Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområde og divisjon For ventende ved periodeslutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområde og divisjon For ventende ved periodeslutt"

Transkript

1 Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområdee og divisjon I oppstillingen nedenfor er antall og prosentandel som pasienter som stod i fristbrudd 1 når de kom til behandling per fagområde. Til venstre i figuren er angitt fagområde ogg antall fristbrudd, menss tallene til høyre for stolpene er prosentandel fristbrudd i forhold til alle pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som fikk f avviklet ventetiden. 2 I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbruddd per fagområde gjengitt. 1 Definisjon: Prosentberegning: Antall fristbrudd for pasienter som har starta behandling i perioden / Totalt antall pasienter med rett til helsehjelp som har starta behandling i perioden (kilde: helsefagkuben) 2 Definisjon: For ventende ved periodeslutt: antall fristbrudd og % fristbrudd for ventende pasienter ved periodeslutt Fristbrudd blir telt med dersom pasienter som venter ved utgangenn av perioden har passert dato o for behandlingsfrist. Prosentberegning: Antall fristbrudd for ventende ved periodeslutt / Totalt antall ventende pasienter med rett til helsehjelp ved periodeslutt (kilde: helsefagkuben) 1

2 Til venstre i figuren er angitt fagområde ogg antall fristbrudd, menss tallene til høyre for stolpene er prosentandel fristbrudd i forhold til alle ventende pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 3 3 Definisjon: For ventende ved periodeslutt: antall fristbrudd og % fristbrudd for ventende pasienter ved periodeslutt Fristbrudd blir telt med dersom pasienter som venter ved utgangenn av perioden har passert dato o for behandlingsfrist. Prosentberegning: Antall fristbrudd for ventende ved periodeslutt / Totalt antall ventende pasienter med rett til helsehjelp ved periodeslutt (kilde: helsefagkuben) 2

3 Fristbrudd per divisjon og avdeling Figurenee nedenfor viser oversikter over antall pasienter som stod i fristbrudd da de kom til t behandling i perioden og andel av totalt antall pasienter med rett per p divisjon og avdeling samt antall fristbrudd ved periodeslutt per avdeling i divisjonene. Medisinsk divisjon Det er divisjonens klare mål at alle skal få time til konsultasjon/behandling innen den frist som er satt. Dette er en del av samme fristbruddsuf utfordring og kommer i tillegg til dee som står som ventende fristbruddd ved periodeslutt. Det arbeides hardt for å skaffe de nødvendige polikliniske timer til disse slik at fristbrudd ikke skjer. Det er en utfordring å organisere et tilstrekkelig antall timer med det pasientvolum vi får henvist, men vi nærmer oss en situasjon hvor dette blirr noe lettere for flere fagområder. Samtidig med utfordringen med å finne timer til nyhenviste innen frist, ser vi at ventelistene for kontroller øker. Dette er en faglig bekymring ved mange enheter. Vi V vurderer nøye forholdet mellom antall nyhenviste/kontroller for å se om vår overordnede prioritering er riktig. Alle de store poliklinikkenee har kapasitetsproblemer som dels synliggjøress gjennom fristbrudd og dels ved gjennomsnitt ventetid. 3

4 Medisinsk divisjon har 142 fristbrudd ved utgangen av januar. Antallet fristbrudd ved gastroavdelingen reduseres gradvis. Antallet mottatte henvisninger r er fortsatt høyt. Poliklinikk på ettermiddagstid har blitt organisert som en del av ordinær drift. Vii er på riktig g vei. Hjerteavdelingen har klart å redusere antalll fristbrudd gjennom god drift og ekstra innsats. Henvisningsvolumet er høyt, både eksterntt og internt. En ser nøyee på organiseringen av poliklinisk drift og har satt inn ekstra ressurser for å optimalisere denne d ytterligere. Seksjon for klinisk immunologii har et relativt høyt antall fristbrudd, det er nå tatt organisatoriske grep for å komme ut av situasjonen. Tiltak for ytterligeree å redusere fristbrudd: Tjenesteplanene for gastrolegene err nå endret slik at skopivirksomheten er økt på ettermiddagstid. Muligheter for å utvide endoskopi-kapasitetetil spesialistpraksis innen medisinskk gastro på Sandnes. Pågående utvidelse av konsultasjon nsarealer ved kardiologisk poliklinikk. Optimalisering av drift ved poliklinikkene. Bemanningsplanlegging. i andre lokaler. Dette vurderes fortløpende. Overføre henvisninger 4

5 Kirurgisk divisjon Kirurgisk divisjon prioriterer høyt å gi pasienter med rett til nødvendig helsehjelp time før de får fristbrudd. En rekkee tiltak er gjennomført, og der er et stort engasjement og kompetansebygging blant kontorledere og kontorpersonell i dette arbeidet. Andel er nåå nede i 5 %, og ytterligere reduksjon forventes, gitt dagens henvisningsnivå. Kirurgisk divisjon har 47 fristbrudd ved utgangen av januar. Det er gjort en stor innsats ved urologisk seksjon og antall fristbrudd er ytterligere redusert i løpett av første måned Ved ortopedisk avdeling er det nylig gjort ytterligere tiltak, og sammen med videre tiltak som s er under planlegging forventes ytterligere reduksjon i løpet av For øvrige avdelinger i kirurgiskk divisjon err fristbrudd redusert til ensifrede tall eller null, og alle avdelingssjefer i divisjonen prioriterer dettee arbeidet høyt fortsatt. 5

6 Tiltak for ytterligeree å redusere fristbrudd: Fortsatt arbeid med rekruttering avv urologer Kjøp av tjenester innenn urologi/pågående anbud i Helse Vest V regi. Kapasitetsjustering ortopedi Kvinne og barnedivisjonen Ved utgangen av januar var dett 27 pasienter med fristbrudd som hadde h fått avsluttet ventetid. Dette utgjøt 4,9 % av alle pasienter med rett til helsehjelp som fikkk avsluttet ventetiden denne måned. Kvinne-barnedivisjonede får fristbrudd. Tiltak for å gjøre dette ennå bedre er å få oppdaterte ventelister fra har stort fokus på å gi pasienter med rett til prioritertt helsehjelp time t før Helsefagkuben hver uke i tilleggg til de sjekkprosedyrene i pasientjournalsystemet som tidligere er innført. Kvinne- og barnedivisjon har 5 fristbrudd er ved avdeling Barneklinikken, 1 fristbrudd ved avdeling Kvinneklinikken, ingenn fristbruddd ved avdeling Barnehabilitering Østerlide. Ved avdeling Barneklinikken skyldess de fleste fristbrudd manglende tilgjengelig lege med spesiell kompetanse i januar, ved avdeling Kvinneklinikken har en hatt noen strykninger fra operasjonsprogrammet der det ikke lykkes å få pasienten inn før frist. Tiltak for ytterligeree å redusere/ /forebygge fristbrudd: 6

7 Fortsette ukentlige kontroll av listerr over pasienter som står på venteliste og potensielt kan bli fristbrudd. Ligge i forkant med å gii time til pasienter med rett til prioritert helsehjelp, slik at ved evt. sykdom hos en behandler kan en rekke å kalle pasienten inn på nytt før fristen utløper. Ukentlige og månedligee kontroller av evt. feilregistreringer. Øke kapasiteten for MR-undersøkelser av barn. Psykiatrisk divisjon Psykiatrisk divisjon har stort fokus på å gi pasienter med rett til prioritert helsehjelp time før de får fristbrudd. Tiltak for å gjøre dette ennå bedre er å få oppdaterte ventelisterr fra Helsefagkuben hver uke i tillegg til de sjekkprosedyrene i pasientjournalsystemet DIPS D som tidligere er innført. Daglige kontrollrutiner utføres. Det innføres nå som fast ordning at DPS-ene samarbeider om pasienter på venteliste der disse fordeles for å reduseree antall fristbrudd til et minimum. Psykiatrisk divisjon har 26 fristbrudd ved utgangen av januar. 25 av disse er ved Stavangerr DPS. Denne avdelingen har også flest langtidsventende samtidig som dee har økendee antall. henvisninger. På grunn av flytting av poliklinikken i januar til nye lokaler l i Hillevågsveien,, samt 7

8 fallskade og dermed sykemelding av merkantilt nøkkelpersonell under flytteprosessen har fremdriftsplan på å lukke fristbruddavviket blitt noe forsinket. Stavanger DPS har implementert det viktigste tiltaket for å få bukt med fristbrudd og reduksjon i ventetider: Ansettelse av psykologer i ledige/vakante stillinger. 3 av 4 kom på plass i månedskiftet januar/februar. De er alle nyutdannede, og vil derfor trenge tett oppfølging og få en gradvis opptrapping i pasientportefølje. Overlege i 80 % stilling er tilbake etter sykmelding 1.februar En bedriftsintern omplassering medio januar har også gitt oss noe økt behandlerkapasitet. Vi forventer derfor at fristbruddene synker målbart i februar og mars, og har en realistisk målsetting med 0 fristbrudd i utgangen av april. Alle DPS-ene tar felles ansvar for ventetider, fristbrudd og faglig standard innen behandling av henvisninger, avvikling av ventelister, og innholdet i behandlingen. Økt aktivitet vil forebygge antall fristbrudd. Tiltak for ytterligere å redusere fristbrudd: Reduserer gjennomsnittlig behandlingslengde. (Gjennomsnittlig 10 konsultasjoner pr pasient) Spesialister prioriterer hvilke behandlingsforløp som kan avsluttes. Daglig gjennomgang av ventende og mulige fristbrudd 8

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer