Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland 78/1 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Arkivsak 21/445/12 RAPPORT TIL STYRET OM VENTETID OG FRISTBRUDD Styret har bedt om en oversikt til hvert styremøte over status og utvikling når det gjelder ventetider og fristbrudd. Denne rapporten er oppdatert med tall pr utgangen av august 21. Alle tall er hentet fra den regionale ventelistekuben, som igjen bygger på tall hentet fra systemene i helseforetakene. Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger Helsetjenestene Helse Stavanger HF skal tilby innbyggerne i opptaksområdet skal være lett tilgjengelige for innbyggerne. En viktig del av dette er å ha ingen eller korte køer før man kommer til diagnostikk eller behandling. Antall ventende på ventelisten er et utilstrekkelig mål for tilgjengeligheten til tjenestene i foretaket. Antall ventende er av liten betydning for den enkelte pasient som venter på diagnostikk eller behandling. For den enkelte pasient er det egen ventetid som er avgjørende, og gjennomsnittlig ventetid til avviklet diagnostikk eller behandling er da et langt mer relevant uttrykk for hvor tilgjengelige våre tjenester er for innbyggerne våre. Helse- og omsorgsdepartementet legger i sin nasjonale oppfølging hovedvekten på utviklingen i gjennomsnittlige ventetider. Antall ventende kan gjerne være høyt uten at dette er bekymringsfullt dersom de ventende har korte ventetider og kommer raskt til behandling. Korresponderende er det mulig å ha få ventende, men uakseptabelt lange ventetider som uttrykk for lav tilgjengelighet til tjenestene. Administrerende direktør vil i fremtidige styresaker som omhandler tilgjengeligheten til tjenestene i foretaket legge hovedvekt på utviklingen i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter, men vil fortsatt holde styret orientert om antall ventende parallelt ikke minst fordi dette er en parameter som tross sine svakheter som styringsparameter har offentlighetens interesse. I alt var det ved utgangen av august ventende i Helse Stavanger HF, av disse er tildelt rett til prioritert helsehjelp, mens 5 68 ikke er tildelt slik rett. Dette er en svak reduksjon sammenlignet med forrige måned, men høyere enn i juni. Tallet har svingt rundt 16 ventende gjennom året. Gjennomsnittlig ventetid er økende i perioden juni-juli-august, både for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid har økt kraftig det siste året, og utviklingen er svært utilfredsstillende. 1

2 Alle ventende ved periodeslutt: nov. 9 des. 9 jan.1 feb.1 mar.1 apr.1 mai.1 jun.1 jul.1 aug.1 Med prioritet Uten prioritet Totalt Styret har bedt om sammenlignende tall. Tabellen nedenfor viser tall for antall ventende og ventetid for de med og uten rett til prioritert helsehjelp for hvert av helseforetakene i regionen. I denne tabellen har en valgt å ta et mer detaljert nivå, dvs. for somatikken samlet, for psykisk helsevern for voksne og for barne- og ungdomspsykiatrien. Som det vil fremgå har Helse Stavanger HF de lengste gjennomsnittlige ventetidene i regionen for avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, og trenden er økende. Administrerende direktør er svært utilfreds med dette og tiltak er nødvendige. Antall ventende Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF jun.1 jul.1 aug.1 jun.1 jul.1 aug.1 jun.1 jul.1 aug.1 jun.1 jul.1 aug.1 Somatikk m/rett u/rett PH Voksne m/rett u/rett

3 BUPA m/rett u/rett totalt Gjennomsnittlig ventetid Somatikk m/rett u/rett PH Voksne m/rett u/rett BUPA m/rett u/rett Grafisk figur nedenfor viser antall ventende med og uten rett til prioritert helsehjelp sett i forhold til befolkningen i opptaksområdet (tall for ventende er per august, mens befolkningstall er per ). Det framgår av tabellen at Helse Stavanger HF ikke har de lengste ventelistene, når en ser dette i sammenheng med befolkningsgrunnlaget. Dette er imidlertid en parameter i mindre grad forteller noe om tilgjengeligheten til tjenestene, men som sannsynligvis samvarierer mer med med sykeligheten og alderssammensetningen i befolkningen. Utvikling i gjennomsnittlig ventetid Ser man på gjennomsnittlig ventetid på de som har rett til nødvendig helsehjelp og de som ikke har rett til nødvendig helsehjelp, er utviklingen som nevnt over økende, i tråd med det tabellen nedenfor viser: 3

4 nov.9 des.9 jan.1 feb.1 mar.1 apr.1 mai.1 jun.1 jul.1 aug.1 Med prioritet Uten prioritet Tabellen viser at ventetid i antall dager for alle øker betydelig i juli og august. Antall dager gjennomsnittlig ventetid for de med rett til prioritert helsehjelp er høyere i august enn i noen annen måned det siste året. Selv om det er naturlig at det kan være sesongmessige svingninger er antall ventende og ventetid altså betydelig høyere enn i fjor sommer, se grafisk figur ovenfor. Situasjonen er alvorlig og trenden med økende ventetider må snus. Det må skje innenfor de tilgjengelige ressurser. Administrerende direktørs fokus vil være å rette inn bruken av den eksisterende kapasiteten slik at flest mulig nyhenviste pasienter kommer til diagnostikk og behandling. Dette vil fordre en kritisk gjennomgang av bruken av repeterte kontroller, liggetider og ressursinnsatsen i det enkelte behandlingsforløp. Overgangen fra behandling med døgnopphold i sykehuset til dagbehandling og poliklinikk må skje raskere. Et viktig virkemiddel i så måte vil være utarbeidelse av konkrete pasientforløp for de vanligste diagnosene, med normer for god kvalitet i behandlingen, pasientsikkerhet, brukermedvirkning, ressursinnsats, liggetider og utskriving. Dette vil administrerende direktør komme tilbake til i egen styresak. Fristbrudd Utviklingen i antall fristbrudd de siste månedene er gitt i tabell nedenfor. Fristbrudd jan.1 feb.1 mar.1 apr.1 mai.1 jun.1 jul.1 aug.1 Medisinsk Kirurgisk Kvinne/barn Psykiatrisk BUP Totalt Styret har bedt om at fristbrudd blir splittet på innleggelse og poliklinikk/dagbehandling. Det innebærer følgende: Fristbrudd v/ periodeslutt: innleg g apr.1 mai.1 jun.1 jul.1 aug.1 Polikl innleg Polikl innleg Polikl innleg Polikl innleg /dag g /dag g /dag g /dag g Polikl /dag Medisinsk Kirurgisk Kvinne/barn Psykiatrisk Totalt Det framgår av tabellen at det i denne perioden er Kirurgisk divisjon som har flest fristbrudd, Medisinsk divisjon har fortsatt mange, men i august er det faktisk en reduksjon fra juli. Kvinne/barn og Psykiatrisk divisjon har også mange fristbrudd i august. Totalt antall fristbrudd er betydelig høyere i august enn i tidligere måneder. 4

5 Antall fristbrudd vedrørende dagbehandling eller poliklinikk er fortsatt høyt, mens det er færre for innleggelse. Dette ligger innebygget i regelverket, da man som hovedregel får tildelt frist én gang i et forløp - og den vanlige første kontakt som man venter på og som gjør at man får oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp vil oftest være en poliklinisk konsultasjon. Ventetiden fra poliklinisk konsultasjon til videre behandling skal være forsvarlig, men i denne fasen tildeles ingen ny rett til nødvendig helsehjelp med definert frist og det tilkommer følgelig heller ikke fristbrudd i denne fasen. En måte å se antall fristbrudd i en relativ sammenheng på, er å vurdere fristbrudd i prosent, - og Helse Vest RHF anbefaler da i prosent av totalt antall ventende med rett til prioritert helsehjelp. Grafisk figur nedenfor viser denne prosentandelen for hvert av foretakene i regionen siden mai og til og med august i år. Det framgår av denne figuren at både Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF har hatt en betydelig økning i sommer, samt at Helse Fonna HF ligger betydelig lavere enn de andre foretakene. I oppstillingen nedenfor er antall fristbrudd per spesialitet gjengitt. Vi har, som tidligere, tatt med tilsvarende tall fra de andre foretakene: Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF 21-jul 21-aug 21-jul 21-aug 21-jul 21-aug 21-jul 21-aug (1) Generell kirurgi (2) Barnekirurgi (under 15 år) (3) Gastroenterologisk kirurgi (4) Karkirurgi (5) Ortopedisk kirurgi (6) Thoraxkirurgi (inkl hjertekir.) (7) Urologi (8) Kjevekirurgi og munnhule (9) Plastikk-kirurgi (1) Nevrokirurgi (15) Mamma- og para- /tyreoidea 1 4 (11) Generell indremedisin

6 (12) Blodsykdommer (hematologi) (13) Endokrinologi (14) Fordøyelsessykdommer (15) Hjertesykdommer (16) Infeksjonssykdommer (17) Lungesykdommer (18) Nyresykdommer (19) Revmatiske sykdommer) (2) Kvinnesykdommer elektiv fødsel (21) Anestesiologi (22) Barnesykdommer (23) Fysikalsk medisin /rehabilitering (24) Hud og veneriske sykdommer (25) Nevrologi (26) Klinisk nevrofysiologi (29) Øre-nese-hals sykdommer (3) Øyesykdommer (33) Yrkes- og arbeidsmedisin 7 7 (35) Geriatri 11 8 (823) Medisinsk mikrobiologi 1 (83) Immunologi og transfusjonsmedisin 1 1 (84) Medisinsk genetikk 2 6 (852) Radiologi 1 1 (853) Terapeutisk onkologi og radioterapi (31) Psykisk helsevern barn og unge (32) Psykisk helsevern voksne (36) Rus (9) Annet (999) Ukjent Totalt En slik sammenligning av fristbruddsituasjonen i antall fristbrudd brutt ned på avdelingsnivå gir lite overordnet styringsinformasjon om den ikke sees i sammenheng med totalaktiviteten på den enkelte avdeling. Vi vil i rapportene fra nå av konsekvent også oppgi fristbrudd i prosent som gir en helt annen mulighet til benchmarking av avdelingene på tvers av foretakene. Fristbrudd er som hovedregel ikke direkte korrelert til lav kapasitet, selv om uttalt flaskehalsproblemtikk også vil gi seg utsalg i fristbrudd etter hvert. I svært mange tilfeller tilkommer likevel fristbrudd på grunn av suboptimal organisering, mangelfull kunnskap om hvordan rett til nødvendig helsehjelp tildeles pasienter og svake rutiner for å fange opp pasienter 6

7 som står i fare for å oppleve fristbrudd før de inntreffer. Administrerende direktør mener det er mulig for Helse Stavanger HF å oppnå en betydelig bedring i fristbruddsituasjonen, og vil iversette tiltak for å snu utviklingen i positiv retning. Det har vært gitt undervisning i regelverket vedrørende tildeling av rett til nødvendig helsehjelp for leger og merkantilt personale i Helse Stavanger HF nå i september, det er bestilt rutiner for uthenting av ukentlige oversikter over pasienter i fare for å oppleve fristbrudd fra DIPS og det er igangsatt en gjennomgang av vår utnyttelse av poliklinikkene både for å få mer kapasitet og for å utnytte kapasiteten bedre. En foreløpig analyse viser at en svært liten andel av vår polikliniske kapasitet brukes på nyhenviste pasienter og at en liten endring i forholdstallet mellom kontroller og nyhenviste pasienter vil gi en vesentlig økt kapasitet til å ta i mot nyhenviste pasienter. Dette vil administrerende direktør komme tilbake til i senere styresaker når tallene er bedre kvalitetssikret. Det totale antallet fristbruddpasienter i Helse Stavanger HF nå ca 2 personer, de langt fleste ventende på poliklinikk. Tallet er høyt, men det er likevel lavt sammenlignet med den omfattende pasientrettede virksomheten i foretaket. Som et tankeeksperiment kunne man med ca 7 arbeidsdager igjen av året, ved å hver dag tilby 25-3 ekstra pasienter en poliklinisk konsultasjon innenfor foretakets totalkapasitet helt kunne avvikle fristbruddene i Helse Stavanger HF pr Imidlertid er situasjonen selvsagt mer sammensatt, og forklaringene på fristbruddsituasjonen mer kompleks men et slikt tankeeksperiment kan illustrere at fristbruddproblemet er mulig å løse, og at vi ikke behøver å måtte akseptere at våre pasienter opplever fristbrudd. Å redusere, og helst helt unngå, fristbrudd er en prioritert oppgave ut året og inn i 211. Utviklingen i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene vil følge etter hver grafiske presentasjon. Endringer knyttet til den pågående vurderingen av kapasitet og utnyttelse av poliklinikken er ikke hensyntatt i de divisjonsvise kommentarene under. Medisinsk divisjon Kommentar Generelt: Divisjonen forventer å klare en nedgang i fristbrudd/ventetid utover høsten og vinteren. Divisjonen har fokus på prioriteringsveiledere og vurdering av forholdet mellom kontroller/nyhenviste. 7

8 Lungeavdelingen: Vi har tidligere meldt om en forventet bedring etter at lungelege kom tilbake fra permisjon i august. Dette til tross for at august innebærer delvis ferieavvikling. Innleid lungespesialist fra 1/1 vil bidra i samme retning. Den foreslåtte omlegging av driften på lungeseksjonen, som orientert om tidligere vil også kunne redusere fristbrudd/ventende. Avgjørelse om dette er nært forestående. Gastro: Det er fortsatt høyt antall fristbrudd innenfor gastro. Det er bare en ubetydelig økning siste måned tross ferieavvikling og flere permisjoner. Det vil være bedre kompetanse og bemanning fra oktober. Spesialist i Bergen benyttes fortsatt for colonoskopier. Kirurgisk divisjon Kommentar Ortopedi En del av kapasiteten på ortopedi har blitt brukt til å redusere lange ventelister innen ortopedisk kirurgi, disse ventelistene er dermed blitt vesentlig redusert. Man har lagt om poliklinikkvirksomhet slik at man har kanalisert legekapasitet fra operativ virksomhet mot en økt poliklinikkaktivitet. Man har fått tilført noen nye stillinger på legesiden. Det har vært gjennomgått med praksiskonsulent en innstramning av henvisningspraksis slik at man innenfor fagområder i ortopedi har fått redusert henvisningsmengden ut fra melding om at det ikke foreligger indikasjon for operativ virksomhet. Dette har redusert trykket og vil resultere i en reduksjon av ventelister. De nye prioriteringsforskriftene har imidlertid også gjort at vi vil få et økende antall pasienter med fristbrudd, dette er en problemstilling vi er klar over og som man forsøker å håndtere. Øre-nese-hals: Det er tidligere meldt om mange feilregistreringer på denne avdelingen. Påbegynt opprydding vil forhåpentlig innebære reduksjon i antall fristbrudd framover. Henvisningsmengden til ørenese-hals faget et svært stor. I senere tid har det vært noen rekrutteringsproblemer og flere langtidssykemeldte leger, noe som har resultert i redusert kapasitet. Kombinasjonen henvisningsmengde/behandlerskapasitet er nok i ubalanse, og det har resultert i et økende antall fristbrudd. 8

9 Det jobbes sammen med praksiskonsulentene for å heve kvalitet og terskel for henvisninger, samt å forbedre/effektivisere avdelingens vurdering av disse. Videre drøftes også fristbruddene med avtalespesialistene med sikte på å redusere fristbrudd. Ny lege i sivilarbeid begynner snart. En spesialist skal begynne å jobbe deltid, samt at det gjøres nye forsøk på å rekruttere i vakant stilling. Til sammen vil dette bedre kapasiteten i avdelingen. Kvinne og barnedivisjonen Kommentar: Ved Kvinne- og barnedivisjonen er det svært få fristbrudd for innleggelser, fristbruddene er også her knyttet til poliklinikk. Barnehabilitering Østerlide har ett fristbrudd. På Kvinne- og barnedivisjonen var det et synkende antall fristbrudd fra april (17) tom juni 21 (13). I august er dette på ny sterkt økende til 298 fristbrudd. Økningen skyldes for en del sommerferien, hvor kapasiteten på poliklinikkene har vært sterkt redusert. Særlig gjelder dette Barnepoliklinikken. I sommerferieavviklingen har en måttet prioritere akutte innleggelser fremfor elektiv poliklinisk virksomhet. Tiltak: En regner med å få økt poliklinisk aktivitet og derved reduserte ventelister med fristbrudd på Barnepoliklinikken fra og med september 21. De fleste foreldre og barn velger å vente på tilbud ved Helse Stavanger HF, fremfor å reise til andre helseforetak. De fleste av de som står som fristbrudd ved Barnepoliklinikken har nå fått timeavtale. Ved Gynekologisk poliklinikk skyldes de fleste fristbruddene pasienter som skal til vurdering for evt. operasjon i forbindelse med urininkontinens. Divisjonen arbeider med å få økt kapasiteten på disse vurderingene. En ser på oppsatte kontroller, om disse i økende grad kan flyttes til fastleger. Muligheten til å sende urologiske vurderinger til Helse Fonna HF er undersøkt, men en har her kapasitetsproblemer der. En under søker nå muligheter i Helse Bergen HF. Tiltak på lengre sikt er å endre forholdet mellom nyhenviste/kontroller og pas. med rett til nødvendig helsehjelp, slik at flere nyhenviste med rett til nødvendig helsehjelp får time innen forsvarlighetsfristen 9

10 I hele divisjonen har en satt fokus på riktig prioritering i henhold til prioriteringsforskriften og nasjonale veiledere. Psykiatrisk divisjon Kommentar: Sandnes DPS hadde to fristbrudd i august. Ett fristbrudd kom på grunn av feilregistrering ved opprettelse av konsultasjonsserie. Ett fristbrudd oppsto fordi pasienten var gitt tentativ oppmøtedato, og pasienten var forhindret fra å møte siden hun var innlagt til operasjon på annen avdeling på SUS. Stavanger DPS har fått redusert sine fristbrudd betydelig, og det er plan for videre avvikling. Ryfylke DPS er registrert med 3 fristbrudd, som skyldes feilregistrering. De er nå rettet opp. Avdeling for unge voksne har laget plan for de to som har fristbrudd. BUPA har fortsatt fristbrudd og de er knyttet til poliklinikkene på Sandnes og Bryne der vi har størst vakans i stillingene. I samtale med lederne der svarer de at alle pasientene har en plan for oppstart, men at de ligger i etterkant. Det vurderes nå et nytt tiltak som er innført i BUPA Vestfold. Totalt antall ventende er redusert; vi har hatt en reduksjon på 6 pasienter med rett innen 65 virkedager. Spesialavdeling for voksne har fortsatt ikke avviklet alle nevropsykologiske fristbrudd, men arbeidet er i god gjenge. Avdelingens registrerte fristbrudd utover denne kategorien er alle feilregistreringer, som er rettet. Lederne i divisjonen på alle nivåer har ytterligere økt aktiviteten omkring rapportering, og er flinkere til å følge opp rapport i DIPS for å sikre at det ikke blir noen fristbrudd. Rapporteringsansvarlig i divisjonen gir god støtte til alle enheter omkring dette. Det er laget en ny rutine for sjekkliste som skal bidra til økt kontroll. Vurdering Foreliggende sak viser at gjennomsnittelig ventetid og fristbrudd er utilfredsstillende høyt, og utviklingen er i retning av en forverret situasjon. Administrerende direktør vil iverksette tiltak for å snu situasjonen i riktig retning slik det er redegjort for i det overstående. 1

11 Helse Vest RHF har hatt et prosjekt hvor en ser på ventelister og på tiltak som kan bidra til reduksjon av disse samt antall fristbrudd. Til neste styremøte vil det bli framlagt egen sak med presentasjon av dette prosjektet, samt hvordan Helse Stavanger HF kan bruke resultatene i eget forbedringsarbeid. Administrerende direktør legger til grunn at det nasjonalt og regionalt vil bli økende oppmerksomhet knyttet til ventetider og fristbrudd i tiden framover. Etter administrerende direktørs oppfatning bør det også være rom for å gjøre det bedre enn det vi har klart nå. Gjennomsnittlige ventetider vil ofte variere med kapasiteten, bruken av kapasiteten og ressursbruken pr behandlet pasient. Fristbrudd kan også oppstå som følge av lav kapasitet, men vil oftere bero på organisering, rutiner og arbeidsprosesser. Administrerende direktør vil iversette tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd, og vil holde styret orientert om virkemidler og resultater i senere styresaker. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 11

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger RAPPORT TIL STYRET OM VENTETID OG FRISTBRUDD I styresak 080/09O fikk styret en bred orientering om utviklingen i ventetid og fristbrudd ved SUS. Styret ba om fortløpende rapportering av utviklingen til

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for mars 2012 om følgende tema: fristbrudd og ventetider korridorpasienter

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for mars 2012 om følgende tema: fristbrudd og ventetider korridorpasienter Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 25.04.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Sverre Uhlving Styresak 040/12 O Fristbrudd, langtidsventende og korridorpasienter i Helse Stavanger

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2013

Ventetider og pasientrettigheter 2013 IS-2157 Ventetider og pasientrettigheter 2013 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2013 Utgitt: 03/2014 Bestillingsnummer: IS-2157 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2297 Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2014 Utgitt: 02/2015, 08/2015 Bestillingsnummer: IS-2297 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015 Sykehuset Innlandet Utfordringsbildet Gjennomførte tiltak Langtidsventende 2013-14 Kontakt med ventende for avklaring Oppfylling ledige

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Styringsmål 1: Pasienter skal få tilgang til spesialisthelsetjenester ihht lov og forskrift

Styringsmål 1: Pasienter skal få tilgang til spesialisthelsetjenester ihht lov og forskrift Styringsmål 1: Pasienter skal få tilgang til spesialisthelsetjenester ihht lov og forskrift Delmål 1: Det skal ikke være fristbrudd Risikoelement 1 A Manglende tilgang på kompetanse og kapasitet i forhold

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS Rapport IS-2448 Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2015 Utgitt: 03/2016, revidert utgave 04/2016 Bestillingsnummer: IS-2448

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister Rapport IS-2645 Ventetider og pasientrettigheter 2017 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2017 Utgitt: 6/2017 Bestillingsnummer: IS-2645 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Analyse av spesialitetar i Helse Vest

Analyse av spesialitetar i Helse Vest Analyse av spesialitetar i Helse Vest Evaluering av spesialitetar som bør ha strategisk merksemd September 2017 Formål og mål med analysen 2 Formål med analysen er å framheve kvifor nokre spesialitetar

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn:

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 26.05.2010 Saksbehandler: Sverre Uhlving Saken gjelder: Sak 050/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF, oppfølging av

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Kvalitet

Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Kvalitet Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/2012 - Kvalitet Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr april 2012. Den fokuserer på

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten?

Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten? Rapport IS-2244 IS-1 Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten? Publikasjonens tittel: Ventelister og ventetid

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområde og divisjon For ventende ved periodeslutt

Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområde og divisjon For ventende ved periodeslutt Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområdee og divisjon I oppstillingen nedenfor er antall og prosentandel som pasienter som stod i fristbrudd 1 når de kom til behandling per fagområde. Til venstre

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer