Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for mars 2012 om følgende tema: fristbrudd og ventetider korridorpasienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for mars 2012 om følgende tema: fristbrudd og ventetider korridorpasienter"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Sverre Uhlving Styresak 040/12 O Fristbrudd, langtidsventende og korridorpasienter i Helse Stavanger HF Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for mars 2012 om følgende tema: fristbrudd og ventetider korridorpasienter 1. Innledning Helse Stavanger HF har ikke nådd de styrevedtatte målene for fristbrudd og ventetider. Denne saken redegjør for status pr mars og for iverksatte og planlagte tiltak for økt måloppnåelse. Oversikt over tiltak skal også oversendes Helse Vest RHF som vil forelegge regionens samlede tiltak for eget styre. 2. Ventetider og fristbrudd Denne rapporten er oppdatert med tall pr utgangen av mars Alle tall er hentet fra den regionale ventelistekuben, som igjen bygger på tall hentet fra systemene i helseforetakene. 2.1 Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger HF Tiltakene for å redusere ventetider er generelt sammenfallende med tiltakene for å redusere fristbrudd og langtidsventende, og kommenteres under disse avsnittene. I alt var det ved utgangen av mars ventende i Helse Stavanger HF, av disse er 7199 tildelt rett til prioritert helsehjelp, mens 6958 ikke er tildelt slik rett. Begge disse gruppene har blitt redusert de siste fire måneder.

2 Styringsmålet for 2012 er en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 65 dager. Avviklede pasienter er pasienter som har kommet til behandling og der helsehjelpenn er startet. Ventetiden for disse pasientene ligger fortsatt over det nasjonale målet. Inntil en har fåttt avviklet de ventende med lengst ventetid, vil gjennomsnitts antall ventedager være relativt høyt. Tilsvarende grafisk figur for ventetid for de som fortsatt venter, er vist nedenfor. Det framgår av denne at det er stabil utvikling i ventetider for de som fortsattt venter. Dee som er tildelt rett til prioritert helsehjelp har fått redusert ventetiden, mens de utenn slik rett venter marginalt lenger. Helse Stavanger HF ligger fortsatt over styringsmålet på 65 dager totalt. Arbeidet med å redusere ventetiden har vist resultater og er nå under gjennomsnittet på p 65 dager for pasienterr med rett til prioritert helsehjelp. Side 2 av 15

3 Gjennomsnitt antall ventedagerr pr mars: Avviklede totalt Ventende totalt Avviklede med rett Avviklede med behov Ventende med rett Ventende med behov Totalt t i foretaket Somatikk Psykiatri TSB 80,6 82,2 56,66 60,6 86,6 85,7 86,9 79,9 69,9 71,2 51,4 64,3 98,5 99,7 72, ,4 57,7 43,8 82,9 116,8 114,3 142,8 70,6 Styret har bedt om sammenlignende tall. Ventetider vises forr avviklede, det vil si pasienter som har kommet til behandling. Sammenligningen med de andre foretakene i regionen presenteres grafisk med figurer, for somatikken samlet, for psykisk helsevern forr voksne (PHH Voksne), for f barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) og TSB - Rus (tverrfaglig spesialisert behandling rusbehandling): Side 3 av 15

4 Gjennomsnitt ventetid i mars for de som fortsatt er ventende, går ned for somatikk. Det er svak økning i ventetid for psykisk helsevernn for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og TSB. Det er likevel kort ventetid for BUPA og PH voksne, mindre enn 65 dager. Side 4 av 15

5 Det er en bekymringsfull økning i ventetid for TSB. Dette gjelder stort sett innleggelser og avdelingene som tar imot ruspasienterr r har kapasitetsutfordringer, delvis på grunn av rekrutteringsutfordringer i dette fagfeltet. Antallett pasienter som venter på innleggelse er imidlertid ikke høyt, sammenlignet med andre fagområder. Innen rus gjelder dette pt. 30 pasienter med rett til prioritert helsehjelp og innen LAR 9 pasienter. 20 av pasientene har ventet mer enn 50 dager, og disse drar snittet opp. Det arbeides forr å bedre rekrutteringssituasjonen innen foretaktes TSBvirksomhet og å utvide kapasiteten i eget foretak innenfor tilgjengelig ressursramme. Pasienter henvises også til andre HF og eventuelt private tilbydere. Målsettingen err å komme under 50 dagers ventetid etter sommeren. 2.2 Utvikling for langtidsventende. Administrerende direktør er ikke fornøyd med at pasienter må m vente over 12 måneder på å komme til diagnostikk eller behandling, heller ikke når de ikke har rettt til nødvendig helsehjelp. Grafisk figur nedenfor viser utviklingen i antall som har ventet mer enn ettt år, pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp er her slått sammen. De langt fleste har ikke rett til nødvendig helsehjelp. Som det vises i oversikten over, er langt de fleste langtidsventende ved kirurgisk divisjon. Antallet langtidsventende ligger l fremdeles høyt, men innsatsen for å redusere antallet langtidsventeree fortsetter.. Økt aktivitet med kveldspoliklinikker ved flere avdelingerr er iverksatt for å bidra til å redusere antall langtidsventende til et minimum. Divisjonen D mottar to ganger pr måned oversikter over hvilke pasienter som har ventet lengst og disse gis særlig oppfølging. En betydelig andel av disse pasientenee er tilbudt behandling ved v andre institusjoner for f Helse Stavanger HFs regning, men har takket nei til dette for heller å vente på tilbud hos oss. Målet om at det bare unntaksvis skal være pasienter som har ventet mer enn ett år, er vanskelig å oppnå på kort sikt parallelt med at fokuset er å fjernee fristbrudd. Inntil en har fått redusert antall langtidsventende, vil det påvirke gjennomsnitt ventetid for avviklede. Det er stort fokus på å få avviklaa ventetida for disse pasientene. Administrerende direktør vil sikre at innsatsen for å redusere antall langtidsventende fortsetter Utvikling antall fristbrudd Antall fristbrudd er 348 ved utgangen av mars. Dette er nedgang med 43 pasienter siden forrige måned. Det gjøres stor innsats for å redusere antall fristbrudd. For førstee gang har Kvinne-barn divisjonen ingen fristbrudd. Ortopedisk avdeling har halvert antall a fristbrudd siste måned og kirurgisk gastroseksjon harr kun 6 fristbrudd. Side 5 av 15

6 Fra august måned vil det også gis oversikt over antall pasienter med fristbrudd som har fått behandling siste måned og ikke bare antall pasienter som står i fristbruddd ved månedsslutt. Målet er at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd i Helse Stavanger HF. H Nedenfor er utviklingen i antall fristbrudd for foretaket illustrert i en figur, og tabellen viser antall fristbrudd per foretak i regionen, sammenholdt med prosent fristbrudd av totalt antall ventende med rett til nødvendig helsehjelp Antall fristbrudd ved periodeslutt mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 g sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 Vårt foretak ligger fortsatt over de andre foretakene når det gjelder g antalll fristbrudd. Siden årsskiftet er det gjort betydelig innsats med ekstraarbeid for å redusere antall fristbrudd, som nå viser resultater. Videre innsats har svært høyy prioritet i Helse Stavanger HF, i tråd med styrets vedtatte målsetning. Side 6 av 15

7 Det framgår av tabellen at det i denne e perioden er en merkbar reduksjon n i antall fristbrudd i kirurgisk divisjon. Kvinne-lavt nivå og har vært på dette nivået siden oktober. I oppstillingen nedenfor prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. og barnedivisjonen har pr mars ingen fristbrudd og psykiatrisk divisjon er på et svært Antall og prosent fristbrudd pr fagområde e pr mars 2012 Gastroenterologisk kirurgi Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Urologi Endokrinologi Fordøyelsessykdommer Hjertesykdommer Infeksjonssykdommer Lungesykdommer Revmatiske sykdommer (revmatologi) Hud og veneriske sykdommer Nevrologi Klinisk nevrofysiologi Øre nese hals sykdommer Øyesykdommer Geriatri Terapeutisk onkologi og radioterapi Psykisk helsevern voksne ,7 4,7 7,2 4,6 1,5 1,8 0,1 0,4 1,1 0,1 1,6 2,2 5,6 3,,3 22,,2 23,5 40,8 Side 7 av 15

8 Figurene nedenfor viser antall fristbrudd per avdeling i divisjonene: Side 8 av 15

9 Kommentarer pr divisjon Medisinsk divisjon Det er hovedsakelig to fagområder som fortsatt har utfordring med fristbrudd. Innenn lungemedisin og medisinsk gastro øker fristbrudd f siste mnd. Lungeavdelingen har hatt en jevn utvikling i reduksjon av antall fristbrudd over noe tid, men har ikke lykkes i å opprettholde den positive utviklingen. Det er behov for ytterligere tiltak. Lungeavdelingen vil øke poliklinisk aktivitet ytterligere og regner med at det vil medføre at det ikke er fristbrudd innen juni samt forebygge at nye oppstår i løpet av sommeren. Det er gastroseksjonen som har de største utfordringene, selvv om det er gjort en betydelig innsats. Helse Vest RHF har lyst ut en hjemmel for avtalespesialist innenfor fagfeltet gastro, ansettelse er nå foretatt. Når denne praksisen er i funksjon, vil det bidra til å redusere r henvisningsmengden fra allmennlegene. En spesialist er i svangerskapspermisjon, ellers er alle spesialistene i funksjon. f Det pågår også en gjennomgang av driftenn innenfor seksjonen. Det vil bli øktt poliklinisk aktivitet fram mot sommeren for å ta imot flere ventende, samt forebygge økning ø av fristbrudd i løpet av sommeren. Det er usikkertt når avdelingen vil nå målet om null fristbrudd, men det er et kontinuerlig arbeid for å nå dette målet. Hjerteavdelingen har økt aktivitet og har nå kontroll på fristbruddene. Det utarbeides rutiner og sjekklister for henvisningerr til preoperativ kardiologisk vurdering etter gjeldende retningslinjer. Side 9 av 15

10 Det vil sannsynligvis redusere antall interne primærhenvisninger og dermed redusere antall mulige fristbrudd. De andre enhetene i divisjonen har svært få eller ingen fristbrudd nå. Det er en målsetning og forutsetning at alle enhetene har kontroll på ventelistene og gir time til pasientene før de får fristbrudd. Kirurgisk divisjon Ortopedisk avdeling har nå halvert antall fristbrudd fra februar til mars. Fra februar er operasjonskapasiteten økt med to stuer pr uke, og en håper at dette vil gi positive bidrag til antall fristbrudd i avdelingen på kort sikt. Det er også etablert kveldspoliklinikk fra februar. Det er forventet null fristbrudd ved ortopedisk avdeling innen juli 2012 Gastrokirurgisk seksjon har redusert antall fristbrudd til 6 i mars, kveldspoliklinikk og tverrfaglig fedmepoliklinikk er etablert, og dermed aktiviteten økt. Dette håper en også vil forebygge at det vil oppstå fristbrudd i løpet av lavaktivitetsperioder. Ved urologisk seksjon er det fortsatt fristbrudd. Det forventes dessverre fortsatt fristbrudd i hele 2012 med mindre rekrutteringsituasjonen endres. Kveldspoliklinikk er etablert, men rekruttering til utlyste spesialiststillinger må til for å få langsiktige og bærekraftige løsninger. Øvrige tiltak er at det legges opp til at aktuelle pasienter gis tilbud ved andre sykehus, avhengig av hvor det er ledig kapasitet og problemstilling. En vil gjerne leie inn eksterne urologer til poliklinisk arbeid, men det er ingen tilgjengelige i markedet. Stillinger utlyses i Norden igjen, men det er en betydelig utfordring, også nasjonalt, å få tilsatt urologer. For øvrige avdelinger i kirurgisk divisjon er fristbrudd redusert til ensifrede tall eller null, og alle avdelingssjefer i divisjonen prioriterer høyt at slik skal det være i framtida og. Kvinne og barnedivisjon Divisjonen er den første som kan vise til null fristbrudd pr mars. Divisjonen har over lengre tid vist at de har kontroll på ventelistene og det er forventet at den gode trenden fortsetter og at det tas høyde for ekstra innsats før lavaktivitetsperioder. Psykiatrisk divisjon Innenfor psykiatrisk divisjon var det få fristbrudd ved utgangen av mars. Divisjonen har over lengre tid vist at de har få fristbrudd og det jobbes kontinuerlig med å beholde denne utviklingen slik at en kan forebygge fristbrudd i lavaktivitetsperioder. De siste måneder har det vært en bekymringsfull utvikling innen TSB, se 2.1. siste avsnitt. 2.4 Oppsummering av tiltak for å bedre situasjonen: Antall fristbrudd og langtidsventende i Helse Stavanger HF viser en betydelig reduksjon og problemstillingen er løst for et flertall av fagområdene. Målsetningen nå er at fristbrudd ved månedsavslutning skal være redusert til null innen alle fagområder i Helse Stavanger HF pr juni, og dette er etter adm. direktørs vudering en realistisk målsetning med de planer og tiltak som nå er på plass. Det er imidlertid ikke realistisk å oppnå dette pr juni innen medisinsk gastro og urologi. På disse to fagområdene har helseforetaket utfordringer som vil kreve mer tid å løse. Det er satt i verk en rekke tiltak som er felles for mange fagområder : Økt poliklinisk aktivitet Bruk av ekstrapoliklinikk/kveldspoliklinikk Bedre kapasitet på rtg (Rtg Sandnes er satt i drift) Økt operasjonsstue-kapasitet Redusere antall kontroller/frigjøre kapasitet til nyhenviste Bedre henvisningsrutiner og retningslinjer Side 10 av 15

11 Rutiner for å sikre korrekt registrering og løpende oversikt over ventende som nærmer seg fristbrudd for å hindre at de oppstår Kontinuerlig opplæring i og bruk av «Prioriteringsveileder» Henvise pasienter til andre sykehus/private spesialister der det finnes ledig kapasitet Prioritering av nye legestillinger inn mot områder med kapasitetsutfordringer Ovennevnte tiltak har ført til at foretaket nå er på god vei til å fjerne fristbrudd innenfor de fleste fagområder. Prognosene for fristbrudd i sommermånedene er ennå ikke klare, men erfaringsmessig får alle foretak en forverret situasjon i perioden med redusert elektiv kapasitet på sommeren. Avdelingene gjør flere tiltak både før og etter ferien for å redusere denne effekten slik at de tidlig på høsten er tilbake der de var før ferien, med minst mulig akkumulering av fristbrudd over sommeren. Innen urologi er det særdeles bekymringsfulle rekrutteringsutfordringer der administrerende direktør på kort sikt ikke ser gode løsninger. Midlertidig søkes utfordringen avhjulpet ved innleie av egne og eksterne spesialister, og å sende pasienter til andre HF/private tilbydere med ledig kapasitet. Det gjøres nå nye rekrutteringsforsøk både i og utenfor Norden. Medisinsk gastroenterologi planlegger fortsatt økt aktivitet av egne og eksterne spesialister og sender pasienter til andre spesialister dersom mulig. Fra høsten kommer det en ny privatpraktiserende spesialist til Stavanger som man forventer vil redusere henvisningene fra allmennlegene og således bedre situasjonen i vesentlig grad. Helse Stavanger HF sin målsetting er i tråd med overstående at utfordringen med fristbrudd skal være løst for alle fagområder innen utgangen av 2012, men det er noe usikkerhet knyttet til medisinsk gastro og urologi. De siste måneders utvikling i ventetider for TSB gjør at det nå planlegges særskilte tiltak for å hindre utvikling av fristbrudd på dette fagområdet. Langtidsventende(over 1 år) har hatt en positiv utvikling over tid og antall reduseres for hver mnd. De fleste pasientene har behov for helsehjelp og flere er tilbudt hjelp andre steder men har takket nei. De aktuelle avdelingene får nå en oversikt over langtidsventende 1-2 ganger per måned og har en plan for å gi dem tilbud innenfor eksisterende kapasitet. Dette gjelder vesentlig kirurgisk divisjon (karkirurgi, generell kirurgi og ved øyeavdelingen) og delvis i psykiatrisk divisjon. Etter hvert som langtidsventende får tilbud, vil dette ha en tydelig effekt på gjennomsnittlig ventetid for alle behandlede og bidra til å oppnå målsettingen om gjennomsnittlig ventetid for alle behandlede under 65 dager. Administrerende direktør vil også få informere styret om at ekstraaktivitet for å redusere ventetider og fristbrudd generelt ikke lar seg finansiere ved inntekten aktiviteten genererer, og at satsingen på å nå disse viktige og prioriterte målene derfor medfører økt økonomisk risiko for foretaket en risiko som må håndteres parallelt med de pågående tiltakene beskrevet over. Aktiviteten til foretaket ligger allerede høyt over den bestilte aktiviteten for 2012, som lå til grunn for foretakets budsjett. Samtidig som administrerende direktør i denne situasjonen er svært glad for at allerede tungt belastet nøkkelpersonell som for eksempel overleger stiller opp og gjør en ekstrainnsats på poliklinikk og operasjonsstuer på sin fritid, er dette også en aktivitet som er svært kostnadskrevende for foretaket. Det ville ofte være en bedre løsning både for medarbeidere med lange arbeidsuker og for ressurssituasjonen til foretaket om man hadde mulighet til å ansette det antall overleger det til enhver tid var behov for, uten hinder av legefordelingssystemet som nå styrer dette. Dette ville imidlertid ikke løse problemet der rekrutteringsvansker er hovedutfordringen. Side 11 av 15

12 3. Korridorpasienter 3.1 Bakgrunn Helse Stavanger HF har som styrevedtatt mål at det bare unntaksvis skal forefinnes korridorpasienter. Helse Stavanger HF har bare unntaksvis korridorpasienter i psykiatrien, p men innen somatikken s har Helse Stavanger HF gjennom mange år hatt betydelige utfordringer. Opptaksområdet for Helsee Stavanger HF er blant de områder i Norge med raskest befolkningsvekst. Selv når en tar hensyn til den unge befolkningen, er forbruket av somatiske helsetjenester i Helse Stavanger HF blant de lavest i Norge, ca. 10 % under landsgjennomsnittett for innleggelser og liggedager. Antallet somatiske senger i forhold til befolkning er også blant de lavestee i landet. Pasienthotellett kompenserer noe for dette og har vært til hjelp, men pasienter på pasienthotellet skal være selvhjulpne og majoriteten av disse kan i vårt opptaksområde med korte reiseavstander heller være i permisjon i eget hjem under innleggelse. Dette er selvsagt den foretrukne løsning både kvalitetsmessig og økonomisk når det er mulig. Det er medisinsk divisjon som over tidd har hatt størst utfordringer knyttet til korridorpasienter, men kirurgisk divisjon har også pasienter på korridor på enkelte sengeposter/fagområder. Helseforetakett har hele tiden søkt å fåå en optimal utnyttelse av a alle sengene på sykehuset på tvers av divisjoner og avdelinger. Det er imidlertid utfordringer knyttet til kvalitet på observasjon og behandling hvis pasientenee plasseres på andre avdelinger enn der de faglig sett hørerr til. Det har i Helsee Stavanger HF gjennom mange år på alle avdelinger vært arbeidet jevnt med omlegginger og tiltak for å bedre situasjonen. Dette har vært en forutsetning for å greie den store aktivitetsøkningen de siste årene med svært liten økning i sengeressurser.. Således kan man si at det ligger et betydelig arbeid bak å oppnå en viss forbedring av korridorpasientsituasjonen samtidig som aktiviteten har økt betydelig uten økning i sengetall. Målet omm å unngå korridorpasienter helt står like fullt fast som foretakets målsetning, og det er dette det arbeides mot.. Side 12 av 15

13 3.2 Tiltak for å bedre situasjonen med korridorpasienter Situasjonen er p.t. noe bedre enn den var for ett år siden, men helseforetaket er fortsatt ikke i mål. Innsatsen vil nå forsterkes for å få antall korridorpasienter ned Arbeid med pasientforløp Siste året er det startet et prosjekt for å beskrive 50 av de vanligste pasientforløpene for å sikre god og lik kvalitet og samtidig effektivisere behandlingen. Dette arbeidet vil videreføres og utvides til å gjelde alle vanlige pasient-/diagnosegrupper. Dette vil gi mer forutsigbar og effektiv pasientflyt/logistikk og dermed kortere liggetid for den enkelte pasient. Adm. direktør forventer å se gradvis økende effekt av dette tiltaket fra høsten Bedre pasientflyt og styrket legebemanning i akuttmottak Medisinsk divisjon har sammen med akuttmottak(moba) satt i gang en rekke tiltak for å redusere liggetiden for pasienter i akuttmottak. Dette innebærer bl.a. raskere og bedre kvalifiserte vurderinger i mottak ved å styrke bemanningen både kvantitativt og kvalitativt på legesiden. Kirurgisk divisjon vil styrke legebemanningen i akuttmottak fra høsten Dette vil gi raskere igangsatt behandling og dermed kortere liggetid og større mulighet for å sende flere pasienter hjem etter en vurdering i akuttmottak. Muligheten for å styrke legebemanningen i akuttmottak vil også avhenge av tilførsel av ytterligere stillinger da stillingene som til nå er kommet i 2012 er benyttet der de best kan avhjelpe fristbrudd Styrke legebemanningen og kompetansen i helgene Dette gir raskere utredning og tidligere utskrivning i helger. På sengepost arbeides det for å få gjennomført legevisitten tidligere og kunne skrive ut tidligere på dagen Kapasiteten på røntgen er bedret Ved hjelp av investeringstilskudd fra Helse Vest RHF, styretsprioritering av investeringsmidler og en testamentarisk gave har Helse Stavanger HF gått til innkjøp av nesten ny MR, CT og skjelettlab. fra en privat aktør som innstilte sin virksomhet. Dette utstyret er plassert på Sandnes og bidrar til vesentlig økt kapasitet på elektive røntgenundersøkelser. Overføring av elektive undersøkelser til Sandnes røntgen bidrar også til at ventetiden for røntgen for inneliggende pasienter går ned og at liggetid forårsaket av ventetid på kontrollrøntgen reduseres Samhandlingsreformen Kommunene har fått et tydelig økonomisk insentiv for raskere å ta i mot utskrivningsklare pasienter. De utskrivningsklare pasientene blir nå tatt raskere imot i kommunene. Dette er en del av forklaringen på færre korridorpasienter siste halvår. Helseforetaket forutsetter at kommunene etter hvert vil greie å ta alle utskrivningsklare pasienter hjem første dag. På samme måte legger samhandlingsreformen opp til at kommunene skal bygge opp ø-hjelps tilbud og dermed unngå mange innleggelser som med fordel kan håndteres lokalt. Dette gjelder spesielt medisinske diagnoser og pasienter som ikke skal opereres eller inn for spesielle prosedyrer. Dette tar tid å bygge opp, og kommunene har ikke et krav på seg om å ha et slikt tilbud før i Imidlertid er midler til dette kommunale tilbudet satt av alt nå, blant annet gjennom uttrekk fra helseforetakenes budsjetter.på samme måte legger samhandlingsreformen opp til at en skal kunne skrive ut pasienter tidligere ved at kommunene tar ansvaret for en større del av rehabiliteringen av pasienter etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Over noe tid vil alle disse elementene samlet kunne redusere presset på pasientsengene i foretaket noe, selv om befolkningsveksten og de demografiske endringene i opptaksområdet vil kunne spise opp en ikke ubetydelig del av effekten. Side 13 av 15

14 3.2.6 Post for utskrivningsklare pasienter Denne har vært en avlastning internt i sykehuset og har bidratt til redusert antall korridorpasienter. Hvis kommunene greier å oppfylle sin forutsetning om å ta imot utskrivningsklare pasienter første dag, vil det imidlertid ikke lengre være behov for denne posten. Det ville være ønskelig å overføre driften av denne posten til en eller flere kommuner, da den egentlig utfører kommunale oppgaver. Det er også slik at posten er best egnet for pasienter som antas å måtte oppholde seg utskrivningsklare i sykehuset over noen dager. Faglig sett kan det være lite ønskelig å overføre en utskrivningsklar pasient til denne posten etter et krevende opphold, dersom oppholdet på utskrivingsklarposten kan antas å bli kun et døgn Øke dagbehandling/dagkirurgi, sammedags-operasjoner og poliklinikk Kirurgisk divisjon planlegger økt bruk av sammedags-innleggelser og mer bruk av hotellet for å korte ned på opphold. Alle fagområder legger opp til en økning i dagbehandling og poliklinisk behandling og dermed redusert behov for innleggelser. Dette vil frigjøre sengeplasser. Kvinneklinikken har allerede gjennomført sammedags-innleggelser ved alle innleggelser der dette er mulig Nye isolater Mangel på isolater og enerom representerer en stor utfordring i hverdagen i forhold til smittevern/hygiene og dårlige og døende pasienter med behov for enerom. Pr i dag får disse ofte nødvendige enerom ved at annen pasient flyttes ut, og dersom det ikke er ledige rom kan det medføre korridordøgn. Helseforetaket planlegger i løpet av høsten 2012 å åpne en ny enhet med 8 isolater som skal driftes sammen med ny intensivenhet. Dette vil avhjelpe situasjonen med behov for enerom, og derfor også forebygge at friskere pasienter må flyttes på korridor for å muliggjøre enerom for de sykeste Vurdere intern fordeling av senger Helseforetaket vil nå på ny se på utnyttelsen av alle sengene i sykehuset under ett og ha en intern vurdering av fordeling mellom avdelinger og divisjoner. På samme måte vil en se på stuefordelingen på operasjonsavdelingen Unngå feilregistreringer i Dips Korridorpasienter blir registrert kl om morgenen. Helseforetaket har stadig en utfordring med at permitterte pasienter og pasienter som overnatter på hotellet også blir registrert som inneliggende på sengeposten. De telles dermed feilaktig som korridorpasienter og dette bidrar til at foretaket jevnlig registrerer et for høyt tall korridordøgn. Det arbeides på systemnivå og med opplæring for å unngå feilregistreringer Oppsummering av tiltak for å redusere korridorpasienter: Helse Stavanger HF har fortsatt en stor og beklagelig utfordring med korridorpasienter i somatikken. Det har over lang tid vært gjennomført en rekke tiltak for å redusere antall korridorpasienter. Arbeidet med eksisterende tiltak intensiveres samtidig som det settes i verk ytterligere tiltak som for eksempel: Effektivisering av pasientforløp/fjerning av flaskehalser blant annet ved å bedre legedekning i akuttmottak og på sengeposter på vakt og i helger. Røntgenkapasiteten bedres. Satsingen på dagbehandling/-kirurgi, poliklinisering og bruk av pasienthotellet økes. Side 14 av 15

15 Det er opprettet en post for utskrivningsklare pasienter. Det forventes en gradvis effekt av samhandlingsreformen. En vil ha en ny gjennomgang for å optimalisere sengefordelingen mellom avdelinger og divisjoner. Det planlegges åpnet 8 nye isolater sammen med den nye intensivavdelingen. Økt fokus på korrekt registrering av korridorpasienter. Med disse tiltakene er målsettingen på kort sikt å halvere antall korridorpasientdøgn i løpet av På lengre sikt er målsettingen selvsagt at korridorpasienter blir unntaket også i somatikken. Side 15 av 15

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger RAPPORT TIL STYRET OM VENTETID OG FRISTBRUDD I styresak 080/09O fikk styret en bred orientering om utviklingen i ventetid og fristbrudd ved SUS. Styret ba om fortløpende rapportering av utviklingen til

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.9.21 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland 78/1 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Arkivsak 21/445/12 RAPPORT TIL

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområde og divisjon For ventende ved periodeslutt

Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområde og divisjon For ventende ved periodeslutt Status for fristbrudd i Helse Stavanger pr fagområdee og divisjon I oppstillingen nedenfor er antall og prosentandel som pasienter som stod i fristbrudd 1 når de kom til behandling per fagområde. Til venstre

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister Rapport IS-2645 Ventetider og pasientrettigheter 2017 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2017 Utgitt: 6/2017 Bestillingsnummer: IS-2645 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS Rapport IS-2448 Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2015 Utgitt: 03/2016, revidert utgave 04/2016 Bestillingsnummer: IS-2448

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 3. tertial 2015

Vedlegg 2 3. tertial 2015 Vedlegg 2 3. tertial 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2013

Ventetider og pasientrettigheter 2013 IS-2157 Ventetider og pasientrettigheter 2013 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2013 Utgitt: 03/2014 Bestillingsnummer: IS-2157 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer