Side 1. PSI Group ASA - Q PSI Group ASA Q Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008"

Transkript

1 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret

2 PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7 prosent til MNOK 199,1 (MNOK 117,3) og for ble driftsinntektene MNOK 553,3 (MNOK 462,9). Bruttomarginen i 4. kvartal er 55,8 prosent (44,4 prosent) og for er bruttomarginen 50,5 prosent (43,5 prosent). EBITDA-resultatet i 4. kvartal økte til MNOK 46,8 (MNOK 15,4) inkludert engangsposter med MNOK 11 (MNOK 3). EBITDA-margin i 4. kvartal eksklusiv engangsposter var 18,0 prosent (10,6 prosent). For er EBITDA MNOK 76,3 (MNOK 56,1) med en margin på 13,8 prosent (12,2 prosent) inkludert engangsposter på MNOK 11. Proforma-omsetningen i 4. kvartal økte med MNOK 20,7 noe som utgjør 11,6 prosent mens EBITDA proforma økte med MNOK 30,9 noe som utgjør 194 prosent. Proformatallene er basert på konsoliderte tall fra PSI Group og CashGuard i 4. kvartal. Positiv kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i 4. kvartal økte til MNOK 19,7 (MNOK 8,9) og for MNOK 40,2 (MNOK 48,7). Det er den siste tiden inngått flere viktige avtaler som gir et godt utgangspunkt for 2009, og det er generelt god aktivitet innen våre forretningsområder. Så langt har konsernet i liten grad vært berørt av finanskrisen og våre forretningsområder antas å være forholdsvis robuste, selv om også vi må forvente å merke konsekvenser av finanskrisen og en større generell usikkerhet fremover. For 2009 forventes det fortsatt omsetningsvekst i kombinasjon med gode resultater. Konsern nøkkeltall 4. kvartal Hele året EBITDA Resultat før skattekostnad Resultat pr. aksje 0,90 0,32 0,60 2,96 Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Dekningsgrad 55,8 % 44,4 % 50,5 % 43,5 % EBITDA-Margin 23,6 % 13,2 % 13,8 % 12,2 % TNOK TNOK EBITDA Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 PSI Group ASA - Q2 Side 2

3 Side 3 PSI Group ASA - Q4 KONSERNET Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 199,1 i 4. kvartal sammenliknet med MNOK 117,3 i tilsvarende periode i. For er konsernets omsetning på MNOK 553,3 (MNOK 462,9). Veksten skyldes i hovedsak fusjonen med CashGuard og gradvis økende inntektssynergier mellom de ulike forretningsområdene. Leveransetakt av CashGuard-systemer i Norge og Sverige tok seg vesentlig opp i 4. kvartal samtidig som aktiviteten innen Cash Management CIT/ATM var høy i kvartalet. EBITDA i 4. kvartal ble MNOK 46,8 (MNOK 15,4), noe som inkluderer engangspost på MNOK 11 relatert til regnskapmes sig gevinst tilknyttet kjøpet av Friström Innovasjon AB ettersom balanseførte forpliktelser er reversert som følge av oppkjøpet. For hele året ble EBITDA på MNOK 76,3 (MNOK 56,1) inkludert engangsposter på MNOK 11. Skattekostnader inkluderer en engangspost på MNOK 2,0 tilknyttet reduksjonen av skattesatsen i Sverige, fra 28 prosent til 26,3 prosent, noe som således reduserer utsatt skattefordel. Resultat etter skattekostnad i 4. kvartal ble MNOK 20,8 (MNOK 3,8) og for hele året MNOK 14,1 (MNOK 35,7). - Proforma-omsetningen i 4. kvartal økte med MNOK 20,7 noe som utgjør 11,6 prosent mens EBITDA proforma økte med MNOK 30,9 noe som utgjør 194 prosent. Proformatallene er basert på konsoliderte tall fra PSI Group og Cash- Guard i 4. kvartal. Konsernets omsetning og resultat er ellers preget av høy internomsetning mellom forretningsområdene noe som reduserer konser nets konsoliderte omsetning og styrker resultatmarginene. Under avskrivninger inngår engangspost på MNOK 5,5 for immaterielle avskrivninger med svært kort avskrivningsperiode relatert til fusjonen med CashGuard AB. Den endelige beregningen av merverdiene av fusjonen med CashGuard AB har økt henholdsvis både goodwill og egenkapital med MNOK 40,8. Fusjonen med CashGuard AB er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 10. juni. På ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA 9. januar 2009 ble Svein S. Jacobsen og Guri Kogstad enstemmig valgt som nye styremedlemmer i henhold til valgkomiteens innstilling. Samtidig ble Patrick Sandahl og Knut Harald Nilsen enstemmig valgt inn i valgkomiteen i henhold til styrets innstilling. FORRETNINGSOMRÅDENE Det rapporteres på følgende tre forretningsområder: Retail Solutions omfatter den tidligere virksomheten til PSI før fusjonen - herunder løsningssalg og ettermarked til både detaljhandelen, industri og offentlige virksomheter - noe som eksempelvis betyr at merverdien tilknyttet salget av CashGuard-systemer fra PSIs norske og svenske virksomhet fremkommer her. Cash Management Retail omfatter den tidligere virksomheten til CashGuard som inkluderer all utvikling, produksjon og salg av systemer til alle CashGuards globale detaljhandels partnere/distributører herunder PSI-selskapene. Cash Management CIT/ATM omfatter virksomheten til Security Qube Systems AB (SQS). Virksomhetsområdet leverer markedets mest avanserte kontantsikringsløsninger for minibanker og pengetransporter. SQS er også en betydelig underleverandør av tilsvarende innfargningsteknologi til CashGuards produkter til den delen av detaljhandelssegmentet som krever markedets høyeste sikkerhet. Retail Solutions 4. kvartal Hele året EBITDA EBITDA-Margin 8,5 % 11,6 % 8,8 % 12,7 % God utvikling i omsetning og resultat Høyt aktivitetsnivå og igjen økende leveransetakt av CashGuard-løsninger Det er i Norge og Sverige levert 600 CashGuard-systemer i kvartalet mot 485 i samme kvartal i fjor Viktig rammeavtale inngått med ledende norsk dagligvarekjede på CashGuard-løsninger i januar 2009 Driftsinntektene i 4. kvartal ble MNOK 126,4 (MNOK 116,9) EBITDA ble MNOK 10,7 (MNOK 13,6). ellers god ak tivitet i markedet og det arbeides med flere større prosjekter både i Norge og Sverige. Norge Utviklingen i Norge er generelt positiv med økende leveranser av CashGuard-løsninger. Samtidig er det i januar 2009 inngått en viktig rammeavtale for CashGuard-løsninger med en ledende norsk dagligvarekjede, noe som forventes å medføre betydelige leveranser både i 2009 og EBITDA i 4. kvartal er belastet med kostnader av engangskarakter på MNOK 3 hovedsakelig tilknyttet nedskrivning av varelager. Aktivitetsnivået og omsetnin gen innen Retail Solutions øker i 4. kvartal sammenlignet med samme periode foregående år. Etterspørselen og leveransetakten tilknyttet CashGuard er stor og omsetningen innen dette forretning sområdet stiger med ca 8 prosent i kvartalet. Det er Sverige Samtidig har utviklingen i Sverige i løpet av siste kvartal vært meget god. Leveranser av CashGuard-løsninger har vært høy, men også relatert til Pricer og Repant er utviklingen positiv basert på generelt god etterspørsel etter selskapets produkter og løsninger.

4 PSI Group ASA - Q4 Side 4 Cash management retail 4. kvartal Hele året EBITDA EBITDA-Margin 18,9 % 10,9 % Sterkt kvartal med meget gode resultater 4. kvartal preges av høy leveransetakt i Norge og Sverige samt til Tyskland, Frankrike, Spania og Kuwait Ny viktig rammeavtale inngått Driftsinntektene i kvartalet ble MNOK 36,4 EBITDA på MNOK 6,9 Den siste tiden er det som tidligere kommunisert nedlagt et dedikert arbeid for å ta ut betydelige kostnadssynergier og gjøre organisasjonen mer effektiv og mer partnerorientert i det internasjonale markedet. I kombinasjon med høy leveransetakt i Norge og Sverige gir dette meget gode resultater. Markeder/Produktutvikling Norge og Sverige er fremdeles de to dominerende markedene innen Cash Management Retail. Aktiviteten i Norge er igjen økende og det er i januar 2009 inngått en viktig rammeavtale med en ledende norsk dagligvarekjede, noe som forventes å gi betydelige leveranser både i 2009 og Det er generelt god interesse tilknyttet CashGuard i dagligvaremarkedet, og det føres diskusjoner med flere aktører. I Sverige har aktiviteten tatt seg vesentlig opp den senere tid og det gjøres løpende leveranser til en rekke kunder. Samtidig er det betydelig interesse for CashGuards løsninger i de internasjonale markedene hvor selskapet er representert. Det er i kvartalet gjort leveranser til Tyskland, Frankrike, Spania og Kuwait. Salgs- og markedsaktiviteten er økende i flere enkeltmarkeder, samtidig som det også arbeides med globale kunder. Suksessfull vekst og internasjonalisering av CashGuard er et sentralt satsningsområde. Det investeres betydelige ressurser i produktutvikling og internasjonalisering. Dette gjelder særlig innenfor nye produkter med hensyn til maskinvare og programvare, men også løpende prosjekter som innebærer kostnadsreduksjoner, produksjonsforenklinger og økt funksjonalitet. Det er et utvidet samarbeid mellom Cash Management CIT/ATM og Cash Management Retail rundt produktutvikling. Cash management CIT/ATM 4. kvartal Hele året EBITDA 1) EBITDA-margin 1) 42,6 % 31,1 % 1) inkludert engangsinntekter på MNOK 11 Sterkt kvartal med høy omsetning og meget godt resultat Viktige avtaler er inngått Kjøp av Friström Innovasjon AB Erik Svedmark tiltrådte som leder av forretningsområdet 1. november Driftsinntektene i 4. kvartal ble MNOK 72,4. EBITDA ble MNOK 30,9 inkludert engangsinntekter på MNOK 11 På global basis er markedet for sikring av kontanter i minibanker (ATM) og pengetransporter (CIT) stort med et betydelig potensial. Som et resultat av kundenes egen spisskompetanse på området og sikkerhetsproduktenes kompleksitet, selges i all hovedsak sikkerhetsløsningene innenfor dette segmentet direkte til sluttkundene. sikkerhetsveskene - SQS MP (Multi Purpose) - er utviklet i løpet av det siste året. SQS MP representerer store fordeler og sterkt forenklende arbeidsrutiner forbundet med påfylling og henting av minibankkassetter. SQS MP er unik ved at den håndterer minibankkassetter fra tre av de største produsentene av minibankløsninger i verden, som alle har ulike standarder og størrelser på sine respektive kassetter. SQS har allerede fått en rekke forespørsler etter de nye sikkerhetsveskene, som etter hvert vil tilgjengeliggjøres på flere markeder. Potensialet forventes å være betydelig for de nye sikkerhetsveskene basert på SQS` nyeste teknologi. Inntektene fra løpende serviceavtaler blir stadig viktigere ettersom den installerte basen av produkter er til dels sterkt økende. Markeder/Produktutvikling Det er i kvartalet gjort en rekke leveranser til kunder i Europa samtidig som det i løpet av 4. kvartal og januar 2009 er inngått flere viktige avtaler. De nye avtalene omfatter flere enkeltstående leveranser til store banker og globale sikkerhetsselskaper. Det er blant annet inngått leveranseavtale for 500 sikkerhetsvesker med levering i 1. kvartal 2009 til et internasjonalt sikkerhetsselskap med opsjon på ytterligere 500 sikkerhetsvesker. I midten av oktober ble også den første leveransekontrakten for 250 av SQS nylanserte sikkerhetsvesker inngått på det britiske markedet. De nye og patenterte I løpet av 4. kvartal ble Friström Innovasjon AB kjøpt, noe som sikrer eierskap til viktig teknologi og kompetanse. Kjøpet gir samtidig en regnskapsmessig gevinst på MNOK 11 i kvartalet tilknyttet reversering av balanseførte forpliktelser. Det investeres løpende betydelige ressurser i produktutvikling, både i nye produkter og løpende forbedring av eksisterende produkter. Det er et utvidet samarbeid mellom Cash Management CIT/ATM og Cash Management Retail rundt produktutvikling. Cash Management CIT/ ATM leverer CashGuard Blue-teknologi til Cash Management Retail. PSI Group ASA - Q2 Side 4

5 Side 5 PSI Group ASA - Q4 KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Positiv kontantstrøm fra operasjonell drift i kvartalet er MNOK 19,7 sammenlignet med MNOK 8,9 i tilsvarende periode i fjor. Kontantstrøm men fra operasjonell drift i er på MNOK 40,2 (MNOK 48,7). Netto rentebærende gjeld utgjorde ved utgangen av MNOK 216,2 noe som er en nedgang på MNOK 12,8 fra utgangen av foregående kvartal. I forbindelse med gjennomføring av fusjonen ble bankengasjementet til CashGuard og SQS refinansiert og utvidet til gode betingelser. Samtidig etablerte konsernet en felles Cash- Pool, som skaper fordeler tilknyttet en mer effektiv håndtering av konsernets likviditet og kontantstrøm. Gjennom dette er konsernets finansielle fleksibilitet og likviditet styrket. Med CashPool og refinansierte lånebetingelser, i kombinasjon med forventet løpende positiv kontantstrøm fra operasjonell drift, er konsernet komfortabel med den finansielle situasjonen. Det er i 4. kvartal kjøpt til sammen egne aksjer til snittkurs NOK 9,1. Beholding av egne aksjer utgjør , som er 5,40 prosent av utestående aksjer. Ervervelse av egne aksjer er en del av selskapets strategi tilknyttet å skape strukturell fleksibilitet samt ivareta og skape optimale aksjonærverdier over tid. På ekstraordinær gener alforsamling i PSI Group ASA 9. januar 2009 ble eksisterende fullmakt tilknyttet ervervelse av egne aksjer fornyet. Formålet med fullmakten er at styret til en hver tid skal ha mulighet til å sørge for at selskapet har en optimal egenkapitalstruktur, samtidig som beholdningen av egne aksjer kan brukes som vederlag ved eventuelle oppkjøp. FREMTIDSUTSIKTER Målet om å bli et internasjonalt ledende teknologiselskap med nye og betydelige markedsmuligheter er langt på vei oppnådd gjennom fusjonen og optimaliseringsarbeidet som målrettet er utført innen alle forretningsområder den siste tiden. Selskapet oppfattes nå å inneha en solid plattform for lønnsom vekst internasjonalt i tiden fremover. Gjennom fusjonen med CashGuard og tilhørende eierskap til teknologi og produksjon er konsernets verdikjede utvidet samtidig som salgs- og markedspotensialet i Skandinavia, Europa og i øvrige internasjonale markeder er styrket. En av konsernets største utfordringer og muligheter knytter seg til et internasjonalt gjennombrudd innenfor segmentet Cash Management Retail. Cash Management Retail er i en oppbyggingsfase i en rekke internasjonale markeder med et betydelig potensial. Som en klar marked s- leder fremstår selskapet som godt posisjonert for å kunne oppnå et salgs- og markedsmessig gjennombrudd utenfor Skandinavia. Det er generelt stor interesse i markedet og det arbeides med flere interessante prosjekter. Det forventes et fortsatt godt marked i Norge og Sverige og gradvis økende internasjonalt salg. Cash Management CIT/ATM opplever god etterspørsel fra både eksisterende og nye kunder med generelt høy aktivitet. Markedsutsiktene innenfor Retail Solutions er gode særlig innenfor kontanthåndteringsløsninger og elektroniske hyllekantetiketter. Det arbeides med flere større avtaler som også vil kunne få betydning for Cash Management Retail. Så langt har finanskrisen påvirket PSIs virksomhet i liten grad. Historisk har selskapets markeder vært robuste mot konjunkturnedganger, da investeringer innen både dagligvarehandelen og sikkerhetsmarkedet historisk i liten grad påvirkes av finans- og makrokonjunkturer. Likevel må det forventes at finanskrisen også vil kunne påvirke PSI og skape større usikkerhet fremover. For 2009 forventes det fortsatt omsetningsvekst i kombinasjon med gode resultater. ERKLÆRING FRA STYRET Styret og konsernsjef har i dag behandlet og fastsatt foreløpig regnskapet for for konsernet PSI Group ASA inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall for. Rapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34, Rapportering, som er fastsatt av EU, samt fastsatt i norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er det foreløpige regnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember og 31. desember. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir beretningen et rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på regnskapet. Etter styrets og konsernsjefs beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virk somheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærstående vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Kvartalsberetningen er fastsatt av styret i PSI Group ASA, Rælingen, 10. februar 2009 Leif Flemming Bakke Styrets leder Erik Pinnås Styremedlem Svein S. Jacobsen Styremedlem Guri Kogstad Styremedlem Bente Holm Mejdell Styremedlem Jørgen Waaler Konsernsjef

6 PSI Group ASA - Q4 Side 6 Konsernets resultatregnskap 4. kvartal Hele året TNOK Salgsinntekter Resultatandel TS - Serviceselskaper Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader EBITDA Avskrivninger materielle anleggsmidler Avskrivninger immaterielle anleggsmidler EBIT Netto finansposter inntekt/(kostnad) Resultatandel TS - CashGuard/SQS Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skattekostnad Resultat pr. aksje Antall aksjer utestående Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat pr. aksje 0,90 0,32 0,60 2,96 Utvannet resultat pr. aksje 0,91 0,32 0,75 2,80 EBITDA pr. aksje 2,11 1,28 3,44 4,66 Utvannet EBITDA pr. aksje 2,14 1,28 4,33 4,41 PSI Group ASA - Q2 Side 6

7 Side 7 PSI Group ASA - Q4 Konsernets balanse TNOK EIENDELER Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, transp, inventar Langsiktige investeringer Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Finansielle investeringer Varer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Selskapskapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen Langsiktig Gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 PSI Group ASA - Q4 Side 8 Egenkapitalutvikling 4. kvartal Hele året Hele året Egenkapital IB Kjøp/salg egne aksjer Netto effekt av fusjon med CashGuard Omregningsdifferanse Resultat Egenkapital per Kontantstrømsoppstilling 4. kvartal Hele året Hele året Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3 272) (53 126) (95 180) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (4 129) Netto endring i likvider (6 333) Kontanter og kontantvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantvivalenter ved periodens slutt PSI Group ASA - Q2 Side 8

9 Side 9 PSI Group ASA - Q4 Note 1 Bekreftelse av finansielt rammeverk Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårs regnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for. Note 2 Viktige regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene for er beskrevet i konsernregnskapet for. Konsernregnskapet for ble utar beidet i samsvar med EU-godkjente IFRS er og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler som skulle anvendes per Note 3 Segmentinformasjon SegmentINNDELING: FORRETNINGSOMRÅDER 4. kvartal Hele året EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA Cash Management Retail Cash Management CIT/ATM Retail Solutions Group/Eliminations Total SegmentINNDELING: GEOGRAFISKE MARKEDER 4. kvartal 4. kvartal Hele året Hele året Norway Sweden Other markets Group/Eliminations Total

10 PSI Group ASA - Q4 Side 10 Note 4 virksomhetssammenslutning PSI Group ASA har i inneværende regnskapsår ervervet to mindre virksomheter. Den 4. januar kjøpte PSI Systems AS virksomhetsområdet Systemedia, med tilhørende rett til NCR-agenturer for Norden og Baltikum, samt rettigheter til Nordic Toner, som leverer miljømerkede tonere. Kjøpet medførte en økning av Goodwill/Immaterielle eiendeler på 8 millioner. Den 1. mai ervervet PSI Group ASA av 80 % av aksjene i Nor Systempartner AS (nå Instore IT Midt-Norge AS). Selskapet driver service samt salg av rekvisita i Trøndelag, og kjøpet vil bidra til å styrke PSI sin representasjon i området. Kjøpet har ingen signifikant innvirkning på balansen. Den 10. juni godkjente styrene i PSI Group ASA og CashGuard AB fusjonen mellom selskapene i henhold til fusjonsavtalen som ble inngått den 15. april. PSI Group ASA ble identifisert som det overtagende selskap. Bytteforholdet på 53 prosent for CashGuard og 47 prosent for PSI betyr at 1 CashGuard B-aksje gir 0, PSI-aksjer og 1 CashGuard A-aksje gir 0, PSI-aksjer. PSI eide på fusjonstidspunktet A-aksjer og B-aksjer, tilsvarende 25,05 prosent og 27,13 prosent av henholdsvis aksjekapitalen og stemmene i CashGuard. I følge fusjonsavtalen vil det ikke utstedes vederlagsaksjer for PSI sine aksjer i CashGuard. Vederlagsaksjene ble fremskaffet ved en aksjekapitalforhøyelse i PSI på til sammen aksjer i PSI Group ASA, hver pålydende NOK 0,62, som i sin helhet tilfaller aksjonærene i CashGuard. Oppgjøret fant sted den 26. august. PSI Group ASA har konsolidert inn CashGuard AB fra 10. juni i år, noe som betyr at henholdsvis hele 3. og 4. kvartal er konsolidert inn - samtidig som 20 dager av CashGuards juni-resultat ble inkludert i halvårsregnskapet. PSI sine direktekostnader relatert til fusjonen er allokert til verdien av CashGuard, og kostnader forbundet med utstedelse av vederlagsaksjer er ført mot egenkapitalen, mens verdien av aksjene PSI hadde i CashGuard på fusjonstidspunktet er justert ned til virkelig verdi på fusjonstidspunktet. Note 5 Nærstående parter Det har ikke vært noen spesielle transaksjoner mellom konsernet og nærstående parter per 31. desember. PSI Group ASA - Q2 Side 10

11 Side 11 PSI Group ASA - Q4 1 PSI Group ASA (HQ) PSI Systems AS PSI Media Solutions AS PSI Production AS Slynga 10, 2005 Rælingen Postboks 134, 2011 Strømmen, Norway Tel: Web: 2 PSI Antonson AB Johannefredsgatan 2 P.O.Box 275, Mölndal, Sweden Tel: +46(0) Web: 3 Cashguard AB P.O.Box 2960, Propellervägen SE Stockholm, Sweden Tel: Web: 7 4 Cashguard SAS 17 Square Edouard VII FR Paris, France Tel: CashGuard GmbH Pankstrasse 8-10 Aufgang Q D Berlin, Germany Tel: SQS Security Qube System as Haslevollveien 3L NO-0579 Oslo, Norway Tel: SQS Security Qube System AB P.O.Box 715, Maskinvägen 13 SE-931 Skellefteå, Sweden Tel: SQS International 89. Chaussèe de Bruxelles BE-1410 Waterloo, Belgium Tel: SQS GmbH RheinStrasse Hof 2-Aufgang Berlin, Germany 10 SQS Sarl Burocampus Bât C 3, rue de Verdun FR Noisy-le-Roi, France 11 SQS Security Qube System (UK) Ltd 20 Queens Parade Friern Barnet Road London, N11 3DA, UK Tel: +44 (0)

12 PSI Group ASA - Q4 Side 12 PSI Group ASA Slynga 10, 2005 Rælingen - Postboks 134, 2011 Strømmen Tlf: Faks: E-post: - Web: PSI Group ASA - Q2 Side 12

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Årsrapport 2003. PSI Group ASA

Årsrapport 2003. PSI Group ASA 2003 Årsrapport 2003 PSI Group ASA 2 PSI Group ASA Årsrapport 2003 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2003...4 Vellykket strategi - nå skal vi nå våre mål!...7 Om PSI Group...8 Distributøren SymTech

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer