Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012"

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Vedlagt følger rapport om aktivitet, fristbrudd og ventetider, samt økonomi og resultat for januar Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for januar 2012 om følgende tema: aktivitet fristbrudd og ventetider økonomi og resultat Vedlegg Vedlegg 1 - Resultat pr divisjon januar 2012 Vedlegg 2 - Likviditet pr januar 2012 Vedlegg 3 Fristbrudd pr divisjon og avdeling

2 1. Oppsummering aktivitet og økonomi Aktiviteten har vært høy i januar. Innenfor somatikk har det vært høy aktivitet både i forhold til 2011 og i forhold budsjettet for inneværende år. Psykiatri leverer et høyere antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatrien enn budsjettert, men ligger etter budsjettet for barne- og ungdomspsykiatrien. Laboratorie- og røntgenvirksomheten øker mer enn økningen i antall behandlede pasienter, noe som skyldes økte leveranser til primærhelsetjenesten. Ventetiden for pasienter som har kommet til behandling øker i siste periode, mens ventetiden for de som fortsatt venter, går ned. Det innebærer at en i januar har klart å ta inn en del pasienter som har ventet lenge. Det er en betydelig reduksjon i antall langtidsventere i januar. Det er også en stor reduksjon på 199 i antall fristbrudd, - fra 635 ved årsskiftet til 436 ved utgangen av januar Det økonomiske resultatet for januar er på 4,7 mill. Totale inntekter ligger 7,2 mill. over budsjettet, og de totale kostnadene er 15,9 mill. over budsjett. Korrigert for økte pensjonskostnader er avviket for kostnadene på 7,1 mill. Netto finans gir et lite positivt avvik på 0,4 mill. Driftsresultatet innebærer et positivt avvik på 0,5 mill. i forhold til budsjettet. Administrerende direktør er tilfreds med resultatet i januar. Likviditeten pr januar viser et netto trekk på driftskreditten på 224 mill Innledning Aktivitetstall som gis i denne rapporten er, som tidligere, primært basert på informasjon fra elektronisk pasientjournal (DIPS) og har det samme grunnlag som sendes månedlig til NPR (Norsk pasientregister). Økonomirapporten baserer seg på bokførte tall ved utgangen av januar måned, sammenholdt med periodisert budsjett for samme periode. Pensjonskostnadene for Helse Stavanger HF øker kraftig i 2012 (noe som gjelder alle helseforetak i Norge). Denne økningen skal ikke gi foretaket større økonomiske utfordringer, og foretaket måles mot et korrigert resultat uten denne økningen i pensjon. Den opprinnelige aktuar-beregningen for 2012 var på om lag 512 mill., mens endelig beregning for 2012 er på om lag 618 mill., det vil si en økning på om lag 106 mill. Administrerende direktør vil foreløpig ikke iverksette en generell økonomisk tiltakspakke for Helse Stavanger HF i 2012, budsjettet vil ligge til grunn for styringen. Utviklingen vil følges nøye i månedene fremover, og tiltak vil bli iverksatt på de steder administrerende direktør finner det nødvendig. Etter at foretakets budsjett for 2012 ble godkjent av styret i desember, har flere divisjoner endret og omprioritert noe mellom hovedpostene i budsjettet. I vedtaket (punkt 2) som ble gjort av styret så har administrerende direktør fullmakt til å gjøre endringer innenfor det vedtatt budsjettet. Resultatkravet er, som styret har vedtatt, på 50 mill. i Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre tekniske budsjettendringer som ikke har resultatvirkning for foretakets samlede budsjett. 2. Aktivitet Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten i antall pasienter pr måned og hittil i år for poliklinikk og dag/døgn. Aktivitetstallene er fra og med januar inkludert «Raskere tilbake» i realiserte tall. Medisinsk divisjon har ikke «Raskere tilbake» prosjektet på Lassa inne i budsjettet slik at den aktiviteten kommer i tillegg til budsjettert aktivitet. Det vil kommenteres hvor disse avvikene er. Side 2 av 19

3 Januar Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Psykiatri døgnbehandling ,7 % 9,7 % Psykiatri poliklinisk behandling ,3 % 12,4 % Somatikk dagbehandling ,8 % 4,9 % Somatikk døgnbehandling ,6 % 3,1 % Somatikk poliklinisk behandling ,6 % 9,4 % Tabellen som viser DRG-indeks vil bli laget medio februar da endelig «Grouper 2012» er tilgjengelig. 2.1 Somatikk MOBA tok i mot pasienter i januar, mens tilsvarende i fjor var pasienter. Det vil si en nedgang på 55 pasienter, noe som tilsvarer 2,1 % reduksjon, og i gjennomsnitt 1,8 færre pasienter pr døgn. I januar er 408 pasienter (16,1 %) skrevet direkte ut mot hjem fra MOBA, mens resterende er innlagt i de kliniske avdelingene. Det er et viktig mål i foretaket å ferdigbehandle pasienter i MOBA der det er faglig riktig. Ferdigbehandling i mottak vil imidlertid kunne forlenge liggetid i mottak, og krever mer av personalet i MOBA. Grafikk nedenfor viser antall pasienter mottatt i MOBA de siste 12 måneder. Oversikt over antall pasienter inn siste 12 måneder: Somatikk polikliniske konsultasjoner viser denne måneden flere konsultasjoner enn budsjettert. Medisinsk divisjon har levert flere konsultasjoner enn budsjett. Av disse er om lag 400 konsultasjoner knyttet til «Raskere tilbake» på Lassa (ikke budsjettert). Det er særlig områdene kardiologi, lunge og rehabilitering som har høyere aktivitet enn budsjettert. Kirurgisk divisjon har levert flere konsultasjoner enn budsjettert, og det er særlig områdene øre, nese, hals og hud som har høy aktivitet. Dalane DMS har et positivt avvik i forhold til budsjett på 171 konsultasjoner, samtidig som Kvinne-barnedivisjonen har et negativ avvik på 95 konsultasjoner. Tallene for januar viser en økning på hele 9,4 % i forhold til samme periode i fjor. Grafisk fremstilling viser antall polikliniske konsultasjoner pr måned i stolper og linjen viser antall akkumulert hittil for Stolper må leses med verdier på høyre akse, linjer leses med verdier på venstre akse. Side 3 av 19

4 Somatikk dagbehandling viser 263 flere behandlinger enn budsjett i januar. Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Dalane DMS har høyere aktivitet enn budsjettert. Kvinne-barnedivisjonen leverer litt under budsjett. Det er særlig avdeling for blod og kreft, øre, nese og hals samt gastrokirurgi som har høyere aktivitet enn planlagt i januar. Somatikk døgnbehandling viser i januar 98 flere døgnopphold enn budsjettert. Dette er en økning på 2,6 % i forhold til budsjett i januar måned, og 3,1 % i forhold til samme periode i fjor. Det er Kirurgisk divisjon som har det største positive avviket i forhold til budsjett. Det er gastrokirurgi og ortopedisk avdeling som har høyest aktivitet i forhold til budsjett. Grafisk fremstilling viser antall pasienter med dag/døgn opphold pr måned i stolper og linjene viser opphold hittil for begge årene. Stolper må leses med verdier på høyre akse, linjer leses med verdier på venstre akse. 2.2 Operasjoner, laboratorier og røntgen Antall operasjoner i 2012 målt mot budsjett er vist i grafisk fremstilling. Antall operasjoner har en økning hittil på 0,7 % målt mot budsjett, og anestesier har økt med 4,7 %. Aktivitetsbudsjettet er i 2012 satt i samsvar med aktivitetsøkningen på Kirurgisk divisjon både for antall operasjoner og antall anestesier. Utgangspunktet er aktiviteten i 2011 korrigert for aktivitetsøkning (om lag 1,2 %). Forskjellen i antall operasjoner og anestesier skyldes at ikke alle operasjoner bruker generell anestesi (full narkose), samt at enkelte ikke-operative prosedyrer krever generell anestesi. For øvrig viser operasjoner og anestesier sammenfallende variasjon. Antall operasjoner er hentet fra Orplan (planleggingssystem for operasjoner) og er eksklusiv hudavdelingen. Side 4 av 19

5 Tabellene nedenfor viser aktiviteten pr måned i år målt mot budsjett for medisinsk biokjemi og røntgen. Tabellen viser at aktiviteten innenfor medisinsk biokjemi har økt. Sammenlignet med budsjettet for inneværende år viser tallene pr januar en økning på 19,3 %. Det er innsendte prøver fra primærhelsetjenesten som står for den største økningen. Det er variasjoner i antall analyser fra måned til måned, og den høye aktiviteten i somatikken i januar måned gjenspeiler seg i aktiviteten for medisinsk biokjemi. Side 5 av 19

6 Grafen ovenfor viser en lavere aktivitet enn budsjett, tilsvarende 5,6 %, for røntgen. Sammenlignet med samme periode i fjor er økningen på 2,3 %. Også innenfor røntgen står henvisninger fra primærhelsetjenesten for den største økningen. Oppsummering aktivitet for somatikk, operasjon, laboratorie og røntgen Faktisk realisert aktivitet i forhold til budsjett pr januar: Polikliniske konsultasjoner er 10,6 % høyere enn budsjett Dagbehandling er 9,8 % høyere enn budsjett Antall pasienter døgnbehandling er 2,6 % høyere enn budsjett Antall operasjoner viser en økning på 0,7 % i forhold til budsjett, og antall anestesier viser en økning på 4,7 % Medisinsk biokjemi har en aktivitet som er 19,3 % over budsjett, og samtidig høyere enn samme periode i fjor Røntgen har lavere aktivitet i forhold til budsjett i januar, men høyere aktivitet enn samme tidspunkt i fjor Antall pasienter inn til MOBA er lavere, tilsvarende 2,1 % i forhold til samme periode i fjor 2.3 Psykiatri Sammenlignet mot budsjett er det et positivt avvik i januar på 525 polikliniske konsultasjoner (4,3 %). Tallene for januar måned viser at antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn budsjett innenfor voksenpsykiatri, men lavere enn budsjett i barne- og ungdomspsykiatrien. Tallene viser at aktiviteten er høyere enn i samme periode i fjor i barne- og ungdomspsykiatrien. Grafisk fremstilling nedenfor viser poliklinisk aktivitet fordelt på voksne og barn- og ungdom. Side 6 av 19

7 TSB-behandling (tverrfaglig spesialisert behandling) er inkludert i antall polikliniske konsultasjoner for voksenpsykiatrien. Tabellen nedenfor viser antall konsultasjoner i januar og hittil i år. Tallene for januar viser en økning på 40,8 % i forhold til budsjett. Aktiviteten innenfor TSB var lav de første månedene av Dersom en sammenligner faktiske tall for januar 2012 med gjennomsnittet for siste kvartal i 2011 er økningen på 3,7 %. Aktiviteten kan variere fra måned til måned, og fram mot neste rapportering vil en gå gjennom periodiseringen på ny for å sikre at den er korrekt. Januar Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Polikliniske konsultasjoner TSB ,8 % 49,4 % Definisjonen på dagbehandling er noe endret fra januar For å kunne gjøre sammenligning med 2011 er tallene i 2011 kategorisert i forhold til samme definisjon som i år. Antall dagbehandlinger på både barn/unge og voksne er i januar lavere enn budsjett og i forhold til fjoråret. Antall utskrivninger i psykiatrien er høyere enn budsjett hittil i år. Det er registrert 25 flere utskrivninger for døgnbehandling barn og voksne i forhold til både budsjett og fjoråret, noe som utgjør 9,7 %. Oppsummering aktivitet for psykiatri (inklusiv TSB) Realisert aktivitet i forhold til budsjett pr januar: Polikliniske konsultasjoner har et positivt avvik i forhold til budsjett på 4,3 % Døgnbehandling er høyere enn budsjett, tilsvarende 9,7 % TSB har hittil et positivt avvik mot budsjett på 40,8 % I januar er polikliniske konsultasjoner høyere enn samme periode i fjor, tilsvarende 12,4 %, dette representerer en svært stor økning i aktiviteten. Budsjettkravet (som er en videreføring av det som står skrevet i Statsbudsjettet for inneværende år) i 2012 er en aktivitetsøkning på 5 %, noe som også er å oppfatte som et høyt krav. Side 7 av 19

8 3. Ventetider og fristbrudd Denne rapporten er oppdatert med tall pr utgangen av januar Alle tall er hentet fra den regionale ventelistekuben, som igjen bygger på tall hentet fra systemene i helseforetakene. 3.1 Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger HF I alt var det ved utgangen av januar ventende i Helse Stavanger HF, av disse er tildelt rett til prioritert helsehjelp, mens ikke er tildelt slik rett. Antall ventende er en lite egnet styringsparameter, og avhenger av variasjoner i antall henvisninger inn til oss. Den gjennomsnittlige ventetiden for den enkelte pasient er langt mer egnet som styringsparameter. Dersom ventetiden for pasientene våre er kort er det svært lite interessant for pasientene hvor mange andre som venter samtidig. Imidlertid har totalt antall ventende offentlighetens interesse, og oppgis derfor i rapporten til styret Antall ventende ved periodeslutt jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 Med prioritet Uten prioritet Styringsmålet for 2012 er en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 65 dager. Avviklede pasienter er pasienter som har kommet til behandling eller der helsehjelpen er startet. Ventetiden for disse pasientene ligger fortsatt over det nasjonale målet, og som forventet går ventetiden opp i januar fordi vi har tatt inn flere pasienter som hadde ventet lenge. 120 Ventetider (gj.snitt antall dager) for hele foretaket med og uten rett Helsehjelp startet Med rett Uten rett Alle prioriteter Målsetting Tilsvarende grafisk figur for ventetid for de som fortsatt venter, er vist nedenfor. Det framgår av denne at det her er en nedgang i ventetid for de som ennå venter. Dette samsvarer med høy aktivitet i januar og som det også kommer fram senere i saksdokumentet; antall fristbrudd er redusert betydelig. Mange ventende har fått startet utredning eller behandling. Side 8 av 19

9 Helse Stavanger HF ligger fortsatt over styringsmålet på 65 dager totalt. Arbeidet med å redusere ventetiden har vist resultater og ventetid for ventende er nå under gjennomsnittet på 65 dager for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. Styret har bedt om sammenlignende tall. Ventetider vises for avviklede, det vil si pasienter som har kommet til behandling. Sammenligningen med de andre foretakene i regionen presenteres grafisk med figurer, for somatikken samlet, for psykisk helsevern for voksne (PH Voksne), for barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) og TSB - Rus (tverrfaglig spesialisert behandling rusbehandling): 100 Ventetider med rett (helsehjelp startet) Somatikk Bergen Fonna Førde Stavanger Ventetider med rett (helsehjelp startet) PH Voksne Bergen Fonna Førde Stavanger Side 9 av 19

10 200 Ventetider med rett (helsehjelp startet) BUPA Bergen Fonna Førde Stavanger 150 Ventetider med rett (helsehjelp startet) TSB -Rus Bergen Fonna Førde Stavanger Som nevnt innledningsvis er ventetiden for de som har fått behandling og dermed avsluttet ventetiden økt for de fleste pasientgrupper i januar. Det er naturlig, siden en tar inn pasienter med lengre ventetid når det er full drift etter lavaktivitetsperiode. Innenfor TSB (tverrfaglig spesialisert behandling rus) har det i denne perioden vært nedgang i gjennomsnitt ventetid for avviklede. 150 Ventende med rett. Ventende ved periodeslutt. Helse Stavanger HF Somatikk PH Voksne BUPA TSB - Rus Gjennomsnitt ventetid i januar for de som fortsatt er ventende, går ned for somatikk, psykisk helsevern for voksne og for BUPA, mens det er en økning for TSB. For PH voksne er det verd å merke seg at økning i ventetid for ventende fram til januar nå avtar igjen. Administrerende direktør mener foretaket gjennomfører de riktige tiltakene for å redusere ventetidene. Arbeidet vil fortsette i 2012 slik at Helse Stavanger HF kan nå de målsetningene styret har besluttet på dette området. Side 10 av 19

11 3.2. Utvikling for langtidsventende. Det er ikke tilfredsstillende at pasienter må vente over 12 måneder på å komme til diagnostikk eller behandling, heller ikke når de ikke er gitt rett til nødvendig helsehjelp. Grafisk figur nedenfor viser utviklingen i antall som har ventet mer enn ett år, pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp er her slått sammen. De langt fleste har ikke rett til nødvendig helsehjelp. Antallet langtidsventende ligger fremdeles høyt, men i januar kan en registrere en betydelig reduksjon, - fra 540 til 425. En betydelig andel av disse pasientene er tilbudt behandling ved andre institusjoner for Helse Stavanger HFs regning, men har takket nei til dette for heller å vente på tilbud hos oss. Målet om at det bare unntaksvis skal være pasienter som har ventet mer enn ett år, er vanskelig å oppnå på kort sikt parallelt med at fokuset er å fjerne fristbrudd, men utviklingen er nå positiv. Mens en er i prosess med å få redusert antall langtidsventende, vil det påvirke gjennomsnitt ventetid for avviklede. Innen psykisk helsevern voksne er det fortsatt noen pasienter som har ventet lenge og som har gjort at ventetiden har økt fram til utgangen av desember. I januar er trenden snudd. Det er stort fokus på å få gitt disse pasientene et tilbud. Administrerende direktør vil sikre at innsatsen for å redusere antall langtidsventende fortsetter Fristbrudd Antall fristbrudd er 436 ved utgangen av januar. Dette er nedgang med 199 pasienter siden forrige måned. Det gjøres stor innsats for å redusere antall fristbrudd og det er spesielt gledelig at urologisk seksjon har greid å redusere antall brudd fra 155 til 80 på en måned, jf. vedlegg 3. Målet er at pasienter bare helt unntaksvis skal oppleve fristbrudd i Helse Stavanger HF. Nedenfor er utviklingen i antall fristbrudd for foretaket illustrert i en figur, og tabellen viser antall fristbrudd per foretak i regionen, sammenholdt med prosent fristbrudd av totalt antall ventende med rett til nødvendig helsehjelp. Side 11 av 19

12 2500 Antall fristbrudd ved periodeslutt Fristbrudd Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Fristbrudd i antall Fristbrudd i prosent 2,1 2,7 0,6 5,5 Vårt foretak ligger fortsatt over de andre foretakene når det gjelder antall fristbrudd. I januar er det gjort betydelig innsats med ekstraarbeid for å redusere antall fristbrudd, som nå viser resultater. Videre innsats har svært høy prioritet i Helse Stavanger HF, i tråd med styrets vedtatte målsetning. Fristbrudd pr. divisjon: aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 Medisinsk divisjon Kirurgisk divisjon Kvinne/barn divisjon Psykiatrisk divisjon BUPA Rus Totalt Det framgår av tabellen at det i denne perioden er en betydelig reduksjon i antall fristbrudd i kirurgisk divisjon. Medisinsk divisjon er nærmest samme nivå som forrige periode, med bedring for mange enheter og en svak økning innenfor gastro. Psykiatrisk og Kvinne- og barnedivisjonen er på et svært lavt nivå og har vært på dette nivået siden oktober, bortsett fra desember (lavaktivitet) Vurdering Ventetider og fristbrudd er i riktig utvikling, men det er behov for videre innsats for å nå de målene styret har satt for foretaket. Det vises til vedlegg 3 hvor utviklingen i antall fristbrudd per avdeling i divisjonene vises og drøftes. Det framgår av denne at det nå er relativt få avdelinger hvor en har større utfordringer med mange fristbrudd. Administrerende direktør vil holde styret orientert om virkemidler og resultater i senere styresaker. Side 12 av 19

13 4. Økonomisk resultat pr januar Økonomisk resultat Regnskapet for januar viser et regnskapsført resultat på pluss 4,7 mill. mot et budsjett på pluss 4,2 mill. Dette gir et positivt budsjettavvik på 0,5 mill. denne måneden. Totale inntekter denne måned viser et positivt budsjettavvik på 7,2 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et negativt budsjettavvik denne måned på 15,9 mill. I dette avviket er økte pensjonskostnader inkludert, og avviket må sees i sammenheng med linjen «Korrigering pensjonskostnader». Tabellen nedenfor viser alle regnskapsførte tall pr januar Helse Stavanger Januar Januar Januar Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Resultat 2011 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Inntekter poliklinikk 39,4 37,0 2,4 39,4 37,0 2,4 40,1 427,5 Inntekter dag/døgn 88,7 85,9 2,9 88,7 85,9 2,9 76, ,5 Rammetilskudd og andre tilskudd 298,3 298,3 0,0 298,3 298,3 0,0 278, ,2 Andre inntekter 15,0 13,2 1,9 15,0 13,2 1,9 11,4 158,2 Sum driftsinntekter 441,4 434,3 7,2 441,4 434,3 7,2 406, ,4 Varekostnader 61,8 60,2 1,6 61,8 60,2 1,6 56,5 753,2 Ekstern innleie 1,2 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 0,6 9,7 Lønn 313,8 299,5 14,2 313,8 299,5 14,2 287, ,9 Andre driftskostnader 50,1 51,1-1,0 50,1 51,1-1,0 45,0 600,3 Avskrivninger 16,6 16,2 0,5 16,6 16,2 0,5 15,9 207,3 Sum driftskostnader 443,6 427,6 15,9 443,6 427,6 15,9 405, ,4 Driftsresultat -2,1 6,7-8,8-2,1 6,7-8,8 0,7 80,0 Netto Finansresultat -2,1-2,5 0,4-2,1-2,5 0,4-2,2-30,0 Resultat etter finans -4,2 4,2-8,4-4,2 4,2-8,4-1,4 50,0 Korrigering pensjonskostnader 8,9 0,0 8,9 8,9 0,0 8,9 6,0 0,0 Korrigert resultat 4,7 4,2 0,5 4,7 4,2 0,5 4,6 50,0 *Polikliniske inntekter i tabellen inneholder ISF-andel, egenandeler og refusjoner fra HELFO og pasientreiser Resultatutviklingen for er framstilt grafisk nedenfor. Grafen viser budsjett 2012 pr måned, og akkumulert, med henholdsvis blå stolper og blå linje. Akkumulert regnskap i 2008, 2009, 2010 og 2011, er vist med blå linje, grønn linje, rød stiplet linje og brun linje. Regnskap pr måned, og akkumulert regnskap 2012, er vist med gule stolper og sort linje. Side 13 av 19

14 4.1. Inntekter Aktivitetsavhengige inntekter Inntekter poliklinikk Polikliniske inntekter i januar har et positivt avvik på 2,4 mill. for hele foretaket. Fellesområdet har et negativt avvik på 1,4 mill. som skyldes den negative Grouper-effekten knyttet til lavere vekter for stråleterapi og hjemmedialyse. Polikliniske inntekter på røntgen og laboratorier har et positivt avvik på 1,6 mill. denne måneden. Psykiatri har et negativt avvik på 0,3 mill. denne måneden. De somatiske divisjonene har til sammen et positivt avvik på 2,5 mill. denne måneden, hvor Medisinsk divisjon har det største positive avviket på 1,5 mill. Kirurgisk divisjon har et positivt avvik på 0,7 mill. denne måneden. Administrerende direktør presiserer at inntekter for poliklinikk ikke direkte kan sammenlignes mot antall polikliniske konsultasjoner under aktivitet da flere elementer inngår i denne posten (blant annet laboratorier og røntgen og gjestepasienter). Figuren under viser polikliniske inntekter pr måned målt mot budsjett i Det er lagt inn en linje som sammenligner regnskapstall i Side 14 av 19

15 *Beløp i nominelle mill kroner Inntekter dag/døgn Inntekter dag/døgn er i januar 2,9 mill. høyere enn budsjett. En nærmere analyse av inntektene i divisjonene viser at det er særlig Kirurgisk divisjon som har høyere aktivitet enn budsjett for dag/døgn behandling. Kvinne-barnedivisjonen har lavere aktivitet enn budsjett i januar måned. Av de totale dag-/døgninntektene på 88,7 mill. i januar måned er om lag 79 mill. bokført på divisjonene (de resterende 10 mill. er bokført på Fellesområdet og skyldes gjestepasienter og kostnadskrevende medikamenter). Døgnbehandling står for om lag 69 mill. av disse, og dagbehandling står for om lag 10 mill. Grafen nedenfor viser inntekter dag/døgn for inneliggende pasienter og dagbehandling pr måned målt mot budsjett i Det er lagt inn en linje som sammenligner regnskapstall i *Beløp i nominelle mill kroner 4.2 Andre inntekter Andre inntekter i januar har et positivt avvik på 1,9 mill. I dette ligger ikke-budsjetterte prosjektinntekter registrert med 2,7 mill. i januar. Disse inntektene har korresponderende ikke- Side 15 av 19

16 budsjetterte prosjektkostnader, og gir dermed ikke resultateffekt. Inntektene knyttet til utskrivningsklare pasienter viser et negativt budsjettavvik på 0,8 mill. i januar. 4.3 Oppsummering inntekter Totale inntekter i januar hadde et positivt avvik på 7,2 mill. Av dette utgjør inntekter poliklinikk et positivt avvik på 2,4 mill og inntekter dag/døgn et positivt avvik på 2,9 mill. Andre inntekter utgjør et positivt avvik på 1,9 mill, hvor 2,7 mill skyldes inntekter knyttet til ikke-budsjetterte prosjekter. 5. Kostnader 5.1 Personalkostnader Personalkostnadene viser et overforbruk på 6,0 mill denne måneden (korrigert for pensjonskostnader). I januar måned har lønn til fast ansatte et positivt avvik på 0,2 mill målt mot budsjett. Overtid og ekstrahjelp har et overforbruk på 5,2 mill. Refusjoner har et negativt avvik i januar måned, og det har sammenheng med etterslep av registreringer. Når en legger til grunn at foretaket har ikke-budsjetterte prosjektkostnader på lønn på 2,4 mill denne måneden, vil personalkostnadene totalt ha et negativt avvik i januar på 3,6 mill. Tabellen for forbruk av personalkostnader viser totale lønnskostnader: Personalkostnader (mill kr) Januar Januar Januar Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Lønn til ansatte 222,5 222,6-0,2 222,5 222,6-0,2 208, ,4 Overtid og ekstrahjelp 12,2 7,0 5,2 12,2 7,0 5,2 10,8 101,4 Innleie av personell 1,2 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 0,6 9,7 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 83,6 76,8 6,8 83,6 76,8 6,8 75,6 899,1 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -10,1-12,3 2,2-10,1-12,3 2,2-9,6-138,8 Andre personalkostnader 5,6 5,4 0,3 5,6 5,4 0,3 2,5 63,8 Totale personalkostnader 306,1 300,2 6,0 306,1 300,2 6,0 287, ,6 Personalkost med pensjonskorr 315,0 300,2 14,8 315,0 300,2 14,8 287, ,6 325,0 300,0 275,0 250,0 225,0 200,0 175,0 150,0 Personalkostnader Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap Månedsverk Status og avvik for netto månedsverk er vist i tabellen nedenfor. Ved oppdatering av netto månedsverk oppdateres også tallene tilbake i tid. Dette betyr at realiserte tall for tidligere måneder vil endres dersom det er gjort endringer i lønnssystemet. Forbruket av netto månedsverk i 2011 og 2012 er sammenlignbare og viser at foretaket i januar måned gjennomsnittlig har økt med 217,8 månedsverk. I forhold til plan for 2012 er det en økning på 51,9 månedsverk. Det presiseres at ikke-budsjetterte kostnader knyttet til prosjekter ikke er med i plan-tallene for 2012, men de regnes med i realiserte tall. Som meldt tidligere er det svært vanskelig å sammenligne avviket på kroner med avviket på netto månedsverk. Årsaken er at flere variabler og Side 16 av 19

17 elementer er lagt inn i kostnadene enn det som måles i månedsverk. Like fullt registreres det at merforbruket på ressurser har sammenheng med merforbruk på personalkostnader og da særlig overtid og ekstrahjelp. Fokus i divisjonene er å holde sine budsjetter på personalkostnader og forbruk av månedsverk blir en følge av dette. Type Differanse Differanse Mnd Rea 2009 Rea 2010 Rea 2011 Plan 2012 Rea 2012 Plan12 - Rea12 Rea11 - Rea12 Jan 4 364, , , , ,5 51,9 217,8 Feb 4 363, , , ,3 Mar 4 374, , , ,8 Apr 4 431, , , ,6 Mai 4 429, , , ,6 Jun 4 460, , , ,8 Jul 4 387, , , ,0 Aug 4 286, , , ,5 Sep 4 416, , , ,5 Okt 4 487, , , ,4 Nov 4 529, , , ,0 Des 4 522, , , ,6 Gjennomsnitt (Hittil) 4 364, , , , ,5 51,9 217,8 5.3 Varekostnader Varekostnader produksjonsrelaterte (mill kr) Januar Januar Januar Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 2012 Med. forbruk 44,9 41,1 3,8 44,9 41,1 3,8 35,7 485,4 Annet forbruk 4,9 5,2-0,3 4,9 5,2-0,3 4,6 58,9 Gjeste- pasientkost. 9,6 11,8-2,1 9,6 11,8-2,1 13,4 185,9 Andre helsetjenester 2,4 2,1 0,3 2,4 2,1 0,3 1,5 23,1 Sum 61,8 60,2 1,6 61,8 60,2 1,6 55,2 753,2 Varekostnadene denne måneden viser totalt 1,6 mill i negativt avvik. Medisinske forbruksvarer har et negativt avvik på 3,8 mill i januar. Gjestepasienter viser et positivt avvik på 2,1 mill i januar som i all hovedsak skyldes lavere kostnader enn budsjett i somatikken. Gjestepasienter internt i Helse Vest finansieres gjennom inntektsmodellen (årsabonnementsordning). Helse Stavanger HF må betale for merproduksjon utover 2007-nivået som er grunnlaget i inntektsmodellen. Budsjettet for 2012 er periodisert til desember (derfor er grafen for gjestepasienter internt i regionen tatt ut), men aktiviteten internt i regionen følges nøye hver måned. Det er i all hovedsak mot Helse Bergen HF som i tiden etter 2007 har behandler langt flere pasienter for Helse Stavanger HF enn tidligere. Side 17 av 19

18 5.4 Andre driftskostnader Andre driftskostnader viser et positivt avvik på 1,0 mill i januar. Vedlikeholdet er om lag i samsvar med budsjett i januar måned. Ellers viser andre driftskostnader mange mindre både positive og negative budsjettavvik. 5.5 Finanskostnadene og avskrivninger Avskrivningene har i januar et negativt avvik på 0,5 mill. Det forventes at avskrivningene er i samsvar med budsjett ved årets slutt. Netto finansresultat har et positivt avvik i januar på 0,4 mill. Det er ikke forventet å få noen betydelige avvik på finanskostnadene framover. 5.6 Oppsummering kostnader I januar måned er det et negativt avvik på totale driftskostnader på 15,9 mill. Korrigert for økte pensjonskostnader på 8,9 mill. blir kostnadsavviket på 7,1 mill. Når en tar hensyn til prosjektkostnader tilsvarende 2,7 mill i januar som har tilsvarende inntekter bokført under andre inntekter, har foretaket et negativt kostnadsavvik på 4,3 mill. denne måneden. Avvikene på kostnadene er i all hovedsak knyttet til medisinske varekostnader og variabel lønn 6. Investeringer og likviditet Det er i januar bokført investeringer på 17 mill. Det viktigste i forbindelse med oppfølging av investeringene er å sørge for framdrift og at totale kostnader for investeringene er i tråd med vedtatt budsjett. Tabellen nedenfor viser påløpte kostnader denne måneden, og hittil i år. Samtidig vises hittil totalt som er totale kostnader hittil for prosjekter som går over flere år. Prosjekt BUPA er kommet godt i gang og det er investert for 6 mill i januar. Prosjektet er i henhold til framdriftsplanen og skal stå ferdig sommeren Stavanger DPS er fortsatt i planleggingsfasen og trekker lite kostnader på nåværende tidspunkt, i januar er det brukt 0,1 mill. Mikrobiologibygget er ikke ferdigstilt, og det er ved utgangen av januar medgått ca. 8,4 mill mer enn avsatt ramme.. Nødstrømprosjektet er ferdigstilt, men det har påløpt en kostnad på 0,2 mill i januar. Når det gjelder MOBA er det avsatt 36,5 mill, og hittil er det belastet 19 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av våren Det er ingen belastninger knyttet til medisinsk teknisk utstyr i januar. De aller fleste prosjektene er under planlegging/oppstart. De store prosjektene som strålemaskin og PCI-laboratorier vil først påløpe siste halvdel av Eiendomsavdelingen melder om en framdrift i henhold til plan på andre investeringer (flere mindre prosjekter). På disse prosjektene skjer hovedtyngden av faktureringen i sluttfasen av prosjektene. I januar har det påløpt en kostnad på 7,3 mill. Noe av dette er prosjekter som er videreført fra 2011 fordi det ble satt sent i gang. Tabellen nedenfor viser status for investeringsprosjektene Spesifikasjon av investeringsprosjekt 2011 Januar 2012 Hittil totalt Budsjett 2012 Totalbudsjett BUPA Stavanger DPS Moba Nødstrøm Midlertidige tiltak mikrobiologi Kardiologisk intervensjon Nødnett Sum nybygg/større ombygg SUM medisinsk teknisk utstyr (MTU) SUM andre investeringer Sum investeringer Side 18 av 19

19 Pr. utgangen av januar måned har foretaket brukt 224 mill av driftskreditten som har en grense på 450 mill. Trekket i januar viser en økning på 28 mill i forhold til desember Økningen i trekket var noe mindre enn antatt, og dette er forårsaket av lavere nedbetaling av leverandørgjeld enn tidligere antatt. 7. Prognose Prognosen for 2012 er lik budsjettkrav. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for januar 2012 om følgende tema: aktivitet fristbrudd og ventetider økonomi og resultat Side 19 av 19

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Grafisk figur nedenfor viser resultatutviklingen for hver måned, akkumulert for samme perioder, samt akkumulert avvik per november 2009.

Grafisk figur nedenfor viser resultatutviklingen for hver måned, akkumulert for samme perioder, samt akkumulert avvik per november 2009. Forelegg 1 Innledning og overordnet kommentar Økonomirapporten baserer seg på bokførte tall ved utgangen av november sammenholdt med budsjett. I første delen av denne redegjørelsen vil en se året 2009

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.03.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 23/15 B Rapportering fra virksomheten februar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer