R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9"

Transkript

1 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister

2 Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Norsk pasientregister Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Forfattere: Illustrasjon: Aina Karstensen og Eva K. Håndlykken Johnèr

3 FORORD Denne rapporten omhandler ventelistetall for spesialisthelsetjenesten i perioden ial Formålet er å vise utviklingen for sentrale mål og indikatorer. Tema for rapporten er om ventetiden har endret seg over tid, om antall som blir henvist og tatt til behandling fra venteliste er stabilt og om prioriteringspraksis varierer mellom regionene. Andre sentrale forhold rapporten tar opp er i hvilken grad de regionale helseforetakene bryter vurderingsgarantien eller de individuelt satte frister for behandling, og hvorvidt de regionale helseforetakene oppfyller ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år. 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 5 SAMMENDRAG 6 1 Ventetid 8 1 Ventetid til somatisk sektor 8 2 Ventetid til psykisk helsevern for voksne 12 3 Ventetid til psykisk helsevern for barn og unge 14 4 Ventetid til tverrfaglig spesialisert rusbehandling 16 5 Kumulativ ventetid for ordinært avviklede etter sektor (alle pasienter) 17 2 Nyhenviste, avviklede og ventende Nasjonale nøkkeltall etter sektor Ikke-ordinært avviklede og pasient- eller medisinsk bestemte utsettelser Ventelistemål og sesongvariasjoner Andel nyhenviste etter henvisningstype og sektor Nøkkeltall etter omsorgsnivå Antall henvisninger 23 3 Rettighetstildeling etter sektor og region Somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbrukere 26 4 Brudd på vurderingsgaranti 27 3

5 Oversikt per sektor 27 Ventetidsgaranti for barn og unge vurdering i løpet av 10 virkedager 28 5 Brudd på frist for oppstart av helsehjelp Fristbrudd for ordinært avviklede pasienter Fristbrudd for pasienter som fortsatt venter Ventetidsgaranti for barn og unge Fristbrudd for ordinært avviklede etter somatiske fagområder 33 6 Fristtid, fristbrudd og ventetid Fristtid Ventetid utover den individuelt satte fristen Fristtid og andel fristbrudd 36 7 Tid til time I poliklinikk, psykisk helsevern for barn og unge Datamateriale og metode Tid til første direkte kontakt i poliklinikk PHBU 38 8 Kvalitet i ventelistedata Ventende Feilregistrering av henvisninger Ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten Validering av ventelistedata 41 9 Vedlegg 43 4

6 INNLEDNING Rapporten har følgende struktur: Kapittel 1 viser ventetid for ordinært avviklede, det vil si for pasienter som har fått igangsatt helsehjelp. Pasienter som har en avklart tilstand ved vurderingstidspunktet skal avvikles fra ventelisten ved oppstart av behandling, mens pasienter som har en uavklart tilstand ved vurdering, skal avvikles fra ventelisten ved oppstart av utredning. Kapittel 2 viser oversikter over antall nyhenviste til venteliste, antall ordinært avviklet fra venteliste og ventende. Kapittel 3 viser oversikter over rettighetstildeling, mens de to neste kapitlene omhandler brudd på vurderingsgarantien, brudd på behandlingsfristen og brudd på barne- og ungdomsgarantien. Oversikter over fristtid vises i kapittel 6. Kapittel 7 omhandler tid til første og andre time i poliklinikk i psykisk helsevern for barn og ungdom. Tall er basert på aktivitetsdata. Kvaliteten i ventelistedata beskrives nærmere i kapittel 8. Oversiktene viser hovedsakelig tall etter sektor, med unntak av regionale oversikter for rettighetstildeling i kapittel 3. Oversikter over ventetid og fristbrudd etter region og sektor legges til tabell 6 og tabell 7 i vedlegget. Definisjoner av ulike mål og begreper innen ventelistestatistikk finnes i tabell 8 og tabell 9 i vedlegget. Oversikt over ventelistemål og indikatorer i rapporten etter periode og nivå Ventelistemål/Indikator Periode Nivå Ventetid til behandling Ventetid til behandling (Median, gjennomsnitt, 90. percentil) ial Nasjonalt Nyhenviste, ordinært avviklede, ikke-ordinært avviklede og ventende Antall nyhenviste Antall ordinært avviklede Antall ventende per 312 ial Nasjonalt Rettighetstildeling Andel rett til priori helsehjelp ial Nasjonalt, RHF Pasientrettigheter Brudd på vurderingsgarantien/barne og ungdomsgarantien Nasjonalt Brudd på behandlingsfrist/barne og ungdomsgarantien For mer informasjon om ventelistestatistikken benytt følgende lenke: Tall for det enkelte helseforetak, behandlingssted og fagområde publiseres i rapportgenerator på Helsedirektoratets nettsider, se: 5

7 SAMMENDRAG Nyhenviste Antall nyhenviste til venteliste ble noe redusert fra første ial 2014 til første ial Innen somatisk sektor var det om lag 4500 færre nyhenviste, noe som utgjør en reduksjon på om lag én prosent. Innen psykisk helsevern for voksne (PHV) og for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU), ser vi en økning på om lag én prosent. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) ble antall nyhenviste redusert med sju og en halv prosent. Ordinært avviklede henvisninger Vi ser en økning i antall ordinært avviklede innenfor alle sektorene, med unntak av TSB. Ventetid til oppstart av helsehjelp Median ventetid innen somatisk sektor gikk ned med én dag fra ial 2014 til 2015, for PHV økte den med to dager, for PHBU var den stabil. For TSB gikk median ventetid ned med seks dager. Antall ventende Det var omtrent færre som ventet på behandling innen somatisk sektor ved utgangen av ial 2015 sammenliknet med tilsvarende tidspunkt året før. Innen PHBU og TSB ble også antall ventende redusert, mens innen PHV øker antallet. Vi gjør oppmerksom på at antall ventende totalt påvirkes av flere forhold og er alene ikke et godt mål på behandlingskapasitet. Målet i seg selv sier ikke noe om hvorvidt ventelisten er problematisk. Regionale variasjoner i tildeling av rett til nødvendig helsehjelp Det var variasjoner i rettighetstildeling mellom og innenfor de ulike sektorene og regionene. 6

8 For somatisk sektor var forskjellen i rettighetstildeling mellom regionene større i ial 2015 enn i ial ial 2015 hadde Helse Vest høyest andel rettighetspasienter (68 prosent), mens Helse Nord ga prioritet til 45 prosent av pasientene. Innen psykisk helsevern for voksne varierte andelen pasienter med prioritet fra 66 prosent i Helse Sør-Øst til 84 prosent i Helse Vest. Psykisk helsevern for barn og unge har høyest andel rettighetspasienter, og andelen øker over tid. 94 prosent av pasientene får rett til nødvendig helsehjelp nasjonalt. Andelen varierer mellom 83 prosent i Helse Midt-Norge og 98 prosent i Helse Vest. Innen TSB fikk 94 prosent rett til nødvendig helsehjelp i Midt-Norge mot 82 prosent i Nord. Brudd på frist for oppstart av helsehjelp Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, får fastsatt en individuell frist for når medisinsk forsvarlighet krever at helsehjelpen senest skal starte. Brudd på den individuelle fristen omtales som fristbrudd. Andelen brudd på frist til oppstart av helsehjelp beregnes for rettighetspasienter med gyldig frist. Andel fristbrudd for ordinært avviklede ble redusert fra ial 2014 til ial 2015 i somatikk, PHBU og TSB, mens vi ser en økning for PHV. 7

9 1 VENTETID Dette kapitlet handler om ventetid til oppstart av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Vi viser ventetid for somatiske fagområder (1), psykisk helsevern for voksne (2), psykisk helsevern for barn og unge (3), og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (4). Vi viser ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp (rettighetspasienter) og for alle pasienter uavhengig av rettighetsstatus. I tillegg viser vi ventetid etter omsorgsnivå, og etter om pasienten er henvist til utredning eller behandling. Ventetid for ordinært avviklede: Ventetid til helsehjelp måles i løpedager, og beregnes som differansen mellom dato for mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten (ansiennitetsdato) og dato for når ventetiden avsluttes. Ventetiden slutter ved oppstart av helsehjelp i form av utredning eller behandling. Ventetid beregnes for alle pasienter som er ordinært avviklet fra venteliste i den enkelte periode. Med ordinært avviklede mener vi pasienter som har stått på venteliste, og som har fått igangsatt helsehjelp. Tilfeller der oppstart av helsehjelp er utsatt av medisinske eller pasientbestemte årsaker (jf. definisjon kapittel 2), og øyeblikkelig hjelp er ikke inkludert. Målene som benyttes er median ventetid, gjennomsnittlig ventetid og ventetid for 90. percentil. Median betegner midtverdien, det vil si ventetiden til helsehjelp der halvparten har ventet kortere eller lengre i tid. Median som mål på ventetid er mer robust enn gjennomsnitt, det vil si mindre påvirket av langtidsventende. 90. percentil angir ventetiden hvor 90 prosent av pasientene har en kortere ventetid, mens 10 prosent venter lengre. 1 Ventetid til somatisk sektor Figur 1 viser ventetid til oppstart av helsehjelp for somatisk sektor samlet. Figuren viser at median ventetid har vært relativt stabil i perioden ial ial Gjennomsnittlig og 90. percentil ventetid reduseres i samme periode. Dette er et uttrykk for en reduksjon i de lengste ventetidene. Gjennomsnittlig ventetid i første ial 2015 er på 72 dager for somatisk sektor. Dette er en reduksjon på to dager sammenliknet med samme periode i fjor. 8

10 Ventetid somatikk ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Gjennomsnitt Median percentile Figur 1 Ventetid for alle pasienter ordinært avviklet fra venteliste. ial Ventetid for rettighetspasienter somatisk sektor Om lag 60 prosent av pasientene innen somatisk sektor er gitt rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven. Disse omtales som rettighetspasienter. Figur 2 viser ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i perioden ial 2011 ial Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter er på 59 dager ial Ventetid rettighetspasienter somatikk ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Gjennomsnitt Median percentile Figur 2 Ventetid for rettighetspasienter ordinært avviklet fra venteliste. ial Ventetid etter omsorgsnivå og til utredning vs. behandling, somatikk Ni av ti pasienter innen somatisk sektor tas av ventelisten ved oppstart av helsehjelp i poliklinikk (tabell 2.7 kap 2). Tabell 1 viser at median ventetid til innleggelse er om lag ti dager kortere enn median ventetid til poliklinisk helsehjelp. 9

11 Tabell 1 Median ventetid for etter omsorgsnivå. Somatikk. ial Omsorgsnivå ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Poliklinikk Dagbehandling Innleggelse Pasienter kan henvises til utredning eller behandling. Hvis pasientens tilstand er avklart, dvs. at man med stor sannsynlighet vet hva som er vedkommende sin tilstand og videre behandlingsforløp, slutter ventetiden ved behandlingsstart. Dersom det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hva som er pasientens tilstand, er pasientens tilstand uavklart, og ventetiden slutter ved starten på utredningen. Avklarte pasienter skal registreres med henvisningstype «behandling», mens uavklarte pasienter skal registreres med henvisningstype «utredning». Det er usikkerhet knyttet til kvalitet i rapportering av henvisningstype, se avsnitt 8.6 for mer informasjon om utfordringer knyttet til kvaliteten på denne variabelen. Innen somatisk sektor henvises 86 prosent av pasientene til utredning (tabell 2.6). Tabell 2 viser utvikling i median ventetid for ordinært avviklede pasienter som var vurdert til henholdsvis utredning og behandling. Tabellen viser at median ventetid for pasienter vurdert til utredning, var lengre enn for pasienter vurdert til behandling, målt første ial Tabell 2 Median ventetid til utredning og behandling. Somatikk. ial ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Utredning Behandling Median ventetid til ulike somatiske fagområder Figur 3 er et radardiagram som viser hvordan median ventetid varierer mellom de 20 største somatiske fagområdene, målt ved ordinært avviklede, per ial 2011, 2013 og Fagområdet med størst endring fra de to siste år er plastikk-kirurgi. Median ventetid innen plastikk-kirurgi er redusert med 11 dager fra i fjor, og med 15 dager fra ial Figur 4 viser median ventetid ial 2015 for ulike somatiske fagområder sor fra lengst til kortest ventetid. Figuren viser at det i første del av 2015 er lengst ventetid innen øre-nesehals sykdommer og ortopedisk kirurgi (65 dager). 10

12 Generell kirurgi Øyesykdommer 80 Øre-nese-hals Gastroenterologisk Karkirurgi Klinisk nevrofysiologi 50 Ortopedisk kirurgi 40 Nevrologi Urologi 10 Hud og veneriske 0 Plastikkkirurgi Fysikalsk medisin Mamma- og para- ial 2011 ial 2013 ial 2015 Barnesykdommer Endokrinologi Kvinnesykdommer Fordøyelsessykdom Revmatiske Hjertesykdommer Lungesykdommer Figur 3 Median ventetid for somatiske fagområder. ial

13 Øre-nese-hals sykdommer Ortopedisk kirurgi Karkirurgi Hud og veneriske sykdommer Nevrologi Øyesykdommer Revmatiske sykdommer Plastikkkirurgi Endokrinologi Barnesykdommer Klinisk nevrofysiologi Lungesykdommer Urologi Fysikalsk medisin og (re)habilitering Hjertesykdommer Generell kirurgi Gastroenterologisk kirurgi Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Fordøyelsessykdommer Mamma- og para-/tyreoideakirurgi Figur 4 Median ventetid for somatiske fagområder. ial Ventetid til psykisk helsevern for voksne Figur 5 viser ventetid til oppstart av helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne. Figuren viser at median ventetid har økt noe i perioden ial 2011 ial Gjennomsnittlig ventetid er stabil, mens 90. percentil ventetid reduseres i samme periode. Dette kan forklares med en reduksjon i de lengste ventetidene. Gjennomsnittlig ventetid i første ial 2015 er på 54 dager innen psykisk helsevern for voksne. Dette er en økning på én dag sammenliknet med samme periode i fjor. 12

14 Ventetid PHV ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Gjennomsnitt Median percentile Figur 5 Ventetid innen psykisk helsevern for voksne. ial Ventetid for rettighetspasienter psykisk helsevern for voksne Innen psykisk helsevern for voksne får om lag 70 prosent av pasientene rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter i psykisk helsevern for voksne er 49 dager. Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter er stabil fra i fjor, mens vi ser en økning i median og 90. percentil ventetid Ventetid rettighetspasienter PHV ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Gjennomsnitt Median percentile Figur 6 Ventetid for rettighetspasienter innen psykisk helsevern for voksne. ial Ventetid etter omsorgsnivå og til utredning vs. behandling, psykisk helsevern for voksne Over 90 prosent av pasienter innen psykisk helsevern for voksne tas av ventelisten ved oppstart av helsehjelp i poliklinikk (tabell 2.7 kap 2). Tabell 3 viser at median ventetid til dagbehandling og innleggelse er atten dager kortere enn median ventetid til poliklinisk helsehjelp. 13

15 Tabell 3 Median ventetid innen psykisk helsevern for voksne etter omsorgsnivå. ial Omsorgsnivå ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Poliklinikk Dagbehandling/ innleggelse Innen psykisk helsevern for voksne, henvises om lag 65 prosent av pasientene til utredning (tabell 2.6). Tabell 4 viser utvikling i median ventetid for ordinært avviklede pasienter som var vurdert til å ha behov for henholdsvis utredning og behandling. Tabellen viser at median ventetid er relativt lik for disse gruppene. Median ventetid til utredning, var to dager kortere enn til behandling, målt første ial Tabell 4 Median ventetid til utredning og behandling innen psykisk helsevern for voksne. ial ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Utredning Behandling Ventetid til psykisk helsevern for barn og unge Figur 8 viser ventetid til oppstart av helsehjelp innen psykisk helsevern for barn og unge. Figuren viser at ventetiden er redusert i perioden ial ial Gjennomsnittlig ventetid i første ial 2015 er på 50 dager innen psykisk helsevern for barn og unge. Dette er en reduksjon på én dag sammenliknet med samme periode i fjor. Ventetid PHBU ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Gjennomsnitt Median percentile Figur 7 Ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge. ial

16 3.1 Ventetid for rettighetspasienter psykisk helsevern for barn og unge Innen psykisk helsevern for barn og unge tildeles mer enn 90 prosent av pasientene rett til helsehjelp. Det blir derfor liten forskjell i ventetid mellom rettighetspasienter og alle pasienter. Ventetid rettighetspasienter PHBU ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Gjennomsnitt Median percentile Figur 8 Ventetid for rettighetspasienter innen psykisk helsevern for barn og unge. ial Ventetid etter omsorgsnivå og til utredning vs. behandling, psykisk helsevern for barn og unge 98 prosent av pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge tas av ventelisten ved oppstart av helsehjelp i poliklinikk (tabell 2.7 kap 2). Tabell 5 viser at median ventetid til dagbehandling og innleggelse er tretten dager kortere enn median ventetid til poliklinisk helsehjelp. Tabell 5 Median ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge etter omsorgsnivå. ial Omsorgsnivå ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Poliklinikk Dagbehandling/ innleggelse Innen psykisk helsevern for barn og unge, henvises 65 prosent av pasientene til utredning (tabell 2.6). Tabell 4 viser utvikling i median ventetid for ordinært avviklede pasienter som var vurdert å ha behov for henholdsvis utredning og behandling. Tabellen viser at median ventetid er fire dager kortere til utredning enn til behandling, målt første ial Tabell 6 Median ventetid til utredning og behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. ial ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Utredning Behandling

17 4 Ventetid til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 9 viser ventetid til oppstart av helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Figuren viser at ventetiden er redusert i perioden ial 2011 ial Gjennomsnittlig ventetid i første ial 2015 er på 48 dager, en reduksjon på tolv dager sammenliknet med samme periode i fjor Figur 9 Ventetid innen TSB. ial Ventetid TSB ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Gjennomsnitt Median percentile Ventetid for rettighetspasienter innen TSB Innen TSB tildeles ca. 90 prosent av pasientene rett til helsehjelp. Det er derfor liten forskjell i ventetid mellom rettighetspasienter og alle pasienter Figur 10 Ventetid innen TSB. ial Ventetid rettighetspasienter TSB ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Gjennomsnitt Median percentile

18 4.2 Ventetid etter omsorgsnivå og til utredning vs. behandling, TSB Om lag 60 prosent av pasientene innen TSB tas av venteliste ved oppstart av helsehjelp i poliklinikk. Tabell 7 viser at median ventetid til helsehjelp i poliklinikk er ti dager kortere enn ventetid til døgnbehandling (inklusive dagbehandling). Tabell 7 Median ventetid innen TSB etter omsorgsnivå. ial Omsorgsnivå ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Poliklinikk Dagbehandling/ innleggelse Innen TSB, henvises om lag 40 prosent av pasientene til utredning (tabell 2.6). Tabell 4 viser utvikling i median ventetid for ordinært avviklede pasienter som var vurdert å ha behov for henholdsvis utredning og behandling. Tabellen viser at median ventetid er to dager kortere til utredning enn til behandling, målt første ial Tabell 6 Median ventetid til utredning og behandling innen TSB. ial ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Utredning Behandling Kumulativ ventetid for ordinært avviklede etter sektor (alle pasienter) Figur 4 gir en oversikt over hvor stor andel av pasientene som er avviklet etter hvert som ventetiden øker. Figuren viser pasienter som er ordinært avviklet fra ventelistene gruppert etter antall uker (under 1 til 8 uker) og gruppert etter antall måneder (fra 2 til 12 måneder). Vi viser også andelen pasienter som må vente over ett år før de får helsehjelp. Figuren viser at nærmere halvparten av de henviste ble ordinært avviklet fra ventelistene etter fem uker innen psykisk helsevern og TSB. Innen somatiske fagområder var halvparten av pasientene ordinært avviklet fra ventelisten innen sju uker. Innen psykisk helsevern for barn og unge og TSB ble 90 prosent ordinært avviklet innen tre måneder. Andel ordinært avviklede i PHV-BU var lavere sammenliknet med PHV-V og TSB fram til åtte uker, men høyere etter to måneder. 17

19 < 1 uke 1-2 uker Andel avviklet etter ventetid (gruppert) 2-3 uker 3-4 uker 4-5 uker Figur 11 Andel avviklet fra venteliste etter angitt ventetid per sektor. ial Kumulativ prosent. 5-6 uker 6-7 uker 7-8 uker 2-3 mnd 3-4mnd Somatikk PHV PHBU TSB mnd 5-6 mnd 6-12 mnd > 1 år Se tabell 1 i vedlegget for oversikt over andelen som ventet mindre enn seks måneder, 6-11 måneder og over ett år for ulike sektorer og over tid. Tabellen viser at andelen som ventet mindre enn seks måneder var stabil for alle sektorer. 18

20 2 NYHENVISTE, AVVIKLEDE OG VENTENDE I dette kapitlet benytter vi følgende definisjoner når vi viser utvikling for antall nyhenviste, ordinært avviklede og ventende: Antall nyhenviste: Viser antall henvisninger til elektiv behandling som er vurdert og satt på venteliste i løpet av perioden. Definisjonen av nyhenviste tar utgangspunkt i alle henvisninger som er vurdert i løpet av en periode, uavhengig av når henvisningen ble mottatt. Øyeblikkelig hjelp og kontroller er ikke inkludert. NPR juse definisjonen av nyhenviste fra Før ble det ikke tatt hensyn til at samme henvisning får to vurderingsdatoer når pasienten overføres mellom behandlingsenheter. Disse pasientene ble telt som nyhenviste to ganger. I den nye definisjonen telles ikke henvisninger der vurderingsdatoen kommer før mottaksdato. Antall ordinært avviklede: Viser antallet henvisninger hvor pasienten har fått påbegynt helsehjelp i løpet av en periode. Henvisninger med medisinske og pasientbestemte utsettelser, øyeblikkelig hjelp og kontroller, er ikke inkludert. Antall ventende: Indikatoren viser antallet henvisninger som ikke er avviklet ved utgangen av perioden. Antall ventende telles ( ial), 308 (2. ial) og 312 (3. ial eller året). Medisinske og pasientbestemte utsettelser, øyeblikkelig hjelp og kontroller, er ikke inkludert. Om endring i definisjon av ordinært avviklede og ventende som følge av bruk av dato for utsettelse: Henvisninger der oppstart av helsehjelp er utsatt av medisinske eller pasientbestemte årsaker er ikke inkludert ved telling av ordinært avviklede og ventende. Før 2012 tok vi ikke hensyn til dato for utsettelser, men holdt alle henvisninger med utsettelser utenfor når vi beregnet avviklede og ventende. Den nye definisjonen innebærer at det ekskluderes færre, da det kun ekskluderes henvisninger hvor det er registrert utsettelse i perioden hvor pasienten er registrert som ventende, eller fram til ventetidens slutt. 19

21 2.1 Nasjonale nøkkeltall etter sektor Tabell viser antall nyhenviste til venteliste, ordinært avviklede fra venteliste, og antall ventende ved utgangen av året etter gammel og ny definisjon. Vi benytter ny definisjon for å beskrive endringen mellom ial 2014 og Tabell 2.1 Antall nyhenviste, ordinært avviklede og ventende (30.4) for alle sektorer. ial ). ial Ny ial Ny ial Ny ial Ny Endring ial ial ial ial ial ial definisjon definisjon definisjon definisjon Antall nyhenviste ,0% Antall ord avvikl henvisninger ,5 % Antall ventende (312) ,0% 1) Inkluderer henvisninger med ubestemt fagområde Tabell 2.1 viser en nedgang på én prosent nyhenviste fra ial 2014 til Antallet som ble avviklet ordinært økte med 1,5 prosent. Det var omtrent som ventet ved utgangen av Dette var en reduksjon på fem prosent sammenliknet med samme tidspunkt året før. Somatikk Antall nyhenviste i somatisk sektor sank med litt over én prosent fra ial Tabell 2.2 viser at det var omtrent flere ordinært avviklet ial 2015, sammenliknet med året før. I overkant av fem prosent færre ventet ved utgangen av ial 2015, enn ved utgangen av ial Tabell 2.2 Antall nyhenviste, ordinært avviklede og ventende (30.4) for somatikk. ial ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 ial Ny definisjon ial Ny definisjon ial Ny definisjon ial Ny definisjon Endring ial Antall nyhenviste ,1% Antall ord avvikl henvisninger ,3 % Antall ventende (312) ,2% Psykisk helsevern for voksne Innen psykisk helsevern for voksne var det en svak økning i antall nyhenviste og ventende fra ial 2014 til Det var nærmere seks prosent flere som ble ordinært avviklet. Tabell 2.3 Antall nyhenviste, ordinært avviklede og ventende (30.4) for psykisk helsevern for voksne. ial ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 ial Ny definisjon ial Ny definisjon ial Ny definisjon ial Ny definisjon Endring ial Antall nyhenviste ,9 % Antall ord avvikl henvisninger ,9 % Antall ventende (312) ,9 % 20

22 Psykisk helsevern for barn og unge Innen psykisk helsevern for barn og unge økte antall nyhenviste svakt fra ial 2014 til 2015, mens antall ordinært avviklet økte med om lag tre prosent. Antall ventende ble redusert med nærmere fire prosent fra ial 2014 til Tabell 2.4 Antall nyhenviste, ordinært avviklede og ventende (30.4) for psykisk helsevern for barn og unge. ial ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 ial Ny definisjon ial Ny definisjon ial Ny definisjon ial Ny definisjon Endring ial Antall nyhenviste ,0 % Antall ord avvikl henvisninger ,2 % Antall ventende (312) ,8% Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Alle målene ble redusert mellom ial 2014 og 2015 for TSB. Tabell 2.5 Antall nyhenviste, ordinært avviklede og ventende (30.4) for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbrukere. ial ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 ial Ny definisjon ial Ny definisjon ial Ny definisjon ial Ny definisjon Endring ial Antall nyhenviste ,5% Antall ord avvikl henvisninger ,8% Antall ventende (312) ,0% Innen TSB ser vi en betydelig nedgang i antall nyhenviste etter omlegging av beregningen i Deler av reduksjonen i antall nyhenviste mellom 2013 og 2014 skyldes omleggingen av definisjonen. Omleggingen påvirker tallene for TSB mer enn for de andre sektorene fordi det er mer vanlig at henvisningen vurderes ved andre enheter enn hvor pasientene behandles. 2.2 Ikke-ordinært avviklede og pasient- eller medisinsk bestemte utsettelser En rekke av henvisningene til spesialisthelsetjenesten avvikles ikke-ordinært fra ventelisten, som for eksempel ved at pasienten henvises videre til annet sykehus, benytter seg av Fritt sykehusvalg, at behandling ikke er aktuelt og ved rydding/sanering av ventelistene. I tillegg holdes henvisninger med pasient- eller medisinsk bestemt utsettelse av behandlingsstart utenfor ved beregning av antall ordinært avviklede og antall ventende. Tabell 2 i vedlegget viser utviklingen for disse målene sektorvis for perioden ial Jamfør tabellene i forrige avsnitt viser vi også tall for ny og gammel definisjon av ikke-ordinære avviklinger, ordinært avviklede og ventende med en pasient eller medisinsk bestemt utsettelse. Antall ikke-ordinære avviklinger fra venteliste og antall som avvikles fra venteliste med en pasient- eller medisinsk bestemt utsettelse øker. Vi ser også flere ventende som er registrert med utsettelse ved utgangen av ial 2015 enn ved utgangen av ial

23 2.3 Ventelistemål og sesongvariasjoner Tabellene viste endring for ial , og ikke per ial. Figur 2.1 viser at volumet for nøkkeltallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i antall nyhenviste og antall ordinært avviklede i 2. ial ial ial 2011 Figur 2.1 Oversikt over ventelistemål per ial Ventelistemål - alle pasienter 3. ial 2011 ial ial ial 2012 ial ial ial 2013 ial ial ial 2014 ial 2015 Antall nyhenviste Antall avviklede Antall ventende Andel nyhenviste etter henvisningstype og sektor Tabell 2.6 viser andel som er blitt vurdert til utredning eller behandling per ial etter sektor. Oversikten viser at andelen som ble vurdert til utredning økte i perioden. Fire av fem somatiske pasienter henvises til utredning, for de andre sektorene er andelen lavere. Tabell 2.6 Andelsvis fordeling av nyhenviste etter henvisningstype og sektor. ial Utredning Behandling Somatikk PHV PHBU TSB Totalt 1) ) Inkluderer henvisninger med ubestemt fagområde I oversikten ovenfor viser vi ikke andelen som er vurdert til andre henvisningstyper, eller som mangler registrering på henvisningstype. I avsnitt 8.6 beskrives kvaliteten på rapportering av henvisningstype nærmere. 22

24 2.5 Nøkkeltall etter omsorgsnivå Tabell 2.7 viser at majoriteten ble henvist til poliklinikk i alle sektorer. Andelen som henvises til, venter på, og avvikles fra venteliste i poliklinikk øker over tid. Tabell 2.7 Oversikt over andel nyhenviste, ordinært avviklede og ventende etter sektor og omsorgsnivå. ial Nyhenviste Ord. Avviklede Ventende (30.4) Somatikk Poliklinikk Dagbehandling Innleggelse PHV Poliklinikk Dagbehandling Innleggelse PHBU Poliklinikk Dagbehandling Innleggelse TSB Poliklinikk Dagbehandling Innleggelse Antall henvisninger I ventelistestatistikken telles antall henvisninger og ikke antall pasienter. Det skal opprettes en henvisningsperiode for ett pasientforløp. Det er kjent at det for samme pasientforløp kan bli opprettet mer enn én henvisningsperiode, og at dette gir noe høye volumtall (nyhenviste, avviklede og ventende). En bedring av registreringspraksis på dette området, vil gi en nedgang i volumtallene. 23

25 3 RETTIGHETSTILDELING ETTER SEKTOR OG REGION Alle pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten har rett til å bli vurdert med hensyn til prioritet. Pasienter som etter pasientrettighetsloven blir vurdert til å ha rett til nødvendig (priori) helsehjelp, skal få en individuell frist for senest oppstart av helsehjelp. Med utgangspunkt i data i Norsk pasientregister, kan en følge med på hvor stor andel av pasientene som får tildelt rett til nødvendig helsehjelp, og hvorvidt det skjer en harmonisering, dvs. at de geografiske variasjonene reduseres. Tallene viser variasjoner i rettighetstildeling. Dette gjelder både innenfor og mellom regionene, og for de ulike sektorene. For å bidra til harmonisering av prioriteringspraksis har Helsedirektoratet i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet prioriteringsveiledere innen 32 fagområder. Fra høsten 2015 trer ny pasient- og brukerrettighetslov i kraft. Etter ny lov skal alle pasienter som blir vurdert til å skulle motta helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, gis en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Dette kapitlet viser hvor stor andel av pasientene på nasjonalt og regionalt nivå som er tildelt rett til priori helsehjelp. Kapitlet er delt opp i fire avsnitt: Somatisk sektor (3.1), psykisk helsevern voksne (3.2), psykisk helsevern barn og unge (3.3), og TSB (3.4). Andel rettighetspasienter beregnes som antall registrert med rett til nødvendig helsehjelp dividert med totalt antall henvisninger som er vurdert i en periode. 3.1 Somatikk Andelen som tildeles rett til priori helsehjelp innen somatikk varierte mellom regionene, fra 45 prosent i Helse Nord til 68 prosent i Helse Vest ial Forskjellen mellom regionene med høyest og lavest andel rettighetspasienter har økt med tre prosentpoeng det siste året. For landet samlet, var andelen som ble tildelt rett til priori helsehjelp stabil fra i fjor. 24

26 Andel rettighetspasienter somatikk ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Figur 3.1 Andel vurderte henvisninger hvor pasienten er tildelt rett til priori helsehjelp etter helseregion. Somatiske fagområder. ial Prosent. 3.2 Psykisk helsevern voksne Det går fram av figur 3.2 at Helse Sør-Øst og Helse Nord har en god del lavere andel priorie pasienter enn Midt-Norge og Vest. Med unntak av Helse Midt-Norge så øker andelen rettighetspasienter. Avstanden mellom regionene er tilnærmet stabil fra ial 2014 til Andel rettighetspasienter PHV ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Figur 3.2 Andel vurderte henvisninger hvor pasienten er tildelt rett til priori helsehjelp etter helseregion. Psykisk helsevern voksne. ial Prosent. 25

27 3.3 Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern for barn og unge er den sektoren hvor størst andel av pasientene tildeles rett til nødvendig helsehjelp. Figur 3.3 viser at andelene med rett til priori helsehjelp varierte mellom 83 prosent (Helse Midt-Norge) og 98 prosent (Helse Vest) Andel rettighetspasienter PHBU ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Figur 3.3 Andel vurderte henvisninger hvor pasienten er tildelt rett til priori helsehjelp etter helseregion. Psykisk helsevern for barn og unge. ial Prosent. 3.4 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbrukere Innen TSB hadde Helse Midt-Norge den høyeste andelen som ble tildelt rett til nødvendig helsehjelp (91 prosent) ial Den laveste andelen finnes i Helse Nord med 82 prosent. Avstanden mellom regionene reduseres fra samme periode i fjor Andel rettighetspasienter TSB ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Figur 3.4 Andel vurderte henvisninger hvor pasienten er tildelt rett til priori helsehjelp etter helseregion. TSB. ial Prosent. 26

28 4 BRUDD PÅ VURDERINGSGARANTI Henvisninger til spesialisthelsetjenesten skal vurderes innen 30 virkedager. Ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelae lidelser sier at vurdering skal skje i løpet av 10 virkedager. I dette kapitlet viser vi to oversikter: Brudd på vurderingsgarantien: Beregnes for alle henvisninger som er vurdert i løpet av det enkelte ial. Andelen viser henvisninger som ikke er vurdert innen 10 (barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelae lidelser) og 30 virkedager. Vurderingstid beregnes som differansen mellom ventetidstartdato og vurderingsdato. Ventetidsgarantien for barn og ungdom, vurderingstid mindre enn 10 dager: Viser andelen barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelae lidelser som har fått vurdert henvisningen innen 10 virkedager. Måltallet beregnes for alle henvisninger som er vurdert i det enkelte ial innen psykisk helsevern og TSB, for pasienter under 23 år. Vurderingstid beregnes som differansen mellom ventetidstartdato og vurderingsdato. Kommentarer til kvaliteten i data: NPR har ikke informasjon om hva som er årsaken til bruddene på vurderingsgarantien. Innenfor psykisk helsevern for barn og unge, kaller man noen ganger inn pasienten til en konsultasjon i forbindelse med vurderingen av henvisningen. En ukjent andel av brudd på vurderingsgarantien skyldes at pasienten ikke har anledning til å møte til konsultasjon i forbindelse med vurderingen innen 10 virkedager. Kapasitetsproblemer i sektoren er med andre ord ikke alltid årsak til brudd på vurderingsgarantien. 4.1 Oversikt per sektor I ial 2015 varierte andelen brudd på vurderingsgarantien fra 1,2 prosent innen somatikk til 3,2 prosent innen psykisk helsevern for barn og unge. For somatikk øker andelen med brudd på vurderingsgarantien noe, mens andelen reduseres for de andre sektorene, og mest innenfor TSB. 27

29 Brudd vurderingsgaranti Somatikk PHV PHBU ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 TSB Figur 4.1 Andel brudd på vurderingsgarantien etter sektor. ial Prosent. 4.2 Ventetidsgaranti for barn og unge vurdering i løpet av 10 virkedager Andel brudd på kravet om vurdering innen 10 virkedager var på henholdsvis 4,4 prosent for psykisk helsevern og 6,3 prosent for TSB ial Vi gjør oppmerksom på at selv en liten endring i antall kan gi en relativ stor prosentvis endring i andel fristbrudd. Dette gjelder spesielt TSB som har få pasienter under 23 år. 28

30 Brudd vurderingsgaranti - barn og unge ial ial ial 2013 ial 2014 ial Psykisk helsevern Figur 4.2 Andel barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelae lidelser som har vurderingstid lengere enn 10 virkedager fordelt på sektor. ial TSB 29

31 5 BRUDD PÅ FRIST FOR OPPSTART AV HELSEHJELP Alle rettighetspasienter skal ha fastsatt en dato for seneste forsvarlige oppstart av helsehjelp. Dette kapitlet viser oversikter over brudd på frist for oppstart av helsehjelp, både for pasienter som er ordinært avviklet fra ventelistene i perioden (5.1) og pasienter som fortsatt venter ved utgangen av perioden (5.2). Her ser vi også på brudd på ventetidsgarantien for barn og unge (5.3). Andel brudd for ordinært avviklede etter somatiske fagområde blir presen til slutt i kapitlet (5.4). Brudd på frist for oppstart av helsehjelp: Viser andelen pasienter registrert med rett til nødvendig (priori) helsehjelp som ikke får påbegynt helsehjelp innen frist. Andelen blir beregnet for to grupper, de som er tatt til behandling i en periode og de som fortsatt venter ved utgangen av perioden. Fristbrudd telles dersom dato for frist for nødvendig helsehjelp er passert. Pasient- og medisinsk bestemte utsettelser er holdt utenfor. Ventetidsgarantien for barn og unge (Ventetid mindre enn 65 dager): Viser andelen barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelae lidelser som ikke er ordinært avviklet innen 65 virkedager. Ventetiden beregnes fra vurderingsdato til dato da pasienten ble avviklet fra venteliste. Grunnlaget er alle pasienter under 23 år med psykiske eller rusrelae lidelser med rett til nødvendig (priori) helsehjelp og som er ordinært avviklet i den enkelte periode. Kommentarer til kvaliteten i data: Forskjeller i fastsettelse av frist for igangsetting av helsehjelp kan bidra til forskjeller i hvor stor andel pasienter som ikke får igangsatt helsehjelp innen den medisinsk satte fristen. Det er flere grunner til at det kan være variasjoner i omfang av fristbrudd. De viktigste er sannsynligvis: Reelle variasjoner i omfang av fristbrudd pga. kapasitetsmessige forhold Andel som tildeles rett til nødvendig helsehjelp Praksisforskjeller med hensyn til hvilke frister som settes for behandling Feil i registreringspraksis 30

32 5.1 Fristbrudd for ordinært avviklede pasienter Nedenfor framgår andel fristbrudd for ordinært avviklede rettighetspasienter. Andelen fristbrudd ble redusert i alle sektorer, med unntak av psykisk helsevern for voksne i fra ial 2014 til Andelen fristbrudd varierte mellom 2,1 prosent (PHBU) og i overkant av fem prosent (somatikk) per ial Tabell 3 i vedlegget viser antall rettighetspasienter som ikke har fått helsehjelp innen frist, per sektor. Fristbrudd ordinært avviklede Somatikk PHV PHBU TSB Totalt ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial Figur 5.1 Andel pasienter som ikke har fått helsehjelp innen frist per sektor. Ordinært avviklede. ial Fristbrudd for pasienter som fortsatt venter Omfanget av fristbrudd for pasienter som fremdeles ventet per varierte mellom sektorene fra 0,9 prosent (PHBU) til i overkant av åtte prosent (TSB). Andel fristbrudd for ventende reduseres i alle sektorer. Fristbrudd ventende Somatikk PHV PHBU TSB Totalt ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial Figur 5.2 Andel pasienter som ikke har fått helsehjelp innen frist per sektor. Ventende. ial

33 5.3 Ventetidsgaranti for barn og unge Andel barn og unge under 23 år hvor behandlingsgarantien på 65 dager ikke innfris, var lavere ial 2015 enn året før, og er nå om lag én prosent Fristbrudd ordinært avviklede - barn og unge ial 2011 ial ial 2013 ial 2014 ial Psykisk helsevern TSB Figur 5.3 Andel barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelae lidelser som har ventetid lengre enn 65 virkedager per sektor. Ordinært avviklede. ial

34 5.4 Fristbrudd for ordinært avviklede etter somatiske fagområder Fagområdene med størst andel fristbrudd var plastikkirurgi og urologi. Sammen med fysikalsk medisin og rehabilitering økte disse fagområdene sin andel fristbrudd mest. Generell kirurgi Øyesykdommer 20 Gastroenterologisk Øre-nese-hals Klinisk nevrofysiologi 15 Karkirurgi Ortopedisk kirurgi 10 Nevrologi Hud og veneriske Fysikalsk medisin 5 Urologi Plastikkkirurgi Mamma- og para- ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 Barnesykdommer Endokrinologi Kvinnesykdommer Fordøyelsessykdom Revmatiske Hjertesykdommer Lungesykdommer Figur 5.4 Andel fristbrudd ordinært avviklede etter fagområde. ial

35 6 FRISTTID, FRISTBRUDD OG VENTETID Dette kapitlet viser ulike oversikter knyttet til frist for oppstart helsehjelp. Det første avsnittet (6.1) viser ulike statistiske mål på fristtid, avsnitt 6.2 viser ventetid utover frist, mens siste avsnitt (6.3) handler om forholdet mellom andel fristbrudd og fristtid. Fristtid: Fristtid viser hvor lange frister som gis. Fristtid måles i løpedager, og beregnes ved differansen mellom vurderingsdato og dato for frist for seneste oppstart av helsehjelp. 6.1 Fristtid Tabell 6.1 viser at median fristtid varierte mellom sektorene, men var relativt stabil over tid innen den enkelte sektor. Lengst fristtid per ial 2015 hadde pasienter innen somatisk sektor med en median på 84 dager. Median fristtid TSB var 56 dager i samme periode. Fristtid per helseforetak publiseres i rapportgenerator på nett 1. Tabellen viser også at andelen som gis en fristtid på over 100 dager varierte. 27 prosent hadde fristtid over 100 dager innen somatikk, mens ingen hadde en så lang fristtid innen psykisk helsevern barn og unge. Dette må sees i sammenheng med at alle pasienter i PHV-BU med rett til priori helsehjelp ikke skal vente mer enn 65 virkedager på helsehjelp, målt fra vurderingsdato. Tabell 6.1 Median fristtid etter sektor og andelsvis fordeling på fristtid. ial Somatikk Median Prosent Median Prosent Over Over 100 ial ial ial ial ial Tabellen fortsetter på neste side PHV

36 ial 2011 ial 2012 ial 2013 ial 2014 ial 2015 PHBU Median Prosent Median Prosent Over Over TSB 6.2 Ventetid utover den individuelt satte fristen ial 2015 ble over halvparten av de som opplevde fristbrudd innen somatikk avviklet fra ventelisten innen to uker etter fristen (se figur 6.1). 8 prosent av de som opplevde fristbrudd måtte vente mer enn 60 dager etter at fristen var passert på oppstart av helsehjelp. Dette er en reduksjon fra samme periode i Av pasienter i psykisk helsevern for voksne som opplevde fristbrudd, ble 48 prosent gitt helsehjelp innen to uker etter fristen ial Ni prosent måtte vente 60 dager eller lengre dager dager dager > 60 dager dager dager dager > 60 dager dager dager dager > 60 dager Figur 6.1 Fordeling av ordinært avviklede etter ventetid utover frist. ial Prosent dager dager dager Somatikk PHV PHBU TSB ial ial ial ial ial > 60 dager 35

37 Fem prosent av pasientene med fristbrudd innen psykisk helsevern barn og unge måtte vente mer enn 60 dager etter fristen før helsehjelp blir igangsatt ial Denne andelen har gått noe ned sammenliknet med samme ial i fjor. Innen TSB var andelen som må vente over 60 dager i ial prosent. Dette er en vesentlig høyere andel enn i de andre sektorene. 6.3 Fristtid og andel fristbrudd Tabell 6.2 viser ventetid utover frist sett i forhold til lengden på fristtiden for ordinært avviklede med fristbrudd per ial Ved å se på fristtid i sammenheng med hvor lenge etter fristen pasienten venter, får man et bedre bilde av alvorlighetsgraden for fristbruddet. De med korte frister venter kortest tid over frist på å motta helsehjelp. For somatikk viser tabellen at i underkant av 80 prosent av de med de korteste fristene venter under to uker på helsehjelp. Tabell 6.2 Andel pasienter fordelt på ventetid utover frist for pasienter med ulik fristtid. Per sektor. ial Fristtid Ventetid utover frist Somatikk 1-13 dager dager dager Mer enn 60 dager 1-25 dager dager dager dager Mer enn 100 dager PHV-V 1-13 dager dager dager Mer enn 60 dager 1-25 dager dager dager dager Mer enn 100 dager PHV-BU 1-13 dager dager dager Mer enn 60 dager 1-25 dager dager dager dager Mer enn 100 dager TSB 1-13 dager dager dager Mer enn 60 dager 1-25 dager dager dager dager Mer enn 100 dager

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS Rapport IS-2448 Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2015 Utgitt: 03/2016, revidert utgave 04/2016 Bestillingsnummer: IS-2448

Detaljer

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2297 Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2014 Utgitt: 02/2015, 08/2015 Bestillingsnummer: IS-2297 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2013

Ventetider og pasientrettigheter 2013 IS-2157 Ventetider og pasientrettigheter 2013 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2013 Utgitt: 03/2014 Bestillingsnummer: IS-2157 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2016 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2016 Norsk pasientregister Rapport IS-2486 Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2016 Utgitt: 06/2016 Bestillingsnummer: IS-2486 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rapport IS Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister

Rapport IS Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister Rapport IS-2610 Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2016 Utgitt: 3/2017 Bestillingsnummer: IS-2610 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister Rapport IS-2645 Ventetider og pasientrettigheter 2017 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2017 Utgitt: 6/2017 Bestillingsnummer: IS-2645 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2016 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2016 Norsk pasientregister Rapport IS-2550 Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2016 Utgitt: 10/2016 Bestillingsnummer: IS-2550 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2017 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2017 Norsk pasientregister Rapport IS-2550 Ventetider og pasientrettigheter 2017 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2017 Utgitt: 10/2017 Bestillingsnummer: IS-2673 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2010

Ventetider og pasientrettigheter 2010 IS-1895 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2011 Bestillingsnummer: IS-1895 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Januar 2017 Innhold 1. Informasjon fra NPR-melding som er utgangspunkt for ventelistestatistikken side 1 2. Populasjoner i ventelistestatistikken

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Ventelister registrering og rapportering til NPR

Ventelister registrering og rapportering til NPR Ventelister registrering og rapportering til NPR Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR 14.03.2010 Ventelister registrering og rapportering til

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister September 2015 Innhold 1. Informasjon fra NPR-melding som er utgangspunkt for ventelistestatistikken side 1 2. Populasjoner i ventelistestatistikken

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 2 Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 Juni 2010 Rapport 1. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk... 6 2.2

Detaljer

Ventelisterapportering til Norsk pasientregister

Ventelisterapportering til Norsk pasientregister Rundskriv IS-2331 Ventelisterapportering til Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventelisterapportering til Norsk pasientregister Utgitt: 10/2015 Bestillingsnummer: IS-2331 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Innhold Hva er ventelistetall? Gjennomgang av registrering av data knyttet til venteliste

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten?

Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten? Rapport IS-2244 IS-1 Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten? Publikasjonens tittel: Ventelister og ventetid

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven,

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten. [DOKUMENTTITTEL] [Dokumentundertittel]

Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten. [DOKUMENTTITTEL] [Dokumentundertittel] Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten [DOKUMENTTITTEL] [Dokumentundertittel] Publikasjonens tittel: Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten Utgitt: 05/2017

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Praksis ved bruk av. spesialisthelsetjenesten. nye PPT-mal

Praksis ved bruk av. spesialisthelsetjenesten. nye PPT-mal Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 21.September 2009 Praksis ved bruk av prioriteringsveilederne Kunnskapsesenterets i spesialisthelsetjenesten nye PPT-mal - en orientering om analyser Lise Lund

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004.

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004. INTERNT NOTAT TIL: FRA: EMNE: STYRET I HELSE VEST RHF HERLOF NILSSEN VENTETIDER - FOKUSOMRÅDE DATO: 10. AUGUST 2010 Bakgrunn Ventelistetallene for Helse Vest har de to siste årene vist en positiv utvikling.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Superbrukerforum 3.desember 2015

Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Superbrukerforum 3.desember 2015 1 Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven Superbrukerforum 3.desember 2015 Utdrag fra auditoriepresentasjon endringer av PBL. Spesialrådgiver Berit Trøgstad Bungum, stab

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.9.21 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland 78/1 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Arkivsak 21/445/12 RAPPORT TIL

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Ventelistesta)s)kk hva måler vi?

Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR Landskonferansen 2014 - Kontorforum onsdag 4. juni Tema PasienEorløp Hvordan registreres og rapporteres de? Hva måles i dag? Kvalitet i

Detaljer

Internrevisjonsrapport 04/2013. Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Internrevisjonsrapport 04/2013. Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport 04/2013 Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 01.10.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 2 Formål

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr. 06/2017 Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Analysenotat 06/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 06

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/1433-18 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 02.06.2015 Brevmaler for pasientbrev

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR)

Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR) IS-xxxx IS-10/2009 Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR) Heftets tittel: Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR) Utgitt: 06/2009 Bestillingsnummer: IS-10/2009 Utgitt av:

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Prioriteringsveiledere

Prioriteringsveiledere Prioriteringsveiledere Gjennomgang av de nye prioriteringsveilederne for habiliteringstjenstene for barn/unge og voksne i spesialisthelsetjenesten Hans Petter Aarseth Prinsipper for prioriteringer i Norge

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG RESPEKT

Detaljer

Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015

Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: I. Fjellberg/R. Sundset Bodø, 23.9.2015 Styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2013. Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2013. Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2013 Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 01.10.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/ Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Hamar 11. juni 2009 Normer

Detaljer

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER Stjørdal 06.08.2004 1 Formål Prosedyren for behandling av nyhenvisninger skal sikre at pasientenes lovfestede rettigheter blir

Detaljer

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB Revidert: Gjeldene fra januar 2010 Forord Rusbehandling Midt-Norge har en koordinerende funksjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

Rundskriv I-14/2004. Ventelisterapportering til NPR fra 1. september 2004

Rundskriv I-14/2004. Ventelisterapportering til NPR fra 1. september 2004 Rundskriv I-14/2004 Ventelisterapportering til NPR fra 1. september 2004 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn/formål... 3 Kapittel 1 Gjeldende lover med forskrifter... 4 Hvorfor ventelisterapportering?...

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Endringer av feltet «Henvisningstype»

Endringer av feltet «Henvisningstype» REGIONALT SENTER FOR KLINISKE IKT-LØSNINGER Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype» Regionalt senter for kliniske IKT løsninger/ Utarbeidet av nettverk for pasientadministrativ

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport 1.1 Fortsatt en del mangelfulle pasientdata I 2003 hadde man pasientdata av en akseptabel kvalitet for i overkant av 73 prosent av innleggelsene. Vi vet med andre ord

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL Side 1 av 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målekort 1 tertial... 4 2 Avvik fra måltall / budsjett og tiltak... 6 2.1 Fristbrudd... 6 2.2 Polikliniske konsultasjoner

Detaljer

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1. Rundskriv IS-2388 Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.0 Publikasjonens tittel: Veileder for rapportering til Norsk

Detaljer