Side 1. PSI Group ASA - Q PSI Group ASA Q Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008"

Transkript

1 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret

2 PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7 prosent til MNOK 199,1 (MNOK 117,3) og for ble driftsinntektene MNOK 553,3 (MNOK 462,9). Bruttomarginen i 4. kvartal er 55,8 prosent (44,4 prosent) og for er bruttomarginen 50,5 prosent (43,5 prosent). EBITDA-resultatet i 4. kvartal økte til MNOK 46,8 (MNOK 15,4) inkludert engangsposter med MNOK 11 (MNOK 3). EBITDA-margin i 4. kvartal eksklusiv engangsposter var 18,0 prosent (10,6 prosent). For er EBITDA MNOK 76,3 (MNOK 56,1) med en margin på 13,8 prosent (12,2 prosent) inkludert engangsposter på MNOK 11. Proforma-omsetningen i 4. kvartal økte med MNOK 20,7 noe som utgjør 11,6 prosent mens EBITDA proforma økte med MNOK 30,9 noe som utgjør 194 prosent. Proformatallene er basert på konsoliderte tall fra PSI Group og CashGuard i 4. kvartal. Positiv kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i 4. kvartal økte til MNOK 19,7 (MNOK 8,9) og for MNOK 40,2 (MNOK 48,7). Det er den siste tiden inngått flere viktige avtaler som gir et godt utgangspunkt for 2009, og det er generelt god aktivitet innen våre forretningsområder. Så langt har konsernet i liten grad vært berørt av finanskrisen og våre forretningsområder antas å være forholdsvis robuste, selv om også vi må forvente å merke konsekvenser av finanskrisen og en større generell usikkerhet fremover. For 2009 forventes det fortsatt omsetningsvekst i kombinasjon med gode resultater. Konsern nøkkeltall 4. kvartal Hele året EBITDA Resultat før skattekostnad Resultat pr. aksje 0,90 0,32 0,60 2,96 Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Dekningsgrad 55,8 % 44,4 % 50,5 % 43,5 % EBITDA-Margin 23,6 % 13,2 % 13,8 % 12,2 % TNOK TNOK EBITDA Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 PSI Group ASA - Q2 Side 2

3 Side 3 PSI Group ASA - Q4 KONSERNET Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 199,1 i 4. kvartal sammenliknet med MNOK 117,3 i tilsvarende periode i. For er konsernets omsetning på MNOK 553,3 (MNOK 462,9). Veksten skyldes i hovedsak fusjonen med CashGuard og gradvis økende inntektssynergier mellom de ulike forretningsområdene. Leveransetakt av CashGuard-systemer i Norge og Sverige tok seg vesentlig opp i 4. kvartal samtidig som aktiviteten innen Cash Management CIT/ATM var høy i kvartalet. EBITDA i 4. kvartal ble MNOK 46,8 (MNOK 15,4), noe som inkluderer engangspost på MNOK 11 relatert til regnskapmes sig gevinst tilknyttet kjøpet av Friström Innovasjon AB ettersom balanseførte forpliktelser er reversert som følge av oppkjøpet. For hele året ble EBITDA på MNOK 76,3 (MNOK 56,1) inkludert engangsposter på MNOK 11. Skattekostnader inkluderer en engangspost på MNOK 2,0 tilknyttet reduksjonen av skattesatsen i Sverige, fra 28 prosent til 26,3 prosent, noe som således reduserer utsatt skattefordel. Resultat etter skattekostnad i 4. kvartal ble MNOK 20,8 (MNOK 3,8) og for hele året MNOK 14,1 (MNOK 35,7). - Proforma-omsetningen i 4. kvartal økte med MNOK 20,7 noe som utgjør 11,6 prosent mens EBITDA proforma økte med MNOK 30,9 noe som utgjør 194 prosent. Proformatallene er basert på konsoliderte tall fra PSI Group og Cash- Guard i 4. kvartal. Konsernets omsetning og resultat er ellers preget av høy internomsetning mellom forretningsområdene noe som reduserer konser nets konsoliderte omsetning og styrker resultatmarginene. Under avskrivninger inngår engangspost på MNOK 5,5 for immaterielle avskrivninger med svært kort avskrivningsperiode relatert til fusjonen med CashGuard AB. Den endelige beregningen av merverdiene av fusjonen med CashGuard AB har økt henholdsvis både goodwill og egenkapital med MNOK 40,8. Fusjonen med CashGuard AB er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 10. juni. På ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA 9. januar 2009 ble Svein S. Jacobsen og Guri Kogstad enstemmig valgt som nye styremedlemmer i henhold til valgkomiteens innstilling. Samtidig ble Patrick Sandahl og Knut Harald Nilsen enstemmig valgt inn i valgkomiteen i henhold til styrets innstilling. FORRETNINGSOMRÅDENE Det rapporteres på følgende tre forretningsområder: Retail Solutions omfatter den tidligere virksomheten til PSI før fusjonen - herunder løsningssalg og ettermarked til både detaljhandelen, industri og offentlige virksomheter - noe som eksempelvis betyr at merverdien tilknyttet salget av CashGuard-systemer fra PSIs norske og svenske virksomhet fremkommer her. Cash Management Retail omfatter den tidligere virksomheten til CashGuard som inkluderer all utvikling, produksjon og salg av systemer til alle CashGuards globale detaljhandels partnere/distributører herunder PSI-selskapene. Cash Management CIT/ATM omfatter virksomheten til Security Qube Systems AB (SQS). Virksomhetsområdet leverer markedets mest avanserte kontantsikringsløsninger for minibanker og pengetransporter. SQS er også en betydelig underleverandør av tilsvarende innfargningsteknologi til CashGuards produkter til den delen av detaljhandelssegmentet som krever markedets høyeste sikkerhet. Retail Solutions 4. kvartal Hele året EBITDA EBITDA-Margin 8,5 % 11,6 % 8,8 % 12,7 % God utvikling i omsetning og resultat Høyt aktivitetsnivå og igjen økende leveransetakt av CashGuard-løsninger Det er i Norge og Sverige levert 600 CashGuard-systemer i kvartalet mot 485 i samme kvartal i fjor Viktig rammeavtale inngått med ledende norsk dagligvarekjede på CashGuard-løsninger i januar 2009 Driftsinntektene i 4. kvartal ble MNOK 126,4 (MNOK 116,9) EBITDA ble MNOK 10,7 (MNOK 13,6). ellers god ak tivitet i markedet og det arbeides med flere større prosjekter både i Norge og Sverige. Norge Utviklingen i Norge er generelt positiv med økende leveranser av CashGuard-løsninger. Samtidig er det i januar 2009 inngått en viktig rammeavtale for CashGuard-løsninger med en ledende norsk dagligvarekjede, noe som forventes å medføre betydelige leveranser både i 2009 og EBITDA i 4. kvartal er belastet med kostnader av engangskarakter på MNOK 3 hovedsakelig tilknyttet nedskrivning av varelager. Aktivitetsnivået og omsetnin gen innen Retail Solutions øker i 4. kvartal sammenlignet med samme periode foregående år. Etterspørselen og leveransetakten tilknyttet CashGuard er stor og omsetningen innen dette forretning sområdet stiger med ca 8 prosent i kvartalet. Det er Sverige Samtidig har utviklingen i Sverige i løpet av siste kvartal vært meget god. Leveranser av CashGuard-løsninger har vært høy, men også relatert til Pricer og Repant er utviklingen positiv basert på generelt god etterspørsel etter selskapets produkter og løsninger.

4 PSI Group ASA - Q4 Side 4 Cash management retail 4. kvartal Hele året EBITDA EBITDA-Margin 18,9 % 10,9 % Sterkt kvartal med meget gode resultater 4. kvartal preges av høy leveransetakt i Norge og Sverige samt til Tyskland, Frankrike, Spania og Kuwait Ny viktig rammeavtale inngått Driftsinntektene i kvartalet ble MNOK 36,4 EBITDA på MNOK 6,9 Den siste tiden er det som tidligere kommunisert nedlagt et dedikert arbeid for å ta ut betydelige kostnadssynergier og gjøre organisasjonen mer effektiv og mer partnerorientert i det internasjonale markedet. I kombinasjon med høy leveransetakt i Norge og Sverige gir dette meget gode resultater. Markeder/Produktutvikling Norge og Sverige er fremdeles de to dominerende markedene innen Cash Management Retail. Aktiviteten i Norge er igjen økende og det er i januar 2009 inngått en viktig rammeavtale med en ledende norsk dagligvarekjede, noe som forventes å gi betydelige leveranser både i 2009 og Det er generelt god interesse tilknyttet CashGuard i dagligvaremarkedet, og det føres diskusjoner med flere aktører. I Sverige har aktiviteten tatt seg vesentlig opp den senere tid og det gjøres løpende leveranser til en rekke kunder. Samtidig er det betydelig interesse for CashGuards løsninger i de internasjonale markedene hvor selskapet er representert. Det er i kvartalet gjort leveranser til Tyskland, Frankrike, Spania og Kuwait. Salgs- og markedsaktiviteten er økende i flere enkeltmarkeder, samtidig som det også arbeides med globale kunder. Suksessfull vekst og internasjonalisering av CashGuard er et sentralt satsningsområde. Det investeres betydelige ressurser i produktutvikling og internasjonalisering. Dette gjelder særlig innenfor nye produkter med hensyn til maskinvare og programvare, men også løpende prosjekter som innebærer kostnadsreduksjoner, produksjonsforenklinger og økt funksjonalitet. Det er et utvidet samarbeid mellom Cash Management CIT/ATM og Cash Management Retail rundt produktutvikling. Cash management CIT/ATM 4. kvartal Hele året EBITDA 1) EBITDA-margin 1) 42,6 % 31,1 % 1) inkludert engangsinntekter på MNOK 11 Sterkt kvartal med høy omsetning og meget godt resultat Viktige avtaler er inngått Kjøp av Friström Innovasjon AB Erik Svedmark tiltrådte som leder av forretningsområdet 1. november Driftsinntektene i 4. kvartal ble MNOK 72,4. EBITDA ble MNOK 30,9 inkludert engangsinntekter på MNOK 11 På global basis er markedet for sikring av kontanter i minibanker (ATM) og pengetransporter (CIT) stort med et betydelig potensial. Som et resultat av kundenes egen spisskompetanse på området og sikkerhetsproduktenes kompleksitet, selges i all hovedsak sikkerhetsløsningene innenfor dette segmentet direkte til sluttkundene. sikkerhetsveskene - SQS MP (Multi Purpose) - er utviklet i løpet av det siste året. SQS MP representerer store fordeler og sterkt forenklende arbeidsrutiner forbundet med påfylling og henting av minibankkassetter. SQS MP er unik ved at den håndterer minibankkassetter fra tre av de største produsentene av minibankløsninger i verden, som alle har ulike standarder og størrelser på sine respektive kassetter. SQS har allerede fått en rekke forespørsler etter de nye sikkerhetsveskene, som etter hvert vil tilgjengeliggjøres på flere markeder. Potensialet forventes å være betydelig for de nye sikkerhetsveskene basert på SQS` nyeste teknologi. Inntektene fra løpende serviceavtaler blir stadig viktigere ettersom den installerte basen av produkter er til dels sterkt økende. Markeder/Produktutvikling Det er i kvartalet gjort en rekke leveranser til kunder i Europa samtidig som det i løpet av 4. kvartal og januar 2009 er inngått flere viktige avtaler. De nye avtalene omfatter flere enkeltstående leveranser til store banker og globale sikkerhetsselskaper. Det er blant annet inngått leveranseavtale for 500 sikkerhetsvesker med levering i 1. kvartal 2009 til et internasjonalt sikkerhetsselskap med opsjon på ytterligere 500 sikkerhetsvesker. I midten av oktober ble også den første leveransekontrakten for 250 av SQS nylanserte sikkerhetsvesker inngått på det britiske markedet. De nye og patenterte I løpet av 4. kvartal ble Friström Innovasjon AB kjøpt, noe som sikrer eierskap til viktig teknologi og kompetanse. Kjøpet gir samtidig en regnskapsmessig gevinst på MNOK 11 i kvartalet tilknyttet reversering av balanseførte forpliktelser. Det investeres løpende betydelige ressurser i produktutvikling, både i nye produkter og løpende forbedring av eksisterende produkter. Det er et utvidet samarbeid mellom Cash Management CIT/ATM og Cash Management Retail rundt produktutvikling. Cash Management CIT/ ATM leverer CashGuard Blue-teknologi til Cash Management Retail. PSI Group ASA - Q2 Side 4

5 Side 5 PSI Group ASA - Q4 KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Positiv kontantstrøm fra operasjonell drift i kvartalet er MNOK 19,7 sammenlignet med MNOK 8,9 i tilsvarende periode i fjor. Kontantstrøm men fra operasjonell drift i er på MNOK 40,2 (MNOK 48,7). Netto rentebærende gjeld utgjorde ved utgangen av MNOK 216,2 noe som er en nedgang på MNOK 12,8 fra utgangen av foregående kvartal. I forbindelse med gjennomføring av fusjonen ble bankengasjementet til CashGuard og SQS refinansiert og utvidet til gode betingelser. Samtidig etablerte konsernet en felles Cash- Pool, som skaper fordeler tilknyttet en mer effektiv håndtering av konsernets likviditet og kontantstrøm. Gjennom dette er konsernets finansielle fleksibilitet og likviditet styrket. Med CashPool og refinansierte lånebetingelser, i kombinasjon med forventet løpende positiv kontantstrøm fra operasjonell drift, er konsernet komfortabel med den finansielle situasjonen. Det er i 4. kvartal kjøpt til sammen egne aksjer til snittkurs NOK 9,1. Beholding av egne aksjer utgjør , som er 5,40 prosent av utestående aksjer. Ervervelse av egne aksjer er en del av selskapets strategi tilknyttet å skape strukturell fleksibilitet samt ivareta og skape optimale aksjonærverdier over tid. På ekstraordinær gener alforsamling i PSI Group ASA 9. januar 2009 ble eksisterende fullmakt tilknyttet ervervelse av egne aksjer fornyet. Formålet med fullmakten er at styret til en hver tid skal ha mulighet til å sørge for at selskapet har en optimal egenkapitalstruktur, samtidig som beholdningen av egne aksjer kan brukes som vederlag ved eventuelle oppkjøp. FREMTIDSUTSIKTER Målet om å bli et internasjonalt ledende teknologiselskap med nye og betydelige markedsmuligheter er langt på vei oppnådd gjennom fusjonen og optimaliseringsarbeidet som målrettet er utført innen alle forretningsområder den siste tiden. Selskapet oppfattes nå å inneha en solid plattform for lønnsom vekst internasjonalt i tiden fremover. Gjennom fusjonen med CashGuard og tilhørende eierskap til teknologi og produksjon er konsernets verdikjede utvidet samtidig som salgs- og markedspotensialet i Skandinavia, Europa og i øvrige internasjonale markeder er styrket. En av konsernets største utfordringer og muligheter knytter seg til et internasjonalt gjennombrudd innenfor segmentet Cash Management Retail. Cash Management Retail er i en oppbyggingsfase i en rekke internasjonale markeder med et betydelig potensial. Som en klar marked s- leder fremstår selskapet som godt posisjonert for å kunne oppnå et salgs- og markedsmessig gjennombrudd utenfor Skandinavia. Det er generelt stor interesse i markedet og det arbeides med flere interessante prosjekter. Det forventes et fortsatt godt marked i Norge og Sverige og gradvis økende internasjonalt salg. Cash Management CIT/ATM opplever god etterspørsel fra både eksisterende og nye kunder med generelt høy aktivitet. Markedsutsiktene innenfor Retail Solutions er gode særlig innenfor kontanthåndteringsløsninger og elektroniske hyllekantetiketter. Det arbeides med flere større avtaler som også vil kunne få betydning for Cash Management Retail. Så langt har finanskrisen påvirket PSIs virksomhet i liten grad. Historisk har selskapets markeder vært robuste mot konjunkturnedganger, da investeringer innen både dagligvarehandelen og sikkerhetsmarkedet historisk i liten grad påvirkes av finans- og makrokonjunkturer. Likevel må det forventes at finanskrisen også vil kunne påvirke PSI og skape større usikkerhet fremover. For 2009 forventes det fortsatt omsetningsvekst i kombinasjon med gode resultater. ERKLÆRING FRA STYRET Styret og konsernsjef har i dag behandlet og fastsatt foreløpig regnskapet for for konsernet PSI Group ASA inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall for. Rapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34, Rapportering, som er fastsatt av EU, samt fastsatt i norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er det foreløpige regnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember og 31. desember. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir beretningen et rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på regnskapet. Etter styrets og konsernsjefs beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virk somheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærstående vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Kvartalsberetningen er fastsatt av styret i PSI Group ASA, Rælingen, 10. februar 2009 Leif Flemming Bakke Styrets leder Erik Pinnås Styremedlem Svein S. Jacobsen Styremedlem Guri Kogstad Styremedlem Bente Holm Mejdell Styremedlem Jørgen Waaler Konsernsjef

6 PSI Group ASA - Q4 Side 6 Konsernets resultatregnskap 4. kvartal Hele året TNOK Salgsinntekter Resultatandel TS - Serviceselskaper Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader EBITDA Avskrivninger materielle anleggsmidler Avskrivninger immaterielle anleggsmidler EBIT Netto finansposter inntekt/(kostnad) Resultatandel TS - CashGuard/SQS Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skattekostnad Resultat pr. aksje Antall aksjer utestående Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat pr. aksje 0,90 0,32 0,60 2,96 Utvannet resultat pr. aksje 0,91 0,32 0,75 2,80 EBITDA pr. aksje 2,11 1,28 3,44 4,66 Utvannet EBITDA pr. aksje 2,14 1,28 4,33 4,41 PSI Group ASA - Q2 Side 6

7 Side 7 PSI Group ASA - Q4 Konsernets balanse TNOK EIENDELER Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, transp, inventar Langsiktige investeringer Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Finansielle investeringer Varer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Selskapskapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen Langsiktig Gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 PSI Group ASA - Q4 Side 8 Egenkapitalutvikling 4. kvartal Hele året Hele året Egenkapital IB Kjøp/salg egne aksjer Netto effekt av fusjon med CashGuard Omregningsdifferanse Resultat Egenkapital per Kontantstrømsoppstilling 4. kvartal Hele året Hele året Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3 272) (53 126) (95 180) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (4 129) Netto endring i likvider (6 333) Kontanter og kontantvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantvivalenter ved periodens slutt PSI Group ASA - Q2 Side 8

9 Side 9 PSI Group ASA - Q4 Note 1 Bekreftelse av finansielt rammeverk Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårs regnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for. Note 2 Viktige regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene for er beskrevet i konsernregnskapet for. Konsernregnskapet for ble utar beidet i samsvar med EU-godkjente IFRS er og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler som skulle anvendes per Note 3 Segmentinformasjon SegmentINNDELING: FORRETNINGSOMRÅDER 4. kvartal Hele året EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA Cash Management Retail Cash Management CIT/ATM Retail Solutions Group/Eliminations Total SegmentINNDELING: GEOGRAFISKE MARKEDER 4. kvartal 4. kvartal Hele året Hele året Norway Sweden Other markets Group/Eliminations Total

10 PSI Group ASA - Q4 Side 10 Note 4 virksomhetssammenslutning PSI Group ASA har i inneværende regnskapsår ervervet to mindre virksomheter. Den 4. januar kjøpte PSI Systems AS virksomhetsområdet Systemedia, med tilhørende rett til NCR-agenturer for Norden og Baltikum, samt rettigheter til Nordic Toner, som leverer miljømerkede tonere. Kjøpet medførte en økning av Goodwill/Immaterielle eiendeler på 8 millioner. Den 1. mai ervervet PSI Group ASA av 80 % av aksjene i Nor Systempartner AS (nå Instore IT Midt-Norge AS). Selskapet driver service samt salg av rekvisita i Trøndelag, og kjøpet vil bidra til å styrke PSI sin representasjon i området. Kjøpet har ingen signifikant innvirkning på balansen. Den 10. juni godkjente styrene i PSI Group ASA og CashGuard AB fusjonen mellom selskapene i henhold til fusjonsavtalen som ble inngått den 15. april. PSI Group ASA ble identifisert som det overtagende selskap. Bytteforholdet på 53 prosent for CashGuard og 47 prosent for PSI betyr at 1 CashGuard B-aksje gir 0, PSI-aksjer og 1 CashGuard A-aksje gir 0, PSI-aksjer. PSI eide på fusjonstidspunktet A-aksjer og B-aksjer, tilsvarende 25,05 prosent og 27,13 prosent av henholdsvis aksjekapitalen og stemmene i CashGuard. I følge fusjonsavtalen vil det ikke utstedes vederlagsaksjer for PSI sine aksjer i CashGuard. Vederlagsaksjene ble fremskaffet ved en aksjekapitalforhøyelse i PSI på til sammen aksjer i PSI Group ASA, hver pålydende NOK 0,62, som i sin helhet tilfaller aksjonærene i CashGuard. Oppgjøret fant sted den 26. august. PSI Group ASA har konsolidert inn CashGuard AB fra 10. juni i år, noe som betyr at henholdsvis hele 3. og 4. kvartal er konsolidert inn - samtidig som 20 dager av CashGuards juni-resultat ble inkludert i halvårsregnskapet. PSI sine direktekostnader relatert til fusjonen er allokert til verdien av CashGuard, og kostnader forbundet med utstedelse av vederlagsaksjer er ført mot egenkapitalen, mens verdien av aksjene PSI hadde i CashGuard på fusjonstidspunktet er justert ned til virkelig verdi på fusjonstidspunktet. Note 5 Nærstående parter Det har ikke vært noen spesielle transaksjoner mellom konsernet og nærstående parter per 31. desember. PSI Group ASA - Q2 Side 10

11 Side 11 PSI Group ASA - Q4 1 PSI Group ASA (HQ) PSI Systems AS PSI Media Solutions AS PSI Production AS Slynga 10, 2005 Rælingen Postboks 134, 2011 Strømmen, Norway Tel: Web: 2 PSI Antonson AB Johannefredsgatan 2 P.O.Box 275, Mölndal, Sweden Tel: +46(0) Web: 3 Cashguard AB P.O.Box 2960, Propellervägen SE Stockholm, Sweden Tel: Web: 7 4 Cashguard SAS 17 Square Edouard VII FR Paris, France Tel: CashGuard GmbH Pankstrasse 8-10 Aufgang Q D Berlin, Germany Tel: SQS Security Qube System as Haslevollveien 3L NO-0579 Oslo, Norway Tel: SQS Security Qube System AB P.O.Box 715, Maskinvägen 13 SE-931 Skellefteå, Sweden Tel: SQS International 89. Chaussèe de Bruxelles BE-1410 Waterloo, Belgium Tel: SQS GmbH RheinStrasse Hof 2-Aufgang Berlin, Germany 10 SQS Sarl Burocampus Bât C 3, rue de Verdun FR Noisy-le-Roi, France 11 SQS Security Qube System (UK) Ltd 20 Queens Parade Friern Barnet Road London, N11 3DA, UK Tel: +44 (0)

12 PSI Group ASA - Q4 Side 12 PSI Group ASA Slynga 10, 2005 Rælingen - Postboks 134, 2011 Strømmen Tlf: Faks: E-post: - Web: PSI Group ASA - Q2 Side 12

Konsolidering i 1. kvartal tar sats med meget gode fremtidsutsikter

Konsolidering i 1. kvartal tar sats med meget gode fremtidsutsikter PSI Group ASA - Finansiell rapport og status Konsolidering i tar sats med meget gode fremtidsutsikter Omsetning MNOK 97,5 (120,0), - 18,7 prosent EBITDA MNOK 5,6 (14,2) gir EBITDA margin på 5,7 prosent

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2012

2. kvartal og 1. halvår 2012 PSI Group ASA 2. kvartal 2012 og første halvår 2012 Side 1 PSI Group ASA 2. kvartal og 1. halvår 2012 Finansiell rapport og status PSI Group ASA 2. kvartal 2012 og første halvår 2012 Side 2 HOVEDTREKK

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

PSI Group ASA 1. kvartal 2015 Side 1

PSI Group ASA 1. kvartal 2015 Side 1 PSI Group ASA 1. kvartal 2015 Side 1 PSI Group ASA 1. kvartal 2015 Side 2 HOVEDTREKK Driftsinntekter på MNOK 242,5 (173,2) + 40,0 prosent. Organisk vekst i kvartalet var 21,7 prosent. EBITDA på MNOK 15,2

Detaljer

PSI Group ASA 2. kvartal 2007

PSI Group ASA 2. kvartal 2007 PSI Group ASA 2. kvartal 2007 Nytt rekordkvartal med rekordhøy leveransetakt Omsetning MNOK 133,7 (90,5), 48 prosent organisk vekst EBITDA MNOK 16,5 (2,9), 12,4 prosent margin Kontantstrøm fra operasjonell

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Q4 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q4 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q4 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

PSI Group ASA 3. kvartal og hittil 2014 Side 1

PSI Group ASA 3. kvartal og hittil 2014 Side 1 PSI Group ASA 3. kvartal og hittil 2014 Side 1 PSI Group ASA 3. kvartal og hittil 2014 Side 2 HOVEDTREKK 3. KVARTAL 2014 Driftsinntekter: MNOK 206,3 (MNOK 144,9) + 42,3 prosent PSI Technology hadde driftsinntekter

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

PSI Group ASA 2. kvartal og 1. halvår 2015 Side 1

PSI Group ASA 2. kvartal og 1. halvår 2015 Side 1 PSI Group ASA 2. kvartal og 1. halvår 2015 Side 1 PSI Group ASA 2. kvartal og 1. halvår 2015 Side 2 HOVEDTREKK I 2. KVARTAL Rekordhøye driftsinntekter i 2. kvartal. For første gang har 12 måneders rullerende

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

4. kvartal og året 2013

4. kvartal og året 2013 PSI Group ASA 4. kvartal og året 2013 Side 1 PSI Group ASA 4. kvartal og året 2013 Finansiell rapport og status PSI Group ASA 4. kvartal og året 2013 Side 2 HOVEDTREKK Meget god omsetning i kvartalet for

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Jan Hansen, konsernsjef. Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006

Jan Hansen, konsernsjef. Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006 Jan Hansen, konsernsjef Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006 Agenda 1 Resultat 4. kvartal 2006 2 Resultat 2006 3 Investorinformasjon 4 Status fra virksomheten 5 Fremtidsutsikter Resultater Resultat 4.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Fusjon mellom PSI og CashGuard skaper ledende internasjonalt teknologiselskap

Fusjon mellom PSI og CashGuard skaper ledende internasjonalt teknologiselskap MeldingsID: 207484 Innsendt dato: 16.04.2008 08:33 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA FISJON

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Q1 Kvartalsrapport 2013. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q1 Kvartalsrapport 2013. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q1 Kvartalsrapport 2013 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

3. kvartal Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

3. kvartal Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Positivt EBITDA på MNOK 1,4 (-7,2) i perioden. Avsluttet testinstallasjonsperiode for CashGuard hos NorgesGruppen. Utrulling

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2012. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2012. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2012 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer

Q2 Kvartalsrapport Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Q2 Kvartalsrapport Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Q2 Kvartalsrapport 2013 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

PSI Group ASA 1. kvartal 2014 Side 1

PSI Group ASA 1. kvartal 2014 Side 1 PSI Group ASA 1. kvartal 2014 Side 1 PSI Group ASA 1. kvartal 2014 Side 2 HOVEDTREKK 1. KVARTAL 2014 Driftsinntekter: MNOK 173,2 (MNOK 186,8). - Ned 7,3 prosent for konsernet. o o o 1,2 prosent nedgang

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 et 1. halvår 2009 Omsetningen i første halvår 2009 var på 1 653 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 525 MNOK i første halvår 2008. EBITDA i første halvår 2009 var

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q2 2009

KVARTALSRAPPORT Q2 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q2 29 25. august 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q2 OG FØRSTE HALVÅR 29 Netto driftsinntekter i Q2 29 ble 17,79 MNOK mot 16,19 MNOK i samme periode 28. Dette

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2008

Delårsrapport. 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2008 Rekordkvartal med driftsinntekter på 103,0 MNOK, en økning på 29% mot 3. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 27,9 MNOK (37%)

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer