- Nytt 5-6/01. Kamp om avfallet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Nytt 5-6/01. Kamp om avfallet"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S- F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Kamp om avfallet Økt velferd gir mer avfall. Søppelberget vokser, men i mange land øker interessen for å spise av søppellasset. Skjerpede regler for deponi har ført til at stadig mer avfall blir gjenvunnet eller utnyttet til energi. Søppel er en stor ressurs. Dermed er kampen om avfallet i gang. AV ERIK LARSEN Direktør Håkon M. Dahl i Norsk renholdsverks-forening (NRF) er glad for at ISWA-konferansen i Stavanger september 2001 satte søkelys på avfall i et globalt konkurransesamfunn. Dahl er meget godt fornøyd med både den faglige og tekniske gjennomføringen av konferansen. Han framhever temaene på konferansen som strategisk viktige. Store internasjonale selskap har gjort sitt inntog på avfallssektoren. For at de mindre selskapene skal overleve i den kommende konkurransen, må de samarbeide, sier Dahl. NRF opplever at stadig flere konsern blir opptatt av at de har en utslippsside, og at denne ikke bare er et problem, men også kan være en ressurs for noen. Internasjonale konsern kan gjøre avtaler om avfallshåndtering som gjelder mange land. Både for det enkelte konsern og den som får oppdraget med å håndtere avfallet, kan det dreie seg om betydelige summer og gevinster. For at de små selskapene skal kunne være med i konkurransen, er det nødvendig med et internasjonalt og nasjonalt samarbeid, mener Dahl. Til ISWA-konferansen kom deltakere fra mer enn 40 land. En delegasjon kom for eksempel fra Kina. Store nasjoner ser at økt velstand gir store utfordringer med hensyn til avfallshåndteringen. Bare i Norge økte mengden husholdningsavfall fra 174 kilo per person i 1974 til 314 kilo per person i Husholdningene bidrar med 1,4 millioner tonn avfall, mens næringsavfallet er på over 4 millioner. På få år er material- og eller energigjenvinning blitt en stadig viktigere del av avfallsbehandlingen. I Norge i dag går noe over 50 prosent av avfallet til materialgjenvinning eller forbrenning/energiproduksjon, mens litt under 50 prosent havner på deponier. Mange nasjoner har som mål å redusere andelen som går til deponi, men ikke alle er kommet like langt som mange europeiske land. Noen har muligheter for å ligge foran i kampen om avfallet. Mer informasjon: Direktør Håkon M. Dahl e-post: Daværende miljøvernminister Siri Bjrke sammen med direktør Håkon M. Dahl i NRF på ISWA-konferansen i Stavanger i begynnelsen av september.

2 Direktørens spalte Et nytt hakk videre... Overskriften er et uttrykk for at NRF er kommet et nytt steg videre i utviklingen. Jeg håper medlemmene har det samme inntrykket.vi begynner nå etter hvert å få plass viktige funksjoner for å kunne yte et bedre tilbud til medlemmene gjennom blant annet oppbygging av kurs- og seminarvirksomhet. I 2001 har NRF hatt i overkant av 400 personer som deltakere på kurs og seminarer. Flesteparten av disse er ansatte hos våre medlemmer.vi ser imidlertid at antallet deltakere fra andre etater som ikke er medlemmer hos oss er økende. Noe vi tar som et tegn på at våre kurs og seminarer har tema og innhold som treffer markedet. En annen stor begivenhet dette året var gjennomføringen av Avfallskonferansen i tilknytning til den internasjonale ISWA-kongressen i Stavanger tidligere i høst. Dette var en stor utfordring for NRF som vertskap. Tilbakemeldingene fra deltakere er gode.til sammen var det over 700 deltakere på konferansen.til neste år er vi tilbake til gammelt gjenge med den årlige avfallskonferansen i Tromsø. Programmet blir meget spennende med dagsaktuelle tema. Så sett av 4. til 6. juni neste år for konferansedager i Tromsø. Årets generalforsamling fattet viktige beslutninger med hensyn til ny medlemsstruktur i NRF. Dette betyr at NRF tilpasser utviklingen innen avfallssektoren uten å gi avkall på identiteten. Utviklingen går imidlertid fort og medlemsbegrepet vil nok være tema i framtide strategi- og utviklingsdiskusjoner i foreningen - noe som er et sunnhetstegn... Alle medlemmer og lesere ønskes en avstressende julehelg og et nytt spennende år. Utfordringene blir mange i 2002.Var det noen som nevnte nye emballasjeavtaler, utslippsavgift, konkurranseutsetting... God jul og godt nytt år! Håkon M. Dahl Null kunnskap om PCB Kunnskapen om PCB-haldige vindauge er lik null blant innbyggjarane, viser meiningsmålinga utført for NRF av MMI. Dette trass i at PCB har vore totalt forbode i 21 år. Her har altså både avfallsbransjen og offentlege styresmakter ein kjempejobb å gjera. I kampanjen vert dette ein av dei fraksjonane det vert fokusert på. Eit behandlingssystem av isolerglasvindauge produsert mellom 1965 og 1975 er no på plass i Noreg. Dei fleste kommunar og renovasjonsselskap har vel også fått på plass eit mottakssystem. SFT reknar likevel at heile 50 kg PCB går på fylling og til forbrenningsanlegg kvar dag! Det står att ca 2000 kg PCB berre i isolerglasvindauge. Når 250 kg er nok til å forureine heile Oslofjorden, forstår ein at PCB-vindauge er ei tikkande miljøbombe. Staten har sett av 12 millionar kroner neste år til dette. Sjølv om dette er altfor lite, er det svært viktig at renovasjonsbransjen får på plass gode innsamlingssystem og informerer både innbyggjarar og bedrifter om denne saka. Risikoen er stor for enorme oppryddingskostnader dersom PCB-vindauge også i framtida går på fyllinga. NRF er mellom anna oppteken av at denne ordninga ikkje skal påføre kommunane ekstra kostnader. Hotellavtalen med Rica NRF har som kjent inngått en hotellavtale med Rica Hotels som gjelder fra 1. august Hotellavtalen gjelder alle NRFs medlemmer og ansatte i medlemskommunen eller bedriften. Foruten overnatting gjelder avtalene også kurs og konferanser med gunstige priser. Rica Hotels er Norges eneste landsdekkende hotellkjede.vi har fått tilbakemelding om at dette er en bra avtale og at brukerne er veldig fornøyde. Gratis avis følger med, og i tillegg opererer mange av hotellene med gratis parkering. Skulle det være spørsmål om avtalen, så vennligst kontakt NRFs sekretariat. Marianne Rica Hotel Bygdøy Allé, Oslo 2

3 Endring av sluttbehandlingsavgiften Finansdepartementet foreslår i St.prp. 1 en radikal omlegging av sluttbehandlingsavgiften til en utslippsavgift ved forbrenning og en avgift som er differensiert etter standard på deponiet for avfall til deponi. NRF er positiv til denne omleggingen, men krever å få være med i det utredningsarbeidet som må igangsettes før utslippsavgiften innføres, sier direktør Håkon M. Dahl i NRF. Forbrenning Finansdepartementet har evaluert sluttbehandlingsavgiften for avfall. I St.prp Statsbudsjettet gjengis deler av denne evalueringen. Finansdepartementet foreslår at avgiften på forbrenning omgjøres til en utslippsavgift. Finansdepartementet skriver: «Arbeidsgruppen anbefaler at sluttbehandlingsavgiften for avfallsforbrenningsanlegg blir lagt om til en utslippsavgift basert på kontinuerlige målinger for enkelte parametre, og løpende prøvetaking for andre. Gruppen anbefaler at anlegg som forbrenner mindre enn en bestemt mengde avfall pr. år og hvor målekostnadene kan bli uforholdsmessig store, kan velge et alternativ med en beregnet avgift som fastsettes ut fra antatte utslippskoeffisienter. Et alternativ vil være at disse anleggene betaler en avgift målt pr. tonn avfall som forbrennes.avgiftene skal prise miljøkostnadene ved sluttbehandling av avfall.arbeidsgruppen har ikke vurdert et konkret nivå for en utslippsavgift. Gruppen presiserer at et endelig forslag til en utslippsavgift vil kreve ytterligere utredning både med hensyn til hvilke stoffer som bør inngå, hvilke stoffer som måles, hvor høye avgiftssatsene skal være og hvor stor forskjell det bør være mellom det presumptive alternativet og en ren utslippsavgift.videre må provenyvirkningene, konsekvensene for anleggene og for avgiftsmyndighetene utredes nærmere. Det vil kreve ytterligere utredning før et konkret forslag til en utslippsavgift kan legges frem for Stortinget.» NRF er positive til Finansdepartementets forslag. NRF vil derfor be om å få være med i det utredningsarbeid som departementet vil sette i gang for å kunne foreslå en utslippsavgift. Det er viktig at en slik avgift utformes på en slik måte at den er praktisk gjennomførlig for forbrenningsanleggene. Deponering For deponi foreslår departementet at avgiften gjøres avhengig av deponiets standard. Departementet skriver: «Med dagens teknologi er det ikke mulig å innføre en utslippsavgift for deponier. En differensiering etter miljømessig standard på deponiene vil imidlertid være mer treffsikker enn dagens utforming av avgiften. En eventuell differensiering av sluttbehandlingsavgiften for deponier vil måtte baseres på objektive kriterier, som i størst mulig grad kan knyttes til faktisk miljøstandard ved deponiet. En eventuell todeling av avgiften kan vurderes basert på om deponiet oppfyller kravene som stilles i EUs deponeringsdirektiv eller ikke. Kravene vil uansett gjelde fra 2009, men en avgiftsdifferensiering vil gi eksisterende anlegg incentiv til å fremskynde den nødvendige oppgraderingen. Det er imidlertid flere forhold som må vurderes nærmere før det kan legges frem et konkret forslag om en differensiering av sluttbehandlingsavgiften for deponier.» Også til dette forslaget er NRF positiv. NRF kunne også tenke seg å finne fram til flere kriterier for å differensiere avgiften. Selv om det innføres ny forskrift om deponering, vil det være muligheter å drive deponier med høyere standard enn det som kreves i forskriften. Dette bør belønnes i form av lavere sluttbehandlingsavgift. Framdrift Utredningen av den nye utslipsavgiften skal være klar til statsbudsjettet for 2003 framlegges høsten Satsene i 2002 Inntil videre foreslås det at avgiften blir videreført uten andre endringer enn en ordinær prisjustering av avgiftssatsene. Satsene for 2002 foreslås som i tabellen nedenfor: Avgiftssats 2002 kr pr. tonn. Avfall levert til deponi 320 Avfall levert til forbrenningsanlegg: Grunnavgift 80 Tilleggsavgift Tilleggsavgiften reduseres etter energiutnyttelsesgrad NRF ønsker VELKOMMEN som nye medlemmer: Asplan Viak Miljø og Sikkerhet AS Norsk Varme AS Reknes AS Veidekke Gjenvinning AS 3

4 Spesialavfall ve To spørjeundersøkingar viser at ordet spesialavfall er problematisk. Både hushald og bedrifter meiner i stor grad at plast, glas og papir er spesialavfall, då det skal takast hand om på ein spesiell måte. Styringsgruppa for kampanjen har teke konsekvensen av dette, og foreslår å døypte om storsatsinga til NRF til kampanje for farleg avfall. AV JON HALSTEIN TJORE Dette gjer det og lettare å ta med eeavfall i kampanjen i mai. Dette er og naturleg då problema med malingrestar, olje, kjemikaliar og PCB-vindauge i stor grad er dei same som med eeavfall.alle desse produkta inneheld farlege stoff som fører til problem for deponieigarar og eigarar av forbrenningsanlegg dersom produkta vert levert som restavfall. «Pakke» til kommunar Arbeidsgruppa for kampanjen er no i gang med å utvikle framlegg til tiltak i kommunar og interkommunale selskap i mai. Dette vert ein «pakke» med alt frå framlegg til kommunikasjonsstrategi, framlegg til tekstar til annonsar, artiklar, brosjyrar, pressemeldingar, lesarinnlegg og bilete. Det skal vere lettast mogleg å ta materiellet i bruk, og framlegga er basert på funna i spørjeundersøkingane. I tillegg til eit hefte, vert «pakken» distribuert via e-post og vert tilgjengeleg på Kommunen er avsendar Det er likevel svært viktig at det er kommunar og interkommunale selskap sjølv som er avsendarar. Dei har opparbeidd ein kommunikasjon med sine innbyggjarar, og informasjonen derifrå vert lese, lytta til og trudd i større grad enn med ein meir perifer avsendar. Stoffet må difor tilpassast lokale tilhøve og «pakkast inn» i kvart selskap og kommune sine malar. 4 Prosjektleiar Jon Halstein Tjore er godt nøgd med oppslutninga om kampanjen så langt. TV-reklame Det vert produsert ein TV-reklame til kampanjen. Denne skal etter planen sendast på «Fulle fem», NRK, i mai. I tillegg arbeider vi med å få finansiert sending på riksdekkande reklame-tv. Filmen kan og lånast av dei som vil kjøpe plass på lokal-tv og kinoar. I tillegg har vi gode høve til å få redak- Det står dårleg til når det gjeld handsaming av farlig avfall i små og mellomstore bedrifter, viser ei fersk undersøking utført av Interconsult/NORSAS. Svært mange leverer ikkje spesialavfall i det heile og ingen hadde kjennskap til lovverket. NORSAS prøvde å gjennomføre 49 telefonintervju i bedrifter i Rogaland, men 29 av desse var ikkje ein gong villige til å svare på spørsmåla. Undersøkinga vart utført på oppdrag frå Avfallsforum Rogaland og NRF.At det stod dårleg til på dette området, har vel lenge vore kjent. Men no er det altså dokumentert. Dette viser at ein står framfor eit omfattande arbeid. Kontrollar av bedrifter Med så store manglar nyttar det ikkje med informasjonstiltak åleine. Skal ein sjonelle oppslag i riksdekkande media. Eit døme på dette er oppslaget i Forbrukerinspektørene, NRK1, onsdag 12. desember. Dette er eit høgt profilert program med opptil sjåarar. Den viktigaste jobben er likevel den som vert gjort i avfallsselskap og kommunar. Riksdekkande tiltak er ein god måte å få merksemd om eit tema, men det er ikkje dette som er målet med kampanjen. Målet er å få folk flest til å levere alt spesialavfall til godkjent mottak. Den jobben er det berre kommunar og avfallsselskap som kan gjere. Men riksdekkande markeringar kan gje viktig draghjelp. Store manglar i spesialavfallssystemet få gjort noko med problemet må styresmaktene på bana med kontrollar. Lovverket er for lengst på plass, men vert i liten grad følgd opp.telefonrunden til NORSAS vart seinare oppfølgd med personleg oppmøte og intervju i fem bedrifter.alle desse hadde hatt fleire arbeidsmiljøtilsyn og fleire hadde hatt branntilsyn, men ingen hadde hatt kontroll av kva dei gjer med avfallet sitt. Ein kan og nemne at ingen av bedriftene som ikkje hadde levert spesialavfall var villige til å ta imot besøk av intervjuaren. Ikkje ein gong på nøytral grunn og mot betaling. God marknadsføring Alt tyder no på at styresmaktene kjem til å gjennomføre kontrollar av små og mellomstore bedrifter neste år. Då vil grunnlaget vere tilstades for å nå fram med informasjon og marknadsføring frå private og offentlege spesialavfallsaktørar. Det er viktig at desse utnyttar den merksemda det vert om farleg avfall i mai neste år. Dei som får best gjennomslag hjå kundane er truleg dei

5 rt farleg avfall FARLE G AVFALL 2002 aktørane som kjem med eit heilskapleg tilbod.tilbodet bør innehalde alt frå opplæring av tilsette i bedriftene, oppsamlingsutstyr, utfylling av deklarasjonsskjema og henting av avfallet. Kombinasjonen av kontrollar og god marknadsføring gjer at ein vil kome langt på veg i oppryddingsarbeidet. Sjekk plikter Undersøkinga avdekkar også at det enkelte stader er litt uklar ansvarsfordeling mellom kommunar og interkommunale selskap når det gjeld pliktene i høve spesialavfallsforskrifta. Dette gjeld særleg plikta kommunen har til å syte for eit tilstrekkeleg tilbod for bedrifter som har mellom 1 og 400 kg spesialavfall i året. Eit tips er alle sjekkar i sitt selskap om denne ansvarsfordelinga er klar. Kommunen treng ikkje løyse det praktiske sjølv, men har ansvar for at det finst eit tilstrekkeleg tilbod. Dette tilbodet må vere slik at avfallet vert deklarert og kjem inn i ordna formar. Det er ikkje tilstrekkeleg å gje same tilbodet til bedrifter som til hushald, anten det gjeld ein miljøstasjon eller ein raudboks. Og sist men ikkje minst: Bedriftene må få god informasjon om kva tilbod som finst. Etter kontrollane til våren vil denne informasjonen bli lagt merke til. Stor interesse for kampanjen Interessa for kampanjen mot farlig avfall er stor både blant NRF sine medlemmer og blant andre aktørar innan sektoren.til no har 40 interkommunale selskap og kommunar sagt at dei vil delta i kampanjen med eigne tiltak i mai Dei 40 dekkar godt over halvparten av innbyggjarane i Noreg. Det er lenge til mai, og det bør difor vere fullt mogleg å nå mellom 3,5 og 4 millionar innbyggjarar gjennom kommunar og interkommunale selskap. Nye kommunar og avfallsselskap som vil vere med kan ta kontakt med NRFsekretariatet. Også private spesialavfallsaktørar som er assosierte medlemmer i NRF er velkomne til å delta. I tillegg til NRF og LOOP har no NOAH og Norsk Spesialavfallsforening (NSAF) gått inn som medeigarar i prosjektet. Hvitevareretur/LOOP, RENAS, NOAH/NSAF og Miljøheimevernet har engasjert seg i arbeidsgruppa for kampanjen.vi har også god kontakt med SFT, PCB-sanering, Byggnæringens landsforening og GRIP, maling, lim lakk. NORSAS har vore ansvarleg for ei kvalitativ undersøking av små og mellomstore bedrifter i Rogaland, eitt av grunnlagsdokumenta for kampanjen. Dette er altså i ferd med å utvikle seg til eit av de største samarbeidsprosjekt nokon gong i avfallssektoren. Eit felles mål for alle desse aktørane er å få samla inn meir av dei tonn med spesialavfall som er på avvegar. I tillegg kjem farlege stoff i ee-avfall, som også er eit mål å få vekk frå deponi og forbrenningsanlegg. Spesialavfall er foreslått omdøypt til farleg avfall. 5

6 NTNU vil ha innspill fra NRFs arbeidsgrupper Institutt for vassbygging ved NTNU i Trondheim ønsker å få i gang et faglig samarbeid med arbeidsgruppene i NRF. Målet er å utvikle det faglige innholdet i undervisningen og forskningen ved NTNU knyttet til avfall. NTNU har et omfattende undervisningstilbud, men mangler studenter. En sterkere tilknytning til praksisfeltet, vil forhåpentlig bidra til å øke studentenes interesse for faget. Helt konkret ber NTNU arbeidsgruppene i NRF om å gi svar på følgende momenter: Hva er arbeidsgruppens faglige fokus. Hva er de viktigste faglige utfordringene på dette feltet framover? Hvor er kompetansebehovet størst inn mot disse utfordringene, og hvordan bør NTNU prioritere i sin undervisning og forskning de neste tre årene? Forslag til mulige tiltak som kan følges opp i løpet av 2002 innen studentrekruttering, tema og problemstillinger for studentarbeid, fordypning eller diplomoppgave, kompetansebehov i forhold til vanlig undervisning, kompetansebehov i forhold til etterutdanning og viktige oppgaver innen forskning. Arbeidsgruppene har friste til fredag 18. januar 2002 for å gi korte og konkrete svar på disse momentene. Innspillet fra NTNU kommer som et ledd i samarbeidsavtalen som er inngått mellom NTNU og NRF tidligere i Mer informasjon: Direktør Håkon M. Dahl e-post: - Nytt 5-6/01 Har dere en artikkel her? NTNU rekruttering: Felles innsats for å få flere studenter NTNU og NRF har besluttet å gjøre en felles innsats for å få flere studenter til fagfeltet. NTNU har et omfattende studietilbud innen avfallsfeltet, men få studenter. Nå vil NTNU gå sammen med NRF for å trekke til seg nye studenter. I første omgang skal Institutt for vassbygging ved NTNU finne ut hvilke studenter i 7.semester som kan ha interesse for feltet. Disse vil bli tilbudt en reise til NRF eller til et avfallsselskap i Oslo, Bergen eller annet sted i landet umiddelbart over nyttår. _ Det er viktig at studentene føler seg etterspurt av praksisfeltet. Kontakten med bransjen vil også gi dem lettere tilgang til prosjekter og fordypningsemner som vil være nyttige for både studenter og bransjen, mener direktør Håkon M. Dahl i NRF. Mer informasjon: Direktør Håkon M. Dahl e-post: 6

7 Styret i NRF på vellykket studiebesøk i Brussel I slutten av november besøkte styret i NRF Brussel for å få informasjon om EU og EØS og hvordan institusjoner innenfor disse organisasjonene arbeider, blant annet med spørsmål som er viktige for våre medlemmer. AV ERIK STEENSRUD Åse Erdal, som er stedlig representant for Kommunenes Sentralforbund, hadde lagt opp et tett og godt program for vårt besøk, og skal ha ros for dette. Heidi K. Jakobsen fra KS ga oss først en introduksjon til EU og en grundig orientering om EUs institusjoner og oppbygning som ga oss et innblikk i de omfattende prosesser som ligger bak alle nye direktiver som blir styrende også for vår bransje. Pål Frisvold, som driver eget firma for rådgivning og tjenester for norske interesser overfor EU/EØS, ga oss deretter et levende bilde av hvordan Norge gjennom EØS-avtalen i det alt vesentlige må følge de direktiver og forordninger som blir arbeidet fram gjennom de ovennevnte prosesser. Her får Norge bare i deler av prosessene anledning til å følge med på hva som skjer, og må som følge av EØS-avtalen følge bestemmelsene i de direktiver som blir vedtatt. Gjennom et godt nettverk med kontakter til de sentrale personer i de faglige miljøer som deltar i prosessene, lar det seg likevel gjøre å holde seg orientert om hva som skjer, selv om man ikke kan påvirke beslutningene. Etter en god lunsj, som vi inntok på et sted som tydeligvis ble frekventert av ansatte i EU/EØS-byråkratiet, bar det tilbake til KS-kontoret, som for øvrig deler lokaler med tilsvarende organisasjoner i Sverige, Danmark og Nederland. Her ga Åse Erdal oss en grundig orientering om EØS-avtalens konsekvenser spesielt for norsk kommunal sektor. Hun påpekte at denne sektoren berøres av EØS-avtalen i kraft av følgende viktige roller: Arbeidsgiver, Innkjøper, Bedriftseier, Forurenser, NæringsutviklingogTilsyn. Brusselkontoret til KS har som hovedoppgave å være kontaktledd for medlemmene i Brussel (som vi erfarte ble ivaretatt på en utmerket måte), følge utviklingen i EØS-avtalen som berører kommunal sektor og å samarbeide med KS sine medlemsorganisasjoner i Europa - CEMR (Euro-KS) og CEEP (Euro- KS-Bedrift). Kontoret har også som oppgave å være lyttepost vedrørende utviklingen i «Regionenes Europa». Siste post på programmet denne tettpakkede dagen var et besøk hos organisasjonen FEAD, eller European Federation of Waste Management and Environmental Services. Sammen med de ansatte ved orgaisasjonens kontor møtte vi også presidenten, som viste seg å være Dominique PIN, som mange av våre medlemmer vil huske som den franske innlederen under plenumssesjonen ved ISWA-arrangementet i Stavanger i høst. Etter en orientering om Styret organisasjonen, som omfatter 17 organisasjoner av samme type som NRF i 15 land, deriblant RVF i Sverige, fikk vi høre litt om hvordan FEAD arbeidet inn mot EU-systemet. Det synes som om de har svært gode kontakter til sentrale personer som arbeider med avfallspolitiske spørsmål og får gi uttrykk for sine synspunkter tidlig i beslutningsprosessene.vi fikk med oss FEADs vedtekter, og et løfte om et anslag på hva et medlemskap i FEAD vil koste for NRF. FEAD utgir regelmessige nyhetsbrev, og på deres internettsider finnes det masse informasjon, som delvis er tilgjengelig for alle, delvis bare for medlemmer.ta gjerne en titt selv: Vi kan også anbefale å søke på for å finne hva KS-kontoret i Brussel legger ut av informasjon. Det ble også tid til å avholde årets siste styremøte i NRF da vi var samlet i Brussel, og en felles middag på et annet av Brussels mange spisesteder. For å holde reisebudsjettet på et minimum var turen lagt opp med rimelige Apex-billetter, som medførte at også litt av helga gikk med. Dette ga anledning til å se litt nærmere på Brussel som er en spennende gammel by, og som også byr på museer av varierende type, som tegneseriemuseum, sjokolademuseum og bryggerimuseum. Ellers kan det rapporteres at det krever karakterstyrke å gå forbi de utallige butikker som byr på en av de belgiske spesialitetene - kunstferdig sjokolade og marsipan.at den også er velsmakende kan en karaktersvak forfatter av denne reiserapport bekrefte. Per Andreas Bjørgan, en av flere nordmenn som arbeider i ESA, som er EFTAs kontrollorgan, orienterte sammen med sin kollega Alexandra Antoniadis om de oppgavene dette organet har. Dets viktigste oppgave er å overvåke at alle de regler som skal sikre de 4 friheter (fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital), blir fulgt av de statene som omfattes av EØS-avtalen. 7

8 Nytt år nye muligheter for kompetanseutvikling Også i 2002 vil det bli arrangert en rekke kurs, seminarer og konferanser i NRFs regi. I 2001 har vi gjennomført ISWA-konferansen i Stavanger med vel 700 deltakere, vi har arrangert 5 fagseminarer med til sammen ca. 250 deltakere og 10 kurs med ca. 150 deltakere. Planene for neste år er også store slik det fremgår av tabellen under. Men vi er ikke fornøyd med dette. Har du som leser dette behov eller ønsker om at NRF skal utforme og gjennomføre et kurs, nøl ikke med å ta kontakt med Håkon Jentoft på tlf Nytt 5-6/01 NRF RAPPORTER 2001: 2001: Evaluering av for- og etterbehandlingsutstyr for våtorganisk avfall Rapport nr. 1/2001 SBN : Kvalitetsskring ved konsesjonsmålinger, forbrenningsanlegg (ikke til salgs) Rapport nr. 2/ : Anbefalings- og merkeordning for biologisk nedbrytbare matavfallposer Rapport nr. 3/ : Veileder for utforming av ombruksguide (ferdig januar 2002) Rapport nr. 4/ : Undervisning om miljø og avfall Rapport nr. 5/ : Behandling av slagg/bunnaske fra forbrenningsanlegg Rapport nr. 6/2001 Bildet er fra NRFs kurs Ny lov om offentlige innkjøp i Trondheim november. Kurs- og seminaroversikt 2002 NRF Navn på kurs/seminar Dato Sted Drift av deponigass anlegg Jan Haugesund Ut å selge renovasjonstjenester Februar Gardermoen Seminar for informasjonsmedarbeidere Mars Gardermoen Fagseminar om behandling av organisk avfall April Lillehammer Avfallskonferansen Juni Tromsø Energiutnyttelse av avfall - seminar sept Bodø/Tromsø Hvordan informere riktig - grunnleggende opplæring for informasjonsmedarbeidere i avfallsselskap og kommuner Sept Oslo Drift av deponigass anlegg okt Verdal Fagseminar om spesialavfall okt Oslo Driftsforum kompostering nov Jevnaker Fagseminar om deponering nov Stjørdal 2001: Risikoanalyser ved avfallsforbrenningsanlegg (begrenset distribusjon) Rapport nr. 7/ : Kartlegging av kvikksølvholdig utstyr på skoler og sykehus (ferdig januar 2002) Rapport nr.8/ : Innsamling og gjenvinning av tekstiler Rapport nr. 9/2001 Rapportene kan bestilles hos NRF s sekretariat - Nytt Redaktør: Håkon M. Dahl Journalister: Håkon Jentoft og Erik Larsen Opplag: 1500 Sideutforming: Reklametjeneste Hedmark AS Trykk: Flisa Trykkeri Papir: Trykt på returpapir 8

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge

Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge Verksted 3 Forbruk og avfall 17.3.2010 Roy Ulvang Rådgiver, Avfall Norge Oversikt Kort presentasjon av Avfall Norge Organisering av samarbeidsaktiviteter

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Innhold: AVFALL OG ØKT ENERGIUTNYTTELSE FRA AVFALL... 29

Innhold: AVFALL OG ØKT ENERGIUTNYTTELSE FRA AVFALL... 29 Innhold: 1 ARBEIDSGRUPPEN OG MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 3 1.3 MANDAT OG SAMMENSETNING AV ARBEIDSGRUPPEN... 3 2 SAMMENDRAG OG TILRÅDING... 5 2.1 BAKGRUNN... 5 2.2 VURDERING AV ENDRINGER I DAGENS AVGIFT...

Detaljer

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) Vedtatt av styret 7. juli 2011. Vedtatt av representantskapet 31. august 2011 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø?

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Annegrete Bruvoll forskar Vista Analyse As www.vista-analyse.no Kva miljøproblem er knytte til avfall og kor store er disse? Kva ressursproblem kan

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 GJE3102 Gjenvinningsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997 Nr. 27/66 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2012-2015

STRATEGIDOKUMENT 2012-2015 STRATEGIDOKUMENT 2012-2015 Treungen, februar 2012 INNLEIING Hovudaktiviteten vår er innsamling og behandling av avfall og slam frå hus, hytter og næringsverksemd i kommunane Drangedal, Nissedal, Nome og

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter. Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning

Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter. Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning 201 medlemmer. Både offentlige og private bedrifter. Bransjeorganisasjonen for Faglig utvikling. en samlet avfalls- og Kurs

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg.

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg. Dagleg leiar Norge er det landet som pussar mest opp. Trendar, fargar og produkt forandrar seg frå år til år. Fargerike Malerboden er ein rein farge og interiørbutikk som ynskjer å vere best på varekunnskap,

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon.

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon. TIBE Samfunn Litt om meg: Odd Kristian Dahle Seniorrådgivar Tlf. 906 15 658 E-post: dahle@tibesamfunn.no Spesialkompetanse: Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Kommunal beredskap Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Osv Alt som kan gå galt i kommunen, er kommunen sitt ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt Ros

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Det er mange andre faktorar som har også kan ha innverknad på utviklinga i avfallsmengde.

Det er mange andre faktorar som har også kan ha innverknad på utviklinga i avfallsmengde. Framskriving av avfallsmengdene i Ålesundregionen fram mot 2030 Generelt er det vanskeleg å framskrive avfallsmengdene 15 år framover i tid. Ein oversikt over utviklinga i mengden hushaldsavfall frå 1996

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer