Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn Larsen L.nr.: 32109/2014 Arkivnr.: 143/C51 Saksnr.: 2009/6665 Utvalgssak Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester /14 Utvalg for Oppvekst og kultur /14 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 GRUNNLAG PS 38/09 Oppstart av prosjekt kommunedelplan kulturminner. PS 5/10 Kommunedelplan kulturminner i Nedre Eiker. Behandling av planprogram etter offentlig ettersyn. PS 141/14 - Behandling i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester med følgende vedtak: Det tas en gjennomgang av hva som skal være bestemmelser til planen, og hva som skal være retningslinjer. Listen over nyere tids kulturminner endres slik at kun objekt, adresse, bygnings-id og status fremgår. Fra liste over nyere tids kulturminner fjernes: Objekter som er revet, objekter som det er gitt rivningstillatelse på og objekter hvor gjeldende reguleringsplan åpnes for riving. VEDLEGG 1 Kulturminner kart Verneliste_nyere tids kulturmiljøer og bygninger med svært høy og høy verneverdi (A og B) (+ ett miljø med middels verneverdi (C)) 3 Nyere tids bygninger med middels verneverdi 4 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer datert SAMMENDRAG Forslag til Kommundelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune legges med dette frem til 1. gangs behandling og til vedtak om høring. Planen er forankret i sak 38/09 i utvalg for Oppvekst og kultur: Oppstart av prosjekt kommunedelplan Side 1

2 kulturminner (planprogram). Kommunedelplanen er resultat av et behov for; kunnskap og oversikt over kulturminner, planverktøy i kommunal saksbehandling og grunnlag for tilrettelegging, bruk og formidling av kulturarven. Planen som er basert på et faglig kvalifisert grunnlag, tar for seg både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Kommunene er avgjørende i arbeidet med å ta vare på kulturminner, særlig gjennom arbeidet med plan- og bygningsloven. Mange tapte kulturminner de siste årene har lokal verdi, en verdi som er kommunens spesielle ansvar, og er det som gir lokalområdene særpreg. Planforslaget består av verneliste, bestemmelser og retningslinjer og temakart. Bestemmelser og retningslinjer for bevaring av nyere tids kulturminner skal legges til grunn for saksbehandlingen i plan- og byggesaker samt overordnet samfunnsutvikling. Planforslaget omhandler 24 kulturmiljøer og 153 enkeltbygninger. Det omfatter kulturminner og kulturmiljøer med svært høy og høy verneverdi. For bygninger med disse vernekategoriene gjelder bestemmelsen: Skal bevares. Bygninger med middels vernestatus Bør bevares og vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Planen med temakart vil være et forutsigbart verktøy for kommunens saksbehandling i plan- og byggesaker samt overordnet samfunnsutvikling. Verneliste med bestemmelser og retningslinjer innebærer at det skal tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i kommunens virke. Komunedelplanen skal følges opp av en handlingsdel med tiltak for å bevare, forvalte, formidle og bruke kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Formidlingsaspektet bør bli viktig i kulturminnearbeidet fremover. Det er rådmannens oppfatning at kulturminner og kulturmiljøer har betydning for folks kunnskap, identitet, trivsel og tilhørighet, de gir steder særpreg og egenart og er grunnlag for utvikling og verdiskaping. Planen vil kunne fungere som et grunnlagsdokument i arbeidet med tiltak på kulturminneområdet fremover. OPPLYSNINGER Bakgrunn og målsetting Behandling av flere konkrete saker forutgående år har synliggjort behovet for en systematisk og strategisk plan for kulturminner i Nedre Eiker kommune. Kulturminnefeltet har vært mangelfullt ivaretatt i forhold til registrering, formidling og hensynet til kulturminner i planog utviklingsarbeid samt byggesaker. Dette var bakgrunnen til oppstart av prosjekt Kommunedelplan kulturminner. Kommunedelplaner er en del av kulturminneforvaltningens arbeid med å redusere tapet av fredete og verneverdige kulturminner. Planen er forankret i sak 38/09 i utvalg for Oppvekst og kultur: Oppstart av prosjekt kommunedelplan kulturminner. Forslag til planprogram ble lagt frem til behandling i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester i desember 2009 og foreslått lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens 4-1. Forslaget ble i kommuneplanutvalgets møte 13. januar 2010 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram ble kunngjort i media og på kommunens hjemmeside 18. januar Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn frem til 1. mars samme år. Planprogrammet ble behandlet i kommuneplanutvalget 24. mars 2010 og i kommunestyret 14. april Planprogrammet ble vedtatt slik det forelå i henhold til planog bygningslovens 4-1. Planarbeidet er forankret i kommuneplanutvalget gjennom den formelle behandlingen. Planarbeidet er presentert for utvalg for Oppvekst og kultur og utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester. Kommunedelplanen har forankring i planog bygningsloven. Side 2

3 Kulturminner kan gis juridisk vern gjennom to lovverk: Kulturminneloven (Lov 1978 nr. 50 Lov om kulturminner) og Plan- og bygningsloven (Lov 2008 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling). Mange viktige kulturminner er sikret bevaring gjennom kulturminneloven som gir kulturminner av nasjonal verneverdi (fra før 1537) en automatisk fredning. Andre kulturminnekategorier kan fredes ved særskilte vedtak av Riksantikvaren. Siden lovens virkemidler er begrenset til kulturminner av nasjonal verdi faller svært mange utenfor loven. Det er da viktig med annen type beskyttelse. Plan- og bygningsloven er kommunens juridiske virkemiddel i kulturminnevernet. Her kan kulturminner gis et reguleringsmessig vern ved å sikre kulturminner og kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven, samt å sikre andre verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. I plan- og bygningsloven er de viktigste verktøyene regulering til vern gjennom hensynssoner (Pbl 11-8). Hensynssonene fører med seg strengere reguleringsbestemmelser enn ellers, men generelt er kravene mindre strenge enn ved fredning. Planens målsetting er utarbeidelse av planverktøy med bestemmelser for verneliste for bygninger og kartfestede verneområder. Planen skal kartlegge og utrede status på kulturminner i Nedre Eiker, både automatisk fredete kulturminner fra før 1537 og nyere tids kulturminner. Hele kulturminnefeltet skal synliggjøres og planen skal være et forutsigbart verktøy for kommunens saksbehandling i plan- og byggesaker samt overordnet samfunnsutvikling. Planen skal også fungere som grunnlag for å arbeide med tilrettelegging, bruk og formidling av kulturarven i fremtiden. Utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer har foregått parallelt med forslag til ny arealdel av kommuneplanen. Kommunedelplan for kulturminner med temakart blir juridisk bindende via kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er av generell karakter og viser til retningslinjer og bestemmelser i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Innhold og planforslag Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er en tematisk og arealmessig plan for hele kommunen. Planen gir en oversikt over den fysiske kulturarven, dvs. faste kulturminner og kulturmiljøer. Vern av løse kulturminner som f.eks. båter og redskaper, eller immateriell kulturarv som f.eks. fortellinger og stedsnavn inngår ikke i planen. Kulturminner bygger på kunnskap om historien og faglige vurderinger. Synet på hva som er verneverdig vil hele tiden endres, slik at det i ettertiden også må gjøres vurderinger av hva som er verneverdig. Dette innebærer at det stadig vil komme nye kulturminner til. Kommunedelplanen behandler to hovedområder: Automatisk fredete kulturminner (arkeologiske kulturminner) og nyere tids kulturminner. Arbeidet med disse to områdene inneholder registreringer, vurderinger og utarbeidelse av fagrapporter med dokumenterte forslag til verneliste og områder. Rapportene ligger til grunn for kommunedelplanen, som ved siden av en generell tekstdel omfatter; verneliste, bestemmelser og retningslinjer, temakart og en handlingsplan. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner og vedtaksfredete kulturminner er de som nevnt sikret bevaring iht. kulturminneloven. En vurdering av verdi er likevel viktig for fremtidig planarbeid f.eks. ved eventuelle søknader om dispensasjon og utgjør en forutsetning for å prioritere lokaliteter for skjøtsel og tilrettelegging. Planforslaget består av verneliste, bestemmelser og retningslinjer for bevaring av nyere tids verneverdige kulturminner og kulturmiljøer samt temakart. Planforslaget omhandler 24 Side 3

4 kulturmiljøer og 153 enkeltbygninger. Ni av kulturmiljøene er områder med verdifulle arkeologiske miljøer hvor avgrensningen omfatter større områder enn fredningen. Alle verdifulle kulturmiljøer i de to fagrapportene er tatt med i forslag til verneliste. De omfatter miljøer med svært høy og høy verneverdi. Et nyere tids kulturmiljø med middels verdi er likevel inkludert på vernelisten pga. sin store utsagnskraft om den første urbane bebyggelse og utvikling av Mjøndalen. Når det gjelder bygninger er de med svært høy og høy vernestatus med på vernelisten. De hører med til de umistelige kulturminner i Nedre Eiker. For disse vernekategoriene gjelder bestemmelsen: Skal bevares. Bygninger med middels vernestatus Bør bevares og vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Følgende ni kulturmiljøer med automatisk fredete kulturminner er med på forslag til verneliste: Verdifulle automatisk fredete kulturmiljøer i Nedre Eiker 1. Skramneshaugene (id og 59186) Svært høy verneverdi 2. Dyrkingsflate og rydningsrøyser på Nedre Bråtan (id ) Svært høy verneverdi 3. Fangstanlegg ved Årbogen (id ) Svært høy verneverdi 4. Tjærebrenningsanlegg på Årbogen (ID 87944) Høy verneverdi 5. Dyrkingsspor på Langemyr (id ) Høy verneverdi 6. Gravminner på Hærstrøm (id ) Svært høy verneverdi 7. Dyrkingsspor på Eknes Søndre (id ) Høy verneverdi 8. Hustufter og rydningsrøyser på Steinklev (id ) Høy verneverdi 9. Bosetningsspor og gravminner på Rygg Nedre (id ) Høy verneverdi Følgende 15 kulturmiljøer med nyere tids kulturminner er med på forslag til verneliste: Verdifulle nyere tids kulturmiljøer i Nedre Eiker 1. Horgen Svært høy verdi 2. Lysaker Høy verdi 3. Sand Høy verdi 4. Møllenhof Høy verdi 5. Solberg Svært høy verdi 6. Ulverud Høy verdi 7. Vøllo Høy verdi 8. Søndre Daler Høy verdi 9. Nordre Daler Høy verdi 10. Stryken Høy verdi 11. Strandveien Middels verdi 12. Suterud Høy verdi 13. Ryghsetra Høy verdi 14. Portåsen Høy verdi 15. Jernbanestasjonen Høy verdi Når det gjelder nyere tids enkeltbygninger og anlegg er totalt 376 hus vurdert som verneverdige. 136 er vurdert til å ha høy verneverdi og 17 svært høy verneverdi. Alle disse er med på forslag til verneliste. (Se vedlegg.) Side 4

5 Kulturminnene er fordelt på følgende vernenivåer: Fordeling av kulturminner i Nedre Eiker på vernenivåer Svært høy verneverdi A 17 Høy verneverdi B 136 Sum objekter med høy eller svært høy verneverdi Sum A, B 153 Middels verneverdi C 221 Totalt Sum A-C 374 For kulturminner/kulturmiljøer som allerede er regulert til spesialområde bevaring etter planog bygningslovens 12-6 er konkrete rammer gitt i gjeldende reguleringsplaner. Temakartet omfatter hele spekteret av kulturminner i kommunen, uansett vernestatus, også de som er sikret gjennom kulturminneloven. Kartet viser verdifulle kulturmiljøer som omfatter arkeologi, verdifulle kulturmiljøer fra nyere tid samt verdifulle enkeltbygninger fra nyere tid. Det bemerkes at kartet viser status per dags dato, antallet fredete kulturminner øker etter hvert som det gjøres nye funn eller fattes fredningsvedtak. Komunedelplanen skal følges opp av en handlingsdel med tiltak for å bevare, forvalte, formidle og bruke kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Her fremkommer også ansvar for iverksetting, kostnadsramme og tidspunkt for gjennomføring av tiltak. En handlingsdel er obligatorisk i kommunedelplaner jf. plan- og bygningsloven 11-2,3. ledd, og skal revideres årlig. Det foreslås tiltak gjennomført innenfor fire innsatsområder; bevaring, forvaltning, formidling og verdiskaping. Ved vedtak av kommunedelplanen blir verneliste med bestemmelser og retningslinjer gjeldende for saksbehandling i plan- og byggesaker samt mer overordnet samfunnsutvikling. Planen med temakart vil være et arbeidsverktøy for kommunens administrasjon og fungere som veileder i politiske beslutninger. Vernelisten med bestemmelser og retningslinjer innebærer at det skal tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i kommunens virke. Videre vil handlingsplanen kunne fungere som veileder for tiltak på kulturminneområdet fremover. VURDERING Kulturminner, kulturmiljøer og landskap er viktige fellesgoder for lokalsamfunnene. De gir kunnskap, opplevelse og mulighet for bruk, er ressurser for verdiskaping og god samfunnsutvikling. Kulturarven gir også lokalområder særpreg. Både nasjonalt og regionalt gjør kulturminnemyndighetene en satsning på kulturminnevern i kommunene for å øke kompetansen og lage gode oversikter gjennom kulturminneplaner. Kommunene er avgjørende i arbeidet med å ta vare på kulturminner, særlig gjennom arbeidet med plan- og bygningsloven. Kommunedelplanen vil være et viktig bidrag i arbeidet med å redusere tapet av fredete og verneverdige kulturminner. De siste årenes minimering av eldre bebyggelse i kommunen viser trusselen mot kulturarven. Kontrollregistreringer viser at 29,14% eller hele 192 hus av den registrerte bebyggelsen på totalt 659 hus er revet eller brent i perioden 1981/ /12 (KEY arkitekter/sellæg 2012: 21). Dette betydelige tapet av eldre bebyggelse underbygger behovet for en kommunal kulturminneplan og en aktiv kommunal holdning til hvordan man kan sikre at gjenværende kulturminner blir ivaretatt. Side 5

6 Mange av disse tapte kulturminnene har lokal verdi, en verdi som er kommunens spesielle ansvar, og er det som gir lokalområdene særpreg. Planforslaget omhandler 24 verneverdige kulturmiljøer og 153 verneverdige enkeltbygninger. Alle kulturmiljøer og bygninger på vernelisten har svært høy eller høy verneverdi. For bygninger med disse vernekategoriene gjelder bestemmelsen Skal bevares. Bygninger med middels vernestatus Bør bevares og vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Planens avgrensing av områder med verneverdige kulturminner og kulturmiljøer vil sammen med vernelisten sikre vern av minner og miljøer som i dag er ansett å være viktige og å ha verneverdi. Det må imidlertid påregnes at det blir behov for å revidere planen som følge av generell samfunnsutvikling, ny arkeologisk kunnskap osv. En revisjon hvert 4. år vil være hensiktsmessig (jf. regelverket i plan- og bygningsloven). Kulturminnene er en viktig og vesentlig del av vår kulturarv. Et element i samfunnsnytten er at kulturminner brukes på positive og bærekraftige måter etter deres egenart og tilstand. Formidling er et viktig virkemiddel i kulturminnearbeidet. Kulturminner kan brukes til formidling og tilrettelegging som basis for læring, opplevelse, forankring og bevisstgjøring om historiens gang og vår plass i den. Kulturminner som skaper unike opplevelser og steder med særpreg har etter hvert også blitt et attraktivt besøksmål innen turismen. De er viktige miljøressurser med betydning for folks identitet og trivsel, de gir steder særpreg og egenart og er grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og andre former for verdiskaping. Kulturminner og kulturmiljøer kan tas i bruk som ressurser i samfunnsutviklingen og være grunnlag for næringsvirksomhet. Vern gjennom bruk har lange tradisjoner og er en god strategi for å ta vare på kulturminnene. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer skal bidra til at kulturarven i Nedre Eiker forvaltes slik at den sikrer en bærekraftig utvikling og verner kulturminner og kulturmiljøer som dokumentasjon av fortiden og en ressurs for fremtiden. Dette oppnås gjennom kartlegging av verdier, tiltak for å sikre og forvalte disse samt øke bevisstheten gjennom formidling og informasjon. Planen vil bidra til systematisk synliggjøring av kulturminnefeltet, og vil være et verktøy for forutsigbar saksbehandling på plan- og byggesaksfeltet i kommunen. Planen vil også fungere som en veileder for tilrettelegging, bruk og formidling av kulturarven. Det er behov for å snu en utvikling der kulturminner fjernes jevnt og trutt, med det resultat at viktige deler av vår kulturarv går tapt og stedenes særpreg forringes. Kommunedelplanen er retningsgivende og vil gi grunnlag for prioriteringer i kommunens arbeid relatert til kulturarven. KONKLUSJON Forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ivaretar Nedre Eiker kommunes behov for en systematisk og strategisk plan for kulturminner. Den vil kunne fungere som et godt planverktøy med bestemmelser for verneliste bygninger og kartfestede verneområder. Planen vil være et forutsigbart verktøy for kommunens saksbehandling i planog byggesaker samt mer overordnet samfunnsutvikling. Planen vil gjennom sin forankring i plan- og bygningsloven sikre fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer et vern. Kommunedelplanen med temakart blir juridisk bindende via kommuneplanens arealdel. Ved vedtak av kommunedelplanen blir vernelisten med bestemmelser og retningslinjer gjeldende for saksbehandling i kommunen. Dette innebærer at det skal tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i kommunens virke. Komunedelplanens handlingsdel med tiltak for å bevare, forvalte, formidle og bruke kulturminner og kulturmiljøer i kommunen vil være et godt grunnlag for å arbeide med Side 6

7 tilrettelegging, bruk og formidling av kulturarven i fremtiden. Rådmannen anser formidling av kulturarven som et satsningsområde i kommunen. Kulturarven bør tas aktivt i bruk gjennom formidling og tilrettelegging for å skape kunnskap og opplevelser, bevissthet og identitet, særpreg og egenart knyttet til steder, samt være grunnlag for samfunnsutvikling og andre former for verdiskaping. På denne bakgrunn foreslår rådmannen at foreliggende forslag, med de endringer som er vedtatt, til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, for Nedre Eiker kommune datert vedtas, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannens innstilling: Behandling i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester : Utvalget drøftet seg fram til følgende tilleggsforslag: De berørte eiendommer tilskrives og orienteres om saken. Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester : De berørte eiendommer tilskrives og orienteres om saken. Behandling i Utvalg for Oppvekst og kultur : Saken ble drøftet i møtet. Side 7

8 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalg for Oppvekst og kultur : Behandling i Kommunestyret : Ordfører Bent Inge Bye (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes og sendes til behandling i formannskapet. Ordfører Bent Inge Byes (AP) forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Saken utsettes og sendes til behandling i formannskapet. Behandling i Formannskapet : Tor Tveter (H) fremmet følgende forslag: Innstillingen fra utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester vedtas. Tor Tveters (H) forslag enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : De berørte eiendommer tilskrives og orienteres om saken. Side 8

9 Behandling i Kommunestyret : Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : De berørte eiendommer tilskrives og orienteres om saken. Side 9

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet.

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/621 Saksbehandler: Grethe Utvei Organ Møtedato Bygningsrådet 25.08.2015 Kulturutvalget 01.09.2015 Formannsskapet 03.09.2015 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER Rådmannen PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2018-2028 HØRINGSUTKAST Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: 38357700 Telefaks: post@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hole kommune

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hole kommune Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Hole kommune 1 Innhold Innledning:... 2 Planprogram... 3 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer... 3 Organisering av arbeidet... 4

Detaljer

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid Orientering i Formannskapet 22.11.2016 Kulturminneplan status og videre arbeid 22.11.2016 Bakgrunn - bestilling - Bystrategien og kommuneplanens arealdel Bystrategien Byutviklingen i Drammen må skje på

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Strømsund bro, Kopervik, fredet 2008 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner Karmøy kommune Høringsutkast Januar 2013 Innhold 1. Hvorfor kommunedelplan for kulturminner? 2. Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kulturminneprosjektet 2011-2013 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken Tlf 31 29 60 00 postmottak@royken.kommune.no www.royken.kommune.no

Detaljer

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner UTVIKLINGSAVDELINGEN Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken Vår dato: 02.06.2014 Vår referanse: 2008/2373-46 Vår saksbehandler: Deres dato: 03.04.2014 Deres referanse: 14/53-10 Lars Hovland, tlf. 32808664

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune. Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune. Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14. juni 2017 Program for kvelden Velkommen ved ordfører Tore O. Hansen

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Praktisering av kulturminneplaner Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Status Ole Christian Tollersrud 30. oktober 2017 Side 2 Hva slags plantype velger kommunene? 1 % 5 % 22 % Kommunedelplan Temaplan

Detaljer

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/769-23 Saksbehandler: Øystein Jorde FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 1. gangs behandling PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune 2017-2029 Saksbehandler: Liv Lund Nygaard Saksnr.: 16/00005-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalget for miljø-, plan-

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Varsel om endring av reguleringsplan for:- MJ Storgata 2-6

Varsel om endring av reguleringsplan for:- MJ Storgata 2-6 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.01.2017 L.nr. 293/2017 Arkiv: 2016/5588-20160011/L13 «KONTAKT»

Detaljer

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturminne kulturmiljø kulturlandskap 1. Kulturminne spor etter menneskeleg virke Endres i topp-/bunntekst 06.03.2013

Detaljer

Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer. Nedre Eiker kommune 2015-2027

Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer. Nedre Eiker kommune 2015-2027 Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer Nedre Eiker kommune 2015-2027 1 Del I Rammer, mål og innhold...3 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Organisering og finansiering...4 1.3 Målsetting...5

Detaljer

Nyere tids kulturminner kunnskapsstatus i Nordland - betydningen av en kulturminneplan

Nyere tids kulturminner kunnskapsstatus i Nordland - betydningen av en kulturminneplan Nyere tids kulturminner kunnskapsstatus i Nordland - betydningen av en kulturminneplan Kari Torp Larsen Mai 2016 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Kunnskapsstatus / Status for kulturminneplaner Kommunedelplan

Detaljer

Kulturminneplan fra A-Å. Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel

Kulturminneplan fra A-Å. Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel Kulturminneplan fra A-Å Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel 3 veier til målet Kommunedelplan for kulturminner Temaplan for kulturminner Eget tema i kommuneplanen Bedehus og skolehus

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/16 Formannskapet /16 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/16 Formannskapet /16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/1065 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER, ALVDAL OG TYNSET Saksnr. Utvalg Møtedato 50/16 Formannskapet 21.04.2016 148/16 Formannskapet 08.12.2016

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram.

Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram. Moss kommune Arkivref. 15/38143 Vedtatt Skoleoppvekst og kulturutvalget Dato 24.08.15 Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram. Foto: Arild Austad KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: 144 C50 Arkivsaksnr.: 15/336 l.nr. 15/8573 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: 144 C50 Arkivsaksnr.: 15/336 l.nr. 15/8573 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: 144 C50 Arkivsaksnr.: 15/336 l.nr. 15/8573 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Lars Harald Weydahl Sak: VEDTAKSBEHANDLING AV PLANPROGRAM

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Kulturminneplan for Risør

Kulturminneplan for Risør RISØR KOMMUNE Kulturminneplan for Risør Planprogram Vedtatt av Risør bystyre xx.xx.20xx, politisk sak xx/xx, arkivsak 2015/1822 Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Planprogram

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/1188-2 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1.

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1. Byrådssak 1526 /13 Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene 69000000 Vågsbunnen, 16040000 Vågen, kaiene og Bryggen og 4620000 Marken. 1. gangs høring UHSA ESARK-5120-201302469-23 Hva saken gjelder:

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Planprogram - forslag 18.12.2017 Nes kommune Innhold 1 Innledning... 2 2 Overordna føringer... 3 3 Politisk forankring for prosjektet... 4 4 Plantyper...

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BEVARING OG FORVALTNING AV KULTURMINNER, KULTURMILJØER OG KULTURLANDSKAP I LØRENSKOG KOMMUNE FORSLAG JUNI 2014 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Nye forutsetninger,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 05/00265 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REG.BEST. FOR ANTIKVARISK SPESIALOMRÅDE FOR DRØBAK 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Hilde Grevskott Larsen Arkivkode: PLAN antikvarisk spesialområde

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HWI-04/2885-100 PLN 122K 24169/11 08.04.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling

Detaljer

Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune

Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune Planprogram Kulturminneplan for Tingvoll kommune 1 Innledning Kulturminne og kulturmiljø er spor vi menneske har satt etter oss, og kulturlandskap er alt landskap som er påvirket av mennesker. Gamle hus,

Detaljer

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14496/2010 Arkivnr.: 20060008/L12 Saksnr.: 2008/822 Utvalgssak Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen

Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen INFORMASJONSFOLDER FRA KS, FKP OG RA Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Med denne folderen ønsker vi å synliggjøre

Detaljer

KOMMUNEPLAN SOLA KOMMUNE JUSTERINGER AV BESTEMMELSER OG AREALKART PÅ ÅSENNUTEN OG ØLBERGSKOGEN

KOMMUNEPLAN SOLA KOMMUNE JUSTERINGER AV BESTEMMELSER OG AREALKART PÅ ÅSENNUTEN OG ØLBERGSKOGEN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.06.2014 Kommuneplanutvalget 02.09.2014 Kommuneplanutvalget 30.09.2014 Kommuneplanutvalget 24.03.2015 Kommuneplanutvalget 26.05.2015

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Vedtatt i kommunestyret sak 67/16 den 16.06.16 Fredsmonumentet Morokulien Steinbrudd Børli Veterandagene Magnor Planprogram for kulturminneplan for Eidskog

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret Kommunedelplan landbruk 2014-2025 Planprogram Vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn og formål.6 1.1 Formål med planarbeidet 6 1.2 Formål med planprogrammet...6 1.3 Overordnede føringer.6

Detaljer

Arkivsak: 14/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTUMILJØER FØRSTE GANGS BEHANDLING

Arkivsak: 14/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTUMILJØER FØRSTE GANGS BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTUMILJØER FØRSTE GANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 20/14 Formannskapet 13.03.2014

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-3 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/10 18.03.2010

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

KULTURMINNEPLAN FOR BØ KOMMUNE

KULTURMINNEPLAN FOR BØ KOMMUNE PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR BØ KOMMUNE Foto: Norrønafly AS/ Telemuseet. Steinesjøen. Ukjent årstall. Bildet er valgt fordi det viser to kulturminne som vi ikke lengre har Bø kommune. Nothjellen og

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/1035-5 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Kulturminnesatsing i Nord-Trøndelag 2016-2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens

Detaljer

Kulturminner i planlegging

Kulturminner i planlegging Kulturminner i planlegging Kari Torp Larsen 10.12.2015 Foto: Peter Hamlin Kulturminne Med kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet i i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/29 NY KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDELEN Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen Arkiv: 141 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 2/15 Planutvalget 12.02.2015 PS 10/15 Planutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 5/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 5/ Side 1 av 7 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/218-7 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 5/15 22.01.2015 Reguleringsplan for Kopperå

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Strandveien 7-11, Mjøndalen. 1.gangsbehandling etter & i plan og bygningsloven

Forslag til reguleringsplan for Strandveien 7-11, Mjøndalen. 1.gangsbehandling etter & i plan og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Frode Brokhaug L.nr.: 33739/2015 Arkivnr.: 20130002/L12 Saksnr.: 2013/542 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Strandveien 7-11, Mjøndalen. 1.gangsbehandling

Detaljer

Planprogram. Kulturminneplan for Smøla KJELE I KOBBER FRA SMØLEN KOBBERVÆRK. ANNO 1721.

Planprogram. Kulturminneplan for Smøla KJELE I KOBBER FRA SMØLEN KOBBERVÆRK. ANNO 1721. Planprogram Kulturminneplan for Smøla 2018-26 KJELE I KOBBER FRA SMØLEN KOBBERVÆRK. ANNO 1721. Innholdsfortegnelse Innledning....2 Generelt om planprogrammet...2 Rammer for planarbeidet...3 Kommunale føringer:...3

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner. Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012

Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner. Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012 Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012 Bakgrunn: Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av kulturminneområdet (2008-2009)

Detaljer

Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger. Å respektere bygningens særegne byggeskikk

Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger. Å respektere bygningens særegne byggeskikk Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger karakteristisk byggeskikk tålegrense sårbarhet autentisitet særpreg Å respektere bygningens særegne byggeskikk Eksempler

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE

PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE Minnelunden/ Sortland kommunes tusenårssted Kulturfabrikken Sortland KF 2017 Vedtatt av Sortland formannskap 26.01.17, sak 16 Politisk forankring og begrunnelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Kulturminner i kommunen KIK

Kulturminner i kommunen KIK Kulturminner i kommunen KIK Dette får du høre om: Våre forventinger hva og hvorfor Erfaringer så langt Hva du som planlegger kan bidra med? Tips og råd for arbeidet Fritt etter Jan Erik Vold 250 kommuner

Detaljer

Marnardal Kommune. Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner

Marnardal Kommune. Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner Marnardal Kommune Høringsutkast for planprogram: Kommunedelplan for Kulturminner Bakgrunn 1. BAKGRUNN «KULTURMINNER ER ALLE SPOR ETTER MENNESKERS LIV OG VIRKE I VÅRT FYSISKE MILJØ. BEGREPET OMFATTER OGSÅ

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/5534-25 694 Morten Høvik, 25.06.2015 Varsel om vedtak - Fastsetting

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-23 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - UTSATT BEHANDLING AV PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNEPLANUTVALGET

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa «Kulturminneplan»

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa «Kulturminneplan» Høringsutkast Planstrategi og planprogram: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa 2018 2025 «Kulturminneplan» KULTURMINNEPLAN FOR SNÅSA 2018-2025 1 Forord Sammendrag/Index Del 1. innledning

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune

Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune Planprogram Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune Innhold: 1 Bakgrunn og mål 2 Rammer og føringer for planarbeidet 3 Aktuelle problemstillinger - avgrensing 4 Planprosess: organisering, medvirkning

Detaljer

FORSLAG TIL OPPSTART AV FREDNINGSPROSESS FOR EIKELANDS VERK, GJERSTAD

FORSLAG TIL OPPSTART AV FREDNINGSPROSESS FOR EIKELANDS VERK, GJERSTAD 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.04.2013 2012/3831-12550/2013 / 2/67/C50 Saksbehandler: Kirsten Hellerdal Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FORSLAG TIL OPPSTART AV FREDNINGSPROSESS FOR EIKELANDS

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer