Videre oppfølging av arbeid med verdensarv og verdiskaping i Vågsbunnen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videre oppfølging av arbeid med verdensarv og verdiskaping i Vågsbunnen"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/byantikvaren Fagnotat Saksnr.: Emnekode: ESARK-36 Saksbeh: JOGI Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Byantikvaren Dato: 4. september 2013 Videre oppfølging av arbeid med verdensarv og verdiskaping i Vågsbunnen Hva saken gjelder: Bergen kommune er vertskommune for verdensarvstedet Bryggen, med det ansvar det innebærer. Som fagetat for kulturminner har Byantikvaren en særskilt oppgave med å følge opp dette ansvaret. I byrådssak «Verdiskapingsprogram: Synliggjøring av Bergens middelalderbykjerne» ble det fattet følgende vedtak om et verdiskapingsprogram for Vågsbunnen, som også innebar en bestilling på utforming av søknad om utvidelse av verdensarvområdet. I Bystyrets sak 138/12stilte kommuenn seg positiv til at en koordinatorfunksjon for verdensarvstedet Bryggen ble lagt til Bergen kommune. Bergen kommune ønsker en fortsatt aktiv rolle i den videre forvaltningen av kulturarv for Verdensarvområdet Bryggen og er villig til å påta seg funksjonen som verdensarvkoordinator, jf høringsforslaget punkt 4.2. Kommunen har over flere tiår bygget opp verdensarvkompetanse ved forvaltning av Bryggen og deltakelse i internasjonale fora i den forbindelse. Kommunen mener at det er hensiktsmessig at en koordinatorfunksjon for Bryggen legges til Bergen kommune ved Byantikvaren, på grunnlag av erfaring og faglig kompetanse på feltet. Oppfølging av byråds- og bystyrevedtak vedrørende verdensarvpolitikk, verdiskapingsprogram for Vågsbunnen og utfordringene med grunnforholdene i Vågsbunnen er ressurskrevende. Det vil derfor være hensiktsmessig å se disse oppgavene i sammenheng for en best mulig synergi og ressursutnyttelse. Det er behov for å styrke bemanningen med en stilling for oppfølging av nevnte vedtak, og opprettelse av verdensarvkoordinatorfunksjon,. Dette vil ressursmessig gå utenfor Byantikvarens økonomiske rammer og vi ber om at det arbeides for finansiering av en stilling. 1

2 Anbefalt forslag fra Byantikvaren Det arbeides for finansiering av en stilling ved Byantikvaren for å fylle funksjon som verdensarvkoordinator og for oppfølging av vedtak om verdiskapingsprogram og arbeid med en utvidelse av verdensarvområdet. Johanne Gillow byantikvar 2

3 Saksutredning: Oppfølging av arbeid med verdensarv og verdiskaping i Vågsbunnen Bergen kommune er vertskommune for verdensarvstedet Bryggen, med det ansvar det innebærer. Som fagetat for kulturminner har Byantikvaren en særskilt oppgave med å følge opp dette ansvaret. I byrådssak «Verdiskapingsprogram: Synliggjøring av Bergens middelalderbykjerne» ble det videre fattet følgende vedtak om et verdiskapingsprogram for Vågsbunnen, som også innebar en bestilling på utforming av søknad om utvidelse av verdensarvområdet: Det opprettes et verdiskapingsprogram for Synliggjøring av Middelalderbyen hvor også resultatene og erfaringene fra Prosjekt Sandviken inkorporeres. Programmet skal omfatte en forvaltningsplan for strekket Vågsbunnen - Sandviken, samt konkrete handlingsplaner for vern, bruk og formidling av de historiske verdiene i bydelen. Som et eget delprosjekt inntas arbeid for utforming av en søknad om utvidelse av verdensarvområde til å omfatte strekket Domkirken Skuteviken, eventuelt hele Sandviksbukten. Videre ble det i juni 2012 fattet vedtak i Bystyret i sak 138/12 «Høringsuttalelse. Ny helhetlig verdensarvpolitikk» vedrørende funksjonen som verdensarvkoordinator for Bryggen. I tillegg er det gjennom et forprosjekt avdekket en uavklart situasjon vedrørende grunnvannsforholdene i Vågsbunnen, som krever en kulturminnefaglig oppfølging. Resultatene av forprosjektet ble lagt frem i Byrådet, Byrådssak 1470/12 «Grunnforholdene i Vågsbunnen». Vi finner det hensiktsmessig å se oppfølging av disse vedtakene i sammenheng. Verdensarvstedet Bryggen verdensarvkoordinator Verdensarvkonvensjonen fra 1972 slår fast at kultur- og naturarven må sikres fra ødeleggelser, menneskeskapte eller ikke, og føres videre med alle sine verdier til kommende generasjoner. Det er statsparten Norge som har ratifisert konvensjonen og er ansvarlig for at den oppfylles. I Stortingsmelding 35 ( ) «Framtid med fotfeste» fra mai 2013, påpekes behovet for bedre forankring og koordinering av arbeidet med verdensarv. I kap heter det: Ved flere av stedene er det opprettet stillinger som skal koordinere arbeidet lokalt og overfor forvaltningen på regionalt og nasjonalt nivå. Koordinatoren skal ha oversikt over verdensarvområdet, aktuelle problemstillinger og de ulike aktørene. I tillegg bidrar verdensarvkoordinatoren aktivt i arbeidet med å formidle verdensarvverdiene. I kap klargjøres ansvar, organisering og aktører: En rekke aktører og sektorer er involvert i arbeidet med å følge opp verdensarvkonvensjonen, og målet er en helhetlig, tverrsektoriell gjennomføring. Miljøverndepartementet har hovedansvaret, sammen med Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning. Utover det er flere departement, fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner involvert. Norge har ikke systematisk involvert alle relevante aktører, men arbeidet fra sak til sak. Miljøverndepartementet ønsker derfor å organisere verdensarvarbeidet slik at de ulike myndighetene er best mulig koordinert i forvaltningen av våre verdensarvområder, at roller og ansvar er avklart og at 3

4 kompetansen, ressursene og kvaliteten er sikret. Et departementenes verdensarvutvalg vil bli etablert med det som formål. En god informasjonsflyt mellom myndighetene og lokalsamfunnet er avgjørende for en god forvaltning. Miljøverndepartementet vil legge til rette for faste møtearenaer mellom de statlige myndighetene og representanter for verdensarvområdene. For å ivareta kontakten mellom det nasjonale, regionale og lokale nivået, samt få en «motor» for verdensarven, er det ønskelig med egne koordinatorfunksjoner lokalt. Videre er det et mål at mest mulig av samarbeidet om å følge opp enkeltområdene blir tilrettelagt og avklart i egnede, lokale samarbeidsfora med representanter for alle relevante forvaltningsaktører og myndigheter på lokalt og regionalt nivå. Miljøverndepartementet vil særlig ta ansvaret for å sikre at slike lokale samarbeidsfora blir etablert og får utviklet seg videre.» I kapittel konkluderes det videre med: Regjeringen vil: tydeliggjøre sektoransvaret og koordinere den statlige politikken for verdensarven sikre god informasjonsflyt mellom myndighetene og lokalsamfunnet sikre en fortsatt bred forankring for lokal oppfølging av verdensarven gjennom lokale samarbeidsfora og lokale koordinatorfunksjoner Miljøverndepartementets bearbeidete notat «Ny helhetlig verdensarvpolitikk» er innarbeidet i stortingsmeldingen. I høringsnotatet utdypes funksjonen nærmere. I dette notatet heter det at «Stor oppmerksomhet, forventninger om kvalitet og faglighet samt høy aktivitet og innsats krever særlige krav til god dialog mellom de lokale, regionale og nasjonale nivåene for å oppnå god ressursbruk, koordinering og gjennomføringsevne i oppfølgingen av verdensarvområdene. Samarbeidet skal organiseres slik at det ikke kommer i konflikt med de ulike myndighetenes ansvar og roller etter nasjonalt lovverk.» Det foreslås at koordinatorfunksjonen bør knyttes til eksisterende fagmiljø (s.20). Videre at den skal bidra til informasjon mellom de lokale, regionale og nasjonale aktørene, organisasjonene og myndighetene koordinere rapporteringen ha oversikt over verdensarvområdet, aktuelle problemstillinger, sentrale oppgaver, arbeidet som pågår og de ulike aktørene melde fra når verdensarvverdier er truet bidra til å gjennomføre planen for forvaltning være orientert om status og bidra aktivt i formidlingen organisere samarbeid og drive nettverksbygging for å involvere ressurspersoner og kompetansemiljø som har betydning for oppfølgingen av verdensarven være en stedlig mottaker eller adresse for forespørsler og informasjon om verdensarvområdet delta i nasjonale og nordiske nettverk for verdensarvkoordinatorer være sekretær for det lokale verdensarvrådet Byantikvaren fyller i praksis flere av disse oppgavene med hensyn til rapportering, nettverk og sekretariat for dagens «Samarbeidsgruppe for Bryggen», og en koordinatorfunksjon lagt til Byantikvaren vil synliggjøre og styrke kommunens vektlegging av verdensarven som en del 4

5 av Bergen kommunes verdensarvforvaltning. Flere norske verdensarvsteder har stillingen som verdensarvkoordinator lagt til aktuelle kommuner. I forbindelse med høring våren 2012 av Miljøverndepartementets notat «Ny helhetlig verdensarvpolitikk» uttalte kommunen uttalte seg gjennom Bystyrets sak 138/12. Bergen kommune, som berøres av høringen gjennom det urbane verdensarvområdet Bryggen, ser det som svært positivt at det er tatt initiativ til en ny, helhetlig verdensarvpolitikk med den satsningen det innebærer. Kommunen støtter Miljøverndepartementets anbefalinger i Ny, helhetlig verdensarvpolitikk. Forslaget vil kunne gi klarere ansvarsforhold og bedre forvaltning av verdensarvområdene. Bergen kommune ønsker en fortsatt aktiv rolle i den videre forvaltningen av kulturarv for Verdensarvområdet Bryggen og er villig til å påta seg funksjonen som verdensarvkoordinator, jf høringsforslaget punkt 4.2. Kommunen har over flere tiår bygget opp verdensarvkompetanse ved forvaltning av Bryggen og deltakelse i internasjonale fora i den forbindelse. Kommunen mener at det er hensiktsmessig at en koordinatorfunksjon for Bryggen legges til Bergen kommune ved Byantikvaren, på grunnlag av erfaring og faglig kompetanse på feltet. Vi er kjent med at en lokalt forankret koordinatorfunksjon også er benyttet i andre urbane kulturarvområder på verdensarvlisten, jf Regensburg (Tyskland),Bath og Durham(Storbritannia). Bergen kommune ser positivt på forslaget om å etablere sentre for verdensarven og ønsker å bidra til opprettelsen av et verdensarvsenter i Bergen iht. anbefaling under høringsforslagets punkt 4.6. I Stortingsmeldingen «Framtid med Fotfeste» fra 2013 vektlegges også andre aktører i verdensarvarbeidet. Det vil være naturlig at en verdensarvkoordinator også bidrar til slikt samarbeid. I meldingen heter det: «Frivillige organisasjoner er viktige samfunnsaktører. Også i arbeidet med å følge opp verdensarven er det lokale og frivillige engasjementet et nødvendig supplement til den offentlige forvaltningen. I løpet av de siste årene har flere organisasjoner som bidrar i arbeidet med å følge opp verdensarvområdene, blitt etablert. Disse gjør en viktig innsats i sine respektive verdensarvområder. Departementet vil vurdere om de skal få en mer formell rolle i arbeidet. For å sikre en bredere lokal forvaltning vil man vurdere å trekke næringslivsaktører og andre samfunnsaktører mer med i arbeidet.» I Miljøverndepartementets notat i forbindelse med nevnte høring, sies det at verdensarvkoordinatoren ikke trenger å være en egen stilling, men klart definert når det gjelder oppgaver og ansvar (s 20). Bryggen er et verdensarvsted av begrenset geografisk omfang, og i en oppstartsfase bør det være mulig å kombinere denne funksjonen med andre relaterte oppgaver i en stilling. Funksjonen vil ha potensiale for et økende omfang av oppgaver på sikt. Dette med tanke på å være en pådriver for verdensarvarbeidet og bidra til samarbeid mellom mange aktører og interesser, samt organisering av verdensarvarbeidet for øvrig. Riksantikvaren har gått inn med midler for koordinatorstillinger ved andre verdensarvsteder, som Røros. Byantikvaren er positiv til at det søkes om en koordinatorfunksjon for verdensarvstedet Bryggen. Vi ber om at det opprettes en stilling for å ivareta koordinatoransvaret og at denne legges til fagetaten. Sammen med andre relaterte oppgaver, som arbeidet med en eventuell 5

6 utvidelse av verdensarvområdet, er det ønskelig å styrke etaten med en stilling knyttet til verdensarvspørsmål og Bryggen. Vågsbunnen verdiskapingsprogram og forvaltning av kulturminneverdier I fagnotatet til Byrådssak beskrives de kulturhistoriske verdiene i Vågsbunnen. Arbeid rettet mot en løfting av området, verdiskaping og generell økt bevissthet om Vågsbunnens middelalderstruktur og høye verdi som historisk område, er i gang innenfor de ressurser og muligheter som har vært til rådighet. Dette har de senere år skjedd i tett samarbeid med andre aktører. Her nevnes blant annet Nattjazz 2012, Internasjonale trefestival 2012, lokal trefestival 2013 og «Byantikvarens julekalender» i 2011 og 2012 i samarbeid med Høyskolen for Kunst og Design og de næringsdrivende. I tillegg vil Grønn etats planlagte opprustning av Korskirkeallmenningen og en opprusting av Kong Oscars gate i regi av Bergensprogrammet være positive tiltak for området. I august 2013 fattet Byrådet vedtak i en sak om plassering av torghandlerne, hvor kategori 3 skulle plasseres på en bilfri Korskirkeallmenning fra ( Byrådssak 1378/13). Dette er alt viktige bidrag til en opprusting og verdiskaping i området, og viser at en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming er fruktbar. Byantikvaren ønsker en mer aktiv oppfølging av vedtaket om et verdiskapingsprogram enn det som har vært mulig innenfor de ressurser som har vært til rådighet. Dette gjelder både i forhold til utforming og gjennomføring av en konkret handlingsplan for videre oppfølging av programmet, men også for å følge opp det spesifikke delprosjektet som gjelder en mulig utvidelse av verdensarvområdet. Faglig sett vurderer Byantikvaren det som hensiktsmessig å utrede og vurdere hvorvidt verdensarven i Bergen naturlig bør utvides til å omfatter et større område, slik det nå oftere gjøres i andre «nyere» verdensarvbyer. Bryggen er del av et videre helhetlig kulturmiljø som innbefatter ikke bare havnestrukturene på Bryggen, men også den samtidige urbane strukturen mot Vågsbunnen, og havneutvidelsene mot Skuteviken og Sandviken fra 1600-tallet. En slik utvidelse krever et grundig forarbeid, da det er omfattende krav til dokumentasjon og vurdering av berørte verdier. Slik vi har forstått det, vil det trolig være nødvendig med en renominasjon av et utvidet verdensarvområde. Spørsmålet om søknad om utvidelse, og en eventuell renominasjon, avgjøres av statlige myndigheter, men selve dokumentasjonsarbeidet vil trolig kunne gjøres lokalt i nært samarbeid med statlige myndigheter. Det vil også være naturlig å søke råd hos internasjonale eksperter på verdensarv. En mer aktiv og kontinuerlig oppfølging av vedtaket fra desember 2010 medfører således et behov for å styrke bemanningen for å kunne gjennomføre, og for å unngå at dette arbeidet skjer på bekostning av effektiv saksbehandling ved etaten. Når det gjelder grunnvannsforholdene i Vågsbunnen, er disse nært knyttet til de store kulturminneverdiene i de arkeologiske kulturlagene i grunnen og til konsekvensene av endringer som også i stor grad berører kulturminnene over bakken. Et forprosjekt ble opprettet av Byrådsavdelingen for å se helhetlig på forholdene, og i saken som ble fremlagt for Byrådet (1470/12) ble det blant annet anbefalt et oppfølgingsprosjekt knyttet til overvåkning og modellering av grunn og grunnvannsforholdene i Vågsbunnen i samarbeid med andre aktuelle parter. Et prosjektforslag er under utarbeidelse ved NGU. Arbeidet vil medføre faglig medvirkning og oppfølging fra Byantikvaren. 6

7 Konklusjon Oppfølging av byråds- og bystyrevedtak vedrørende verdensarvpolitikk, verdiskapingsprogram for Vågsbunnen og utfordringene med grunnforholdene i Vågsbunnen er ressurskrevende. Det vil derfor være hensiktsmessig å se disse oppgavene i sammenheng for en best mulig synergi og ressursutnyttelse. Det er behov for å styrke bemanningen med en stilling for oppfølging av nevnte vedtak, og opprettelse av verdensarvkoordinatorfunksjon,. Dette vil ressursmessig gå utenfor Byantikvarens økonomiske rammer og vi ber om at det arbeides for finansiering av en stilling. 7

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 070/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 070/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/13623 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 070/12 Fylkestinget 11.06.2012 Høring - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Sammendrag Miljøverndepartementet har utarbeidet

Detaljer

Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling

Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling Horten kommune Vår ref. 12/19981 12/3545-2 / FA-C51 Saksbehandler: Vera Irene Gjersøe Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta

Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni 2017 Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta Bergkunsten i Alta Den største samlingen av bergkunst i Nord-Europa knyttet til jakt-

Detaljer

Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har i brev sendt dokumentet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring.

Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har i brev sendt dokumentet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring. Byrådssak /12 Høringsuttalelse - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk UHSA ESARK-03-201200121-69 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har i brev 29.3.2012 sendt dokumentet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren. Saksnr.: Til: BBU Stab Kopi til: Byantikvaren. Dato: 19. juni 2017

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren. Saksnr.: Til: BBU Stab Kopi til: Byantikvaren. Dato: 19. juni 2017 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren Fagnotat Saksnr.: 201631985-3 Emnekode: ESARK-36 Saksbeh: METT Til: BBU Stab Kopi til: Fra: Byantikvaren Dato: 19. juni 2017 Kulturminneplan for Bergen Kommune 2019-2023

Detaljer

Verdensarv innhold, roller og ansvar og litt om Riksantivarens tidligere arbeid med gruveforurensning på Røros

Verdensarv innhold, roller og ansvar og litt om Riksantivarens tidligere arbeid med gruveforurensning på Røros Adresseavisen Verdensarv innhold, roller og ansvar og litt om Riksantivarens tidligere arbeid med gruveforurensning på Røros Gruveseminar, Røros, 6. mars 2018 Ragnhild Hoel, Riksantikvaren Konvensjonen

Detaljer

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1.

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1. Byrådssak 1526 /13 Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene 69000000 Vågsbunnen, 16040000 Vågen, kaiene og Bryggen og 4620000 Marken. 1. gangs høring UHSA ESARK-5120-201302469-23 Hva saken gjelder:

Detaljer

Verdensarv - Røros bergstad og Circumferensen Tilslutning til opprettelse av verdensarvsenter

Verdensarv - Røros bergstad og Circumferensen Tilslutning til opprettelse av verdensarvsenter Saknr. 12/2173-24 Saksbehandler: Tore Lahn Verdensarv - Røros bergstad og Circumferensen Tilslutning til opprettelse av verdensarvsenter Innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark slutter seg til følgende

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

NORGES VERDENSARV I 10 ÅR Rita Johansen

NORGES VERDENSARV I 10 ÅR Rita Johansen NORGES VERDENSARV I 10 ÅR 2007-2017 Rita Johansen FORMÅL har som formål å ivareta og fremme de norske verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs verdensarvkonvensjon

Detaljer

Møte i faggruppa for verdensarvrådet: 4. desember 2014 Møtested: Storstuggu, Røros

Møte i faggruppa for verdensarvrådet: 4. desember 2014 Møtested: Storstuggu, Røros Møte i faggruppa for verdensarvrådet: 4. desember 2014 Møtested: Storstuggu, Røros Sakliste: 1. Utarbeide oversikt over involverte instanser, organisasjoner, og aktører i verdensarvarbeidet. Oppdragsbestilling.

Detaljer

Observatører: Magnus Borgos, Odd Sletten, Petter Koren, Eivind Moen, Roy Åge Håpnes

Observatører: Magnus Borgos, Odd Sletten, Petter Koren, Eivind Moen, Roy Åge Håpnes Side1 Referat møte i Verdensarvrådet 01.10.2014 Tid 0900-1100 Sted: Tynset Til stede Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Bjarne Granli (med fullmakt fra Lars Erik Hyllvang) Elisabeth Paulsen,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM NY, HELHETLIG VERDENSARVPOLITIKK

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM NY, HELHETLIG VERDENSARVPOLITIKK Oslo, den 30.06.12 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM NY, HELHETLIG VERDENSARVPOLITIKK ICOMOS Norge viser til oversendelse den 29.03.12 med anmodning om

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Rune Lødøen, tlf C

Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Rune Lødøen, tlf C TINN KOMMUNE Rådmann Miljøverndepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 01/1707-4 Rune Lødøen, tlf..35 08 5 11 C5 01.07.01 Høring - Ny, helhetlig Vedlagt følger høringsuttalelse

Detaljer

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høring. Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høring. Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Saknr. 12/4554-2 Ark.nr. C50 &13 Saksbehandler: Tore Lahn Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høring. Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 Oslo Dato 31. januar 2018 Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken Norges verdensarv Norges Verdensarv er en felles organisasjon for

Detaljer

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu Røros

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu Røros Side1 Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu Røros 1230-1500. Sak 01/17 Sak 02/17 Sak 3/17 Sak 4/17 Sak 5/17 Sak 6/17 Innkalling, sakliste, referat 1.Godkjenning

Detaljer

RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV

RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV VERDENSARVRÅDET FOR RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV SAMARBEIDSORGAN FOR VERDENSARVOMRÅDET PARTNERSKAPSAVTALE UTKAST 22.04 2014 1 1. FORMÅL Avtalen har som formål å sørge for et godt samarbeid om og koordinering

Detaljer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Et verdensarvsenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om verdensarvkonvensjonen og søker aktiviteter knyttet til å oppleve verdensarven.

Detaljer

Verdensarven og besøksstrategiene for de store verneområdene i Circumferensen. Verdensarven i verneområdene verneområdene i verdensarven

Verdensarven og besøksstrategiene for de store verneområdene i Circumferensen. Verdensarven i verneområdene verneområdene i verdensarven Verdensarven og besøksstrategiene for de store verneområdene i Circumferensen Verdensarven i verneområdene verneområdene i verdensarven Konvensjonen om verdens natur og kulturarv Vedtatt av UNESCO:16.

Detaljer

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/2173-4 Ark.nr. C52 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Tore Lahn Regionplan Røros bergstad og Circumferensen - handlingsprogram 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

UNESCO-samarbeid for internasjonal posisjonering. Industristedene Notodden og Rjukan

UNESCO-samarbeid for internasjonal posisjonering. Industristedene Notodden og Rjukan UNESCO-samarbeid for internasjonal posisjonering Industristedene Notodden og Rjukan Verdensarven World Heritage Sites UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder er en liste over natur- og kultursteder

Detaljer

INNSPILLSMØTE KULTURMINNESTRATEGI KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

INNSPILLSMØTE KULTURMINNESTRATEGI KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT INNSPILLSMØTE KULTURMINNESTRATEGI 26.04.2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT IDENTITET MED SÆRPREG Kulturminneplan for Bergen (forslag fra Byantikvaren) DEL 1: KULTURMINNESTRATEGI 2019-2023

Detaljer

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar Byan ti kvaren Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune i Komité for miljø og byutvikling desember 2011 Johanne Gillow Konstituert byantikvar Bygninger, byrom og skapte landskap hvor struktur, form og

Detaljer

Bergenhus. Endring av planbestemmelse til planene Vågbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 2. gangs behandling.

Bergenhus. Endring av planbestemmelse til planene Vågbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 2. gangs behandling. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 27.2.2014 Saksnr.: 201302469/41 Emnekode:

Detaljer

ETAT FOR PLAN OG GEODATA

ETAT FOR PLAN OG GEODATA BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201302469/18 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: MEIV Til: Byrådsavd Byutvikling, klima, miljø Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Trøndelag fylkeskommune Seksjon Kulturminner

Trøndelag fylkeskommune Seksjon Kulturminner KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO Vår dato: 01.02.2019 Vår referanse: 201872996-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Silje S. Holiløkk - innspill til ny stortingsmelding

Detaljer

Forslag til. for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune

Forslag til. for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune Forslag til for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune 2019-2031 1 Innhold Bakgrunn. 3 Planprogram 3 Formålet med planarbeidet. 4 Overordnede rammer og føringer

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Kommunehuset Os, 21.april kl. 1000

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Kommunehuset Os, 21.april kl. 1000 Side1 Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Kommunehuset Os, 21.april kl. 1000 Sak 10/17 Sak 11/17 Sak 12/17 Sak 13/17 Sak 14/17 Sak 15/17 Innkalling, sakliste, referat

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015

Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015 Saksnr: 201511661-25 Saksbehandler: KAKL Delarkiv: ESARK-07 Rapport fra Prosessgruppe 1 Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015

Detaljer

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Viser til brev av 14. september

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

Gruveseminaret Røros mars

Gruveseminaret Røros mars Gruveseminaret Røros 6. -7. mars Røros Kobberverk Røros kobberverk 333 år med verdiskaping, samfunnsbygging, bygningsarv, håndtverk og kulturuttrykk 333 år med tungmetallforurensing, svovelrøyk, naturinngrep

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE Vega kommune har 1 232 innbyggere. Jordbruk er største næring. Havbruk, videreforedling av sjømat og reiseliv er de nye

Detaljer

Bergenhus. Endring av planbestemmelse til planene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 2.

Bergenhus. Endring av planbestemmelse til planene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 2. Byrådssak 272/14 Bergenhus. Endring av planbestemmelse til planene 6900000 Vågsbunnen, 16040000 Vågen, kaiene og Bryggen og 4620000 Marken. 2. gangs behandling UHSA ESARK-5120-201302469-42 Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Byrådssak 78/16. Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg ESARK

Byrådssak 78/16. Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg ESARK Byrådssak 78/16 Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg OHST ESARK-5120-201125114-546 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok trasé for bybanen fra sentrum til Åsane/Vågsbotn i juni 2014 (sak 137/14).

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Knut Grønntun Miljøverndepartementet Bakgrunn hva sier loven? 6-1: For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING 1. Bakgrunn Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet

Detaljer

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201500990-51 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Byrådssak 18/12. Dato: 23. januar Byrådet. Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften ESARK

Byrådssak 18/12. Dato: 23. januar Byrådet. Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften ESARK Dato: 23. januar 2012 Byrådssak 18/12 Byrådet Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften UHSA ESARK-03-201100219-281 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut på høring

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Byrådssak 270/17 Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid ASKI ESARK-03-201600938-148 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 14.6.2017 på

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Forslag til Planprogram Oddentunet, Narjordet, Os kommune 19.02.2019 1 Dokumentinformasjon: Tittel: Forfattere: Forslag til planprogram for Kommunedelplan

Detaljer

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Byrådssak 1594/13 Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) MOBR ESARK-03-201301526-345 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har

Detaljer

Forfall: Aasa Gjestvang, Maren Halberg, Jon Nordsteien, Petter Koren

Forfall: Aasa Gjestvang, Maren Halberg, Jon Nordsteien, Petter Koren Side1 Referat verdensarvrådet 07.12.2015 Tid: 1130-1530 Sted: Tolga, Malmplassen gjestegård Rådsmedlemmer til stede Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Runa Finborud, Lars Erik Hyllvang,

Detaljer

Modeller og eksempler

Modeller og eksempler Modeller og eksempler UNESCOs Verdensarvkonvensjon UNESCOs World Heritage Committee vedtak 16.november 1972 Omfatter både kultur- og naturarv UNESCOs WHCommittee Forholder seg formelt til Statsparten ICOMOS,

Detaljer

Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, 2017

Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, 2017 Saknr. 17/1426-1 Saksbehandler: Elisabeth Seip Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar prioriteringsbrevet til fylkeskommunene for 2017 til etterretning

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Prosjekt Sandviken. - historisk identitet som premiss for utvikling og verdiskaping

Prosjekt Sandviken. - historisk identitet som premiss for utvikling og verdiskaping Prosjekt Sandviken - historisk identitet som premiss for utvikling og verdiskaping IN MEMORIAM Internasjonal bakgrunn Det Vestindiske Kompanis internasjonale trekanthandel på 1600-tallet Europeiske varer

Detaljer

Sak XX/XX PLANPROGRAM. Kulturminneplan

Sak XX/XX PLANPROGRAM. Kulturminneplan Sak XX/XX PLANPROGRAM Kulturminneplan 2019 2031 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål med planen... 3 3 Sentrale temaer og problemstillinger... 4 4 Rammer for planarbeidet... 4 5 Organisering...

Detaljer

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Miljøverndepartementet

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Miljøverndepartementet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Miljøverndepartementet tar i betraktning at deler av kultur- og naturarven er av så enestående interesse at det er behov for å bevare den som del av hele menneskehetens

Detaljer

Innspillsmøte 12. juni Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Innspillsmøte 12. juni Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Innspillsmøte 12. juni 2017 - Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Kulturminister Linda Hofstad Helleland markerer starten på arbeidet med en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2009 2014 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /9 Emnekode: ESARK 7112

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /9 Emnekode: ESARK 7112 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 19.06.2019 Saksnr.: 201739900/9 Emnekode: ESARK 7112 Saksbeh.: HHER Forslag

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet Notat Til: Via: Kopi: Fra: Personalseksjonen Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling Seksjon for budsjett og forvaltning Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning Seksjon for multilateral

Detaljer

Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling

Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling Visjoner for vern og utvikling i Viken kulturarv som ressurs for regional utvikling Tre planer, felles mål Tre planer, felles mål Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner

Rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner Saksnr.: 2019/3675 Løpenr.: 109263/2019 Klassering: 144 Saksbehandler: Jan Bakke Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 29.05.2019 25/2019 Fylkesutvalget 06.06.2019

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98.

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98. Byrådssak 1008 /15 Høringsuttalelse til forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten ESDR ESARK-03-201400052-44

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Byrådssak 1322 /16 Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven FIWE ESARK-03-201600221-261 Hva saken gjelder: Hordaland

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201119335/11 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Høringsuttalelse fra Rørosmuseet

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Høringsuttalelse fra Rørosmuseet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Høringsuttalelse fra Rørosmuseet Innledning Rørosmuseet ønsker å berømme det initiativ som Miljøverndepartementet har tatt for å utarbeide et forslag til en sammenhengende

Detaljer

Byrådssak 1296 /13. Framtidig bruk av Rådhuskvartalene ESARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1296 /13. Framtidig bruk av Rådhuskvartalene ESARK Hva saken gjelder: Byrådssak 1296 /13 Framtidig bruk av Rådhuskvartalene OLOI ESARK-166-201319418-1 Hva saken gjelder: Rådhuskvartalene, mellom Kaigaten, Christies gate, Allehelgensgate og Peter Motzfeldts gate, har en lang

Detaljer

Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard - oppdragsbrev til Sysselmannen på Svalbard

Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard - oppdragsbrev til Sysselmannen på Svalbard DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref Vår ref Dato 3 JUN 2009 200901602 Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard -

Detaljer

Prosjektplan Utvikling av undervisningsopplegg om verdensarv

Prosjektplan Utvikling av undervisningsopplegg om verdensarv Prosjektplan Utvikling av undervisningsopplegg om verdensarv 2016-2018 (per 15.04.16) 1. Overordnet prosjektmål Barn og ungdom i verdensarvområdet Vinje-Tinn-Notodden og Telemark forøvrig skal kjenne til

Detaljer

FREMTIDIG ORGANISERING AV FORVALTNINGSAPPARATET PÅ INNVANDRINGS OG INTEGRERINGSFELTET

FREMTIDIG ORGANISERING AV FORVALTNINGSAPPARATET PÅ INNVANDRINGS OG INTEGRERINGSFELTET 14.09.2004 FREMTIDIG ORGANISERING AV FORVALTNINGSAPPARATET PÅ INNVANDRINGS OG INTEGRERINGSFELTET Mandatet: En undersøkelse av hvordan dagens organisering av innvandrings og integreringsfeltet kan endres

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje og veileder om utredning av demenssykdom, medisinsk behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende

Nasjonal faglig retningslinje og veileder om utredning av demenssykdom, medisinsk behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende Nasjonal faglig retningslinje og veileder om utredning av demenssykdom, medisinsk behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende Oslo 12. mars 2014 Berit Kvalvaag Grønnestad Vedtak

Detaljer

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 14/05609-1 Saksbehandler Baard Gonsholt Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.11.14 Utvalg for barn unge og kultur 18.11.14 Bystyret 06.11.14 NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Saksbehandler: Are Antonsen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING-NOU 2009:22. SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE

Saksbehandler: Are Antonsen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING-NOU 2009:22. SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Antonsen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/6316-3 Dato: 18.08.2010 HØRING-NOU 2009:22. SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for oppvekst

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015

MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015 MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015 Saksfremlegg Sak 1/2015 Orientering om status og fremdrift i behandlingen av søknaden Verdensarvrådet tar rapporteringen til orientering. Saksopplysninger

Detaljer

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet 08.11.2017 Etablering av europeiske villreinregioner Forslag fra «Villrein og Samfunn»

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd, for perioden

Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd, for perioden Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd, for perioden 2018 2019 Overordnede fokusområder Arbeid med å etablere et permanent utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og kulturskoler, basert på veiledningsmetodikk.

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten. Planen, som

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /15 Saksbeh.: OYAN Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /15 Saksbeh.: OYAN Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.12.2009 Saksnr.:

Detaljer

Rådsmedlemmer og observatører kan ta med bisittere etter behov.

Rådsmedlemmer og observatører kan ta med bisittere etter behov. Side1 Saksdokumenter verdensarvrådet 07.12.2015 Tid: 1130-1530 Sted: Tolga, Malmplassen gjestegård Inviterte rådsmedlemmer Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Runa Finborud, Lars Erik

Detaljer

Saksdokumenter Verdensarvrådet 11. mars 2015 Tid: 11. mars, Sted: Kølfogden, Storstuggu Røros

Saksdokumenter Verdensarvrådet 11. mars 2015 Tid: 11. mars, Sted: Kølfogden, Storstuggu Røros Side1 Saksdokumenter Verdensarvrådet 11. mars 2015 Tid: 11. mars, 0900-1200 Sted: Kølfogden, Storstuggu Røros Inviterte Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Arnfinn Nergård, Jan Håvard Refsethås,

Detaljer

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høringsuttalelse fra. Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høringsuttalelse fra. Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen Side1 Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høringsuttalelse fra Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen vil med dette gi sin høringsuttalelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 85 ( )

Ot.prp. nr. 85 ( ) Ot.prp. nr. 85 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner Tilråding fra Miljøverndepartementet 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer