4. kvartal Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003"

Transkript

1 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003

2 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5 Betydelig styrking av selskapets balanse og egenkapital Fullført erverv av Antonson Gruppen AB Resultat og balanse PSI Group ASA med datterselskaper oppnådde en omsetning på MNOK 98,0 i 4. kvartal 2003 sammenliknet med proforma MNOK 89,9 for tilsvarende periode i For året 2003 ble omsetningen MNOK 337,1 sammenliknet med proforma MNOK 396,2 for EBITDA i 4. kvartal ble MNOK 4,4 sammenliknet med et proforma EBITDA på MNOK 3,0 for tilsvarende periode i For året 2003 ble EBITDA MNOK 4,6 sammenliknet med proforma minus MNOK 6,5 for Resultat før skatt i 4. kvartal ble MNOK 14,5 sammenliknet med et resultat før skatt på MNOK 2,6 for tilsvarende periode i For året 2003 ble resultat før skatt MNOK 7,7 sammenliknet med proforma minus MNOK 16,5 for Likviditetsbeholdningen i konsernet var ved utgangen av kvartalet MNOK 12,0 sammenliknet med en likviditetsbeholdning på MNOK 7,8 ved utgangen av 3. kvartal. Egenkapitalen utgjorde MNOK 82,9 eller 47,5% av totalkapitalen sammenliknet med 27,9% pr utgangen av 3. kvartal. Resultatet før skatt skyldes i hovedsak en regnskapsmessig gevinst vedrørende aksjene i CashGuard AB (publ.) med MNOK 12,7. I tillegg ble domenet netshop.com, eid av PSI Group ASA, solgt med en regnskapsmessig gevinst på MNOK 1,3. Generelle kommentarer til virksomhetsområdene - segmentinformasjon Selskapene PSI Systems AS, PSI Productions AS og PSI Systems AB utgjør konsernets kjernevirksomhet. Fra og med 1. kvartal 2004 vil også Antonson Gruppen AB inngå i dette virksomhetsområdet. Virksomhetsområdet er ledende skandinaviske leverandøren av trådløse forretningskritiske løsninger til segmentene detaljhandel og transport/logistikk/produksjon. Styret er tilfreds med utvikingen i virksomheten. itechnology AS representerer konsernets virksomhet innenfor IT-infrastruktur og basis IT-teknologi. Selskapets resultater i 4. kvartal er tilfredsstillende og skyldes i hovedsak økt tjenesteomsetning. Marginpresset på maskinvare er vedvarende. Styret arbeider videre med industrielle muligheter for dette selskapet og jobber aktiv med flere alternativer. SymTech selskapene i Norge, Sverige og Danmark utgjør virksomheten innenfor Import og distribusjon av IT-teknologi produkter. Maskinvareagenturene til SymTech virksomheten er strategisk viktige for løsningssalget i konsernets kjernevirksomhet. Omsetningen, etter eliminering, utgjøres av et omfattende forhandlernett i nevnte geografiske områder. Resultatene i dette virksomhetsområdet viser en positiv fremgang. Et tap på kundefordringer på MNOK 0,8 i 4. kvartal i den danske virksomheten. Selskapet har i 4. kvartal gjennomført flere rettede emisjoner av både finansiell og strategisk art. Kvartalsrapporten er basert på de samme regnskapsprinsippene som det siste offisielle årsregnskapet og er i henhold til Norsk Regnskapsstandard for delårsrapportering. 2

3 Styrets beretning Omsetning og EBITDA fordelt på forretningsområde i 4. kvartal 4. kvartal Auto-ID IT-Infrastruktur Distribusjon PSI Group ASA Sum Omsetning EBITDA Omsetning og EBITDA fordelt på land i 4. kvartal 4. kvartal Norge Sverige Danmark PSI Group ASA Sum Omsetning EBITDA Omsetning og EBITDA fordelt på forretningsområde i Auto-ID IT-Infrastruktur Distribusjon PSI Group ASA Sum Omsetning EBITDA Omsetning og EBITDA fordelt på land i Norge Sverige Danmark PSI Group ASA Sum Omsetning EBITDA Ansatt forhold Antall ansatte i konsernet økte fra 159 ved utgangen av 3. kvartal til 167 ved utgangen av 4. kvartal. Dette skyldes hovedsakelig økt behov for ressurser i forbindelse med NorgesGruppen prosjektet. Aksjonærforhold Selskapet hadde pr. 31. september en aksjekapital på NOK ,60, fordelt på aksjer pålydende NOK 0,10. Av tildelte opsjoner er utestående opsjoner med en innløsningskurs på NOK 1, opsjoner er innløst i perioden, men ble ikke registrert før årsskiftet. Antall aksjeeiere i selskapet pr. 31. desember var opp fra pr. 30. september. De 20 største aksjonærene representerer ca 55% av den totale aksjekapitalen - mot 61% pr utgangen av 3. kvartal. Det var 116 utenlandske aksjonærer ved årsskiftet som representerte ca 15,7 millioner aksjer eller 12,5%. Den gode likviditeten i aksjen fortsatte i 4. kvartal med en omsetning på aksjer til en verdi av NOK ,- gjennom handler som gir en gjennomsnittlig aksjekurs på NOK 1,54 for 4. kvartal. Gjennomsnittlig verdi pr. handel utgjorde NOK ,- Selskapet personalressurser er pr. utgangen av 4. kvartal fordelt som følger: Fordelt på avdeling Adm/øk Salg Logistikk Tjenester (+1) (+7) Fordelt på forretningsområde Konsern Auto-ID Distribusjon Infrastruktur (+9) 18 (-1) 30 Fordelt på land Norge Sverige Danmark 131 (+9) 33 (-1) 3 Fordelt på kjønn Menn Kvinner 146 (+9) 21 (-1) Det har vært omsatt aksjer hver handledag i 4. kvartal med et gjennomsnitt på 59 handler pr. dag. Selskapet tilfredsstiller de annonserte krav for "Match" listen i henhold til børsens nye modell for segmentering av de børsnoterte selskapene (minimum 10 handler pr. dag). Selskapet vil også følge kravene til omfang og distribusjon av informasjon slik at selskapet vil inneha Oslo Børs informasjonsmerke. 3

4 Styrets beretning Status avtalen med Norgesgruppen PSI Systems AS meldte 23. juni om rammeavtale med Norges største dagligvarekjede vedrørende løsninger for elektronisk kontanthåndtering i kassapunktene. Den 3. november mottok PSI Systems AS melding fra NorgesGruppen, som etter gjennomført testperiode har besluttet å installere Cash Management løsninger i sine egeneide butikker Spar, Kiwi og Meny-Ultra jfr. nevnte rammeavtale. Cash Management løsningen inkluderer en sentral programvare som gir NorgesGruppen detaljert kontroll over kontantbeholdningen i alle deres butikker, og CashGuard kontantsikringssystem i alle butikkenes kassepunkter. Leveransene har startet i 1. kvartal Det forventes en økende leveransetakt utover i Det tas sikte på utrulling til ca. halvparten av butikkene i 2004 og de resterende butikkene i NorgesGruppen vil videre anbefale avtalen for de tilknyttede butikkene i NorgesGruppen. CashGuard AB I henhold til tidligere meddelelser har PSI Group ASA gjennomført et betydelig engasjement vedrørende det svenske børsnoterte selskapet CashGuard AB. CashGuard er PSIs viktigste - og eneste leverandør innenfor konseptet elektroniske kontanthåndteringssystemer. I 4. kvartal er det inntektsført MNOK 12,7 på CashGuard engasjementet. Pr. 31. desember eier Selskapet 12,6% av utestående aksjer og 25,6% av stemmene og er største aksjonær i CashGuard AB aksjer (herav 1 million A-aksjer) er ved årsskiftet bokført til MNOK 27,2. Markedsverdien var MNOK 52,3 basert på kurs SEK 8,50 pr. aksje. På CashGuards ekstraordinære generalforsamling 21. januar ble Ivar Formo og Lars Grönberg valgt inn i styret. Sistnevnte som styreleder. Fremtidsutsikter Selskapet forventer en sterk vekst i omsetning og resultat i Antonson ervervet vil styrke vår markedsposisjon i Sverige og dette forventes å gi et positivt bidrag til konsernets resultater. Operative prosesser mht. synergieffekter mellom PSI Systems AB og Antonson Gruppen AB er iverksatt. Det forventes et høyt aktivitetsnivå i begge hovedsegmenter - detaljhandel/dagligvarehandel og logistikk/transport/produksjon i hele Med dette engasjementet, i tråd med Selskapets forretningsidé, ønsker PSI Group å delta i en industriell verdiskapning på maskinvare innenfor velprøvd nisjeteknologi. Fra før av har PSI fullt eierskap til sin egen applikasjonsfamilie, Smart Family, innenfor Selskapets forretningsidé. Rælingen 16. februar 2004 Leif Flemming Bakke Styrets leder Lars Grönberg Styremedlem Ivar Formo Styremedlem Erik Pinnås Konsernsjef 4

5 Konsernets resultatregnskap Proforma 4. kvartal 4. kvartal Året Året 4. kvartal Året TNOK Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader EBITDA Ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger goodwill konsern Sum av- og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat netto Minoritetens andel Resultat pr. aksje Antall aksjer registrert Resultat pr. aksje 0,095 0,015 0,061 0,042 Antall aksjer fullt utvannet Resultat pr. aksje fullt utvannet 0,090 0,015 0,058 EBITDA pr. aksje 0,035 0,039 0, ,040 0,099 5

6 Konsernets balanse TNOK Anleggsmidler og omløpsmidler Utsatt skattefordel Goodwill, rettigheter Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, transp, inventar Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Aksjer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld Selskapskapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum egenkapital Rentebærende gjeld kredittinstitusjon Annen langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling 2003 Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Finansposter av ikke operasjonell art Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld -838 Endring i andre tidsavgrensinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling ved salg av datterselskaper Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av datterselskap -200 Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Endring annen langsiktig gjeld Netto endring i kassakreditt Salg egne aksjer Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Beholdning av kontanter IB Beholdning av kontanter UB Netto endring av kontanter i perioden Kontantstrømoppstilling 4. kvartal Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Finansposter av ikke operasjonell art Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld 290 Endring i andre tidsavgrensinger -59 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling ved salg av datterselskaper 836 Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av datterselskap -200 Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Endring annen langsiktig gjeld -653 Netto endring i kassakreditt -761 Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Beholdning av kontanter IB Beholdning av kontanter UB Netto endring av kontanter i perioden

8 Egenkapitalutvikling Egenkapitalutvikling Akk. Q4 Egne aksjer pålydende Aksjekapital Overkursfond Annen EK Ikke reg kapitalforhøyelse Minoritetsinteresse Sum 1. halvår 2003 TNOK Egenkapital Endring under året; Kapitalforhøyelse i.f.m. Fusjon Øknings aksjekapital opsjon Fusjonskostnader ført mot EK Solgt egne aksjer Salg av 51% andel i Cappit AS Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Kjøp av 30% andel i PSI Production AS Omregningsdifferanse Resultat etter skatt pr Egenkapital største aksjonærer pr. 31. desember 2003 AKSJONÆR BEHOLDNING ANDEL DIAMOND HOLDING AS % JPMORGAN CHASE BANK % CASH GUARD AB % CAPTURA AS % NORDICGATE INVESTMENT AS % ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA % FUENTE INVEST AS % SKAGEN VEKST % PROBITAS HOLDING AS % BJØRNERUD, LASSE % INAK AS % BERNTSEN, HARALD % PINNÅS, PER ERIK % TERRA VEKST % NB AKSJEFOND % EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ('BA') % SVEAAS, CHRISTEN % FRONTIER AKSJEHANDEL AS % GRAM, WILLIAM B % WARRENWICKLUND ALPHA % SUM 20 største aksjonærer pr % SUM andre aksjonærer pr % SUM alle aksjonærer pr % 8

9 Hovedkontor: PSI Group ASA Slynga 10, 2005 Rælingen Postboks 134, 2011 Strømmen Web: Tel.: Distribusjon IT infrastruktur Auto-ID & Datafangst SymTech Nordic AS Rosenholmveien 25, Postboks Kolbotn Tlf: Web: SymTech Nordic AB Enhagsslingan Täby Tlf.: Web: itechnology AS Sandviksveien 22, Postboks Høvik Tlf: Web: PSI Systems AS Slynga 10, 2005 Rælingen Postboks 134, 2011 Strømmen Tlf.: Web: PSI Systems avd. Rogaland Travbaneveien 1, 4033 Stavanger Tlf.: PSI Production AS Linstad Vestre 2310 Stange Tlf.: SymTech Nordic Aps Sluseholmen København SV Tlf.: Web: Stange Rælingen Høvik Kolbotn Stavanger Stockholm Ørebro PSI Systems AB Pappersbruksallén Ørebro Tel.: Web: PSI Systems AB avd. Stocksund Brovägen Stocksund Tel.: PSI Systems AB avd. Lund Skiffervägen Lund Tel: +46 (0) København Lund PSI Group ASA Slynga 10, Postboks 134, 2011 Strømmen Tlf.: Fax: Web:

Årsrapport 2003. PSI Group ASA

Årsrapport 2003. PSI Group ASA 2003 Årsrapport 2003 PSI Group ASA 2 PSI Group ASA Årsrapport 2003 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2003...4 Vellykket strategi - nå skal vi nå våre mål!...7 Om PSI Group...8 Distributøren SymTech

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer