Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr , samt avviksanalyse foreløpig Resultat 2014 Arkivsak 15/ Forslag til vedtak 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. bra Vedlegg: Foreløpig resultat 2014, aktivitet, økonomi og netto månedsverk. 1

2 Oppsummering Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av desember 2014 var 72,3 dager, fordelt på 56 dager for prioriterte og 95 dager for ventende uten prioritet. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i desember 2014 var 68 dager, fordelt på 64 dager for prioriterte og 78 dager for pasienter uten prioritet. Dette er en reduksjon siden september. Aktivitetsnivået innen somatisk sektor var høy i desember måned for alle måltallene. Hittil er aktiviteten høyere enn til samme tid i 2013 både for døgnpasienter, dagbehandling og for poliklinisk behandling. Den polikliniske aktiviteten i somatikken ligger inne med en økning på 2,4 % over fjoråret og 4,3 % over budsjett. Døgnbehandlingen er per desember 1,8 % over fjoråret, og dagopphold viser en økning på 3,8 %. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern viser høyere poliklinisk aktivitetsnivå sammenlignet med samme tid i 2013 innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og psykisk helsevern (PH) for voksne, mens det er lavere innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB). Det er en reduksjon i døgnopphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern for barn og unge, i forhold til fjoråret. For voksne er det på budsjett når det gjelder døgnopphold og en nedgang i liggedøgn. For TSB er det en reduksjon i døgnopphold og en økning i liggedøgn, i forhold til fjoråret. Antall fristbrudd for ventende har siden mars økt fra 59 pasienter til et relativt jevnt nivå i overkant av % av fristbruddene for ventende ved utgangen av desember var ved Medisinsk divisjon, 34 % ved Kirurgisk og 29 % ved Psykiatrisk divisjon. Prosentandelen fristbrudd for ventende er ved utgangen av desember 3 %. Helse Stavanger HF har fremdeles utfordringer knyttet til korridorpasientdøgn spesielt ved medisinsk divisjon hvor nivået ved utgangen av desember er 7,6 %. Kirurgisk divisjon har hatt 2

3 en reduksjon i korridorpasienter fra et nivå litt i overkant av 4 % i perioden fra august til november, til rundt 2,5 % i desember. Antall langtidsventende er på et betydelig lavere nivå enn tidligere år, med en sterk reduksjon siden september. Andelen epikriser sendt innen 7 dager har vist en nedgang siden sommeren både somatikk og psykiatri. H1 viser antall skader som medfører fravær, mens H2 er alle typer skader 1. Begge tallene viser verdier hittil i år. Både H1 og H2 viser en liten nedgang fra forrige måned. Og ligger begge i gult område i målekortet. Det foreløpige økonomiske resultatet for desember er 520,7 mill. Det innebærer et negativt avvik på 9,6 i forhold til budsjett. Foreløpig akkumulert resultat for 2014 er kr 553,1 mill., med et negativt budsjettavvik på kr 45,9 mill. Som følge av oppdatert aktuarberegning for 2014 ble pensjonskostnadene redusert i desember fra 360,3 mill. kr til minus 151,5 mill. Dette har blitt håndtert med delvis tilbakebetaling av rammetilskuddet på 260,3 mill. kr samt et økt resultatkrav på 524 mill. kr. Tilsvarende endring er blitt gjort i budsjettet. Det innebærer at nytt resultatkrav er på 599 mill. kr. Samlede investeringer per desember er på kr 254 mill. Foretaket har et investeringsbudsjett på kr 410 mill. kr. totalt i 2014, inkludert etterslep i investeringer fra 2013 med 125 mill. Samlet sykefravær er på 6,8 % i november Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2013 (7,3 %). I desember 2014 er det forbrukt rundt 200 netto månedsverk mer enn plan og tilsvarende periode i Hyppigheten av hendelser defineres som antall arbeidsulykker pr arbeidede timer 3

4 1. Aktivitetsutvikling Tabellen under viser aktivitetsutviklingen siste måned, akkumulert aktivitet hittil i år og akkumulert aktivitet hittil i år sammenlignet med samme periode forrige år. KMF Kommunal medfinansiering. Desember Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i år Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Somatikk Målt mot budsjett har aktiviteten i desember vært høyere enn andre måneder for både dag, døgn og poliklinisk behandling. I budsjettet er det tatt høyde for lavere aktivitet i forbindelse med jul. Tall for hele året viser også høyere aktivitet målt opp mot budsjett, med unntak for dagbehandling. Endring fra i fjor Figuren nedenfor viser pasienttilstrømningen til MOBA per måned sett i forhold til plan. Det framkommer av denne at aktiviteten er høyere i alle periodene unntatt juni enn det som var estimert ved årets begynnelse. For desember er faktisk tall 230 høyere enn planlagt. Endring fra i fjor % Realisert Budsjett Somatikk Døgnopphold ,7 % ,6 % 908 1,8 % Dagopphold ,3 % ,1 % 774 3,8 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % ,4 % Sum DRG-poeng ,2 % ,7 % ,9 % DRG-poeng KMF ,2 % BUP 0 0 Døgnopphold ,6 % ,0 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,5 % ,3 % Sum liggedøgn ,4 % ,8 % ,2 % VOP 0 0 Døgnopphold ,3 % ,7 % 7 0,2 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,8 % ,5 % Sum liggedøgn ,1 % ,5 % ,3 % TSB 0 0 Døgnopphold ,7 % ,0 % -4-7,8 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,0 % ,2 % Sum liggedøgn ,4 % ,5 % ,7 % 4

5 Gjelder alle pasienter som kommer til Akuttmottaket, omfatter ikke Akuttpoliklinikken Psykisk helsevern for barn og unge Hittil i år er det generert liggedøgn, noe som er 414 flere eller 8,8 % høyere enn budsjettert. Antall døgnopphold (eller antall utskrevne pasienter) i desember 2014 var 16, noe som er 3 under det budsjetterte antallet, hittil ligger en 19 % under budsjettet og 11,9 % lavere enn i Disse oppholdene er oftest svært ressurskrevende. Ser en på den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge så viser tallene at det er generert konsultasjoner per desember Dette er flere enn til samme tid i 2013, noe som gir en vekst på 8,3 %. Psykisk helsevern for voksne Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for voksne per desember er 0,2 % høyere enn per desember 2013 målt i antall avsluttet døgnopphold. Per desember 2014 var det generert liggedøgn, noe som er lavere enn i Til nå i 2014 er det utført polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern for voksne ved helseforetaket. I 2013 var det tilsvarende tallet konsultasjoner, noe som gir et aktivitetsnivå som er flere og 2,5 % høyere enn i Det er i tabellen ikke lagt til noe antall for det månedlige etterslepet på etterregistreringer. Når det gjelder TSB er antallet polikliniske konsultasjoner hittil på noe som innebærer en reduksjon på 4,2 % i forhold til samme periode i Døgnopphold har en reduksjon sammenlignet med samme periode i fjor på 7,8 %. Mens antall liggedøgn er 10,7 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. 5

6 2 Ventetidsutvikling 2.1 Samlet ventetid, alle fagområder Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak, alle fagområder De to figurene nedenfor viser ventetiden for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp ved Helse Stavanger HF, henholdsvis for de pasientene som fortsatt venter og ventetiden for pasienter som har kommet til behandling. Over de tre siste år har ventetidene en nedadgående trend, men som tidligere år har vi en viss økning i desember. Dette har sammenheng med noe redusert elektiv kapasitet pga. mange fridager. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av desember 2014 var 72,3 dager, fordelt på 56 dager for prioriterte og 95 dager for ventende uten prioritet. 6

7 Figuren under viser samlet ventetid for pasienter som kom til behandling i perioden. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i desember 2014 var 68 dager, fordelt på 64 dager for prioriterte og 78 dager for pasienter uten prioritet. 2.2 Somatikk Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 73 dager ved utgangen av desember. For pasienter med prioritet var ventetiden 56 dager, og for pasienter uten prioritet 95 dager. I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak somatikk Ser en på de gjennomsnittlige ventetidene i Helse Stavanger HF for pasientene som startet somatisk behandling i desember 2014 var den 69 dager. For pasienter med prioritet var ventetiden 64 dager (2 788 pasienter), og for pasienter uten prioritet 78 dager (1 308 pasienter). Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under. 7

8 Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter per helseforetak somatikk (alle prioriteter) 2.3 Psykisk helsevern for barn og unge Samlet gjennomsnitt ventetid innen BUP var 39 dager ved utgangen av desember Så å si alle (99 %) med prioritet. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak BUP For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i desember 2014, var ventetiden på 57 dager i gjennomsnitt. Kun 2 av 86 pasienter hadde ikke rett til prioritert helsehjelp. 8

9 Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak BUP 2.4 Psykisk helsevern for voksne Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern for voksne var 76 dager ved utgangen av desember Ventetiden for ventende med prioritet var 57 dager og 100 dager for de uten prioritet. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak PH voksne For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i desember 2014 var samlet gjennomsnittlig ventetid 42 dager. Prioriterte pasienter hadde en gjennomsnittlig ventetid på 37 dager, mens ventetiden for pasienter uten prioritet var 58dager. 9

10 Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak PH voksne Innenfor psykiatrien har det periodevis vært utilfredsstillende ventetider for PH voksne. Det er derfor gledelig å registrere den reduksjonen mht pasienter hvor helsehjelp har startet som de siste periodene viser. 2.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen TSB var 40 dager ved utgangen av desember 2014, og det totale antall ventende er 35 personer. Alle med prioritet. Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak TSB For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i desember 2014 var samlet gjennomsnittlig ventetid 35 dager. Kun 2 av 12 hadde ikke rett til prioritert helsehjelp. 10

11 Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak TSB 3 Fristbrudd og langtidsventende 3.1 Fristbrudd Siden 2010 har det vært en reduksjon i fristbrudd ved Helse Stavanger. Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Samlet utvikling i antall og prosent fristbrudd for Helse Stavanger HF Fristbrudd har ligget på et relativt stabilt høyt nivå siden juli Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner vi ved Lungeseksjon og Gastro seksjonen i Medisinsk divisjon, og ved Urologisk og Leddprotese.sek. i Kirurgisk divisjon. Det sendes fortsatt ut ukentlige analyser til divisjonene til hjelp for lederne. Det rapporteres ukentlig til adm. direktør og lederne på de fagområdene som har flest fristbrudd. Situasjonen gjennomgås i ledermøtene og en ser på avdeling hvor en ut fra ventelistesituasjonen har størst potensiale for framtidige fristbrudd. 11

12 I tillegg benyttes «dashbord-løsningen» fra Helse Vest RHF som kan gi rask oversikt over sentrale nøkkeltall for å unngå fristbrudd, samt egne rapporter for tidlig å oppdage mulig kommende fristbrudd ved de ulike avdelinger. Utvikling i andel fristbrudd på behandlede pasienter per helseforetak Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall fristbrudd per divisjon. Alle enhetene har etablert tiltak for å redusere fristbrudd. Det er fortsatt behov for noe ekstraordinært organisert aktivitet innen fagområdene nevnt over med flest fristbrudd. 3.2 Langtidsventende Administrerende direktør har jevnlig rapportert om arbeidet med tiltak for å redusere antallet langtidsventende. Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak. Det framgår av denne at Helse Stavanger HF har hatt en svært positiv utvikling de siste tre år, og har ved utgangen av desember 49 pasienter som har ventet mer enn ett år. 12

13 Utvikling i antall langtidsventende (1 år+) per helseforetak Figuren nedenfor viser utviklingen per divisjon i foretaket. Figuren viser at de fleste langtidsventende venter på behandling i kirurgisk divisjon, og at det er innenfor denne divisjonen har vært størst reduksjon i antall. Antall langtidsventende (1 år +) etter divisjon alle prioriteter. 3.3 Korridorpasienter og epikrisetid Tabellen nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per divisjon. Tallene hentes ut fra DIPS hver dag kl Utvikling i antall korridorpasientdøgn pr måned etter divisjon apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt. 14 nov.14 des. 14 Kirurgisk div Kvinne-barn div Medisinsk div Psykiatrisk div Figurene under viser utviklingen i bruk av korridorplasser per måned innenfor psykisk helsevern og somatikk i prosent av antall liggedøgn (nasjonal indikator). 13

14 Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - somatikk etter divisjon Fra og med oktober 2013 er postenes manuelle korridortall lagt til grunn for prosentandelen. Fra og med februar 2014 gjelder dette kun for medisinsk divisjon. Figuren viser at spesielt medisinsk divisjon har utfordringer når det gjelder korridorpasientdøgn, og at disse utfordringene varierer noe over tid. For kirurgisk divisjon har vi hatt en reduksjon i antall korridorpasienter siden oktober. Andel korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon har over tid vært nær null. Korridorpasientdøgn oppstår av og til, for eksempel når pasientrom må renoveres etter kraftig utagering fra pasienter, og kan ta opp til 2-3 uker. Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - psykisk helsevern Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern 14

15 Andelen epikriser sendt innen 7 dager har vist en litt nedadgående trend siden august. Den nasjonale indikatoren innenfor Psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien for denne er i desember på 67 %. 4 Helsefaglige tiltak Det var spesielt i jule- og nyttårshelgen stor pågang av pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp. Samtidig har det vært en tydelig økning i antall utskrivningsklare pasienter vesentlig fra Sandnes og Stavanger. Begge tendenser har vedvart utover i januar og har medført relativt mange korridorpasienter. Det har vært avholdt møter med ledelsen for pleie- og omsorgstjenesten i begge kommuner og det er en positiv dialog med fokus på både kortsiktige og mer langsiktige tiltak. Antallet fristbrudd har dessverre ikke bedret seg. Private tilbydere innenfor urologi melder om ledig kapasitet og det gjøres en ny gjennomgang av henvisninger for å henvise flere pasienter dit. Pga. vedvarende kapasitetsproblemer er Helse Vest bedt om å lyse ut anbud på gastroenterologiske undersøkelser (colonoskopi og gastroskopi) hos private tilbydere. Ellers har alle avdelinger fokus på god logistikk og kapasitetsutnyttelse for å unngå fristbrudd. Økonomi 5. Resultat Resultatet for desember er foreløpig og det kan komme endringer. Styret vil bli orientert om eventuelle endringer i styremøte. Foreløpig resultat desember 2014 Helse Stavanger Desember Hittil i fjor Resultat 2014 Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Aktivitetsbaserte inntekter 151,8 151,3 0, , ,4 112, ,6 Rammetilskudd og andre tilskudd 115,0 113,5 1, , ,2 1, ,1 Andre inntekter 37,1 21,1 15,9 256,6 224,9 31,7 227,7 Sum driftinntekter 303,8 286,0 17, , ,5 145, ,4 Varekostnader 78,9 82,6-3, ,4 933,7 74,7 914,7 Lønn -399,4-421,7 22, , ,2 41, ,3 Ekstern innleie 8,1 1,2 6,9 68,9 12,9 56,0 56,6 Andre driftskostnader 77,0 72,9 4,1 694,5 656,4 38,1 606,4 Avskrivninger 18,2 18,6-0,4 225,6 223,4 2,2 223,8 Sum driftskostnader -217,2-246,4 29, , ,5 212, ,8 Driftsresultat 521,1 532,3-11,3 556,7 624,0-67,3 78,6 Netto Finansresultat -0,4-2,1 1,7-3,7-25,0 21,3-16,8 Resultat etter finansposter 520,7 530,2-9,6 553,1 599,0-45,9 61,7 Interne føringer -1,5-1,3-0,3-18,8-15,1-3,7-16,5 Refusjon diverse pasientutgifter 1,5 1,3 0,3 18,8 15,1 3,7 16,5 Resultat etter interne føringer 520,7 530,3-9,6 553,1 599,0-45,9 61,7 Alle tall i hele mill. Hittil Foreløpig resultat for desember er positivt med 520,7 mill. kr, noe som er 9,6 mill. kr under budsjettert resultat. Som følge av oppdatert aktuarberegning for 2014 ble pensjonskostnadene redusert i desember. Dette har blitt håndtert med delvis tilbakebetaling av rammetilskuddet samt et økt resultatkrav. Tilsvarende endring er blitt gjort i budsjettet og har dermed ingen effekt på helseforetaket sitt budsjettavvik. Grunnet avvik mellom aktuarberegning og anslag fra HOD får vi likevel en negativ effekt mot budsjett. 15

16 Resultatutvikling Helse Stavanger HF Alle tall i hele mill. Tabellen over viser resultatutviklingen dersom vi holder endringen i pensjonskostnad og rammetilskudd utenfor. Resultat desember Samlet ISF-inntekter ligger om lag på budsjett, og er lavere enn hva aktivitetstallene tilsier. Vi har fått opplysninger om at DRG-prisen blir lavere når vi kommer til ordinært DRG-oppgjør (avregning for 2014), dvs prisen blir justert for kodevekst. I år slår denne negativt ut. I tillegg er det gjort en korreksjon på gjestepasientinntektene. Desember viser et positivt avvik på gjestepasientkostnader, som hovedsakelig skyldes oppløsning av avsetninger for kostnader knyttet til rehabilitering i 2013, samt økt budsjett i desember. Medisinsk forbruk viser negativt avvik som er større enn foregående måneder, spesielt på Kirurgisk divisjon og Medisinsk service divisjon. Samlet viser varekostnadene et lite positivt avvik. Samlet negativt avvik på personalkostnader for desember er 29,1 mill. kr. Dette inkluderer merkostnader i forbindelse med overlegepermisjon, avsetning for ferie og avspasering og pensjon på til sammen 17 mill. kr. Avviket på andre driftskostnader skyldes overforbruk på pasienttransport og vedlikehold. Inkludert endringen som ble gjort i pensjonskostnaden, har foretaket per desember et akkumulert resultat på kr 553,1 mill. Hittil i år viser resultat et negativt avvik på kr 45,9 mill. For mer detaljert gjennomgang av foreløpig resultat 2014, viser vi til vedlegg. Investering 16

17 Investeringer 2014 Des. hittil i 2014 Budsjett 2014 Stavanger DPS Øvrige bygningsmessige investeringer Sum bygg MTU IKT 0 Anna SUM Investeringer Alle tall i hele tusen Per desember 2014 har Helse Stavanger HF hittil i år foretatt investeringer på 254 mill. kr. Budsjettet for 2014 er på 410 mill. kr, inkludert etterslep i investeringer fra 2013 med 125 mill. kr. Dette gir et etterslep i investeringene ved utgangen av 2014 i forhold til investeringsbudsjettet på 156 mill. kr. De to største investeringene som overflyttes til 2015 er PET-senteret og palliativ enhet. Likviditet Ved utgangen av desember 2014 har Helse Stavanger HF en samlet positiv kasse og bank saldo på 21 mill. kr på bank- og kassekontiene tilhørende foretaket. Reduksjonen i likvider fra november 2014, på 226 mill. kr. er i desember først og fremst forårsaket ved at vi har tilbakebetalt rammeinntekter på 260 mill. kr. Denne tilbakebetalingen har sammenheng med store reduksjoner i foretakets pensjonskostnader for Foretaket forventer en reduksjon i likviditetsbeholdningen i januar 2014 da den økte leverandørgjelden og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling. Helse Stavanger HF har ved utgangen av desember 2014 en driftskreditt på 287 mill. kr. 17

18 Alle tall i hele millioner Medarbeidere Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,8 % i november Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2013 (7,3 %). 18

19 Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Prosentvis sykefravær Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ,1 7 5,8 5,1 5,3 5,6 4,7 4,8 5,6 6,4 6,3 7,4 6, ,0 7,6 7,3 6,2 6,3 5,8 6,9 5,6 5,5 6,8 6,5 6,7 6, ,5 6,9 7,0 5,7 5,3 6,2 6,4 5,6 6,8 6,5 7,0 7,3 6, ,1 7,4 7,0 6,1 5,8 6,6 6,0 6,0 6,6 7,0 7,3 6,9 6, ,4 6,9 6,5 5,6 6,2 6,1 5,6 5,8 5,8 6,0 6,8 6,1 Siste 12 mndr 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 Gj.snitt hittil i år Helse Stavanger HF sykefravær november 2013 versus november 2014 inkl. gjennomsnitt sykefraværsprosent siste 12 måneder Prosent sykefravær ,3 6,8 6,2 1 0 nov.13 nov.14 Gj.snitt siste 12 mndr Sykmeldt fravær var 5,5 % (5,9 % 2013). Dette er 0,4 prosentpoeng lavere enn i november Egenmeldt fravær var 1,3 % (1,4 % 2013). Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på November 2014 November 2013 kort tid og lang tid Kort tid 3,7 % 3,9 % 1-3 dager 1,4 % 1,6 % 4-8 dager 1,0 % 0,9 % 9-16 dager 1,3 % 1,4 % 19

20 Lang tid 3,1 % 3,4 % dager 2,9 % 3,2 % > 56 dager 0,2 % 0,2 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 10,0 Sykefravær pr divisjon/enhet - november 2013 vs november ,0 Prosent sykefravær 6,0 4,0 2,0 0,0 Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk. divisjon Div. for Med.serv. Div. for Intern Service Kvinne-og barnediv. Adm.dir. stabsavdelinger nov.13 6,2 7,9 6,8 8,4 7,9 6,9 6,3 nov.14 6,6 5,8 7,1 7,8 7,6 6,3 5,1 Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for november 2014 var 59,3 %. Helse Stavanger HF er det helseforetaket i Helse Vest RHF som har lavest sykefravær i november Sykefravær i % - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest 10,0 9,0 8,0 7,0 Prosent 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Månedsverk 20

21 Graf og tabell under viser tall for netto månedsverk, nasjonal definisjon. Netto månedsverk gir en indikasjon på antall ansatte på jobb, det vil si eksklusivt alt fravær. For mer detaljert gjennomgang per divisjon, se vedlegg. 21

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.03.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 23/15 B Rapportering fra virksomheten februar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl.

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 18.04.2017 SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per mars 2017 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer