Rt (175-82)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1982-789 (175-82) "

Transkript

1 Page 1 of 6 Rt (175-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: PUBLISERT: Rt (175-82) STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: A overdro ved «gavekjøpekontrakt» en fast eiendom til et skattefritt fond, som dagen etter solgte eiendommen videre. A ble av ligningsmyndighetene ansett som den reelle selger, og salgsgevinsten ble inntektslignet på hans hånd. Høyesterett fant at A med rette var inntektslignet for gevinsten. Salget til tredjemann var i virkeligheten klarert alt før «gavekjøpekontrakten» til fondet, og dette var bare skutt inn som et unødvendig mellomledd for å unngå gevinstbeskatning. Henvist bl.a. til Rt , Rt og Rt SAKSGANG: L.nr. 102B/1982 PARTER: Erling M. Torkildsen (høyesterettsadvokat Finn Thrana) mot Oppegård kommune (høyesterettsadvokat Ole Raadim). FORFATTER: Tønseth, Michelsen, kst. dommer Syvertsen, Sinding-Larsen og Blom. Dommer Tønseth: Høyesterettsadvokat Erling M. Torkildsen hadde en tid eiet boligeiendommen Per Lassons vei 21, gnr. 47 bnr. 58 i Oppegård. Han hadde ikke brukt eiendommen som egen bolig. Videre hadde han i 1971 opprettet «Advokatfirmaet Torkildsen & Torkildsens Veldedige Fond», en institusjon som av ligningsmyndighetene er godkjent som fritatt for formues- og inntektsskatt i henhold til skatteloven 26 i. Ved «gavekjøpekontrakt» datert 19. august 1976 overdrog Torkildsen den nevnte eiendom til fondet for kr som var lik Side 790 anskaffelsessummen oppjustert etter skatteloven 43 femte ledd. Ved kjøpekontrakt datert 20. august 1976, det vil si dagen etter at det selv hadde fått gavekjøpekontrakten på eiendommen, ble den av fondet videresolgt til Kristian Fredrik Myklebust for kr Ligningsmyndighetene i Oppegård mente at salget til Myklebust i forhold til skattelovgivningen måtte anses som foretatt ikke av det skattefrie fond, men av Torkildsen, og inntektslignet ham for salgsgevinsten kr (hvilket var en regnefeil, i virkeligheten var gevinsten ). Torkildsen fant det ikke berettiget å inntektsligne salgsgevinsten på hans hånd. Etter hans oppfatning var fondet ikke bare formelt, men også reelt sett selger, og gevinsten skulle dermed være skattefri. Etter klage til ligningsnemnd og overligningsnemnd fastholdt begge nemnder den foretatte gevinstligning på Torkildsens hånd. Torkildsen brakte ved stevning av 12. juni 1979 spørsmålet om lovligheten av denne ligning inn for Indre Follo herredsrett, som den 25. mars 1980 avsa dom med denne domsslutning: «Ligningen av Erling M. Torkildsen til Oppegård for inntektsåret 1976 oppheves. Ved ny ligning skal beregnet gevinst av salg av eiendommen Per Lassons vei 21, gnr. 47 bnr. 58 i Oppegård kr ,- - tohundreogførtinitusen 00/100 - ikke skattlegges på saksøkerens hånd. Oppegård kommune betaler saksomkostninger til Erling M. Torkildsen med kr ,- - trettentusenetthundreogfemogtyve 00/ Oppfyllelsesfristen for saksomkostningene er 2 - to - uker.» Herredsrettens dom ble av Oppegård kommune påanket til Eidsivating lagmannsrett, som den 9. mars 1981 avsa enstemmig dom med sådan domsslutning: «1. Ligningen for 1976 av Erling M. Torkildsen til Oppegård ligningskontor stadfestes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke, verken for herredsretten eller for lagmannsretten.»

2 Page 2 of 6 Om det nærmere saksforhold og partenes anførsler og påstander for de tidligere instanser henvises til herredsrettens og lagmannsrettens domsgrunner. Torkildsen har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder så vel lagmannsrettens bevisbedømmelse som rettsanvendelsen. Oppegård kommune har tatt til motmæle. Til bruk for Høyesterett er holdt bevisopptak ved Oslo byrett med avhør av vidnet statsautorisert eiendomsmegler Erik Lange, som på de aktuelle tidspunkter var ansatt som eiendomsmegler i Advokatfirmaet Torkildsen & Torkildsens Eiendomsavdeling A/S, og som foresto salget til Myklebust. Vidnet forklarte seg også for de tidligere retter. Saken foreligger for Høyesterett i samme skikkelse som for de tidligere instanser. Det kan allerede her nevnes at de faktiske omstendigheter ikke er omstridt. Side 791 Den ankende part, høyesterettsadvokat Torkildsen, bestrider berettigelsen av de resonnementer som lagmannsretten har anvendt som begrunnelse for sitt resultat. Hans anførsler for Høyesterett er for øvrig i det alt vesentlige de samme som for de tidligere retter. Det hevdes at herredsretten la til grunn de riktige skatterettslige synspunkter og prinsipper, og derfor kom til det riktige resultat. Det var således ikke bare en formalitet, men en realitet at det var fondet som solgte til Myklebust, og at det var fondet og ikke Torkildsen som oppebar salgsgevinsten. At salget til Myklebust fant sted så kort tid etter at fondet selv hadde ervervet eiendommen, hadde sin bestemte forklaring, nevnt både av herredsretten og lagmannsretten, og gjør det ikke berettiget å anse ordningen som pro forma eller som et illojalt og ikke akseptabelt arrangement. I den forbindelse er det også uten betydning at Torkildsen var enestyre så vel i advokatfirmaets eiendomsselskap som i fondet. Torkildsen har for Høyesterett i sterkere grad enn for de tidligere retter trukket frem bestemmelsene i skatteloven 41 sjette ledd og 43 annet og tredje ledd om henholdsvis tidspunktet for når en salgsgevinst er blitt skattepliktig og om hvem som i gavetilfelle eventuelt er skattepliktig for en salgsgevinst. Om Torkildsens anførsler for Høyesterett anses det for øvrig tilstrekkelig å vise til gjengivelsen av hans anførsler for herredsretten og lagmannsretten i disse retters domsgrunner. Torkildsen har for Høyesterett nedlagt sådan påstand: «1. Indre Follo herredsretts dom stadfestes. 2. Den ankende part tilkjennes saksomkostninger for lagmannsrett og Høyesterett.» Ankemotparten, Oppegård kommune, henholder seg til lagmannsrettens dom som hevdes å være riktig så vel i resultat som i begrunnelsen. I tillegg anføres det fra kommunen at salget av eiendommen var et pro forma arrangement som ikke kan godtas her, et spørsmål som lagmannsretten unnlot å ta standpunkt til. Under enhver omstendighet må ordningen - hva også lagmannsretten uttaler - betegnes som en uakseptabel omgåelse av reglene om gevinstbeskatning. Kommunen bestrider at skatteloven 41 sjette ledd eller 43 annet og tredje ledd har noen betydning for løsningen av denne tvist. Også det kommunen har anført for Høyesterett faller i det alt vesentlige sammen med anførslene for de tidligere retter, slik de er gjengitt i disse retters domsgrunner. Kommunen har for Høyesterett nedlagt sådan påstand: «1. Oppegård kommune frifinnes. 2. Oppegård kommune tilkjennes saksomkostninger for alle retter.» Begge parter har til støtte for sitt syn vist til en omfattende rettspraksis og teori. Jeg kommer tilbake til dette i den utstrekning jeg anser det nødvendig eller ønskelig. Side 792

3 Page 3 of 6 Jeg er kommet til samme resultat som lagmannsretten. Jeg ser det på samme måte som lagmannsretten - i tilslutning til kommunens ligningsmyndigheter - slik at det var Torkildsen som i realiteten var selger av eiendommen og at fondet i salgstransaksjonen var en helt ut overflødig omvei. Det kan heller aldri ha vært Torkildsens hensikt at fondet skulle komme i en reell eierposisjon, hva det da heller ikke gjorde. Realiteten i transaksjonen var at Torkildsen skulle selge eiendommen til Myklebust og fondet motta som gave den del av salgsummen som Torkildsen ikke kunne motta skattefritt. At salget til Myklebust var klarert før gavekjøpekontrakten til fondet, 19. august 1976, det vil si mens Torkildsen var eier, er således på det rene. Og fondet satt med sin gavekjøpekontrakt bare én dag, fra 19. til 20. august 1976 som er datoen for kjøpekontrakten til Myklebust. Om noen fysisk rådighet over eiendommen for fondet kunne det derfor ikke bli tale. Dette så meget mer som fondet etter gavekjøpekontrakten skulle overta eiendommen 15. september 1976, samme dag som Myklebust ifølge sin kjøpekontrakt skulle overta den. Fondets juridiske rådighet besto ikke i annet enn å undertegne kjøpekontrakten med Myklebust. Den som undertegnet for fondet som selger, var nettopp Torkildsen selv i egenskap av fondets enestyre. Ikke engang tinglyst skjøte hadde fondet fått, og da skjøte en tid senere ble utstedt til Myklebust, var det undertegnet av Torkildsen som fondets styre og med hans påtegnede samtykke som hjemmelshaver. Alt dette understreker fondets passive rolle i salget. På denne bakgrunn må det kunne slås fast at det her er til stede flere momenter som taler for at Torkildsen må anses som skattepliktig for salgsgevinsten. Det har således foreligget en samlet plan i flere ledd med den ene hensikt å unngå beskatning, jfr. Rt flg. (Astrup-dommen). Skattemessig sett må salget ses som en enhet Torkildsen-Myklebust. I Torkildsens salg var fondet skutt inn som et unødvendig mellomledd som var ment bare å ha én funksjon, nemlig å unngå gevinstbeskatning. Som uttalt i Smestaddommen ( Rt flg.) må dette anses som en uakseptabel omgåelse av reglene om gevinstbeskatning. Med hensyn til rettspraksis innen denne sektor viser jeg endelig til dom inntatt i Rt for flg. (Kielland-dommen). Jeg kan ikke se at Harnoll-dommen ( Rt flg.) har noen avgjørende betydning for denne sak. Om rettspraksis av betydning for vår sak skulle det etter min oppfatning i det hele tatt ikke herske noen tvil. Som nevnt har Torkildsen under prosedyren for Høyesterett villet tillegge bestemmelsene i skatteloven 41 sjette ledd og 43 annet og tredje ledd, jfr. 26i atskillig betydning som støtte for sitt standpunkt. Jeg kan imidlertid ikke se at disse bestemmelser har noen relevans når tvisten løses etter de retningslinjer jeg har lagt til grunn. Jeg anser det derfor unødvendig å gå inn på de synspunkter Torkildsen for så vidt har gjort gjeldende. På grunn av den usikkerhet som til dels er kommet til uttrykk fra Side 793 ligningsmyndighetenes side, finner jeg - dog under sterk tvil - at lagmannsrettens avgjørelse av saksomkostningsspørsmålet kan bli stående. Saksomkostninger for Høyesterett må Torkildsen erstatte kommunen. Foreskrevet omkostningsoppgave er fremlagt. Omkostningene settes til kr , hvorav kr. 500 til dekning av utlegg. Jeg stemmer for denne dom: 1. Oppegård kommune frifinnes. 2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Erling M. Torkildsen til Oppegård kommune tretti tusen fem hundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. Dommer Michelsen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Kst. dommer Syvertsen og dommerne Sinding-Larsen og Blom: Likeså.

4 Page 4 of 6 Av herredsrettens dom (sorenskriver Arne Hageler): Advokatfirmaet Torkildsen & Torkildsens Veldedige Fond er opprettet i Statuttene, som er datert 31. desember 1971 sier i 1 at fondet er opprettet av høyesterettsadvokat Erling M. Torkildsen på vegne av Advokatfirmaet Torkildsen & Torkildsens Eiendomsavdeling A/S ved gavebrev av 31. desember Grunnkapitalen var på kr ,-. 2 sier: «Formålet er å støtte almennyttig, kristelig og humanitær virksomhet samt trengende i inn- og utland ved direkte tilskudd eller lån». 3 bestemmer: «Grunnkapitalen skal stå urørt og kan tillegges så meget av avkastningen at den beholder sin realverdi. Dersom nettoavkastningen et år ikke deles ut i sin helhet, kan det resterende beløp avsettes til senere utdeling, som dog senest må være foretatt innen ett år etter regnskapsårets avslutning.» 4 bestemmer at fondet og dets avkastning forvaltes av styret i advokatfirmaets eiendomsavdeling og under kontroll av selskapets statsautoriserte revisor. Med brev av 5. oktober 1977 meddelte Oppegård ligningskontor høyesterettsadvokat Erling M. Torkildsen at gevinsten ved salget av Per Lassons vei 21 i Oppegård ville bli tatt til beskatning på hans hånd med kr , Retten bemerker innledningsvis at det ikke foreligger spørsmål om skatt på grunn av nedskrivning. Den kostpris saksøkeren har valgt skal legges til grunn ved en eventuell beregning av gevinst. Det foreligger heller ikke spørsmål om skatteplikt for fondet. Retten legger til grunn at salget til fondet og fondets videresalg er reelle og at det ikke foreligger proformaverk. Det var klarligvis saksøkerens hensikt at eiendomsretten først skulle gå over til fondet og at videresalget skulle være reelt. Saksøkeren skulle ikke ha noen annen disposisjonsrett over gevinsten enn den som fulgte av at han var formann i styret for advokatforretningens eiendomsavdeling. Det er antagelig så at avtalen med Myklebust var klar før fondet ble eier, og det er sikkert at det var saksøkeren som på fondets vegne skrev under kjøpekontrakten med Myklebust. Men saksøkeren personlig skulle forutsetningsvis Side 794 ikke ha noen rettigheter eller plikter i forhold til Myklebust, og det er heller ingen grunn til å anta at han fikk det. Myklebust skulle holde seg til fondet hvis han hadde innsigelser i forbindelse med handelen, og det er ingen grunn til at han skulle kunne holde seg til saksøkeren. Det er klart at når denne fremgangsmåte er valgt - med salg til fondet og videresalg fra dette - er det av skattemessige grunner. Saksøkeren har hatt kjennskap til at hvis han hadde solgt direkte for full pris, ville dette utløst et skattekrav mot ham på ca 75% av gevinsten. Saksøkeren har videre ment at fondet ikke pliktet skatt av sitt videresalg. Når saksøkeren har valgt å sikre videresalget før overdragelsen til fondet, var det for å unngå at fondet ble beskattet for å ha drevet økonomisk virksomhet fordi det hadde eiet eiendommen en tid. Vanligvis må det være fullt legitimt å velge en fremgangsmåte som er skattemessig fordelaktig. En skatteyter som driver økonomisk virksomhet kan gå over til å drive i aksjeselskaps form, selv om han er eneaksjonær, også om hensikten er å begrense skattene av virksomheten. Hvis skatt allikevel skal utløses på saksøkerens hånd, må det foreligge særlige omstendigheter, f.eks. at det kan sies å være illojalt vis a vis skattereglene å opptre som gjort. Det viktigste moment ved avgjørelse av om skatteplikt foreligger for saksøkeren i denne sak er den disposisjonsrett over gevinsten som han beholder. Det er på det rene at han har opprettet forndet, at han har aksjemajoriteten i eiendomsselskapet som bestyrer fondet og at han selv er enestyre i dette.

5 Page 5 of 6 Han har selv fastlagt formålet som må antas å falle helt sammen med hans egne interesser på dette felt. Han kan ved utdelinger velge mellom de berettigede og han kan bestemme over plasseringen av grunnkapitalen. Ved utdelinger vil disse skje i navnet av hans eget selskap. Men han er bundet av statuttene både når det gjelder hvilke midler som kan utdeles og til hvilke grupper av berettigede gaver kan gis. Det er mulig at han kan endre statuttene, men dette er ikke gjort. Han kan heller ikke foreta endringer slik at midlene skal nyttes til annet enn almennyttige formål. Disposisjoner ut over det statuttene bestemmer antas å kunne medføre straffansvar. Når det spesielt gjelder disposisjonsretten over gevinsten ved salget av Per Lassons vei 21 antas den i det alt vesentlige bare å gjelde avkastningen av denne. Gevinsten må etter statuttene sies å være blitt en del av grunnkapitalen, og etter 3 skal denne stå urørt. Slik er det også forholdt. Det fremgår av ligningsvesenets brev til Skattedirektøren av 25. oktober 1977 at gevinsten er tillagt kapitalen. Disposisjonsretten over grunnkapitalen må være begrenset til plassering av denne og bare avkastningen kan deles ut. Når derfor saksøkte trekker sammenligning med det forhold at saksøkeren direkte overfører gevinsten til et av de formål fondets statutter omfatter, så er dette ikke en relevant sammenligning. Fondet kan ikke dele ut gevinsten. Fremdeles er det et spørsmål om fondet og saksøkeren har så sammenfallende interesser at en gevinst for fondet må sies å være en gevinst for saksøkeren. Side 795 Fondet har mottatt gevinsten i skatteåret, og selv om den ikke kan deles ut ville den vært en skattepliktig inntekt, forutsatt at det ikke foreligger unntaksbestemmelser for fondet. Hvis en annen enn saksøkeren hadde benyttet samme fremgangsmåte og overdratt sin eiendom til fondet for kostpris i den hensikt at fondet skulle få gevinsten - ville det ikke blitt skatteplikt. Dette tiltross for at denne annen person kanskje nettopp ønsket å gi til de formål fondet skal tjene. Til forskjell fra denne person har saksøkeren rett til å plassere kapitalen og velge mellom berettigede ved utdelingen av avkastningen. Han kan også dele ut i navnet av sitt eget firma. Men han kan altså bare dele ut avkastningen til visse bestemte almennyttige formål og bare så lenge han lever og er formann i styret for eiendomsselskapet. Fondet skal bestå videre. Det er trolig at saksøkerens etterkommere vil overta etter ham, men denne interesse er mere perifer i denne sammenheng. Et moment til må nevnes. Noen av de institusjoner som faller inn under fondets formål kan alle gi begrensede beløp til av årets inntekt uten skatteplikt. Etter en samlet vurdering av alle disse forhold er retten kommet til at saksøkerens disposisjon ikke utløser noe skattekrav mot ham. Hans disposisjonsrett er allikevel så begrenset i forhold til en full disposisjonsrett, og gjelder bare til almennyttige formål, - at det ikke kan ansees illojalt i forhold til skattereglene å gå frem som gjort. Det forhold at en godtagelse av den fremgangsmåte saksøkeren har valgt kan føre til at flere vil gi gaver til veldedige formål på denne måte slik at stat og kommune «mister» skatteinntekter - kan ikke tillegges vekt. Spørsmålet er bare om giveren reelt kan sies å ha oppnådd en gevinst eller om han ikke har det Av lagmannsrettens dom (lagdommerne Chr. Borchsenius, Erik Smedsrud og Georg Lund): Lagmannsretten er kommet til et annet resultat enn herredsretten og skal bemerke:

6 Page 6 of 6 Etter den rettspraksis som foreligger, finner lagmannsretten at det ved skatteligningen er adgang til å sette til side avtaler eller ordninger ikke bare når den valgte form er i strid med partenes reelle hensikt, men også når avtalen eller ordningen ikke har annet formål enn å spare skatt. Lagmannsretten finner ikke grunn til å drøfte om det i nærværende tilfelle foreligger et proforma arrangement, idet den finner at fondet under enhver omstendighet er bragt inn som et mellomledd mellom Torkildsen og den endelige kjøper av eiendommen utelukkende av skattemessige grunner. Dette forhold må således betegnes som en uakseptabel omgåelse av reglene om gevinstbeskatning. Utover det skattemessige har innsettelsen av fondet som eier ikke hatt annen økonomisk realitet enn å tilføre fondet ytterligere midler. For å nå dette formål ville det ikke vært nødvendig å overføre den formelle eiendomsrett til fondet, idet det ville ha vært tilstrekkelig å tilføre fondet en del av kjøpesummen for eiendommen. Når det ble valgt å overføre selve eiendommen, kan dette etter lagmannsrettens mening ikke være begrunnet i noe annet forhold enn å unngå gevinstbeskatning og derved øke det beløp som fondet kunne tilføres. Ved denne vurdering har lagmannsretten lagt vekt på at gavekjøpekontrakten Side 796 ikke er inngått mellom innbyrdes uavhengige parter, idet Torkildsen fungerer som enestyre i fondet. Fondet er opprettet for å tjene formål som faller sammen med Torkildsens personlige interesser samtidig som han som enestyre kan utøve en aktiv rolle ved fordelingen av fondets disponible midler. Retten kan heller ikke se bort fra at utdeling av midler fra fondet vil kunne virke positivt på Torkildsens renommé og indirekte fremme hans egne interesser. Torkildsen må således sees å være direkte interessert i den skattebesparelse som ville kunne oppnås ved å trekke fondet inn som mellomledd, selv om besparelsen ville skje på fondets hånd. Det er klart at fondet ikke var ment å få overført noen vanlig eierbeføyelse i og med at eiendommen først ble overført da salgsforhandlingene var avsluttet bl.a. fordi man ville unngå leieinntekter på fondets hånd. Torkildsen har gjennom gavekjøpekontrakten sikret seg en så stor del av den endelige salgssum som han kunne ta ut uten at det oppsto skattepliktig gevinst. Det er ikke angitt i gavekjøpekontrakten når denne del skulle betales av fondet. Det kan også stilles spørsmål ved om fondet hadde rettslig adgang til å inngå avtale om kjøp av fast eiendom. Disse forhold viser etter rettens oppfatning at det økonomiske formål utelukkende var å tilføre fondet et kontantbeløp, hvilket ikke nødvendiggjorde en overføring av eiendommen. Lagmannsretten finner støtte for sitt resultat i Høyesteretts dom i Rt (Smestaddommen). Også her gjaldt det overdragelse av en eiendom via et mellomledd som ikke var uavhengig i forhold til den opprinnelige eier. På dette punkt er det en avgjørende forskjell i forholdet til Harnoll-saken i Rt , hvor det dreiet seg om den skattemessige betydning av salgsvilkår avtalt mellom gjensidig uavhengige parter. Skatteloven 43 tredje ledd inneholder en bestemmelse som skal hindre omgåelse av gevinstbeskatning gjennom gavetransaksjoner ved at verdistigning på giverens hånd blir å beskatte hos gavemottageren. Etter lagmannsrettens mening er denne bestemmelse ikke til hinder for å benytte den generelle omgåelsesregel, hvor gavemottageren som her ikke er skattepliktig. Etter dette finner lagmannsretten at ligningsmyndighetene med rette har sett bort fra overdragelsen av eiendommen gjennom fondet og beskattet Torkildsen som om han hadde solgt eiendommen direkte til den endelige kjøper. Den tilføring av midler til fondet som ligger i den gjennomførte ordning, må sees som en anvendelse av inntekten, som ikke fritar for inntektsskatt på Torkildsens hånd. Kommunens påstand om stadfestelse av ligningen blir således å ta til følge

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 Page 1 of 7 Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-24 PUBLISERT: Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger og fremføring av gevinst. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

Rt-1978-60

Rt-1978-60 <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 9 Rt-1978-60 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-01-25 PUBLISERT: Rt-1978-60 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Etter forutgående forhandlinger mellom A og en kommune ble tomtearealer som hørte

Detaljer

Rt-1963-944.

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-944. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-09-24 PUBLISERT: Rt-1963-944. STIKKORD: (Skattetakst) Den skattepliktige formue. SAMMENDRAG: I Oslo hvor skattetakstene legges til grunn også

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

Rt-1977-566 skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1.

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1. Page 1 of 5 Rt-1977-566 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1977-06-04 PUBLISERT: Rt-1977-566 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Gevinst ved salg av tildelingsbevis foretatt før den konstituerende generalforsamling

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

Rt-1988-7 (3-88)

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-7 (3-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-01-08 PUBLISERT: Rt-1988-7 (3-88) STIKKORD: Erstatningsrett. SAMMENDRAG: En eiendomsmegler som formidlet salg av en fast eiendom, hadde

Detaljer

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 Page 1 of 5 Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-10 PUBLISERT: Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 STIKKORD: Skatterett. Tomtegevinst, jfr. skatteloven 43 fjerde

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

Rt Landsskatteloven 41 første og sjette ledd.

Rt <noscript>ncit: 1:01</noscript> Landsskatteloven 41 første og sjette ledd. Page 1 of 5 Rt-1958-869 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1958-06-13 PUBLISERT: Rt-1958-869 STIKKORD: Landsskatteloven 41 første og sjette ledd. SAMMENDRAG: Ved salget i 1953 av en fast eiendom med maskiner

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Rt-1973-87

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-87 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-01-27 PUBLISERT: Rt-1973-87 STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 Page 1 of 8 Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-09 PUBLISERT: Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 STIKKORD: (Zenithdommen) Skatterett. Aksjesalg. Skatterettens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS B (advokat Tone Lillestøl til prøve) mot Staten v/skatt Midt-Norge (advokat

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82)

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i HR-2016-00574-U, (sak nr. 2016/318), sivil sak, anke over dom: A B (advokat

Detaljer

Rt-1973-931

Rt-1973-931 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 5 Rt-1973-931 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-09-06 PUBLISERT: Rt-1973-931 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Antatt at utleievirksomhet av 4 byeiendommer måtte anses som «næring eller forretningsforetagende»,

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 Page 1 of 7 HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 INSTANS: Høyesterett - Dom DATO: 2002-01-18 PUBLISERT: HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

Rt (303-88)

Rt (303-88) <noscript>ncit: 3:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-880 (303-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-09-08 PUBLISERT: Rt-1988-880 (303-88) STIKKORD: Skatterett. Kontraktsrett. SAMMENDRAG: I forbindelse med utbyggingen av Øvre Nea ble

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Rt-1964-636.

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1964-636. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1964-06-06 PUBLISERT: Rt-1964-636. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Det kunne kreves betinget skattefritak for gevinst ved salg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Rt-1981-1137

Rt-1981-1137 <noscript>ncit: 4:04</noscript> Page 1 of 10 Rt-1981-1137 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-10-09 PUBLISERT: Rt-1981-1137 STIKKORD: Gavesalg - avskrivningsgrunnlag. SAMMENDRAG: A fikk overdradd en eiendom med lagerbygg og maskiner

Detaljer

Rt-1975-944

Rt-1975-944 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1975-944 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1975-09-25 PUBLISERT: Rt-1975-944 STIKKORD: Skatterett - indeksregulering av lån. SAMMENDRAG: Antatt at indekstillegget ikke kunne betraktes som

Detaljer

Rt-1976-302

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript> Page 1 of 9 Rt-1976-302 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-302 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Aksjonærene i holdingselskapet A solgte i 1970 alle sine aksjer til aksjeselskapet

Detaljer

Rt-1959-1191 rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd.

Rt-1959-1191 <noscript>ncit: 7:06</noscript> rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd. Page 1 of 6 Rt-1959-1191 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1959-11-28 PUBLISERT: Rt-1959-1191 STIKKORD: Skattepliktig inntekt. SAMMENDRAG: Almenningsrabatt ved levering av materialer til ny driftsbygning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Rt (447-98) - UTV

Rt (447-98) - UTV Page 1 of 6 Rt-1998-1779 (447-98) - UTV-1998-1286 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-11-19 PUBLISERT: Rt-1998-1779 (447-98) - UTV-1998-1286 STIKKORD: (INA-dommen) Skatterett. Fastsettelse av personinntekt.

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke, Fagutleie AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen til prøve) mot TET Invest

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00988-A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten v/oljeskattekontoret

Detaljer

Rt-1963-1353.

Rt-1963-1353. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-1353. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-12-14 PUBLISERT: Rt-1963-1353. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: I testament til fordel for en almennyttig institusjon bestemte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00294-A, (sak nr. 2007/1268), sivil sak, anke, Kellogg Brown & Root Ltd. (advokat Finn Eide) mot Staten v/sentralskattekontoret for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Rt-1965-1159.

Rt-1965-1159. <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1965-1159. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-11-20 PUBLISERT: Rt-1965-1159. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Inntekt av travsport drevet som hobby er skattepliktig.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13

Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 Page 1 of 7 Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1996-10-30 PUBLISERT: Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for avskrivning m.v. vedrørende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Rt-1987-1166 (334-87)

Rt-1987-1166 (334-87) Rt-1987-1166 (334-87) ncit: 1:01 Side I av 6 Rt-1987-1166 (334-87) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1987-10-02 PUBLISERT: Rt-1987-1166 (334-87) STIKKORD: Skatterett. Eiendomsskatt.

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 Page 1 of 7 Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-02-23 PUBLISERT: Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 STIKKORD: Skatterett. Ligning. Aksjeoverdragelse. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, (advokat Allan Rognan til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, (advokat Allan Rognan til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 25. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, A (advokat Allan Rognan til prøve) mot B C (advokat Janne K. Rasmussen til

Detaljer

Rt-1980-173 Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning.

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. Page 1 of 10 Rt-1980-173 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-02-05 PUBLISERT: Rt-1980-173 STIKKORD: Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. SAMMENDRAG: A, som hadde avsatt midler for senere

Detaljer

Rt-1985-917 (307-85)

Rt-1985-917 (307-85) <noscript>ncit: 11:05</noscript> Page 1 of 9 Rt-1985-917 (307-85) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1985-09-03 PUBLISERT: Rt-1985-917 (307-85) STIKKORD: (Ernst G. Mortensen) Skatterett. Spørsmål om stiftelse som eier og driver korrespondanseskole

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

Rt ( ) - UTV

Rt ( ) - UTV Page 1 of 8 Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-01-31 PUBLISERT: Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Ligning. Aksjeselskap.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 Page 1 of 7 Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-11-28 PUBLISERT: Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Et norsk oljeselskap fikk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Rt-1955-175 (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd.

Rt-1955-175 <noscript>ncit: 14:04</noscript> (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd. Page 1 of 6 Rt-1955-175 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1955-02-26 PUBLISERT: Rt-1955-175 STIKKORD: (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd. SAMMENDRAG: Det norske Veritas ble ikke

Detaljer

Høyesterett - HR B - Rt

Høyesterett - HR B - Rt Høyesterett - Instans Høyesterett - Dom. Dato 1992-03-23 Publisert Stikkord Sammendrag (Sigdal-dommen) Tingsrett. Eiendomsrett til fast eiendom. Passivitet. Tvist om eiendomsrett til fire hyttetomter,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer