Side Kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 2. 1. Kvartal 2015"

Transkript

1

2 Side 2 1. Kvartal kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader er 1. kvartal 2015 noe svakere enn samme periode i fjor. Hovedårsaken er et stort prosjekt for flyfotografering i Europa som var planlagt startet opp tidlig i kvartalet, men hvor fremdriften har vært noe forsinket fra oppdragsgivers side. Ordreinngangen for 2015 er god, og konsernet opprettholder en sterk markedsposisjon i det nordiske markedet. Spesielt i UK har oppdrag innen infrastruktursegmentet vist en positiv utvikling. Etter kvartalets utløp annonserte vi at Blom slår seg sammen med Team Bane, en av Norges største entreprenører innen jernbane. Sammenslåingen vil gi et solid tilskudd til konsernet, både gjennom bedre markedsmuligheter innen infrastruktursegmentet og gjennom økt størrelse, synlighet og tilgang til kapitalmarkedene. Konsernet hadde i 1. kvartal 2015 en omsetning på NOK 35 millioner mot NOK 39 millioner samme kvartal EBITDA for kvartalet er NOK -13 millioner mot NOK -6 millioner i tilsvarende kvartal Resultatet i 2015 er belastet med NOK 5 millioner i engangseffekter. Driftsresultatet for kvartalet utgjorde NOK -15 millioner mot NOK -7 millioner for samme periode i Resultat før skatt utgjorde NOK -15 millioner mot NOK -9 millioner i tilsvarende kvartal i Sammenslåingen med Team Bane som ble annonsert den 23. april 2015 vil gi grunnlag for en sterk videre utvikling av infrastruktursegmentet i konsernet. Dette er et segment som i 2014 utgjorde ca. 20 % av omsetningen og er forventet å utgjøre inntil 28 % av omsetningen i Fremover vil konsernet fokusere på økt salg og tiltak for å videreutvikle forretningsmuligheter og lønnsomhet i markeder hvor konsernets kompetanse kan eksponeres mot en bedre risiko- og fortjenesteprofil. Spesielt gjelder dette infrastruktursegmentet med jernbane, vei og ledningsnett. Konsernet vil også fortsette arbeidet med tilpasning av struktur, kostnadsbase og produktportefølje. Egenkapitalandelen er på 43 %, likviditetsgraden er god og konsernet har lite rentebærende gjeld. Netto rentebærende kontantposisjon er NOK 28 millioner.

3 Side 3 Resultatforhold (beløp i NOK 1000) 1. kv kv Driftsinntekter EBITDA EBIT EBT Resultat for 1. kvartal 2015 er belastet med NOK 5 millioner i engangseffekter. Rapporten er utarbeidet i henhold til IAS 34 Delårsregnskap. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme prinsipper som årsregnskapet for Resultatet for ikke videreført virksomhet presenteres på egen linje i totalresultatet. Rapporten er ikke revidert. Drift Operasjonell utvikling Markedsposisjonen i det nordiske markedet fortsetter å være god. Lønnsomheten i det tradisjonelle markedet forventes å være noe bedre enn foregående år. Et stort prosjekt for etablering av en europeisk database har hatt en forsinket oppstart, noe som påvirker resultatet i 1. kvartal negativt. En ny sensor for laserscanning er satt i drift, og ventes å bidra til høyere effektivitet og kvalitet i datafangst. Øvrig sensor- og utstyrspark er i god stand og klar for en ny sesong. Enkelte viktige kundesegmenter i Norge har de siste årene vist volumnedgang samt reduserte priser. I 2015 ser vi i Norge en økning i totalmarkedet og en bedring i priser og lønnsomhet. Ordreinngangen i disse segmentene har i første kvartal 2015 vært god. Selskapet opprettholder sitt markedsvolum sammenlignet med 2014 og med bedre marginer. I Mid-Europe er lønnsomheten tilfredsstillende og på samme nivå som første kvartal Ordreinngangen i 1. kvartal var relativt god. Konsernet har gjennomført og identifisert en rekke kostnadsbesparende tiltak. Tiltak iverksatt i løpet av 1. kvartal vil utgjøre en årlig besparelse på NOK 4 millioner fra og med 2. kvartal 2015.

4 Side 4 Regnskap og finans 1. kvartal 2015 Driftsinntekter og EBITDA i 1. kvartal fra operative segmenter var: (beløp i NOK 1000) Driftsinntekter EBITDA Nordic Mid-Europe Sum operative segmenter Konsernet har som følge av normale sesongsvingninger samt engangseffekter en negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 14 millioner i 1. kvartal. Konsernets kundefordringer er i perioden redusert med NOK 3 millioner til NOK 23 millioner, mens arbeid under utførelse er redusert med NOK 3 millioner til NOK 22 millioner. I 1. kvartal er det gjort driftsmessige investeringer på NOK 9 millioner, som i hovedsak er relatert til sensorer. Netto finansinntekter i 1. kvartal utgjør NOK 0.5 millioner. Egenkapitalgraden er på 43 %, mot 50 % pr , og kontant-beholdningen for videreført virksomhet utgjør NOK 36 millioner ved utgangen av kvartalet. Organisasjon og personell Konsernet har en stabil stab av ansatte med høy kompetanse. Dette utgjør fundamentet for konsernets drift. Per var det i de operative selskapene ansatt 148 personer, ned fra 152 ved utløpet av Ved konsernets produksjonsenheter i Indonesia og Romania var det ansatt 267 personer. Totalt hadde konsernet 400 ansatte, en reduksjon på 19 siden Dirk Blaauw har sluttet i konsernet etter 11 år som administrerende direktør. Leder av Blom sin virksomhet i Norge, Nils Karbø, er konstituert i stillingen. Aksjonærforhold Selskapets aksjekapital er per NOK ,00 fordelt på aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,00. Antall aksjonærer per var 1 716, hvorav utenlandske aksjonærer eier 0,26 % av aksjekapitalen. Blom eier totalt egne aksjer, tilsvarende 3,94 % av totalt antall utestående aksjer.

5 Side 5 Selskapet sendte børsmelding 25. november 2014 vedrørende tilbud om å kjøpe de aksjene i Blom ASA som eies av aksjonærer som eier færre enn 33 aksjer. Tilbudet var begrunnet i styrets ønske om å gi aksjonærer med små aksjeposter en mulighet til å realisere sine aksjer på en kostnadseffektiv måte, samt å redusere selskapets kostnader med administrasjon av selskapets aksjonærbase. Tilbudsprisen per aksje var NOK 16,00. I tilbudet ble det forhåndsvarslet at selskapet hadde til hensikt å søke Nærings- og Fiskeridepartementet om tillatelse til tvangsinnløsning av de aksjeeiere som ikke aksepterte det frivillige tilbudet. Etter tilbudsperioden per 12. desember 2014 hadde selskapet mottatt totalt 339 aksepter til å erverve aksjer, tilsvarende 0,01 % av samtlige utstedte aksjer i selskapet. Hendelser etter kvartalsslutt 23. april 2015 sendte selskapet en børsmelding om at det var inngått en avtale om å slå sammen virksomheten med Team Bane. Transaksjonen vil gjennomføres som en aksjetransaksjon med et bytteforhold på 50-50, der Blom som det ervervende selskapet vil utstede nye aksjer til aksjonærene i Team Bane (gjennom erverv av holdingselskapet til Team Bane). Det vil bli foreslått å endre navn på det børsnoterte morselskapet Blom ASA til NRC Group ASA, mens Blom sin virksomhet vil fortsette å operere under merkenavnet Blom. Etter gjennomføring av transaksjonen, vil de nåværende aksjonærene i Blom og i Team Bane hver eie 50 prosent av det totale antallet utestående aksjer i NRC Group. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i selskapet, som er planlagt avholdt 28. mai Aksjonærer som eier ca 74 % av de utstedte aksjene i Blom har ugjenkallelig forpliktet seg til å stemme for transaksjonen. De nye aksjene som skal utstedes til aksjonærene i Team Bane vil bli notert på Oslo Børs. Gjennomføring av transaksjonen forventes å finne sted rundt 28. mai Konsoliderte tall for Team Bane viste en omsetning på NOK 75 millioner og EBITDA på NOK -5 millioner i 1. kvartal Sesongmessig er første kvartal alltid svakt i denne virksomheten, som vanlig i annen entreprenørvirksomhet i Norden. Blom sin tyske virksomhet har vært vurdert solgt og ble klassifisert som ikke videreført virksomhet i regnskapet. Styret har etter kvartalsslutt vedtatt å beholde denne virksomheten, og den vil klassifiseres som videreført virksomhet i regnskapene fra og med annet kvartal. Framtidsutsikter

6 Side 6 Ordreinngangen for 2015 er god, og konsernet opprettholder en sterk markedsposisjon i det nordiske markedet. Spesielt i UK har oppdrag innen infrastruktursegmentet vist en positiv utvikling. Sammenslåingen med Team Bane gjør konsernet enda bedre posisjonert for lønnsom vekst, og Blom har allerede iverksatt tiltak internt for å forfølge de markedsmulighetene sammenslåingen gir. Kombinasjonen er blitt godt tatt i mot internt, og det jobbes det med ytterligere identifiserte konsolideringsmuligheter for det kombinerte Blom og Team Bane. Oslo, 29. april 2015 Trygve Bruland Siv Staubo Birgitte Ellingsen Styreleder Styremedlem Styremedlem Kristian Lundkvist Styremedlem Nils Karbø Adm. Direktør

7 Side 7 Konsolidert resultatregnskap Blom konsern (Beløp i NOK 1 000) Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre drifts- og adm. kostnader Driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat fra videreført virksomhet Resultat fra ikke videreført virksomhet Årsresultat Resultatet tilordnes: Aksjonærer Resultat etter skatt Totalresultat: Rekalkulering pensjonsforpliktelser Omregningsdifferanser Totalresultat Totalresultatet tilordnes: Aksjonærer Totalresultat Resultat per aksje: Fra videreført virksomhet -1,56-0,89 0,59 Fra ikke videreført virksomhet -0,23 0,33 0,23 Fra årsresultat -1,79-0,56 0,82

8 Side 8 Balanse Blom konsern EIENDELER (Beløp i NOK 1 000) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Arbeid under utførelse Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler klassifisert som holdt for salg Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Side 9 Balanse Blom konsern EGENKAPITAL OG GJELD (Beløp i NOK 1 000) Innskutt egenkapital: Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen egenkapital: Omregningsdifferanser Opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Forpliktelser klassifisert som holdt for salg Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Endring av egenkapitalen fra til Egenkapital pr Periodens resultat Pensjonsforpliktelse Omregningsdifferanser Egenkapital pr

10 Side 10 Kontantstrømoppstilling Blom konsern Indirekte modell (Beløp i NOK 1 000) Per KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnader Av- og nedskrivninger av driftsmidler Endring i kundefordringer Endring i varelager og arb. under utførelse Endring i vareleverandørgjeld Endring andre periodiseringer og urealisert valuta Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter videreført virksomhet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - ikke videreført virksomhet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter total KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalt ved kjøp av driftsmidler Innbetalt ved salg av aksjer og andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter videreført virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ikke videreført virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter total KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring kort- og langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter videreført virksomhet Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ikke videreført virksomhet 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter total A+B+C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og ekvivalenter beg. av perioden Beholdning av kontanter og ekvivalenter per Beholdning av kontanter og ekvivalenter - videreført virksomhet Beholdning av kontanter og ekvivalenter - ikke videreført virksomhet

11 Side 11 Segmenter Blom konsern (Beløp i NOK 1 000) Driftsinntekter Per Per Nordic Mid-Europe Eastern Europe Sum EBITDA Per Per Nordic Mid-Europe Eastern Europe Sum operative segmenter Øvrige segmenter / ikke-allokert Sum EBIT Per Per Nordic Mid-Europe Eastern Europe Sum operative segmenter Øvrige segmenter / ikke-allokerte Sum Eiendeler 1) Per Per Nordic Mid-Europe Eastern Europe Øvrige segmenter / ikke-allokerte Sum Investeringer Per Per Nordic Mid-Europe Eastern Europe Øvrige segmenter / ikke-allokerte 0 33 Sum ) Allokerte eiendeler inkluderer eksterne kundefordringer, arbeid under utførelse, anleggsmidler og immaterielle eiendeler med unntak av utsatt skattefordel. Øvrige/ ikke-allokerte eiendeler inkluderer eiendeler klassifisert som holdt for salg pr

12 Side 12 BLOM MAIN OFFICES Blom ASA Blom Aerofilms Ltd. P.O. Box 34 Skøyen Cheddar Business Park N-0212 Oslo Wedmore Road, BS27 3EB Norway UK Tel: Tel: Blom Kartta OY Blom Deutschland GmbH Pasilanraitio 5 Oskar Frech Strasse 15 FI Helsinki Schorndorf Finland Germany Tel: Tel: E- mail: Blom Geomatics AS Blom Sweden AB P.O. Box 34 Skøyen Hammarbacken 6 B N-0212 Oslo SE Sollentuna Norway Sweden Tel: Tel:

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene Rapport for 2.kvartal 2005 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 916 ansatte i Bouvet

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer