDSKAPSROM OG VANNFLATE VERDENSARVEN OG BERGEN 950ÅR BRANN OG FORFALL

12 KULTURMINNER OG KVALITET I FORTETTING En by er i sin karakter dynamisk og under stadig utvikling under påvirkning av kulturelle og sosioøkonomiske forhold. Kulturminnene er en arv fra dem som var før oss og skal bringes videre til dem som kommer etter, som kilde til røtter, identitet og tilhørighet. Å «konservere» byen er ikke svaret. Utvikling må likevel skje med kunnskap, forståelse og respekt for det bestående, der nye lag føyer seg til historien og bidrar til fortsatt bruk, kvalitet og attraktivitet. 12

13 KULTURMINNEFORVALTNING I BERGEN METODE KULTURMINNEPLAN 1. Kulturminnegrunnlagmetodikken ligger i bunn med en helhetlig tilnærming gjennom 4 hovedtema: 1. TOPOGRAFI OG TIDLIG HISTORIE 2. KOMMUNIKASJON 3. BEBYGGELSESSTRUKTUR 4. ENKELTOBJEKT OG ANLEGG 2. Kulturminneplanen del 2: KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Geografiske og tematiske beskrivelser og analyser. 3. Kartfortelling 4. Digital registrering og formidling

14 Fem om dagen; IDENTITET BÆREKRAFT KUNNSKAP VERDENSARV SIKRING 5 HOVEDMÅL 5X5 strategiske

15

16 5. Karakteristisk og stedegen materialbruk, skala, form og struktur skal være førende ved tiltak og områdeutvikling. 1 : KULTURMINNER SOM BÆRERE AV IDENTITET OG SÆRPREG I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen. 1. Kulturminnenes egenverdi og deres kulturhistoriske sammenheng skal være en attraktiv ressurs i stedsutviklingen. 2. Viktige strukturer i kulturmiljøene som vei, eiendoms- og tomtestruktur og forholdet mellom hus og hager, skal ivaretas. 3. I fortettingsområder er eksisterende bygninger og bygningsmiljø identitetsskapende og gir tidsdybde. De skal ivaretas og legges til grunn for en byutvikling hvor det fortettes med kvalitet. 4. Ved fortetting skal overordnet karakter, sammenheng og struktur i områdene videreføres og ny bebyggelse skal harmonere med omgivelsene.

17 1 : KULTURMINNER SOM BÆRERE AV IDENTITET OG SÆRPREG I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen. 1. Kulturminnenes egenverdi og deres kulturhistoriske sammenheng skal være en attraktiv ressurs i stedsutviklingen.

18 1 : KULTURMINNER SOM BÆRERE AV IDENTITET OG SÆRPREG I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen. 1. Kulturminnenes egenverdi og deres kulturhistoriske sammenheng skal være en attraktiv ressurs i stedsutviklingen. 2. Viktige strukturer i kulturmiljøene som vei, eiendoms- og tomtestruktur, og forholdet mellom hus og hager, skal ivaretas.

19 1 : KULTURMINNER SOM BÆRERE AV IDENTITET OG SÆRPREG I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen. 1. Kulturminnenes egenverdi og deres kulturhistoriske sammenheng skal være en attraktiv ressurs i stedsutviklingen. 2. Viktige strukturer i kulturmiljøene som vei, eiendoms- og tomtestruktur og forholdet mellom hus og hager, skal ivaretas. 3. I fortettingsområder er eksisterende bygninger og bygningsmiljø identitetsskapende og gir tidsdybde. De skal ivaretas og legges til grunn for en byutvikling hvor det fortettes med kvalitet.

20 1 : KULTURMINNER SOM BÆRERE AV IDENTITET OG SÆRPREG I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen. 1. Kulturminnenes egenverdi og deres kulturhistoriske sammenheng skal være en attraktiv ressurs i stedsutviklingen. 2. Viktige strukturer i kulturmiljøene som vei, eiendoms- og tomtestruktur og forholdet mellom hus og hager, skal ivaretas. 3. I fortettingsområder er eksisterende bygninger og bygningsmiljø identitetsskapende og gir tidsdybde. De skal ivaretas og legges til grunn for en byutvikling hvor det fortettes med kvalitet. 4. Ved fortetting skal overordnet karakter, sammenheng og struktur i områdene videreføres og ny bebyggelse skal harmonere med omgivelsene.

21 1 : KULTURMINNER SOM BÆRERE AV IDENTITET OG SÆRPREG I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen. 1. Kulturminnenes egenverdi og deres kulturhistoriske sammenheng skal være en attraktiv ressurs i stedsutviklingen. 2. Viktige strukturer i kulturmiljøene som vei, eiendoms- og tomtestruktur og forholdet mellom hus og hager, skal ivaretas. 3. I fortettingsområder er eksisterende bygninger og bygningsmiljø identitetsskapende og gir tidsdybde. De skal ivaretas og legges til grunn for en byutvikling hvor det fortettes med kvalitet. 4. Ved fortetting skal overordnet karakter, sammenheng og struktur i områdene videreføres og ny bebyggelse skal harmonere med omgivelsene. 5. Karakteristisk og stedegen materialbruk, skala, form og struktur skal være førende ved tiltak og områdeutvikling.

22

23 2 : BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV KULTURMINNEVERDIER Bergen skal ivareta kulturminneverdier og forvalte dem gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon. 1. Bergen skal styrke innsatsen for å fremme bevaring, vedlikehold og gjenbruk av bygninger og bygningsdeler. 2. Bergen skal bidra til forskning og utvikling av gode eksempler på klimatilpassing og energiøkonomisering der hensynet til kulturminneverdier legges til grunn og ivaretas. 3. Bevaring, transformasjon og ny bruk skal være det foretrukne alternativet der kulturminner har mistet sin opprinnelige funksjon. Dette kan for eksempel gjelde for landbrukets driftsbygninger eller tidligere industrilokaler. 4. For kommunens egne eiendommer skal bevaring og tilpassing til nye behov være retningsgivende i forvaltningen av kulturhistoriske eiendommer. Gode forbildeprosjekter med overføringsverdi skal tilstrebes. 5. Ved planlegging og tiltak skal alternativer til rivning av kulturminner redegjøres for. Bevaring, gjenbruk og rivning av eksisterende bygningsmasse skal inngå i klimagassregnskap for nye tiltak.

24 2 : BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV KULTURMINNEVERDIER Bergen skal ivareta kulturminneverdier og forvalte dem gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon. 1. Bergen skal styrke innsatsen for å fremme bevaring, vedlikehold og gjenbruk av bygninger og bygningsdeler.

25 2 : BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV KULTURMINNEVERDIER Bergen skal ivareta kulturminneverdier og forvalte dem gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon. 1. Bergen skal styrke innsatsen for å fremme bevaring, vedlikehold og gjenbruk av bygninger og bygningsdeler. 2. Bergen skal bidra til forskning og utvikling av gode eksempler på klimatilpassing og energiøkonomisering der hensynet til kulturminneverdier legges til grunn og ivaretas.

26 2 : BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV KULTURMINNEVERDIER Bergen skal ivareta kulturminneverdier og forvalte dem gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon. 1. Bergen skal styrke innsatsen for å fremme bevaring, vedlikehold og gjenbruk av bygninger og bygningsdeler. 2. Bergen skal bidra til forskning og utvikling av gode eksempler på klimatilpassing og energiøkonomisering der hensynet til kulturminneverdier legges til grunn og ivaretas. 3. Bevaring, transformasjon og ny bruk skal være det foretrukne alternativet der kulturminner har mistet sin opprinnelige funksjon. Dette kan for eksempel gjelde for landbrukets driftsbygninger eller tidligere industrilokaler.

27 2 : BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV KULTURMINNEVERDIER Bergen skal ivareta kulturminneverdier og forvalte dem gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon. 1. Bergen skal styrke innsatsen for å fremme bevaring, vedlikehold og gjenbruk av bygninger og bygningsdeler. 2. Bergen skal bidra til forskning og utvikling av gode eksempler på klimatilpassing og energiøkonomisering der hensynet til kulturminneverdier legges til grunn og ivaretas. 3. Bevaring, transformasjon og ny bruk skal være det foretrukne alternativet der kulturminner har mistet sin opprinnelige funksjon. Dette kan for eksempel gjelde for landbrukets driftsbygninger eller tidligere industrilokaler. 4. For kommunens egne eiendommer skal bevaring og tilpassing til nye behov være retningsgivende i forvaltningen av kulturhistoriske eiendommer. Gode forbildeprosjekter med overføringsverdi skal tilstrebes.

28 2 : BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV KULTURMINNEVERDIER Bergen skal ivareta kulturminneverdier og forvalte dem gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon. 1. Bergen skal styrke innsatsen for å fremme bevaring, vedlikehold og gjenbruk av bygninger og bygningsdeler. 2. Bergen skal bidra til forskning og utvikling av gode eksempler på klimatilpassing og energiøkonomisering der hensynet til kulturminneverdier legges til grunn og ivaretas. 3. Bevaring, transformasjon og ny bruk skal være det foretrukne alternativet der kulturminner har mistet sin opprinnelige funksjon. Dette kan for eksempel gjelde for landbrukets driftsbygninger eller tidligere industrilokaler. 4. For kommunens egne eiendommer skal bevaring og tilpassing til nye behov være retningsgivende i forvaltningen av kulturhistoriske eiendommer. Gode forbildeprosjekter med overføringsverdi skal tilstrebes. 5. Ved planlegging og tiltak skal alternativer til rivning av kulturminner redegjøres for. Bevaring, gjenbruk og rivning av eksisterende bygningsmasse skal inngå i klimagassregnskap for nye tiltak.

29

30 3 : KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING AV KULTURMINNERVERDIER Forvaltning av kulturminner i Bergen skal baseres på kunnskap og forståelse. 1. Det skal utarbeides et samlet kunnskapsgrunnlag gjennom kulturminneplanen for Bergen kommune, som skal rulleres jevnlig i takt med kommuneplanens samfunns- og arealdel. 2. I tråd med Bergens ambisjoner skal digitalisering være prioritert gjennom bruk og utvikling av digitale verktøy for kartlegging, registrering, formidling og tilgjengeliggjøring av kulturminner. 3. Behovet for forskningsbasert kunnskap skal synliggjøres og Bergen kommune skal stimulere til forskningen på kulturminnefeltet i samarbeid med de sterke kunnskaps- og forskningsmiljøene knyttet til universitet og høyskoler i byen. 4. Kulturminneverdier skal kartlegges og identifiseres tidlig i plan- og byggeprosesser. Og kunnskapen om kulturminnene skal legges til grunn for planleggingen og beslutningene. 5. Byantikvaren skal aktivt formidle kunnskap om kulturminner og kulturminnevern.

31 3 : KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING AV KULTURMINNERVERDIER Forvaltning av kulturminner i Bergen skal baseres på kunnskap og forståelse. 1. Det skal utarbeides et samlet kunnskapsgrunnlag gjennom kulturminneplanen for Bergen kommune, som skal rulleres jevnlig i takt med kommuneplanens samfunns- og arealdel.

32 3 : KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING AV KULTURMINNERVERDIER Forvaltning av kulturminner i Bergen skal baseres på kunnskap og forståelse. 1. Det skal utarbeides et samlet kunnskapsgrunnlag gjennom kulturminneplanen for Bergen kommune, som skal rulleres jevnlig i takt med kommuneplanens samfunns- og arealdel. 2. I tråd med Bergens ambisjoner skal digitalisering være prioritert gjennom bruk og utvikling av digitale verktøy for kartlegging, registrering, formidling og tilgjengeliggjøring av kulturminner.

33 3 : KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING AV KULTURMINNERVERDIER Forvaltning av kulturminner i Bergen skal baseres på kunnskap og forståelse. 1. Det skal utarbeides et samlet kunnskapsgrunnlag gjennom kulturminneplanen for Bergen kommune, som skal rulleres jevnlig i takt med kommuneplanens samfunns- og arealdel. 2. I tråd med Bergens ambisjoner skal digitalisering være prioritert gjennom bruk og utvikling av digitale verktøy for kartlegging, registrering, formidling og tilgjengeliggjøring av kulturminner. 3. Behovet for forskningsbasert kunnskap skal synliggjøres og Bergen kommune skal stimulere til forskningen på kulturminnefeltet i samarbeid med de sterke kunnskaps- og forskningsmiljøene knyttet til universitet og høyskoler i byen.

34 3 : KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING AV KULTURMINNERVERDIER Forvaltning av kulturminner i Bergen skal baseres på kunnskap og forståelse. 1. Det skal utarbeides et samlet kunnskapsgrunnlag gjennom kulturminneplanen for Bergen kommune, som skal rulleres jevnlig i takt med kommuneplanens samfunns- og arealdel. 2. I tråd med Bergens ambisjoner skal digitalisering være prioritert gjennom bruk og utvikling av digitale verktøy for kartlegging, registrering, formidling og tilgjengeliggjøring av kulturminner. 3. Behovet for forskningsbasert kunnskap skal synliggjøres og Bergen kommune skal stimulere til forskningen på kulturminnefeltet i samarbeid med de sterke kunnskaps- og forskningsmiljøene knyttet til universitet og høyskoler i byen. 4. Kulturminneverdier skal kartlegges og identifiseres tidlig i plan- og byggeprosesser. Og kunnskapen om kulturminnene skal legges til grunn for planleggingen og beslutningene.

35 3 : KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING AV KULTURMINNERVERDIER Forvaltning av kulturminner i Bergen skal baseres på kunnskap og forståelse. 1. Det skal utarbeides et samlet kunnskapsgrunnlag gjennom kulturminneplanen for Bergen kommune, som skal rulleres jevnlig i takt med kommuneplanens samfunns- og arealdel. 2. I tråd med Bergens ambisjoner skal digitalisering være prioritert gjennom bruk og utvikling av digitale verktøy for kartlegging, registrering, formidling og tilgjengeliggjøring av kulturminner. 3. Behovet for forskningsbasert kunnskap skal synliggjøres og Bergen kommune skal stimulere til forskningen på kulturminnefeltet i samarbeid med de sterke kunnskaps- og forskningsmiljøene knyttet til universitet og høyskoler i byen. 4. Kulturminneverdier skal kartlegges og identifiseres tidlig i plan- og byggeprosesser. Og kunnskapen om kulturminnene skal legges til grunn for planleggingen og beslutningene. 5. Byantikvaren skal aktivt formidle kunnskap om kulturminner og kulturminnevern.

36

37 4 : BERGEN SOM VERDENSARVBY Bryggens universelle verdier som verdensarv, og middelalderbyen som helhet, skal sikres. 1. Bergen skal styrke lokalt engasjement og skape forståelse for hva verdensarv innebærer gjennom formidling og kunnskap. 2. Bergen skal styrke innsatsen i verdensarvarbeidet, og bidra og støtte opp om verdensarvforvaltning gjennom ulike nasjonale og internasjonale nettverk og fora. 3. Den historiske bykjernen i Bergen skal forvaltes på en måte som styrker og støtter opp under verdensarvens fremragende universelle verdier (OUV) og oppsluttende verdier i bylandskapet. 4. Det eldste Bergen og de kulturhistoriske sammenhengene skal ivaretas og løftes frem gjennom en styrket innsats på formidling. 5. Utvikling av verdensarvbyen Bergen skal kjennetegnes gjennom krav til kvalitet der historiske element er premissgivende og der skala, volum, struktur, materialbruk, håndverk og fargesetting blir vektlagt.

38 4 : BERGEN SOM VERDENSARVBY Bryggens universelle verdier som verdensarv, og middelalderbyen som helhet, skal sikres. 1. Bergen skal styrke lokalt engasjement og skape forståelse for hva verdensarv innebærer gjennom formidling og kunnskap.

39 4 : BERGEN SOM VERDENSARVBY Bryggens universelle verdier som verdensarv, og middelalderbyen som helhet, skal sikres. 1. Bergen skal styrke lokalt engasjement og skape forståelse for hva verdensarv innebærer gjennom formidling og kunnskap. 2. Bergen skal styrke innsatsen i verdensarvarbeidet, og bidra og støtte opp om verdensarvforvaltning gjennom ulike nasjonale og internasjonale nettverk og fora.

40 4 : BERGEN SOM VERDENSARVBY Bryggens universelle verdier som verdensarv, og middelalderbyen som helhet, skal sikres. 1. Bergen skal styrke lokalt engasjement og skape forståelse for hva verdensarv innebærer gjennom formidling og kunnskap. 2. Bergen skal styrke innsatsen i verdensarvarbeidet, og bidra og støtte opp om verdensarvforvaltning gjennom ulike nasjonale og internasjonale nettverk og fora. 3. Den historiske bykjernen i Bergen skal forvaltes på en måte som styrker og støtter opp under verdensarvens fremragende universelle verdier (OUV) og oppsluttende verdier i bylandskapet.

41 4 : BERGEN SOM VERDENSARVBY Bryggens universelle verdier som verdensarv, og middelalderbyen som helhet, skal sikres. 1. Bergen skal styrke lokalt engasjement og skape forståelse for hva verdensarv innebærer gjennom formidling og kunnskap. 2. Bergen skal styrke innsatsen i verdensarvarbeidet, og bidra og støtte opp om verdensarvforvaltning gjennom ulike nasjonale og internasjonale nettverk og fora. 3. Den historiske bykjernen i Bergen skal forvaltes på en måte som styrker og støtter opp under verdensarvens fremragende universelle verdier (OUV) og oppsluttende verdier i bylandskapet. 4. Det eldste Bergen og de kulturhistoriske sammenhengene skal ivaretas og løftes frem gjennom en styrket innsats på formidling.

42 4 : BERGEN SOM VERDENSARVBY Bryggens universelle verdier som verdensarv, og middelalderbyen som helhet, skal sikres. 1. Bergen skal styrke lokalt engasjement og skape forståelse for hva verdensarv innebærer gjennom formidling og kunnskap. 2. Bergen skal styrke innsatsen i verdensarvarbeidet, og bidra og støtte opp om verdensarvforvaltning gjennom ulike nasjonale og internasjonale nettverk og fora. 3. Den historiske bykjernen i Bergen skal forvaltes på en måte som styrker og støtter opp under verdensarvens fremragende universelle verdier (OUV) og oppsluttende verdier i bylandskapet. 4. Det eldste Bergen og de kulturhistoriske sammenhengene skal ivaretas og løftes frem gjennom en styrket innsats på formidling. 5. Utvikling av verdensarvbyen Bergen skal kjennetegnes gjennom krav til kvalitet der historiske element er premissgivende og der skala, volum, struktur, materialbruk, håndverk og fargesetting blir vektlagt.

43

44 5 : SIKRE KULTURMINNER Bergen skal styrke innsatsen for å verne om og sikre vår kulturarv. 1. For å sikre kulturarven formelt vern skal bruk av hensynssoner og bestemmelser optimaliseres på alle plannivå. Kommunen skal være pådriver for å bedre virkemidlene for lokalt kulturminnevern. 2. Bergen skal styrke innsatsen for å sikre den verneverdige tette trehusbebyggelsen mot brann og forfall. 3. Bergen skal ivareta byens lange historie som havneby med blikket vendt utover, ved å ivareta sjølinje, vannspeil og den sjørelaterte bebyggelsen og havneaktiviteten knyttet til kulturarven. 4. Byens urbane kulturlandskap med sjø og høyder, karakter av teppebebyggelse, synlig taklandskap, kirketårn og fjellsider som viktigste visuelle målpunkt, skal ivaretas. 5. Kulturminneverdiene i historiske bygninger skal ivaretas gjennom å bevare, reparere og gjenskape opprinnelige bygningsdetaljer med gode håndverks- og materialkvaliteter. Historisk fargebruk skal være førende ved fargevalg.

45 5 : SIKRE KULTURMINNER Bergen skal styrke innsatsen for å verne om og sikre vår kulturarv. 1. For å sikre kulturarven formelt vern skal bruk av hensynssoner og bestemmelser optimaliseres på alle plannivå. Kommunen skal være pådriver for å bedre virkemidlene for lokalt kulturminnevern.

46 5 : SIKRE KULTURMINNER Bergen skal styrke innsatsen for å verne om og sikre vår kulturarv. 1. For å sikre kulturarven formelt vern skal bruk av hensynssoner og bestemmelser optimaliseres på alle plannivå. Kommunen skal være pådriver for å bedre virkemidlene for lokalt kulturminnevern. 2. Bergen skal styrke innsatsen for å sikre den verneverdige tette trehusbebyggelsen mot brann og forfall.

47 5 : SIKRE KULTURMINNER Bergen skal styrke innsatsen for å verne om og sikre vår kulturarv. 1. For å sikre kulturarven formelt vern skal bruk av hensynssoner og bestemmelser optimaliseres på alle plannivå. Kommunen skal være pådriver for å bedre virkemidlene for lokalt kulturminnevern. 2. Bergen skal styrke innsatsen for å sikre den verneverdige tette trehusbebyggelsen mot brann og forfall. 3. Bergen skal ivareta byens lange historie som havneby med blikket vendt utover, ved å ivareta sjølinje, vannspeil og den sjørelaterte bebyggelsen og havneaktiviteten knyttet til kulturarven.

48 5 : SIKRE KULTURMINNER Bergen skal styrke innsatsen for å verne om og sikre vår kulturarv. 1. For å sikre kulturarven formelt vern skal bruk av hensynssoner og bestemmelser optimaliseres på alle plannivå. Kommunen skal være pådriver for å bedre virkemidlene for lokalt kulturminnevern. 2. Bergen skal styrke innsatsen for å sikre den verneverdige tette trehusbebyggelsen mot brann og forfall. 3. Bergen skal ivareta byens lange historie som havneby med blikket vendt utover, ved å ivareta sjølinje, vannspeil og den sjørelaterte bebyggelsen og havneaktiviteten knyttet til kulturarven. 4. Byens urbane kulturlandskap med sjø og høyder, karakter av teppebebyggelse, synlig taklandskap, kirketårn og fjellsider som viktigste visuelle målpunkt, skal ivaretas.

49 5 : SIKRE KULTURMINNER Bergen skal styrke innsatsen for å verne om og sikre vår kulturarv. 1. For å sikre kulturarven formelt vern skal bruk av hensynssoner og bestemmelser optimaliseres på alle plannivå. Kommunen skal være pådriver for å bedre virkemidlene for lokalt kulturminnevern. 2. Bergen skal styrke innsatsen for å sikre den verneverdige tette trehusbebyggelsen mot brann og forfall. 3. Bergen skal ivareta byens lange historie som havneby med blikket vendt utover, ved å ivareta sjølinje, vannspeil og den sjørelaterte bebyggelsen og havneaktiviteten knyttet til kulturarven. 4. Byens urbane kulturlandskap med sjø og høyder, karakter av teppebebyggelse, synlig taklandskap, kirketårn og fjellsider som viktigste visuelle målpunkt, skal ivaretas. 5. Kulturminneverdiene i historiske bygninger skal ivaretas gjennom å bevare, reparere og gjenskape opprinnelige bygningsdetaljer med gode håndverks- og materialkvaliteter. Historisk fargebruk skal være førende ved fargevalg.

50 EGENVURDERING: 1. God overordnet ramme som gir tydelige føringer for en bærekraftig kulturminneforvaltning i tråd med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale føringer og retningslinjer. 2. KPA/KPS/Grønn strategi følges opp. 3. Styrker rammene for forvaltning og sikrer at Bergen ivaretar den stedsspesifikke identiteten og særpreget i ulike deler av kommunen. 4. Sikrer at kulturminneverdier blir løftet i møte med Bergens mange dilemma. 5. Ledetråd for kulturminneplanen. 6. En tydelig stemme for vern og ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljø i byutviklingen som, sammen med god oversikt, vil gi økt forutsigbarhet og bedre forutsetninger for kvalifiserte valg som sikrer fellesskapets interesser og kulturminner som ikkefornybar ressurs.

51 Takk for oppmerksomheten! 51

Fortetting med kvalitet

Fortetting med kvalitet Fortetting med kvalitet Kulturminneplan for Bergen Komité for Klima, miljø og byutvikling 19.Februar 2019 Johanne Gillow byantikvar Kulturminneplan for Bergen Kulturminneplanen skal øke kunnskapen om kulturminner

Detaljer

Perspektiver på Bergen kommune sin kulturminnestrategi

Perspektiver på Bergen kommune sin kulturminnestrategi Perspektiver på Bergen kommune sin kulturminnestrategi 2019-2023 Innspelsmøte om byutviklingstrategiar Litteraturhuset, 26.04.2019 Kst. fylkeskonservator David Aasen Sandved Overordna strategi: Kommuneplanens

Detaljer

DEN HISTORISKE STADEN - PÅ LAG MED FRAMTIDA KULTURMINNEPLANEN I BERGEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN HISTORISKE STADEN - PÅ LAG MED FRAMTIDA KULTURMINNEPLANEN I BERGEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN HISTORISKE STADEN - PÅ LAG MED FRAMTIDA KULTURMINNEPLANEN I BERGEN 04.09.2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Bergens lange historie preger både landskap, bygninger og folk, og er avgjørende

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren. Saksnr.: Til: BBU Stab Kopi til: Byantikvaren. Dato: 19. juni 2017

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren. Saksnr.: Til: BBU Stab Kopi til: Byantikvaren. Dato: 19. juni 2017 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren Fagnotat Saksnr.: 201631985-3 Emnekode: ESARK-36 Saksbeh: METT Til: BBU Stab Kopi til: Fra: Byantikvaren Dato: 19. juni 2017 Kulturminneplan for Bergen Kommune 2019-2023

Detaljer

20. Side februar Riksantikvarens bystrategi

20. Side februar Riksantikvarens bystrategi 20. Side februar 1 2018 Riksantikvarens bystrategi Navn på foredragsholder 20. februar 2018 Side 1 Mål Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv Styrke vernet og

Detaljer

Forslag til. for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune

Forslag til. for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune Forslag til for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune 2019-2031 1 Innhold Bakgrunn. 3 Planprogram 3 Formålet med planarbeidet. 4 Overordnede rammer og føringer

Detaljer

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Praktisering av kulturminneplaner Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Status Ole Christian Tollersrud 30. oktober 2017 Side 2 Hva slags plantype velger kommunene? 1 % 5 % 22 % Kommunedelplan Temaplan

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune. Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune. Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14. juni 2017 Program for kvelden Velkommen ved ordfører Tore O. Hansen

Detaljer

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar Byan ti kvaren Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune i Komité for miljø og byutvikling desember 2011 Johanne Gillow Konstituert byantikvar Bygninger, byrom og skapte landskap hvor struktur, form og

Detaljer

Kommunens verktøy for ivaretakelse av kulturminner Aida Strand, Drammen kommune, Byplan

Kommunens verktøy for ivaretakelse av kulturminner Aida Strand, Drammen kommune, Byplan Kommunens verktøy for ivaretakelse av kulturminner 05.03.2019 Aida Strand, Drammen kommune, Byplan Kulturminner, historikken 1960-tallet Diskusjon om tårnbygningene 1970-tallet Tanker om bevaring og betydningen

Detaljer

Sak XX/XX PLANPROGRAM. Kulturminneplan

Sak XX/XX PLANPROGRAM. Kulturminneplan Sak XX/XX PLANPROGRAM Kulturminneplan 2019 2031 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål med planen... 3 3 Sentrale temaer og problemstillinger... 4 4 Rammer for planarbeidet... 4 5 Organisering...

Detaljer

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid Orientering i Formannskapet 22.11.2016 Kulturminneplan status og videre arbeid 22.11.2016 Bakgrunn - bestilling - Bystrategien og kommuneplanens arealdel Bystrategien Byutviklingen i Drammen må skje på

Detaljer

Riksantikvarens bystrategi

Riksantikvarens bystrategi 11. Side mars 1 2019 Riksantikvarens bystrategi Side 1 Mål Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv Styrke vernet og videreføre eksisterende kvaliteter i de viktigste

Detaljer

VERKTØY FOR VERN OG UTVIKLING FRA ET REGIONALT PERSPEKTIV

VERKTØY FOR VERN OG UTVIKLING FRA ET REGIONALT PERSPEKTIV VERKTØY FOR VERN OG UTVIKLING FRA ET REGIONALT PERSPEKTIV 6. mars 2019 Ingvild Tjønneland, fagleder bygningsvern Foto: Buskerud fylkeskommune Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Detaljer

»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by

»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by Sentrumskonferansen 20. 21. oktober, Oslo.»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by Leidulf Mydland, Riksantikvaren Seksjonssjef, seksjon for byutvikling, regionalforvaltning og

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

SEMINAR OM PLANFORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 23. august 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

SEMINAR OM PLANFORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 23. august 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SEMINAR OM PLANFORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 23. august 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Utleggelse på høring av forslag til ny KPA Byrådet har ikke konkludert i

Detaljer

Kulturminner i planlegging

Kulturminner i planlegging Kulturminner i planlegging Kari Torp Larsen 10.12.2015 Foto: Peter Hamlin Kulturminne Med kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet i i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Bomiljø og stedsutvikling samordnet bolig, areal og transportplanlegging

Bomiljø og stedsutvikling samordnet bolig, areal og transportplanlegging Klima- og miljødepartementet Bomiljø og stedsutvikling samordnet bolig, areal og transportplanlegging Hva forventes av kommunene? Ulike forventninger til bygd og by? Seniorrådgiver Øyvind Aarvig, Kulturminneavdelingen,

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 14/05609-1 Saksbehandler Baard Gonsholt Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.11.14 Utvalg for barn unge og kultur 18.11.14 Bystyret 06.11.14 NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN

Detaljer

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune Kulturminner i by- & stedsutvikling Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune 1. Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at

Detaljer

KULTURMINNEPLAN FOR BERGEN KOMMUNE

KULTURMINNEPLAN FOR BERGEN KOMMUNE BYANTIKVAREN UTKAST PLANPROGRAM 01.06.2017 KULTURMINNEPLAN FOR BERGEN KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN - "Kulturminneplan 2019-2023" Kvartalstruktur. Bergen sentrum. Foto: Mapaid/Bergen kommune 2 Innhold planprogram

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST Røst, 15 juni 2016 Regional plan for kulturminnevern Planprogram godkjent i fylkesutvalget mars 2015 Ønsker fokusendring fra vern til bruk Økt

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Forslag til Planprogram Oddentunet, Narjordet, Os kommune 19.02.2019 1 Dokumentinformasjon: Tittel: Forfattere: Forslag til planprogram for Kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Strømsund bro, Kopervik, fredet 2008 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner Karmøy kommune Høringsutkast Januar 2013 Innhold 1. Hvorfor kommunedelplan for kulturminner? 2. Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten. Planen, som

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER Rådmannen PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2018-2028 HØRINGSUTKAST Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: 38357700 Telefaks: post@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/1188-2 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Nyere tids kulturminner kunnskapsstatus i Nordland - betydningen av en kulturminneplan

Nyere tids kulturminner kunnskapsstatus i Nordland - betydningen av en kulturminneplan Nyere tids kulturminner kunnskapsstatus i Nordland - betydningen av en kulturminneplan Kari Torp Larsen Mai 2016 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Kunnskapsstatus / Status for kulturminneplaner Kommunedelplan

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram.

Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram. Moss kommune Arkivref. 15/38143 Vedtatt Skoleoppvekst og kulturutvalget Dato 24.08.15 Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram. Foto: Arild Austad KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

Rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner

Rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner Saksnr.: 2019/3675 Løpenr.: 109263/2019 Klassering: 144 Saksbehandler: Jan Bakke Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 29.05.2019 25/2019 Fylkesutvalget 06.06.2019

Detaljer

Følgende punkt vektlegges spesielt i utformingen av kommuneplanens arealdel:

Følgende punkt vektlegges spesielt i utformingen av kommuneplanens arealdel: Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 22-17 og fattet følgende vedtak: 1. Prinsippene i Bergensk byskikk og byggehøyder sammen med de kommentarer

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Planprogram. Henningsvær Nye Tider Vågan Kommune

Planprogram. Henningsvær Nye Tider Vågan Kommune 2017 Planprogram Henningsvær Nye Tider Vågan Kommune 08.04.2017 Innhold 1 Innledning:... 2 1.1 Hvorfor en plan:... 2 1.2 Formål:... 2 1.3 Bakgrunn:... 2 1.4 Hva er kulturminner?... 3 1.5.1 Nasjonale føringer

Detaljer

Videre oppfølging av arbeid med verdensarv og verdiskaping i Vågsbunnen

Videre oppfølging av arbeid med verdensarv og verdiskaping i Vågsbunnen BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/byantikvaren Fagnotat Saksnr.: 201327992-1 Emnekode: ESARK-36 Saksbeh: JOGI Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Byantikvaren Dato: 4. september 2013 Videre

Detaljer

Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012. Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren.

Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012. Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren. Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012 Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren. Et eller annet sted Foto: I. B. Amundsen, Nils Anker Spirit of Place in Spirit of

Detaljer

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KULTURMINNER Åpent og verdinøytralt begrep: - Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

Detaljer

Hva er NB!-registeret? NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse.

Hva er NB!-registeret? NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Nasjonale interesser i by - bevaring og byutvikling. Side 1 Hva er NB!-registeret? NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Side 2 75

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kulturminneprosjektet 2011-2013 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken Tlf 31 29 60 00 postmottak@royken.kommune.no www.royken.kommune.no

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplanen KULTURMINNEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Forslag til planprogram for kommunedelplanen KULTURMINNEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE for kommunedelplanen KULTURMINNEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE Innhold: Bakgrunn og mål Nasjonale og regionale rammer Planens innhold og tema Organisering Medvirkning Tidsplan Bakgrunn og mål Kulturminner og kulturmiljøer

Detaljer

Viser til høring og offentlig ettersyn av plan 431 Områdereguleringen for Hønefoss, med merknadsfrist satt til

Viser til høring og offentlig ettersyn av plan 431 Områdereguleringen for Hønefoss, med merknadsfrist satt til Halvorsen & Reine AS Besøksadresse sivilarkitekter MNAL Hotvetalléen 11 Postboks 9407 3023 Drammen Tlf. 32 21 52 90 Faks 32 21 52 91 Dato: 15-03 - 19 E - mail: heras@heras.no Foretaksregisteret: NO 879

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

INNSTILLING: En kulturminneplan for verneverdig bebyggelse i Oppegård kommune løses gjennom

INNSTILLING: En kulturminneplan for verneverdig bebyggelse i Oppegård kommune løses gjennom Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for miljø og plan 03.02.2015 3/15 Formannskapet 04.02.2015 3/15 Saksbehandler: Henning Weyergang-Nielsen 15/51 Arkiv: C52 KULTURMINNEPLAN

Detaljer

Verneverdige bygg - en utfordring

Verneverdige bygg - en utfordring Verneverdige bygg - en utfordring NKF årsmøtekonferanse Bergen, 4.juni 2014 Johanne Gillow, byantikvar Kulturminner i Bergen et lite utdrag Verdensarvstedet Bryggen Ca. 200 fredete bygg og anlegg Automatisk

Detaljer

Nettverksmøte i Hordaland KULTURMINNEVERNPLAN FOR SKIEN

Nettverksmøte i Hordaland KULTURMINNEVERNPLAN FOR SKIEN Nettverksmøte i Hordaland 22.11.2016 KULTURMINNEVERNPLAN FOR SKIEN Kulturminnevernplan av 1991 Planen gjennomgikk alle bygg før 1940, og ga dem karakter A,B,C og D avhengig av verneverdi. Kart Hvorfor

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Planprogram - forslag 18.12.2017 Nes kommune Innhold 1 Innledning... 2 2 Overordna føringer... 3 3 Politisk forankring for prosjektet... 4 4 Plantyper...

Detaljer

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Vedtatt i kommunestyret sak 67/16 den 16.06.16 Fredsmonumentet Morokulien Steinbrudd Børli Veterandagene Magnor Planprogram for kulturminneplan for Eidskog

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa «Kulturminneplan»

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa «Kulturminneplan» Høringsutkast Planstrategi og planprogram: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa 2018 2025 «Kulturminneplan» KULTURMINNEPLAN FOR SNÅSA 2018-2025 1 Forord Sammendrag/Index Del 1. innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes kommune

SAKSFRAMLEGG. Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes kommune Arkivsak: 2014/263-37 Arkiv: C50 Saksbehandler: Camilla Smedsrud SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 07.06.2016 Formannskapet 14.06.2016 Fastsetting av planprogram

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for Naturmangfold. Høringsutkast. Foto: Audun Gullesen

Planprogram. Kommunedelplan for Naturmangfold. Høringsutkast. Foto: Audun Gullesen Planprogram Kommunedelplan for Naturmangfold Foto: Audun Gullesen Høringsutkast Fastsatt av formannskapet xx.xx.2018 Innhold 1. Innledning... 1 2. Rammer og premisser for planarbeidet... 1 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Kulturminneplan fra A-Å. Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel

Kulturminneplan fra A-Å. Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel Kulturminneplan fra A-Å Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel 3 veier til målet Kommunedelplan for kulturminner Temaplan for kulturminner Eget tema i kommuneplanen Bedehus og skolehus

Detaljer

Kulturminneplan for Flekkefjord kommune Planprogram

Kulturminneplan for Flekkefjord kommune Planprogram Kulturminneplan for Flekkefjord kommune 2020 2035 Planprogram Flekkefjord 1900 Innledning En kulturminneplan skal gi oversikt og kunnskap og brukes til prioritering av satsingsområder. Gjennom arbeidet

Detaljer

«Et boligområde blir aldri helt ferdig»

«Et boligområde blir aldri helt ferdig» «Et boligområde blir aldri helt ferdig» Fortetting med strøksanalyse som hjelpemiddel Plan og politikk. Abrahavn. 24.10.13 Bakgrunn Fortetting har stått for rundt 50 % av den årlige boligtilveksten. Noen

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING Sandefjord kommune Sandefjord /Tønsberg, 6.11.06 Arealplanavdelingen Pb 2025 3247 SANDEFJORD Kommentar til det foreliggende forslag til reguleringsplan for Storgata 7 og Rådhusgata 10. A. Linaae-gården

Detaljer

Byrådssak /19 Saksframstilling

Byrådssak /19 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /19 Saksframstilling Vår referanse: 2018/62418-4 Innspill til regjeringens arbeid - Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken Hva saken gjelder: Regjeringen har startet arbeidet med

Detaljer

Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger. Å respektere bygningens særegne byggeskikk

Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger. Å respektere bygningens særegne byggeskikk Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger karakteristisk byggeskikk tålegrense sårbarhet autentisitet særpreg Å respektere bygningens særegne byggeskikk Eksempler

Detaljer

Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune

Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune 1 Innledning Kulturminne og kulturmiljø er spor vi menneske har satt etter oss, og kulturlandskap er alt landskap som er påvirket av mennesker. Gamle hus,

Detaljer

Kulturminneplan for Risør

Kulturminneplan for Risør RISØR KOMMUNE Kulturminneplan for Risør Planprogram Vedtatt av Risør bystyre xx.xx.20xx, politisk sak xx/xx, arkivsak 2015/1822 Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Planprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Forslag til prioritert handlingsprogram for kulturminneforvaltningen i Drammen

Forslag til prioritert handlingsprogram for kulturminneforvaltningen i Drammen VEDLEGG 3 Forslag til prioritert handlingsprogram for kulturminneforvaltningen i Drammen 1.12.2017 Innhold 1. Hensyn ved prioritering av tiltak... 2 2. Arkeologiske, automatisk-, forskrifts- og vedtaksfredete...

Detaljer

Marnardal Kommune. Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner

Marnardal Kommune. Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner Marnardal Kommune Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner Bakgrunn 1. BAKGRUNN «KULTURMINNER ER ALLE SPOR ETTER MENNESKERS LIV OG VIRKE I VÅRT FYSISKE MILJØ. BEGREPET OMFATTER OGSÅ

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hole kommune

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hole kommune Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Hole kommune 1 Innhold Innledning:... 2 Planprogram... 3 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer... 3 Organisering av arbeidet... 4

Detaljer

Mitt Oslo. Kulturminnemelding for Oslo oppstartsseminar. Christian Hintze Holm, ass. fylkesdirektør Akershus fylkeskommune

Mitt Oslo. Kulturminnemelding for Oslo oppstartsseminar. Christian Hintze Holm, ass. fylkesdirektør Akershus fylkeskommune Mitt Oslo Kulturminnemelding for Oslo oppstartsseminar Christian Hintze Holm, ass. fylkesdirektør Akershus fylkeskommune Mitt Oslo tre roller: 1. Naboen Mitt Oslo tre roller: 2. Eieren Mitt Oslo tre roller:

Detaljer

Strategidokument kulturminnevern

Strategidokument kulturminnevern Ullensaker kommune Enhet Kultur Strategidokument kulturminnevern 2014-2018 6.10.14 Vedtatt i Kommunestyret 3.11.14 Strategier Innhold 1 Formål.s.2 2 Føringer og gjeldende planer.s. 2 3 Kulturminner status

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn Larsen L.nr.: 32109/2014 Arkivnr.: 143/C51 Saksnr.: 2009/6665 Utvalgssak Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Framlegg til offentleg ettersyn

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Framlegg til offentleg ettersyn Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 Framlegg til offentleg ettersyn Vedteke: Saks nr: 14/1065 Dato: 10.06.2014 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn for planarbeidet... 2 3. Mål for

Detaljer

Innlandsbykonferansen

Innlandsbykonferansen Innlandsbykonferansen Lillehammer, 06.september 2012 Byfortetting som samspill mellom gammelt og nytt ved Ingun Bruskeland Amundsen, Riksantikvaren Seksjonsjef for by- og tettsted, arkitekt MNAL Dr.ing.

Detaljer

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland 1 Landbruksbygg og kulturlandskap: Nye landbruksbygg og kulturlandskap - Bedre landskapstilpassing - Bedre

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET 11.12.17 Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT HVORDAN BIDRAR KPA TIL KVALITET I BERGEN? Mette Svanes Direktør plan- og bygningsetaten

Detaljer

Fortettingsstrategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune»

Fortettingsstrategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» Fortettingsstrategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» Plannettverk 11.10.18 Cathrine Heisholt v/ arealplanavdelingen Hva vil vi med fortettingsstrategien? Bidra til å oppnå kommunens målsetninger

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune

Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune Planprogram Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune Innhold: 1 Bakgrunn og mål 2 Rammer og føringer for planarbeidet 3 Aktuelle problemstillinger - avgrensing 4 Planprosess: organisering, medvirkning

Detaljer

Forslag til Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes

Forslag til Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes Forslag til Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2014 2030 Trapperommet i Sandnes rådhus. Planlagt av arkitekt Gustav Helland (1879-1958) og utført av Endre Årreberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen

Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen INFORMASJONSFOLDER FRA KS, FKP OG RA Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Med denne folderen ønsker vi å synliggjøre

Detaljer

Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling

Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling Tre planer, felles mål Tre planer, felles mål Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Detaljer

Kulturminneplan for Numedal PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN. Høringsutkast med frist Utlagt til høring

Kulturminneplan for Numedal PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN. Høringsutkast med frist Utlagt til høring 2019 Kulturminneplan for Numedal PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN.. Innhold 1. Planprogram... 2 1.1 Veien frem til planprogrammet... 2 2. Innhold og virkning av planen... 3 2.1 Oppbygging av planen... 3

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 Vedteke: 18.10.2014 i F-sak 163/14 Saks nr: 14/1065 Dato: 17.10.2014 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn for planarbeidet... 2 3. Mål for planarbeidet...

Detaljer

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 12.05.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD OM KPA KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN NÆRINGSRÅD OM KPA KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN NÆRINGSRÅD OM KPA 02.05.2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT NÆRINGSRÅDET VISER VEI På stiftelsesdag 17. november lyste Næringsrådet opp Skansen og lager Bergens vakreste nattevandring

Detaljer

Planens verdigrunnlag. Verneverdier og utvalgskriterier i Kulturminner for Hedmarks framtid.

Planens verdigrunnlag. Verneverdier og utvalgskriterier i Kulturminner for Hedmarks framtid. Planens verdigrunnlag. Verneverdier og utvalgskriterier i Kulturminner for Hedmarks framtid. Visjon: Å gjøre Hedmarks fortid til en levende og meningsfylt del av framtida. INNHOLD: 1. Hva er kulturminner

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Nye forutsetninger,

Detaljer

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 Estate media 10.12.2015 Ellen de Vibe Etatsdirektør Kommuneplanens oppbygning Samfunnsdel med overordnede mål og strategier Byutviklingsstrategi Juridisk bindende arealdel

Detaljer

Grønnstrukturveilederen og klimatilpasning. Erik Stabell Miljødirektoratet, arealplanseksjonen

Grønnstrukturveilederen og klimatilpasning. Erik Stabell Miljødirektoratet, arealplanseksjonen Grønnstrukturveilederen og klimatilpasning Erik Stabell Miljødirektoratet, arealplanseksjonen Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder Miljødirektoratets veileder M100-2014 Avløser DN-håndbøkene:

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik Byen som arena for verdiskaping Hammerdalen i Larvik Dagens klassiker var gårsdagens innovasjon. Kreativitet handler ikke bare om å skape noe nytt, men også om å ivareta og bruke det gamle på en god måte.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet.

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/621 Saksbehandler: Grethe Utvei Organ Møtedato Bygningsrådet 25.08.2015 Kulturutvalget 01.09.2015 Formannsskapet 03.09.2015 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering

Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering KFU 09.06.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunalteknikk Elisabeth Schöttler Bakgrunn Budsjettforslag 2011. Verbale føringer Handlingsplan

Detaljer