Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC)"

Transkript

1 Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Kriterier for Miljøgodkjent arrangement Kriteriene for å søke er delt opp i 8 områder, internt miljøarbeid, markedsføring, avfall og renhold, hygiene, innkjøp, transport og energi. De er merket henholdsvis av (o) og (v) av betydning obligatoriske og valgfrie. Minst 18 av de 28 kriteriene (hvorav 13 er obligatoriske) må være oppfylt for å bli godkjent som Miljøgodkjent arrangement. Fargekoder: Rødt: obligatoriske punkter (13) Grønt: valgfrie punkter (kravet er minst 5) Grått: Valgfrie punkter vi ikke har vektlagt Internt miljøarbeid 1. Det interne miljøarbeidet er avgjørende for hele arrangementet. Det skal finnes en miljøansvarlig person, som også er kontaktperson mot FEE Norway. (o) Miljøansvarlig person er Sunniva Bratt Slette. Kontaktinfo: tlf / Adresse: Kystadveien Trondheim 2. De ansatte, hel- eller deltid, samt frivillige arbeidere, skal ha gjennomgått minst en halvdags miljøopplæring. Dette er viktig i og med at disse personene må ha tilstrekkelig kunnskap om miljøspørsmål for å kunne fatte de riktige beslutningene om for eksempel innkjøp og å kunne svare på spørsmål fra besøkende. Vedlegg kursopplegg/kursplan. (o) For å sikre best mulig effekt av miljøopplæringen har vi valgt å kjøre kursing og informasjon fordelt over flere dager. Vi skal ha to hovedkurs: ett rundt 20. juni for ledere og staben som står for forarbeid, og ett kurs nært opp mot arrangementet for alle funksjonærer. Det første møtet blir for å sikre miljøriktig planlegging og innkjøp av materialer, samt å gjøre alle sentrale personer inneforstått med hva miljøsertifiseringen innebærer. På den måten sikres vi at kunnskapen når fram der det trengs i planleggingsfasen, og forutsetnignene for et miljøvennlig arrangement er lagt. Det andre kurset skal sørge for at miljøarbeidet blir gjennomført i praksis under arrangementet av samtlige funksjonærer. Her skal vi gå gjennom alle praktiske formål som skal gjennomføres. Eksempelvis, presentasjon av miljøpatruljen, avfallshåndtering (f. eks. bruk, kildesortering, lokalisering), riktig bruk av vaskemidler, informasjon om vårt klimatelt med mer. Retura vil komme på besøk for å snakke om hvordan og hvorfor vi kildesorterer, hva som skjer med avfallet og hånderingen etter innsamling. På den måten vil alle involverte kunne svare på miljøspørsmål underveis.

2 Vi vil også lage særskilt miljøopplæring til gruppene som har spesielt miljøansvar under arrangementet. Dette gjelder mannskapet som skal bemanne klimateltet og miljøpatruljen, som har ansvar for avfallshåndtering og sanitærforhold. Samtidig vil vi spre informasjon underveis, blandt annet gjennom å sende ut vår miljøpolitikk gjennom et konkret sammendrag og legge ut info på hjemmesiden. Samlet sett vil kursene og samtalene vi har hatt underveis utgjøre betydelig mer enn en halv dags opplæring. 3. Det må utvikles en miljøpolitikk for arrangementet. Miljøpolitikken skal være en kort tekst med arrangementets ambisjoner for miljøarbeidet. Ettersom miljøpolitikken er et veiledende dokument er det viktig at den avspeiler virksomheten og den miljøpåvirkningen som arrangementet bidrar til. I tillegg bør politikken inneholde løfter om hvordan miljøarbeidet kan forbedres, den skal være tydelig og lett å forstå, og skal finnes tilgjengelig for alle. (o) Miljøpolitikk for VM i orientering 2010 Våre ambisjoner for miljøarbeidet i WOC er å målrettet redusere den helhetlige miljøbelastningen av arrangementet. For orientering som idrett er båndene til naturen svært sterke. Derfor er et arrangement av disse dimensjonene en perfekt mulighet til å fronte verdiene vi står for, både internt i orienteringsmiljøet og til omverdenen. Som orienteringsløpere vil vi forholde oss til naturen som vi alltid gjør: det skal ikke synes at vi har vært der. For å understreke viktigheten av hensynet til naturen, ønsker vi å minimere den totale miljøpåvirkningen, ikke bare den lokale. Derfor er det lagt opp til å redusere det totale transport- og energibehovet. For å foregå som et godt eksempel oppfordres alle funksjonærer til å gå, sykle eller benytte kollektiv transport i hele planleggings- og gjennomføringsfasen, samt å tenke energisparing i alle ledd. Aktiviteter som kan skape ulemper for miljøet under VM er flerdelt, men kan deles inn i et noen hovedpunkter. Avfall fra servering/salg er ett punkt: eksempler er engangskopper, engangsfat og liknende. Videre vil det forbrukes noe strøm, og utslipp genereres av transport, både av materiell og personer. Miljøarbeidet skal gå som en rød tråd gjennom arrangementet, for eksempel når det gjelder en skånsom håndtering av natur og dyreliv, synlighet og informasjonsspredning, avfall og renhold, transport og totalt energibehov. Vi tilrettelegger for at alle som deltar i arrangementet går inn for å videreformidle verdien av miljøbevaring. Orientering i seg selv er en idrett som er relativt beskjeden i forhold til miljøpåvirkning. Konkurransen foregår uten store anlegg, og infrastrukturen er stort sett bygd fra før. De strenge kravene til bevaring av natur og dyreliv følges til punkt og prikke, så de største forbedringsmulighetene ligger nok i å redusere den totale miljøpåvirkningen. Transport av deltakere, publikum og funksjonærer er et nøkkelpunkt. Her har vi satset stort på kollektiv transport. For å bli klimanøytral kan kjøp av klimakvoter være aktuelt. Dokumentet vil bli tilgjengelig for alle gjennom hjemmesiden til WOC (http://www.woc2010.com/). Det er lett å finne fram, ettersom det står under et eget punkt, «miljøet» (http://www.woc2010.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101&itemid=67&lan g=no)

3 4. Arrangementet skal oppfylle alle regler og miljøkrav som er påbudt for å drive et arrangement (blant annet HMS retningslinjer). Kontakt kommunen og gjerne politiet. (o) WOC har satt seg inn påbudte regler og miljøkrav for arrangementer. Kontakt og godkjenning fra kommunen er i orden, og vi har fortløpende dialog hvis noe skulle oppstå. Både kommune og politi er informert, med representanter i preisidiet for WOC. Markedsføring 5. Arrangementet skal tydelig vise sitt miljøengasjement under arrangementet. Deltakerne og publikum skal informeres om hvordan de kan bidra til å redusere arrangementets miljøpåvirkning. Dette kan gjøres gjennom trykksaker, informasjonstavler eller på arrangementets hjemmeside. Gjennom å vise sitt engasjement påvirker arrangementet sine omgivelser på en positiv måte. (o) Vi skal tydelig markere vår miljøprofil i forkant og under arrangementet. Virkemidler er for eksempel et eget klimatelt, hvor fire miljøorganisasjoner er invitert for å bidra med kunnskap og steming. De inviterte er Regnskogfondet, Enova, Elbil Norge og Norsk Resirk (panteordningen i Norge). Teltet skal stå på Torget og i Granåsen, hvor konsentrasjonen av publikum og media vil være størst. I teltet skal publikum få svar på miljøspørsmål generelt eller angående VM, de får muligheten til å se og prøve elbilen Buddy og prate med representanter for organisasjonene. Ellers brukes hjemmesiden til WOC med et eget punkt for miljø, egen sak om miljøsatsningen i VM- bilaget i Adresseavisen, gjennom programmet, miljøriktige sponsorer, filmsnutter på storskjermen (informasjon og film fra miljøorganisasjonene), speaker og fokus på mulighetene for kildesortering og panting. 6. I markedsføringen av Miljøgodkjent arrangement skal logoen alltid benyttes. Den kan brukes i informasjonsmateriell og annonsering, både før, under og etter arrangementet. Og kan trykkes i både farger og svart-hvitt. (o) Dette punktet dekkes av PR- ansvarlig Eirik Vefsnmo. Logoen vil bli benyttet i materiell som omhandler miljøgodkjenningen; både i programmet, avisbilaget i Adresseavisen, på hjemmesiden og i annonsering. 7. Miljøansvarlig i kommunen skal informeres om arrangementets miljøarbeid. Kommunen kan selv markedsføre dette da det er positivt for kommunene og dens innbyggere. (v) Miljøansvarlig i kommunen, Marianne Langedal, er kontaktet og informert om vårt klimaarbeid. Avfall og renhold 8. Det skal finnes tilstrekkelig rene og regelmessig tømte avfallstasjoner. Avfallet er ofte det området som påvirker miljøet mest, og det er derfor viktig at antallet avfallsstasjoner står i forhold til antall besøkende. Beskriv hvordan avfallshåndteringen er organisert. For eksempel antall avfallsstasjoner og tømmingsfrekvens. (o) Vi har inngått en avtale med Retura, en ekstern leverandør for avfallstjenester. Gjennom møter og maildialog har vi fått et skreddersydd opplegg for hver arena. Fordi vi har fem ulike arenaer å forholde oss til varierer antallet fra sted til sted, men opplegget er det samme. Ved å tegne inn avfallsstasjoner på kart over arenaene har vi funnet de gunstigste plasseringene i forhold til

4 publikumsstrøm og transporttilgang. Vi har tilpasset antall avfallsstasjoner basert på Returas erfaringer og våre egne beregninger i forhold til forventet antall besøkende. Vi har en eller to punkter med containere per arena. Her kan både publikum og arrangør kildesortere avfall i fire kategorier: restavfall, papp/ papir, plast og glass/ metall. Videre har vi en eller flere knutepunkter for avfall, hvor det plasseres restavfall og egne panteinnsamlere for bokser og flasker. Etter råd fra Retura vil publikumsområdet kun få restavfallsbeholdere, ettersom det erfaringsmessig fungerer best slik. Det meste avfallet kommer fra caféene og utsalgsstedene, noe som automatisk gir mest restavfall. Publikum som ønsker å kildesortere har anledning til å benytte containerne. Retura tømmer containerne ca. annenhver dag, med rom for å øke tømmingsfrekvensen ved behov. Vi har en egen kontaktperson som sørger for kommunikasjon mellom Retura og de ulike arenaene: Martin Myhre. Vi står selv for tømming av avfallsstasjonene rundt omkring på arenaene, og samler alt avfall i hovedcontainerne som hentes av Retura. Søppel som eventuelt blir liggende på bakken fjernes umiddelbart. Dette utføres av en egen gruppe bestående av 3-5 personer: miljøpatruljen. 9. Arrangementet skal kildesortere og gjenvinne avfallet så langt det er mulig. Minst fire ulike fraksjoner (inkl. panting av flasker), som glass og metall, papir, plast og våtorganiske materialer. I oppfølgingen av et Miljøgodkjent arrangement er det ønskelig om arrangementet kan beskrive og regne opp fraksjonene. (o) Som nevnt kan både publikum og arrangør kildesortere avfall i fire kategorier: restavfall, papp/ papir, plast og glass/ metall. I tillegg har vi en femte fraksjon, som er innsamling av pant. Vi har egne panteinnsamlere for bokser og flasker, samt containere for alle fraksjonene. For å unngå feilsortering fra publikum (både norske og utenlandske som ikke er vant med kildesortering), vil hovedmengden av avfallsstasjonene bli restavfall. Pantestasjonene må stå på knutepunktene for avfallsstasjoner, som stort sett vil lokaliseres i nærheten av utsalgssteder/ caféer. Dette vil minske faren for misforståelser om at de er vanlige søppelbøtter. 10. Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere den totale avfallsmengden? Her spør vi om arrangementet har gjort noen ekstra innsats for å minke avfallet som blir til under arrangementet. For eksempel redusert mengde engangsartikler og emballasje. (v) 11. Det skal finnes eget personal til renhold og tømming av avfallsstasjonene. Det bør være noen som har hovedansvar for renholdet. Ved et lite arrangement kan det være noen av arrangørene, mens ved større arrangement kan det være en mulighet å la en entreprenør ha ansvaret for dette. (v) Vi har opprettet en egen miljøpatrulje som sørger for kontinuerlig tømming av avfallsstasjoner, innsamling og organisering av pantegods, renhold og sanitærforhold. Gruppen har to ledere som er med gjennom alle arrangementene, og i tillegg 3-5 personer som kan byttes ut fra arena til arena. Lederne står for en kort miljøopplæring og fordeler arbeidsoppgaver internt i miljøpatruljen. 12. Deltakere og besøkende skal informeres om hvordan de kan medvirke til å minske arrangementets miljøpåvirkning, bl.a. gjennom å kildesortere sitt avfall. Dette kan blant annet gjøres gjennom høytalere, informasjonsskilt og tilgjengelighet. (o) Speaker vil få en egen liste over miljøinformasjon som skal leses opp på stadion. Informasjonsskilt om hvor knutepunktene for avfall befinner seg vil bli hengt opp på stadion, både på norsk og engelsk. Storskjermene skal også benyttes til informasjon om kildesortering.

5 Det vil også være tydelig markert hvordan de kan bidra, ettersom vi har et eget klimatelt hvor informasjon deles ut både skriftlig og muntlig. Her har publikum også mulighet til å donere penger til miljøorganisasjoner som Regnskogfondet og Enova, eller snakke med elbilleverandøren Elbil Norge hvis man er interessert i å lære mer om eller til og med kjøpe en elbil. Hygiene 13. Det skal være tilstrekkelig og rene sanitærforhold på arrangementets område. For eksempel skal antall toaletter være tilpasset antall deltakere og besøkende. (o) Dette punktet inngår i avtalen med Retura. Vi har tilpasset antall toaletter basert på Returas erfaringer og våre egne beregninger i forhold til forventet antall besøkende. For at de hygeniske forholdene til en hver tid skal være på topp, skal miljøpatruljen sjekke alle toalettene en gang i timen. De vil varsle Retura hvis det blir behov for ekstra tømming. Det vil være tilgjengelig desinfiserende middel (Antibac) ved alle toaletter og ved matserveringer. Innkjøp 14. Til rengjøring skal det brukes miljømerkede produkter (anerkjent miljømerke) eller mikrofiberprodukter. Overdreven bruk, overdosering og bruk av unødvendig sterke rengjøringsprodukter resulterer i at store mengder unødvendige kjemikalier slippes ut i naturen. (v) Innkjøpsansvarlige er varslet, og det blir gjentatt gjennom hjemmesidene og under kursene vi skal holde. 15. Hygieneproduktene som brukes under arrangementet skal være miljømerkede (anerkjent miljømerke). (v) 16. Kontormaterialet skal være miljømerket. Med dette menes alt papirmateriale som kontorpapir, brevpapir, konvolutter, etc. (anerkjent miljømerke). (v) 17. Arrangøren skal i størst mulig grad stille krav til underleverandører om miljøarbeid. For eksempel krav til miljøpolitikk. Her finnes det muligheter for å påvirke sine underleverandører til å arbeide mer miljøvennlig. Beskriv hvordan dere går frem. (v) Transport 18. Besøkende skal oppmuntres til å reise kollektivt til og fra arrangementet. Dette er både miljøvennlig og minsker behovet for parkering. Informasjon om hvordan en skal reise kollektivt kan legges ut på arrangementets hjemmeside eller annen informasjonskilde. (o) Både deltakere og publikum får informasjon om kollektiv transport til Trondheim gjennom hjemmesiden til WOC. Kollektiv reise til og fra arenaene er et eget satsningsområde som gir deltakerne tilbud om gratis buss. Publikum får et utvidet busstilbud og rabatter etter avtale med Team Trafikk. Infomrasjon om dette legges ut på hjemmesidene, og vil bli publisert i bulletin nummer 3, gjennom annonser i Adresseavisen og i vår egen VM- avis.

6 Alle deltakere i WOC/WTOC får ved akkrediteringen et T:kort som gir fri transport på lokalbusser og trikk i Trondheim gjennom hele WOC-uka. Til de aller fleste konkurransene er det tvungen transport med buss for deltakere og ledere, med busser satt opp av arrangøren. Årsaken er at vi skal bruke veier og parkeringsplasser med begrenset kapasitet, og vi ønsker å redusere trafikken til et minimum. Tilskuere som skal løpe WOC Tour-løpene ( tilskuerløp ) har fått tilbud om bussbillett (ukesbillett), som gir fri busstransport til alle løpene, enten ved egne busser satt opp av arrangøren, eller offentlige bussruter. Vi kjenner også til at enkelte klubber vil reise til arrangementet med egen buss, og også bruke denne for transport til løpene. Anslagsvis 2-3 busser. I tillegg har vi 500 deltakere og publikummere fra Stjørdal som også kommer i busstransport. Det vil bli satt opp en detaljert plan for transport både til WOC-arrangementene og WOC Tour med kart og rutetider. Planen vil bli lagt ut på hjemmesiden og publisert i Bulletin 4 som er løpsinformasjon som deles ut til alle deltakerne ved ankomst til Trondheim. Denne informasjonen vil bli gitt også gjennom annonser i Adresseavisen og i vår egen VM- avis. 19. Informasjon om kollektivtransport bør finnes lett tilgjengelig på for eksempel oppslagstavler, der øvrig informasjon om arrangementet finnes. (o) Se punkt 18. Informasjon om mulighetene for kollektiv transport vil bli lagt ut på hjemmesiden, på informasjonstavler i Midtbyen og hos Team Trafikk. Når annonsering om arrangementet skjer gjennom avisen vil kollektivtransport få en sentral plass. I tillegg vil speaker få i oppgave å gjenta informasjonen underveis i arrangementet. Vi har et eget påmeldingssystem for plass i shuttlebussene. Foreløpig ligger påmeldingen på rundt 250 stykker, tallet ventes å øke frem mot arrangementet. 20. Kollektiv persontransport skal arrangeres for deltakere, publikum og funksjonærer innen arrangementets område. For eksempel for å frakte deltakere eller publikum til ulike idrettsarenaer. (v) Viser til punkt 18: vi har et eget opplegg for kollektivtransport som dekker deltakernes transportbehov. Publikum og funksjonærer får tilbud om rabattert kollektivtilbud med hyppige avganger til arenaene. Kollektivsatsningen gjelder alle konkurransearenaer. 21. Hvilke tiltak er iversatt for å redusere varetransport, avfallstransport eller transportbehov for deltakere, publikum eller funksjonærer? Felles transport og/eller innkjøp av kortreist mat kan være alternativ. (v) For å redusere det totale transportbehovet har vi vektlagt et kompakt arrangement. Alle konkurransearenaene befinner seg i kort avstand fra hverandre. Dermed må ingen motoriserte kjøretøy kjøre langt for å nå arenaene, hverken når det kommer til transport av mennesker, varer eller avfall. Trondheim er en relativt liten by; når alle arenaene ligger i nærheten av sentrum, får vi automatisk gode bussforbindelser ut til konkurranseområdene. Kollektivsatsningen er derfor et viktig ledd for å redusere transportbehov av mennesker under arrangementet. For å redusere avfallstransporten har vi beregnet tømmingsfrekvensen og tilkaller heller ekstra tømming ved behov.

7 Logistikken er viktig for å redusere varetransporten. Et eksempel er at vi sender poser med pantemateriale med kjøretøy som har levert varer på stadion. Slik unngår vi unødvendig kjøring for å pante. Energi 22. Arrangementet bør sette inn tiltak for å redusere det totale energibehovet. For eksempel el, varme, ventilasjon etc. Denne problematikken kan gripes fatt i ved å se over energiforbruket og forsøke å minske dette der det er mulig. (v) Øvrige 23. Gjør greie for hvilke tiltak som er planlagt for å unngå støy fra arrangementet. For eksempel senkning av lydvolum, retning på høytalere etc. (v) 24. Gjør greie for hvilke tiltak som er planlagt for å sette arrangementsområdet til opprinnelig stand. Dette kriteriet berører først og fremst utendørsarrangementer. (o) Det ligger i o-idrettens natur at en arrangør alltid vil søke nye terreng og arenaer. O-idretten benytter seg derfor alltid av midlertidige løsninger for arena og annen oppbygging, evt. bruker anlegg som allerede er på plass for andre formål. Vegetasjonsslitasje som tråkk i marka vil erfaringsmessig forsvinne i løpet av maksimum ett år. Et o-løp selv av VMs størrelse vil derfor ikke etterlate seg varige spor. I orienteringsforbundet sine konkurranseregler står det blandt annet følgende om natur og miljø: 3.1 Hensyn til naturmiljø Alle arrangører av orienteringsaktivitet skal planlegge og gjennomføre arrangementer med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv. Det må tas særlig hensyn til områder nevnt under pkt Orienteringsløp Ved orienteringsløp skal terrengvalg, løypetraséer og deltakerantall samlet vurderes og tilpasses plante- og dyreliv (inklusive husdyr). Som beskrevet i vedlegget Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere, har vi allerede forpliktet oss til å tilrettelegge arrangementene for minst mulig miljøpåvirkning. I praksis vil dette innebære at egne patruljer vil gå gjennom løypene og fjerne alle spor av poster, brikkestasjoner, eventuelt avfall og liknende. På selve stadion vil avfallshåndteringen virke forebygende, og miljøpatruljen sørger kontinuerlig for at området vil holde seg minst mulig påvirket av konkurransen. Arrangøren har gjennom utsendt informasjon og i møter med grunneierorganisasjonene og rettighethavere i løpsområdene hatt en omfattende dialog for å identifisere følsomme biotoper og andre forhold som må tas hensyn til under planlegging og gjennomføring. Når alt er over, vil alle mobile gjenstander fjernes og siste rester av søppel ryddes opp av miljøpatrulje og funksjonærer. 25. Gjør greie for tiltak er satt inn for å beskytte biologisk mangfold og naturverdier. (v)

8 I orienteringsforbundet sine konkurranseregler står det følgende om VDG (Vilt, Dyreliv og Grunneier): 7.3 Vegetasjon og dyreliv Det må ved arrangement av o-løp tas tilbørlig hensyn til vegetasjon og dyreliv i henhold til "Avtale om o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere" (se vedlegg). Dersom det før, under eller etter arrangementet blir funnet døde eller skadede dyr i løpsområdet, plikter arrangøren å varsle viltnemnd eller veterinær og sende inn rapport til NOFs sekretariat i samsvar med gitte retningslinjer. Disse reglene vil vi selvfølgelig overholde. Som beskrevet i vedlegget Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere, har vi allerede forpliktet oss til å verne natur og dyreliv. Dette er en av orienteringsidrettens grunnleggende verdier, som blir gjennomført av rutinerte folk med årelang erfaring. 26. Beskriv tiltak for øvrig som er satt inn for å redusere arrangementets miljøpåvirkning? (v) Ved å legge alle konkurransearenaer svært nære Trondheim sentrum har vi redusert transportbehovet betraktelig. Både med tanke på transport av varer og funksjonærer, utøvere, støtteapparat og publikum. Dette er et kompakt arrangement; alternativene kunne ha vært å legge ett eller flere løp til Verdal eller Oppdal, noe som ville ha krevd betydelige mengder energi og utslipp av klimagasser. For å redusere forurensning knyttet til transport har vi skaffet en avtale for å benytte elbil til bruk i perioden før og under VM. Dette vil minke utsippet av klimafarlige gasser på et område som er nødvendig for praktiske formål. Det vil samtidig gi positive signaler til omverdenen om at elbiler er svært gode fremkomstmidler. Vi håper at dette kan virke inn positivt på besøkendes holdning til elbiler! Vi skal også sette opp sykkelstativer til besøkende og funksjonærer for å tilrettelegge for syklende. Alle funksjonærer blir bedt om å gå/ sykle til alle møter og arrangementer så langt det er mulig. Ved å benytte desinfiserende middel (Antibac) ved alle toaletter og ved matserveringer vil vi spare betydelige mengder energi til oppvarming av vann. 27. Arrangementet bør vurdere å tilby økologisk mat (v) Når det gjelder matservering tilbyr vi økologisk mat fra Tine, og jobber med en avtale om økologisk brød fra Goman. 28. Arrangementet bør være tilrettelagt for funksjonshemmede. (v) For arrangement som søker om fornyet miljøsertifisering

9 De to siste punktene er ikke aktuelt for VM i Trondheim, ettersom dette er første gang det arrangeres. Vedlegg: - Punkt 2: Kursplan - Punkt 4: Eksempel på kommunikasjon med kommunen - Punkt 8: Eksempel på kart over arena med avfallsstasjoner - Punkt 18: Påmeldingsskjema for kollektivtrafikk - Punkt punkt 24 og 25: «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» (evt se DAB2C45A0C82%7D.pdf)

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Mai 2009 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres 9.-11. juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer