Rt <noscript>ncit: 4:03</noscript>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript>"

Transkript

1 Page 1 of 6 Rt INSTANS: Høyesterett - dom DATO: PUBLISERT: Rt STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost i et annet aksjeselskap, og dette salg utløste gevinstbeskatning etter 46 annet ledd. Ligningsmyndighetene utlignet skatten etter statsskattevedtakets post A, 3, avsnitt VI («andre skattytere»), mens selgeren mente å skulle skattlegges for gevinsten som aksjeselskap etter vedtakets post A 3, avsnitt I (flat beskatning). Ligningen ble opprettholdt. Tre dommere bygget på ligningspraksis og ville ikke uttale noe om hva som isolert kunne utledes av lovbestemmelsens formål og uklare ordlyd. To dommere antok at ligningspraksis var overensstemmende med en tolking av lovbestemmelsen som var nærliggende etter ordlyden. SAKSGANG: L.nr. 11B/1973 PARTER: Bodø Kommune (advokat John Steen Holm - til prøve) mot Arvid Fische A/S (høyesterettsadvokat Roald Angell). FORFATTER: Endresen, Blom, Bendiksby, Michelsen, justitiarius Ryssdal. Dommer Endresen: Firmaet Arvid Fische A/S, Trondheim, solgte pr. 1. januar 1969 en større aksjepost i Magnus Fische A/S, Bodø, til Bodø Auto A/S. Dette salg utløste gevinstbeskatning etter byskattelovens 46 annet ledd. Ved ligningen ble statsskatten beregnet etter post A 3 avsnitt VI i statsskattevedtaket som gjelder for «andre skattytere» enn forut nevnt i vedtaket. Denne beregningsmåte har i ligningspraksis vært brukt ved beskatning av «selgende gruppe» for gevinst som skattlegges etter byskattelovens 46 annet ledd, og medfører at selgerne under ett settes i Side 88 klasse 0 og skattlegges etter progressiv skala. Arvid Fische A/S mente på sin side at selskapet for gevinsten skulle skattlegges som aksjeselskap etter post A 3 avsnitt I, som fastsetter flat beskatning på 30 % for aksjeselskaper. Selskapet klaget til ligningsnemnda som imidlertid i sin kjennelse fastholdt ligningen. Arvid Fische A/S reiste deretter sak mot Bodø kommune om ligningen, og Bodø byrett avsa 21. september 1971 dom med slik domsslutning: «Kjennelsen oppheves. Statsskatten for Arvid Fische A/S, Trondheim, utlignes etter den sats som gjelder for aksjeselskaper (skattevedtakets 3 nr. 1). Bodø kommune betaler saksomkostninger til Arvid Fische A/S med kr. 2000,-.» Bodø kommune påanket dommen til Hålogaland lagmannsrett som 2. mars 1972 avsa dom med slik domsslutning: «1. Byrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Bodø kommune til Arvid Fische A/S kr. 3000,- - tretusenkroner - innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse.» Om saksforholdet for øvrig og partenes anførsler for de tidligere retter vises til byrettens og lagmannsrettens domsgrunner. Bodø kommune har påanket dommen til Høyesterett og nedlagt slik påstand: «1. Bodø ligningsnemnds kjennelse stadfestes. 2. Arvid Fische A/S, Trondheim, tilpliktes å betale saksomkostninger til Bodø kommune for alle retter.»

2 Page 2 of 6 Arvid Fische A/S har tatt til gjenmæle og har for Høyesterett nedlagt slik påstand: «1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. Bodø kommune tilpliktes å betale saksomkostninger også for Høyesterett.» Det er for Høyesterett fremlagt enkelte nye dokumenter. Saken står for Høyesterett i samme stilling som for de tidligere retter, og partene har da også stort sett gjort gjeldende det samme som tidligere. Jeg er kommet til et annet resultat enn de tidligere retter. Kommunen har gjort gjeldende at selv om det her bare dreier seg om én selger, må selskapet etter byskattelovens 46 annet ledd stå i samme skatterettslige stilling som om det var flere selgere. Dette er også hva selskapet prinsipalt har gjort gjeldende. Jeg tar derfor først for meg spørsmålet om hvorledes 46 annet ledd skal tolkes når det er flere som har solgt aksjer «under sådanne omstendigheter, at det er sannsynlig, at der i virkeligheten tilsiktes salg av selskapets eiendeler eller den av selskapet drevne næring eller virksomhet». Selskapet har her gjort gjeldende at da ligningen etter loven skal skje «etter det sannsynlige virkelige forhold» - som er at det i realiteten er aksjonærene som selger sine eierandeler i det som tilsiktes solgt - må selgerne stå i samme skatterettslige stilling som sameiere. Dette vil medføre at skatten må utregnes for Side 89 hver av selgerne etter de regler som ved statsskatteligningen gjelder for skattlegging av vedkommendes øvrige inntekt, progressiv beskatning for personlige skattytere, flat beskatning på 30 % for aksjeselskaper. Etter 46 annet ledd skal skattlegging imidlertid skje for selgerne under ett, og det må medføre at selgerne skattlegges i én skatteseddel for summen av de skatter som beregnet på denne måte faller på dem. For øvrig må gevinsten - hevdes det - ved statsskatteligningen beskattes som vanlig inntekt, men slik at skatten for gevinst etter 46 annet ledd for personlige skattyteres vedkommende beregnes etter de laveste progresjonstrinn, mens den enkelte selgers øvrige inntekter som omfattes av hans egen skatteseddel, i tilfelle henføres under de følgende høyere progresjonstrinn. Da det i dette tilfelle dreier seg om et aksjeselskap, må selskapet etter ankemotpartens mening da skattlegges etter statsskattevedtakets post A 3 avsnitt I med 30 % også ved den skattlegging som foretas i medhold av 46 annet ledd. Jeg vil først nevne at formålet med bestemmelsen i 46 annet ledd har vært å hindre at fortjeneste ved salg av eiendeler og næringsvirksomhet skal unngå beskatning ved at salget skjer i form av skattefritt aksjesalg. Bestemmelsen er imidlertid i sin utforming blitt høyst uklar. Det har således i forskjellige henseende fremstillet seg som tvilsomt om det er selskapets eller aksjonærenes forhold som skal legges til grunn når ligningen skal skje «etter det sannsynlige virkelige forhold». I den utstrekning det er lagt avgjørende vekt på at det dreier seg om salg av selskapsaktiva, har dette ført til andre løsninger enn om sameiersynspunktet var blitt lagt til grunn. Det har således vært alminnelig antatt og er nå også fastslått ved Easy-dommen i Rt at det ved beregningen av «den ved avhendelsen vunne fortjeneste» er selskapets forhold som skal legges til grunn; beregningen skjer ved at det fra den oppnådde pris for aksjene trekkes selskapets egenkapital (eller i tilfelle en forholdsmessig del av den), dette uansett om vedkommende selgere ikke selv har hatt så stor fortjeneste som etter dette tilregnes dem. Ved salg av boligeiendom tilhørende et aksjeselskap er det avgjørende for skatteplikten om selskapet har eid eiendommen i mer enn 10 år, mens spørsmålet om hvor lenge aksjeeierne har hatt sine aksjer, er uten betydning, smlgn. også Løvaas-dommen i Rt Jeg kan under disse omstendigheter ikke finne at sameiersynspunktet i seg selv gir noen løsning på det spørsmal som skal avgjøres i denne sak. Ser man så på ordlyden, er det nærliggende å tolke bestemmelsen om at fortjenesten skal «skattlegges underett hos vedkommende selgere» som et påbud om at disse også skal lignes under ett; det må da bli i klasse 0 etter skattevedtakets post A 3 avsnitt VI, slik som ligningsmyndighetene har gjort i dette tilfelle. Denne forståelse er lagt til grunn i

3 Page 3 of 6 uttalelser fra Finansdepartementet, Riksskattestyret og en enstemmig teori og er også - muligens med unntak av tilfellet i Eidsvik-saken som jeg senere skal komme tilbake til - lagt til grunn i ligningspraksis. For at denne fast etablerte praksis skal kunne fravikes, må det etter min Side 90 mening foreligge sterke holdepunkter for at den nevnte forståelse er uriktig, og det kan jeg ikke finne det er. I det foreliggende tilfelle medfører den ligning som er foretatt, høyere skatt for skattyteren enn om selskapets syn var blitt fulgt. Men for personlige skattytere i tilsvarende stilling er det den ligningsmåte som selskapet forfekter, som stort sett vil medføre høyere skatt, dette fordi fortjenesten ved aksjesalget - beregnet på den måte jeg før har gjort rede for - vil bli lagt sammen med skattyterens øvrige inntekter og bevirke høyere progresjon. Dette vil bli særlig følbart dersom fortjenesten har vært mer eller mindre fiktiv fordi skattyterens personlige gevinst ved salget har vært lavere. Ankemotparten har påberopt rettspraksis til fordel for sitt syn. Selskapet har for det første vist til Wessel Holst-dommen i Rt hvor de selgende aksjeeiere ble fritatt for skatt av fortjenesten ved aksjesalget fordi aksjene var ervervet ved arv, jfr. byskattelovens 36 annet ledds første punktum. Etter min oppfatning kan dommen ikke tillegges betydning i denne forbindelse. Avgjørelsen er forankret i den uttrykkelige bestemmelse i 46 annet ledd om at fortjenesten også må være skattbar etter lovens bestemmelser for øvrig, og bygger På at denne bestemmelse ikke bare tar sikte på aksjeselskapets, men også på de selgende aksjonærers forhold. Mer tvilsomt kan det kanskje være om det i Eidsvikdommen i Rt er lagt til grunn en tolking som vanskelig lar seg forene med kommunens i denne sak. Både ligningsmessig og som saken forelå for domstolene, var Eidsviksaken imidlertid så særpreget at jeg heller ikke kan tillegge den noen betydning i denne sak. Jeg er således kommet til at den foretatte ligning under enhver omstendighet ville ha vært riktig om aksjesalget var blitt foretatt av flere. Selskapet har imidlertid subsidiært gjort gjeldende at forholdet i hvert fall må stille seg annerledes når det som i dette tilfelle bare dreier seg om én aksjeselger. Det vises til at bestemmelsen om skattleggingen i 46 annet ledd etter ordlyden bare inneholder bestemmelser for det tilfelle at det er flere selgere. Jeg finner heller ikke å kunne gi selskapet medhold her. 46 annet ledd gir regler for det tilfelle at aksjer selges i det øyemed å overføre eiendomsrett til selskapsaktiva, og det synes uforståelig at en aksjeeier i skattemessig henseende skulle stilles forskjellig alt etter som han var alene om aksjesalget eller hadde en annen ved sin side. Og også her vil forholdet være at den ligningsmåte selskapet går inn for, som regel vil bli til ugunst for skattyteren dersom det dreier seg om en personlig skattyter. Finansdepartementet har tidligere gitt uttrykk for det syn at gevinst som går inn under 46 annet ledd også ved salg fra bare én aksjeeier, må skattlegges på samme måte som når det er flere selgere. Riksskattestyret har derimot antatt at gevinsten i dette tilfelle må skattlegges sammen med hans øvrige inntekter. I teorien har meningene vært delte. Side 91 I sin tilråding i Ot.prp. nr. 30 ( ) har Finansdepartementet gitt uttrykk for at gevinsten i praksis blir tillagt skattyterens øvrige inntekter når det bare er en enkelt person eller et enkelt selskap som er selger. For å få rede på grunnlaget for denne uttalelse har kommunens prosessfullmektig gjort henvendelse til departementet med forespørsel om hvilket materiale proposisjonen bygde på. I brev av 9. mai 1972 har Finansdepartementet svart at det ikke av de interne forarbeider kan ses hvilket materiale den nevnte uttalelse er bygd på. For å få brakt ligningspraksis på det rene har kommunens prosessfullmektig gjort henvendelse til en rekke ligningskontorer med forespørsel om hvorledes ligning skjer - etter statsskattevedtakets post A 3 avsnitt I eller avsnitt VI - når et aksjeselskap som skal skattlegges etter landsskattelovens 54 annet ledd/byskattelovens 46 annet ledd, er eneselger av aksjene. Av de forespurte var det seks ligningskontorer - i Oslo, Bergen, Trondheim, Sandefjord, Fredrikstad og Bærum - som hadde hatt slike tilfelle, og ved samtlige var vedkommende aksjeselskap blitt skattlagt etter avsnitt VI på samme måte som når det er flere selgere. Etter dette gir heller ikke praksis selskapet støtte i dets syn. Jeg er således kommet til at kommunen må få medhold i sin anke. Da saken gjelder et

4 Page 4 of 6 tolkingsspørsmål av prinsipiell interesse og som også har voldt tvil, finner jeg at saksomkostninger ikke bør tilkjennes for noen retter. Jeg stemmer for denne dom: Bodø kommune frifinnes. Saksomkostninger tilkjennes ikke. Dommer Blom: Jeg er kommet til samme resultat som førstvoterende, idet jeg legger avgjørende vekt på den av ham påviste 50-årige faste ligningspraksis. Jeg finner det da ikke nødvendig å uttale meg om hva som isolert kan utledes av lovbestemmelsens formål eller dens uklare ordlyd. Når det gjelder det særlige spørsmål om ligningen av en enkeltaksjonær som selgende gruppe, tiltrer jeg førstvoterendes bemerkninger. Dommer Bendiksby: Som dommer Blom. Dommer Michelsen: Likeså. Justitiarius Ryssdal: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Endresen. Av byrettens dom: (byfogd Lars Gjøviken): Saksforholdet er følgende: Firma Arvid Fische A/S, Trondheim, solgte pr. 1/ aksjer i firmaet Magnus Fische A/S, Bodø. Den samlede aksjekapital i Magnus Fische A/S er fordelt på 70 aksjer og salget av 34 aksjer representerte en så vidt stor part at byskattelovens 46 tredje ledd kom til anvendelse. Den matematiske verdi av firmaet Magnus Fische A/S er beregnet av Side 92 revisorfirmaet Storrø og Wik og utgjør kr ,-, og det beløp som skulle beskattes utgjorde kr ,-. Det er ingen tvist om beregningsmåten av beløpet. Ved ligningen ble statsskatten utlignet etter skattevedtakets pkt. A 3 VI, altså en progressiv beskatning. Denne avgjørelse ble påklaget, idet den skattepliktige mente at skatteberegningen må bli å utføre etter den sats som gjelder for aksjeselskaper i skattevedtakets 3 nr. 1, som en flat beskatning på 30 %. Ligningsnemnda fastholdt ligningen Rettens merknader: Det er ingen uenighet mellom partene om det faktiske forhold i nærværende sak. Aksjeselskapet Arvid Fische A/S, Trondheim har solgt 34 aksjer i et annet aksjeselskap, Magnus Fische, Bodø, og skal betale statsskatt av fortjenesten. «Den selgende gruppe» som byskattelovens 46,2. ledd har bestemmelser om, består i dette tilfellet bare av én, og det er et aksjeselskap. Retten mener at når ligningsmåten i dette tilfellet skal avgjøres, må en ta hensyn til den selgende aksjonærs forhold. Retten er derfor kommet til at selgeren må lignes etter skattevedtakets bestemmelse i 3 I. I den dom som er referert i Rt er Høyesterett kommet til at den enkelte aksjeeier må kunne påberope seg individuelle skattefritakelsesgrunner, f.eks. at formuesøkningen skyldes arv. Bygger en videre på dette standpunkt, må en komme til at en aksjeeier også må kunne påberope seg de spesielle ligningsformer som eller gjelder for han. Skattevedtakets bestemmelse om beskatning av aksjeselskaper har ingen innskrenkning om at denne ligningsform bare skal gjelde selskapets forretningsmessige fortjeneste. Så vidt retten kan se gjelder regelen all form for fortjeneste som et aksjeselskap kan ha. Det synes ikke å være noe grunnlag for en særordning når beskatningen foregår etter byskattelovens 46 annet ledd. Lovteksten tar her forbehold om at ligningen av fortjenesten skjer «forsåvidt den etter lovens bestemmelser forøvrig skulle være skattbar». Det må derfor etter rettens mening være naturlig at ligningen også tar hensyn til reglene om beskatning av aksjeselskaper. Det ligger utenfor saken å bedømme hvordan forholdet ville ha blitt om det hadde opptrådt andre selgere ved siden av Arvid Fische A/S. Dette hensyn som synes å ha vært avgjørende for Finansdepartementets standpunkt foreligger ikke i nærværende sak.

5 Page 5 of 6 - Retten er etter dette kommet til at ligningsnemndas kjennelse må oppheves Av lagmannsrettens dom (lagdommerne Carl Tank, Halvard Lind Hansen og Birger Lassen): - - Lagmannsretten er kommet til det samme resultat som byretten og kan i det vesentlige slutte seg til dens begrunnelse. Kommunen har for lagmannsretten gjort gjeldende at det må være av avgjørende betydning når det i byskattelovens 46 annet ledd heter at gevinsten skal skattlegges under ett hos vedkommende selgere, og prosedyren har for en vesentlig del dreiet seg om hvad det ligger i dette Side 93 uttrykk. Kommunen mener at det må innebære at beskatningen hverken skal skje på selskapets hånd eller hos de enkelte aksjonærer, men hos «den selgende gruppe» som en særskilt skattyter, jfr. Bugge: «Om beskatning av aksjeselskaper», 4. utg. 123 under IV, og statsskatten skal da beregnes efter skattevedtakets post A 3 nr. VI. Dette standpunkt vil som regel være til fordel for selgerne når de er personlige skattytere, mens det - som i vår sak - ofte vil stille seg anderledes - når en eller flere av selgerne er aksjeselskaper. Lovens motiver gir efter lagmannsrettens syn ingen holdepunkter for løsningen av problemet og det er høyst tvilsomt om lovgiverne var klar over de mange tvilsspørsmål som tolkningen av de foreslåtte regler kunne avstedkomme, jfr. Kvisli: «Innføring i skatteretten» 125. Det er mulig at det er riktig som hevdet av kommunen at ligningspraksis har vært i overenstemmelse med dens oppfatning (jfr. foregående avsnitt) når det gjelder det ordinære forhold - at den selgende gruppe består av flere personer eller selskaper. Hvor det imidlertid kun foreligger en selger, synes praksis å være det motsatte hvis man skal holde seg til det som er uttalt i Ot.prp. nr. 30 for 1960/61 4. De uttalelser som er innhentet fra forskjellige ligningskontorer til bruk for denne sak, kan efter lagmannsrettens oppfatning neppe tas til støtte for at praksis nå er en annen. Det er uklart om de av dem som går i favør av den ankende parts standpunkt, bygger på konkrete tilfelle som det her foreliggende, eller om de innskrenker seg til å gi uttrykk for hvorledes vedkommende ligningskontor ville gå frem, dersom et slikt oppstod. Selv om man skulle legge til grunn at byskattelovens 46 annet ledd positivt gir uttrykk for at den selgende gruppe hvor den består av flere aksjonærer, skal behandles som en særskilt skattyter med den følge at den i kommuneskatteligningen skal settes i klasse 0 og når det gjelder statsskatten alltid skal lignes efter skattevedtakets post A 3 nr. VI - noe som lagmannsretten finner tvilsomt-, er det imidlertid ikke dermed sagt at gevinsten hvor det bare foreligger en selgende aksjonær, skal utskilles fra vedkommendes øvrige inntekt og lignes på samme måte. Lovens ordlyd gir efter lagmannsrettens syn ikke tilstrekkelig dekning for en slik oppfatning. Om man - som Finansdepartementet - måtte mene at det ville bli dårlig sammenheng i reglene om en selgende gruppe skulle behandles anderledes når den består av bare en aksjonær enn ellers, kan ikke det være avgjørende. Domstolene må vise adskillig varsomhet med å foreta utvidende eller utfyllende fortolkninger av skattelovens bestemmelser til ugunst for skattyteren. Ankemotparten har til støtte for sitt syn påberopt seg Høyesteretts dom Eidsvik-saken ( Rt ). Det fremgår ikke uttrykkelig av dommen - men partene er enige om at forholdet må ha vært det at Peter Eidsvik A/S for sin salgsgevinst var blitt lignet efter satsene i skattevedtaket av 21/ post A 1 nr. I som gjaldt for aksjeselskaper. Om dette var riktig, synes ikke å ha vært gjenstand for prosedyre i saken, som gjaldt spørsmålet om de dagjeldende regler for gjennomsnittsligning av bokførselspliktig næring skulle komme til anvendelse, noe Høyesterett besvarte bekreftende. Lagmannsretten er enig med ankemotparten i at man vanskelig kunne anvende reglene for gjennomsnittsligning, dersom loven var slik å forstå at den gevinst Peter Eidsvik A/S Side 94 oppnådde ved aksjesalget skulle utskilles fra selskapets øvrige inntekt og lignes som angitt i foregående avsnitt. Som påpekt av førstvoterende i Holst-dommen - se Rt på side var imidlertid problemet ikke drøftet i Eidsvik-dommen, og han fant ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om avgjørelsen var forenlig med en riktig tolkning av byskattelovens 46 annet ledd. Dommen kan således ikke betraktes som noe prejudikat. En annen sak er at den kan ha hatt

6 Page 6 of 6 betydning når det gjelder utviklingen av den praksis som er omhandlet i Ot.prp. nr. 30 for 1960/61, og for det standpunkt Riksskattestyret inntok i sin skrivelse av 3. mars 1943 (Thomle: Byskatteloven, 12. utg. 545). Ved Høyesteretts dom i Holst-saken ( Rt flg.) er det avgjort at setningen i byskattelovens 46 annet ledd «forsåvidt den efter lovens regler ellers skulle være skattbar» ikke bare sikter til bestemmelsene om gevinstbeskatning, men også til skattelovens regler ellers bl.a. bestemmelsen om at formuesforøkelse som arv ikke regnes som inntekt. Dette innebærer at aksjonærene i en selgende gruppe kan påberope seg individuelle skattefritagelsesgrunner som i lovgivningen er tillagt dem som skattesubjekter. Konsekvensen av dette blir da at det kan oppstå tilfelle hvor utligningen av skatten kan gi forskjellig utslag for de enkelte aksjonærer i en slik gruppe. Det foreliggende skattevedtak er gitt av Stortinget i medhold av Grunnlovens 75, jfr. byskattelovens 129 og landsskattelovens 138. Det er i vedtaket bestemt at aksjeselskaper skal lignes efter andre satser enn personlige skattytere. Det spørsmål som man står overfor i nærværende sak, er om et aksjeselskap kan påberope seg at den gunstigere bestemmelse i skattevedtakets post A 3 nr. I skal anvendes overfor selskapet også når det gjelder gevinst det har oppebåret som medlem av en selgende gruppe. Som man ovenfor har vært inne på, må det anses noe tvilsomt om en bekreftende besvarelse av dette spørsmål, er forenlig med ordlyden i byskattelovens 46 annet ledd når den selgende gruppe består av flere aksjonærer, jfr. uttrykket «under ett». Lagmannsretten finner det som byretten ikke nødvendig å ta stilling til dette spørsmål. I vår sak dreier det seg om en enkelt selgende aksjonær og loven gir i all fall intet påbud om at gevinsten da skal utskilles fra hans øvrige inntekt og lignes som om man hadde å gjøre med et eget skattesubjekt. Som nevnt foran er Høyesterett i Holst-dommen kommet til at setningen «forsåvidt den efter lovens bestemmelse ellers skulle være skattbar» ikke bare sikter til reglene om gevistbeskatning, mens også til skattelovens bestemmelser ellers. Lagmannsretten er enig med byretten i at dette synspunkt må gis en noe videre rekkevidde slik at setningen også må få anvendelse på Stortingets skattevedtak gitt i samsvar med gjeldende skattelovgivning. Når det derfor i skattevedtaket er bestemt at aksjeselskaper skal undergis flat beskatning, må ankemotparten ha krav på at også den gevinst selskapet oppebærer i egenskap av «selgende gruppe» behandles på denne måte. Om den løsning man her har kommet frem til, kan friste til det den ankende part har betegnet som uheldige «manipulasjoner», eller til uønskede konsekvenser for andre kategorier av skattytere, må det bli lovgiverens sak å ta stilling til og i tilfelle treffe forholdsregler mot

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1.

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1. Page 1 of 5 Rt-1977-566 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1977-06-04 PUBLISERT: Rt-1977-566 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Gevinst ved salg av tildelingsbevis foretatt før den konstituerende generalforsamling

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

Rt-1965-1159. <noscript>ncit: 9:05</noscript>

Rt-1965-1159. <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1965-1159. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-11-20 PUBLISERT: Rt-1965-1159. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Inntekt av travsport drevet som hobby er skattepliktig.

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

Rt-1959-1191 <noscript>ncit: 7:06</noscript> rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd.

Rt-1959-1191 <noscript>ncit: 7:06</noscript> rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd. Page 1 of 6 Rt-1959-1191 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1959-11-28 PUBLISERT: Rt-1959-1191 STIKKORD: Skattepliktig inntekt. SAMMENDRAG: Almenningsrabatt ved levering av materialer til ny driftsbygning

Detaljer

HR-2002-00648 - Rt-2002-1322 (291-2002)

HR-2002-00648 - Rt-2002-1322 (291-2002) Page 1 of 9 HR-2002-00648 - Rt-2002-1322 (291-2002) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-10-24 PUBLISERT: HR-2002-00648 - Rt-2002-1322 (291-2002) STIKKORD: Skatterett. Arveavgift. Tidspunkt for verdifastsettelse

Detaljer

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript>

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript> Page 1 of 9 Rt-1976-302 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-302 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Aksjonærene i holdingselskapet A solgte i 1970 alle sine aksjer til aksjeselskapet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript>

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-944. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-09-24 PUBLISERT: Rt-1963-944. STIKKORD: (Skattetakst) Den skattepliktige formue. SAMMENDRAG: I Oslo hvor skattetakstene legges til grunn også

Detaljer

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript>

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-7 (3-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-01-08 PUBLISERT: Rt-1988-7 (3-88) STIKKORD: Erstatningsrett. SAMMENDRAG: En eiendomsmegler som formidlet salg av en fast eiendom, hadde

Detaljer

Rt-1962-273. <noscript>ncit: 10:04</noscript>

Rt-1962-273. <noscript>ncit: 10:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1962-273. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-03-10 PUBLISERT: Rt-1962-273. STIKKORD: Skatterett - den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: En disponent og hovedaksjonær i et fondsmeglerfirma

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

Rt-1981-534 <noscript>ncit: 3:02</noscript>

Rt-1981-534 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 8 Rt-1981-534 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-04-10 PUBLISERT: Rt-1981-534 STIKKORD: Tidligere byskattelov 39 åttende ledd. SAMMENDRAG: Spørsmål om det kunne kreves betinget skattefritak

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235

HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 Page 1 of 9 HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-01-23 PUBLISERT: HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 STIKKORD: Skatterett. Aksjer. SAMMENDRAG: Saken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript>

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript> Page 1 of 6 Rt-1982-789 (175-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-05-07 PUBLISERT: Rt-1982-789 (175-82) STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: A overdro ved «gavekjøpekontrakt» en fast eiendom til et skattefritt

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript>

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript>

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1964-636. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1964-06-06 PUBLISERT: Rt-1964-636. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Det kunne kreves betinget skattefritak for gevinst ved salg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Rt-1967-1570. <noscript>ncit: 3:03</noscript>

Rt-1967-1570. <noscript>ncit: 3:03</noscript> Page 1 of 8 Rt-1967-1570. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-12-22 PUBLISERT: Rt-1967-1570. STIKKORD: Gevinstbeskatning. SAMMENDRAG: På en del av en stor, arvet eiendom ble det 1961, 1963 og 1964 oppført

Detaljer

Rt-1973-931 <noscript>ncit: 3:02</noscript>

Rt-1973-931 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 5 Rt-1973-931 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-09-06 PUBLISERT: Rt-1973-931 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Antatt at utleievirksomhet av 4 byeiendommer måtte anses som «næring eller forretningsforetagende»,

Detaljer

Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477

Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 Page 1 of 6 Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-09-30 PUBLISERT: Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for tap ved nedskrivning av aksjekapitalen

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

Rt-1975-944 <noscript>ncit: 0:00</noscript>

Rt-1975-944 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1975-944 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1975-09-25 PUBLISERT: Rt-1975-944 STIKKORD: Skatterett - indeksregulering av lån. SAMMENDRAG: Antatt at indekstillegget ikke kunne betraktes som

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Rt-1973-679 <noscript>ncit: 11:05</noscript>

Rt-1973-679 <noscript>ncit: 11:05</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-679 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-06-02 PUBLISERT: Rt-1973-679 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Kommanditist ble ved ligningen nektet fradrag i inntekten for avskrivning på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. november 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, Ventor Sp. Zoo PUH BRV Multi A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse, A B C (advokat Ørjan Salvesen Haukaas til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse, A B C (advokat Ørjan Salvesen Haukaas til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. mars 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-00606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse, A B C D (advokat Ørjan Salvesen Haukaas til prøve) mot Statens kartverk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 Page 1 of 7 Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-02-23 PUBLISERT: Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 STIKKORD: Skatterett. Ligning. Aksjeoverdragelse. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 Page 1 of 5 Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-10 PUBLISERT: Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 STIKKORD: Skatterett. Tomtegevinst, jfr. skatteloven 43 fjerde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01309-A, (sak nr. 2011/15), sivil sak, anke over dom, Allseas Marine Contractors S.A. (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00294-A, (sak nr. 2007/1268), sivil sak, anke, Kellogg Brown & Root Ltd. (advokat Finn Eide) mot Staten v/sentralskattekontoret for

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt.

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. Page 1 of 6 Rt-1966-1470 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1966-12-16 PUBLISERT: Rt-1966-1470 STIKKORD: Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: A overførte 15. desember sin

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 Page 1 of 7 Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-11-28 PUBLISERT: Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Et norsk oljeselskap fikk

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript>

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (advokat

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 Page 1 of 9 HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-10-26 PUBLISERT: HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 STIKKORD: Skatterett. Kredittfradrag.

Detaljer

Rt-1956-1323 <noscript>ncit: 9:05</noscript>

Rt-1956-1323 <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1956-1323 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1956-12-20 PUBLISERT: Rt-1956-1323 STIKKORD: Spørsmål om inntektsbeskatning. SAMMENDRAG: Den fordel skyldneren oppnår ved at hans gjeld foreldes,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

Rt-1978-1184 <noscript>ncit: 12:06</noscript>

Rt-1978-1184 <noscript>ncit: 12:06</noscript> Page 1 of 9 Rt-1978-1184 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-10-14 PUBLISERT: Rt-1978-1184 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Bror og søster som ved farens død overtok samtlige aksjer i et aksjeselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS B (advokat Tone Lillestøl til prøve) mot Staten v/skatt Midt-Norge (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Rt-1982-1301 (320-82)

Rt-1982-1301 (320-82) Page 1 of 12 Rt-1982-1301 (320-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-09-25 PUBLISERT: Rt-1982-1301 (320-82) STIKKORD: Skatteloven 42 annet ledd og 43 fjerde ledd - spørsmål om inntektsbeskatning av

Detaljer

Rt-1978-60 <noscript>ncit: 10:06</noscript>

Rt-1978-60 <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 9 Rt-1978-60 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-01-25 PUBLISERT: Rt-1978-60 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Etter forutgående forhandlinger mellom A og en kommune ble tomtearealer som hørte

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke, Staten v/skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 Page 1 of 8 Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-09 PUBLISERT: Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 STIKKORD: (Zenithdommen) Skatterett. Aksjesalg. Skatterettens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, Rygge Hotell AS (advokat Even Rønvik) mot Prima Invest AS (advokat Lars Ths.

Detaljer

Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141

Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 Page 1 of 7 Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-11-10 PUBLISERT: Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Inngangsverdi for tingsinnskudd.

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 Page 1 of 7 HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 INSTANS: Høyesterett - Dom DATO: 2002-01-18 PUBLISERT: HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) mot Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Rt-1984-891 (273-84) <noscript>ncit: 3:03</noscript>

Rt-1984-891 (273-84) <noscript>ncit: 3:03</noscript> Page 1 of 8 Rt-1984-891 (273-84) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1984-08-24 PUBLISERT: Rt-1984-891 (273-84) STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 50. SAMMENDRAG: Skattyteren avskrev kr. 750000,- som uerholdelige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Rt-1965-347. <noscript>ncit: 4:03</noscript> beskattes som inntekt, jfr. landsskatteloven 48. Dissens.

Rt-1965-347. <noscript>ncit: 4:03</noscript> beskattes som inntekt, jfr. landsskatteloven 48. Dissens. Page 1 of 7 Rt-1965-347. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-03-27 PUBLISERT: Rt-1965-347. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Skogbrannerstatning for skade på ungskog (dimensjon inntil

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning.

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. Page 1 of 10 Rt-1980-173 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-02-05 PUBLISERT: Rt-1980-173 STIKKORD: Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. SAMMENDRAG: A, som hadde avsatt midler for senere

Detaljer

Rt-1962-909. <noscript>ncit: 1:01</noscript>

Rt-1962-909. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 8 Rt-1962-909. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-10-05 PUBLISERT: Rt-1962-909. STIKKORD: Arv. Testament. Dødsgaver. - Skifte. Uskiftet bo. - Familierett. - Ektefellers formuesforhold. Ektepakt.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

Rt-1963-1353. <noscript>ncit: 1:01</noscript>

Rt-1963-1353. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-1353. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-12-14 PUBLISERT: Rt-1963-1353. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: I testament til fordel for en almennyttig institusjon bestemte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01455-A, (sak nr. 2010/373), sivil sak, anke over dom, (advokat Stein Fagerhaug til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01455-A, (sak nr. 2010/373), sivil sak, anke over dom, (advokat Stein Fagerhaug til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. august 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01455-A, (sak nr. 2010/373), sivil sak, anke over dom, Miloslav Polak (advokat Stein Fagerhaug til prøve) mot Staten v/skatt øst (advokat

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer