Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC)"

Transkript

1 Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Kriterier for Miljøgodkjent arrangement Kriteriene for å søke er delt opp i 8 områder, internt miljøarbeid, markedsføring, avfall og renhold, hygiene, innkjøp, transport og energi. De er merket henholdsvis av (o) og (v) av betydning obligatoriske og valgfrie. Minst 18 av de 28 kriteriene (hvorav 13 er obligatoriske) må være oppfylt for å bli godkjent som Miljøgodkjent arrangement. Fargekoder: Rødt: obligatoriske punkter (13) Grønt: valgfrie punkter (kravet er minst 5) Grått: Valgfrie punkter vi ikke har vektlagt Internt miljøarbeid 1. Det interne miljøarbeidet er avgjørende for hele arrangementet. Det skal finnes en miljøansvarlig person, som også er kontaktperson mot FEE Norway. (o) Miljøansvarlig person er Sunniva Bratt Slette. Kontaktinfo: tlf / Adresse: Kystadveien Trondheim 2. De ansatte, hel- eller deltid, samt frivillige arbeidere, skal ha gjennomgått minst en halvdags miljøopplæring. Dette er viktig i og med at disse personene må ha tilstrekkelig kunnskap om miljøspørsmål for å kunne fatte de riktige beslutningene om for eksempel innkjøp og å kunne svare på spørsmål fra besøkende. Vedlegg kursopplegg/kursplan. (o) For å sikre best mulig effekt av miljøopplæringen har vi valgt å kjøre kursing og informasjon fordelt over flere dager. Vi skal ha to hovedkurs: ett rundt 20. juni for ledere og staben som står for forarbeid, og ett kurs nært opp mot arrangementet for alle funksjonærer. Det første møtet blir for å sikre miljøriktig planlegging og innkjøp av materialer, samt å gjøre alle sentrale personer inneforstått med hva miljøsertifiseringen innebærer. På den måten sikres vi at kunnskapen når fram der det trengs i planleggingsfasen, og forutsetnignene for et miljøvennlig arrangement er lagt. Det andre kurset skal sørge for at miljøarbeidet blir gjennomført i praksis under arrangementet av samtlige funksjonærer. Her skal vi gå gjennom alle praktiske formål som skal gjennomføres. Eksempelvis, presentasjon av miljøpatruljen, avfallshåndtering (f. eks. bruk, kildesortering, lokalisering), riktig bruk av vaskemidler, informasjon om vårt klimatelt med mer. Retura vil komme på besøk for å snakke om hvordan og hvorfor vi kildesorterer, hva som skjer med avfallet og hånderingen etter innsamling. På den måten vil alle involverte kunne svare på miljøspørsmål underveis.

2 Vi vil også lage særskilt miljøopplæring til gruppene som har spesielt miljøansvar under arrangementet. Dette gjelder mannskapet som skal bemanne klimateltet og miljøpatruljen, som har ansvar for avfallshåndtering og sanitærforhold. Samtidig vil vi spre informasjon underveis, blandt annet gjennom å sende ut vår miljøpolitikk gjennom et konkret sammendrag og legge ut info på hjemmesiden. Samlet sett vil kursene og samtalene vi har hatt underveis utgjøre betydelig mer enn en halv dags opplæring. 3. Det må utvikles en miljøpolitikk for arrangementet. Miljøpolitikken skal være en kort tekst med arrangementets ambisjoner for miljøarbeidet. Ettersom miljøpolitikken er et veiledende dokument er det viktig at den avspeiler virksomheten og den miljøpåvirkningen som arrangementet bidrar til. I tillegg bør politikken inneholde løfter om hvordan miljøarbeidet kan forbedres, den skal være tydelig og lett å forstå, og skal finnes tilgjengelig for alle. (o) Miljøpolitikk for VM i orientering 2010 Våre ambisjoner for miljøarbeidet i WOC er å målrettet redusere den helhetlige miljøbelastningen av arrangementet. For orientering som idrett er båndene til naturen svært sterke. Derfor er et arrangement av disse dimensjonene en perfekt mulighet til å fronte verdiene vi står for, både internt i orienteringsmiljøet og til omverdenen. Som orienteringsløpere vil vi forholde oss til naturen som vi alltid gjør: det skal ikke synes at vi har vært der. For å understreke viktigheten av hensynet til naturen, ønsker vi å minimere den totale miljøpåvirkningen, ikke bare den lokale. Derfor er det lagt opp til å redusere det totale transport- og energibehovet. For å foregå som et godt eksempel oppfordres alle funksjonærer til å gå, sykle eller benytte kollektiv transport i hele planleggings- og gjennomføringsfasen, samt å tenke energisparing i alle ledd. Aktiviteter som kan skape ulemper for miljøet under VM er flerdelt, men kan deles inn i et noen hovedpunkter. Avfall fra servering/salg er ett punkt: eksempler er engangskopper, engangsfat og liknende. Videre vil det forbrukes noe strøm, og utslipp genereres av transport, både av materiell og personer. Miljøarbeidet skal gå som en rød tråd gjennom arrangementet, for eksempel når det gjelder en skånsom håndtering av natur og dyreliv, synlighet og informasjonsspredning, avfall og renhold, transport og totalt energibehov. Vi tilrettelegger for at alle som deltar i arrangementet går inn for å videreformidle verdien av miljøbevaring. Orientering i seg selv er en idrett som er relativt beskjeden i forhold til miljøpåvirkning. Konkurransen foregår uten store anlegg, og infrastrukturen er stort sett bygd fra før. De strenge kravene til bevaring av natur og dyreliv følges til punkt og prikke, så de største forbedringsmulighetene ligger nok i å redusere den totale miljøpåvirkningen. Transport av deltakere, publikum og funksjonærer er et nøkkelpunkt. Her har vi satset stort på kollektiv transport. For å bli klimanøytral kan kjøp av klimakvoter være aktuelt. Dokumentet vil bli tilgjengelig for alle gjennom hjemmesiden til WOC (http://www.woc2010.com/). Det er lett å finne fram, ettersom det står under et eget punkt, «miljøet» (http://www.woc2010.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101&itemid=67&lan g=no)

3 4. Arrangementet skal oppfylle alle regler og miljøkrav som er påbudt for å drive et arrangement (blant annet HMS retningslinjer). Kontakt kommunen og gjerne politiet. (o) WOC har satt seg inn påbudte regler og miljøkrav for arrangementer. Kontakt og godkjenning fra kommunen er i orden, og vi har fortløpende dialog hvis noe skulle oppstå. Både kommune og politi er informert, med representanter i preisidiet for WOC. Markedsføring 5. Arrangementet skal tydelig vise sitt miljøengasjement under arrangementet. Deltakerne og publikum skal informeres om hvordan de kan bidra til å redusere arrangementets miljøpåvirkning. Dette kan gjøres gjennom trykksaker, informasjonstavler eller på arrangementets hjemmeside. Gjennom å vise sitt engasjement påvirker arrangementet sine omgivelser på en positiv måte. (o) Vi skal tydelig markere vår miljøprofil i forkant og under arrangementet. Virkemidler er for eksempel et eget klimatelt, hvor fire miljøorganisasjoner er invitert for å bidra med kunnskap og steming. De inviterte er Regnskogfondet, Enova, Elbil Norge og Norsk Resirk (panteordningen i Norge). Teltet skal stå på Torget og i Granåsen, hvor konsentrasjonen av publikum og media vil være størst. I teltet skal publikum få svar på miljøspørsmål generelt eller angående VM, de får muligheten til å se og prøve elbilen Buddy og prate med representanter for organisasjonene. Ellers brukes hjemmesiden til WOC med et eget punkt for miljø, egen sak om miljøsatsningen i VM- bilaget i Adresseavisen, gjennom programmet, miljøriktige sponsorer, filmsnutter på storskjermen (informasjon og film fra miljøorganisasjonene), speaker og fokus på mulighetene for kildesortering og panting. 6. I markedsføringen av Miljøgodkjent arrangement skal logoen alltid benyttes. Den kan brukes i informasjonsmateriell og annonsering, både før, under og etter arrangementet. Og kan trykkes i både farger og svart-hvitt. (o) Dette punktet dekkes av PR- ansvarlig Eirik Vefsnmo. Logoen vil bli benyttet i materiell som omhandler miljøgodkjenningen; både i programmet, avisbilaget i Adresseavisen, på hjemmesiden og i annonsering. 7. Miljøansvarlig i kommunen skal informeres om arrangementets miljøarbeid. Kommunen kan selv markedsføre dette da det er positivt for kommunene og dens innbyggere. (v) Miljøansvarlig i kommunen, Marianne Langedal, er kontaktet og informert om vårt klimaarbeid. Avfall og renhold 8. Det skal finnes tilstrekkelig rene og regelmessig tømte avfallstasjoner. Avfallet er ofte det området som påvirker miljøet mest, og det er derfor viktig at antallet avfallsstasjoner står i forhold til antall besøkende. Beskriv hvordan avfallshåndteringen er organisert. For eksempel antall avfallsstasjoner og tømmingsfrekvens. (o) Vi har inngått en avtale med Retura, en ekstern leverandør for avfallstjenester. Gjennom møter og maildialog har vi fått et skreddersydd opplegg for hver arena. Fordi vi har fem ulike arenaer å forholde oss til varierer antallet fra sted til sted, men opplegget er det samme. Ved å tegne inn avfallsstasjoner på kart over arenaene har vi funnet de gunstigste plasseringene i forhold til

4 publikumsstrøm og transporttilgang. Vi har tilpasset antall avfallsstasjoner basert på Returas erfaringer og våre egne beregninger i forhold til forventet antall besøkende. Vi har en eller to punkter med containere per arena. Her kan både publikum og arrangør kildesortere avfall i fire kategorier: restavfall, papp/ papir, plast og glass/ metall. Videre har vi en eller flere knutepunkter for avfall, hvor det plasseres restavfall og egne panteinnsamlere for bokser og flasker. Etter råd fra Retura vil publikumsområdet kun få restavfallsbeholdere, ettersom det erfaringsmessig fungerer best slik. Det meste avfallet kommer fra caféene og utsalgsstedene, noe som automatisk gir mest restavfall. Publikum som ønsker å kildesortere har anledning til å benytte containerne. Retura tømmer containerne ca. annenhver dag, med rom for å øke tømmingsfrekvensen ved behov. Vi har en egen kontaktperson som sørger for kommunikasjon mellom Retura og de ulike arenaene: Martin Myhre. Vi står selv for tømming av avfallsstasjonene rundt omkring på arenaene, og samler alt avfall i hovedcontainerne som hentes av Retura. Søppel som eventuelt blir liggende på bakken fjernes umiddelbart. Dette utføres av en egen gruppe bestående av 3-5 personer: miljøpatruljen. 9. Arrangementet skal kildesortere og gjenvinne avfallet så langt det er mulig. Minst fire ulike fraksjoner (inkl. panting av flasker), som glass og metall, papir, plast og våtorganiske materialer. I oppfølgingen av et Miljøgodkjent arrangement er det ønskelig om arrangementet kan beskrive og regne opp fraksjonene. (o) Som nevnt kan både publikum og arrangør kildesortere avfall i fire kategorier: restavfall, papp/ papir, plast og glass/ metall. I tillegg har vi en femte fraksjon, som er innsamling av pant. Vi har egne panteinnsamlere for bokser og flasker, samt containere for alle fraksjonene. For å unngå feilsortering fra publikum (både norske og utenlandske som ikke er vant med kildesortering), vil hovedmengden av avfallsstasjonene bli restavfall. Pantestasjonene må stå på knutepunktene for avfallsstasjoner, som stort sett vil lokaliseres i nærheten av utsalgssteder/ caféer. Dette vil minske faren for misforståelser om at de er vanlige søppelbøtter. 10. Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere den totale avfallsmengden? Her spør vi om arrangementet har gjort noen ekstra innsats for å minke avfallet som blir til under arrangementet. For eksempel redusert mengde engangsartikler og emballasje. (v) 11. Det skal finnes eget personal til renhold og tømming av avfallsstasjonene. Det bør være noen som har hovedansvar for renholdet. Ved et lite arrangement kan det være noen av arrangørene, mens ved større arrangement kan det være en mulighet å la en entreprenør ha ansvaret for dette. (v) Vi har opprettet en egen miljøpatrulje som sørger for kontinuerlig tømming av avfallsstasjoner, innsamling og organisering av pantegods, renhold og sanitærforhold. Gruppen har to ledere som er med gjennom alle arrangementene, og i tillegg 3-5 personer som kan byttes ut fra arena til arena. Lederne står for en kort miljøopplæring og fordeler arbeidsoppgaver internt i miljøpatruljen. 12. Deltakere og besøkende skal informeres om hvordan de kan medvirke til å minske arrangementets miljøpåvirkning, bl.a. gjennom å kildesortere sitt avfall. Dette kan blant annet gjøres gjennom høytalere, informasjonsskilt og tilgjengelighet. (o) Speaker vil få en egen liste over miljøinformasjon som skal leses opp på stadion. Informasjonsskilt om hvor knutepunktene for avfall befinner seg vil bli hengt opp på stadion, både på norsk og engelsk. Storskjermene skal også benyttes til informasjon om kildesortering.

5 Det vil også være tydelig markert hvordan de kan bidra, ettersom vi har et eget klimatelt hvor informasjon deles ut både skriftlig og muntlig. Her har publikum også mulighet til å donere penger til miljøorganisasjoner som Regnskogfondet og Enova, eller snakke med elbilleverandøren Elbil Norge hvis man er interessert i å lære mer om eller til og med kjøpe en elbil. Hygiene 13. Det skal være tilstrekkelig og rene sanitærforhold på arrangementets område. For eksempel skal antall toaletter være tilpasset antall deltakere og besøkende. (o) Dette punktet inngår i avtalen med Retura. Vi har tilpasset antall toaletter basert på Returas erfaringer og våre egne beregninger i forhold til forventet antall besøkende. For at de hygeniske forholdene til en hver tid skal være på topp, skal miljøpatruljen sjekke alle toalettene en gang i timen. De vil varsle Retura hvis det blir behov for ekstra tømming. Det vil være tilgjengelig desinfiserende middel (Antibac) ved alle toaletter og ved matserveringer. Innkjøp 14. Til rengjøring skal det brukes miljømerkede produkter (anerkjent miljømerke) eller mikrofiberprodukter. Overdreven bruk, overdosering og bruk av unødvendig sterke rengjøringsprodukter resulterer i at store mengder unødvendige kjemikalier slippes ut i naturen. (v) Innkjøpsansvarlige er varslet, og det blir gjentatt gjennom hjemmesidene og under kursene vi skal holde. 15. Hygieneproduktene som brukes under arrangementet skal være miljømerkede (anerkjent miljømerke). (v) 16. Kontormaterialet skal være miljømerket. Med dette menes alt papirmateriale som kontorpapir, brevpapir, konvolutter, etc. (anerkjent miljømerke). (v) 17. Arrangøren skal i størst mulig grad stille krav til underleverandører om miljøarbeid. For eksempel krav til miljøpolitikk. Her finnes det muligheter for å påvirke sine underleverandører til å arbeide mer miljøvennlig. Beskriv hvordan dere går frem. (v) Transport 18. Besøkende skal oppmuntres til å reise kollektivt til og fra arrangementet. Dette er både miljøvennlig og minsker behovet for parkering. Informasjon om hvordan en skal reise kollektivt kan legges ut på arrangementets hjemmeside eller annen informasjonskilde. (o) Både deltakere og publikum får informasjon om kollektiv transport til Trondheim gjennom hjemmesiden til WOC. Kollektiv reise til og fra arenaene er et eget satsningsområde som gir deltakerne tilbud om gratis buss. Publikum får et utvidet busstilbud og rabatter etter avtale med Team Trafikk. Infomrasjon om dette legges ut på hjemmesidene, og vil bli publisert i bulletin nummer 3, gjennom annonser i Adresseavisen og i vår egen VM- avis.

6 Alle deltakere i WOC/WTOC får ved akkrediteringen et T:kort som gir fri transport på lokalbusser og trikk i Trondheim gjennom hele WOC-uka. Til de aller fleste konkurransene er det tvungen transport med buss for deltakere og ledere, med busser satt opp av arrangøren. Årsaken er at vi skal bruke veier og parkeringsplasser med begrenset kapasitet, og vi ønsker å redusere trafikken til et minimum. Tilskuere som skal løpe WOC Tour-løpene ( tilskuerløp ) har fått tilbud om bussbillett (ukesbillett), som gir fri busstransport til alle løpene, enten ved egne busser satt opp av arrangøren, eller offentlige bussruter. Vi kjenner også til at enkelte klubber vil reise til arrangementet med egen buss, og også bruke denne for transport til løpene. Anslagsvis 2-3 busser. I tillegg har vi 500 deltakere og publikummere fra Stjørdal som også kommer i busstransport. Det vil bli satt opp en detaljert plan for transport både til WOC-arrangementene og WOC Tour med kart og rutetider. Planen vil bli lagt ut på hjemmesiden og publisert i Bulletin 4 som er løpsinformasjon som deles ut til alle deltakerne ved ankomst til Trondheim. Denne informasjonen vil bli gitt også gjennom annonser i Adresseavisen og i vår egen VM- avis. 19. Informasjon om kollektivtransport bør finnes lett tilgjengelig på for eksempel oppslagstavler, der øvrig informasjon om arrangementet finnes. (o) Se punkt 18. Informasjon om mulighetene for kollektiv transport vil bli lagt ut på hjemmesiden, på informasjonstavler i Midtbyen og hos Team Trafikk. Når annonsering om arrangementet skjer gjennom avisen vil kollektivtransport få en sentral plass. I tillegg vil speaker få i oppgave å gjenta informasjonen underveis i arrangementet. Vi har et eget påmeldingssystem for plass i shuttlebussene. Foreløpig ligger påmeldingen på rundt 250 stykker, tallet ventes å øke frem mot arrangementet. 20. Kollektiv persontransport skal arrangeres for deltakere, publikum og funksjonærer innen arrangementets område. For eksempel for å frakte deltakere eller publikum til ulike idrettsarenaer. (v) Viser til punkt 18: vi har et eget opplegg for kollektivtransport som dekker deltakernes transportbehov. Publikum og funksjonærer får tilbud om rabattert kollektivtilbud med hyppige avganger til arenaene. Kollektivsatsningen gjelder alle konkurransearenaer. 21. Hvilke tiltak er iversatt for å redusere varetransport, avfallstransport eller transportbehov for deltakere, publikum eller funksjonærer? Felles transport og/eller innkjøp av kortreist mat kan være alternativ. (v) For å redusere det totale transportbehovet har vi vektlagt et kompakt arrangement. Alle konkurransearenaene befinner seg i kort avstand fra hverandre. Dermed må ingen motoriserte kjøretøy kjøre langt for å nå arenaene, hverken når det kommer til transport av mennesker, varer eller avfall. Trondheim er en relativt liten by; når alle arenaene ligger i nærheten av sentrum, får vi automatisk gode bussforbindelser ut til konkurranseområdene. Kollektivsatsningen er derfor et viktig ledd for å redusere transportbehov av mennesker under arrangementet. For å redusere avfallstransporten har vi beregnet tømmingsfrekvensen og tilkaller heller ekstra tømming ved behov.

7 Logistikken er viktig for å redusere varetransporten. Et eksempel er at vi sender poser med pantemateriale med kjøretøy som har levert varer på stadion. Slik unngår vi unødvendig kjøring for å pante. Energi 22. Arrangementet bør sette inn tiltak for å redusere det totale energibehovet. For eksempel el, varme, ventilasjon etc. Denne problematikken kan gripes fatt i ved å se over energiforbruket og forsøke å minske dette der det er mulig. (v) Øvrige 23. Gjør greie for hvilke tiltak som er planlagt for å unngå støy fra arrangementet. For eksempel senkning av lydvolum, retning på høytalere etc. (v) 24. Gjør greie for hvilke tiltak som er planlagt for å sette arrangementsområdet til opprinnelig stand. Dette kriteriet berører først og fremst utendørsarrangementer. (o) Det ligger i o-idrettens natur at en arrangør alltid vil søke nye terreng og arenaer. O-idretten benytter seg derfor alltid av midlertidige løsninger for arena og annen oppbygging, evt. bruker anlegg som allerede er på plass for andre formål. Vegetasjonsslitasje som tråkk i marka vil erfaringsmessig forsvinne i løpet av maksimum ett år. Et o-løp selv av VMs størrelse vil derfor ikke etterlate seg varige spor. I orienteringsforbundet sine konkurranseregler står det blandt annet følgende om natur og miljø: 3.1 Hensyn til naturmiljø Alle arrangører av orienteringsaktivitet skal planlegge og gjennomføre arrangementer med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv. Det må tas særlig hensyn til områder nevnt under pkt Orienteringsløp Ved orienteringsløp skal terrengvalg, løypetraséer og deltakerantall samlet vurderes og tilpasses plante- og dyreliv (inklusive husdyr). Som beskrevet i vedlegget Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere, har vi allerede forpliktet oss til å tilrettelegge arrangementene for minst mulig miljøpåvirkning. I praksis vil dette innebære at egne patruljer vil gå gjennom løypene og fjerne alle spor av poster, brikkestasjoner, eventuelt avfall og liknende. På selve stadion vil avfallshåndteringen virke forebygende, og miljøpatruljen sørger kontinuerlig for at området vil holde seg minst mulig påvirket av konkurransen. Arrangøren har gjennom utsendt informasjon og i møter med grunneierorganisasjonene og rettighethavere i løpsområdene hatt en omfattende dialog for å identifisere følsomme biotoper og andre forhold som må tas hensyn til under planlegging og gjennomføring. Når alt er over, vil alle mobile gjenstander fjernes og siste rester av søppel ryddes opp av miljøpatrulje og funksjonærer. 25. Gjør greie for tiltak er satt inn for å beskytte biologisk mangfold og naturverdier. (v)

8 I orienteringsforbundet sine konkurranseregler står det følgende om VDG (Vilt, Dyreliv og Grunneier): 7.3 Vegetasjon og dyreliv Det må ved arrangement av o-løp tas tilbørlig hensyn til vegetasjon og dyreliv i henhold til "Avtale om o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere" (se vedlegg). Dersom det før, under eller etter arrangementet blir funnet døde eller skadede dyr i løpsområdet, plikter arrangøren å varsle viltnemnd eller veterinær og sende inn rapport til NOFs sekretariat i samsvar med gitte retningslinjer. Disse reglene vil vi selvfølgelig overholde. Som beskrevet i vedlegget Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere, har vi allerede forpliktet oss til å verne natur og dyreliv. Dette er en av orienteringsidrettens grunnleggende verdier, som blir gjennomført av rutinerte folk med årelang erfaring. 26. Beskriv tiltak for øvrig som er satt inn for å redusere arrangementets miljøpåvirkning? (v) Ved å legge alle konkurransearenaer svært nære Trondheim sentrum har vi redusert transportbehovet betraktelig. Både med tanke på transport av varer og funksjonærer, utøvere, støtteapparat og publikum. Dette er et kompakt arrangement; alternativene kunne ha vært å legge ett eller flere løp til Verdal eller Oppdal, noe som ville ha krevd betydelige mengder energi og utslipp av klimagasser. For å redusere forurensning knyttet til transport har vi skaffet en avtale for å benytte elbil til bruk i perioden før og under VM. Dette vil minke utsippet av klimafarlige gasser på et område som er nødvendig for praktiske formål. Det vil samtidig gi positive signaler til omverdenen om at elbiler er svært gode fremkomstmidler. Vi håper at dette kan virke inn positivt på besøkendes holdning til elbiler! Vi skal også sette opp sykkelstativer til besøkende og funksjonærer for å tilrettelegge for syklende. Alle funksjonærer blir bedt om å gå/ sykle til alle møter og arrangementer så langt det er mulig. Ved å benytte desinfiserende middel (Antibac) ved alle toaletter og ved matserveringer vil vi spare betydelige mengder energi til oppvarming av vann. 27. Arrangementet bør vurdere å tilby økologisk mat (v) Når det gjelder matservering tilbyr vi økologisk mat fra Tine, og jobber med en avtale om økologisk brød fra Goman. 28. Arrangementet bør være tilrettelagt for funksjonshemmede. (v) For arrangement som søker om fornyet miljøsertifisering

9 De to siste punktene er ikke aktuelt for VM i Trondheim, ettersom dette er første gang det arrangeres. Vedlegg: - Punkt 2: Kursplan - Punkt 4: Eksempel på kommunikasjon med kommunen - Punkt 8: Eksempel på kart over arena med avfallsstasjoner - Punkt 18: Påmeldingsskjema for kollektivtrafikk - Punkt punkt 24 og 25: «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» (evt se DAB2C45A0C82%7D.pdf)

SØKNADSSKJEMA Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017

SØKNADSSKJEMA Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017 SØKNADSSKJEMA Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017 Fakta om søker: Navn Furusjøen Rundt AS Adresse Postboks 61, Parkvegen 7-9 Postnr og poststed 2642 Kvam Navn kontaktperson Anette N.

Detaljer

Spektakulært Urbant Synlig = JA. 08.08.2010

Spektakulært Urbant Synlig = JA. 08.08.2010 Spektakulært Urbant Synlig = JA. 08.08.2010 TV direkte NRK 1: Sprint, mellomdistanse og stafetter Langdistanse i opptak Adresseavisen: Betydelig redaksjonell interesse Sponsor Omfattende annonseringprogram

Detaljer

Sertifiseringssøknad for Oslo Sustainability Summit 2011- FFE Norways kriterier for Miljøgodkjent arrangement:

Sertifiseringssøknad for Oslo Sustainability Summit 2011- FFE Norways kriterier for Miljøgodkjent arrangement: Sertifiseringssøknad for Oslo Sustainability Summit 2011- FFE Norways kriterier for Miljøgodkjent arrangement: Internt miljøarbeid 1. Det interne miljøarbeidet er avgjørende for hele arrangementet. Det

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen. Tromsø, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway

Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen. Tromsø, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen Tromsø, 13.10.15 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Foundation for Environmental Education FEE Norway er en del av det internasjonale nettverket Foundation

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 17/704 Lnr.: 9259/17 Ark.: Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Miljøpris i Lunner kommune Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag til miljøpriskriterier

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no )

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Miljøarbeid i Posten 6 september 2011 Klimaløftet V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Konsern 40% Post Logistikk Post Dialog Citymail Brevterminaler Distribusjon Kjededrift Pakker Gods

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage.

Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage. Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage. Miljøgruppe: Enheten har en godt etablert miljøgruppe. Personal fra småbarns og storbarns baser fra begge husene er representert. Møter avholdes

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte Antall elever og ansatte 7 6 5 4 3 2 56 65 516 535 561 572 65 1 29 21 211 212 213 214 215 79 ansatte, 526 elever 1 av

Detaljer

VM Orientering tar hele Østfold i bruk

VM Orientering tar hele Østfold i bruk VM Orientering 2019 Presentasjon for Arrangørseminaret 22.10.2017 Eiere av VM Orientering AS Organisasjon Ambisjoner for VM i Østfold: Tidenes beste orienterings-vm -med unike opplevelser i skauen Godt

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV MILJØPRIS REVISJON

KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV MILJØPRIS REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/29922 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 6/16 Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom 22.09.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder KRITERIER

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 Les mer om: Hvilke kategorier/typer tilbud vi har i sekken og hvordan de tildeles skolene Utøveres turnéplaner ABC-huskeliste ved gjennomføring

Detaljer

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig?

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? Samarbeid med Norsk Orientering Visjon Orientering en idrett for alle Virksomhetsidé Norsk Orientering skal vokse gjennom gode opplevelser

Detaljer

Grønne arrangement. Systemkrav. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Grønne arrangement. Systemkrav. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 59 Grønne arrangement Kravets målgruppe: Større kultur-, idrettsarrangementer og konferanser. Forutsetning: Organisasjonens hovedadministrasjon skal være Miljøfyrtårnsertifisert. Virksomheten skal også

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010.

ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010. ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010. Innledning. WOC2010 as skal forestå gjennomføringen av VM i orientering 2010 i Trondheim. Sju klubber i Trondheim og Trondheims nærområde skal etablere WOC2010

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst Vår 2016

MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst Vår 2016 MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst 2015- Vår 2016 Marit Aanestad Pedagogisk leder 14. juni 2016 Miljøhandlingsplan 2015-2016 Askeladden barnehage Beskrivelse: I Askeladden er både personal og barnegruppa

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

VM Orientering tar hele Østfold i bruk

VM Orientering tar hele Østfold i bruk VM Orientering 2019 Presentasjon 18.11.2019 Eiere av VM Orientering AS Ambisjoner for VM i Østfold: Tidenes beste orienterings-vm -med unike opplevelser i skauen Godt synlige regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Søknad om resertifisering 2014

Søknad om resertifisering 2014 Søknad om resertifisering 2014 Blakli barnehager, Sollia og Risvollan barnehager. Miljøgruppe: Enheten har en godt etablert miljøgruppe. Personal fra småbarn og storbarn basene fra begge husene er representert.

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Omfang... 3 1.4 Ansvar... 3 2 VEILEDNING TIL IDENTIFISERING

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

ALPAKKA- UTSTILLING. 22. april Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ

ALPAKKA- UTSTILLING. 22. april Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ ALPAKKA- UTSTILLING NÅR 22. april 2017 HVOR Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ ÅRETS ALPAKKA- HAPPENING! PÅMELDINGS- AVGIFT Medlemmer: kr 350 (*) Andre: kr 700 Priser pr. påmeldte dyr DOMMER

Detaljer

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Renovasjonsordning i Stavanger sentrum Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Ikke alle fornøyd. Avfallsmengder i sentrum Avfallet stammer fra ca. 310 husholdningsabonnenter og ca. 3700 ansatte. (Gårs-?)dagens

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 3 212 33 213 33 NB!

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Skandiabanken. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Kommentar 4,7 %

Skandiabanken. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Kommentar 4,7 % 8.12.216 Utskriftsvennlig statistikk Skandiabanken Miljøfyrtårn Skandiabanken Årlig klima og miljørapport for Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4 Prosent 3 2 1 Vårt mål for friskhetsgrad er 94

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Om undersøkelsen Framtidens byer Om undersøkelsen Formål: Kartlegge (måle) hvordan innbyggerne i de 13 kommunene stiller seg til kommunens klimapolitikk

Detaljer

Grønn handlingsplan for Voksen menighet

Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grunnlag for planen: Vi har sammenstilt MRs gamle plan med den nye punktlisten «Vår grønne menighet», og bruker dette som grunnlag for en ny plan. Vi må ha 25 punkt

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG Sted: Sarpsborg / Kalnes Videregående skole Dato: 05. Mai Startnummer: Utdeling av startnummer i sekretariatet kl: 09.00-09.45 Startid lang: 10.00 Start kort:

Detaljer

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper.

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper. DEL 3: TILTAK Foreslåtte tiltak er delt opp i følgende hovedtema: 1. TRANSPORT OG AREALPLANLEGGING 2. ENERGIBRUK 3. FORBRUK OG AVFALL 4. LANDBRUK OG BIOENERGI 5. HOLDNINGER, INFORMASJON Tiltakene er delt

Detaljer

Sommerkonkurranse i cheerleading og cheerdance Lørdag 6. juni Rykkinnhallen

Sommerkonkurranse i cheerleading og cheerdance Lørdag 6. juni Rykkinnhallen Sommerkonkurranse i cheerleading og cheerdance Lørdag 6. juni Rykkinnhallen Konkurransen er åpen for internasjonale deltagere. BVHIF Charmers Cheerleading og NAIF, seksjon cheerleading & cheerdance ønsker

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Innhold 01 - Greenfinity Foundation 3 02 - Styrende prinsipper, verdier, mål 3 03 - Anvendelse av midler 4 04 - Prosjekter 4 05 - Hjelp og støtte

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer